فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1396)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/24
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مقالات مروری
 • محسن قنبرزاده، فاطمه هیئت* صفحات 1-11
  فعالیت بدنی بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان است. از جمله تغییرات بیولوژیکی بارز در طول فعالیت بدنی، افزایش متابولیسم و تولید رادیکال آزاد است. رادیکال آزاد به مولکول و یا قطعات مولکولی گفته می شود که در خارجی ترین لایه خود دارای الکترون جفت نشده بوده و با دیگر اتم ها و مولکول های مجاور خود واکنش داده تا به حالت پایدار درآید. این مولکول های بسیار واکنش پذیر اثرات زیان بار بسیاری مانند کاهش نیروی تولیدی و افزایش آتروفی عضلانی را در پی دارد. شواهدی وجود دارد که ROS تولیدشده در طی ورزش اثرات سازگاری مثبتی نیز دارد. ROS تولیدشده منجر به افزایش بیان آنتی اکسیدان ها می شود. این مولکول ها با خنثی سازی رادیکال های آزاد اثرات منفی ROS را خنثی می کنند. همچنین ROS ناشی از ورزش منجر به بیان پروتئین PGC-1αشده که تاثیر مهمی بر جنبه های مختلف متابولیسم سلولی، بیوژنز میتوکندریایی و تنفس سلولی و متابولیسم چربی و گلوکز دارد. این مقاله مروری به بررسی اطلاعات به روز در مورد منابع ROS، تاثیرات سلولی مثبت و منفی آن، نقش آنتی اکسیدان ها و سازگاری های سلول های عضلانی وابسته به ROS در پاسخ به ورزش می پردازد.
  کلیدواژگان: ورزش، ROS، عضله اسکلتی، میتوکندری، PGC-1α
 • مقالات پژوهشی
 • مریم سیاوشی*، رحیم احمدی، بهروز خاکپور صفحات 12-20
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان می دهد که قرارگیری در معرض بخار رنگ و مواد شیمیایی اختلال های فیزیولوژیک را در پی دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات استنشاق بخارات رنگ روغنی ساختمان بر روی سطح سرمی هورمون های LH، FSH، استرادیول و 17آلفا هیدروکسی پروژسترون در موش های صحرایی ماده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 15 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های کنترل و مواجهه با 1 و 8 ساعت بخار رنگ در روز تقسیم شدند. پس از ده هفته خون گیری به روش قلب باز انجام گرفت و پس از تهیه سرم، سطح سرمی هورمون های LH، FSH، استرادیول و 17آلفا هیدروکسی پروژسترون با استفاده از روش رادیوایمونواسی (RIA) اندازه گیری شد؛ و در نهایت داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه با سطح معناداری 05/0>P تجزیه وتحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین سطح سرمی هورمون های LH و FSH در گروه های تجربی استنشاق کننده بخارات رنگ روغنی به مدت 1 و 8 ساعت در روز افزایش معنادار (001/0>P و 05/0>P) و میانگین سطح سرمی هورمون های استرادیول و 17آلفا هیدروکسی پروژسترون در هر دو گروه کاهش معنادار (001/0>P و 01/0>P) نسبت به گروه کنترل را نشان داد. این افزایش و کاهش با افزایش مدت زمان استنشاق بخارات، تشدید شد.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر آن هستند که مواجهه با بخار رنگ روغن به سبب وجود ترکیبات موجود در آن مانند فلزات سنگین و حلال رنگ با مکانیسم احتمالی ایجاد رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو منجر به ایجاد اختلال در ترشح هورمون های LH، FSH، استرادیول و 17آلفا هیدروکسی پروژسترون می شود.
  کلیدواژگان: بخارات رنگ روغنی، LH، FSH، استرادیول، 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون، موش صحرایی
 • لیلا زارعی*، سید میثم ابطحی فروشانی، عاطفه قراجه داغی هرگلان، هادی اسمعیلی گورچین قلعه صفحات 21-27
  زمینه و هدف
  در مطالعات گذشته به اثرات مفید مصرف خوراکی باکتری های پروبیوتیک در درمان برخی از سرطان های گوارشی اشاره شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم عصاره دیواره سلولی باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تکثیر رده سلولی سرطانی اریترومیلوئیدی انسانی 562K است.
  مواد و روش ها
  پس از کشت باکتری ها و آماده سازی فراکشن دیواره سلولی، رقت های 1000، 2000، 4000 و 8000 میکروگرم در میلی لیتر از دیواره سلولی باکتری ها در شرایط استریل تهیه شد. سلول های سرطانی 562K و سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC) به شیوه مرسوم و در مجاورت با رقت های فوق از عصاره دیواره سلولی باکتری ها و غلظت 1/0 میلی مولار دکسوروبیسین کشت داده شدند. جهت سنجش خاصیت ضد سرطانی عصاره فوق، از آزمون MTT استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون T-student نرم افزار SPSS-21 استفاده گردید.
  نتایج
  حداقل غلظت موثر عصاره باکتری بر روی زنده مانی سلول های 562K و PBMC به ترتیب 2000 و 4000 میکروگرم بر میلی لیتر است (p<0/05).
  نتیجه گیری
  عصاره باکتری به صورت انتخابی، منجر به مرگ بیشتر سلول های سرطانی نسبت به سلول های PBMC شده است.
  کلیدواژگان: سلول 562K، عصاره دیواره سلولی باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، سلول های تک هسته ای خون محیطی
 • ثمانه تفکر، راهله رهباریان، سید دامون صدوقی* صفحات 28-38
  زمینه و هدف
  دیابت با آسیب غدد جنسی و تغییر میزان ترشح هورمون های جنسی موجب اختلال در تولیدمثل می شود. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و هیپوگلیسمی گیاه چرخه، هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره آبی گیاه چرخه بر هورمون های محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی نر دیابتی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 32 سر موش صحرایی نر به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. شاهد، شاهد دیابتی و دیابتی تجربی تیمار شده با عصاره گیاه چرخه (غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم). دیابت با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. عصاره آبی گیاه چرخه یک روز در میان و به مدت یک ماه به صورت داخل صفاقی به گروه های دیابتی تجربی تزریق گردید. آب مقطر استریل به حیوانات گروه شاهد و شاهد دیابتی تزریق شد. در پایان دوره تزریق، سطح سرمی تستوسترون، دی هیدروتستوسترون، استروژن، LH و FSH توسط روش الایزا سنجش شد. سپس مقاطع بافت بیضه تهیه و توسط میکروسکوپ نوری موردبررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در مقایسه با گروه شاهد دیابتی سطح سرمی تستوسترون، دی هیدروتستوسترون، استروژن، LH، FSH، همچنین میانگین قطر و میانگین ضخامت اپیتلیوم زایای لوله های اسپرم ساز در گروه های دیابتی تیمار شده با غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه چرخه به صورت وابسته به دوز افزایش یافت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  تجویز عصاره گیاه چرخه فعالیت محور هیپوفیز- بیضه را در موش های صحرایی نر دیابتی افزایش می دهد و نیز در برابر آسیب بیضه ای القاء شده توسط دیابت اثر محافظتی دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، چرخه، بیضه، هورمون، موش صحرایی نر
 • معصومه اعتمادی، داود محبی کلهری*، امید عزیزیان شرمه، علی قاسمی صفحات 39-52
  زمینه و هدف
  امروزه نانو ذرات نقره به عنوان ماده ای با خاصیت ضد باکتریایی قوی و سنتز زیستی نانو ذرات به علت هزینه کم و سازگاری با محیط زیست مورد توجه محققان قرارگرفته است. مطالعه حاضر، گزارش سنتز گیاهی نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه چای سبز (C.sinensis) و مقایسه خاصیت ضد باکتریایی آن با سه عصاره آبی، متانولی و اتانولی گیاه می باشد.
  روش بررسی
  پس از تهیه عصاره، به منظور سنتز نانو ذرات 2 میلی لیتر از آن به 4 میلی لیتر از نمک نیترات نقره (AgNO3) با غلظت 1 میلی مولار افزوده شد. به منظور بدست آمدن نانو ذرات با شکل و اندازه یکنواخت، فاکتورهای موثر بر سنتز نانو ذرات، بهینه شدند. برای مشخصه یابی نانو ذرات از تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش پرتوایکس (XRD) استفاده شد خاصیت ضد باکتری عصاره ها و نانو ذرات در مقابل باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلای به ترتیب با روش انتشار دیسک در آگار و انتشار چاهک و حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نانو ذرات نقره حداکثر جذب را در 411 نانومتر نشان دادند. مشخص شد که نانو ذرات سنتز شده کروی شکل هستند و میانگین اندازه آن ها 23/18-52/14 نانومتر است ، نانو ذرات نقره فعالیت ضد باکتریایی قابل توجهی نسبت به سه عصاره گیاه علیه میکروارگانیسم های مورداستفاده داشتند.
  نتیجه گیری
  نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره چای سبز فعالیت ضدمیکروبی چشمگیری در مقایسه با عصاره های چای سبز داشته و می تواند به عنوان جایگزینی موثر و بدون عوارض جانبی در کاربردهای کلینیکی مورداستفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: فیتو سنتز، نانو ذرات نقره، فعالیت آنتی باکتریایی، گیاه چای سبز
 • سمیه راشکی*، طاهره ولدبیگی صفحات 53-59
  مقدمه
  گلسنگ از همزیستی بین یک قارچ با یک جلبک یا سیانوباکتری به وجود آمده است. فعالیت های زیستی مختلف بعضی گونه های گلسنگ و ترکیبات آن ها از قبیل مواد ضد قارچی، ضد باکتریایی، ضد تومور، ضدالتهاب و ضد انگل شناخته شده است. در این مطالعه بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره متانولی پروتوپارملیوپسیس مورالیس علیه آسپرژیلوس فلاووس در مدل حیوانی روی رت بررسی می گردد.
  مواد و روش ها
  500 گرم پروتوپارملیوپسیس مورالیس از کوه های کان گنبد در استان ایلام جمع آوری شد، عصاره متانولی آن با استفاده از سوکسله تهیه گردید. جهت تعیین فعالیت ضد قارچی در شرایط این ویوو بعد از ایجاد زخم، سطح زخم با قارچ آسپرژیلوس فلاووس آلوده گردید. بعد از اطمینان از عفونی شدن زخم ها، رت ها در 4 زیرگروه تقسیم شدند. گروه کنترل منفی، درمان شده با پماد کلوتریمازول، درمان شده با پماد 5 درصد عصاره پروتوپارملیوپسیس مورالیس و درمان شده با پماد 10 درصد عصاره پروتوپارملیوپسیس مورالیس. درمان تا بهبود کامل زخم ادامه یافت. درنهایت درصد بهبود زخم محاسبه گردید.
  نتایج
  این تحقیق نشان داد که عصاره متانولی پروتوپارملیوپسیس مورالیس مساحت زخم را در گروه درمان نسبت به گروه کنترل به طور قابل توجهی کاهش داد.
  نتیجه گیری
  فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی عصاره پروتوپارملیوپسیس مورالیس مسئول سرعت بخشیدن به مراحل التیام زخم است.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس فلاووس، پروتوپارملیوپسیس مورالیس، زخم، قارچ، عصاره
 • بهاره کتابدار، مهرداد فتحی*، امیر رشیدلمیر صفحات 60-67
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر چهار هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل دهی بتا آلانین بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش تجربی صورت گرفت. 20 دختر بسکتبالیست با میانگین سنی 81/4±65/24 سال؛ قد 12/4±97/166 سانتی متر؛ وزن 23/5±15/59 کیلوگرم و نمایه ی توده بدنی 23/1±5/21 کیلوگرم بر متر مربع به دو گروه مداخله (تمرین+مکمل) و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها دو روز پیش و پس از مداخله، آزمون وینگیت (برای برآورد میانگین توان بی هوازی) و آزمون بروس (برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی) را اجرا نمودند. آزمودنی ها دو جلسه در هفته در تمرینات بسکتبال شرکت کردند؛ گروه مداخله علاوه بر تمرین بسکتبال در هر جلسه، به اجرای تمرین تناوبی شدید پرداختند. دوز مصرفی مکمل بتاآلانین شامل 4/2، 6/3، 8/4 گرم در روز بوده است. سپس بعد از چهار هفته سطوح کراتین کیناز و لاکتات خون و تست های عملکردی مجددا ارزیابی گردید. بررسی آماری داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 در سطح معنی داری (05/0p<) صورت پذیرفت.
  نتایج
  حداکثر اکسیژن مصرفی و متوسط توان بی هوازی افزایش معنی دار و شاخص خستگی کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل داشت (05/0p<) ولی تغییرات آنزیم کراتین کیناز و لاکتات خون در حد معنی داری نبود (05/0p>).
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل بتاآلانین موجب تاخیر در ورود به آستانه خستگی، حفظ تعادل pH و یون هیدروژن، افزایش توان هوازی، بی هوازی و عملکرد ورزشی بسکتبالیست های دختر می شود.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، بتاآلانین، توان هوازی و بی هوازی، لاکتات، کراتین کیناز
 • شریف رضایی، حسن متین همایی*، محمد علی آذربایجانی، پروین فرزانگی صفحات 68-76
  زمینه و هدف
  سلول های +c-Kit مهم ترین سلول های بنیادی قلب بوده و دارای ویژگی مایوژنیک و واسکولوژنیک هستند. تمرین ورزشی موجب تحریک این سلول ها می شود. این مطالعه باهدف بررسی اثر دو عامل تمرین شدید و متوسط هوازی اینتروال و مصرف کورکومین بر بیان ژن c-Kit در سلول های بنیادی قلب موش های پیر طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  35 سر موش صحرایی ماده مسن نژاد ویستار حدود دو سال به طور تصادفی به 5 گروه کنترل، سالین، کورکومین، تمرین متوسط+کورکومین و تمرین شدید+کورکومین تقسیم شدند. کورکومین به مقدار 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در گروه های تجربی 3 روز در هفته به صورت گاواژ داده شد. گروه سالین نیز، به همان میزان سالین دریافت کرد. هر دو گروه تمرین، 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با دو شدت متوسط و شدید روی تردمیل تمرین کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و گاواژ، بیان ژن c-Kit در سلول های بنیادی بافت قلب اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که در گروه کورکومین، میزان بیان ژن c-Kit نسبت به گروه کنترل (003/0=P) افزایش معناداری داشت. میانگین گروه تمرین متوسط+کورکومین به طور معناداری بالاتر از گروه های کورکومین، سالین و کنترل بود (001/0P<). بالاترین افزایش میزان بیان ژن c-Kit در گروه تمرین شدید+کورکومین اتفاق افتاد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  مصرف منظم کورکومین به تنهایی و همراه با انجام تمرین منظم هوازی اینتروال به طور معناداری میزان سلول های بنیادی قلبی را افزایش می دهد و می تواند در ترمیم و بازسازی قلب موثر باشد. اثر تمرین منظم بر میزان سلول های بنیادی قلبی وابسته به شدت تمرین است.
  کلیدواژگان: تمرین متوسط و شدید، کورکومین، سلول های بنیادی قلبی، موش پیر
 • آرش طواف، مهدیه رئیس زاده*، لقمان اکرادی صفحات 77-85
  مقدمه
  پوست به سبب حفاظت بدن در برابر کم آبی، خون ریزی و تهاجم میکروارگانیسم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بستر زخم مستعد به عفونت های باکتریال شده و احتمال تشکیل اسکارهای بدشکل افزایش می یابد؛ بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات کرم فنی توئین و عصاره آبی مازو بر روی زخم موش صحرایی نر بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 سر موش صحرایی نر با وزن 200-180 گرم به 5 گروه تصادفی تقسیم شدند. بعد از اعمال زخمی به قطر 2 سانتی متر در ناحیه پشت گردن حیوان با ضخامت (اپیدرم و درم) به ترتیب گروه ها با سالین نرمال (کنترل)، کرم فنی توئین، عصاره آبی مازو با غلظت های 5، 25 و 50 درصد تا روز 21 ترمیم شدند. در روزهای 3، 6، 9، 12، 15، 18 و 21 قطر زخم اندازه گیری شد. روز 21 بعد از معدوم کردن انسانی تعدادی از حیوانات از هر گروه، از محل زخم نمونه گیری انجام و برای مطالعات هیستوپاتولوژیک آماده شد.
  نتایج
  درصد بهبودی در گروه عصاره 5 درصد نسبت به بقیه گروه ها بیشتر و این اختلاف با گروه کنترل در روزهای 3، 6، 9 و 18 و با گروه فنی توئین در روزهای 3 و 6 معنی دار شد (P<0.05). نتایج ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک نشان می دهد عصاره 5 درصد مازو، فنی توئین، سالین نرمال، عصاره 25 و عصاره 50 درصد مازو به ترتیب بیشترین نقش را در ترمیم زخم در این مطالعه داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبیال می توان به اهمیت اثربخشی عصاره 5 درصد آبی مازو در ترمیم زخم و حتی برتری آن نسبت به فنی توئین رسید.
  کلیدواژگان: عصاره مازو، زخم، فنی توئین، موش صحرایی
 • سید جلال الدین اشرف منصوری*، مریم رمضانیان، راضیه موسوی فرد صفحات 86-93
  زمینه و هدف
  ظهور مقاومت دارویی قارچ ها و همچنین عوارض جانبی داروهای شیمیایی موجود، منجر به تقاضای زیاد برای داروهای ضدقارچی جدید شده است. درنتیجه هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره متانولی و آبی گیاه Callistemon viminalis بر ممانعت از رشد کاندیدا آلبیکانس و بررسی اثرات سینرژیستی آن ها در شرایط آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها
  بعد از خشک شدن برگ ها، عصاره ها به روش تقطیر با حلال متانول و آب تهیه شد. اثر عصاره های حاصله در سه غلظت 500، 250 و 125 میکروگرم/میلی لیتر و با استفاده از روش انتشار دیسک و تهیه رقت های متوالی عصاره بر روی مخمر کاندیدا آلبیکانس مورد آزمایش قرار گرفت. در بررسی اثر سینرژیستی، سویه استاندارد کاندیدا آلبیکانس بر روی محیط حاوی عصاره متانولی کشت داده شد و سپس دیسک های آمفوتریسین B بر روی آن قرار گرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج حاصل، اثر ضدقارچی عصاره متانولی گیاه viminalisCallistemon بر روی کاندیدا آلبیکانس بیشتر از عصاره آبی است. در بررسی حداقل غلظت بازدارندگی MIC، عصاره متانولی گیاه viminalisCallistemon در غلظت μg/ml5/62 و عصاره آبی در غلظت μg/ml250 بر قارچ کاندیدا آلبیکانس اثر ضدقارچی نشان داده است. قطر هاله عدم رشد برای آمفوتریسین B، معادل 18 میلی متر شد و در صورت ترکیب با عصاره متانولی viminalisCallistemon با غلظت μg/ml5/62 برابر 21 میلی متر و همچنین در ترکیب با عصاره آبی با غلظت μg/ml250 برابر 19 میلی متر شد.
  نتیجه گیری
  اگرچه آمفوتریسین B موثرترین دارو برای درمان عفونت های قارچی سیستمیک است، ولی در صورت ترکیب با عصاره گیاه viminalisCallistemon خاصیت آن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: Callistemon viminalis، کاندیدا آلبیکانس، عصاره متانولی و آبی، آمفوتریسین B
 • المیرا شفایی، سحر هنرمند جهرمی*، فاطمه نوربخش صفحات 94-103
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل اصلی ایجاد عفونت های بیمارستانی بوده که دارای فاکتورهای چسبندگی اختصاصی است و می تواند به پروتئین های مختلفی از ماتریکس خارج سلولی میزبان متصل شده و در بافت های میزبان جایگزین شود. این اتصال توسط خانواده ای از پروتئین ها تحت عنوان (MSCRAMM) که شامل پروتئین متصل شونده به فیبرونکتین (FnBP) و پروتئین متصل شونده به فیبرینوژن (Clf) است صورت می گیرد. انجام مطالعات جامع در ارتباط باقابلیت ژنتیکی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به ویژه MRSA به لحاظ داشتن میانجی های چسبندگی امری ضروری است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 74572 نمونه بالینی خون، ادرار، خلط، بینی و سایر نمونه های بالینی از بیماران سرپایی و بستری در بخش های مختلف بیمارستان میلاد تهران نمونه گیری انجام شد. پس از انجام تست های تشخیصی 180 سویه استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی گردید. جهت تعیین جدایه های MRSA از روش انتشار دیسک و مقاومت به دیسک سفوکسی تین استفاده شد. حضور و فراوانی ژن های fnbA، fnbB و clf با روش PCR تعیین گردید.
  نتایج
  از تعداد 180 سویه 15 سویه (88%) ژن fnbA، 47 سویه (26%) ژن fnbB و 36 سویه (20%) ژن clf را دارا بودند. فراوانی هم زمان دو ژن fnbA و fnbB42 (23%)، fnbA و clf32 (18%) و fnbB و Clf9(5%) بود و همچنین حضور هم زمان هر سه ژن موردمطالعه 9(5%) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بین فراوانی ژن های fnbA، fnbB و clf و نوع نمونه بالینی، جنسیت، سن بیمار و جدایه های MRSA و MSSAرابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: استافیلو کوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، ژن های fnbA، fnbB و Clf، PCR
 • ابوالفضل کامکار، علی خنجری، محبوبه اولادی، ابراهیم مولایی آقایی* صفحات 104-115
  زمینه و هدف
  اسانس های گیاهی مانند اسانس زیره سیاه (Bunium persicum L.) با دارا بودن ویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی می توانند در افزایش ماندگاری مواد غذایی موثر باشند. با توجه به پیامدهای زیست محیطی بسته بندی های پلاستیکی، فیلم های زیست تخریب پذیر مانند کیتوزان در ترکیب با اسانس های گیاهی برای کنترل عوامل میکروبی و شیمیایی مواد غذایی راهکار مناسبی می باشند. در این مطالعه، اثر ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس زیره سیاه در ترکیب با پوشش فیلم کیتوزان جهت بسته بندی گوشت مرغ هدف بررسی بود.
  مواد و روش ها
  تهیه فیلم های کیتوزان با درصدهای مختلف اسانس (0، 1 و 2 درصد) انجام شد. با روش کستینگ و با استفاده از گلیسرول (پلاستیسایزر) و تویین 80 (امولسیفایر) پس از هموژن کردن و قالب گیری، فیلم ها تهیه شدند. آزمون های شیمیایی و میکروبی در روزهای 0، 2، 4، 7 و 10 بر روی فیله های مرغ بدون فیلم (شاهد) و حاوی فیلم های مختلف و نگهداری شده در C°4 و آنالیز آماری به وسیله نرم افزار SPSS انجام یافت.
  نتایج
  نمونه های مرغ بسته بندی شده با فیلم های مختلف نسبت به نمونه های کنترل مقادیر پایین تری از عوامل شیمیایی و میکروبی را نشان دادند (05/0(p≤ و به طورکلی روند مثبت وابسته به دوزی در اثر افزودن اسانس مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بسته بندی مرغ با فیلم کیتوزان به ویژه با افزودن سطوح مختلف اسانس زیره سیاه می تواند در افزایش عوامل موثر در فساد شیمیایی و میکروبی آن نقش بازدارندگی داشته باشد.
  کلیدواژگان: فیلم کیتوزان، ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی، اسانس زیره سیاه، مرغ
 • رضا عبدی، غلامرضا چلبیانلو، راضیه پاک صفحات 116-127
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یک وضعیت عصبی مزمن است که مشخصه ی اصلی آن تخریب غلاف میلین در سیستم اعصاب مرکزی است. مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش تعاملی رویدادهای استرس زای زندگی، حساسیت به تقویت و صفات شخصیت در پیش بینی شدت علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری متشکل از کلیه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان شیراز در نیمه اول سال 94 بود که 162 بیمار به شیوه نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت داشته اند. پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت، پنج عاملی جکسون، مقیاس رویدادهای استرس زای زندگی و مقیاس حالت ناتوانی گسترده (EDSS) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. داده ها در تحلیل های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی موردبررسی قرار گرفت.
  نتایج
  یافته ها نشان داد رویدادهای استرس زای زندگی (001/0>، p41/0 = β)، سیستم بازداری رفتاری (05/0>، p26/0 = β) و شاخص روان رنجورخویی (05/0>، p92/0 = β) به طور معناداری توانست واریانس نمره های شدت علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  رویدادهای استرس زای زندگی، سیستم بازداری رفتاری و روان رنجوری خویی با شدت علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس رابطه معناداری نشان داد؛ بنابراین به نظر می رسد تعامل صفات شخصیت و شرایط محیطی ازجمله نشانگرهای تاثیرگذار در شدت علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس باشد و این امر تلویحا اشاره دارد به اینکه ویژگی های شخصیتی افراد در روند این بیماری نقش بسزایی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، رویداد استرس زا، حساسیت به تقویت، صفات شخصیت
 • جواد محمدی، کیومرث امینی* صفحات 128-133
  زمینه و هدف
  عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری ها در تمامی گروه های سنی در جهان است. حضور فاکتورهای بیماری زایی مختلف عامل مهمی در بروز عفونت دستگاه ادراری است. مطالعه حاضر به منظور شناسایی ژن هایiha ، iroNو ompTدر جدایه های اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک جداشده از نمونه های بالینی با روش Multiplex-PCR در استان کرمان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 200 نمونه ادرار از بیمارستان های شهر کرمان جمع آوری گردید. پس از انجام تست های استاندارد بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی، تمامی سویه ها ازنظر وجود ژن های فاکتور بیماری زایی به روش Multiplex-PCR ارزیابی شدند.
  نتایج
  نتایج Multiplex-PCR نشان داد که 100% نمونه ها دارای یک یا دو و یا هر سه ژن بیماری زایی به صورت هم زمان می باشند. بیشترین توزیع فراوانی مربوط به ژن iha با 7/56% و کمترین فراوانی مربوط به ژن iroN به میزان 20% گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع عفونت های ادراری در جامعه و انتشار فاکتورهای مقاومت و بیماری زایی، شناسایی سریع و دقیق این سویه ها و فاکتورهای دخیل در پاتوژنز ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: iron، ompt، iha، UPEC، Multiplex-PCR
 • حمید گنجی، منصور صالحی، علیرضا معافی، امین ایزدی تبار، زکیه نادعلی، محمد امین هنردوست، عاطفه باقرصاد، اکرم هاشمیان، مجید حسن زاده صفحات 133-140
  زمینه و هدف
  ناهنجاری های ساختمانی و تعدادی کروموزومی به عنوان یک عامل مستعد کننده، در ارتباط با سرطان خون و پاسخ های متفاوت به درمان شناخته می شوند. آنالیز سیتوژنتیکی اختلالات کروموزومی با امکان تشخیص و پیش بینی بیماری، می تواند در انتخاب روش درمانی بهتر در سرطان خون کمک کننده باشد. از سوی دیگر بررسی نوآرایی های کروموزومی در بیماران مبتلا به سرطان خون موجب شناسایی ارتباط بین ناهنجاری های کروموزومی و پیش بینی ابتلا به بیماری می گردد. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع ناهنجاری های عددی و ساختمانی کروموزومی و بررسی ارتباط آن ها با فاکتورهای پیش بینی بیماری در بیماران مبتلا به سرطان خون است.
  مواد و روش ها
  بررسی سیتوژنتیکی روی 59 نمونه مغز استخوان مربوط به بیماران مبتلا به سرطان خون که به آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان الزهرا اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد.
  نتایج
  پس از انجام آزمایش کاریوتایپ در این 59 بیمار، در 16 بیمار (1/27%) اختلالات کروموزومی مشاهده شد و 43 بیمار باقیمانده (8/72%) دارای کاریوتایپ نرمال بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می دهد که آزمایش کاریوتایپ مرسوم می تواند به عنوان روشی موثر در تشخیص و پیش بینی بیماری در مبتلایان به سرطان خون به کار رود.
  کلیدواژگان: سرطان خون، اختلالات کروموزومی، بررسی سیتوژنتیکی، اصفهان
 • بهنام جدی بهنیا، سعید عباسی ملکی*، الهه موسوی صفحات 141-149
  زمینه و هدف
  محققان قبلی خواص ضد درد و آرام بخشی نعنا قمی را نشان داده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ضدافسردگی اسانس نعنا قمی در آزمون شنای اجباری (FST) و آزمون معلق ماندن دم (TST) در موش سوری نر است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 84 سر موش سوری نر به طور تصادفی به 14 گروه 6 تایی تقسیم شدند: گروه های کنترل منفی نرمال سالین (ml/kg،i.p. 10) و گروه کنترل مثبت فلوکستین (mg/kg،i.p. 20) و ایمی پیرامین (mg/kg،i.p. 30) و گروه های تحت درمان اسانس نعنا قمی (mg/kg،i.p. 240 و 120 و 60، 30) را دریافت کردند. در آزمون FST مدت زمان بی حرکتی، شنا کردن و صعود کردن و در آزمون TST مدت زمان بی حرکتی حیوان در طی 6 دقیقه ثبت شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که دوزهای mg/kg120 و 240 اسانس، فلوکستین و ایمی پیرامین در مقایسه با گروه کنترل سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی در آزمون های FST و TST می شوند (001/0p<). همچنین، این اسانس و فلوکسیتن باعث افزایش مدت زمان شنا کردن (001/0p<) بدون تغییر معنی دار در زمان صعود کردن می شود (05/0p>). در مقایسه، ایمی پیرامین باعث افزایش صعود کردن (001/0p<) بدون تغییر معنی دار در شنا کردن گردید (05/0p>).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر اثرات ضدافسردگی اسانس نعنا قمی شبیه فلوکستین بوده و احتمالا ترکیبات موجود در آن (به ویژه کارون) با مکانیسم سروتونرژیک اثرات خود را القاء می کنند. بااین حال، مطالعات بیشتری جهت تعیین مکانیسم دقیق آن نیاز است.
  کلیدواژگان: نعنا قمی، آزمون شنای اجباری، آزمون معلق ماندن دم، سیستم سروتونرژیک، موش سوری
 • نامه به سردبیر
 • مسعود کیخا* صفحات 150-151
  گونه های نوکاردیا گروه بزرگی از اکتینومایست های هوازی می باشند که قادرند طیف وسیعی از عفونت ها را در مبتلایان به نقص سیستم ایمنی و افراد سالم ایجاد کنند، با توجه به اینکه جداسازی گونه های نوکاردیا از نمونه های بالینی به طور معمول نیازمند به کار گیری تکنیک های خاصی می باشد و همچنین وجود گزارشات متعدد اشتباه در تشخیص عفونت های این دسته از باکتری ها، لذا این مطالعه با هدف شناسایی جایگاه و اهمیت عفونت های نوکاردیایی در موارد بالینی صورت گرفت.
  کلیدواژگان: نوکاردیا، عفونت های فرصت طلبانه، روش های مولکولی
|
 • Mohsen Ghanbarzade, Fatemeh Heyat* Pages 1-11
  Physical activity is an integral part of human life. Among significant biological changes during physical activity are increase of metabolism and production of free radicals. Free radical can be defined as molecule or molecular fragments containing unpaired electron in the outer orbital, which react with nearby molecules to obtain stability. These highly reactive molecules have various deleterious effects, such as reduced force generation and increased muscle atrophy. There is evidence that ROS produced during exercise has positive adaptation effects. ROS production leads to increased expression of the anti-oxidants. These molecules, by neutralizing free radicals, neutralize the negative effects of ROS. In addition, exercise-induced ROS leads to the expression of PGC-1α protein, having a significant impact on various aspects of cell metabolism, mitochondrial biogenesis and cellular respiration as well as metabolism of fat and glucose. This paper provides an overview of the evidence to date on the effects of ROS on exercising muscle. These aspects include the sources of ROS, their positive and negative cellular effects, role of antioxidants, and ROS-dependent adaptations of muscle cells in response to physical exercise.
  Keywords: Exercise, ROS, Skeletal Muscle Mitochondria, PGC-1α
 • Maryam Siavashi*, Rahim Ahmadi, Behrooz Khakpoor Pages 12-20
  Background and Objective
  Studies have shown that exposure to oil paint and chemical vapor emissions is followed by physiological disorders. The aim of this study was to determine the effects of inhalation of oil-paint fumes of construction industry on serum level of FSH, LH, Estradiol and 17-Alpha- Hydroxyprogesterone in female rats.
  Material &
  Methods
  In this experimental study, 15 female Wistar rats were randomly divided into control and groups exposed to paint vapor emissions for 1 and 8 h/day. After 10 weeks, blood samples were prepared using cardiac puncture method and after serum preparation, level of FSH, LH, estradiol and 17-alpha- hydroxyprogesterone was measured by radioimmunoassay method and finally data were analyzed using one-way ANOVA with a significance level of P
  Results
  The mean serum levels of FSH and LH in experimental groups which inhaled oil-paint fumes for 1 and 8 h/day increased significantly (P
  Conclusion
  Results show that exposure to oil paint fumes, due to their components such as heavy metals and paint solvent, by some possible mechanisms such as free radical formation, and oxidative stress induction could disrupt the secretion of FSH, LH, Estradiol and 17-Alpha- Hydroxyprogesterone hormones.
  Keywords: Oil paint-fumes, LH, FSH, Estradiol, 17-Alpha- Hydroxyprogesterone, Rat
 • Leila Zarei*, Seyed Mysam Abtahi Foroshani, Atefeh Garajedagi, Hadi Esmaeili Govarchin Galeh Pages 21-27
  Background and Objective
  In the previous studies, the beneficial effects of oral administration of probiotic bacteria in treatment of some gastrointestinal cancer have been documented. The main aim of this study was to evaluate the direct effects of the bacterial cell wall extract Bifidobacterium bifidum on proliferation of human erythromyeloid cancer cell line K562.
  Material &
  Methods
  After culturing the bacteria, and preparing cell wall fractions, dilutions of 1000, 2000, 4000 and 8000 µg/ml bacteria cell walls were prepared in sterile conditions. K562 cells and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were cultured in a conventional manner in the presence of different concentrations of bacteria from cell wall extract with the doxorubicin concentration of 0.1 mM. In order to assess the anticancer property of the abovementioned extract the MTT test was utilized. The T-Student test was used in order to analyze the data using SPSS 21.
  Results
  The minimum effective concentration of bacteria extract on the viability of K562 cells and PBMC was 2000 and 4000 µg/ml, respectively.
  Conclusion
  The selected bacterial extract killed more cancer cells than PBMC cells.
  Keywords: K562, Bifidobacterium Bifidum cell wall fraction, peripheral blood mononuclear cell
 • Samaneh Tafakkor, Raheleh Rahbarian, Sayyed Damoon Sadoughi* Pages 28-38
  Background and Objective
  Diabetes impairs the reproduction with gonadal damage and changes in sex hormone secretion. Due to the antioxidant and hypoglycemia properties of Launaea acanthodes the aim of this study was to evaluate the effect of aqueous extract of Launaea acanthodes on the hormones of pituitary-gonad axis and testis histological changes in male diabetic rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study 32 male rats were divided into 4 equal groups. Control, diabetic control and experimental diabetic treated with aqueous extract of Launaea acanthodes (100 and 200 mg/kg). The diabetes was induced using an intraperitoneal injection of alloxan. Aqueous extract of Launaea acanthodes was intraperitoneally injected into the experimental diabetic groups, alternate days for one month. Sterile distilled water was injected to the animals of control and diabetic control groups. At the end of injection period, serum levels of testosterone, dihydrotestosterone, estrogen, LH and FSH were measured by ELISA method. Then, the testis sections were prepared and were examined by means of light microscope.
  Results
  Compared to the diabetic control group serum levels of testosterone, dihydrotestosterone, estrogen, LH, FSH, also the average diameter and the average thickness of germinal epithelium seminiferous tubules in diabetic groups treated with concentration of 100 and 200 mg/kg Launaea acanthodes extract dose-dependently increased (p
  Conclusion
  Administration of Launaea acanthodes extract increases the activity of pituitary-gonad axis in male diabetic rats and also it has protective effect against testicular damage induced by diabetes.
  Keywords: Diabetes, Launaea acanthodes, Testis, Hormone, Male rat
 • Masoumeh Etemadi, Davod Mohebbi-Kalhori*, Omid Azizian Shermeh, Ali Qasemi Pages 39-52
  Background And Objectives
  Nowadays, the use of silver nanoparticles (AgNPs) as a substance with effective antibacterial activity and biosynthesis has been increased because of being low cast and compatible with the environment. This study reports biosynthesis AgNPs with aqueous extract of GT (C.sinensis) and compares antibacterial activity with aqueous, methanol and ethanol extract.
  Methods
  To prepare nanoparticle, 2 ml extract was added to 4ml silver nitrate solution (AgNO3) with concentration 1Mm. Effective parameter on synthesis AgNPs were optimized and studied to obtain individual shape and size of nanoparticles. For characterization AgNPs, transmission electron microscopy and X-ray diffractometry were applied. Disk diffusion, well diffusion and Minimum inhibition concentration (MIC) for the investigation of antimicrobial activity of the extracts and AgNPs against Staphylococcus aureus and Escherichia coli were utilized respectively.
  Results
  AgNPs showed maximum absorbance at 411 nm and they were spherical shape with the average size between 14.52-18.23 nm. AgNPs high antibacterial activity was compared with three extracts against microorganism.
  Conclusion
  AgNPs which were synthesized by GT have very good antibacterial activity compared extracts and can be used as an effective alternative in medical application.
  Keywords: Camellia sinensis, Phytosynthesis, silver nanoparticles, Antibacterial activity
 • Somaye Rashki, Tahereh Valadbeigi Pages 53-59
  Background and Objective
  Lichens are the result of the symbiosis of fungi and algae or a cyanobacterium. Various biological activities of some lichen and their components such as: antifungal, anti-bacterial, anti-tumor, anti-inflammatory, antiprotozoal substances are known. In the present study, antifungal activity of methanolic extract of Protoparmeliopsis muralis against Aspergillus flavus is investigated on rats.
  Materials and Methods
  500 g of Protoparmeliopsis muralis was collected from KaneGonbad mountains in Ilam province, the methanol extract was prepared by soxhle. In order to determine the antifungal activity in in vivo conditions, a wound was created and infected with Aspergillus flavus. Having infected the wound, the researchers divided the rats into 4 subgroups: negative control group, treated with Kotrimoksazol, %5 ointment extract methanolic P. muralis, and with %10 ointment extract methanolic P. muralis. Treatment continued until complete healing of the wound. Finally, the percentage of wound healing was calculated.
  Results
  The result of the present study demonstrated that methanolic extract of P. muralis decreased the area of wound in the treatment group compared to the control group.
  Conclusion
  The antifungal and antioxidant activity of the extract of Protoparmeliopsis muralis accelerated the wound healing process.
  Keywords: Aspergillus flavus, fungi, Protoparmeliopsis muralis, wound, extract
 • Bahareh Ketabdar, Mehrdad Fathie Pages 60-67
  Background and Objective
  The aim of the present study was to determine the effect of four-week high-intensity interval training with beta-alanine supplementation on aerobic and anaerobic performance and some blood parameters in girls basketball players.
  Materials and Methods
  This was a quasi-experimental study. Twenty female basketball players, with the mean age of 24.65 ± 4.81 years, height of 166.97 ± 4.12 cm, weight of 59.15 ± 5.23 kg and body mass index of 21.5 ± 1.23 kg/m2, were divided into two groups, including intervention (exercise supplement) and control groups. Two days before and after the intervention, the subjects performed Wingate test (to estimate the average aerobic power) and Bruce test (to estimate VO2max).The subjects attended basketball training two sessions per week; Intervention group performed high-intensity interval training in addition to the basketball training in every session. The dose of beta-alanine supplementation was 2.4, 3.6, 4.8 g per day. After four weeks, creatine kinase and lactate levels and performance tests were reevaluated. Data were analyzed by SPSS software version 21, with a significance level of P
  Results
  VO2max and anaerobic power increased significantly and fatigue index decreased significantly compared to the control group (p0.05).
  Conclusion
  This study showed that high-intensity interval training with beta-alanine supplementation resulted in delay in the fatigue threshold, stabilization of PH and hydrogen ions balance, increased aerobic-anaerobic capacity and exercise performance in female basketball players.
  Keywords: High-Intensity Interval Training, Beta-alanine, Aerobic, anaerobic capacity, Lactate, Creatine kinase
 • Sharif Rezaei, Hassan Matinhomaee*, Mohammad Ali Azarbayjani, Parvin Farzanegi Pages 68-76
  Background and Objectives
  C-kit cells are the most important cardiac stem cells and have Myogenic and Vasculogenic properties. Exercise training tends to stimulate these cells. This study aims to investigate the effect of intense and moderate interval aerobic training and curcumin consumption on the gene expression of c-Kit stem cells of heart in old rats.
  Materials and Methods
  35 Wistar old female rats of about two years were randomly divided into 5 groups: control, saline, curcumin, moderate training curcumin and intense training curcumin. 30 mg Curcumin for each kg of their body weight was given by gavage to the rats in experimental groups 3 days a week. The saline group was given the same amount of saline. Both groups underwent interval aerobic training on treadmill 3 sessions per week for 8 weeks, with high and medium intensity. 48 hours after the last training and gavage, c-Kit gene expression for cardiac stem cells was measured.
  Results
  The results indicated that in each Curcumin group, c-Kit level increased significantly compared to that of the control group (P=0.003). The mean of moderate exercise curcumin group was significantly higher than the mean of curcumin, saline and control groups (P
  Conclusion
  Regular consumption of curcumin alone or combined with regular aerobic interval exercise training can significantly increase the cardiac stem cells and can be effective in restoring old rats heart. The effect of exercise on the cardiac stem cells, however, appears to be dependent on the intensity of training.
  Keywords: Moderate, Intense Training, Curcumin, Cardiac Stem Cells, Old Rat
 • Arash Tavaf, Dr Mahdieh Raeeszadeh*, Dr Loghman Ekradi Pages 77-85
  Background and Objective
  Skin is of great significance for protecting body against dehydration, bleeding and invading microorganisms. The wounds are prone to bacterial infections and may increase the possibility of scar formation. The aim of this study was to evaluate the effects of phenytoin cream and aqueous Mazu extract on wound healing in rats.
  Material &
  Methods
  30 male Wistar rats weighing 200-180 g were randomly selected and divided into 5 groups. Having created a 2-cm wound in the animal’s neck (epidermal and dermal), the researchers administered normal saline (control), phenytoin cream, aqueous extract of Quercus Infectoria Galls to the groups with concentrations of 5%, 25%, and 50% to heal them for 21 days. On the 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, and 2st, day the diameter of the wound was measured. On 21st day, wound sampling was carried out and prepared for histopathological studies.
  Results
  Improvement percentage in the group that received 5% aqueous extract was more than other groups and this difference was significant among control groups on the 3rd, 6th, 9th , and 18th day (P
  Conclusion
  According to its antioxidant and antimicrobial effects, the 5% aqueous extract of Quercus Infectoria Galls can be important in wound healing and even superior to phenytoin.
  Keywords: Aqueous Quercus infectoria gall extract, Wwound, Phenytoin, Rat
 • Sayed Jalal Alladin Ashraf Mansuri*, Maryam Ramezanian Pages 86-93
  Background and Objective
  The emergence of fungal drug-resistance and also different side- effects related to the currently available drugs has led to a high demand for novel antifungal drugs. The purpose of this study was to evaluate the inhibitory activity of methanolic and aquatic extracts of Callistemon viminalison on the growth of Candida albicans in vitro.
  Materials and Methods
  Having dried the leaves, the researchers prepared the extracts by distillation using methanol and water. The minimum lethal activity of 500, 250 and 125 µg/ml concentrations of the extracts on the yeast C.albicans was tested using disk diffusion and dilution method. In order to study the synergistic effect, a standard strain of C. albicans was cultured on medium containing methanol extract and then amphotericin B discs were put on it.
  Results
  Based on the results, the antifungal activity of Callistemon viminalis methanol extract on C.albicans was more than the aqueous extract. In considering the Minimum Inhibitory Concentration (MIC), the methanol extract of the Callistemon viminalis at a concentration of 62.5μg/ml and the aqueous extract at a concentration of 250μg/ml inhibitory effect on C. albicans. The inhibition zone diameter of amphotericin B was 18mm and should be combined with Callistemon viminalis methanol extract at a concentration of 62.5μg/ml was 21mm, and also in combination with the aqueous extract at a concentration 250μg/ml it was 19 mm.
  Conclusion
  Although amphotericin B is the most effective drug for treating systemic fungal infections, its effect will increases when combined with Callistemon viminalis extracts.
  Keywords: Callistemon viminalis, Candida albicans, methanol, aqueous extract, Amphotericin B
 • Elmira Shafaei, Sahar Honarmand Jahromy*, Fatemeh Noorbakhsh Pages 94-103
  Background and Objective
  Staphylococcus aureus is a common cause of nosocomial infections that has several specific adhesion molecules factors which can be bound to a variety of host matrix extracellular proteins and replaced by host tissues. This binding is mediated by a family of proteins known as microbial surface components known as adhesive matrix molecules (MSCRAMMs) which includes fibronectin-binding protein (FnBP) and fibrinogen binding protein (Clf). Comprehensive studies regarding the genetic abilities of S. aureus isolates especially MRSA which have binding mediators seem essential.
  Materials and Methods
  In this study 74572 clinical samples of blood, urine, sputum and other clinical samples of patients who were admitted to Tehran Milad Hospital were collected. 180 Staphylococcus aureus strains were identified after diagnostic tests. In order to determine MRSA isolates Cefoxitin disc diffusion method was used. The presence and frequency of fnbA, fnbB and clf genes was determined by PCR.
  Results
  From 180 Staphylococcus aureus strains 159 strains (88%) had fnbA gene,47 strains (26%) had fnbB gene and 36 strains (20%) had clf gene. The simultaneous frequency of fnbA and fnbB was 42 (23%), fnbA and Clf was 32 (18%) and fnbB and Clf was 9 (5%). The presence of all three genes together was 9 (5%).
  Conclusion
  The results showed that there was no significant relationship between fnbA, fnbB and clf genes and clinical sample type, gender and age of patients and MRSA and MSSA isolates.
  Keywords: Methicilin Resistance Staphylococcus aureus, FnbA, FnbB, clf genes, PCR
 • Dr. Abolfazl Kamkar, Dr. Ali Khanjari, Mahbubeh Oladi, Dr. Ebrahim Molaee Aghaee* Pages 104-115
  Background and Objective
  Herbal essential oils like Bunium persicum L. due to having anti-microbial and anti-oxidant properties, can be effective in prolongation of food shelf life. Considering environmental consequences arising from plastic packs, biodegradable covering films such as chitosan combined with herbal essential oils are an appropriate approach to controlling the chemical and microbial factors of food. This study aimed at investigating the anti-microbial and anti-oxidant effect of Bunium persicum L. essential oil combined with chitosan film on chicken meat packaging.
  Materials and Methods
  Chitosan films were prepared with different percentage of Bunium persicum L. essential oil (0, 1 & 2%). Films were produced after homogenization and molding using casting method with glycerol (plasticizer) and tween 80 (emulsifier). Chemical and microbial tests were performed on days 0, 2, 4, 7 and 10 on chicken fillets without film (control) and those having different films, which were stored in°4 C. Statistical analysis was conducted using SPSS.
  Results
  Chicken samples packed with various films indicated lower values of chemical and microbial factors compared with control samples (p≤0.05) and generally a dose-response trend was observed by addition of essential oil.
  Conclusion
  Chicken meat packing with chitosan film, especially by adding different levels of Bunium persicum L. essential oil can play an inhibitory role in increasing effective factors related to chemical and microbial spoilage.
  Keywords: Chitosan film, Antimicrobial, Antioxidant, Bunium persicum L. essential oil, Chicken
 • Pages 116-127
  Background and Objective
  Multiple sclerosis is a chronic neurological condition recognized by demyelination in the central nervous system. The present study was conducted to investigate the interactive role of stressful life events, reinforcement sensitivity, and personality traits in prediction of the severity of symptoms of Multiple sclerosis (MS) symptoms.
  Materials and Methods
  This is a correlational study whose statistical population consisted of all the patients suffering from Multiple Sclerosis in Shiraz in the first half of 1394, among whom 162 patients were included in this research by means of purposive sampling method. Five-Factor Personality Inventory, Jackson Personality Inventory, Stressful Life Events Scale, and Expanded Disability Status Scale (EDSS) were utilised as research tools. In order to analyze the data, descriptive and inferential methods were used. The data were analysed using Pearson correlation and hierarchical regression.
  Results
  The findings revealed that stressful life events (β = 0.41, p
  Conclusion
  Stressful life events, Behavioral Inhibition System, and neuroticism showed a significant relationship with the severity of symptoms of Multiple Sclerosis; thus, it seems that interaction of personality traits and environmental conditions are among influential factors of the severity of symptoms of Multiple Sclerosis. This fact implies that individual's personal traits play an eminent role in the progression of the disease.
  Keywords: Multiple sclerosis, Stressful event, Reinforcement sensitivity, Personality traits
 • Javad Mohammadi, Dr Kumarss Amini* Pages 128-133
  Background and Objectives
  Urinary tract infection caused by E. coli is one of the most common illnesses in all age groups worldwide. Presence of virulence genes is a key factor in bacterial pathogens in uroepithelial cells. The present study was performed to detect iha, iroN, ompT genes in the Uropathogenic E.coli isolates from clinical samples using multiplex-PCR method in Kerman.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 200 samples of patients with urinary tract infections in Kerman hospitals were collected. After biochemical and microbiological tests, all strains were tested with regard to the presence of iha, iroN, and ompT genes using multiplex-PCR method.
  Results
  The results of Multiplex-PCR showed that all specimens had one, two, or three virulence genes simultaneously. The highest and lowest frequency distribution of genes was related to iha (56.7%) and iroN (20%) respectively.
  Conclusion
  According to the prevalence of urinary tract infection in the community and distribution of resistance and virulence factors, the fast and accurate detection of the strains and virulence genes is necessary.
  Keywords: UPEC, iha, iroN, ompT, multiplex-PCR
 • Hamid Ganji, Mansour Salehi, Alireza Moafi, Amin Izaditabar, Zakiye Nadeali, Mohammad Amin Honardost, Atefeh Baghersad, Akram Hashemian, Majid Hosseinzadeh Pages 133-140
  Background and Objectives
  Numerical and structural chromosomal abnormalities are known to be associated with predisposition to hematologic malignancies development and even different response to treatment. Both diagnostic and prognostic values of cytogenetic analysis of chromosome rearrangements are helpful for better therapeutic decision in management of hematologic malignancies. On the other hand, the study of chromosomal rearrangement in patients with leukemia has led to the identification of the relationship between chromosomal abnormalities and the prognosis of the disease. This study aimed at determining the incidence of structural and numerical chromosomal abnormalities in patients with hematologic malignancies and their correlation with prognostic factors.
  Material &
  Methods
  Cytogenetic analysis was performed on 59 bone marrow samples from patients who were referred to genetics laboratory of Alzahra University-Hospital of Isfahan Medical University.
  Results
  Karyotype analysis of these 59 patients showed chromosomal abnormalities in 16 (27.1%) patients and the remaining 43 (72.8%) patients had normal karyotype.
  Conclusion
  The results suggest that conventional karyotype analysis can be used as an effective method for diagnosis and prognosis in patients with hematological malignancies.
  Keywords: Hematological Malignancies, Chromosomal Abnormalities, Cytogenetic Analysis, Isfahan
 • Dr Behnam Jedi-Behnia, Dr Saeid Abbasi Maleki*, Dr Elahe Mousavi Pages 141-149
  Background and Objective
  Previous researches have revealed analgesic and sedative properties of Mentha spicata (MS). The aim of present study was to evaluate the antidepressant effects of MS essential oil in forced swim test (FST) and tail suspension test (TST) in male mice.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 84 male mice were randomly divided into 14 groups of 6: Negative control groups received normal saline (10 ml/kg,i.p.), positive control groups received fluoxetine (20mg/kg, i.p.) and imipramine (30mg/kg) and treatment groups received MS essential oil (30, 60,120 and 240 mg/kg i.p.). In FST, immobility time, swimming time and climbing time and immobility time in TST were recorded in six minutes.
  Results
  Findings indicated that essential oil at doses of 120 and 240 mg/kg, fluoxetine and imipramine reduced immobility time compared to control group in FST and TST (p0.05). In contrast, imipramine increased climbing time without any significant change in swimming time (p>0.05).
  Conclusion
  Based on the findings of the present study, MS essential oil has antidepressant-like activity similar to fluoxetine and probably their compounds (especially carvone) with serotonergic mechanism induced their effect. However, further studies are needed to determine the precise mechanism of its action.
  Keywords: Mentha spicata, Forced swim test, Tail suspension test, Serotonergic system, Mice
 • Masoud Keikha* Pages 150-151
  Genuse of Nocardia are aerobic, branching gram positive and partially acid-fact bacteria. That ubiquitous in water, soil, dust and decaying vegetation in worldwide. This group of bacteria cause of Nocardiosis in humans particularly immune compromised patients. Paraffin baiting techniques best method for Isolation of Nocardia spp. from clinical specimens; Accurate identification of this bacteria important because in some cases can be misdiagnosed. We can take advantage of molecular and conventional methods to high accuracy identification of them.
  Keywords: Nocardia, opportunistic infection, Molecular methods