فهرست مطالب

بوم شناسی علف های هرز - سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قدرت الله فتحی، عین الله حسامی، نیما اردلان صفحات 63-79
  به منظور تعیین اثرات تنش شوری و تنش رطوبتی در شرایط زوال بذر بر قابلیت جوانه زنی بذر و سبز شدن علف های هرز پنیرک (Malva neglecta L.)، سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و قیاق (Sorghum halepense L.) (حلیط)، آزمایشی در گلخانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام گرفت. عوامل آزمایش شامل بذور علف های هرز در سه سطح (سوروف، سورگوم وحشی و پنیرک)، پیری تسریع شده در دو سطح (شاهد و 3 روز) و شوری در پنج سطح شامل (شاهد،7/0، 4، 8 و12 دسی زیمنس بر متر) و تنش رطوبتی در 3 سطح (اشباع رطوبتی ظرفیت زراعی و50% ظرفیت زراعی) بودند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد مطالعه از نظر کلیه صفات ارزیابی شده شامل زمان، سرعت، یکنواختی، درصد و شاخص سبز شدن، درصد جوانه زنی طول ریشه چه، طول ساقه چه، شاخص ویگور و وزن خشک گیاهچه تفاوت بسیار معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد. تنش شوری، باعث کاهش صفات اندازه گیری شده در آزمایش شد. در حالی که در پنیرک میزان درصد سبز شدن به ترتیب با اعمال تیمارهای رطوبتی ظرفیت زراعی ،50% ظرفیت زراعی و اشباع رطوبتی کاهش یافت در سوروف و قیاق بالاترین درصد سبز شدن در بذور تحت تیمار اشباع رطوبتی و کم ترین مقدار صفت مذکور در بذور تحت تیمار 50% ظرفیت زراعی مشاهده شد. زوال بذر اثرات تنش شوری رطوبتی بر کاهش جوانه زنی و استقرار گیاهچه علف های هرز را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اشباع رطوبتی، پیری تسریع شده، درصد جوانهزنی، شاخص سبز شدن، ظرفیت زراعی
 • ملیحه رضایی، قربانعلی اسدی، مجتبی حسینی صفحات 81-89
  علف های هرز حاشیه مزارع می توانند به عنوان یک عامل تاثیرگذار در پراکندگی و توزیع مکانی آفات مورد استفاده قرار گیرند و هم چنین می توانند به عنوان گیاهان تله و یا زیستگاه مناسبی برای حشرات مفید باشند و محصول اصلی را در برابر آفات حفاظت کنند. به منظور ارزیابی اثرات حاشیه ای گیاه هرز تاتوره بر تراکم آفات کلیدی گوجه فرنگی از قبیل شته ( Myzus persicae )، تریپس (Thrips tabace ) و هلیوتیس (Helicoverpa armigera )، این آزمایش در یکی از مزارع گوجه فرنگی روستای کلاته میان از توابع شهرستان چناران در سال زراعی 931392 انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 2 تیمار ( حضورعلف هرز در حاشیه مزرعه و عدم حضور علف هرز در حاشیه مزرعه) و در4 سطح ( فاصله از حاشیه مزرعه) و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که آفات شته و تریپس با استقرار گیاه گوجه فرنگی ، ظهور پیداکرده و با شمارش جمعیت آنها مشخص شد که اختلاف معنی داری در کاهش جمعیت این آفات در کرت های با حضور اثر حاشیه ای گیاه تاتوره وجود دارد و در مورد میزان خسارت هلیوتیس نیز رابطه معنی داری با حضور حاشیه ای گیاه تاتوره وجود داشت. بنابراین به دلیل اینکه گیاه تاتوره دارای ترکیبات ماده سمی داتورین است باعث دفع شته ها و تریپس ها، که حشراتی مکنده بوده و از شیره گیاه تغذیه می کنند، شده است. علف هرز تاتوره نقش تاثیرگذاری بر تراکم آفت هلیوتیس داشت. فاصله از حاشیه علف هرزی نیز بر تراکم این آفات رابطه معنی داری داشت. به طوری که با افزایش فاصله از حاشیه علف هرزی تراکم آفات شته و تریپس افزایش و تراکم آفت هلیوتیس کاهش یافت. بنابراین می توان از گیاه تاتوره در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات گوجه فرنگی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کشت حاشیه ای، علف های هرز، مدیریت آفت
 • امید ترابی نیا، محمد بازوبندی، سید حسین ترابی، محمدحسن هادی زاده صفحات 91-104
  در راستای زیبا سازی و بهبود فضای سبز کلان شهر مشهد وضعیت علف های هرز پارک خورشید مشهد مورد بررسی قرار گرفت. جوامع نسبتا متنوع علف‏های هرز مستقر در دو بخش اراضی مسطح و دامنه های پارک خورشید مشهد از 30 گونه متعلق به 15 خانواده گیاهی تشکیل شده بود که بیشترین تعداد به ترتیب به سه خانواده آفتاب گردان، گندمیان و نخود تعلق داشتند. تعداد 16 گونه (53%) از آن‏ها یک ساله، 37% چند ساله و 10% دو ساله بودند. جامعه علف‏های هرز اراضی مسطح با 26 گونه نسبت به جامعه علف‏های هرز مستقر در دامنه ها با 20 گونه از غنای گونه‏ای بیشتری برخودار بود. جامعه دامنه ها یکنواخت ‏تر بود اما جامعه اراضی مسطح از یکنواختی کمتری نسبت به دامنه ها برخوردار بود و در اول فصل نشانه هایی از غالبیت در آن مشاهده شد. توزیع لگاریتمی وفور نسبی گونه ها در هر دو جامعه نشان داد که این زیستگاه ها نسبتا کم تخریب باقی مانده‏اند. میزان تشابه جوامع علف‏های هرز دو زیستگاه کمتر از تشابه جوامع علف‏های هرز هر زیستگاه در زمان‏های مختلف بود که نشان دهنده تفاوت شرایط دو زیستگاه و تطبیق بیشتر گونه ها با شرایط زیستگاه ها تا شرایط اقلیمی بود. کمترین مشابهت بین علف‏های هرز بهاره دو زیستگاه و بیشترین تشابه هم بین جوامع علف‏های هرز تابستانه مشاهده شد. این تحقیق نشان داد که اراضی مسطح پارک خورشید توسط علف‏های هرز مهاجمی مثل تلخه(.Acroptilon repens L)، پنجه مرغی(.Cynodon dactylon L)، جوموشی(.Hordeum murinum L)، علف پشمکی(.Bromus tectorum L) و چسبک(.Setaria viridis L) و اراضی دامنه ها توسط تلخه، خارشتر(.Alhagi camelorum Fisch)، کنگر وحشی(.Cirsium arvense L) و توق(.Xanthium strumarium L) تهدید می‏شوند.
  کلیدواژگان: تشابه اشتین هاوس، تنوع بتا، توزیع وفور گونه ای، شاخص های کمی، غالبیت سیمپسون
 • مجتبی ظفریان، علی تدین، محمد بازوبندی صفحات 105-114
  به منظور بررسی کارایی کود سبز بر کنترل گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca. Pers) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumL.) و تعیین اثرات آن بر رشد گوجه فرنگی آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل سه کود سبز گندم (Triticum aestivum L.)، جو(Hordeum vulgar L.) و چاودار(Secale cereal L.) هر کدام در دو سطح 50 و 100 درصد برگردان به خاک و 2 تیمار شاهد با و بدون علف هرز گل جالیز بودند. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای آزمایش تیمار کود سبز چاودار در هر دو سطح 50 و 100 درصد برگردان زیست توده، صفات تعداد ساقه، تعداد گرهک گل جالیز روی ریشه گوجه فرنگی، وزن خشک گل جالیز و نسبت وزن خشک گل جالیز به وزن خشک اندام هوایی گوجه فرنگی را به نحو موثرتری نسبت به شاهد با حضور گل جالیز کاهش داد. البته تیمار کود سبز جو بویژه در سطح 100 درصد برگردان زیست توده نیز در بسیاری از صفات مشابه تیمار کود سبز چاودار بود. هم چنین علی رغم کاهش مقادیر صفات اندازه گیری شده در مورد گل جالیز، ولی تفاوت معنی داری بین تیمارهای کود سبز به لحاظ وزن خشک اندام هوایی گوجه فرنگی مشاهده نشد. در مجموع به نظر می رسد تیمار کود سبز چاودار در سطوح 100 و 50 درصد و کود سبز جو در سطح 100 درصد این قابلیت را دارند تا از جوانه زنی و استقرار بذر گل جالیز بر روی گوجه فرنگی به نحو مطلوب تری جلوگیری نمایند و بررسی اثرات آن بر رشد و کیفیت گوجه فرنگی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: جو، چاودار، گندم، مدیریت گلجالیز، وزن ماده خشک
 • الهام عطارد، آسیه سیاهمرگویی، مهسا علیمی صفحات 115-126
  آلودگی های زیست محیطی و ایجاد مقاومت در علف های هرز نسبت به علف کش ها، توجه پژوهشگران را به روش های کنترل بیولوژیک علف های هرز جلب کرده است. به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره اندام های مختلف بومادران و به لیمو بر جوانه زنی علف های هرز تاج خروس ( (Amaranthus retroflexusL.، خردل وحشی(Sinapis arvensis L.) و خونی واش( Phalaris minorRetz.) ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1392 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دو نوع گیاه دارویی (بومادران و به لیمو)، اندام های مختلف گیاه دارویی (ریشه، ساقه و برگ)، غلظت های مختلف عصاره در پنج سطح (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی) بود. با افزایش غلظت عصاره بومادران و به لیمو درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن تر گیاهچه در هر سه گونه علف هرز به طور معنی دار کاهش یافتند. اثرات دگرآسیبی عصاره برگ و ساقه به لیمو بر جوانه زنی بذور خردل وحشی و عصاره برگ بومادران بر جوانه زنی بذور تاج خروس بالا بود. در بین سه گونه، علف هرز خونی واش کمتر تحت تاثیر بازدارندگی ناشی از عصاره بومادران و به لیمو قرار گرفت. با توجه به اهمیت کاهش مصرف نهاده های شیمیایی در مدیریت علف های هرز، استفاده از توان ذاتی بعضی ازگیاهان و به کارگیری آنها در سیستم های کشاورزی و طرح ریزی تناوب ها، می تواند بسیار سودمند و کاربردی باشد.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، تاج خروس، خردلوحشی، خونیواش، گیاه دارویی
 • علی اصغر چیت بند، سید امید رشیدی، سعید جاهدی پور، علی محمد منسوجی، ایرج امینی صفحات 127-142
  سیستم های مدیریت علف​های هرز به عنوان راهکاری موفقیت آمیز در کاهش کل هزینه کنترل علف​های هرز و رسیدن به عملکردهای قابل قبول اقتصادی است. از این رو، به منظور بررسی کنترل و تداخل علف​های هرز بر خصوصیات رشدی ذرت دانه​ای، تحقیقی در سال 1391در مزرعه شرکت کشت و صنعت دشت ناز ساری در قالب طرح بلوک​های کامل تصادفی با 12 تیمار و چهار تکرار، به اجرا درآمد. تیمارها شامل کنترل و تداخل کامل علف های هرز (شاهد) و همچنین کنترل و تداخل علف های هرز در مراحل 3، 6، 10، 14برگی و تاسل​دهی بود. برای تعیین زمان آغاز و پایان دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت از معادله غیرخطی نوع لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که گاوپنبه و تاج خروس ریشه قرمز از مهم ترین علف​های هرز ذرت در این منطقه بودند. طول مدت تداخل با وزن خشک و ارتفاع علف​های هرز ارتباط مستقیم و معنی دار داشت درصورتی که طول مدت کنترل با تراکم علف​های هرز ارتباط منفی داشت. طول دوره های تداخل و کنترل برارتفاع ذرت معنی دار نبود، درحالی که با قطر ساقه، وزن خشک، طول بلال، قطر بلال، وزن چوب بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در هر ردیف، وزن هزاردانه و عملکرد دانه ذرت بسیار معنی دار بود. تداخل کامل علف های هرز منجر به کاهش در قطر ساقه، وزن خشک، طول بلال، قطربلال، وزن چوب بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در هر ردیف، وزن هزار دانه و در نهایت عملکرد دانه ذرت، در مقایسه با کنترل کامل (شاهد) علف های هرز شد. دوره بحرانی کنترل علف​های هرز در سطح 5 درصد کاهش عملکرد مجاز دانه بین 38 تا 65 روز پس از کاشت ذرت یا 392 تا 804 درجه- روز رشد (7 تا 8 برگی) برآورد شد و با احتساب 10 درصد کاهش عملکرد مجاز، این دوره در فاصله بین 48 تا 55 روز پس از کاشت ذرت یا 534 تا 653 درجه- روز رشد تعیین شد.
  کلیدواژگان: اجزاء عملکرد، تاج خروس ریشه قرمز، دوره بحرانی، خصوصیات رشدی، گاو پنبه
|
 • Ghodratolah Fatahi, Eynolah Hesami, Nima Ardalan Pages 63-79
  In order to evaluate the effects of seed deterioration on capability of seed germination and seedling of three weeds-Malva neglecta L., Echinochloa crus-galli L.and Sorghum halepense L.-under saline stress conditions, an experiment was conducted at university of Ramin in Khuzesatan. The arrangement was factrorial in form of a completely randomized design with 4 replications (RCD) in 2012. In this experiment, The first factor was weed seeds at 3 levels (Malva neglecta, Echinochloa crus-galli and Sorghum halepense), the second factor was deterioration treatments at 4 levels (0, 3, 5 and 7 days), and the third factor was salinity (0,4,8 and 12dSm-1), and the forth factor was moisture stress at 3 levels (saturation field capacity(FC) and 50%FC). The results of experiment showed that seed deterioration and saline stress reduce all measured characteristics including time, speed, uniformity, persentage and emergence index, germination percentage, radicle length, plumul length, vigos index, and seedling dry weight. A significant difference was observed at %1 level. Saline stress resulted in reduction of determined characters in the experiment. Whwrase in Wherase in Malva niglecta moisture Stress of 50% FC, FC and saturation reduced percentage of germination, in barnyard grass and johnsongrass the highest germination percentage was observed in saturation tseated seeds and the least percentage of emergences was observed in %50 FC treated seeds. Our results indicated that seed deterioration increased the effect of salinity on weed seedling establishment and seed germination.
  Keywords: Accelerated aging, Emergence index, Field capacity(FC), Germination Percentage, Saturation
 • Malihe Rezayi, Ghorbanali Asadi, Mojtaba Hosseini Pages 81-89
  Fields marginal weed can be used as effective factor in dispersion and spatial distribution of pests and work as trap plants to protect the main product or can be a suitable habitat for beneficial insects as well. An investigation was conducted in one of tomato farms in Kalat-miyan village, located in Chenaran city in 2012-13 in order to evaluate the effects of marginal datura weed on the density of tomato important pests such as aphid, thrips, and heliotis. This factorial experiment was done in randomized complete blocks designed with two treatments (presence or absence of weed margins) and four different levels (the distance from the field’s margin) with three repelication. The results showed that after growing tomato plants, aphids and thrips emerged and a significant difference was observed in pest reduction between the plots with presence of marginal datura and those with no marginal datura .About the effect of Helianthis,a significant relationship was observed between the amount of heliothisdamage and presence of marginal datura plant. Since datura contains daturin toxic compounds, it will cause the repelling of suncking insects such as aphids and thrips which feed on the plant. datura had an effective role on Heliothis density. There was also a significant relationship between the distance from weed margin and the pest density so that the more the distance from weed margin, the more density of aphids and thrips and the less density of Heliothis happend. So datura plant can be used in tomato farms as integrated pest management.
  Keywords: Marigimal culture, Pest management, Weeds
 • Omid Torabinia, Mohammad Bazoobandi, Seyed Hossein Torabi, Mohammad Hasan Hadizadeh Pages 91-104
  To beautify and improve landscape of Mashhad metropolitan city, weed situation of Khorshid Park was studied. Thirty weed species belonging to 15 plants families formed the relatively diverse weed communities established on plains and hillsides of the park most of which belonged to Asteraceae, Poaceae and Fabaceae families, respectively. Sixteen of which (53%) were annuals, 37% were perennials and 10% were biennials. the richness of the plain weed community with 26 species was more than hillsides with 20 species. Weed community in hillside weed was highly uniform while uniformity of weed community in plains was less than hillsides showing signs of dominance at the beginning of the season. The Logarithmic distribution model of species showed the habitats are not relatively demolished, The similarity between weed communities of plains and hillsides was less than the similarity between seasonal weed communities of each habitat indicating more adaption of weeds to habitat conditions. The less similarity was obtained between spring weeds of both habitats while the most similarity was observed between summer weed communities. This survey proved that plains are threatened by noxious weed species such as Acroptilon repens L., Cynodon dactylon L., Hordeum murinum L., Bromus tectorum L. and Setaria viridis L. while hillsides menaced by Acroptilon repens L., Alhagi camelorum Fisch., Cirsium arvense and Xanthium strumarium L.
  Keywords: Beta diversity, Quantitative indexes, Simpson dominance, Species abundance distribution, Steinhaus similarity coefficient
 • Mojtaba Zafarian, Ali Tadayon, Mohammad Bazoobandi Pages 105-114
  In order to evaluate the efficacy of green manure on Egyptian broomrape (Orobanche aegyptiaca. Pers) control and to determin green manure effects on tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) growth, a glasshouse experiment was conducted in CRD design with four replications. Treatments consisted of three green manures of wheat (Triticum aestivum L.), barley (Hordeum vulgar L.) and rye (Secale cereal L.) in two levels (50 and 100 biomass return into the soil) and two control treatments of weed free and weed infest treatments. The results showed that among all treatments, the rye manure in both levels (50 and 100 percent return into the soil) reduced significantly the number of broomrape shoot, and nodules on tomato roots; dry weight and the broomrape/tomato dry matter ratio than weed infest treatment. In fact, barley green manure, especially in 100 percent biomass return in many treats, was similar to rye green manure. In spite of reduction in the measured treatments of broomrape, no significant difference was observed among green manure on the dry weight of tomato. Generally, it seems that rye manure in 50 and 100 percent and barley green manure in 100 percent level have the capability to prevent broomrape seed germination and establishment in a better way more research is needed to examine the effects of treatments on tomato growth and quality.
  Keywords: Barley, Broomrape management, Dry weight, Rye, Wheat
 • Elham Atarod, Asiyeh Siahmarguee, Mahsa Alimi Pages 115-126
  Concerns about environmental pollutions and development of weed resistance to herbicides have attracted the attentions towards the biological control of weeds. In order to evaluate the allopathic effects of different organs of yarrow (Achillea milefolium L.) and lemon-verbena (Lippiacitriodora Kunth.) on germination of redroot (Amaranthus retroflexus ­L.), wild mustard (Sinapis arvensis­ L.), and little seed canary grass (Phalaris minor Retz.), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications at Research Laboratory of Islamic Azad University of Gorgan in 2014. Treatments included medicinal plant at 2 levels(Yarrow and lemon-verbena), organs of medicinal plants at 3 levels (root, stem and leaf), and concentrations of extracts at five levels (0, 25, 50, 75 and 100 v\v%). By increasing the concentration of yarrow and lemon-verbena, the germination rate of seeds, plumule length, radical length and seedling fresh weight in weed species were significantly reduced. Allopathic effects of leaf and shoot extracts of lemon-verbena were severe on seed germination of mustard. Allelopathic effects of leaves and stems of limon-verbena on wild mustard seeds and yarrow extract on the germination of weed seeds was high. Among the three weed species, little seed canary grass was less affected by the extract of yarrow and lemon-verbena. Given the importance of reducing the use of chemical inputs in the management of weeds, use of the potential inherent of some plants and their application in agricultural systems and planning rotation can be very handy and useful.
  Keywords: Allelopathy, Medicinal plant, Phalaris, Pigweed, Wild mustard
 • Ali Asghar Chitband*, Seyed Omid Rashidi, Saeed Jahedipour, Ali Mohhamad Mansouji, Iraj Amini Pages 127-142
  Weed management systemis a successful approach to reduce weed control cost and gain an acceptable economic performance. Therefore, this study was carried out based on randomized complete block design with four replications in Agro-industry field Dashtenaz Sari, during 2010 to evaluate the effect of weed control and its interference on corn growth properties. Treatments including weed free and weedy check(infested)along with free weed and weedy infestedat 3, 6, 10, 14 were applied with leafy stage tasseling.Logestic non-liner equation was used for critical period of weeds control at start and end of the time.The result showed that most dominant weeds were velvetleaf (Abutilon thophrasti) and pigweed (Amaranthus retroflexus).The interference period did not have significant effect on dry weight and height of weeds; whereas, The control period has significant effect on density of weeds.The interference and control periods did not show significant effect on corn height; whereas, a significant relationship was observed with stem diameter, dry weight, ear length, ear diameter, ear weight, number of kernel rows per ear, number of kernels per row, thousand kernel weight and corn yield. Weed interference compared to weed free showed reduction instem diameter, dry weight, ear length, ear diameter, ear weight, number of kernel rows per ear, number of kernels per row, thousand kernel weights and corn yield. Critical period of weeds was estimated between38-65 days after corn planting or 392-804 GDD (7-8 leaf stage) stage to tasseling at 5% levels reduce seed yield, and at 10% levels reduce seed yield, critical period was estimatedbetween 48-55 days after corn plantingor 534-653 GDD.
  Keywords: Growth properties, Critical period, Redroot pigweed, Velvetleaf, Yield components