فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعیده حسین زاده، امید اسماعیل زاده صفحات 1-13
  در تحقیق حاضر مطالعه فلوریستیکی جنگل های شمشاد در حوزه غرب هراز که در محدوده ارتفاعی 250 تا 1200 متر از سطح دریا پراکنش دارند به روش پیمایش زمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب گیاهی منطقه مشتمل بر 50 تیره، 69 جنس و 78 گونه گیاهی می باشد. تیره های Rosaceae، Orchidaceae، Dryopteridaceae، Lamiaceae و Aspleniaceae به عنوان بزرگ ترین تیره های موجود در منطقه هستند. از نظر کورولوژی، بیشترین سهم ترکیب گیاهی منطقه (4/56 درصد) متعلق به ناحیه رویشی اروپا -سیبری است. بررسی طیف بیولوژیک منطقه نشان داد که کریپتوفیت ها (32 گونه)، فانروفیت ها (26 گونه)، همی کریپتوفیت ها ( 16 گونه) به ترتیب با اختصاص 44، 3/33 و 5/20 درصد ترکیب گیاهی منطقه به عنوان شکل های زیستی غالب منطقه محسوب می شوند. حضور فراوان عناصر کریپتوفیت، فانروفیت و همی کریپتوفیت در این جنگل ها بیانگر وجود یک اقلیم معتدله با زمستان های سرد ولی با بارندگی فراوان و تابستان های نسبتا خنک و مناسب برای رویش های جنگلی معتدله است. پراکنش نسبتا فراوان درختان جل (Prunus laurocerasus L.) و گونه زیراشکوب همیشک (Danae racemosa Moench) به ویژه در بخش های فوقانی جنگل های مورد مطالعه به همراه حضور نیافتن تروفیت ها و پراکنش نسبتا خوب انواع گونه های سرخس (به ویژه زنگی دارو) نیز رطوبت بالا و نبود شرایط تخریب را توده های شمشاد این جنگل ها را تصریح می کند.
  کلیدواژگان: شمشاد، پراکنش جغرافیایی، فلور، شکل رویشی، جنگل های غرب هراز
 • مرتضی نادری صفحات 15-27
  براساس شواهد تاریخی، گرگ یکی از گونه های گوشتخوار بزرگ جثه ای است که در کشور همواره در تقابل با منافع انسانی به ویژه حوزه دامداری بوده است. در این پژوهش تلاش گردید حملات گرگ به دام و انسان در استان اردبیل مدل سازی شده و توصیه هایی در راستای کاهش تقابل موجود ارائه گردد. در این راستا، خطر حملات گرگ به دام و انسان، با تکیه بر آمار ثبت شده در ده سال اخیر با شیوه مدل سازی حداکثر بی نظمی پهنه بندی شد. نتایج نشان داد مدل های تولید شده عملکرد بسیار خوبی در پیش بینی الگوی حملات گرگ به انسان (91/0 = AUC) و دام (89/0 = AUC) دارند. همچنین مشخص گردید که به ترتیب بالغ بر 28 و 12 درصد از سطح استان با خطر بالایی از احتمال حمله گرگ به انسان و دام رو به رو است. حملات گرگ به دام و انسان در اردبیل عمدتا تحت تاثیر متغیرهایی مثل فاصله تا اراضی کشاورزی آبی، فاصله تا سکونتگاه های انسانی و تراکم انسان است. یافته های این پژوهش حاکی از همپوشانی بالای نقاط حمله به دام و حمله به گرگ در مناطق مورد مطالعه می باشد. نقشه های تهیه شده از احتمال حمله به دام و انسان می تواند در راستای کاهش تعارض بین حیات وحش و انسان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حمله به دام، حمله به انسان، گستره خانگی، مدل حداکثر بی نظمی، پهنه بندی ریسک، تعارض حیات وحش و انسان
 • هاجر تارویردی زاده، مهرداد نیکوی، حسن پوربابایی، رامین نقدی صفحات 29-40
  شناسایی گونه های علفی و ترکیب گونه ای گیاهان علفی تکثیر یافته در حاشیه جاده و مسیرهای چوبکشی برای برنامه ریزی های آتی جهت جلوگیری از تغییر ترکیب گونه ای طبیعی و بومی منطقه و هجوم گونه های غیربومی امری ضروری است. هدف از این مطالعه که در جنگل های ناو اسالم در گیلان انجام شده است، بررسی پوشش علفی مستقر برروی جاده جنگلی، دامنه خاک برداری وخاکریزی، مسیر چوبکشی و مقایسه آن با داخل جنگل جهت پی بردن به تاثیر ساخت جاده جنگلی می باشد. بدین منظور برای هر محل نمونه برداری، برروی یک خط نمونه 1000 متری، 30 قطعه نمونه یک مترمربعی و در مجموع 150 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. با توجه به توزیع داده ها (نرمال یا غیرنرمال) مقایسه میانگین ها با آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس انجام شد. بنابر نتایج به دست آمده، به دلیل شرایط به وجود آمده بعد از ساخت جاده و ایجاد تخریب، پوشش علفی با میانگین درصد پوشش بیشتر، و با ترکیب گونه ای متفاوتی در حاشیه ها، سطح جاده و مسیر چوبکشی نسبت به داخل جنگل ظاهر شده است که با توجه به شرایط هر زیستگاه متغیر است و گونه های مهاجم در ترکیب اصلی گونه های علفی این زیستگاه ها قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: جنگل های اسالم، جاده جنگلی، پوشش علفی، مسیر چوبکشی، ترکیب گونه ای
 • زینب جعفریان، منصوره کارگر صفحات 41-55
  برای انجام این تحقیق، مراتع پلور در استان مازندران با مساحت حدود 2017 هکتار انتخاب شد. هدف پژوهش پیش بینی حضور گونه های غالب مرتعی با استفاده از مدل های جنگل تصادفی (RF) و درخت رگرسیون تقویت شده (BRT) در منطقه مورد مطالعه بود. نمونه برداری از پوشش گیاهی و خاک به صورت تصادفی- مساوی انجام شد. 12 واحد کاری در منطقه به دست آمد که در هر واحد نمونه برداری عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی اندازه گیری شدند. پنج گونه غالب در منطقه Astragalus ochrodeucus، Ferula gumosa، Thymus kotschyanus، Onobrychis cornata و Agropyron repens تشخیص داده شد. برای بررسی ارزیابی مدل ها از روش Ten-fold در بسته (caret) استفاده گردید. همچنین برای ارزیابی عملکرد پیش بینی مدل از ضرایب آماری AUC، Kappa و TSS استفاده شد. نتایج نشان داد که در مدل RF متغیر های پتاسیم و آهک بیشترین اهمیت را در حضور گونه های گیاهی داشتند. در مدل BRT نیز سیلت و جهت بیشترین اهمیت را در مدل داشتند. نتایج حاصل از عملکرد مدل های BRT و RF نشان داد که بالاترین AUC در مدل BRT مربوط به حضور گونه Agropyron repens به میزان 76/0 و در مدل RF مربوط به گونه Onobrychis cornata بوده است. از مدل های پیشنهادی می توان برای معرفی گونه های مناسب در برنامه های اصلاحی مرتعی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عوامل محیطی، مدل های پیش بینی، مراتع پلور، پراکنش مکانی
 • زینب عبیداوی، کاظم رنگزن، روح الله میرزایی، مصطفی کابلی زاده، اردشیر امینی صفحات 57-67
  به منظور مدل سازی مطلوبیت زیستگاه، فنون مدل سازی متعددی توسعه یافته اند؛ که در این میان سیستم استنتاج فازی با دارا بودن قابلیت درنظر گرفتن ابهام و عدم قطعیت موجود در متغیرهای ورودی به عنوان یک روش موثر در این زمینه مطرح است. از اینرو طی این پژوهش، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از سیستم استنتاج فازی صورت گرفت. به منظور مدل سازی، پس از تعیین متغیرهای محیطی موثر، تعریف و تعیین متغیرهای زبانی، مقادیر زبانی و محدوده هر یک از آنها صورت پذیرفت. سپس توابع عضویت فازی هر یک از متغیرهای ورودی و خروجی تعریف شده، پایگاه قوانین تشکیل شد. در آخرین گام نیز، غیرفازی سازی مجموعه فازی خروجی انجام شد. همچنین، در اعتبارسنجی مدل، AUC به کار رفت. جهت حساسیت سنجی مدل و شناسایی متغیرهای محیطی مهم نیز 11 سیستم استنتاج فازی ایجاد شد. براساس یافته ها، مدل پیش بینی شده به طور معناداری بهتر از حالت تصادفی است (96/0AUC=). همچنین، متغیر فاصله از طعمه به عنوان مهم ترین متغیر محیطی شناخته شد. با توجه عملکرد موفق سیستم استنتاج فازی در مدل سازی مطلوبیت زیستگاه گونه مورد مطالعه، بهره گیری از آن جهت بهبود و تکمیل اطلاعات مکانی پیرامون زیستگاه های حیات وحش کشور به ویژه در ارتباط با مناطق و گونه های کمتر مطالعه شده، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سیستم استنتاج فازی، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه، پلنگ ایرانی
 • حاجی عالی محمدی سرابی، سید علیرضا موسوی، سید حمید متین خواه، مصطفی ترکش اصفهانی صفحات 69-80
  به منظور تعیین اندازه بهینه واحدهای مرتعداری، طرح های مرتعداری حوزه مرغا در دهستان های هلایجان و مرغا در شهرستان ایذه انتخاب گردید و محدوده مراتع پس از تفکیک مرز مستثنیات قانونی شامل اراضی کشاورزی و مستحدثات روستاها، به عنوان مبنا مدنظر قرار گرفت. در این تحقیق از سه معیار اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی و زیرمعیارهای مربوطه استفاده شد. برای بررسی اثرات اکولوژیک، اطلاعات طرح های مرتعداری مانند گرایش، ظرفیت و تولید تیپ ها استخراج گردید. برای بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی از 62 عدد پرسشنامه استفاده شد. همچنین با کمک پرسشنامه و اطلاعات مرکز آمار ایران هزینه های مصرفی خانوارها مشخص شد. خط فقر نسبی در دو حالت بدون درنظر گرفتن و با درنظر گرفتن هزینه ها و درآمدهای خارج از مرتع محاسبه شد. در حالت اول برای رسیدن به خط فقر نسبی به 146 واحد دامی گوسفند یا 186 واحد دامی بز و یا گله ترکیبی شامل 62 گوسفند و 106 واحد دامی بز نیاز خواهد بود. در حالت دوم تعداد 140 واحد دامی گوسفند یا 178 واحد دامی بز و در صورت داشتن گله مخلوط گوسفند و بز نسبت دام به ترتیب 70 به 89 واحد دامی خواهد بود. این یافته ها می تواند در سیاست گذاری طرح های مرتعداری در مناطق مشابه به کار رود.
  کلیدواژگان: استان خوزستان، مرغا، اندازه بهینه واحدهای بهره برداری، خط فقر نسبی، بهره برداری پایدار
 • شکوفه نعمت الهی، سیما فاخران، علیرضا سفیانیان صفحات 81-91
  توسعه جاده ها می تواند تاثیرات زیانباری برروی زیستگاه های طبیعی و گونه های با ارزش حفاظتی که در آنها زیست می کنند، داشته باشند. قطعه قطعه شدن زیستگاه به لکه های کوچک و مجزا، می تواند به کاهش چشمگیر جمعیت گونه ها منجر شود. بنابراین، نیاز است که مطالعاتی مناسب با هدف کمی نمودن اثرات اکولوژیک جاده ها در مقیاس سیمای سرزمین انجام شوند. در این مطالعه، از شاخص مکانی آشفتگی جاده ای Spatial Road Disturbance Index) :SPROADI)، به منظور ارزیابی اثرات اکولوژیک شبکه جاده ها در شرق استان اصفهان استفاده شد. منطقه مورد مطالعه، شامل پناهگاه حیات وحش عباس آباد و پارک ملی سیاه کوه بوده که در زمره مهمترین زیستگاه ها برای یوزپلنگ آسیایی (گونه به شدت در معرض خطر در لیست قرمز (IUCN محسوب می شوند. شاخص SPROAD، یکی از جدیدترین شاخص های سیمای سرزمین می باشد، که به منظور کمی کردن اثرات اکولوژیک شبکه جاده ها از سه زیرشاخص شدت ترافیک، اثر همسایگی (حاشیه) و درجه قطعه قطعه شدگی استفاده می کند. نتایج حاصل از کمی کردن شاخصSPROAD، نشان داد که شدت آشفتگی حاصل از شبکه جاده ها، بین 0 تا 53/54 می باشد و 12 درصد از پناهگاه حیات وحش عباس آباد و بخش وسیعی از زیستگاه های مطلوب یوزپلنگ آسیایی تحت تاثیر شبکه جاده ها قرار گرفته اند، که نشان دهنده یک هشدار برای این گونه به شدت در معرض خطر می باشد.
  کلیدواژگان: حفاظت، قطعه قطعه شدن زیستگاه، شاخص سیمای سرزمین، جاده ها، SPROADI
|
 • S. Hosseinzadeh, O. Esmailzadeh Pages 1-13
  Floristic composition of boxwood (Buxus hyrcana Pojark) stands in the forests of Western Haraz, distributed at the altitudinal range of 250 to 1,200 m asl, was investigated by field-walk method. Results showed that the flora of this area includes 50 families, 69 genera, and 78 plant species. Rosaceae, Orchidaceae, Dryopteridaceae, Lamiaceae and Aspleniaceae are the greatest families in this area. Chorological studies showed that the largest proportion of the flora is related to Euro-Siberian region (56.4%). Cryptophytes (32 species), Phanerophytes (26 sp.) and Hemicryptophytes (16 sp.), which are compromising 44%, 33.3% and 20.5% of the flora, were the most important structure groups of the biological spectrum. Abundance of Cryptophytes with Phanerophytes and Hemicryptophytes in these forests implys that there is a temperate climate with cold winter, frequently rainfall and relatively cool summer, which are suitable for growing temperate forest. Frequent occurrence of Prunus Laurocerasus trees with Daneae racemosa as a woody understory species especially in the upper parts of the studied area accompany by absence of Therophytes and relatively well distribution of ferns species, especially Asplenium scolopendrium, also implys high, favorable, moisture conditions without any disturbances in Box tree stands of these forests.
  Keywords: Buxus hyrcana, Chorology, Flora, Life form, Western forests of Haraz district
 • M. Naderi Pages 15-27
  Based on historical data, wolf is one of the large carnivores which suffers from human-wildlife conflicts especially in the animal husbandry field. In this research we tried to model wolf attacks to the humans and livestocks in Ardabil Province, and give some relevant recommendations. Focusing on the wolf attacks data (both human and livestocks), recorded during 10 years (2004–2014), we carried out risk zoning by MaxEnt modelling approach. The results indicated that both models had an excellent performance for predicting the pattern of wolf attacks on human (AUC = 0.91) and livestocks (AUC = 0.89). Also, I found that 28 and 12 percent of the province face with the highest probability of wolf attacks on human and livestocks, respectively. MaxEnt model showed that variables including distance to irrigated farms, distance to human settlements and human density are the most important factors affecting the incidence of human-wolf conflicts in the study area. The results indicated that the areas of attack to the human are completely overlapped by areas where attacks to the livestock were recorded. The risk maps obtained in this study can be considered as a useful tool in the management of the human-wolf conflicts in the study area.
  Keywords: Attack to the livestock, Attack to the human, Home range, Max Entropy model, Risk mapping, Wildlife-human conflicts
 • H. Tarverdizadeh, M. Nikooy, H. Pourbabaei, R. Naghdi Pages 29-40
  Identifying herbaceous species and their composition at forest road edges and skid trails is an urgent task to prevent changes of natural and native composition of species and invasion of exotic species. The present study aimed to evaluate the herbaceous species cover grown on the forest road surface, cut and fill slopes and skid trail surface and their comparison with inside forest in order to investigate the effects of road construction in the 2nd district of Asalem Nav forest in Guilan province, north of Iran. For this purpose, a total of 30 randomly placed 1×1 m plots were established along the 1000-m transects within each habitat (150 plots in total). The differences between averages of groups were tested using ANOVA test for data with normal distribution and Kruskal Walis test was used for data with abnormal distribution. According to results, due to soil disturbance after road construction, the herbaceous cover of roadside road and skid trail surfaces had higher crown coverage than natural forest. This results varied among habitats and invasive species appeared in the main composition of herbaceous cover of studied habitats.
  Keywords: Asalem forests, Forest roads, Herbaceous cover, Skid trail, Species composition
 • Z. Jafarian, M. Kargar Pages 41-55
  For this study, Polour rangelands were chosen with an area of about 2017 ha in Mazandaran province. The purpose of this study was prediction of dominant species of the rangeland using random forest (RF) and boosting regression trees (BRT) models in the study area. Equal random sampling of vegetation and soil was carried out. 12 work units were obtained in the region that climatic, topography and soil factors were measured at each sampling unit. Five dominant species in the area were Astragalus ochrodeucus, Ferula gumosa, Thymus kotschyanus, Onobrychis cornata and Agropyron repens. The Ten-fold method was used to evaluate the models in the package (caret). Also the statistical coefficients AUC, Kappa and TSS were used for evaluating the model prediction.The results showed that in the RF model of variables K and CaCO3, the presence of the plant species had the highest importance. Also in BRT model, the silt and aspect had the most importance in the model. The results of the function of the models RF and BRT showed that the highest AUC in the BRT model was related to the species Agropyron repens for 0.76 and in the RF model, it was related to the species Onobrychis cornata. The proposed models RF and BRT can be used for introduction of suitable species in range improvement programs.
  Keywords: Environmental factors, Predictable models, Polour rangelands, Spatial distribution
 • Z. Obeidavi, K. Rangzan, R. Mirzaei, M. Kabolizade, A. Amini Pages 57-67
  Several modelling techniques have been developed for habitat suitability modelling. In the meantime, the Fuzzy Inference System (FIS) with ability to model uncertainty of input variables is an effective method to model wildlife species habitat suitability. So, Persian Leopard habitat suitability was predicted in Shimbar Protected Area using FIS. Therefore, the effective environmental variables were determined. We also defined and determined the linguistic variables, linguistic values, and range of them. Then, we designed the membership functions of the fuzzy sets of the input and output variables. Also, the definition of the fuzzy rules in the system was performed. Finally, the defuzzification of output was carried out. The accuracy of the predictive model was tested using AUC. Also, 11 FISs were developed to determine sensitivity of the models and important variables in modelling. The results showed that the predictive model was more efficient than the random model (AUC=0.960). In addition, the ‘distance to capra’ was the most important predictor. According to the success of FIS in Persian Leopard habitat suitability modelling, we suggest this method to improve and complete the existing spatial information of wildlife habitats in Iran, especially about regions and species that have been less studied.
  Keywords: Fuzzy inference system, Habitat suitability modelling, Panthera pardus saxicolor
 • H. Alimohammadi Sarabi, S. A. Mousavi, S. H. Matinkhah, M. Tarkesh Esfahani Pages 69-80
  In order to determine optimum size of rangeland properties, range management units within Margha River area, Izeh, were selected and rangeland parts were separated from other types of land use as the study area. Different ecological and socio-economic criteria were used for calculations. Ecological criteria were adopted from range management plans, including forage production, grazing capacity and rangeland condition and trend. Socio-economic criteria were studied conducting a questionnaire-based survey by 62 questionnaires. Also some data about consumptive costs of households were obtained from the data center of Iran Statistics Center. Relative poverty line was calculated in two situations with /without considering the costs and revenues outside the rangeland. Ignoring the costs and incomes related to non-rangeland sources resulted in the optimal size of utilization units to be 146 animal units of sheep or 186 animal units of goats or 62 and 106 animal units of sheep and goats, respectively. Considering all the costs and incomes resulted in the optimal units to be 140 animal units of sheep or 178 goats or 70 and 89 animal units of sheep and goats, respectively. These results could be utilized for range management plans and policies within similar areas.
  Keywords: Khuzestan Province, Margha, Optimum rangeland utilization units, Relative poverty line, Sustainable utilization
 • Sh. Nematollahi, S. Fakheran, A. Soffianian Pages 81-91
  Development of roads can have deleterious effects on natural habitats containing species of conservation concern. Fragmentation of habitat into small, non-contiguous patches may result in dramatic population declines. Thus appropriate studies quantifying ecological impacts of roads at landscape scale are essential. In this study, the Spatial Road Disturbance Index (SPROADI) was applied for the ecological impact assessment of the roads network in Eastern part of Isfahan Province, including Abassabad wildlife refuge and Siahkouh National park, which are among the most important habitats for Asiatic Cheetah (Acinonyx jubatus venaticus) classified as Critically Endangered (CR) on the IUCN Red List. This new landscape index uses three sub-indices including traffic intensity, vicinity impact and fragmentation grade to calculate the ecological impacts of roads network. Results obtained through quantifying the Spatial Road Disturbance Index showed that the degree of disturbance by roads network is between 0 and 54.53. Our results also revealed that 12 percent of Abassabad wildlife refuge and wide range of suitable habitats for Asiatic Cheetah were affected by roads network, which presents a conservation concern for this critically endangered species.
  Keywords: Conservation, Habitat fragmentation, Landscape Index, Roads, SPROADI