فهرست مطالب

زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) - سال هشتم شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهوش خادم الفقرایی*، مسعود کیانپور صفحات 443-452
  روبه رو شدن جوامع با تغییرات همواره با مقاومت همراه بوده است. پیش رفتن به سوی دنیای مدرن نیز به منزله تغییری بزرگ از این قاعده مستثنا نیست. برخی آداب جدید برآمده از دنیای مدرن، فارغ از ارزش گذاری های مثبت و منفی، به دلیل هم سو نبودن از سوی جامعه طرد شده و پیش داوری های متعددی پیرامون کسانی که از این آداب پیروی کنند شکل می گیرد. یکی از راهکارهای جامعه برای جلوگیری از تغییرات، داغ ننگ زدن است. زنان، به عنوان نیمی از اعضای جامعه، با قرار گرفتن در موقعیت هایی به مراتب حساسیت برانگیزتر از مردان، شرایط ویژه ای در این موقعیت پیدا می کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی بازنمایی فیلم سینمایی زندگی مشترک آقای محمودی و بانو در رابطه با فرایند داغ ننگ خوردن به زنان در جریان مدرن شدنشان می پردازد. روش استفاده شده تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که چهار لایه «سطح سطح»، «عمق سطح»، «سطح عمق» و «عمق عمق» دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سه مولفه «ساختارشکنی زن مدرن»، «عدم پذیرش زن مدرن از سوی سنت» و «برچسب زنی بر زن مدرن از سوی سنت» مراحل داغ ننگ زنی به زن مدرن در این فیلم است. بنابراین، استراتژی گفتمانی فیلم نشان می دهد که وجود ویژگی های مدرن در یک زن، شرایط را برای داغ ننگ خوردن او فراهم می کند.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، داغ ننگ، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو، زن مدرن، سینمای ایران
 • الهه پنجه باشی* صفحات 453-472
  نقاشی در انتهای دوره قاجار تحت تاثیر ارتباط با اروپا و ظهور تکنولوژی دچار تغییرات شد. این مقاله با رویکرد بینامتنیت به مطالعه دو اثر نقاشی از زنان قاجار می پردازد که یکی از آن ها کار هنرمندی گمنام و دیگری اثر اسماعیل جلایر دانش آموخته مدرسه دارالفنون است. مسئله مورد پژوهش در این مقاله، مطالعه نشانه ها و تحلیل آن ها در نقاشی از زنان و تطبیق معنای نشانه ها به صورت بینامتنی و لایه ای است. نشانه ها در هر تصویر سبب خوانش تصویر متفاوتی در متن آثار می شود. در این دو تصویر، موضوع هر دو متن زنان درباری است، ولی نشانه ها مفاهیم متفاوتی در بردارند. این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهد: آیا در نقاشی های دوره قاجار ارزش نشانه ای در آثار مطرح است؟ آیا نشانه ها در تعامل با دیگر نشانه ها معنای گفتمانی می یابند؟ روش این پژوهش تاریخی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی است و با توجه به نظریه های نشانه شناسی بیان شده است. در این مقاله، نتیجه گرفته می شود: در خوانش نشانه های این تصاویر، نشانه ها معنادارند و در این تصاویر از نشانه های تصویری مشابه و متفاوت برای زنان قاجار استفاده شده است.
  کلیدواژگان: قاجار، زنان، معنا، نشانه شناسی، نقاشی
 • مسعود حاجی زاده میمندی *، سمیه وکیلی قاسم آباد، اکرم میرمنگره صفحات 473-492
  اعتیاد به اینترنت عبارت است از استفاده بیش از حد، نادرست و بیمارگونه از اینترنت. این مشکل ناشی از عوارض زندگی در دنیای مدرن است. صرف نظر از اینکه اعتیاد به اینترنت را بیماری یا آسیب روانی یا مشکل اجتماعی بدانیم، پدیده‏ای است مزمن، فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. دانشجویان به اقتضای اشتغال به تحصیل از اینترنت بیشتر استفاده می‏کنند. از این رو، بیشتر در معرض ابتلا به اعتیاد اینترنت اند. علاقه مندی جوانان به فناوری و حضور آن‏ها در شبکه های اجتماعی اینترنتی نیز احتمالا در گرایش بیشتر دانشجویان به اینترنت و وابستگی به آن بی تاثیر نیست. در این پژوهش، به بررسی رابطه عوامل روانی اجتماعی یعنی عزت نفس، انزوای اجتماعی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کل دانشجویان دختر دانشگاه یزد در نیم سال دوم سال تحصیلی 1391 1392 است که تعداد آن‏ها 7 هزار و 313 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‏گیری کوکران استفاده شد. مطابق این فرمول، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. بر اساس یافته های تحقیق بین عزت نفس، انزوای اجتماعی، رضایت از زندگی، سن، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. ولی بین محل سکونت و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده‏ در معادله رگرسیون 11درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، انزوای اجتماعی، رضایت از زندگی، عزت نفس
 • محمد عباس زاده*، نرمین نیکدل صفحات 493-516
  روند رو به رشد تجرد در میان دختران در جامعه ایرانی پدیده ای نوظهور است که نقش بنیادینی در تحول مفهوم خانواده ایفا می کند، زیرا ازدواج، به منزله واقعه ای اجتماعی، زیستی و فرهنگی، تاثیرات درخور توجهی را بر ساختار جمعیتی و به تبع آن ساخت یابی نهادهای متبوعه می گذارد. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی و کشف زمینه ها و شرایط به تاخیر افتادن سن ازدواج دختران به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی بپردازد. بدین منظور، 20 دختر بالای 30 سال به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته مطالعه شدند. تحلیل تجارب شرکت کنندگان به شناسایی 346 کد اولیه، 16 خرده مقوله اولیه، 9 خرده مقوله ثانویه و 2 مقوله اصلی شامل زمینه های فردی و زمینه های اجتماعی و فرهنگی منجر شد. نتایج حاصل از تحلیل مضامین کشف شده نشان می دهد که زمینه های بازدارنده ازدواج دختران بسیار وسیع تر از فاکتورهای عموما ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ازدواج، تاخیر در ازدواج، تجرد دختران، پدیدارشناسی، روش کیفی
 • زهرا مختاری*، مسعود کیانپور، احسان آقابابایی صفحات 517-538
  وجود عشق به منزله مبنایی برای ازدواج و انتخاب همسر در جامعه کنونی ایران اهمیت یافته است. از همین رو، این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی به توصیف چیستی و چگونگی تجربه زیسته عشق ازدواجی در دوران آشنایی تا لحظه عقد از منظر کنش گران تازه ازدواج کرده می پردازد. جامعه مطالعه شده شامل شهروندان متاهل شهر اصفهان است که در سال های ابتدایی زندگی مشترک اند. از طریق نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه عمیق با 24 نفر، داده ها جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی هشت مرحله ای، مبتنی بر روش باتلر کیسبر، تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان می دهد که تجربه زیست شده عشق ازدواجی در دوران آشنایی تا لحظه عقد از طریق نوعی تقابل عقل و احساس در سه مرحله زمانی برساخته می شود؛ تقابل میان «رمانتیک گرایی پیشین» و «واقعیت گرایی پیشین» قبل از مواجهه و میان «به دل نشستن»، «واقعیت گرایی پسین» و «رخدادهای جرقه ای» بعد از مواجهه با طرف مقابل، که به طورکلی با مضمون «سرگردانی میان بیم و امید» مشخص شد. لحظه عقد نیز در عین داشتن چنین تقابلی، به عنوان لحظه ای محوری در آگاهی کنش گران، با در بر داشتن مضمون اصلی «دوگانگی لحظه عقد»، از یک سو «اوج سرگردانی» را در خود دارد و از سوی دیگر به این سرگردانی خاتمه می دهد؛ به این معنا که پس از لحظه عقد، تردید کنش گران به صفر می رسد و آن ها نوعی «تحول احساسی» را تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: ازدواج، انتخاب، تجربه زیسته، عشق، عشق ازدواجی
 • محمد آهی* صفحات 539-556
  حضور زنان در اجتماع از مسائل مهم و از موضوعات قابل بررسی و پژوهش است، زیرا حضور در اجتماع از یک نیاز فطری انسان سرچشمه می گیرد. از همین رو، قرآن کریم طی آیات مختلف این نیاز فطری را پاسخ داده و حضور اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته و در این زمینه همه مسائل اجتماعی مربوط به آن ها را با معرفی زنان الگو بیان کرده است؛ زنانی که تبیین عملکرد آن ها به خوبی می تواند مولفه ها و آداب اجتماعی زنان را در ابعاد گوناگون به طور دقیق و مطلوب مشخص کند. با وجود اهمیت فوق العاده این مبحث، فعالیت های علمی انجام گرفته در این زمینه (دیدگاه اسلام درباره وجوب و چگونگی حضور زنان در ابعاد گوناگون اجتماع) اندک و انگشت شمار بوده و اغلب به منابع روایی تکیه داشته اند. ازاین رو، این مقاله با استنادات قرآنی، تاییدات روایی و استدلالات عقلی به بررسی و تبیین حضور اجتماعی زن در سه محور وجوب حضور، ابعاد حضور (سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی) و شرایط حضور در اجتماع با روش توصیفی تحلیلی بر مبنای تعقلی منطقی می پردازد و نتیجه می گیرد که حضور در اصل مجاز است و در بعضی شرایط وجوب پیدا می کند و این حضور در همه ابعاد و البته با شرایط خاص خود است.
  کلیدواژگان: قرآن، ابعاد و شرایط اجتماعی، حضور اجتماعی زنان
 • نسرین فقیه ملک مرزبان، فرشته میلادی* صفحات 557-572
  تاریخ جهانگشای علاوه بر اهمیت تاریخی و اجتماعی، از منظر تحلیل نظام‏های گفتمانی نیز اثری درخور تامل است. در غلبه نظام گفتمانی مسلط بر اثر، یعنی «گفتمان جنگ»، یکی از رویکردهای گفتمانی متمایز آن را باید در شیوه حضور اجتماعی زنان بررسی کرد. تمرکز پژوهش حاضر بر رویکرد نقش گرایی هالیدی است؛ رویکردی که الگوهای تجربه را در قالب فرایندها و از طریق فرانقش اندیشگانی در زبان بازنمایی می‏کند. با تمرکز بر این فرانقش به همه بخش‏هایی که هریک از زنان ایرانی و مغولی حضور داشتند توجه شده و با جمع آوری همه جملات مربوط به این مشارکان، ویژگی های هریک از این دو گروه ارائه شده است. هدف این پژوهش ذکر وقایع تاریخی و بیان جایگاه اجتماعی زنان در دوره مغول نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، نوع تاریخ نگاری، شیوه بیان نویسنده و رابطه آن با دیدگاه وی است؛ یعنی شیوه بازنمایی حضور زنان در فرایندها و نوع نام گذاری آن ها که از طریق آن دیدگاه ذهنی متن یا نویسنده و نوع نگرش وی به منزله شاخص‏ترین نویسنده عهد مغول در ایران مشخص خواهد شد.
  کلیدواژگان: تاریخ جهانگشای، شیوه بازنمایی زنان، گفتمان جنگ، هویت اجتماعی
 • وریا شیخ ذکریایی، امید محمدی، صلاح الدین کریمی*، ایوب نافعی صفحات 573-588
  موضوع این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در گروه سنی 20 تا 40 سال در سال 1394 است. مشارکت سیاسی به منزله یکی از شاخص‏های عمده توسعه تلقی می‏شود. اگر توسعه سیاسی را به معنای «گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم، بی شک یکی از پیش نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود. اهمیت حضور زنان در عرصه های سیاسی برای به ثمر رسیدن توسعه همه جانبه مورد تاکید سیاست گذاران است. ازاین رو، بررسی عواملی که می تواند بر مشارکت سیاسی زنان موثر باشد ضروری می نماید تا بتوان بر تکیه بر آن ها میزان و سطح مشارکت سیاسی زنان را ارتقا بخشید و به اهداف توسعه ای دست یافت. حجم نمونه این تحقیق گروه سنی 20 تا 40 سال شهرستان سنندج بالغ بر 384 نفر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد‏آوری داده ها پرسش نامه است. با استفاده از نرم افزار Spss به آزمون فرضیات پرداختیم. نتایج یافته ها حاکی از این است که بین اعتماد سیاسی، آگاهی سیاسی، تمایل خانواده، سازمان های داوطلبانه و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، افزایش آگاهی مردم و درگیر کردن آن ها در سرنوشت خود از طریق سازمان های مردم نهاد باعث افزایش مشارکت آن ها و در نتیجه افزایش اعتماد سیاسی شان خواهد شد.
  کلیدواژگان: آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی، سازمان های داوطلبانه، مشارکت سیاسی
|
 • Mahvash Khademolfogharaie *, Masoud Kianpour Pages 443-452
  Communities always resist when they faced with changes. Going to the modern world as a large change is the same species. Some new customs coming from the modern world, regardless of the positive and negative valuations; due to not aligned with traditional values, being ostracized by society and many prejudices are made about those who follow these new customs. One of the ways to prevent changes in society is stigmatizing. Women as half of the population placed in challenging situations far more sensitive than men, have special conditions. The study examines how women stigmatized when they follow modern values. Fairclough's critical discourse analysis method used, which has a four-layer. The results indicate that the three components " the modern woman’s deconstruction", " the rejection of modern woman from tradition" and " tradition’s labeling on the modern woman" are the steps of labeling to the modern woman in this movie. So discursive strategy shows that the existence of modern features in a woman, provides the conditions for the stigma. Fairclough's critical discourse analysis method used, which has a four-layer. The results indicate that the three components " the modern woman’s deconstruction", " the rejection of modern woman from tradition" and " tradition’s labeling on the modern woman" are the steps of labeling to the modern woman in this movie. So discursive strategy shows that the existence of modern features in a woman, provides the conditions for the stigma.
  Keywords: Modern Woman, stigma, discourse analysis, Iranian Cinema, The Wedlock
 • Elahe Panjebashi * Pages 453-472
  At the end of the Qajar period and brilliant paintings from important periods in Iranian painting. Under the influence of painting in relation to Europe and see changed. This article analyzes the semiotic two paintings, one of which deals Qajar women and other anonymous artist Ismail effect Jalayer is a graduate of the academy school. The two images are subject to court women in both text but different concepts in their symptoms. This article answers these questions: Does the proposed works is an indication of the value of Qajar paintings? their dialogue in order to achieve the Qajar women's meant to work on two paintings. The aim of this study was to examine the symptoms - cognitive meaning in texts to be painted. The images of the concepts common signs to convey different messages to the audience is used Qajar women. This text intertextual signs in both painting for painting works. I even in the next two symptoms similar to symptoms of other causes connotation is different. These are symptoms of Nasrtrkyb of color, objects and images will be transmitted to the contact body. The study, these symptoms can be mentioned in the texts painting ontological difference means two works discovered.
  Keywords: Qajar, paintings, women, semiotic meaning
 • Masoud Hadjizadehmeimandi *, Somayeh Vakilighasemabad, Akram Mirmongereh Pages 473-492
  Internet addiction includes internet over use, improper Internet use and pathological internet use.
  This problem arises from the effects of living in the modern world.Regardless of weather internet addiction have been known as a disease or mental impariment or social problem, it is a chronic, pandemic and relapsin that consist serious physical, financial, familial, social and psychologial impariments.university students use internet alot due to their education, therefor they are more prane to internet addiction. Also Youth interest to the technologies and their presence in the on line social networks effect likely in orientation of students to the internet and the dependency to internet.papera has been studied investigeted the relationship between psycho- social factors that means self-esteem, social isolation and life satisfaction with internet addication among female students in Yazd university. The population study of this study were the female students of Yazd university in the second semester of 1392. That the number of students have been 1313. for determing sample size, were used from "cocaran" samples, According to this , the sample volume was determined 384 person. Formula, findings, showed there is a significant relatianship between self-esteem, social isolation, life satisfaction, matrial status, education and intevenet addiction, but there are no significant relationship between the place of vesidence and internet addication. The resulsts of regression analyis showed that the adjusted coeefficient of determination of the regression, %11 of the variance in the dependent variable is explained by the independent variables.
  Keywords: Self-esteem, Social Isolation, life satisfaction, internet addiction
 • Mohammad Abbaszade*, Narmin Nikdel Pages 493-516
  Marriage as a social, biological and cultural event, has significant effects on demographic structure and consequently on the Structure of respective institutions. Growing trend of increasing age of marriage, especially among females, is a new phenomenon which has a fundamental role in development of this structure through the evolution of family. According to this, current research seeks to review and explore the contexts and conditions of delay in females age of marriage, using qualitative method and phenomenological approach. For this purpose, 20 girls over 30 years old were studied by The Purposive Sampling Method and using Deep Semi-structured Interview in a narrative form. The results of the analysis of the participant's experiences led to identifying 346 initial codes, 9 primary sub-codes, 9 secondary sub-codes, and two main codes including personal contexts and social and cultural contexts. The most important obstacles to females marriage were conceptualized in the form of ideological patterns, psychological patterns, time-related experiences, development of relations between the sexes, filtering by significant others and the weakness of moral principles. The results of the analysis of explored themes showed that contexts and conditions of delay in females age of marriage are much more complex than some factors generally provided.
  Keywords: The delay in marriage, immateriality of girls, qualitative methods, Phenomenology
 • Zahra Mokhtari *, Masoud Kianpour, Ehsan Aghababaie Pages 517-538
  Love has been important as a basis of marriage and mate selection in today’s Iranian society. Therefore this study tries to understand lived experience of marital love before wedding from the perspective of newly married actors by using phenomenological approach. Research subjects include married citizens of Isfahan who are in their early years of common life. Through purposive sampling and in-depth interviews with twenty-four actors data were collected and by using eight stages of phenomenological analysis, based on Butler-Kisber the interviews were analyzed. Data Analysis shows that the lived experience of love before wedding up to exactly the wedding moment, is constructed by a contrast between reason and emotion in three phases including the contrast between “Romanticism” and “realism” before the encounter, and “liking”, “realism” and “sparking moments” after the encounter, which can be generally identified with the theme of “confusion between fear and hope”. The moment of wedding, besides having such a contrast, is also a pivotal moment in the consciousness of actors, and functions as the end point of the confusion; since after the wedding moment their uncertainty reduces to zero and they experience a kind of “emotional transformation”. Therefore the wedding moment signify in change of the lived experience of marital love before marriage.
  Keywords: Love, marriage, marital love, choice, Lived Experience
 • Mohammad Ahi * Pages 539-556
  The participation of the women in the society is an important and basic subject. Participation of women in the community is originating from an innate need of the human. Because of this fact, the holy Quran in the various verses responded to this innate need and accepts the social participation of the women. In this regard with the introduction of the premier women has expressed all social issues related to them. The women that explanation of their performance could define the components and social customs of the women exactly in the various dimensions. Despite the importance of this topic scientific activities that are carried out in this area (Viewpoint of the Islam about the necessity and the presence of women in various aspects of society) are limited and often rely on narrative sources. Therefore in this article, we want to describe the social participation of women in three dimensions of the necessity of the presence, dimensions presence (Political, economic, military and cultural) and presence in the community based on the Quran, Rational argument and narrates. Finally we conclude that this participation is allowed. It is necessary in some conditions, of course with its special characteristics.
  Keywords: Quran, women social presence, dimensions, social conditions
 • Nasrin Faghih Malek Marzban, Fereshteh Miladi * Pages 557-572
  In addition to the historical and social significance of Tarikh-e Jahangosha by Joveyni, the text is notable according to discourse analysis. In the discourse of war as the hegemonic discourse of the text, one of the distinctive discourses should be studied according to social presence of women. On the one hand, gender equality in Mongolian culture, and from the other hand the Iranian-Islamic identity of Iranian women have created a bipolar discourse which in Iranian women are ineffective slaves, while Mongolian women, as champions equal to men, are dominant and victorious.
  Using Halliday’s ideational metafunction, naming and processes, all parts of the text where Iranian and Mongolian women attended were studied; then by collecting all statements about them, characteristics of each were extracted.
  Under the effect of religious beliefs, Iranian-Islamic identity of women is represented in the form of defeated participants of discourse of war, by introducing their social characteristics, indirectly expressing their names and their low-frequency presence. While the identity of Mongol women, as the dominant and triumphant participants, is expressed directly and a special way of naming is used by the author. In many cases, the Mongolian woman is wise, hero and politician; whereas the Iranian, except in few cases, is a nameless veiled who goes into captivity.
  Keywords: Tarikh-e Jahangosha, Discourse of War, Social Identity of Women, Iranian, Mongol women
 • Voria Sheikh Zakariaie, Omid Mohammadi, Salaheddin Karimi *, Ayyoub Nafeie Pages 573-588
  Investigate factors affecting women's political participation Sanandaj
  this case study considers the influential agents on woman participatins in sanandaj of woman aged 20_40 by 2015.
  political participations is taken into accont az one of the main devalopments indicators if we conseder political devalopment equivalent extention of participation and competition of social grups in thair political lives uandoubtedly political participation would be one of its pre requisits .policy makers ther for emphesize the important of woman participation in the political fields to attend a comprehesive devalopment bay the same takeen conideration the faeters wich are efficient is necessarly important.the statisic grup was consisted of 384 peaple .reasech method was evaluativ and questinare was useed in order to collect data and spss conducted to test the our results indiccated .
  Keywords: political participation, political trust, politicians, voluntary organizations