فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 1 (بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/03/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • یوسف تقی ملایی، علی مهدوی* صفحه 1
  بخش کشاورزی زیربنای مولد هر کشوری است. در بهره وری بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری در این بخش از مهمترین شاخص های آماری در بررسی بهره وری در این بخش است. در مطالعه کنونی به بررسی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازیم. بخش کشاورزی علیرغم توجهی که در هر پنج برنامه توسعه شده است نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. در برنامه توسعه اول میزان اعتبارات عمرانی اختصاص یافته دولت به بخش کشاورزی 42درصد رشد داشته در حالی که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی دارای رشد3/72-درصد بوده است. در برنامه دوم درسال1373، نرخ رشد اقتصادی در این دوره 1/5درصد در سال به تصویب رسید؛ نرخ رشد تولید بدست آمده در طی برنامه دوم بطور متوسط6/3 درصد بود که از هدف برنامه کمتر است. در برنامه سوم در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی(که از سال 1378 شروع شده است) بخش کشاورزی به نسبت برنامه های قبلی دارای رشد بهتری بوده است و این امر معلول گسترش صادرات غیرنفتی کشوراست. در برنامه چهارم، چنانچه ضریب خودکفایی غذایی در برنامه پنج ساله چهارم توسعه میزان 75 درصد در سال پایه سال 1383 به مقدار 55 درصد در سال آخر برنامه چهارم(1388) تنزل یافته که نشان دهنده تشدید افزایش واردات مواد غذایی است. در برنامه پنجم تمرکز بر روی کشاورزی صورت نگرفته است و توجه به این بخش کم رنگ تر شده ست. بنابراین نتیجه گیری می شود در همه برنامه های توسعه فقط برنامه سوم در بخش کشاورزی موفق بوده است. در همه برنامه های توسعه بر افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تاکید شده است، اما این افزایش مورد انتظار هرگز حادث نشده است، زیرا بخش توسعه ای نداشته است و امکان جذب سرمایه در بخش با ادامه وضع موجود بسیار پایین بوده است.
  کلیدواژگان: برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 • مریم محمدی، جواد میرزایی*، حمیدرضا ناجی، مصطفی مرادی صفحه 13
  خاک های شور بخش اعظمی از خاک های مناطق مختلف جهان به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک را تشکیل می دهند. پوشش گیاهی این خاک ها در مناطق مختلف متفاوت بوده وگاهی اوقات به جهت شوری بیش از حد، فقط گونه های خاصی قادر به ادامه حیات در این مناطق هستند. یکی از مهمترین گونه های درختی که در این مناطق دیده می شود، درختان گز می باشند. این درختان، هالوفیت های اجباری نیستند اما در ردیف درختان شور پسند قرار دارند و می توانند با ساخت موادی مانند پرولین اثرات مضر شوری را کاهش دهند. به منظور بررسی تغییرات دامنه شوری خاک در مناطق رویشی گز، ابتدا 4 رویشگاه طبیعی گز در استان ایلام شناسایی شدند. در هر رویشگاه به منظور بررسی میزان شوری خاک 5 نمونه به صورت کاملا تصادفی از عمق 30-0 سانتی متری برداشت شد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد،دامنه شوری خاک در رویشگاه های مختلف بین92/0 تا 03/9 دسی زیمنس بر متر متفاوت است. همچنین، تغییرات رطوبت خاک در رویشگاه های مورد مطالعه به دلیل وجود و یا عدم وجود رودخانه فصلی یا دائمی، بسیار متفاوت و دارای اختلاف آماری معنی داری بود. علاوه بر این، بین اسیدیته خاک و ارتفاع درختچه ها نیز همبستگی منفی وجود داشت.
  کلیدواژگان: شوری، رطوبت، گز پرشاخه(Tamarix ramosissima)
 • فاطمه اعظمی، مهدی حیدری*، مرزبان فرامرزی، مصطفی نادری صفحه 21
  پوشش گیاهی مناطق نیمه خشک در اثر عوامل مختلف تخریبی درحال کاهش است. در این مطالعه اثر مدیریت حفاظتی بر پوشش گیاهی و عناصر غذایی خاک در اکوسیستم های جنگلی زاگرس مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور مناطق مدیریت شده و مدیریت نشده در جنگل های شهرستان ایلام مقایسه گردید. در هر دو منطقه بصورت تصادفی 4 مرکز برداشت انتخاب شد. با فاصله ی 100 متر از هر یک از این مراکز چهار قطعه نمونه تعیین شد. از هر قطعه نمونه اصلی پوشش گیاهی و سه نمونه خاک (عمق 0 تا 20 سانتیمتری) برداشت شد. خصوصیات ادافیکی شامل ازت کل، فسفر، ماده آلی، کربن آلی، اسیدیته، شوری، وزن مخصوص ظاهری مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت باعث افزایش معنیدار میزان فسفر قابل جذب، کربن آلی، ماده آلی، ازت کل و نیز تعداد گونه های گیاهی شده است. نتایج آین تحقیق نشان داد که مدیریت حفاظتی میتواند به عنوان اقدامی مفید برای بهبود تنوع پوشش گیاهی و اصلاح وضعیت عناصر غذایی خاک در اکوسیستم های جنگلی زاگرس باشد.
  کلیدواژگان: حفاظت، تخریب، خاک، جنگل، زاگرس
 • زیبا فلاحی، مریم محمودی* صفحه 29
  بینامتنییت رویکردی قدیمی در تحلیل متون است که از قرن بیستم در اروپا نضج گرفته است . مفهوم آن حضور پیش خوان در خواننده است که می تواند ادعا کند هیچ متنی به تنهایی خلق نمی شود بلکه حضور متون و صداهای پیش از خود را در خود دارد. این مقاله به مطالعه یی گذرا بر بینامتنیت نشانه های( پدیده ها و عنصر ) طبیعت نیما به تاثیر از نشانه ها ی طبیعت قرآن( پیش متن) می پردازد. در شعر نیما بیش از 80 نوع گل و گیاه و درخت و درختچه و نیز عناصر مادر چون آب و باد و ابر و طوفان و دریا و موج وجود دارد که می تواند بن مایه ی خلق جدیدی در بینا متنی با همین نشانه ها در کلام خداوند قرار گیرد . نیما از شاخصان شعر نو ایران است ؛ که جنگل ها و مراتع ؛ پوشش گیاهی؛ حیات وحش بومی را به حوزه ی شعر کشاند . پیش از نیما تنها به گیاهان و گلهای عمومی در شعر شاعران توجه می گردید. نیما به درختان؛ گلها و گیاهان بومی تشخص بخشید و آن را یکی از رویکرد های نوپردازانه نامید. روش تحقیق تحلیلی – کتابخانه ای با ورود نظریه ی بینا متنی ست که برای نخستین بار از سوی نویسنده گان بررسی می گردد. از مزایای آن طرح میان رشته ای عنوان ادبی با رشته ی کشاورزی و گفتمان درون متنی ی زبان قرآن در خصوص نقش طبیعت؛ با بیان شاعرانه ی نیما پدر شعر فارسی ست؛ که دانشجویان دو رشته ی ادبیات و کشاورزی می توانند از این جستار در تحقیق و مطالعه ی متن بهره مند گردند.
  کلیدواژگان: عناصر طبیعت، نیما یوشیج، بینا متنیت، قرآن کریم
|
 • Yosef Taghi Mollaei, Ali Mahdavi* Page 1
  The Agriculture sector is producing substructure of every country. The amount of investment in agricultural productivity sector is the most important statistical indicator in studying the processing of this field. In this study¡ we deal with five years developmental plan in the domain of Economics¡ social and cultural problems. Despite the attention given to the agricultural sector in every five years developmental plan¡ it hasn’t been able to achieve its goals and aims. In the first year developmental plan the amounts of credits specifically given to reconstruction by government to the agricultural sector has been grown up to 42 percent while private investment in agricultural sector has been up to -72.3percent growth. In the second year developmental plan in 1994¡ the economical growth rate of this period approved 5.1 percent in that year. The growth rate of production during the second year developmental plan gained in practice was on the average 3.6 percent which was less than the aims of the program. In the third year of economic developmental plan which has been begun from 1991¡ the agriculture sector has had better growth than previous developmental plans and that was because of the export promotion of non-petroleum of the country. The ratio of dietary autarky in fourth year developmental plan¡ which lasted 5 years long¡ was 75 percent at the beginning of 2004¡ but reduced 55 percent at the end of fourth years plan (2009) which shows the intensification of an increasing in the imports of foodstuffs. In the fifth developmental plans there has been no focus on agriculture sector and less attention has been paid to it. Therefore¡ it is concluded that only the third developmental plan in agricultural sector has been succeeded in all ensuing and previous developmental plans. In all developmental plans it has been emphasized on promotion of investment in agricultural sector; but this full-expected promotion has never come to happen¡ because this investment hasn’t had developmental sector and regarding the status quo the possibilities of capital investment in agricultural sector is in very low level.
  Keywords: The Five Years Developmental Plans in the Domain of Economics, Society, Culture, The Processing of Agricultural Productivity Sector, Natural resources
 • Maryam Mohammadi, Javad Mirzaei*, Hamid Reza Naji, Mostafa Moradi Page 13
  The salty lands constitute most of the soils of different regions of the world specifically the dried and semi-dried regions. The herbal mantle of these soils is different in various regions and because of excessive saltiness sometimes only specific species can survive in this regions. One of the most important of arboreal species that existsin this regions are Tamarix trees. These trees are not compulsory halophytes but are classified in halophytes trees and can reduce the noxious effects of salinity by producing such matters of Prolines. In order to investigate the alternations of range of saltiness of the soil in the regions of inhabitances of Tamarix firstly four naturalinhabitances of Tamarix were recognized in Ilam Provence and then in each inhabitance for determining the range of saltiness of the soil five samples of the soilwerecoincidentally harvested from the depth of 0-30 centimeter. The average comparison of data showed thatrange of saltiness of the soil in different inhabitances is various between 0/92 to 9/03 decisimens in meters. Besides ¡the alternation of soil humidity in the inhabitances under discussion were most different and of meaningful statistical differentia because of existence or non-existence of seasonal or perpetual rivers. Moreover it showed that there was a negative correlation between the acidic soil and the height of shrubs.
  Keywords: Salinity, Humidity, Tamarix ramosissima
 • Fatemeh Aazami, Mahdi Heidari*, Marzban Faramarzi, Mostafa Naderi Page 21
  Vegetation is decreasing as a result of various destructive factors in semi-arid areas. This study examined the effect of protective management on vegetation and soil characteristics. So¡ the managed and unmanaged forests were compared in Ilam city forests. In each of the two sites¡ four sampling points were randomly positioned.
  Four main sample plots were established at a distance of 100 meters from the center. In each main plot¡ vegetation and three soil samples were taken (0 to 20 cm depth). Edaphic characteristics including total nitrogen¡ phosphorus¡ organic matter¡ organic carbon¡ pH¡ salinity¡ bulk density were measured. The results showed that management significantly increased the amount of available phosphorus¡ organic carbon¡ total nitrogen¡ organic matter and plant species number. The results showed that conservation management can be useful measures to improve the diversity of vegetation and soil nutrient status in Zagros forest ecosystems.
  Keywords: Protection, destruction soil, forest, Zagros
 • Ziba Falahi, Maryam Mahmoodi* Page 29
  inter textual lity is an old approach in the analysis of texts that was developed in Europe since 20 th century It means the presence of a narrator in the reader . It is claimed that No text can be created alone in which it has other texts and sounds. This research studies the inter textual lity of Nima s’ symbols which are in fluenced by Koran s’ natural symbols. In Nima poem¡ there are more than 80 kinds of flowers¡ trees¡ plants and also important elements such as water¡ wind¡ cloud¡ sea and wave. These elements can be used as a motif of new creation in god s’ words with these symbols. Nima forests and grasslands¡ vegetation¡ wildlife indigenous to lead the field of poetry. Nymanasrmvmy were spoken before. Nima trees¡ flowers and native plants give dignity and comply with their Namyd. nyma Nvprdazanh one of the approaches of men who live in the mountain forests and pastures liked.The Method of analytic – laboratory research with the inter textual theory was studied by the writers for the first time . Its’ advantage. Is the development of a design: The in- text dis course of Koran language about the role of nature by the poetical words of Nima. The students of literature and agriculture are can benefit from this research for researching and studying the texts.
 • Saeed Dehghani* Page 41