فهرست مطالب

مطالعات روش شناسی دینی - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1394)

مجله مطالعات روش شناسی دینی
پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/12/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا حاجیان حسین آبادی *، مصطفی دلشاد تهرانی صفحات 13-33
  روش شناسی شروح نهج البلاغه جهت بررسی و شناخت بهتر شروح و یافتن محاسن و کاستی های آن روش و رویکرد برای پژوهشگران و مخاطبان شروح، امری لازم و مهم و کمک به تالیف شروح با رویکردهای کاملتر است. یکی از شرح های نهج البلاغه که اولین شرح کامل آن نیز به شمار میرود، علاوه بر تقدم تالیف به جهت تخصص و تالیفات متعدد مولف در آن
  رابطه دارای نکات ارزندهای در زمینه های لغت شناسی، ادبی، بلاغی، توجه به اشعار عرب جهت فهم بهتر واژه ها و سخن امام ، مباحث قرآنی، توجه به روایات، مباحث کلامی، فلسفی و تاریخی، نجومی و... میباشد که علاوه بر تحقیقی بودن شرح، مولف به ذکر منابع مورد استفاده به تحلیل و بررسی عبارات حضرت علی  در نهج البلاغه میپردازد.
  هرچند وجه غالب شرح، ادبی بلاغی است، ولی - شارح به تناسب، سخنان و عبارات نهج البلاغه را با رویکردهای کلامی و علمی شرح و بیان میکند. این مقاله با روش کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به بررسی وجوه ساختاری و محتوایی شرح معارج نهج البلاغه پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: معارج، نهج البلاغه، روش شناسی، ابوالحسن بیهقی، اولین شرح کامل نهج البلاغه
 • سمیه خاری آرانی، رحمت الله عبدالله زاده آرانی صفحات 34-48
  تفسیر القران العظیم ابن کثیر از تفاسیر روایی قرن هشتم است که متاثر از تفاسیر جامع البیان طبری و همچنین اصول تفسیری ابن تیمیه است. زمینه ها و بسترهای شکل گیری این تفسیر از یک سو و روش های تفسیری مفسر از سوی دیگر به این تفسیر ویژگی های ممتازی بخشیده که آن را شایسته تتبع قرار می دهد. بهویژه زمانی که آن را در ترازوی سنجش با تفسیری چون تفسیر صافی فیض کاشانی قرار دهیم که بر اساس رویکرد حدیثی علمای شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم و به دنبال آن سیر تدوین تفاسیر اثری شیعه در دو قرن یاد شده سامان یافته است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که: فیض کاشانی و ابن کثیر در تفسیر خود از کدام روش تفسیری پیروی نمودهاند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: روش تفسیری ابن کثیر تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به سنت بر اساس منابع روایی اهل سنت و روش فیض کاشانی روش آمیخته با تاویلات باطنی بر اساس منابع روایی شیعی است.
  کلیدواژگان: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، فیض کاشانی، تفسیر صافی، روش تفسیری
 • فائزه عظیم زاده اردبیلی * صفحات 49-65
  مفهوم جرم سیاسی قدمتی به تاریخ وجود حکومت ها دارد، اما اصطلاح جرم سیاسی در چند قرن اخیر در اروپا ظهور یافته و در قرون اخیر از قبح آن کمی کاسته شده و حقوقدانان سعی در تخفیف مجازات آن دارند. این نگرش جدید در ایران تاثیر گذاشته و در قانون اساسی ایران بدان اشاره شده است و در حالیکه تعریف اصطلاح جرم سیاسی را به قوانین عادی سپرده،
  ولی با وجود اهمیت این جرم، متاسفانه قوانین عادی به تعریف آن نپرداخته اند. آنچه جالب به نظر میرسد، توجه فقه اسلامی به جرایم مشابه جرم سیاسی است که از زمان پیامبر و صدر
  اسلام شروع شده، مثل جریان خوارج یا همان باغیان که درنگرشی کلی میتوان شباهت های بسیاری بین بغی و جرم سیاسی یافت. این مقاله به معناشناسی واژه بغی و قلمرو معنایی آن در قرآن کریم و نظام حقوقی اسلام و بررسی مفهومی جرم سیاسی و بغی پرداخته است. در باب هر کدام از این دو جرم به طور مجزا تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته که در اکثر این
  تحقیقات اشاره ای به جرم مشابه شده، اما در مورد انطباق با عدم انطباق آنها کمتر تحقیق و بررسی جدی صورت پذیرفته است. به نظر میرسد برای انجام وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده قوانین موضوعه گذاشته و آن ارائه تعریف دقیق و جامع از - جرم سیاسی است و اینکه پایه و مبنای قوانین ما در جمهوری - اسلامی می بایست فقهی باشد، لازم است که این دو جرم دریک تحقیق مقایسه ای مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: بغی، جرم سیاسی، خروج، حکومت، نظام سیاسی، براندازی
 • فهیمه کلباسی اصفهانی*، مصطفی میرسعید صفحات 66-87
  برای فهم سخن هر گوینده یا متن، افزون بر واژه ها و تعبیراتی که در سخن او می آید، باید از ابزارهای دیگری سود جست. از جمله این ابزارها، توجه به بافت ویژه کلام و سخنان پیشین و پسینی است که قطع های از سخن را در بر گرفته اند و با چینش و ترکیب های خاص، معنایی ویژه افاده می کنند. از این خصوصیت سخن با عنوان « سیاق کلام» نام میبرند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان از سیاق آیات، بهره گرفته و به موفقیت هایی دست یافته است. توجه ویژه او به سیاق، بر پیش دانسته هایی استوار است. مهمترین این پیش دانسته ها اعتقاد به « استقلال قرآن در دلالت» است که سبب می شود، مفسر بیش از هر چیز به متن قرآن چشم دوخته و پیام آن را از درون خود آن بجوید. دومین پیش دانسته، « قانونمند بودن کلام الهی در عالیترین حد» است. قرآن از نظر استحکام، با کلام بشر تفاوت اصلی دارد، تسامح عرفی را بدان راهی نیست و از این رو، همه ویژگی های آن از جمله، سیاق یکایک عبارات و جملات آن، قابل بهره برداری تفسیری است. در المیزان بالغ بر 9402 بار از این قاعده در رفع ابهامات تفسیری، کشف الفاظ قرآن، مشخص نمودن آیات مکی و مدنی، تشخیص روایات اسرائیلی، تفسیر آیه به آیه، دستیابی به نکات لطیف تفسیری و... استفاده شده است.
  کلیدواژگان: فرآن، سیاق، تفسیر المیزان، علامه طباطبایی
 • مصطفی حسینی گلکار *، سید سپهر قاضی نوری، فاطمه ثقفی، محمدرحیم عیوضی صفحات 88-100
  روش « تحقیق موضوعی» در قرآن کریم، رویکردی نو برای تدبر قرآنی است که با محوریت دکتر لسانی فشارکی شکل گرفته و در سه دهه گذشته تکامل یافته است. علیرغم استقبال گسترده دانشجویان و محققان بویژه در حوزه مطالعات تطبیقی و میان رشته ای از آن، رویکرد مذکور چالش های فراوان روش شناختی؛ دیدگاهی و آینده نگارانه ای پیش روی خود دارد. این رهیافت در راستای تعمیق تدبر در قرآن چندان روشمند نیست؛ همچنین از یک سو هنوز نواقص متعددی دارد بیش از اندازه - بر تداعی آزاد مبتنی شده و به منظور ارائه در قالب روش مطالعات قرآنی نیازمند تکامل است و از سوی دیگر موجب - بروز التقاطات فراوان در اندیشه محققین جوانی که از این روش استفاده می کنند خواهد شد تا آنجا که به نظر می رسد شیوع این رویکرد منجر به پروتستانتیزم اسلامی گردد. مقاله حاضر پس از تحلیل و طرح اهم مزایا و نواقص « روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم» ، به جایگاه احتمالی آن در پیوستار روش شناسی پرداخته و پیشنهاداتی جهت ارتقاء آن داده است. نهایتا نتیجه گرفته شده است که در نسبت با جریان غالب تفسیری شیعی، بایستی « روش تحقیق موضوعی» را جریانی هترودوکس تلقی نماییم.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، روش تحقیق موضوعی، آینده پژوهی، ذهن انگیزی و پروتستانتیزم
 • مجید معارف *، محمد امین تفضلی صفحات 101-118
  تفسیر تسنیم از جمله تفاسیر معاصر است که مولف آن در کنار روش تفسیر قرآن به قرآن و ارائه بحثهای متنوع اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و... از روایات وارده در منابع حدیثی شیعه و سنی نیز استفاده کرده است. آیت الله جوادی آملی از سویی معتقد به استغنای قرآن در دلالت بر مفاهیم خود از هر عامل دیگر است و از سویی دیگر جایگاه والایی برای حدیث در نظر گرفته و قرآن منهای اهل بیت  را قرآن منهای قرآن میشمارد. این مقاله در صدد تبیین این دو رویکرد و نشان دادن دیدگاه آیت الله جوادی آملی به جایگاه حدیث و کارکرد آن در تفسیر و بحث و بررسی آن میباشد.
  کلیدواژگان: تفسیر قرآن به قرآن، تسنیم، روایات تفسیری، حجیت خبر واحد، حجیت مستقل غیر منحصر
 • ابراهیم نامداری *، قاسم امجدیان صفحات 119-129
  شیخ الرئیس ابن سینا، قسم چهارم از اقسام اصلی علم الهی -فلسفه اولی یعنی خالقیت خداوند را با اشاره به اینکه خداوند - را نباید فاعل، بلکه باید خالق هر موجود ممکنی دانست، آغاز کرده و بیان میدارد که علت خلق ماسویالله، پیدایی و ظهور خداوند بر اساس حکمت و اختیار اوست و با تبیینی عالمانه از حدوث و قدم بیان می دارد که مخلوق خدای ازلی، قدیم زمانی است. شیخ الرئیس بعد از اثبات خالقیت حقتعالی، به تبیین قاعده الواحد پرداخته و ضمن بیان اینکه از واحد حقیقی جز واحد صادر نمی شود، با اشارهای به سلسله مراتب موجودات، کیفیت صدور کثیر از واحد را بدور از هر تناقضی با قاعده الواحد، تبیین میکند و در نهایت بعد از اینکه با برهانی قاطع در مقابل متکلمین به اثبات رسانید که ملاک نیازمندی معلول به علت امکان است و موجودات در بقاء نیز محتاج خداوند هستندبیان میدارد، ممکن نیست موجودی که در وجود و بقائش استقلالی از خود ندارد در فعلش مستقل باشد و حق این است که گفته شود فعل ممکنات در طول فعل خداوند و موثر حقیقی تنها خدا است و این یعنی توحید افعالی خداوند.
  کلیدواژگان: خدا، ابن سینا، توحید، توحید افعالی
|
 • Reza Hajian Hosein Abadi *, Mostafa Delshad Tehrani Pages 13-33
  The methodology of Nahj al-Balagha's commentaries is necessary and important for a better understanding of Commentaries and to find the merits and shortcomings of that approach for researchers and readership. It also helps writing commentaries with a Complementary procedure. One of a descriptions of the Nahj al-Balagha that is the first complete description, in addition to prior writings based on expertise and various writings by the author in that regard, has made valuable points in the field of philology, literature, rhetoric, emphasis on Arab poetry for a better understanding of words and the commands of Imam (AS), Quranic topics, emphasis on traditions, theological, philosophical, historical, astronomical, issues etc. However these descriptions are based on research, and the author mentions the resources used and analyzes the expression of Imam Ali (as) in Nahj al-Balagha. Although these descriptions are based on literary or rhetorical, but Exegeter describes and explains exponents of proportion, words and phrases of Nahj al-Balagha with theological and scientific approaches. This article uses library research and descriptive - analytic method to explore the structures and content as described in Nahj al-Balagha Maarej.
  Keywords: Maarej, Nahj al-Balagha, methodology, Hasan Beyhaqi, first full description of Nahj al-Balagha
 • Somayye Khari Arani, Rahmatollah Abdollahzadeh Arani Pages 34-48
  The interpretation of Al-Quran Al-Azim by Ibn Kathir is one of the narrative interpretations of the 8th century which is influenced by Tabari's Jame-Albayan interpretations and also interpretive principles of Ibn Timie. Grounds for forming this interpretation and bases of this interpretation on the one hand, and on the other hand interpretive methods of the exegetist have given superior features to this interpretation and made it uitable to research; especially when we compare it with interpretations such as those by Safi Feyze Kashanis, which is on the basis of Hadith based approach by Shiite scholars in eleventh and twelfth centuries followed by interpretation development in these two centuries. The question which is raised in here is that: Which interpretive method have Feyz-e Kashani and Ibn Kathir followed in their own interpretations ? To respond the question we should say that the interpretive method of Ibn Kasthir is Quran to Quran and Quran to custom on the basis of sunna narrative sources and Feyz-e Kashanis, method is combined whit inferior paraphrases based on Shiites, narrative sources.
  Keywords: Ibn Kathir, The interpretation of Al-Quran Al-Azim, Feyz-e Kashani, The interpretation of Al-Safi, interpretive method
 • Faezeh Azimzadeh Ardabili * Pages 49-65
  The concept of political crime is as old as the history of governments. However, .concept of political crime appeared in Europe in recent century. And the badness of political crime has diminished in recent century and so the lawyers try to reduce its punishment. Of course, this new view has had effects in Iran and referred to in the Constitution. While the definition of political crime has been entrusted to common laws, the said laws have not addressed it. . However, due to the significance of this crime, Islamic jurisprudence has given attention to such crimes; crimes which have started from the era of the Prophet. However, one can find similarities between revolt and political crimes. This paper seeks to explain the semantics of revolt and its semantic realm in the Quran as well as in the Islamic Legal System. Large scale researches have been conducted in the area of these two crimes; however in regard to their matching there is no research available. It appears that it is necessary to examine these two crimes in large researches. In spite of importance of this crime, unfortunately the common law dose not enough engage to concept of this crime, but it looks interested that Islamic jurisprudence considering to the crimes that is similar to political crime and this consideration is beginning from prophet age and upper part of Islam, One of theme was khavarage event or baghian. that in whole idea we can understand about similarity between revolt and political crime. In this article we get down to examine in concept of this two crime. Wide spreading probes has been done separately in each of this crimes. in the most of this probes has pointed to similar crime, but it dose not perform a series probe and examination a bout conformity or unconformity of this the two crimes. It seems for doing the duties that constitutional law take its responsible in law theme- that this duty is showing the accuracy and complete meaning of political crime- so because of the principal of our law in Islamic republic must be jurisprudence therefore its necessary that this two crime examine in comparative probe. In the end we should say that even this two crimes have the most similarity but this crimes are independency topic so revolt is according with political crime.
  Keywords: revolt, political crime, Exit, government, political structure, Subversion
 • Fahime Kalbasi Esfehani *, Mostafa Mir Saeed Pages 66-87
  To understand the speech of a speaker or a text, in addition to the words and idioms expressed in his/her words, other tools need to be applied. Of these tools we can pay attention to special texture of the speech, and pre and post speeches which involve [arts of the speech, thus creating meanings. This style is called Syaq in speech. Allame Tabatabaea has made use of this style in Al Mizan Interpretation and has achieved successes. His attention to Syaq is based on his prior knowledge. The most important of this prior knowledge implies "The Quran's independanbce in implication".True understanding of intention of each speaker or text requires (as a must) tools other than familiarity with lexicon and idioms. Among the hints that could lead us to discover intention of the author are paying attention to special texture of the text and the massages before and after of it. This attribute of the speech called as Siaq-e Kalam. Allameh Tabatabaei in “Almizan” has benefited from Siaq-e Ayat(Siaq of verses) achieved findings. He has focused on Siaq on the basis of some pre-knowledge. The main pre-knowledge in this regard is belief in “independence of Quran in guiding” which causes the interpreter to focus on the text more than every other things, and to try to discover the meaning from inside of the holly text. The second pre-knowledge of Allameh is that ”the divine text of Quran enjoys maximum possible lawfulness”. Quran is totally different from speech of human being concerning solidarity. It is free from common and general mistakes which may occur in an ordinary speech. Therefore all of its characteristics including Siaq of each single phrase and sentence could be taken into consideration
  Keywords: Quran, Siaq, Almizan Interpretation, Allameh Tabatabaei
 • Mostafa Hosseini Golkar *, Seyyed Sepehr Ghazi Noory, Fateme Saghafi, Rahim Eivazi Pages 88-100
  The method of "thematic research" in the Quran is a new approach for thinking into the Quran which has been established by Dr. Lesani Fesharaki, and has developed in the last three decades. Despite widespread welcome on the part of students and researches in the area of comparative and interdisciplinary studies, the said approach faces numerous methodological, viewpoint and forward-looking challenges. This approach is not that systemic in the line of deepening thinking into the Quran; also, on the one hand, there are numerous drawbacks- this approach is overly focused on free association and requires to be developed in order to present in form of Quranic studies, and on the other hand, it better helps young researchers to use this method in as long as it seems the application of this approach leads to Islamic Protestantism. The current paper, after analyzing and raising the advantages and disadvantage of "thematic research in the Quran, addresses its possible position in methodology and offers recommendations for its improvement. In the end, it is concluded that in relation to the predominant process of Shiite interpretation, "thematic research method" should be regarded as a heterodox process.
  Keywords: Holy Quran, thematic research Method, Future research Brainstorming, Protestantism
 • Madjid Maaref *, Mohammad Amin Tafazzoli Pages 101-118
  Tasnim interpretation is a contemporary method of interpretation whose developer uses Islamic narratives from traditional Shiite and Sunni resources besides working through the Quran-to-Quran interpretation method and presenting various doctrinal, moral and social discussions. Ayatollah Javadi-Amoli argues for the independence of the Quran from external sources in its self-reference. On the other hand, he considers tradition in a high position and posits that the Quran minus Ahl al-Bayt (AS) equals the Quran minus the Quran. This article aims to explain these two approaches and the perspective of Ayatollah Javadi-Amoli toward the position of tradition and its function in interpreting and analyzing the Quran.
  Keywords: Quran-to-Quran Exegetical Method, Tasnim Interpretation, an Emphasis on Traditional Islamic Narratives, the Validity of Tradition
 • Ebrahim Namdarian *, Ghasem Amjadian Pages 119-129
  Sheikh- ol – raees Ebn sina opened fourth section of genuine divine science (philosophy) means creativity of god with allusion to never account subject but creator of each possible existing and expression reason of creation otherwise god, his appearance based on his wisdom and authority. Then he expression with wisely statement of occurrence and old that the creature of internal god. Then Sheikh- ol – raees Ebn sina after proof creation of god pay off to expression rule of unit (alvahed) and while real unit don’t issued save unit, citing to hierarchy of creature and expression the issue of favorite out of every inconsistency and finally proved against of speakers (Almotakalemin) the criterion requirement caused to because ,is eventuality and creatures require to god in survival .and say it is impossible the creature don’t independent in survival , should independent in his work. Is that say: the creature work is in length of god.
  Keywords: God, Ibn Sina, Theism, Unity of Divine Acts