فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 3 (پاییز 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/09/28
 • تعداد عناوین: 5
|
 • یوسف تقی ملایی، علی مهدوی* صفحه 1
  رشد و توسعه ی پایدار مهم ترین هدف اقتصادی هر کشور است و میزان سرمایه گذاری مهم ترین معیار جهت اندازه گیری آن، است. کشاورزی یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی کشور است که نقشی مهم در تامین امنیت غذایی، رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال و در نهایت تولید ناخالص ملی دارد . پایین بودن سرمایه گذاری در این بخش را می توان ناشی از عوامل متعددی نظیر ضعف قدرت سیاسی و اقتصادی کارگزاران این بخش، دیربازده بودن طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی ، ریسک بالای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تا حدودی جهت گیری سیاستهای حمایتی به نفع مصرف کنندگان شهری دانست. در این مطالعه به بررسی کاهش و افزایش نرخ بهره بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می پردازیم. کاهش نرخ بهره منجر به رشد اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری خواهد شد. بخش کشاورزی و منابع طبیعی همیشه در ایران با کمبود سرمایه مواجه بوده است. متوسط سرمایه گذاری سالانه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در طول برنامه های توسعه کشور شامل سه برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب و اثرگذاری جنگ تحمیلی، از 5درصد بالاتر نرفته است و حتی در دوره ای به 81/1درصد کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: نرخ بهره، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و جنگلداری
 • فرزانه میرناصری*، علی رستمی، مصطفی نادری صفحه 15
  بلوط از مهمترین گونه های درختی در جنگل های زاگرس بوده که زادآوری طبیعی آن به ویژه در سال های اخیر دچار اختلال شده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه استقرار زادآوری بلوط ایرانی با عوامل محیطی (فیزیوگرافی و خصوصیات خاک) در منطقه ای به مساحت 510 هکتار در کوه رنو در استان ایلام بود. برای این منظور از روش نمونه برداری کاملا تصادفی استفاده شد .بدین صورت که، پس از تعیین محل زادآوری ها در راستای عوامل مختلف فیزیوگرافی 80 قطعه نمونه به ابعاد 10×10 متر مربع پیاده شد. در داخل هر پلات تمامی زادآوری های شاخه زاد و دانه زاد بلوط ایرانی و همچنین عوامل فیزیوگرافیک و خاک برداشت شد. نتایج نشان داد که از نظر زادآوری دانه زاد و شاخه زاد بلوط بین جهت-های جغرافیایی و طبقات ارتفاع از سطح دریا اختلاف معنی داری وجود دارد. زادآوری دانه زاد بلوط در جهت های شمالی و با افزایش ارتفاع از سطح دریا تراکم بیشتری دارد. علاوه براین زادآوری شاخه زاد بلوط با عواملی چون کربن آلی، نیتروژن، فسفر و درصد سیلت خاک همبستگی مثبتی را نشان داد. زادآوری بلوط بیشتر در جهت های شمال غربی و ارتفاعات بالا از تراکم بیشتری برخوردار بود، اما زادآوری دانه زاد با هیچ یک از عوامل خاکی همبستگی معنی داری را نشان نداد. بیشترین تراکم زادآوری در جهت های شمال غربی، ارتفاعات میانی و در شیب های بالا (شانه های کناری جاده) مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: خصوصیات خاک، فیزیوگرافی، زادآوری، بلوط ایرانی، کوه رنو
 • امیر مدبری*، جواد سوسنی، کامبیز ابراری واجاری، شیدا خسروی، پیمان فرهادی صفحه 34
  الگوی مکانی ابزاری مناسب در شناخت و حل مسائل بوم شناختی و ارائه راهکارهای مدیریتی جنگل با توجه به روش های جنگلداری نزدیک به طبیعت است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی پراکنش مکانی، وضعیت آمیختگی و تنوع گونه های چوبی جنگلی، درمناطقی از جنگل های ناحیه زاگرس میانی (زرآبین ایلام، شوراب و قلعه گل در استان لرستان)در جنوب غربی ایران با استفاده از شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه می باشد. جهت برداشت دقیق داده های زمینی، از آماربرداری صددرصد استفاده شد. نتایج شاخص کلارک و ایوانز، الگوی کپه ای را برای مناطق شوراب و قلعه گل و الگوی یکنواخت را برای منطقه زرآبین نشان دادند. به منظور بررسی نحوه ی چیدمان گونه های مختلف در کنار یکدیگر، از شاخص آمیختگی استفاده شد. با توجه به نتایج شاخص های آمیختگی و تنوع زیستی، الگوی یکنواخت میتواند حاصل تغییر در الگوی کپه ای، به علت افزایش فاصله بین پایه ها در اثر افزایش سن و یا تنوع گونه ای بیشتر باشد. الگوی مکانی درختان یک جنگل بر موجودی در هکتار توده و رشد درختان تاثیر مستقیم دارد؛ بنابراین در نحوه ی مدیریت جنگل نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: الگوی پراکنش مکانی، تنوع چوبی، آمیختگی، بلوط ایرانی، شاخه زاد
 • قاسم نجاری*، فاطمه اعظمی، یوسف تقی ملایی، سجاد فتاحی صفحه 46
  زعفران یکی از اعضای خانواده زنبقیان می باشد در طب سنتی زعفران به عنوان آرام بخش، ضداسپاسم، اشتها آور و مقوی معده استفاده می شود. جهت شناسایی گونه های وحشی جنس زعفران در استان ایلام در پنج شهرستان (ایوان، سیروان، دره شهر، صالح آباد و ایلام) بطور تصادفی در هر منطقه نمونه های بین سه تا هفت نمونه که جمعا 22 نمونه برداشت شد و جهت شناسایی آنها از کلید شناسایی Mathew استفاده گردید و براساس نتایج بدست آمده سه گونه ی زعفران وحشی جوقاسم، زاگرسی و دوگله شناسایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد گونه های زعفران در مناطق مورد مطالعه به ترتیب مربوط به گونه ی زعفران زاگرسی و زعفران دوگله بود. همچنین نتایج نشان داد که گونه ی زعفران زاگرسی در همه ی مناطق مورد مطالعه حضور داشت.
  کلیدواژگان: گونه های وحشی زعفران، کلید شناسایی، فیزیولوژیک و استان ایلام
 • زیبا فلاحی*، فاطمه سلیمی صفحه 54
  درختان مهم ترین موجودات در چرخه ی حیات زیست هستند. این موجودات بهشتی در شعر و ادبیات فارسی؛ به زیبا سازی محیط جلوه ای دلنشین می بخشند. درختان نشیمن پرندگان زیبا و آشیان آرامش و آواز اند. ابوالحسن علی بن جولوغ معروف به فرخی سیستانی شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری؛ از جمله ی سرآمدان سخن است؛ که به طبیعت درختان توجه ای فطری دارد. و از این چشم انداز برای معانی حسی و ساده ی خود بهره برده است. فرخی مردی شادخوار و عشرت دوست بوده؛ و از دامن فقر و گمنامی به ثروت و عزت و شهرت رسیده، چندان که در موکب و مجلس سلطان و بزرگان راه یافته است. گرفتاری و رنج کسب معاش او را نیازرده؛ در بزمهای پرشکوه دولت غزنوی؛ سایه سار درختان را به شادی درک نموده؛ رود نواخته، و پیوسته هم نشین درختان بوده است. مهم ترین صنعت شعری در کارکرد درختان برای شعر فرخی«تشبیه» است. این مقاله با جستجو در شعر شاعر به 40 نوع درخت که فضا ساز شعر او بوده؛ دست یافته است. در اینجا؛ تنها 15 نوع آن را در بافت شعر نگاشته ایم. مزایای تحقیق دسترسی به سبک زندگی؛ نشستن بر سفره ی طبیعت؛ و دستاورد آن؛ ثبت انواع درختان (جنگل ارگانیک) در شعر قرن چهارم و پنجم است.
  کلیدواژگان: درختان، فرخی سیستانی، شعرو شادخواری، واقعیت نگاری
|
 • Yosef Taghi Mollaei, Ali Mahdavi* Page 1
  Growth and sustainable development is the most important of economic object in any country. The Most important of criteria for its measurement is Share of investment. Agriculture is one of the biggest sectors of economic in country that important role has played in providing food security¡ economic growth¡ create of job and Eventually Gross National Product. low investment in its sector is originated of varied factors as like weak policy and economic power of its supplier¡ take of efficiency in long term in natural resource and agriculture plan¡ high risk of investment in private sector and about oriented subside policy inside of aid to urban consumers. Achieving the aim¡ this paper has studied the interest rate (increase or decrease) of investment in agricultural sector. Agriculture and natural resource sector was scared of lower investment in itself sector. Annual investment Average in agriculture and natural resource haven''t reached of up 5 percent in all development program of country involve three program before revolution¡ five program after revolution and effect of forced war.
  Keywords: the interest rate, investment in Iran agricultural sector
 • Farzane Mirnaseri*, Ali Rostami, Mostafa Naderi Page 15
  Oak is the most important tree species in Zagros forests¡ that its natural regeneration have been impaired especially in recent years. The aim of this study was to investigate the relationship between establishment of Persian oak regeneration with environmental factors (physiographic and soil properties) on an area of 510 hectares in Renow mountains of Ilam province. Random sampling method was used for this purpose. That¡ after determine of regeneration location in relation of various factors of physiographic were implemented 80 plots of 10 × 10 square meters. Within each plot¡ the regeneration of oak in high and coppice forest and also physiographic and soil factors were taken. The results showed that there are significantly different between high forest and coppice regeneration with aspects and elevation. Oak high forest regeneration is more in north aspect and increased in high elevation. In addition¡ oak coppice regeneration has positive correlation with organic carbon¡ nitrogen¡ phosphorus and silt percent. Oak regeneration has more density in northwestern aspect and high elevation¡ but high forest regeneration has not significant correlation with any soil factors. Most regeneration was observed in the northwestern direction¡ moderate elevation and high slope (shoulder side of the road).
  Keywords: edaphic properties, physiographic, regeneration, Persian oak, Renow Mountains
 • Amir Modaberi*, Javad Soosani, Kambiz Abrari Vajari, Shyda Khosravi, Peyman Farhadi Page 34
  Spatial pattern appropriate means to recognition and solving ecological problems and offering solutions, forest management According to the methods of close to nature forestry. The final objective for evaluation of spatial pattern is formation and presentation of the relevant hypotheses regarding ecologic communities, which are crucially important in forest sustainable management. The present study is aimed to examine spatial distribution pattern, mixture status, and diversity of forest wooden species in forests of Mid Zagros Zone (Zarabin Ilam, Shoorab, and Ghalehgol in Lorestan province) by means of Nearest Neighborhood Index (Clark & Evans). The100%inventory of stand was employed to extract accurate land data. The results of Clark and Evans’ Index showed the Clumped Pattern for zones of Shoorab and Ghalehgol and the Uniform Pattern for Zarabin region. In order to examine way of arrangement of various species along each other, Mixture Index was applied. With respect to mixture and biological diversity indices, the uniform pattern may be produced due to modification in clumped pattern, which caused by increase in distance among basal sprout due to aging and further diversity of species. Spatial patterns of trees in a forest stand and tree growth has a direct impact on the balance hec, So how forest management is important.
  Keywords: Spatial distribution pattern, Wood diversity, Mixture, Persian oak, Spatial Pattern (coppice)
 • Ghasem Najari*, Fatemeh Aazami, Yosef Taghi Mollaei, Sajjad Fattahi Page 46
  Saffron is a one of member of Iridaceae family. Saffron is used for aims such as lenitive¡ anti-spasm¡ increase of appetite¡ enforcement of stomach. For identify of wild saffron genus in Ilam province¡ we have selected five country and thus in way of random inventory we assessment 3-7sample (Sum 22sample). We used of Mathew identify key. Achieving the aim¡ this paper has studied three species saffron identified involve Crocus haussknechtii Boiss¡ Crocus haussknechtii Boiss and Crocus biflorus M. Results indicate that the most and low frequency of saffron is respectively Crocus haussknechtii Bois and Crocus biflorus M. Also distribution pattern of Crocus haussknechtii Bois is spread in all its country.
  Keywords: wild saffron species, identify key, physiologic, Ilam province
 • Ziba Falahi*, Fatemeh Salemi Page 54
  Trees are the most significant things in the circle of biological life. These beautiful heavenly plants in Farsi poetry and literature help the beautification of environment pleasantly. Trees are the shelter of various birds and the nest of tranquility and songs. Abul hasan Ali ibn Julugh known as Farrukhi Sisitani is the 4th and 5th century Persian poet and one the most prominent poet of all time. He has an innate tendency toward the nature of trees and from this point of view he utilizes trees for his own emotional and simple meanings. Farrukhi was a man of enjoyment¡ pleasure and vinosity. He was a poem who reached to honor and fame from poverty and anonymity to the way that he was a member of royal system. Difficulty and toil of earning livelihood didn’t bother him. He comprehended the role of trees during happiness in the magnificent banquet of Ghaznavi government and he was a great companion of trees. The most important poetic imagery in the function of trees was similies for Farrukhi. The article has surveyed Farrukhi poetry and found 40 different kinds of trees which made the atmosphere of his poems. Here¡ we wrote about only 15 trees in the context of his poetry. The advantages of the research are illustration of life style and sitting on the tablecloth of nature. On the other hand¡ its consequence is record of different kind of trees (organic forest) in the poetry of 4th and 5th century.
  Keywords: Trees, Farrukhi Sisitani, poem, vinosity, realitygraphy