فهرست مطالب

میراث و گردشگری - پیاپی 2 (تابستان 1395)

نشریه میراث و گردشگری
پیاپی 2 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید ضرغام بروجی*، اصغر حیدری صفحه 13
  روش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و هدف آن ارائه مدل توسعه استراتژی های گردشگری با استفاده از رسانه های نوین درراستای سند چشم انداز بیست ساله( افق1404) است که در آن به بررسی کارکرد ها و ویژگی های رسانه های نوین در جامعه و استراتژی های گردشگری، سند چشم انداز گردشگری، الگوهای نظری ارتباطات توسعه و مدیریت گردشگری می پردازد. برای بررسی روابط علی بین متغیرها از معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شد، برای دست یافتن به مدل ساختاری طی دو مرحله پرسشنامه بین اساتید ارتباطات و رسانه گردشگری در مرحله اول و در مرحله بعد جهت آزمون مدل بین مدیران و کارشناسان گردشگری توزیع شد. تا در نهایت مدل ساختاری حاصل گردد.
  مهم ترین دستاورد این تحقیق، ارائه مدلی است که تاثیر کارکردهای رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات را نشان داده است. با تایید فرضیه اصلی یعنی تاثیر رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری مشخص گردید رسانه های نوین با 0.89و عدد معنی داری برابر 12.47 بر توسعه استراتژی های گردشگری تاثیر مثبت و معنی داری دارند.
  براساس اینکه رسانه های نوین کارکردهای خود را به درستی ایفا نمایند می توانند از نقش واسط بودن گامی فراتر نهاده و در کلیه فرایندهای توسعه استراتژی های گردشگری نقش داشته باشند. در این صورت رسانه ها تنها به عنوان ابزار به کار نمی روند، بلکه به لحاظ اهمیت جزء یکی از ارکان مهم توسعه استراتژی های گردشگری به حساب می آیند. نتایج نشان داد از میان کارکردهای رسانه ها کارکرد بسیج کنندگی با 0.71درصد وکارکرد همبستگی رسانه های نوین با 0.69درصد بیشترین تاثیر را از میان کارکردهای رسانه های نوین در توسعه استراتژی های گردشگری مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته است.
  کلیدواژگان: رسانه های نوین، رسانه و گردشگری، استراتژی های گردشگری، کارکرد رسانه ها، چشم انداز
 • خدیجه سلیمانی هارونی*، بهمن خسروی پور، مسعود برادران، منصور غنیان صفحه 27
  توجه به گردشگری روستایی از سوی دولت ها و سازمان های غیررسمی به عنوان نوش دارویی برای بخشی از فشار ناشی از مشکلات کنونی جوامع روستایی(مهاجرت های روستایی، کاهش درآمد خانوارهای روستایی و افول کشاورزی روستایی) رو به افزایش است و به عنوان یک استراتژی برای توسعه اقتصادی دیده می شود. این در حالی است که حمایت ساکنین که تحت تاثیر نگرش آنان است یکی از مولفه های کلیدی در رویکرد توسعه پایدار گردشگری محسوب می شود. لذا این پژوهش با هدف بررسی سازه های موثر بر نگرش ساکنان شهرستان ایذه نسبت به گردشگری روستایی به روش پیمایشی انجام گرفته است و داده های جمع آوری شده با نرم افزارهای SPSS و AMOS آنالیز شده اند. همچنین به منظور تبیین سازه های موثر بر نگرش از رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد فعالیت های گردشگری توانسته در ایجاد فرصت های شغلی ساکنان به عنوان شغل دوم موفق باشد. تفاوت معنی داری بین نگرش زنان و مردان و نیز ساکنان دهستان های مختلف شهرستان نسبت به رضایتمندی و درک اثرات گردشگری وجود دارد. زنان نگرش مثبت تر و در نتیجه رضایتمندی بیشتری نسبت به گردشگری و اثرات آن دارند.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، ساکنان، نگرش، اثرات گردشگری
 • جواد درویشی خاتونی*، علی محمدی صفحه 43
  امروزه ژئوتوریسم راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه های طبیعی هر منطقه است که علاوه بر ایفای نقش آموزشی- علمی، سبب توسعه گردشگری می شود. در سال های اخیر سازمان یونسکو برنامه بین المللی را با عنوان پارک های زمین شناختی(ژئوپارک) اجرا نموده است. ژئوپارک تحت حمایت یونسکو، ناحیه ای با محدوده های کاملا تعریف شده و دارای مساحت کافی به منظور توسعه اقتصادی منطقه در آینده است. این محدوده می بایست شامل یک و یا چندین پدیده جالب زمین شناسی(در ابعاد گوناگون و بدون در نظر گرفتن مقیاس ها) با ترکیبی از ویژگی های علمی، کمیابی یا زیبایی پدیده، نمایش تاریخ زمین شناسی منطقه، نمایش وقایع یا فرایندهایی که نه تنها ارزش زمین شناسی دارند، بلکه از لحاظ باستان شناسی، بوم شناسی، تاریخ یا فرهنگ شناسی نیز ارزشمند هستند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از معیارهایی همچون مورفولوژی و ساخت های رسوبی، پوشش گیاهی و جانوری، رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات، شتر سواری به صورت پیمایش های میدانی در منطقه، با دیدگاه های ژئوتوریستی، به بررسی پتانسیل این منطقه جهت تبدیل شدن به یک ژئوپارک پرداخته شود. نتایج مطالعه نشان داد که میکروکویر قوم تپه بدلیل قرار گرفتن در دل منطقه کوهستانی آذربایجان و به علت دارا بودن مجموعه ای از ویژگی ها و پدیده های مناطق بیابانی، کوهستانی و دریاچه ای، و با در اختیار داشتن امکانات رفاهی و راه های دسترسی مناسب پتانسل منحصر به فردی در زمینه ژئوتوریسم برخوردار است.
  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، ژئوپارک، قوم تپه، تپه های ماسه ای
 • منا اکبری، ژاله هاشم زاده* صفحه 57
  رضایت مندی گردشگران یکی از مهم ترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی محسوب می شود. مقصد کلاردشت در استان مازندران و در شهرستان چالوس در نزدیکی محور عمده گردشگری تهران- چالوس به عنوان یکی از پر تراکم ترین محورهای مسافرتی و گردشگری کشور واقع شده است. آب و هوای کوهستانی اصلی ترین مزیت رقابتی گردشگری مقصد کلاردشت محسوب می شود که این مزیت در طی دو دهه اخیر گردشگران اقامتی خارجی فراوانی را از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به خود جذب کرده است.
  هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی گردشگران عرب بازدیدکننده از شهرستان کلاردشت می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر ماهیت و روش توصیفی - پیمایشی می باشد. در طی این تحقیق 249 پرسشنامه بین گردشگران عرب حاضر در کلاردشت در تابستان 1393 و به شیوه در دسترس توزیع شد که پس از جمع آوری240 مورد آن قابل استفاده بود. در این پژوهش داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و آزمون KMO با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند که نتایج به دست آمده نشان می دهد که 5 عامل: 1- کیفیت تسهیلات، 2- کیفیت و تنوع در بخش غذا، 3- هزینه های معقول خدمات، 4- کیفیت و تنوع اقامتگاه ها و نیز 5- تنوع جاذبه های گردشگری مقصد، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رضایت مندی گردشگران عرب دارند به طوری که 67% از رضایت مندی کل را توجیه می کنند و در نتیجه توجه بیشتر به این عوامل منجر به ارتقاء رضایت مندی گردشگران و در پی آن وفاداری به مقصد خواهد شد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، گردشگران عرب، شهرستان کلاردشت
 • علی فریدی ماسوله* صفحه 79
  گردشگری سلامت به شکل عام و گردشگری پزشکی به شکل خاص یکی از انواع گردشگری است که درآمد سالانه آن در جهان حدود صد میلیارد دلار تخمین زده می شود. گردشگری پزشکی که دارای تاریخچه غنی است، در قرون معاصر سازمان دهی شده و سازمان های خصوصی و دولتی از منافع آن بهره مند شده اند. در این مقاله سعی شده است با چهار شاخص مهم و کلی همچون میانگین دما، تراکم بیمارستان، بزرگی بیمارستان و تراکم جمعیت بر مراکز درمانی یک دید کلی از شرایط مورد نیاز این حوزه از گردشگری و همچنین وجود این امکانات و ارتباط آن با تراکم جمعیت استان به دست آید. از طریق تجمع یا روی هم اندازی شاخص ها به وسیله نرم افزار Arc GIS با یک برآورد دقیق بهترین استان ها جهت ایجاد و ترویج گردشگری پزشکی مشخص می شود. نتایج نشان داد طبق برآوردها در نقشه بیشتر استان های شمال و شمال غربی و استان خراسان در شرق و چهار محال بختیاری در جنوب غربی حائز بیشترین امتیازات شدند.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پزشکی، شاخص های گردشگری، GIS
 • بهار بیشمی، آرزو ورمزیار صفحه 93
  گردشگری پزشکی شاخه ای از گردشگری سلامت است که در آن شخص از کشوری به سایر نقاط دنیا سفر می کند تا از خدمات پزشکی کشور مقصد در مراکز درمانی بهره مند شود. در اغلب موارد، هدف از گردشگری پزشکی بهره مندی از قیمت پایین خدمات پزشکی یا دریافت سریع تر خدمات در سایر نقاط دنیاست. هدف تحقیق حاضر بررسی قابلیت های گردشگری پزشکی و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند سلسله مراتبی AHP می باشد. برای تعیین نرمال بودن یا نبودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد. مطابق با آزمون تی تک نمونه ای، نتیجه به دست آمده حاکی از معنی دار بودن وجود اعمال جراحی مختلف، تجهیزات و امکانات پزشکی، آوازه جراحان و متخصصان و دپارتمان تور درمانی بود که این ابعاد بعد از رتبه بندی توسط Ahp Master نتیجه گیری شد که آوازه جراحان در قابلیت های پزشکی رتبه اول، وجود اعمال جراحی مختلف رتبه دوم، تجهیزات و امکانات رتبه سوم، و دپارتمان توردرمانی رتبه چهارم را دارا بود. در آخر نیز پیشنهاداتی مبنی بر برنامه ریزی از سوی مدیران جهت بهبود قابلیت های گردشگری از جمله حمایت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صدور مجوز همایش ها، کنگره ها،کنفرانس ها و نمایشگاه ها در حوزه گردشگری سلامت پزشکی ارائه شد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری سلامت، بیمارستان بین المللی نجات تبریز
 • هاجر مزیدی* صفحه 109
  بررسی اثرات و پیامدهای ناشی ازگذران اوقات فراغت و گردشگری یکی از موضوعات مهم و موردتوجه جغرافیدانان است. یکی از آثار ناشی از گذران کوتاه و میان مدت اوقات فراغت در فضاهای روستایی و پیرامون شهرها است. طی دهه اخیر گسترش فضاهای روستایی در پیرامون شهرهای بزرگ و کوچک در ایران درحال گسترش می باشد. این درحالی است که گردشگری روستایی مدت زمان زیادی است که به عنوان ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی و بازسازی در نظرگرفته شده است. توسعه گردشگری روستایی به عنوان سیاست و ابزاری برای توسعه روستایی می تواند به کندشدن روند تخلیه سکونتگاه های روستایی و کاهش مهاجرت جمعیت روستایی کمک کند. پژوهش حاضر از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 800 نفر تشکیل می دهدکه بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد260 نفر از آنان را از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق با استفاده از مقدار آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شده بود. برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی، رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از دیدگاه متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری و همچنین مردم، توسعه زیرساخت ها و امکانات پیش نیاز گسترش گردشگری در مناطق روستایی پیرامون شهری شهرستان علی آبادکتول، چندان رضایت بخش نیست. همچنین بررسی ها نشان داد هر چند بین توسعه گردشگری و توسعه اقتصادی این منطقه رابطه معنادار وجود دارد، اما توسعه گردشگری در شرایط کنونی نتوانسته است آن گونه که باید در توسعه اقتصادی مناطق روستایی پیرامون شهری این شهرستان موثر باشد.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، نواحی پیرامون شهری، شهرستان علی آباد، دهنه محمدآباد کتول
 • ایمان چقاجردی*، زیبا فتوحی، شیوا حاجی آقاجونی کاشی صفحه 131
  صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع و نیروی محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می شود. این صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندرکاران صنایع را به خود جلب کند. گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه ی اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب می شود. هدف از این پژوهش سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهری محلات منطقه یک اصفهان با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه انسانی HDI است. که در آن از 4 شاخص اجتماعی، کالبدی ،اقتصادی و زیست محیطی استفاده شده است .این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است نمونه گیری از جامعه 360 نفری از کارشناسان گردشگری و جامعه محلی بوده است که از این تعداد 194نفر مرد و166 نفر زن بوده اند. یافته های پژوهش نشان داد محلات درب کوشک، جوزدان ،خلجا و خرم دارای سطح توسعه یافتگی محروم، محلات عباس آباد، بیدآباد، جامی، لنبان و صائب دارای سطح توسعه یافتگی متوسط و محله علیقلی آقا دارای سطح توسعه یافتگی بالاست. براساس نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش می توان دریافت که محلات منطقه یک شهر اصفهان از لحاظ سطح توسعه گردشگری شهری در سطح متوسط هستند و با تقویت محورهای توسعه محلات و توجه بیشتر به محلاتی که دارای سطح توسعه یافتگی پایین تری هستند، می توان سطح توسعه یافتگی محلات را افزایش داد.
  کلیدواژگان: گردشگری شهری، منطقه یک اصفهان، محله، شاخص ترکیبی توسعه انسانی(HDI)
|
 • Hamid Zargham Borojeni*, Asgher Heidari Page 13
  The purpose of this study provides a model for tourism development strategies using new media in regard of 20 year vision deed to investigate the function and characteristics of new media in society and tourism strategy¡ 20 year vision (2025)¡ tourism development and management deals with theoretical models. The method of data collection is descriptive - survey and its implementation is Delphi. The heuristic model is intended to clarify a model which 40 university professor''s & tourism specialist have participated to achieve this goal. According to the main research question¡ Patterns of tourism development strategies using new media in line with twenty-year vision deed and The main hypothesis of significant relationship between tourism development strategies and Playing an essential function of new media and using expert opinions and Content analysis to Confirm the hypothesis¡ we provide a model upon which the new media plays its function properly and it can be taken a step further of Intermediary role and has a role in all processes of tourism strategy . In this case¡ the media does not apply only as tools¡ but in terms of importance¡ it is ''considered one of the pillars of tourism development strategies''.
  Keywords: new media, media, tourism, tourism strategies, media function
 • Khadijeh Solimani Haroni, Bahman Khosravipour, Massoud Baradaran, Mansour Ghanian Page 27
  Attention to rural development by governments and NGOs as a panacea for part of current problems such as rural migration¡ reducing the income of rural household and the decline if rural agriculture is increasing and it is seen as a strategy for economic development. This is while the residents support is affected by their attitude. Tourism is a key component in sustainable development approach. So the aim of this study is checking the factors that influencing the residents attitude of Ize toward rural tourism by survey method and the collected data are analyzed with SPSS and AMOS. The findings show a statistically significant difference between women and men and different places toward residents attitude¡ satisfaction and perception the effects of tourism. In order to explain the factors that influencing the attitude the stepwise regression was used.
  Keywords: rural tourism, resident, attitude, impacts of tourism
 • Javad Darvishi Khatooni, Ali Mohammadi Page 43
  Today¡ geo-tourism has turned out to be a new approach for elucidating geology and identifying natural wealth of any region¡ which develops tourism in addition to playing scientific and educational roles. UNESCO has carried out international programs titled Geo Park. Geo Park¡ protected UNESCO¡ is a region with recognized boundaries and identified areas in order to make economic developments in the future. According to UNESCO¡ such regions must have various interesting geological phenomena (in different size not considering scale) with a combination of scientific characteristics¡ rareness¡ showing the history of the region''s geology¡ demonstrating events that not only have geological value ¡but are also precious in terms of archeology¡ ecology and history. Among all the regions ¡Qumtapeh micro desert due to location in Azerbijan area has unique attractions in the country and Middle Eastern regions. Also having welfare facilities and easy transportation¡ Qum tapeh micro desert has an excellent condition to be introduced as a national Geo Park. In this article attempt has been made to investigate the potentials of this region to be known as a Geo Park¡ in addition to identifying its sedimentology¡ geo-morphological shapes and geological structure through a geo-touristy approach.
  Keywords: Geotourism, Geo Park, Qum tapeh, Sand dune
 • Mona Akbari, Zhale Hashem Zadeh Page 57
  Tourist satisfaction is one of the most important factors in competition and best indicator for growth in oncoming benefits rate. Kelardasht¡ located in Mazandaran province¡ is one of the most crowded tourism sites in Iran. The purpose of this study is to examine factors affecting satisfaction of Arab tourists who have visited Kelardasht in summer of 1393. The results of this study will have significant implications for destination competitiveness and the type of product development and marketing that is undertaken to attract tourists to Keladasht. Researcher made questionnaire were used for data collection. 240 Questionnaires were distributed among tourists. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and KMO and Batlet’s test in SPSS software were used for data analysis. This study found that 5 principal factors¡ with respect to all the factors¡ have the most significant effect on the tourist’s satisfaction. These factors include: 1.quality of facilities¡ 2.quality and variety of food and beverage¡ 3.reasonable price for services¡ 4.quality and variety of accommodation¡ 5.variety of tourism attractions in destination.
  Keywords: Satisfaction, Arab tourists, Kelardasht
 • Ali Faridi Masole* Page 79
  Health Tourism in general and medical tourism in particular is one of the Types of tourism that its annual income in the world estimated to be about a hundred billion dollars. Medical tourism which has a rich history¡ in recent centuries organized and Private and governmental organizations have benefited from the interests. In this paper¡ with four important¡ general and profound indexes¡ after six months of study¡ Such as average temperature¡ density of hospital¡ hospital size and population density of medical centers try reach to an overview of the requirements in the field of tourism As well as its relationship with the population density. We via overlaying indexes by Arc GIS software have found to a clear estimate of the best provinces to creation and promotion of medical tourism. According to estimates of this article¡ most points got more provinces of the north and northwest and west and Khorasan province in the East and Chaharmahal and Bakhtiari in the southwest.
  Keywords: tourism, medical tourism, health tourism, medical tourism indexes, GIS
 • Bahar Bishmi, Arezou Varmazyar Page 93
  Medical tourism is a form of health tourism commonly referring to the travel of people to another country for the purpose of obtaining medical treatment in that country. In more cases¡ aim of medical tourism is to impart low cost of medical service or taking emergency service than other place. The purpose of current study was to survey medical tourism capacity & prioritizing of them with AHP technique. Statistical society consisted of all physicians¡ expertise & all employees of International hospital in Tabriz city as whole 247 persons. To select the samples¡ census sampling method was applied. To gather information¡ a researcher made questionnaire (with use of capacity measure indexes) and paired comparison questionnaire were used. Then¡ validity & reliability were selected and given questionnaires. In inferential analysis¡ to test of hypothesis¡ & drawing figure & tables¡ SPSS software was applied. For prioritizing research dimension¡ AHP Master Software was applied. Kolmogrov-Smirnove had been used for data normality analysis. Consider to normality of them data were analyzed by parametric test (t-tests). Results of sample T test indicate that presence of multiple surgery¡ medical equipment¡ surgeon''s & expert''s & medical tourism department had direct (significant) effect on sample population. In a way that¡ after prioritize this dimension by AHP Master software concluded surgeon''s fame had one place¡ presence of multiple surgery practice had two place¡ medical equipment had third place¡ medical tourism department had four place.
  Keywords: Tourism, of hygiene tourism, International Najat hospital of Tabriz
 • Hajar Mazidi* Page 109
  The study of the consequences of spending free time and tourism is one of the topics of interest to geographers. One of the results of spending short and medium- term free time is in rural resorts and the country sides. In the last decade expanding the country sides around the small and big cities have been developing.In addition rural tourism has been considered as a mechanism for cultural¡ economic and renova tional developments for a long time. Developing rural tourism as a policy for developing the rural areas can help decrease depopulation and immigration from these settlements. Tourism development as a policy for developing the country sides is somehow a new strategy that local officials in rural societies have been recently noticed. So this research aims to study the consequences of tourism in rural resorts and country sides around Ali Abad katoul. To gather the data¡ it uses des criptine - measurement researches. Statistical population is 800 that are selected based on Morgan- Kerjesy table and 260 of them are selected accidentally for doing the research. To determine the validity. Pre- test was done and the amount of cronbach s alpho accounted for the restrictions of developing rural tourism in these resorts was %75¡ For descriptive and inferential statistical analysis analyze information gathered by one-sample t-test¡ correlation¡ regression Factor analysis was used. The results of this study showed that from the perspective of tourism professionals and experts As well as the development of tourism infrastructure and facilities are a prerequisite for development in rural areas around urban city Ali Badktool¡ is not satisfactory and no significant difference was observed between the satisfaction with the experts or the Middle comments The average satisfaction level and down there Limit Average. It also showed the tourism development and economic development this area there is a significant relationship¡ but the development of tourism in the current situation is not as it should be economic evelopment regions rural urban periphery of the city¡ is effective.
  Keywords: Tourism Development, rural tourism, the country sides, Ali Abad katoul town, Mohammad Abad katoul region
 • Iman Chaghajerdi*, Shiva Haji Aghajoni Kasha, Ziba Fotoohi Page 131
  The tourism industry in this century as one of the most thriving industries and the driving force global economic growth is known. This emerging industry has managed its influence on other industries for many stakeholders to attract industry. Urban tourism into account as one of the most important factors is the economic and cultural development of cities. The aim of this study was to assess the level of tourism development in urban areas of the region using an HDI is In which the four social indicators (security and peace in the neighborhood)¡ physical (amount of electricity¡ water¡ gas and municipal utilities)¡ economy (shopping centers at the district level) and environmental (addressing environmental organizations at the district level) Used:. A questionnaire was used for data collection Sampling 360 students of tourism experts and local community¡ of which 194 are males and 166 females. The results of this study show that neighborhoods palace doors¡ Jozdan¡ Khlja happily with the level of development of disadvantaged areas of Abbas Abad¡ Bidabad¡ Jami¡ Lnban and Saeb has a medium level of development and neighborhood Aligholi gentleman has a high level of development According to the results of the research findings can be downloaded Mountain areas of a city in terms of urban tourism development are at an intermediate level And by strengthening local development issues and pay more attention to neighborhoods that have a lower level of development Darndmy power stations increased level of development.
  Keywords: urban tourism_Region 1 Esfahan_neighborhood_HDI