فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 4 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 3
|
 • یوسف تقی ملایی* صفحه 1
  جنگل ها و مراتع خاورمیانه در سطوح خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. مدیریت این جنگل ها در این نواحی با سیستم های جنگل-کشاورزی یا جنگل –مرتع ممکن است تا خدمات و احتیاجات جهت رضایت دامداران و جوامع محلی نیز فراهم گردد و اقتصاد روستا و زیرساختار روستاها نیز فراهم گردد. خشکی ناحیه خاورمیانه و سطح پوشش جنگل کم و مراتعی با پوشش گیاهی پایین، دست به دست هم داده و منجر به افزایش سرعت جنگل زدایی و چرای بی رویه در بیشتر کشورهای این منطقه گردیده است. که این تخریب منجر به فرسایش خاک، از دست رفتن خاک حاصلخیز فوقانی، بیابان زایی و کاهش ذخیره کربن و در کل، منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش فقر در نواحی روستایی و مهاجرت به شهرها می گردد. هدف از این گزارش ارائه یک دید کلی از وضعیت و پتانسیل واقعی جنگل ها و مراتع همینطور اثرات اقتصادی و اجتماعی ملل بر این عرصه ها دارد.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، جنگل ها، مدیریت جنگل، اثرات اقتصادی اجتماعی جنگل ها، ایران
 • بهناز یوسف شاهی*، علی اشرف امیری نژاد، علی اکبر اصیلیان مهابادی، نسیم قلاوند صفحه 25
  از آنجایی که گچ بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک ها تاثیر می گذارد، بنابراین بررسی وجود گچ بر ویژگی-های خاک از جمله بافت حائز اهمیت است. هدف از این مطا لعه، مقایسه تعیین بافت خاک با روش های لمسی (صحرایی)، آبشویی، هیدرومتری و هس، در خاک های گچی اراضی دشت خداآفرین واقع در استان اردبیل با مساحت تقریبی 21000 هکتار بوده است. به این منظور نمونه برداری خاک از 20 خاکرخ در سه تکرار انجام و با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد که اگرچه هر دو روش تعیین بافت (آبشویی و هس)، کلاس بافتی مشابه داشته اند، اما در روش لمسی وجود بلورهای درشت گچ (در اندازه های شن) ممکن است باعث تخمین بافت درشت تر شود. همینطور، در روش هیدرومتری، فلوکوله شدن ذرات ریز خاک منجر به ایجاد خطا در اندازه گیری بافت شد. در اندازه گیری به روش پیش تیمارBaCl2 موفقیت تخمین صحیح بافت خاک به میزان گچ و توزیع اندازه ذرات بلورهای گچ در آن بستگی دارد. در روش آبشویی کامل گچ نیز کلاس بافتی معمولا سنگین تر از دیگر روش ها بوده، بطوریکه جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر آبشویی و اثر پوشش ذرات با کلرور باریم بر مقدار ذرات خاک در سطح یک درصد معنی دار بوده است. بنابراین، حذف گچ در اندازه-گیری دقیق بافت خاک صحیح نمی باشد، چون کانی گچ جزء عمده ای از مواد جامد خاک را تشکیل می دهد و حذف آن از خاک های گچی توجیه و اساس علمی نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: خاک های گچی، آبشویی، هس، هیدرومتری، درصد ذرات خاک
 • زیبا فلاحی، مریم محمودی* صفحه 53
  پرندگان یکی از عناصر طبیعت هستند که نقش مهمی در تغییرات اکوسیستم دارند. بسیار دیده شده است؛ بذر و دانه-های چسبیده؛ به بدن پرندگان؛ یا از دهان افتاده ی آنها مزرعه ای سرسبز و با طراوت ایجاد نموده است. بخشی از اعضای پرندگان نیازهای دارویی و پزشکی بشر را برطرف می نمایند. در این مقاله ضمن معرفی چند پرنده در شعر یکی از شاعران فارسی؛ ویژگی ها؛ محیط زیست و نیز؛ تاثیرحضور آنها در زندگی بهتر برای انسان را شرح خواهیم داد. بیشتر توجه ما به زیبایی های ظاهری پرندگان است. در حالی که پرندگان؛ لانه سازی و مفاهیم ذهنی که ضروری زندگی اجتماعی هست؛ را نیز به انسان ها یاد می دهند. نخستین موجود که رویای پرواز را در انسان تحقق بخشید؛ « پرنده» بود. و نخستین موجود که شیوه ی به خاک سپاری (در مرگ هابیل به دست قابیل) را آموخت نیز«پرنده» بود. کوچ پرندگان، ندای تغییر فصل و آب و هواست. لذا، پرندگان با قرار گرفتن در چرخه ی زندگی انسان ها؛ نقشی فراتر از زیبایی را در طبیعت؛ از خود به یادگار می گذارند. این نوشتار بیش از 7 پرنده را با استشهاد به شعر فارسی و پژوهش در آثار بزرگان به شیوه ی کتابخانه ای، بررسی نموده است. و می تواند به عنوان توصیفی شاعرانه از رفتار پرندگان در زمینه ی کشاورزی مورد توجه دانش پژوهان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طبیعت، پرندگان، زیبایی، محیط زیست
|
 • Yousef Taghi Mollaei* Page 1
  Forest and rangelands in the Near East are closely inter-related natural resources¡ often found within the same ecosystem. The management of forest and rangelands in arid and semiarid lands¡ as silvicultural or silvo-pastoral systems provide goods and services which satisfy the diverse needs of society and lay the foundations of a strong rural economy. The aridity of the Near East Region¡ its low forest cover¡ and the poor quality of its rangelands¡ coupled with high deforestation rates and overgrazing in some countries¡ make natural forests and range systems vulnerable to further degradation and conseqently to excerbated soil erosion¡ loss of topsoil¡ desertification and lower carbon stocks-all of which lead to increased emissions of greenhouse gases(GHG)¡ and more rural poverty and migration to cities. The primary objective is to provide an overview of the actual status and potential of forests and rangelands¡ their potential contribution to national economies and their impact on dependent populations in the Near East.
  Keywords: Near East, Forests, management of forest, economic, social impacts of forest, iran
 • Behnaz Yousefshahi*, Aliashraf Amirinejad, Aliakbar Asilian Mahabadi, Nasim Ghalavand Page 25
  Since gypsum affects on the soil physical¡ chemical and biological properties¡ so the presence of gypsum on soil behavior¡ including soil texture¡ is important. The aim of this study was to compare methods of soil texture determination; touching (field)¡ leaching¡ Hydromer and Hess¡ in the soils of Khoda afarin plain¡ Ardebil province¡ with an area about 21000 ha. For this purpose¡ soil samples collected from 20 soil profiles¡ with three replications and a factorial experiment was conducted in a completely randomized design. The results showed that although the two methods of soil texture determination (leaching and Hess) had similar soil texture classes¡ but in the touching method¡ because large crystals of gypsum (sand sizes)¡ soil texture may be estimated more coarse. Also¡ Hydromer method resulted an error in measuring of soil texture¡ because the flocculation of fine particles. In the measuring by pre-treatment of BaCl2¡ the success of accurate estimation of soil texture depends on gypsum percent and particle size distribution of gypsum crystals. In the gypsum complete leaching method¡ soil texture class was usually heavier than other methods¡ so that¡ the variance analysis table showed that the effects of leaching and particles BaCl2 coating¡ on the soil particles percentage has been significant at 1% level. So¡ removing of gypsum in the precise measurement of soil texture is not correct¡ because gypsum constitute a major component of the solid material and remove it from the gypsic soils does not have a scientific justification and basis.
  Keywords: Gypsic soils, leaching, Hess, Hydromer, soil particles percentage
 • Ziba Falahi, Maryam Mahmoodi* Page 53
  Birds have a role much higher than beawty in the nature. birdsare one of elements of the nature that have an important role in the echosistem. it has been much observed that seeds attached to the bird٬s body or dropped from thir mouth create green and beautiful farm. some parts of the birds body are used in medicine and pharmacy. in this article we introduce some birds in the poem of one of the Persian٬s poets. chractristics ¡environment and also the presence of the birds living for a better life for human beings are described. our more attention is to seeming beauties of the birds. while birds teach us nest making and mental concepts that are necessary for social life. the first creature that creates man٬s dream for flying were the birds. and the first creature that taugut Burial in the Abel٬s death by Cain was a bird. birds migration is a signal of season and climate changes. so birds having an important role in humans life¡ are much beautiful than beauty in the nature. this text considers more than 7 birds by witnessing to the Persian and investigation in great notables with a library stale and can be considered as a poetry description from bird٬s behavior in Farming and…by investigators.
  Keywords: Nature, birds, beauty, environment