فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 22 (تابستان 1395)
 • پیاپی 22 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • زهرا امین ابادی*، حمید علیزاده، اسماعیل سعدی پور، صغرا ابراهیمی قوام، نورعلی فرخی صفحات 1-25
  هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه تقویت املاء بر اساس الگوی پاسخ-به-مداخله و مطالعه ی اثربخشی آن در تقویت عملکرد دانش آموزان با مشکلات املا نویسی پایه سوم ابتدایی بود. این پژوهش در دو مرحله ی تدوین و اعتباریابی برنامه و سنجش اثر بخشی آن اجرا شده است و از نوع طرح های تک آزمودنی AB بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسر پایه ی سوم ابتدایی سال تحصیلی 1394-95 شهر کرج بود. 20 دانش آموز به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مداخله ای سه ردیفی براساس الگوی پاسخ-به-مداخله (ردیف اول شامل گروه 5 نفری در 9 جلسه 30 دقیقه ای ، ردیف دوم گروه های 3 نفری در 9 جلسه 45 دقیقه ای، ردیف سوم 12 جلسه یک ساعته انفرادی) شرکت داده شدند، و براساس برنامه تدوین شده براساس برنامه های متناسب با الگوی پاسخ-به-مداخله به روش آموزش مستقیم، آموزش دیدند. ابزارهای اندازه گیری شامل آزمون املای کریمی و رضایی (1392) است. براساس نتایج بدست آمده از ICC اعتبار برنامه گرداوری شده برابر با 36/0 است، با توجه به (00/0> P)، از اعتبار مناسبی برای اجرا برخوردار می باشد. داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در هر ردیف با استفاده از روش محاسبه اندازه اثرتحلیل شدند. بر اساس ارزیابی و نظارت اجرا شده به ترتیب در هر ردیف مداخله 20، 10 و 20 درصد شرکت کنندگان پاسخ به مداخله داشتند و سایر شرکت کنندگان پیشرفتی در مداخلات اجرا شده نداشتند. باتوجه به ویژگی های شرکت کنندگان در پژوهش می توان نتیجه گرفت برنامه تدوین شده برای دانش آموزانی با ضعف درسی مناسب است.
  کلیدواژگان: تدوین برنامه، اثربخشی، پاسخ، به، مداخله، املا، اختلال املا نویسی
 • شهروز نعمتی*، فرناز مهدی پور مارالانی صفحات 26-40
  هدف پژوهش حاضر مدل یابی ساختاری سبک های دلبستگی به خدا ،تاب آوری و سلامت روانی در والدین دارای کودکان نارسایی-های رشدی و هوشی بود، طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 در دوره ابتدایی بود. تعداد 200 نفر از این گروه از طریق روش نمونه گیری هدفمند دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و مقیاس های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، دلبستگی به خدا روات و کرکپاتریک (2002) و سلامت روانی دراگوتیس و همکاران (1976) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که در بین دلبستگی به خدا، دلبستگی ایمن منجر به افزایش سلامت روانی، دلبستگی اضطرابی باعث کاهش سلامت روانی و دلبستگی اجتنابی منجر به کاهش سلامت روانی و تاب آوری می شود. افزون بر این، تاب آوری عامل افزایش سلامت روانی شد، ولی تاب آوری در رابطه دلبستگی به خدا و سلامت روانی، نقش واسطه ای ایفا نکرد. باتوجه به اهمیت سازه های معنوی تحولی در ارتقای سلامت روانی و کاربرد آن هم در حوزه های پژوهشی و مداخله های روان شناختی، برای والدین کودکان نارسایی های رشدی و هوشی و دیگر گروه ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی به خدا، تاب آوری، سلامت روانی، والدین کودکان نارسایی های رشدی و هوشی
 • معصومه طیب لی *، شهلا پزشک، ژانت هاشمی آذر، یوسف جلالی صفحات 41-55
  هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد عصب روانشناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه مورد پژوهش شامل بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون که در مرکز معلولین و کم توانان ذهنی شهر تهران به صورت تمام وقت نگهداری می شدند و یا نیمه وقت مشغول فعالیت های توان بخشی بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 16 نفر از بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون بدون بیماری آلزایمر و تعداد 16 نفر از بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با بیماری آلزایمر از طریق پرسشنامه زوال عقل برای افراد با ناتوانی ذهنی، انتخاب شدند و سپس برای مقایسه ی عملکرد عصب روانشناختی آن ها از آزمون های بندر -گشتالت و چهارمین مقیاس وکسلر کودکان و به منظور بررسی سوالات و تعمیم نتایج به دست آمده از گروه نمونه به جامعه ی پژوهش، از t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده از اجرای آزمون بندر گشتالت نشان داد بین دو گروه بدون بیماری آلزایمر و با آلزایمر در فراوانی خطاها، تفاوت معنی داری ازنظر آماری وجود دارد و فراوانی خطاها در گروه با آلزایمر بیشتر است. نتایج به دست آمده از اجرای مقیاس وکسلر نشان داد بین دو گروه در عامل توانایی عمومی، چیرگی شناختی، مقیاس فهم کلامی، استدلال ادراکی، حافظه ی فعال و سرعت پردازش تفاوت معنی داری وجود نداشت. لازم به ذکر است بین دو گروه در خرده آزمون ها تفاوت معنی دار وجود داشت، افراد در گروه بدون بیماری آلزایمر در مقایسه با گروه با آلزایمر از عملکرد بهتری برخوردار هستند. نتایج پژوهش حاضر همانند تحقیقات گذشته گویای تفاوت در برخی زمینه ها میان این دو گروه است.
  کلیدواژگان: نشانگان داون، عملکرد عصب روانشناختی، بیماری آلزایمر
 • اسحق رحیمیان بوگر *، محمود نجفی صفحات 56-80
  هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلال های یادگیری در مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان بود. روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. از این رو با نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، 45 دانش آموز دارای اختلال های یادگیری با 45 نفر دانش آموز بدون اختلال یادگیری پرسش نامه داده های جمعیت شناختی و مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان را تکمیل کردند. داده ها با آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد. کودکان با و بدون اختلال های یادگیری در نمرات کل تراز شده وکسلر، خرده مقیاس کلامی و خرده مقیاس عملی از لحاظ آماری تفاوت معنا داری با هم داشتند. توان خالص خرده مقیاس های کلامی و عملی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان در تشخیص دو گروه به ترتیب برابر با 84/0 و 56/0 بود. افزون بر این، عملکرد دو گروه به تفکیک در خرده مقیاس های اطلاعات، ریاضیات، حافظه عددی، تنظیم تصاویر و رمزنویسی به طور معناداری متفاوت بود و این خرده مقیاس ها توان مطلوبی در تشخیص دو گروه از هم داشتند. بنابراین می توان بیان کرد که مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان قابلیت استفاده در تشخیص افتراقی کودکان با و بدون اختلال های یادگیری را دارد و با تهیه ی فهرست تشخیصی اختلال های یادگیری مبتنی بر مقیاس وکسلر به خصوص با تمرکز بر پنج خرده مقیاس اطلاعات، ریاضیات، حافظه عددی، تنظیم تصاویر و رمزنویسی می توان برای تشخیص اختلال های یادگیری اقدام کرد.
  کلیدواژگان: اختلال های یادگیری، مقیاس هوشی وکسلر کودکان، خرده مقیاس کلامی، خرده مقیاس عملی، دانش آموزان
 • مژگان شوشتری، مختار ملک پور *، احمد عابدی، امیر قمرانی صفحات 81-95
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی برنامه ی سه تایی غنی سازی رنزولی بر خلاقیت کودکان تیزهوش دبستانی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان تیزهوش شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بودند. به این منظور 76 نفر از دانش آموزان تیزهوش با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (38 نفر گروه آزمایش و 38 نفر گروه گواه) و مادران آن ها به سوالات پرسشنامه ی خلاقیت عابدی پاسخ دادند. شرکت کنندگان گروه آزمایش طی 12 جلسه دو ساعته به صورت گروهی آموزش برنامه ی سه تایی غنی سازی رنزولی را دریافت کردند؛ اما گروه گواه هیچ گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد میانگین نمرات خلاقیت و خرده مقیاس های آن (ابتکار، سیالی، انعطاف پذیری و بسط) در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت که برنامه ی سه تایی غنی سازی رنزولی موجب افزایش خلاقیت در کودکان تیزهوش دبستانی شده است.
  کلیدواژگان: برنامه سه تایی غنی سازی رنزولی، خلاقیت، تیزهوش
 • علیرضا بخشایش، کاظم برزگر بفروی، وجیهه مرادی عجمی* صفحات 96-110
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن اجرا شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی دارای ناتوانی خواندن در شهر یزد بودند که از میان آن ها 32 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس هوش تجدیدنظر شده وکسلر کودکان (WISC-R)، آزمون خواندن و نارساخوانی نما و فرم مصاحبه بالینی بود. داده ها از طریق تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش حافظه کاری می تواند عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی خواندن را بهبود بخشد (001/0>p). با توجه به نتایج پژوهش، آموزش حافظه کاری می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود عملکرد خواندن در این دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری، ناتوانی خواندن، حافظه کاری، عملکرد خواندن
 • مرضیه دهقانی*، فریناز اصغری، نعیمه دهقانی صفحات 111-120
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت برنامهدرسی دوره پیشدبستانی دانشآموزان کمتوانذهنی در مراکز استثنایی استان آذربایجانغربی در سال تحصیلی 1391-90بود. رروش پژوهش روش ارزشیابی یا پژوهش ارزیابانه بود. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان، معلمان و دانش آموزان مراکز استثنایی استان آذربایجان غربی بودند. به علت تعداد کم از سرشماری استفاده و نمونه دانش آموزان بر اساس جدول مورگان و به صورت روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای پرسش نامه، سیاهه و نمرات آمادگی تکمیلی دانش آموزان استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تک نمونه ای) استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت سازماندهی محیط آموزشی و مواد آموزشی دانش آموزان از نظر مدیران، معلمان و مشاهده گران مطلوب و از نظر کارشناسان نامطلوب می باشد. وضعیت محتوای برنامه درسی دانش آموزان نیز از نظر همه گروه ها مطلوب، فرآیند تدریس معلم در محیط های یاددهی و یادگیری از نظر مدیران و معلمان مطلوب و از نظر کارشناسان نامطلوب بود. وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول شناختی از نظر مدیران مطلوب، از نظر کارشناسان، معلمان و ارزیابی دفترچه های ارزشیابی نوآموزان نامطلوب بود. سرانجام وضعیت تحقق اهداف رشد و تحول جسمی و حرکتی از نظر مدیران و کارشناسان نامطلوب و از نظر معلمان و ارزیابی دفترچه های ارزشیابی مطلوب بود. جهت تحلیل نتایج به دست آمده از یافته های حاصل از ابزار تکمیلی (تحلیل پاسخ سوال های باز پاسخ از مدیران، معلمان و کارشناسان) نیز استفاده شد.
  کلیدواژگان: پیش دبستان، ارزشیابی، دانش آموزان کم توان ذهنی
 • رحیم مرادی*، اسماعیل زارعی زوارکی صفحات 121-138
  این پژوهش باهدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی به کمک چندرسانه ای آموزشی بر عزت نفس دانش آموزان ( 6 تا 11 ساله) دارای اختلال یادگیری در ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر 6 تا 11 ساله ی دارای اختلال یادگیری ریاضی استان البرز بود که 36 نفر از آن ها انتخاب و پس از همتا کردن آن ها، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه 45 دقیقه ای با استفاده از نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته آموزش دیدند و گروه کنترل به دوراز متغیر مستقل نگاه داشته شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس پس از بررسی نمرات پیش آزمون نشان داد که در دانش آموزان 6 تا 11 ساله دارای اختلال یادگیری، آموزش رفتارهای اجتماعی به کمک نرم افزار چندرسانه ای به طور معناداری عزت نفس آن ها را افزایش داده است (05/0 > P). نتیجه این که جهت آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان دارای اختلال یادگیری از چندرسانه ای آموزشی در کنار روش سنتی استفاده شود، زیرا موجب بهبود عزت نفس دانش آموزان می گردد.
  کلیدواژگان: چندرسانه ای آموزشی، مهارت های اجتماعی، عزت نفس، اختلال یادگیری ریاضی
 • آسیه شامرادلو*، شهلا البرزی، دیبا سیف صفحات 139-150
  هدف از این پژوهش، مقایسه خودتعیینی و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی در سنین 14 سال و بالاتراند که در سال تحصیلی 92- 91 در مدارس شیراز مشغول به تحصیل هستند. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر120 دانش آموز دختر و پسر (60 دانش آموز با کم توانی ذهنی و 60 دانش آموز بدون کم توانی ذهنی) سنین 14 سال و بالاتر بودند که به روش هدفمند از مدارس مربوط به دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی انتخاب شدند. در این پژوهش خودتعیینی و ابعاد آن توسط مقیاس خودگزارش خودتعیینی گومز - ولا و همکاران (2012) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس طرح های تکراری استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش آموزان با کم توانی ذهنی نسبت به دانش آموزان بدون کم توانی ذهنی در خودتعیینی و ابعاد آن نمره پایین تری به دست آوردند. در این پژوهش تفاوت معنی داری بر اساس جنسیت در نمره کل خودتعیینی و ابعاد استقلال رفتاری و توانمندسازی روانشناختی مشاهده نشد و تنها در بعد تحقق خود بود که بین دختران و پسران تفاوت معنی دار مشاهده شد. از دیگر نتایج پژوهش که در بین ابعاد مختلف خودتعیینی در میان دو گروه دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی، بالاترین رتبه به توانمندسازی روانشناختی و کمترین رتبه به استقلال رفتاری تعلق گرفت. همچنین با توجه به سطح تحصیلات والدین بین دو گروه دانش آموزان با و بدون کم توانی ذهنی در نمره کل خودتعیینی و ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: خودتعیینی، کم توانی، ذهنی
|
 • Zahra Aminabadi *, Hamid Alizade, Noorali Farookhi Pages 1-25
  This study aimed to develop a Response-to-Intervention (RtI) program in order to enhance spelling skill and to examine its effectiveness for third-grade students with spelling problems. The study was conducted in two stages including program development and utilizing evaluation a single-system design (AB). The study population consisted of third-grade students from the city of Karaj in the school year of 2015-216. Twenty students were selected as the sample using targeted sampling method. These students were incorporated in a three-tiered intervention based on response-to-intervention model (first tier included groups of five in nine 30-minute sessions, second tier consisting of groups of three in nine 45-minute sessions and the third tier including 12 individual one-hour sessions) and were trained for the developed program which was tailored for response-to-intervention model using direct instruction method. Measuring tools were the spelling test of Rezaei & Karimi (2013). According to the results of ICC, the developed program’s validity is 0.36, which is a good validity for implementation considering that P
  Keywords: Program Development, Effectiveness, Response to Intervention, Spelling, Spelling Disorder
 • Shahrooz Nemati *, Farnaz Mehdipour Maralani Pages 26-40
  The aim of current research was to study the structural modeling styles for attachment to God; resilience and mental health in mothers of children with intellectual and developmental disabilities. It’s a correlational design. The statistical population includes all of the mothers of elementary school children with intellectual and developmental disabilities who live in the city of Tabriz in the years 2014 and 2015. To fulfill the stated goal sampling 200 students were selected and the Connor- Davidson’s resilience inventory (2003) and Rowatt and Kirkpatrick’s attachment to God inventory (2002) and mental health inventory of Dragotis and et al (1976) were used to gather the data. Structural equation modeling revealed that among attachments to God, the secure attachment results in an increase in mental health; and the attachment with anxiety factors results in a reduction of mental health; and also the avoidance attachment results a reduction both in mental health and resilience. In addition, resilience was a reason to increase mental health; but resilience in the relation between attachment to God and mental health did not have any mediating role. In regard with the importance of the spiritually developmental constructions in raising positive effects on mental health and its application both on research areas and psychological interventions is suggested for mothers of children with intellectual and developmental disabilities and other groups.
  Keywords: Styles of Attachment to God, Resilience, Mental health, Mothers of children with intellectual, developmental disabilities
 • Shahla Pezeshk, Janet Hashemiazar, Usef Jalali, Masuime Tayebli * Pages 41-55
  The present study aimed to compare the neuropsychological function of adults with Down syndrome with and without Alzheimer disease. Research method was descriptive. Population of study was adults with Down syndrome that were been keeping in the center of disabled and mentally retarded peoples in Tehran on a full-time basis or were involved in rehabilitative activities on a part-time basis. Using the convenient sampling method, number of 16 adults with Alzheimer disease and number of 16 adults without Alzheimer disease were selected through dementia screening questionnaire for individuals with intellectual disabilities and then for comparing the neuropsychological function of samples, we used the bender-gestalt test and Wechsler intelligence scale for children, fourth edition. We also use the two independent samples t-test for answering the research questions. Results of bender-gestalt test indicated a significant difference between adults with Alzheimer and those without Alzheimer in terms of the frequency of errors. In other word, the frequency of errors in adults with Alzheimer was more than adults without Alzheimer. Results of Wechsler intelligence scale for children indicated no significant difference between adults with Alzheimer and those without Alzheimer in terms of the test factors such as “General ability, cognitive mastery, verbal comprehension, perceptual reasoning, working memory and information processing speed” but there was a significant difference between the two groups in the subtests of Wechsler scale, In other word, non-Alzheimer group’s performance was better than Alzheimer group in the subtests.
  Keywords: Down syndrome, neuropsychological function, Alzheimer disease
 • Eshagh Rahimiyan *, Mahmuod Najafi Pages 56-80
  This research aimed to Compare the Performance of Children with and without learning disorders in The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. The research method was Ex Post Facto Research design. Thus by multistage clustering sampling, 45 students with learning disorders and 45 students without learning disorders completed demoghraphical data questionnaire and The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. Data analysed by independent t test, one-way analysis of variance and multivariate analysis of variance.There was statistically significant difference between Children with and without learning disorders in standardized total scores of the WISC-R, verbal subscale and performance subscale. pure power (Eta2) of WISC-R’s verbal subscale and performance subscale for differentiation the two groups was equivalent with 0/84 and 0/56 respectively. Also, performance of the two groups was statistically significant different among subscales of information, mathematics, digit span, Picture arrangement, coding and these scales have favorite power in differentiation the two groups. Thus, can be stated that The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised applicable for differential diagnosis the Children with and without learning disorders and via provision of WISC-R based learning disorders diagnostic checklist especially by focusing on five scales of information, mathematics, digit span, Picture arrangement, coding can diagnosis the learning disorders
  Keywords: learning disorders, Wechsler Intelligence Scale for Children, verbal subscale, performance subscale, Students
 • Mozhgan Shoushtari, Mokhtar Malekpour * Pages 81-95
  The current research aimed to investigate the effectiveness of Renzulli’s Enrichment Triad Program on Creativity of sharp-witted primary school level students. . research method was Experimental with pretest - posttest and control group. The statistical universe of the current research consisted of all sharp-witted students of the city of Karaj in the educational year of 2015-2016. For this purpose, the number of 76 sharp-witted students was selected through multi stage cluster random sampling method and was randomly placed in two experimental and control groups (38 people in the experimental group and another 38 in the control group) and their mothers, too responded to the questions of Abedi’s Creativity. The experimental group , During the twelve two-hour sessions The Renzulli’s Enrichment Triad Program was administered on the experimental group but The control group not received training in this issue . The research Data were collected by Abedi’s Creativity Test and with analysis of covariance (MANCOVA) were analyzed .The findings showed that Renzulli’s Enrichment Triad Program has been effective in increasing female creativity. In general it can be concluded that Renzulli’s Enrichment Triad Program Can affect on children's creativity.
  Keywords: Renzulli's Enrichment Triad Program, Creativity, Sharp-witted, primary schools
 • Alireza Bakhshayesh, Kazem Barzegar, Vajihe Moradi Ajani* Pages 96-110
  This study was aimed to investigate the effect of working memory training on reading performance among students with learning disability. The research method was quasi- experimental and the statistical population included boys’ elementary school students (3rd grade) with reading disability residing in Yazd, among them 32 students were selected via cluster multistage random sampling and then divided into experimental and control groups. The assessment tools included Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R), Reading and Dyslexia Test and the Clinical Interview Form. Data were analyzed through covariance analysis. The results showed that working memory training can improve reading performance of students with reading disability (p
  Keywords: learning disability, Reading disability, working memory, reading performance
 • Marzieh Dehghani * Pages 111-120
  The purpose of this study was to evaluate the quality of preschool mental retardation students’ curriculum of West Azerbaijan in school year 91-90. Method of this study was evaluation method. The study sample consisted of managers, professionals, teachers and students of West Azerbaijan province centers and due to low number of samples whole number was used and samples of students choose based on Morgan and multiple cluster sampling. Questionnaire, check lists, scores of students prepares for graduate and school documents were used to collect data. To analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean) and inferential statistics (t one variable) was used. The results of this study showed that the quality of the learning environment and educational organization were unfavorable according to administrators, teachers and observers. Curriculum’s quality was good according to all groups. The quality of the teaching and learning process were favorable according to administrators and teachers and undesirable according to experts. Quality of achieving the goals of the cognitive development was good according to managers and unfavorable according to experts, teachers and Manual recruits. Achieving the goals of quality physical and motor development was undesirable according to teachers, administrators and experts and was desirable from book assessment and teachers. To analyze the results of the findings additional tools (analysis of open-ended questions) was used. Conclusions explain the results and provide recommendations in this area.
  Keywords: pre schools, evaluation, Students, low mental capacity, cognitive development
 • Rahim Moradi * Pages 121-138
  The present study aims to investigate the effect of social skills training with the help of multimedia Instructional on self-esteem of students (6 to 11 years old) with learning disorder. For this purpose, through a quasi-experimental inquiry, among students with learning disorder in "Institute for learning disorders" located in the city of Karaj, 36 students were selected randomly and then equally divided into two groups: experimental and control groups. The research tool was a self-esteem questionnaire compiled by Caper Smitt and Abdolah Nejhad has confirmed its validity and its reliability has been calculated through Cronbach's alpha. During eight sessions experimental group were trained using realized multimedia software and control group was kept away from independent variable. To evaluate resultant changes, a pre-test was conducted on both groups. After pre-test the experimental group was exposed to the independent variable i.e. multimedia Instruction and then on both groups post-test was performed. In order to analyze data, statistical methods have been used both in descriptive level (Central indexes and dispersion) and in inferential level (covariance analysis). After reviewing pre-test scores and the age of the students, the results of covariance analysis showed that in the 6 to 11-year-old students with learning disorder, social behavior training by means of multimedia software has significantly increased their self-esteem.
  Keywords: Multimedia Instructional, social skills, self- esteem, learning mathematics disorder
 • Aseyeh Shamradloo *, Diba Seyf Pages 139-150
  The aim of the present study was to compare the self-determination and its dimensions between students with and without intellectual disability. Research methodology is the form of scientific-comparison. The population of the study consisted of all students with and without intellectual disability age 14 years and older which in educated year 91-92 are educating at schools in shiraz. The participans of this study were 120 students (60 with intellectual disability and 60 without intellectual disability) with age of 14 and above, which in targeted way were selected from the school related to with and without intellectual disability students. In this research, self-determination and its dimensions were evaluated by using Self-Determination Scale (Gomezvela.et.al,2012). In order to analysis the data, two way analyse of variance and repeated measures were used. The results indicated that students with intellectual disability gain lower score in self-determination rather than student without intellectual disability. Also there were not significant difference between boys and girls in total scores of self-determination, behavior autonomy and psychologically empowered dimensions. Only in self-realization there was a significant difference between girls and boys. The other results of this research is that, among the different dimension of self-determination between two groups students with and without intellectual disability, the higher rank accrued to psychological empowerment and the lower rank accrued to behavioral autonomy. Also according to the parents education levels, there was significant difference in total score of self-determination and its dimensions between both groups of students with and without intellectual disability.
  Keywords: intellectual, disability, and, self-determination