فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 96 (زمستان 1395)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 96 (زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/08
 • تعداد عناوین: 11
|
 • الهام باریکانی، افشین امجدی صفحه 1
  این مطالعه به بررسی رفتار انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش با استفاده از رهیافت الگوی تصحیح خطا (ECM) بر مبنای داده های ماهانه فیلتر شده می پردازد. باتوجه به ماهانه بودن داده ها، ابتدا به بررسی ریشه های فصلی و تعدیل آن پرداخته شد، سپس بر اساس مشاهداتی که روند فصلی در آن‏ها تعدیل شده، الگوی انتقال قیمت بازار داخلی برای محصولات مورد نظر برآورد گردید. نتایج به‏دست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، عدم تقارن در انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف انواع مرکبات را نشان می دهد. تنها در مورد پرتقال در بلندمدت انتقال متقارن قیمت بین سطوح عمده فروشی- تولیدکننده مشاهده شد. همچنین در مورد محصول نارنگی انتقال متقارن بین سطوح خرده فروش- عمده فروش و عمده فروش- تولیدکننده در کوتاه‏مدت ملاحظه شد. در ضمن بر اساس این نتایج، اندازه و سرعت انتقال قیمت در سطوح بازاری محصولات مورد نظر متفاوت است. با توجه به اهمیت مبحث انتقال قیمت و ارتباط آن با حاشیه بازار، پیشنهاد می شود در مورد محصولاتی که با انتقال نامتقارن در سایر سطوح مواجه بوده اند، سیاست های کنترل و تنظیم بازار با هدف برقراری ساختار متقارن در بازار صورت گیرد.
  کلیدواژگان: انتقال قیمت، الگوی تصحیح خطا، مرکبات، داده های ماهانه، ایران
 • محمدحسن طرازکار، منصور زیبایی، غلامرضا سلطانی صفحه 25
  در این مطالعه الگوی بهره برداری از مخزن سد درودزن به‏همراه تعیین الگوی کشت بهینه، با تاکید بر بهره وری آب در بخش کشاورزی برای یک دوره سه ساله از 90-1389 تا 92-1391 تدوین شد. به این منظور، از یک مدل هیدرو-اقتصادی چندهدفه با بازه های زمانی 10 روزه استفاده شد. توابع هدف مدل شامل حداکثرسازی بهره وری آب آبیاری و حداکثر سازی بازده برنامه ای تولیدات کشاورزی محدوده مورد مطالعه می باشند. همچنین به‏منظور حل مدل چندهدفه از روش قاموسی و نرم‏افزار GAMS استفاده شد. در ادامه، سناریوهای متفاوتی شامل اعمال کم آبیاری در دوره های مختلف رشد گیاه، استفاده از سیستم های نوین آبیاری، سیاست کاهش مصرف آب های زیرزمینی تا حد مجاز تعیین شده، ذخیره آب شرب، استفاده از رقم های جدید و اصلاح شده، رهاسازی و عدم رهاسازی حقابه زیست محیطی در مدل اعمال شدند. نتایج مدل بهینه نشان داد که در صورت اعمال کلیه سناریوهای فوق، بهره وری آب 62 درصد افزایش و به‏طور متوسط 15 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش می یابد. در مقابل، الگوی پیشنهادی بازده برنامه ای منطقه را تنها 2/0 درصد افزایش می دهد. الگوی کشت بهینه، کاشت دو محصول گندم رقم سیروان با 40 درصد کم آبیاری در مرحله رسیدن (50994 هکتار) و ذرت سینگل کراس 703 بدون اعمال کم آبیاری (9476 هکتار) را از میان محصولات با رقم های مختلف پیشنهاد می نماید. در پایان نیز منحنی فرمان مخزن سد درودزن تحت سناریوهای فوق ارائه شد. مدیریت و نظارت بر چاه های کشاورزی و جلوگیری ازبهره برداری و انسداد چاه های غیر مجاز و کنترل آنها از جمله اقدامات پیشنهادی است.
  کلیدواژگان: الگوی کشت بهینه، کم آبیاری، روش قاموسی، استان فارس
 • ابوالفضل محمودی، امیرحسین علی بیگی، امیرحسین پیرمرادی صفحه 57
  در این مقاله ابتدا وضعیت مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس به تفکیک کلیه شهرستان ها بررسی گردید و سپس شهرستان ها با توجه به میزان مزیت نسبی پهنه بندی شدند. به این منظور ابتدا شاخص های مزیت مقیاس(SAI)، مزیت کارایی(EAI) و مزیت جمعی(AAI) برای کلیه شهرستان ها برآورد و سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای، پهنه بندی شهرستان ها انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های استان فارس دارای مزیت های نسبی مختلفی درتولید گندم هستند. بنابراین، این شهرستان ها در پنج سطح با مزیت نسبی بسیار بالا، مزیت نسبی بالا، مزیت نسبی قابل قبول، مزیت نسبی پایین و مزیت نسبی بسیارپایین پهنه بندی شدند. شهرستان های لارستان و لامرد دارای بالاترین میزان مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس بودند و شهرستان های کازرون و خرم بید نیز کمترین مزیت نسبی را داشتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد که از میان چهار فاکتور اقلیمی، تنها متوسط حداقل دما در تفکیک سطح مزیت نسبی تولید گندم شهرستان ها تاثیرگذار بود. با توجه به سطح بندی مزیت نسبی تولید گندم در استان فارس، به برنامه ریزی و پشتیبانی از تولید گندم مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: مزیت نسبی، گندم، مزیت، استان فارس
 • مرضیه کشاورز صفحه 77
  موضوع ریشه کنی فقر در دهه های اخیر به‏نحو فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است تحقق اهداف فقرزدایی مستلزم شناخت اصولی عوامل زمینه ساز این پدیده می باشد. این در حالی است که در خصوص علل بروز این پدیده پیچیده و چند بعدی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. علاوه بر آن، آنچه در مطالعات فقر به‏خصوص فقر روستایی نادیده انگاشته می شود این است که این پدیده حاصل مجموعه ای از شرایط علی مختلف و در هم تنیده است. به همین دلیل در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی، نسبت به بررسی علل بنیادین فقر روستایی اقدام شد. داده های مورد نیاز این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان خانوارهای روستایی شهرستان های داراب و رستم گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 211 پرسش‏نامه در سال های 1393 و 1394 اقدام گردید. تحلیل تجربی یافته های حاصل از انجام مطالعات مقدماتی و تکرار شده در استان فارس نشان داد که برای شناسایی علل فقر روستایی، دو مسیر علی پیچیده از بیشترین ثبات و پوشش برخوردارند. اولین مسیر علی نشان می دهد که مجموعه ای از سازه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و زیست محیطی به افزایش فقر روستایی منجر می شوند. این در حالی است که بر مبنای مسیر علی دوم، سازه هایی همچون میزان منابع انسانی، اقتصادی، فیزیکی، زیست محیطی و نیز میزان رضایتمندی از زندگی زمینه افزایش فقر روستایی را فراهم می‏کنند. بر مبنای یافته های پژوهش، توصیه هایی برای ریشه کنی فقر روستایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: فقر روستایی، خانوارهای کشاورز، تحلیل مقایسه ای کیفی، مجموعه فازی، استان فارس
 • رضا حیدری کمال آبادی، مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی، سید مجتبی مجاوریان، غلامرضا خانکشی پور، سعید دزیانی صفحه 109
  برنج، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای روزانه کشور کالایی ضروری، در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه ای دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد دفعات مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت با استفاده از مدل لاجیت بود. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای نوع شغل، درآمد، خرید محصول به صورت باز (بسته بندی نشده)، سهم محصول برنج در سبد غذایی خانوار و شاخص ترجیحات کیفی (خصوصیات کیفی برنج) اثر مثبت و معناداری روی مصرف برنج دارند و متغیر سن دارای اثر منفی است. همچنین متغیر شاخص ترجیحات کیفی بیشتر از سایر متغیرها برای مصرف کنندگان اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: لگوی لاجیت، برنج، صفات کیفی، شهرستان رشت
 • امید گیلانپور، محمدرضا پاکروان، روح الله سهرابی صفحه 127
  افزایش تقاضای روزافزون کالاهای کشاورزی و مدیریت ضعیف استفاده از منابع موجود در کشور سبب شده است به منظور برطرف ساختن نیاز داخلی، بخش عظیمی از درآمدهای کشور صرف واردات این نوع کالاها شود. لذا به منظور مدیریت هر چه بهتر واردات محصولات کشاورزی و شناسایی ابزارهای لازم به منظور کنترل واردات بی رویه برخی از این محصولات، در مطالعه حاضر، الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران (گندم، جو، ذرت، شکر، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و دانه های روغنی) تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیاست های قیمتی در واردات محصولات تخم‏مرغ، گوشت مرغ و گندم، به دلیل اثرگذاری بیشتر، اهمیت بالاتری دارد. همچنین متغیر تعرفه وارداتی در محصولات گندم، گوشت قرمز و جو، به عنوان ابزاری از سیاست های تجاری، حائز اهمیت بیشتری است. در نهایت، بررسی متغیر نوسان‏های نرخ ارز نیز نشان داد که اثر گذاری آن در برخی از محصولات مثبت (گوشت قرمز) و در برخی از محصولات منفی (شکر) است. لذا پیشنهاد می شود به منظور مدیریت کاراتر واردات محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری امنیت غذایی به واسطه موجود بودن غذا در کشور، از ابزارهای سیاستی مناسب همگام با سیاست های تجاری فعلی استفاده شود.
  کلیدواژگان: واردات، محصولات کشاورزی، ایران
 • کوهسار خالدی صفحه 151
  گرد و غبار در ده سال گذشته زیان های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی بر اقتصاد ایران بویژه در استان های غربی وارد ساخته است. برآورد خسارات گرد و غبار می تواند به تبیین هزینه- فایده طرح ها و اقدامات اجرایی دولت کمک زیادی نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات توفان گرد و غبار بر اقتصاد چهار استان غربی متاثر از این پدیده (آذربایجان غربی، کردستان، همدان و لرستان) در قالب کاهش ارزش ستاده کشاورزی در سال های 91-1385 برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد کل خسارات اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی چهار استان در دوره مزبور بر اساس چهار سناریوی کاهش ده، بیست، سی و چهل درصدی ارزش ستاده کشاورزی به ترتیب 4446 میلیون دلار، 10003 میلیون دلار، 17147 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار بوده است. در سال 1388، هر یک روز تعطیلی بر اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده استانی»، 49 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده کشوری» 102 میلیون دلار مجموعا بر اقتصاد چهار استان زیان وارد کرده است. در راستای مقابله با توفان گرد و غبار و کاهش آثار مخرب آن، برآورد تمامی خسارات توفان، برآورد هزینه های لازم برای کنترل کانون های گرد و غبار، تدوین طرح کنترل کانون های گرد و غبار و تبدیل آن به پروتکل منطقه ای، پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و جبران زیان های اقتصای وارد بر کشاورزان استان های منتخب توسط دولت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: زیان اقتصادی، توفان گرد و غبار، بخش کشاورزی
 • صدیقه نبی ئیان، محبوبه شیخ پور صفحه 185
  سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به‏شمار می‏آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست‏های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد.
  کلیدواژگان: شوک های پولی، سرمایه گذاری، زیر بخش های کشاورزی، داده های ترکیبی
 • مهدی عطایی، رضا مقدسی، مرتضی تهامی پور صفحه 199
  چکیده قیمت‏گذاری مناسب آب، به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی، می تواند نقش مهمی در کاهش اتلاف و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشد. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین نرخ مناسب آب آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی منتخب استان فارس در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب در مصارف کشاورزی و با استفاده از روش اقتصاد مهندسی و هزینه تمام شده آب از منابع سطحی و زیرزمینی برآورد شد. سپس این قیمت ها با تعرفه شرکت های متولی آب و همچنین هزینه آب بهای پرداختی توسط کشاورزان در وضعیت موجود مقایسه و پیشنهادهایی برای تعیین قیمت مناسب آب کشاورزی ارائه شد. نتایج نشان داد که متوسط هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی استان فارس به ترتیب 860 و 544 ریال است درحالی‏که هر متر مکعب آب در تولیدات کشاورزی استان فارس حداکثر 350 ریال فایده خالص ایجاد می‏کند. بر اساس یافته های تحقیق، در یک برنامه زمانی بلندمدت، امکان واقعی کردن قیمت آب وجود دارد و پیشنهاد می شود سیاست‏های مدیریت منابع آب در راستای قانون هدفمند شدن یارانه ها به سمتی هدایت شود که به توازن ارزش و هزینه کامل آب منجر شود.
  کلیدواژگان: آب، کشاورزی، ارزش اقتصادی، قیمت گذاری، هزینه تمام شده، استان فارس
 • هوشنگ تقی زاده صفحه 225
  تفکر ناب، به عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، نگاهی هوشمندانه به جریان های ارزشی، با اعمال حداقل تغییرات در بنیان های سازمانی است و باعث افزایش مزیت های رقابتی در صنایع می‏شود. بر همین اساس، هدف این مقاله ارزیابی وضعیت به کارگیری تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آماره t، فریدمن و تئوری مجموعه های فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تطابق‏پذیری صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی با شاخص تعیین ارزش محصول زیاد بوده و با شاخص تعقیب کمال بدترین وضعیت را داشته است. همچنین میزان تطابق پذیری این صنایع با تفکر ناب با درجه عضویت 932/0 در حد متوسط و با درجه عضویت 068/0 در حد زیاد مشخص شد.
  کلیدواژگان: تفکر ناب، ارزش محصول، کشش در زنجیره، تعقیب کمال
 • فرید احمدی، شهاب نبی زاده، سهیلا احمدی صفحه 253
  بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از مهم ترین چالش ها در ایران است. با در نظر گرفتن ظرفیت بخش کشاورزی در ایران، مشکل بیکاری دانش آموختگان رشته کشاورزی را می توان با ارتقای کارآفرینی حل کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با کارآفرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانش آموختگانی بود که در دانشگاه ارومیه در رشته کشاورزی تحصیل کردند و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی جذب بازار کار و موفق به راه اندازی یک کسب وکار و تداوم آن شدند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در کنار روش گلوله برفی، 120 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان تایید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق در خصوص تاثیر گذاری 15 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی مشارکت کنندگان نشان داد که انگیزه پیشرفت و آموزش از مهم ترین عوامل موثر بر کارآفرینی اند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تاثیر گذارترین متغیر در کارآفرینی دانش آموختگان انگیزه پیشرفت است. در این تحلیل رگرسیون، شش متغیر انگیزه پیشرفت،آموزش، تجربه، ریسک پذیری، استقلال طلبی و تحمل ابهام در مجموع توانستند 7/57 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق(کارآفرینی) را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، دانش آموختگان کشاورزی، انگیزه پیشرفت
|
 • A. Barikani, A. Amjadi Page 1
  This study investigates price transmission in citrus market and in different levels as producer, wholesaler and retailer using Error Correction Method (ECM). For this purpose monthly data was used. According to monthly data, first seasonal unit root was investigated. Based on their observations in the seasonal adjustment process, the transmission pattern of the domestic market price for the desired products was estimated. The results of estimation of price transmission model show asymmetric transmission in citrus market and in different levels. Only in orange market there is symmetric price transmission in long run between levels of wholesaler –producer. Also, in tangerine market there is symmetric price transmission in short run between levels of wholesaler – retailer and in wholesaler –producer. According to this results, market size and speed of price transmission in different levels of citrus market was different. Based on the importance of price transmission and its relation with market efficiency, it is suggested that control and market regulation policies with the aim of establishing symmetric structure in market are made.
  Keywords: Price Transmission, Error Correction Model (ECM), Citrus, Monthly Data, Iran
 • M.H. Tarazkar, M. Zibaei, Gh. Soltanei Page 25
  In this paper, optimal operation of Doroodzan reservoir with optimal cropping pattern with emphasis on agricultural water productivity over three years was investigated. Therefore, an economic-hydrologic multi-objective optimization model was applied for 10 days. The Objectives were to maximize the agricultural water productivity and gross margin of domestic agricultural products. The lexicographic method was used for solving multi-objective model with GAMS software. Different policies such as agricultural water deficit, optimal ground water pumping, improved seed usage, environment water right were examined. Results showed by using all policies, water productivity was increased of 62% and agricultural water productivity was decreased 15% in average. But, gross margin of agricultural production increased about 0.2%. The optimal crop pattern contains 50994 hectares wheat with 40% deficit in ripping period and 9476 hectares corn without water deficit. Finally, rule curve of Doroodzan reservoir was estimated. Therefore, the water resource management decision makers can use optimal operation model and rule curve as the main guide to manage the release of Doroodzan reservoir. Also, monitoring of agricultural wells pumping and preventing exploit and obstruction of unauthorized wells was suggested.
  Keywords: Optimal Crop Pattern, Water Deficit, Lexicographic Method, Fars Province
 • M. Keshavarz Page 77
  The notion of poverty alleviation has become increasingly popular in recent decades. Exploring this issue depends on deep understanding of the causes of rural poverty. However, there is no consensus about root causes of this complicated and multi-dimensional phenomenon. A commonly neglected feature of poverty especially in rural poverty is that this concept relates to more than one set of overall accepted rules. This paper analyzes the roots of rural poverty using the Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (FsQCA) to cover all the relevant sets of conditions. A simple random sampling technique was used to collect data from a representative sample of rural residents of Darab and Rostam counties, Fars province. A total of 211 farm families were interviewed using a questionnaire in 2014 to 2015. An empirical analysis of two primary and reduplicative study in Fars province indicated that two complex paths have higher coverage and consistency. The first pathway showed that a set of human, social, economic, physical and environmental factors were associated with rural poverty. Meanwhile, the second path revealed that human, economic, physical, environmental and life satisfaction factors were identifiers for the paths leading to rural poverty. Recommendations and implications are offered to alleviate rural poverty.
  Keywords: Rural Poverty, Farm Families, Qualitative Comparative Analysis, Fuzzy Sets, Fars Province
 • R. Heidari Kamalabadi, M. Nabizadeh Zolpirani, S.M. Mojaverian, Gh. Khankeshipoor, S. Dezyani Page 109
  Abstract Rice it is one of the most important of daily requirement and necessary commodity. It has specific station in household food basket. So, the objective of this study is to investigate factors effecting on rice consumption in household nutrition basket of Rasht county. Hence, a Logit model was used. The results of Logit regression showed that having job, income, buying the crop to open form (not packing), the share of rice in household food basket and index of qualitative preferences have positive and significant effect on rice consumption and age has a negative effect. Also, index of qualitative preferences is the most important for consumers to other variables.
  Keywords: Logit Model, Rice, Qualitative Features, Rasht County
 • O. Gilanpour, M.R. Pakravan, R. Sohrabi Page 127
  Abstract The increasing demand of agricultural commodities as well as weak management of resources has resulted in the country in order to satisfy domestic needs, a large part of the income is spent on the import of these goods. So in order to better manage the import of agricultural products and identifying the necessary tools to control the indiscriminate importation of these products, in this study, the pattern of imports of agricultural products (wheat, barley, corn, sugar, rice, chicken meat, meat, egg and oilseed) was analyzed and evaluated. The results show that the price policy on imports of egg products, chicken, wheat, due to mainly impact, has higher importance. So, import tariff on wheat, meat and barley as an instrument of trade policy is very important. The study also showed that the impact of currency fluctuations on some of products is positive (meat) and in some of crops (sugar) is negative. Therefore to efficiently manage on agricultural products imports, supporting local producers and food security through food availability in the country, the appropriate policy instruments to keep pace with current trade policies, should be used.
  Keywords: Import, Agricultural Products, Iran
 • K. Khaledi Page 151
  Abstract Dust storm during the last ten years has made economic, social and environmental massive losses on the western provinces of Iran. Estimating the economic losses of dust storm helps to determine the cost - benefit of executive plans and actions. In this study, a part of the dust storm losses on the economy of highly vulnerable regions (West Azerbaijan, Kurdistan, Hamedan and Lorestan provinces) are estimated in the form of agricultural output value for the period 2006-2012 using parametric methods. The results show that under the four scenarios ten, twenty, thirty and forty percent decrease in agricultural output value, total economic losses to the agricultural of dust storms in four provinces during the study period were up to 4446, 10003, 17147 and 26674 million dollars respectively. In 2009 each closing day that officially announced by local government because of dust storm, has caused 49 million dollars lose based on "provincial value added" computation and 102 million dollars based on "average national value added" in these four provinces. In order to deal with the storm of dust and reduce its impact, assessment of all damages and dust storms, estimating the costs for dust control centers, develop a plan for dust control centers into a regional protocol, follow up the natural rights of citizens through regional and international organizations, encourage the Iraqi government to control the dust and compensate the economic losses incurred by farmers in selected provinces by government are recommended.
  Keywords: Economic Loss, Dust Storms, Agricultural Sector
 • S. Nabieyan, M. Sheykhpour Page 185
  Abstract Monetary policy as a macroeconomic tool influences investment in agricultural sub-sectors. Given to the importance of agricultural sub-sector in the economy of Iran, the effect of monetary shocks on investment in agricultural sub-sectors was studied during the period of 1993 to 2011. By using panel data, a fixed effect model was estimated for the model of investment in sub-sectors of farming and horticulture, livestock, fisheries and forestry. The results show that monetary shocks have had a negative effect on investment in agricultural sub-sectors. In other words increasing liquidity has decreased investment in the sub-sectors. This coefficient shows that one percent increase in monetary shocks causes 0.92 percent decrease in sub-sector's investment. Due to the results, it is proposed that the government should notice to the side effects of applying monetary policies in agricultural sub-sectors.
  Keywords: Monetary Shock, Investment, Agricultural Sub-Sectors, Panel Data
 • A. Ataie, R. Moghadasi, M. Tahami Pour Page 199
  Abstract Proper pricing of water as one of the economic measures can play a role in reducing waste and optimizing water use in agriculture. Accordingly, the aim of this study was to determine the appropriate price of water in irrigation and drainage network of the province, which is in line with the implementation of the targeted subsidies law. To achieve this goal by using linear programming, shadow prices of water for agriculture and using engineering economy, the cost of water from surface and groundwater sources were calculated, respectively. Then these prices were comprised with the water tariff determined by water companies and the prices that paid by farmers at current situation and according to this comparison, the some offers were proposed to determine the price of water in agriculture. The results showed that the average cost per cubic meter of water from surface and groundwater resources in Fars Province were 860 and 544 Rials, respectively, while each cubic meter of water in agricultural production provides a net benefit of 350 Rials. According to the findings, in a long-term schedule, it is possible to achieve real price in agricultural water. Also, it is recommended that water resources management policies in line with targeted subsidies law to be leads to the balance between full cost and full value of water.
  Keywords: Water, Agriculture, Economic Value, Pricing, Cost, Fars Province
 • H. Taghizadeh Page 225
  Abstract Lean thinking is a technique to making improvement on productivity, efficiency and quality of the products, a wise look to value streams with having minimum changes in organizational fundamentals and it causes to enhancing the power of competitiveness of industries. Accordingly, the aim of this article is to evaluate the lean thinking implementation in processing industries of garden and farming groups in East Azerbaijan province. For data analyzing, Kolmogorov-Smirnov, t test, Friedman test and fuzzy sets theory have been used. The results indicate that the adjustment rate of processing industries, garden and farming in East Azarbaijan with the index of setting the product value is high, but this adjustment with the index of pursuit of perfection is in the worst condition. Also, the adjustment rate of these industries with lean thinking, have membership degree of 0.932 which is on average level and with membership degree of 0.068 which is in high scores recognized.
  Keywords: Lean Thinking, Product Value, Pull in Chain, Pursuit of Perfection
 • F. Ahmadi, Sh. Nabizade, S. Ahmadi Page 253
  Abstract Unemployment of university graduates is one of the most important challenges in Iran. Taking into account the capacity of the agricultural sector in Iran, the problem of agricultural graduate unemployment can be solved by enhancing entrepreneurship. Therefore, the aim of this research was to investigate and identify the factors affecting entrepreneurship of the agricultural graduates of Urmia University. The statistical population of this study consisted of agricultural graduates who had studied in Urmia University and succeeded to start and maintain a business. 120 graduates were selected by using purposeful and snow ball sampling formula. Data was collected through a questionnaire that the validity of which was approved through expert's views and its reliability was confirmed by Cronbach-Alpha coefficient as 0.79. The findings of the research showed that achievement motivation and training were the most important factors affecting entrepreneurship of the graduates. The results of stepwise regression analysis showed that achievement motivation and training were the most influential variable in entrepreneurship of the graduates and six variables including achievement motivation, training, experience, risk taking, independence and tolerance of ambiguity could explain 57.7 percent of variation in dependent variable (entrepreneurship).
  Keywords: Entrepreneurship, Agricultural Graduates, Achievement Motivation