فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/28
 • تعداد عناوین: 4
|
 • دکتر رضا صفدری، دکتر حمید چوبینه، دکتر زهرا رام پیشه، دکتر محمد اسماعیل کاملی کاملی، اکرم واحدی برزکی صفحات 119-128
  زمینه
  ثبت اطلاعات که در حرفه پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است یکی از مهمترین زیرساخت های ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی محسوب می شود. از جمله موضوعات مورد توجه پزشکی امروز، مساله ناباروری می باشد.
  روش
  این مطالعه با هدف بررسی آنچه در کشورهای توسعه یافته به عنوان نظام ثبت ناباروری راه اندازی و فعال شده است، به روش مروری و از طریق جستجو در اینترنت و منابع کتابخانه ای در سال 1394 صورت گرفت تا مقدمه ای بر اجرای گام به گام راه اندازی این نوع نظام ثبت در کشور، باشد.
  یافته ها
  نظام ثبت ناباروری در پنج کشور آمریکا، استرالیا، بلژیک، انگلستان و ژاپن تدوین شده است و فعال می باشد که در سه کشور اول از نظر تاریخچه، امکانات و ساختار مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  هر چند مدت زیادی است ناباروری در ایران مورد توجه و مطالعه قرارگرفته است و مراکز درمانی و تحقیقاتی سعی در ثبت داده های مراجعه کنندگان به صورت نظام مند داشته اند ولی نظام ثبت ملی با تولیت واحد و بر پایه استاندارد های بین المللی به منظور مدیریت، جمع آوری و مطالعه این پدیده هنوز ایجاد نشده است.
  کلیدواژگان: باروری، ناباروری، تولید مثل، نظام ثبت، مجموعه داده
 • دکتر آرام تیرگر، یاسمن حبیب زاده، زهرا آقالری صفحات 129-136
  زمینه و هدف
  قرآن بعنوان کتابی آسمانی، بهترین وسیله هدایت انسان از سوی خداوند است که در آیات فراوانی از آن توصیه های مرتبط با بهداشت و سلامت وجود دارد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره گیری از این کتاب ارزشمند در تولیدات علمی علوم پزشکی به اجرا در آمده است.
  روش بررسی
  این پژوهش بصورت مقطعی روی بخشی از پایان نامه های دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، مقالات علوم پزشکی همچنین یک دوره نسبتا« طولانی از سلسله همایش های بهداشت محیط ( از اغاز تا سال 1392) به اجرا در آمد. داده ها به کمک چک لیستی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش و به روش تحلیل استنادی جمع آوری شد. جهت پردازش داده ها از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
  یافته ها
  بررسی 511 پایان نامه مشتمل بر 20776 منبع مورد استناد نشان داد که میزان استفاده از آیات قرآن کریم در تدوین پایان نامه ها کمتر 1/0 درصد بوده است. یافته های حاصل از استخراج 19069 منبع مورد استفاده در 876 مقاله منتشره طی 22 سال از انتشار یک مجله علمی پژوهشی نیز از بهره گیری کمتر از 1 درصد از آیات قرآن کریم حکایت داشت. بررسی 13134 مقاله منتشره در 126 نشریه وابسته به 47 دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز طی سال های 1391 و 1392 بازگو کننده بکارگیری در حد 1/0 درصد از کلید واژه قرآن در خلاصه مقالات بود. بررسی 2928 خلاصه مقاله طی دوره ای 16 ساله از همایش بهداشت محیط نیز نشان داد که تنها 5 خلاصه مقاله با موضوعی در ارتباط با قرآن منتشر گردیده است.
  نتیجه گیری
  در مجموع با توجه به نقش بسیار تاثیر گذار آیات قرآن کریم بر رفتار ما مسلمانان بویژه در زمینه بهداشت و سلامت، همچنین ارزش و اعتبار بالای این کتاب الهی بعنوان یک سند، سهم بهره گیری از این منبع ارزشمند در برونداد علوم پزشکی اندک است. بنابر این جلب نظر اساتید و دانشجویان در جهت ترویج بهره گیری از آیات کتاب الهی به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: قرآن، برونداد های علمی، علوم پزشکی، تحلیل استنادی، علم سنجی
 • افسانه راجی زاده، زهرا خواجه، مریم اسدی، سحر کرمانیان، سید عبدالحسین موسوی ریگی، حسن مظفری خسروی صفحات 137-146
  مقدمه
  با توجه به نقش مهم فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در پیشگیری از بیماری ها کسب آگاهی و دانش لازم در این زمینه امری مهم تلقی می شود. هدف از این مطالعه سنجش وضعیت آگاهی و نگرش این گروه از دانشجویان در مورد نقش تغذیه در ابتلا به سرطان بوده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی که از مهر 1393 تا پایان آذر به طول انجامید. 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد به تفکیک رشته و به طور تصادفی انتخاب و به هر یک از آنها یک پرسشنامه محقق ساخته حاوی 53 سوال آگاهی و نگرش در زمینه تغذیه وسرطان داده شد. پس از تکمیل، داده ها توسط SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های مربع کای ، one way ANOVA و Student t-test مورد تحلیل آماری قرار گرفتند
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 06/2± 25/24 سال و 273 نفر (2/68%) زن و 113 نفر (2/28%) مرد بودند. میانگین نمره آگاهی کل افراد 08/4±23/16 و میانگین نمره آگاهی زنان و مردان به ترتیب 12/4±45/16 و 82/3±64/15 حاصل شد که تفاوت معنی داربود (05/0=p) به علاوه تفاوت میانگین نمره آگاهی بین مقاطع مختلف تحصیلی نیز معنی دار بود (01/0 =p). میانگین نمره نگرش کل افراد 07/3±96/14 ومیانگین نمره نگرش زنان و مردان (94/2±74/14 درمقابل 41/3±45/15 حاصل شد) که تفاوت معنی دار بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  در کل نزدیک به 50 درصد نمره آگاهی و نگرش توسط دانشجویان کسب شده که رقم ایده الی نیست و ارتقاء آموزش در این خصوص امری ضروری است.
  کلیدواژگان: سرطان، آگاهی، نگرش، دانشجویان
 • اسحاق مرادی، حسین دیده بان صفحات 147-156
  هدف
  اگر بپذیریم تدریس فعالیتی هدفمند میباشد و هدف آن ارتقای یادگیری افراد است پس باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم.امروزه و با پیشرفت علوم در دانشگاه های علوم پزشکی استفاده از روش های مشارکتی ومبتنی بر مساله و دانشجو محور مورد تاکید قرار گفته است. .الگوی تدریس ایفای نقش به عقیده بسیاری از صاحب نظران روشی است که با قرار دادن افراد در محیط شبیه سازی شده سبب ارتقای فرآیند یادگیری ،تفکر انتقادی و درگیری فعال یادگیرنده با موضوع تدریس و تعامل دو جانبه استاد و شاگرد میگردد. در این مقاله به بررسی جوانب مختلف روش تدریس ایفای نقش در مقالات مختلف می پردازیم و سعی داریم با بررسی عمیق متون به الزامات استفاده از این روش تدریس در دانشگاههای علوم پزشکی بپردازیم.
  روش ها
  در این مطالعه با استفاده از کلمات کلیدی ایفای نقش،آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی،روش تدریس مطالعات مرتبط از سال 1995 تا2014درپایگاههای Google scholar ، pub med ، Scopusو مجلات معتبرداخلی و خارجی مرتبط با آموزش پزشکی انتخاب شدند و براساس حیطه های مطرح در آموزش به روش ایفای نقش، وضعیت موجود این روش در دانشگاههای مختلف علوم پزشکی بررسی شدند و در نهایت 36مقاله مورد برررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  تحقیقات صورت گرفته در مورد این روش تدریس نشان داد که این روش تدریس در حال ادغام با استراتژی های یادگیری از جمله یادگیری مبتنی بر مساله و مشارکتی است و بیشتر به سمت استفاده از این روش برای آموزش حیطه های عاطفی تغییر یافته است لذا لازم است که اساتید با استراتژی های یادگیری آشنا شوند. مطالعات بررسی شده از اثرات مثبت تدریس ایفای نقش در آموزش بالینی و نظری پزشکی حمایت نمودند.
  نتیجه گیری
  ارتقای فرآیندیادگیری و یاددهی نیاز به استفاده از روش های مختلف و ترکیب روش های چندگانه در تدریس دارد. با توجه به نتایج مطالعات بررسی شده توصیه میگردد اساتید برای آموزش مهارت های مختلف در حیطه های شناختی و عملکردی از این شیوه تدریس استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: ایفای نقش، روش آموزش، آموزش پزشکی، تدریس
|
 • Dr. Reza Safdari, Dr. Hamid Choobineh, Dr. Zahra Rampisheh, Dr Mohammadesmaeil Kameli, Akram Vahedi Barzoki Pages 119-128
  Background
  Data registration is one of the principal infrastructures of health promotion and social development programs. Infertility is one of the most important medical issues nowadays.
  Method
  This study has been performed by reviewing electronic and non-electronic information sources to identify the infertility registries in developed countries as first step of national infertility registry design.
  Finding: «Infertility Registry» has been performed in five countries systematically. We studied three of them from the view of history¡ structure and facilities.
  Conclusion
  Despite favorable progress in many health fields and management of data diseases in Iran¡ systematic registration of infertility data based on international standards has been neglected yet.
  Keywords: Fertility, Infertility, Reproduction, Registry, Data set
 • Dr Aram Tirgar, Yasaman Habibzadeh, Zahra Aghalari Pages 129-136
  Background and
  Purpose
  Quran as a holy book is the most important reference for humanity and a book of guidance that carries useful verses about health and hygiene. Therefore, the present study aimed at measuring the utilization rate of this valuable book in the scientific output of medical sciences.
  Methods
  The current descriptive cross-sectional study has been conducted on a portion of medical science’s scientific outputs (medical and dental dissertations as well as journals and articles in the field of medical sciences) and a long interval of conferences on environmental health (from the first up to 2013). Data was collected using a researcher-made checklist using scientometric method. Descriptive and inferential statistical indicators were used for data analysis.
  Results
  A survey on 511 dissertations including 20,776 references has shown that Quran was used in rare cases (less than 0.1%). In addition, findings of 19,069 references used in 876 published scientific articles in Persian journal of Babol University of Medical Sciences have reported that, the utilization rate of Quran was less than 1% over a 22-year interval. After surveying of 13,134 published articles in 126 journals under the supervision of 47 Iranian universities of medical sciences in the years 1391 and 1392, Quran was used less than 0.1% as a keyword. Also, the abstract of only 5 articles had been attached to Quran issue in a 16-year interval of survey.
  Conclusion
  Totally, according to the very influential role of holy Quran verses on Muslim behavior and high validity of this book as a document, the utilization rate of this valuable book among scientific outputs of medical sciences, is rare. Therefore, it is essential to encourage university professors as well as students to enhance the utilization rate of Quran as a way to develop the level of health and sanitation in the society.
  Keywords: Quran, scientific outputs, medical sciences, citation analysis, scientometry
 • Afsaneh Rajizadeh, Zahra Khajeh, Maryam Asadi, Sahar Kermanian, Seyed Abdolhossein Mousavi Rigi, Hassan Mozaffari Khosravi Pages 137-146
  Introduction
  Due to the important role of medical graduates in disease prevention, having awareness and knowledge in this field seems very important. The aim of this study was to assess knowledge and attitude of this group of students on the role of nutrition in cancer.
  Methods
  This descriptive study that lasted from September 2014 until the end of December. 400 students of the Yazd medical university were selected and separated due to their educational fields randomly and then a questionnaire containing 53 questions on the knowledge and attitudes about nutrition and cancer was given to each of them. Once they were completed, the data was analyzed by SPSS version 16 using chi-square test, Student t-test and one way ANOVA.
  Results
  The mean age of subjects was 24.25± 2.06 years and 273 patients (68.2%) were women while 113 (28.2%) were male. The average total knowledge score was obtained 16.23 ± 4.08 and the average score of knowledge among women and men were respectively 16.45±4.12 and 15.64±3.82 and the differences were significant (p =0. 05). The difference between mean knowledge score was significantly different between the different educational levels (p =0. 01) and additionally the average total attitude score was 14.96 ± 3.07 while attitude mean score of men and women (14.74 ± 2.94 vs. 15.45 ± 3.41) showed a significant difference (p≤0. 05).
  Conclusion
  Overall, knowledge and attitudes score of the student's were not ideal and promotion of education on this issue is essential.
  Keywords: Cancer, knowledge, attitudes, students
 • Eshagh Moradi, Hossein Didehban Pages 147-156
  Introduction
  If we accept the teaching activity is purposeful and its aim is to promote learning of persons so it must have a planned. Today, with the advancement of science in medical universities Using participatory methods and problem-based, student-centered had emphasizes. According to many experts, role playing teaching method is a method By placing Persons at the simulated environments Caused Promote learning process, critical thinking and active involvement of the learner with the teaching and interaction between teacher and student. In this paper we discuss various aspects of role playing teaching methods in various articles and trying to keep up with in-depth review of literature pay The requirements of this teaching method in medical universities.
  Methods
  In this study, by using the key words role playing, medical education, medical universities, teaching methods and, articles were selected related studies from 1995 to 2014 Google scholar, pub med, Scopus databases and local and foreign journals were related to medical education, Based on the posed in This fields of education, the situation in this method were studied in different universities of medical sciences and finally 36 were studied.
  Result
  The Research about the teaching method showed the teaching methods are integrated with learning strategies such as problem-based learning and collaborative and more to the use of this method for teaching affective domain has been changed therefore necessary that faculty become familiar with learning strategies. Studies the positive effects of the teaching role playing methods clinical and theoretical medical education are supported.
  Conclusion
  improving learning and teaching process need to use different methods and combine multiple methods in teaching. Based on the studies reviewed recommended teachers to teach various skills in cognitive and functional domains used of these teaching methods.
  Keywords: role playing, teaching method, medical education, teaching