فهرست مطالب

پژوهش های اخلاقی - سال هفتم شماره 3 (بهار 1396)
 • سال هفتم شماره 3 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علیرضا انتظاری، حمید ستوده صفحه 5
  از نگاه قرآن کریم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتی و اکتسابی آحاد افراد یک جامعه و رعایت مقتضیات آن، سبب می شود که هرگونه ظلم و تبعیض، و استبداد و اختناق در یک جامعه اسلامی رخت بربندد و با تعلیم و تربیت، اجتماعی، یکی از مولفه های اصلی تمدن بشری و سعادت انسانی، یعنی «امنیت دنیوی و اخروی» به مثابه شاخصه اصلی در حقوق شهروندی برقرار شود. در این تحقیق، اهمیت موضوع امنیت، از منظر کرامت بشر در اسلام و نیز ساز و کارهایی که از این رهگذر برای عینیت بخشیدن به آن منظور شده، مطمح نظر قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: کرامت، انسان، امنیت، قران، حدیث
 • سید مجتبی محمودزاده، محمدحسین شجاعی صفحه 23
  در حالی که سازمان ها دربرگیرنده جو های اخلاقی متعددی هستند، جو اخلاقی ادراک شده برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت بوده و بر رفتار اخلاقی کارمندان تاثیر است. منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در تئوری های سازمان و مدیریت اهمیت پیدا کرده است. منابع انسانی به همان اندازه که می تواند سازمان ها را در رقابت یاری کند، همچنین می تواند مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش تلاش گردیده تا مدل ها و مفاهیم جو اخلاقی ادراک شده از دیدگاه نظریه پردازان گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. از میان طبقه بندی های گوناگون درباره جو اخلاقی ادراک شده، نظریه جو اخلاقی ویکتور و کالن، نظریه پیوستار جو اخلاقی ویداور و کوهن، نظریه جو اخلاقی وبر و نظریه فرآیندهای روانی تصمیم گیری اخلاقی آرناد در این پژوهش بررسی شده اند.
  کلیدواژگان: جو اخلاقی ادراک شده، اخلاق کسب و کار، اخلاق کاری، اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی
 • محسن شریعتمدار تهرانی صفحه 47
  تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند. گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسوولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سوال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟
  کلیدواژگان: تبلیغات بازرگانی، تبلیغات خلاف واقع، مسئولیت مدنی، مسئولیت اخلاقی
 • حمزه علی بهرامی، محسن شیراوند صفحه 69
  اکوسوفی (Ecosophy) علمی بین رشته ای است که از امتزاج دو حوزه طبیعی و معرفت شناختی نضج می گیرد. بحث پیرامون تناکح اسما و صفات الهی بحثی کاملا عرفانی است، لکن در این نوشتار قصد داریم آنرا در حوزه زیست محیطی بکار گیریم. هدف ما در این پژوهش کاربست این موضوع در حوزه اخلاق زیست محیطی و استخراج آموزه های مرتبط با مسائل زیست محیطی است. محور بحث در این پژوهش بررسی و تبیین جایگاه طبیعت در ابن عربی و بررسی موضوع نکاح اسما و صفات الهی و چگونگی حمل این آموزه های عرفانی در اخلاق زیست محیطی خواهد بود. در این پژوهش از روش اسنادی – تحلیلی استفاده شده است. از جمله نتایج این پژوهش می توان به درونی سازی احترام به طبیعت نزد انسان به عنوان موجودی قدسی و دارای ارزش ذاتی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: تناکح اسما و صفات، اخلاق زیست محیطی، طبیعت، ابن عربی، اکوسوفی
 • علی صادقی، زهرا ربانی تبار صفحه 85
  قرآن راهکارهای متعددی برای پیشگیری از گناهان اجتماهی ارائه نموده است. این راهکارها در سه حیطه باورها و عقاید، تمایلات و گرایشات و کنش و رفتار می باشد. هرچند در زمینه پیشگیری از جرم از نگاه اسلام مقالاتی نوشته شده ولی جنبه نوآوری تحقیق حاضر این است که راهکارهای پیشگیری از گناهان اجتماعی را از سه منظر بینشی، گرایشی و کنشی بررسی نموده است که در تحقیق های مشابه سابقه ندارد. در پیشگیری بینشی به تبیین راهکارهایی مانند ایمان به خدای متعال، اعتقاد به نظارت الهی و تقویت ایمان به معاد پرداخته ایم. در پیشگیری گرایشی نقش تقوا، محبت الهی، یاد نعمت های الهی، صبر، توکل و کنترل دوستی را در جلوگیری از گناهان اجتماعی بررسی کرده ایم. در پایان به پیشگیری کنشی از جمله کیفرهای پیشگیرانه اعم از مجازات های دنیوی و اخروی، پیشگیری های اجتماعی، پیشگیرهای اقتصادی و انجام عبادات پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: قرآن، راهکار، پیشگیری، گناهان اجتماعی، پیشگیری بینشی، پیشگیری گرایشی، پیشگیری کنشی
 • حسن ملکی، ذکیا عباسی، عباس عباسپور، سعید بهشتی صفحه 109
  اخلاق یکی از مولفه های اصلی دوام و قوام جوامع بشری است و استحکام نظام اخلاقی هر جامعه، وابسته به نظام ارزشی حاکم بر آن است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رویکردهای تربیت اخلاقی در سه کشور ایران، آمریکا و چین به طورکلی و در آموزش عالی است.
  روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع پیمایش تطبیقی است و داده های موردنیاز از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، گزارش های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت به دست آمده است و با استفاده از الگوی بردی که چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص می کند؛ پس از بیان واقعیت های تربیت اخلاقی نقدوار به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط ضعف و قوت هر کشور در این زمینه می پردازد. بررسی یافته ها نشان می دهد تمامی رویکردها به نوعی از مذهب یا دین رایج هر کشور نشاءت می گیرد و مراحل رشد اخلاقی در رویکردهای غیر اسلامی بخصوص رویکرد شناختی ثابت و بدون تغییر هستند حال آنکه اسلام قوانین و احکام اخلاقی را مطلق و واقعی می داند و به جز اسلام سایر رویکردها تنها به یک جنبه خاصی از تربیت اخلاقی تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، آموزش عالی، رویکرد شناختی، اسلام، کمونیسم
 • پرویز مرادقلی، علی آل بویه صفحه 123
  موضوع ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه همزمان با ورود همسایگان افغانی و عراقی در کشور ما وضعیتی جدی به خود گرفته و مشکلاتی را به همراه داشته است. این ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی بر شرایط خانوادگی و اخلاقی آنان نیز تاثیر بسزائی دارد. در نظام حقوقی فعلی ایران تفاوت تابعیت شوهر نسبت به زن ایرانی داخل در موانع نکاح به عنوان یک مانع از سوی قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی وضع گردیده است اما تفاوت تابعیت شوهر به عنوان یک مانع در منابع فقهی فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نکاح و تابعیت، مقدمات وشرایط قانونی مربوط به محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، وضعیت وآثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مورد بررسی قرار گرفته است و در خاتمه پیشنهاد گردید. با توجه به عدم آگاهی بانوان از پیامدهای چنین ازدواجی به نحو شایسته، آموزشهای لازم قبل وحین ازدواج از طریق رسانه های گروهی در قالب الزامات قانونی با اهتمام جدی تری در دسترس همگان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تابعیت، اخلاق، اتباع بیگانه، نکاح، موانع نکاح، قانون مدنی
 • شهروز نعمتی صفحه 139
  هدف پژوهش حاضر مقایسه سطوح الگوی اسلامی بخشایش گری با الگوی روان-شناختی غربی بود. در الگوی روان شناختی غربی و در مدل ان رایت (1991)، بخشایش گری شامل چهار سطح افشاسازی، تصمیم گیری، اقدام و عمیق سازی است. در این راستا، به منظور مقایسه سطوح بخشایش گری الگوی غربی با دین اسلام از تحلیل محتوا و استخراج متون مربوط به بخشایش گری از روش سبک-شناسی کامپیوتری به همراه تورق کتاب های مهم دینی استفاده شد. پس از تفحص در قرآن کریم مشخص شد که چهار کلمه عفو، صفح، غفران و رحمت بیشتر مواقع در کنار هم آورده شده اند و ترتیب توالی آنها معنای عمیق تر شدن فرایند بخشیدن را نشان میدهد. در اسلام ما شاهد تاکید زیادی بر رحمت و بخشش هستیم که بازتابی از رحیم و بخشنده بودن خداست و نشان دهنده غنی-بودن بافت فرهنگ اسلامی است.
  کلیدواژگان: بخشایش گری، الگوی اسلامی، الگوی غربی
 • ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی / (مورد مطالعه: دانشجویان منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی)
  اعظم نیکوکار، امیرحسین محمدداودی، نادرقلی قورچیان صفحه 151
  هدف این پژوهش، ارزیابی سطح فرهنگ دانشجویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف پژوهش، کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی (پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 5 است. حجم نمونه مطابق با فرمول «کوکران» 364 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تلفیقی شامل نمونه گیری تصادفی خوشه ایو طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 91 عبارتی برگرفته از نظریه های فرهنگی بیرمنگام، شاین، آرنولد، اینگلهارت و استراوس در مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود. روایی ابزار از نظر صوری، محتوایی و تشخیصی (همگرا و واگرا) به تایید رسید و پایایی کلی آن برابر با 99/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، AVE، جذر AVE، K-S، و t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سطح فرهنگ دانشجویی در ابعاد فردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فناوری بالاتر از متوسط جامعه و در دو بعد سیاسی و بین المللی کمتر از متوسط جامعه است.
  کلیدواژگان: فرهنگ دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • علی یعقوبی چوبری صفحه 165
  هدف این مقاله، سنخ شناسی بخشش براساس داده های مبتنی بر استراتژی استقرایی است. در این استراتژی، از طریق رویکرد تفسیرگرایی ادراک مصاحبه-شوندگان درخصوص بخشش مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر، با روش کیفی و نمونه گیری هدفمند از مصاحبه های نیمه سازمان یافته، فردی و گروهی استفاده شده است. براساس منطق اشباع نظری با 27 نفر به صورت فردی و سه نفر بصورت گروهی مصاحبه انجام شد. سپس مصاحبه ها به شیوه ی تحلیل مضمونی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دو سنخ کلی درخصوص بخشش وجود دارد. یکی بخشش معطوف به خود و دیگری بخشش معطوف به دیگران. در نوع اول بخشش گونه های مختلفی چون مخالفان بخشش، بخشش جایگزین، موافقان بخشش و بخشش معطوف به نیت وجود دارد. در بخشش معطوف به دیگران نیز می توان سه سنخ تحت عنوان مخالفان بخشش، بخشش با اکراه، بخشش معطوف به نیت مشاهده کرد. بزه دیدگان در مقابل قتل نزدیکان خود مبادرت به حسابگری کیفری می کنند و فواید ناشی از بخشش و انتقام را می سنجند و سپس رفتار می کنند. برمبنای یافته های تحقیق بخشش امری زمانی و مکانی است، زیرا تا حدودی به موقعیت افراد به مثابه بزهکار یا بزهدیده و زمان بین ارتکاب جرم و مجازات بستگی دارد.
  کلیدواژگان: سنخ شناسی، بخشش، قتل، استان گیلان
 • اعظم یوسفی، علی نعیمی نظام آباد صفحه 185
  از جمله شاخص های مهم و مورد تاکید در بین مردم در سرزمین های اسلامی، بنای مساجد در مراکز مسلمان نشین، پراکنش فضایی متناسب با محیط مساجد، مکان یابی مناسب برای دسترسی مناسب و تناسب تراکم جمعیت به تعداد مساجد است. در این تحقیق وضعیت پراکنش مساجد در سطح شهرداری منطقه هشت تهران با استفاده از تکنیک های فضایی موجود در نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی مور د بررسی واقع شده است. بعد از تهیه پایگاه اطلاعات مکانی در محیط GIS برای پراکنش مساجد در سطح منطقه هشت تهران با استفاده از آنالیزهای تراکم سنجی و آنالیزهای فاصله ای وضعیت پراکنش فضایی مساجد در سطح منطقه مورد بررسی به همراه با وضعیت تراکم جمعیتی در سطح نواحی مورد آنالیز فضایی قرارگرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، 43.3 درصد از مساحت کل منطقه در شرایط حدودا نرمالی از حیث تراکم جمعیت و تراکم پراکنشی مساجد واقع است ولی 32.2 درصد از منطقه که غالبا منطبق بر بخشهای شرقی منطقه است ارتباط معنی داری را بین پراکنش جمعیت و پراکنش مساجد دارا نمی باشد. با توجه به کم بودن مساحت محدوه مناسب از حیث تناسب تعداد مساجد در سطح منطقه، لزوم مطالعات در خصوص احداث مسجد متناسب با وضعیت تراکم و پراکنش جمعتی در بخش عمده منطقه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مسجد، سیستم اطلاعات جغرافیایی، آنالیز فضایی، نقشه تراکم
|
 • Alireza Entezari, Hamid Sotodeh Page 5
  From the viewpoint of The Glorious Quran, noting people and government to the natural and acquired dignity of the whole individuals of a society and observing its necessities cause to decamp all kinds of oppression, discrimination, despotism and suffocation from an Islamic society and one of the main components of the human civilization and bliss that is "mundane and heavenly security" be set up as a main characteristic in the citizenship rights by social training. The importance of the security is considered from the point of view of the human dignity in Islam and, moreover, mechanisms hereby have considered to incarnate it in this research.
  Keywords: dignity, human, security, Quran, tradition
 • Seyyed Mojtaba Mahmoudzadeh, Mohammad Hosein Shojaee Page 23
  While there are numerous organizations including moral climate, important for most organizations was perceived ethical climate and ethical behavior is affected employees. Human resources in today's world, the best competitive advantage of the company and any man more than any other time, the theory of organization and management has become important. Human resources as much as it can help organizations compete, can also be a major obstacle in the way of organization. The research method is analytical and data collection for the library. In this study attempted to perceived ethical climate models and concepts are examined from the perspective of different theorists. Among several categories about perceived ethical climate, Victor and Cullen ethical climate theory, Vidaver and Cohen ethical climate continuum theory, the Webber theory of ethical climate and Arnaud the theory of moral decision-making processes in this study were investigated.
  Keywords: perceived ethical climate, Work ethics, Organizational Ethics, Business ethics, Professional ethics
 • Mohsen Shariatmadar Tehrani Page 47
  we should account the advertising as a basic Element in the fate of countries, that role plays in both internal and International domain. Sometimes, the advertising is untrue, and includes some Properties that they are not in present goods or specific services.we can study this kind of advertising, in different aspects. From these aspects, we can name the legal and moral effects of false advertisings on human rights, society and Audiences. If the ads contain false, they are searchable in Ethics, In addition to the contractual relationship as breach of contract, and in civil liability. The main question of this Article is that what legal liability for false advertising is, and what are effects on contract between the parties, and also what are morally adverse effects on the audience and the community?
  Keywords: advertising, commercial advertising, untrue advertising, Civil liability, Moral responsibility
 • Ecosophy and Ibn Arabi / Application Divine Names and Attributes Marriages
  Hamze Ali Bahrami, Mohsen Shiravand Page 69
  Ecosophy is an interdisciplinary science that is formed of the combination of two natural and epistemological areas. A discussion of the noms (divines) and attributes of God marriage is a mystical discussion, but in this article we intend to use in the environmental field. Our aim in this research is the application of this doctrine in the field of environmental ethics and extraction of teachings of the related to environmental issues. The fundamental issue in the research is the explanation of status Nature in Ibn Arabi and discussion of the noms (divines) and attributes of God marriage and how will be done mystical teachings of the environmental ethics. In this article has been used descriptive –analytic method. Outcome of this research, true respect for nature by man that has intrinsic value as a sacred being.
  Keywords: Divine Names, Attributes Marriages, Environmental Ethics, Nature, Ibn Arabi, Ecosophy
 • Ali Sadeqi, Zahra Rabbani Tabar Page 85
  The subject of this thesis is how to prevent the social sins of the Quran. Since the main purpose of the community to reach perfection in this direction away from sin we have social needs; therefore, to discuss strategies to prevent social sins, sins in the Quran that human life is a book of guidance and guidelines, reach us at for this purpose, will lead. spreading from the perspective of verses and Islamic traditions and prevention strategies of these sins in the Quran in several follow-up season. At first insight to prevent such faith in God, belief in divine supervision and strengthen the faith in resurrection. The preventive approach, such as the role of piety, love of God and worship in preventing social sins study. And at the end to prevent such an act of preventive punishments ranging from worldly and otherworldly. Sectional research methods in this thesis is transmitted. and provides numerous interaction.
  Keywords: Quran, guilt, social protection, social sins
 • Hasan Maleki, Zakya Abbasi, Abbas Abbaspour, Saeed Beheshti Page 109
  Ethics is an essential component durability and consistency of human societies and moral strength of any society depends on its. The aim of the study was to investigate approaches to moral education in three countries Iran, America and China in general and higher. The research method is comparative qualitative survey And required data through library documents, investigative reports and search the World Wide Web is obtained And using a range pattern that describes four steps, interpretation, and compared to the comparative studies indicate proximity; After presenting the facts pertaining to moral criticism similarities and differences and the strengths and weaknesses of each country in this field deals. The results shows that all approach get in religion in any country And stages of moral development in non-Islamic approaches, especially cognitive approach are fixed and unchangeable. While the Islam moral laws and ordinances knows absolute and actual. And except Islam Other approaches emphasize only one aspect of moral education.
  Keywords: Moral education, higher education, cognitive approach, Islam, communism
 • Parviz Moradgholi, Ali Alebouheh Page 123
  The subject of Iranian woman’s marriage to foreigners is considered a serious issue as it has coincided with the arrival of Afghan and Iraqi neighbors to our country. This issue has caused serious problems to Iran. In addition to political and social problems caused by such marriage, it has also a significant effect on their family situation. In the current legal system of Iran, the differences between the citizenship of a husband because of his women are enacted barriers by the legislatures in Article 1060 of the Civil Code; however, the citizenship of a husband lacks any precedent in legal records. In this paper, the concept of marriage and citizenship, arrangements and legal terms relating to the restrictions of marriage of Iranian women to foreigners and its consequences has been investigated. It was suggested that appropriate education about marriage through social media should be given to women. This issue also should be considered serious in the regulations.
  Keywords: citizenship, ethical, marriage, barriers to marriage, legal legislation
 • Shahrooz Nemati Page 139
  The aim of current study was to compare the western psychological forgiveness model with Islamic forgiveness model. In the western psychological forgiveness model in Enright model (1991) forgiveness includes Uncovering, Decision, Work and Deepening. In the same vein, content analysis and computerized stylistics method and scrutinizing religious scripture were applied in order to compare Islamic and Western forgiveness model. Scrutinized results indicated that the Quran’s verses in regards to the continuum of forgiveness revealed that four stages of forgiveness (Afve) overlooking (Safh), covering up faults (ghofran) and empathy (Rahma) appeared in an arranged way in order to focus on the deeper process of forgiveness. In Islam, there has been a strong emphasis on mercy and forgiveness of God, and such representations stress God’s merciful nature as well as a reflection of the richness of Islamic culture.
  Keywords: Forgiveness, Islamic Model, Western Model
 • Evaluation of collage student culture level in graduate students / (case studey: Students in Azad university of Region 5)
  Azam Nikookar, Amirhossein Mohammad Davoudi, Nadergholi Ghorchian Page 151
  The principal objective of this paper is to evaluation of student’s cultural level in graduated students. Methodology of gathering information is descriptive. Sampling population consisted of M.S student’s of Azad University in region 5.sampling volume according to “Cochran” formula 364 person estimated and for choosing samples, composing method (random and clustering methods) selected. Data collection instrument was 91 notion questionnaires with 5 point Likert according to Birmingham, Shayne, Arnold, Engelhard and Straus. Validity of the instrument from external, content and identity verified and overall stability was calculated in 99%. Data analysis was performed by Cronbach’s Alpha, AVE, Root of AVE, K-S and one Sample t-test. Results suggest that cultural ,social ,religious ,technical ,economical ,and individual levels of case study students was higher than average, and international and political levels of case study students was lower than average.
  Keywords: student culture, Islamic Azad University
 • Murder and Typification of the forgiveness / (A Case Study of Guilan)
  Ali Yaghoobi Choobari Page 165
  Main purpose this research is “Typification of the forgiveness based on inductive strategy”. In this strategy, the interviewees perception about the forgivness by interpretivism approach have been investigated. This research has been with qualitative method and purposive sampling, and individual and group (Focus group) interviews. According to the logic of theoretical saturation, twenty seven individually and three group were interviewed. Then researcher analyzed interviews with method thematic analyze. Overall,the findings indicates that there are two general type of forgiveness.The first is self- oriented forgiveness and the second is other- oriented forgiveness. In the first part exist various species such as: Forgiveness oppositions, forgiveness supporters, replaced forgiveness and intent - oriented forgiveness. Other-oriented forgiveness can observe types three: forgivenes oppositions, reluctantly Forgiveness and intent-oriented forgiveness. People reacted to the murder of their close relatives to criminal calculate and assess the benefits of forgiveness and revenge, and then act.Based on the research findings the forgivness is time and space, because it depend to the position of the offender or the victim and the time between the crime and punishment.
  Keywords: Typification, Forgiveness, Murder, Province of Guilan
 • Azam Yousefi, Ali Naeimi Page 185
  One of the main indicators among Muslim people is the spatial distribution of mosque in relation with population density and location of mosque in the cities In this study the spatial distribution of mosques in the region 8 Tehran municipality based on spatial analysis techniques in the GIS environment studied After creating a mosque geodatabase in the GIS environment for the distribution of mosques in the region 8 Tehran, density analysis and distance analysis for distribution of mosques with population density. Based on spatial analyses studied. Based on this research results, 43.3 percent of region 8 Tehran had a normal condition of proportion population and mosque distribution. Although 32.2 percent of region 8 that are located in the east part of this region, doesn’t have good relation among population density and mosque distribution. The lack of land for development in this region is one of problem for increase mosque in this area.
  Keywords: Mosque, Geographic Information System, Spatial Analyse, Density Map