فهرست مطالب

روابط خاک و گیاه - پیاپی 30 (تابستان 1396)
 • پیاپی 30 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهین نیکو، محمود شور، علی تهرانی فر، الهام سعیدی پویا صفحات 1-11
  یکی از مصادیق تغییر اقلیم، تغییر میزان گازهای گلخانه‫ای در اتمسفر کره زمین است. پیش‫بینی می شود که افزایش دی اکسید کربن بتواند بر موازنه انرژی تشعشعی و در نتیجه اقلیم جهان تاثیر بگذارد. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر غنی‫سازی دی اکسید کربن بر خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های گیاهی دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک می‫باشد. این تحقیق، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه غلظت دی اکسید کربن (380 به عنوان شاهد، 750 و 1050 میلی‫گرم در لیتر) به عنوان کرت اصلی و دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس (Yolde White وGCREC-Blue ) به عنوان کرت فرعی بودند. با توجه به نتایج تجزیه واریانس می‫توان اینگونه بیان داشت که تنها اثر تیمار ساده دی اکسید کربن بر صفات تعداد برگ، کربوهیدرات و کاروتنوئید در سطح 5% و سایر صفات در سطح 1% معنی‫دار شد. اثر متقابل رقم و دی اکسید کربن تنها بر میزان آنتوسیانین برگ در سطح 1% اختلاف معنی‫دار نشان داد. در یک نگاه کلی، با افزایش غلظت دی اکسید کربن از 380 به 1050 میلی‫گرم در لیتر، تعداد برگ 86%، سطح برگ 27%، میزان کربوهیدرات 64%، کاروتنوئید 43/2%، آنتوسیانین 67/13% و کلروفیل کل به میزان 9/0% افزایش یافت. در حالی که هدایت روزنه‫ای و میزان کلروفیل a و b روند کاهشی نشان دادند.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، کاروتنوئید، کربوهیدرات، کلروفیل
 • صلاح‫الدین مرادی، حسین بشارتی، ولی فیضی اصل، جمال شیخی صفحات 13-25
  نخود جزو گیاهان خانواده لگومینوز می‏باشد که توانایی برقراری رابطه همزیستی با باکتری مزوریزوبیوم سیسری و قارچ‏های میکوریز آربسکولار را دارد. به منظور بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار (گلوموس موسه‫ی و گلوموس اینترارادیسز) و باکتری مزوریزوبیوم سیسری در سه سطح رطوبتی (28% (رطوبت ظرفیت مزرعه)، 15% (مکش 5 بار) و 9% (مکش 10 بار)) بر غلظت عناصر غذایی ریشه و اندام هوایی نخود و خاک پس از برداشت گیاه، آزمایشی گلخانه‏ای در خاک استریل، در قالب طرح کاملا تصادفی، به صورت فاکتوریل اجرا شد. نتایج نشان داد که میزان رطوبت تاثیر معنی‏داری بر پتاسیم ریشه، اندام هوایی و خاک پس از برداشت گیاه داشت؛ بیشترین اثر مثبت مربوط به تیمار رطوبت ظرفیت مزرعه بود. باکتری ریزوبیوم اثر معنی‏داری بر غلظت پتاسیم و نیتروژن ریشه، فسفر اندام‏های هوایی و آهن خاک داشت. قارچ میکوریز اثر معنی‏داری بر میزان فسفر ریشه داشت و بیشترین اثر مربوط به تیمار گلوموس موسه‏ی بود. اثر متقابل رطوبت و قارچ میکوریز بر فسفر ریشه و منگنز اندام‏های هوایی معنی‏دار شد و بیشترین اثر مربوط به تیمار گلوموس موسه‏ی در رطوبت ظرفیت مزرعه بود. اثر متقابل رطوبت و ریزوبیوم بر نیتروژن و فسفر ریشه، منگنز و آهن اندام‏های هوایی معنی‏دار شد و بیشترین اثر مربوط به تیمار حاوی ریزوبیوم در رطوبت ظرفیت مزرعه بود. اثر متقابل باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریز بر فسفر ریشه معنی‏دار شد و بیشترین اثر مربوط به تیمار حاوی ریزوبیوم و گلوموس موسه‏ی بود. بیشترین غلظت نیتروژن ریشه مربوط به تیمار تلفیق دو گونه قارچ میکوریز و مایه‫زنی شده با باکتری ریزوبیوم در سطح رطوبت ظرفیت مزرعه بود.
  کلیدواژگان: قارچ میکوریز، باکتری ریزوبیوم، خشکی، عناصر غذایی
 • پریسا رنجبر، محمد جواد نظری دلجو، عباس حسین‫زاده صفحات 27-38
  این پژوهش در راستای بررسی تاثیر محلول‫پاشی نانوکلات سیلیسیم به‫عنوان عنصر شبه‫ضروری بر عملکرد، کیفیت گل، عمر گل‫جای و درصد آلودگی ژربرا به سفیدبالک گلخانه‫ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل محلول‫پاشی نانوکلات سیلیسیم (صفر، 50 و 100 میلی‫گرم در لیتر)، قبل از برداشت گل ژربرا رقم ''Stanza'' در سیستم بدون خاک (به‫دلیل حذف اثر سیلیسیم موجود در خاک) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بودند. بر اساس نتایج آزمایش، فعالیت آنزیم‫های آنتی‫اکسیدان کاتالاز و پراکسیداز و کیفیت گل شامل قطر گل، ارتفاع ساقه گل‫دهنده و عمر گلجای به‫طور معنی‫داری تحت تاثیر سیلیسیم قرار گرفتند. غلظت 100 میلی‫گرم در لیتر نانوکلات سیلیسیم، در مقایسه با شاهد، دارای بیشترین تاثیر بود. هرچند، عملکرد یا تعداد گل برداشت شده در بوته تحت تاثیر سیلیسیم قرار نگرفت. همچنین، نتایج آزمایش بررسی آلودگی ژربرا به سفید بالک به‫ترتیب بیانگر کاهش 89، 99، 98 و 96 درصدی آلودگی بوته های ایزوله ‫شده به تخم، پوره، شفیره و حشره کامل، در مقایسه با شاهد، بود. بر اساس نتایج آزمایش مبنی بر تاثیر قابل توجه نانوکلات سیلیسیم بر کیفیت گل و کنترل سفید بالک، آزمایش‫های تکمیلی جهت مقایسه نانوکلات سیلیسیم با سایر منابع سیلیسیمی، مقایسه با سموم شیمیایی و بررسی امکان جایگزینی نانوکودهای سیلیسیمی با کودهای سیلیسمی متداول، به‫ویژه در کشت بدون خاک، به‫دلیل حذف منبع تامین این عنصر توسط خاک، پیشنهاد می‫گردد.
  کلیدواژگان: آبکشت، کنترل غیر شیمیایی، کیفیت پس‫ از برداشت، سفید بالک
 • فاطمه بزرگپور، حسینعلی اسدی قارنه صفحات 39-48
  این پژوهش به منظور بررسی برخی ویژگی های بیوشیمیایی و عناصر معدنی پنج رقم توت‫فرنگی تجاری موجود در ایران انجام شد. گیاهان دختری ارقام سلوا، کویین الیزا، پاروس، آروماس و کردستان در آذرماه سال 1393 در گلخانه و شرایط بدون خاک کشت شدند. میوه های ارقام مذکور در مرحله بلوغ تجاری برداشت و برخی از صفات بیوشیمیایی و عناصر معدنی میوه آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر تمام صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین مقدار مواد جامد محلول (16/9 درجه بریکس) و اسید قابل تیتراسیون (04/1 درصد) در ارقام پاروس و کویین الیزا مشاهده شد. ارقام آروماس و کویین الیزا به ترتیب دارای بیشترین مقدار ویتامین ث (96/81 میلی گرم در 100 گرم وزن تر) و هدایت الکتریکی (94/4 دسی زیمنس بر متر) بودند. بیشترین مقدار اسیدیته و شاخص طعم نیز در رقم کردستان مشاهده شد. رقم کویین الیزا دارای بیشترین غلظت پتاسیم، منیزیم و آهن و رقم پاروس دارای بیشترین مقدار فسفر بودند. بیشترین مقدار کلسیم و منگنز نیز در رقم کردستان اندازه گیری شد. با وجودی که نمی توان رقمی را معرفی کرد که شامل مقادیر زیادی از همه ترکیبات بیوشیمیایی و عناصر معدنی باشد، ولی بر اساس نتایج این پژوهش، می توان رقم کردستان را از نظر شاخص طعم و عناصر کلسیم، منیزیم و منگنز و رقم کویین الیزا را از نظر اسید قابل تیتراسیون و محتوای آهن، منیزیم و پتاسیم، ارقام برتر معرفی کرد.
  کلیدواژگان: توت‫فرنگی، صفات کیفی، هیدروپونیک
 • مهدخت حبیبی شرف آباد، مهدی حسینی فرهی، سید کرامت دیدگاه صفحات 49-65
  به منظور بررسی تاثیر سالسیلیک اسید و هیومیک اسید بر ویژگی های رویشی و خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی رقم گلدی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه ای تجاری واقع در یاسوج انجام گرفت. فاکتور اول، سالسیلیک ‫اسید در چهار غلظت (صفر، 300، 600 و 900 میلی گرم در لیتر) و فاکتور دوم، هیومیک اسید در چهار غلظت (صفر، 5، 10 و 15 گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد که کاربرد سالسیلیک اسید و هیومیک اسید تاثیر معنی‫داری بر صفات کمی و کیفی گوجه‫فرنگی رقم گلدی دارد. بیشترین تعداد گل (17/44 عدد) و میوه (2/21 عدد) در گیاهان تیمار شده با 600 میلی گرم در لیتر سالسیلیک اسید به همراه 15 گرم در لیتر هیومیک اسید و کمترین تعداد گل (9/27 عدد) و میوه (13 عدد) در گیاهان تیمار نشده به‫دست آمد. بیشترین میزان عملکرد بوته گوجه فرنگی (2583 گرم) در گیاهان تیمار شده با 600 میلی گرم در لیتر سالسیلیک اسید به همراه 15 گرم در لیتر هیومیک اسید، در مقایسه با عملکرد بوته گیاهان تیمار نشده (1799 گرم)، به‏دست آمد. کاربرد سالسیلیک اسید و هیومیک اسید باعث افزایش میزان مواد جامد محلول و اسیدیته کل گردید. بیشترین میزان ویتامین ث آب‫میوه گوجه فرنگی (60/11 میلی‫گرم در 100 میلی‫لیتر آب‫میوه) در گیاهان تیمار شده با 600 میلی گرم در لیتر سالسیلیک اسید به همراه 10 گرم در لیتر هیومیک اسید، در مقایسه با گیاهان تیمار نشده (26/7 میلی‫گرم در 100 میلی‫لیتر آب‫میوه)، به‏دست آمد. به طور کلی، کاربرد 600 میلی‏گرم در لیتر سالسیلیک اسید به همراه مصرف 10 تا 15 گرم در لیتر هیومیک اسید، به منظور بهبود خصوصیات کمی و کیفی گوجه‏فرنگی رقم گلدی، در کشت گلخانه‫ای پیشنهاد می‫گردد.
  کلیدواژگان: عملکرد بوته، کلروفیل، ویتامین ث
 • سیدعلی غفاری نژاد صفحات 67-80
  استعداد بالقوه منطقه جیرفت، توسعه روزافزون کشت های گلخانه ای را به همراه داشته است. در نظام های کشاورزی پایدار، کودهای آلی اهمیت ویژه ای در افزایش تولید و حاصل خیزی خاک دارند. به منظور بررسی واکنش کمی و کیفی خیار گلخانه ای به سطوح و منابع مختلف کودهای آلی در منطقه جیرفت و تاثیر آنها بر برخی ویژگی های خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی، با چهار سطح کود آلی (10، 20، 30 و 40 تن در هکتار) و چهار منبع کود (کمپوست زباله شهری و کود گاوی، مرغی و گوسفندی) در سه تکرار اجرا شد. یک ماه پس از شروع برداشت میوه ها، نمونه برداری از برگ ها انجام شد و غلظت عناصر غذایی در آنها تعیین گردید. پس از پایان برداشت، نمونه برداری از خاک هر تیمار انجام شد و وزن مخصوص ظاهری، هدایت الکتریکی، کربن آلی و غلظت عناصر غذایی قابل استفاده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح و منابع کود آلی بر غلظت نیتروژن، پتاسیم، روی و مس در برگ خیار معنی دار نبود. کود مرغی سبب افزایش معنی دار غلظت فسفر در برگ خیار نسبت به سایر منابع کودی گردید. حداکثر غلظت آهن در تیمار کود گوسفندی و کمپوست و بیشترین غلظت منگنز با استفاده از کمپوست مشاهده شد. با توجه به نتایج عملکرد، مصرف 20 تن کود مرغی در هکتار برای تولید خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: کود حیوانی، کمپوست، عملکرد خیار
 • پیمان نامور، حسین فرازمند، سمیه صالحی صفحات 81-88
  عسلک پنبه (Bemisia tabaci) به عنوان یکی از مهم ترین آفات گوجه‏فرنگی در جیرفت و به ویژه در شرایط گلخانه ای بوده و در حال حاضر مصرف انواع سموم شیمیایی تنها روش کنترل آن محسوب می شود. به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم، مطالعه روش‏های کنترل ایمن تر، از جمله کاربرد پودر کائولین، بسیار با اهمیت است. از این رو، تاثیر پودر کائولین تولید داخل (سپیدان®)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار شامل پودر کائولین با غلظت 3 %با 2 و 3 بار تکرار محلول‏پاشی به فواصل ده روز (تیمارهای اول و دوم)، پودر کائولین با غلظت 5% با 2 و 3 بار تکرار محلول‏پاشی به فواصل ده روز (تیمارهای سوم و چهارم) حشره کش استامی پراید با 2 و 3 بار تکرار سم پاشی (تیمارهای پنجم و ششم) و شاهد (آب پاشی) با 2 و 3 بار تکرار محلول‏پاشی به فواصل ده روز (تیمارهای هفتم و هشتم) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای حشره کش استامی پراید با 2 و 3 بار تکرار در روز اول با 07/2 ± 80 و 95/2 ± 22/85 درصد و در روز سوم با 48/2 ± 52/74 و 32/4 ± 05/77 درصد، دارای بیشترین تاثیر بوده و در این روزها تیمار کائولین 5% و 3 بار تکرار، با میزان تاثیر 9/3 ± 02/71 و با 78/3 ± 5/65 درصد، هم ردیف با آن ها قرار داشته است. اما سایر تیمارهای کائولین با تفاوت معنی دار در گروه بعدی قرار گرفتند. در مقایسه میانگین عملکرد تیمارها، تفاوت معنی دار وجود نداشت.
  کلیدواژگان: سفید بالک پنبه، پودر کائولین، گلخانه گوجه فرنگی
 • سعید حسینی، مهدی حسینی فرهی، عبدالحسین ابوطالبی، محمد مهدی جوکار صفحات 89-103
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر بسترهای مختلف کشت و هیومیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریدنی رز رقم آنجلینا (Rosa hybrida cv. Angelina) در کشت بدون خاک بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول هیومیک اسید در چهار غلظت (صفر، 2، 4 و 6 گرم در لیتر) و فاکتور دوم شش بستر کاشت (1- ورمی‫کمپوست و کوکوپیت، 2- ورمی کمپوست و پرلیت، 3- ورمی کمپوست و زئولیت، 4- زئولیت و کوکوپیت، 5- خاک اره و کوکوپیت و 6- زئولیت و خاک اره (همگی به نسبت 50:50)) بودند. صفاتی همچون طول و قطر شاخه، قطر غنچه، شاخص سبزینگی برگ، وزن تر و خشک شاخه و میزان پتاسیم و فسفر برگ اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج، کاربرد هیومیک اسید و نوع بستر کاشت تاثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد ارزیابی گل رز در سطح احتمال 1% نشان داد. بیشترین میزان طول شاخه (63/73 سانتی متر)، قطر غنچه (30/33 میلی متر)، قطر شاخه (97/6 میلی متر)، وزن تر شاخه (83/48 گرم)، وزن خشک شاخه (11/12 گرم) و میزان فسفر برگ (87/1 درصد) در گیاهان کاشته شده در بستر ورمی کمپوست و کوکوپیت و کاربرد 6 گرم در لیتر هیومیک اسید در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده گردید. به طور کلی، بر اساس نتایج این پژوهش، می توان کاربرد 6 گرم در لیتر هیومیک اسید و بستر کشت ورمی کمپوست و کوکوپیت را به منظور بهبود خصوصیات کیفی گل شاخه بریده رز رقم آنجلینا در کشت بدون خاک پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: رزهای بریدنی، پتاسیم، زئولیت، کوکوپیت، فسفر، ورمی‫کمپوست
 • احمد استاجی، حمیدرضا روستا، محمود رقامی صفحات 105-117
  تولید گیاهان دارویی در سیستم های کشت بدون خاک و شرایط کنترل شده فرصتی را برای افزایش کمیت و کیفیت ماده اولیه گیاهان دارویی فراهم می کند. برای این منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل با چهار سیستم مختلف کشت (هواکشت، لایه نازک محلول غذایی (NFT)، هیدروپونیک کلاسیک (بستر) و خاک) تحت تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن (نیترات، نیترات آمونیوم و آمونیوم) در سه تکرار صورت گرفت. نتایج نشان داد که صفات رویشی نظیر ارتفاع گیاه، قطر ساقه و ریشه، تعداد شاخه جانبی و سطح برگ تحت تاثیر سیستم های مختلف کشت و منابع مختلف نیتروژن قرار گرفت، به طوری که گیاهان تغذیه شده با نیترات آمونیوم در سیستم هواکشت بیشترین ارتفاع گیاه، قطر ساقه و قطر ریشه را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج نشان داد که صفات مربوط به وزن تر و خشک ریشه و ساقه و عملکرد ریشه در هکتار تحت تاثیر سیستم های مختلف کشت و تغذیه نیتروژن قرار گرفت، به طوری که بیشترین مقدار این صفات در سیستم کشت هواکشت و تغذیه نیترات آمونیوم و کمترین مقدار سیستم هواکشت و تغذیه نیتروژن آمونیومی قرار گرفت. لذا، با توجه به نتایج به دست آمده، نیترات آمونیوم در سیستم هواکشت مناسب-ترین منبع نیتروژن برای تولید ریشه شیرین‏بیان است.
  کلیدواژگان: سیستم لایه نازک محلول غذایی، شیرین بیان، نیترات آمونیوم، هواکشت، هیدروپونیک
 • محسن دهقانی تفتی، بهروز اسماعیل پور، اسماعیل چمنی، بهرام فتحی آچاچلویی صفحات 119-132
  به منظور بررسی تاثیر کمپوست مصرف شده قارچ دکمه ای و پیوند بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای رقم سیندا، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد. گیاهان گوجه فرنگی به صورت پیوند نشده (شاهد)، پیوند شده روی خودشان و روی پایه های یدی و کینگ کنگ، در بسترهای حاوی مقادیر مختلف کمپوست مصرف شده قارچ (صفر، 15، 30، 45 و 60 درصد) کشت شدند. بستر کشت پایه شامل دو قسمت خاک مزرعه و یک قسمت ماسه بود. در پایان آزمایش، تعداد برگ، ارتفاع گیاه، میزان کلروفیل، سطح برگ، هدایت روزنه ای، تعداد روز تا گل‏دهی، تعداد میوه، وزن میوه و عملکرد بررسی شد. نتایج نشان داد که گیاهان رشد کرده در تیمار 60% کمپوست مصرف شده قارچ در مراحل اولیه بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع و کلروفیل را نسبت به سایر تیمارها داشتند. با افزایش درصد کمپوست مصرف شده قارچ، تعداد میوه افزایش یافت، ولی میانگین وزن میوه ها کم شد. استفاده از پایه های یدی و کینگ کنگ باعث بهبود برخی شاخص های رشد رویشی شد. گیاهان پیوند شده روی پایه کینگ کنگ، ارتفاع و سطح برگ بیشتری داشتند. استفاده از پایه یدی، وزن خشک گیاهان را افزایش داد. بیشترین عملکرد، به ترتیب با میانگین 61/956 و 85/953 گرم در بوته، مربوط به گیاهان پیوند شده روی خودشان در تیمار 30% کمپوست مصرف شده قارچ و گیاهان پیوند شده روی پایه یدی در تیمار 45% کمپوست مصرف شده قارچ بود. به طور کلی، استفاده از پایه های مناسب و کاربرد مقادیر مناسب کمپوست مصرف شده قارچ می تواند با افزایش سطوح فتوسنتز کننده، رشد رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم سیندا را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: پیوند، خصوصیات رویشی، عملکرد، کمپوست
|
 • M. Nikou, M. Shour, A. Tehranifar, E. Saeidi Pouya Pages 1-11
  One of the signs of climate change is variation of the amount of greenhouse gases in the earth's atmosphere. It is expected that addition of carbon dioxide could affect on radiation-energy balance and thus change global climate. The aim of this study was to investigate the effect of CO2 enrichment on leaf characteristics and change in pigments of two varieties of Eustoma grandiflorum cut flower under hydroponic conditions. The experiment was carried out as split plots, based on completely randomized design with three replications, in Research Greenhouse of College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Treatments consisted of three concentrations of carbon dioxide (380 as control, 750 and 1050 mg/L) as main plot and two cultivars of lisianthus cut flower (Yodel White and GCREC-Blue) as subplot. Results of analysis of variance showed that only the simple effect of CO2 treatment was significant on number of leaves, carbohydrate, and carotenoids at 5% probability level and on other traits at 1% probability level. Interaction effect of cultivar and CO2 was only significant on anthocyanin content (p
  Keywords: Anthocyanin, Carotenoid, Carbohydrate, Chlorophyll
 • S. Moradi, H. Besharati, V. Feizi Asl, J. Sheikhi Pages 13-25
  Chickpea (Cicer arientinum L.) is one of the Leguminosae family members that has symbiotic ability with Mesorhizobium ciceri bacteria and arbuscular mycorrhizal (AM) fungi. To evaluate the effect of AM fungi (Glomus mosseae, Glomus intraradices) and Mesorhizobium ciceri bacteria at three soil moisture levels [28% (field capacity), 15% (-5 bar suction) and 9% (-10 bar suction)] on nutrients concentration of roots, areal parts of chickpea and post-harvest soil, a greenhouse factorial experiment was conducted, arranged as a completely randomized design, in sterilized soil. Results showed that moisture content had significant effect on potassium (K) concentration of roots, areal parts and post-harvest soil; the highest positive effect of moisture was at field capacity level. Rhizobium bacteria had significant effect on concentration of K and nitrogen (N) of the roots, phosphorus (P) of the areal parts, and post-harvest iron (Fe) concentration in the soil. AM fungi had significant effect on root P concentration of the roots; the highest effect was related to Glomus mosseae. Interaction of moisture and AM fungi was significant on concentration of root P and areal parts manganese (Mn); the highest effect was related to Glomus mosseae treatment at field capacity moisture level. Interaction of moisture and rhizobium bacteria was significant on concentration of root N and P, and areal parts Mn and Fe; the highest effect was related to rhizobium treatment at field capacity moistute level. Interaction of AM fungi and rhizobium bacteria was significant on root P concentration; the highest effect was related to rhizobium and Glomus mosseae treatment. The highest root N concentration was related to combination of AM fungi and inoculation with rhizobium treatment at field capacity moisture level.
  Keywords: Mycorrhizal fungi, Rhizobium bacteria, Drought, Nutrients
 • P. Ranjbar, M. J. Nazarideljou, A. Hosseinzadeh Pages 27-38
  This research was performed to evaluate the effects of foliar application of nano-silicon (NSi), as a quasi-essential element, on yield, flower quality, vase life and infestation percentage of gerbera by greenhouse whitefly. Treatments were preharvest foliar application of different levels of NSi (0, 50 and100 mg/L) on gerbera 'Stanza' in a soilless system (to eliminate the effects of soil's Si) as a completely randomized design with three replications. Based on the results, activity of antioxidant enzymes including catalase and peroxidase and also flower quality such as flower diameter, stem height and longevity were significantly affected by NSi. Accordingly, NSi at 100 mg/L concentration showed the highest effect, compared with control (without NSi). However, yield or number of harvested flowers per plant were not affected significantly by NSi treatments. Also, whitefly infestation of isolated pots under NSi treatments showed less contamination percentage to whitefly egg, nymph, pupa and adult by 89, 99, 98 and 96%, respectively, as compared to control. Based on the significant and positive effects of NSi on flower quality and also whitefly control, further experiments could be recommended for comparison of NSi with other Si sources and chemical pesticides, and possible replacement of chemical fertilizers with Si-based fertilizers, particularly under soilless conditions.
  Keywords: Hydroponics, Non-chemical control, Postharvest quality, Whitefly
 • F. Bozorgpour, H. A. Asadi-Gharneh Pages 39-48
  This experiment was conducted to evaluate some biochemical characteristics and mineral elements of commercial strawberry cultivars available in Iran. Daughter plants of Selva, Queen Eliza, Paross, Aromas and Kurdestan cultivars were planted in Dcember 2014 in greenhouse with soilless culture system. Fruits of these cultivars were harvested at the commercial stage of maturity and some of their biochemical characteristics and mineral elements were measured. Results showed significant difference between cultivars for all the studied traits. The highest soluble solids (9.16 ºBrix) and titrable acid (1.04 %) was measured in Paros and Queen Eliza cultivars. Aromas and Queen Eliza had the highest amount of vitamin C (81.96 mg/100 g FW) and electrical conductivity (4.94), respectively. Also, the highest pH and flavor index (TSS/TA) were observed in Kurdestan cultivar. Queen Eliza and Paross cultivars had the highest concentration of potassium, magnesium, iron and phosphorus. The highest amount of calcium and Manganese was measured in Kurdestan cultivars. Although we cannot recommend a cultivar which has large amounts of biochemical compounds and mineral elements, but according to this research, Kurdestan cultivar could be recommended in terms of flavor index, calcium, magnesium and manganese and Queen Eliza cultivar in terms of titrable acid and content of iron, magnesium and potassium.
  Keywords: Strawberry, Qualitative traits, Soilless culture
 • M. Habibi Sharafabad, M. Hosseini Farahi, S. K. Didgah Pages 49-65
  In order to study the effect of salicylic acid (SA) and humic acid (HA) on vegetative properties and quantitative and qualitative characteristics of tomato cv. Goldi, a factorial experiment based on randomized complete blocks design with three replications was conducted in a commercial greenhouse in Yasouj, Iran. The first factor was SA at four concentrations (0, 300, 600 and 900 mg/L) and the second factor was HA at four concentrations (0, 5, 10 and 15 g/L). Results showed that application of SA and HA has significant effect on qualitative and quantitative characteristics of tomato cv. Goldi. The highest number of flowers (44.17) and fruits (21.2) was obtained in plants treated with 600 mg/L SA 15 g/L HA and the lowest number of flowers (27.9) and fruits (13) was obtained in untreated plants. The highest yield (2583 g) was obtained in plants treated with 600 mg/L SA 15 g/L HA, as compared to untreated plants (1799 g). Application of SA and HA increased total soluble solid and total acidity. The highest amount of vitamin C (11.60 mg/100 cc juice) was obtained in plants treated with 600 mg/L SA 10 g/L HA, as compared to untreated plants (7.26 mg/100 cc juice). In general, application of 600 mg/L SA 10-15 g/L HA, to improve quantitative and qualitative characteristics of tomato cv. Goldi in greenhouse culture, is recommended.
  Keywords: Plant yield, Chlorophyll, Vitamin C
 • S. A. Ghaffari Nejad Pages 67-80
  The potential of Jiroft region has resulted in progressive development of greenhouse culture. In sustainable agricultural systems, organic manures have special role in increasing yield and soil fertility. To investigate the quantitative and qualitative responses of greenhouse cucumber to sources and levels of organic manures and their effect on some soil properties in Jiroft region, a factorial experiment was conducted, based on completely randomized blocks design, with four organic manure levels (10, 20, 30 and 40 ton/ha), four organic manure sources (municipal solid waste compost, cattle, poultry, and sheep) and three replications. One month after the start of fruit harvest, leaf sampling was performed and concentration of nutrient elements was analyzed. Soil samples were taken from each plot after the fruit harvest and bulk density, electrical conductivity, organic carbon and concentration of available nutrients were determined. Results showed that concentration of nitrogen, potassium, zinc and copper in leaves was not significantly affected by sources and levels of organic manures. Poultry manure significantly increased leaf-phosphorous concentration compared to other manure sources. The highest concentration of iron was observed in sheep manure and compost treatments and the highest concentration of manganese was observed in compost treatment. Based on the yield results, using 20 ton/ha of poultry manure is recommendable for production of greenhouse cucumber in the Jiroft region.
  Keywords: Farmyard manure, Compost, Cucumber yield
 • P. Namvar, H. Farazmand, S. Salehi Pages 81-88
  Bemisia tabaci is one of the most important pests of tomato greenhouses in Jiroft and chemical control is the only way to control this pest. To reduce the use of chemical pesticides and produce healthy crops, studying safer control methods such as application of kaolin powder is very important. In this study, the effect of kaolin clay, made in Iran (Sepidan(R)), on the control of Bemisia tabaci was investigated in a RCBD with 8 treatments and 4 replications. Treatments were kaolin clay at 3% and 5% concentrations with 2 and 3 times application (10 days intervals), acetamipride spraying at 0.05% concentration with 2 and 3 times application (10 days intervals) and control (water spraying) with 2 and 3 times application (10 days intervals). Results showed that acetamipride treatments on the first day with 80 2.07 % and 85.22 2.95 % and on the third day with 74.52 2.48 % and 77.05 4.32 % had the highest efficiency and they had no significant difference with efficiency of kaolin clay at 5% concentration with 3 times application on the first day (71.02 3.9 % ) and third day after treatment (65.5 3.78 %). Also it was revealed that there was no significant difference between average yields of treatments.
  Keywords: Bemisia tabaci, Kaolin powder, Tomato greenhouse
 • S., M. Hosseini Farahi, A. Aboutalebi, M. M. Jowkar Pages 89-103
  This research was performed to investigate the effect of different substrates and humic acid on quantitative and qualitative traits of cut Rose (Rosa hybrida cv. Angelina) in soilless culture. A factorial experiment was carried out in a randomized complete blocks design with three replications. The first factor was humic acid (HA) at 4 concentrations (0, 2, 4 and 6 gr/L) and the second factor was six different combinations of substrate (1- Vermicompost Cocopeat, 2- Vermicompost Perlite 3- Vermicompost Zeolite, 4- Zeolite Cocopeat, 5- Sawdust Cocopeat, and 6- Zeolite Sawdust, as 50:50 ratio). Traits such as stem length and diameter, flower-bud diameter, fresh and dry weights of stem, chlorophyll index, and potassium and phosphorus content were measured. Results showed that application of HA and type of substrate was significantly effective (P
  Keywords: Rose cut flower, Potasssuim, Zeolite, Cocopeat, Phosphorus, Vermicompost
 • A. Estaji, H. R. Roosta, M. Raghami Pages 105-117
  Production of medicinal crops in soilless culture systems and controlled environments provides an opportunity for increasing the quantity and quality of primary materials of medicinal plants. A factorial experiment based on completely randomized design was carried out with four culture systems (aeroponics, nutrient film technique, classic hydroponics and soil) and three different nitrogen sources (nitrate, ammonium nitrate and ammonium) and three replications. Results indicated that vegetative traits such as plant height, stem and root diameter, number of lateral branches and leaf area were affected by culture system and source of nitrogen. Plants grown in aeroponics fed by ammonium nitrate had the highest plant height and root and stem diameter. The results also showed that nitrogen source and culture system had significant effect on root dry and fresh weight, shoot dry and fresh weight and root yield per hectare. Maximum and minimum of these parameters were observed in plants fed with ammonium nitrate in aeroponics and ammonium in aeroponics system, respectively. According to the results, ammonium nitrate is recommended as the most proper nitrogen source for production of licorice in aeroponics system.
  Keywords: Nutrient film technique, Licorice, Ammonium nitrate, Aeroponics, Hydroponic
 • M. Dehghani Tafti, B. Esmaeilpour, S. Chamani, B. Fathi Achacheloei Pages 119-132
  In order to investigate the effects of spent mushroom compost and grafting on growth and yield of greenhouse tomato cv. Synda, a factorial experiment based on completely randomized design with 5 replications was carried out in Greenhouse of Mohaghegh Ardabili University in 2012. Tomato plants as scion, grafted on Synda and rootstocks of Yedi and Kingkong, and none-grafted plants (as control) were transplanted in beds containing different rates of spent mushroom compost (0, 15, 30, 45 and 60 percent). The base substrate consisted of two parts field soil and one part sand. At the end of the experiment, number of leaves, plant height, chlorophyll content, leaf area, stomatal conductance, number of days to flowering, number of fruits, average fruit weight and yield were determined. Results indicated that plants grown on beds containing 60% spent mushroom compost had the highest value for traits such as number of leaves, leaf area, plant height and chlorophyll content. Increasing the percentage of spent mushroom compost in the substrate increased number of fruits per plant, but decreased mean weight of fruits. Grafting of Synda tomato plants on Yedi and Kingkong rootstock improved some of the vegetative characteristics. Plant grafted on Kingkong rootstock had higher plant height and leaf area. While, plants grafted on Yedi rootstock had higher leaf dry weight. The highest fruit yield (956.61 and 953. 85 gr per plant) was obtained by self-grafted and 30% spent mushroom compost and plants grafted on Yedi rootstock grown on beds containing 45% spent mushroom compost. In general, using suitable rootstocks and application of spent mushroom compost in the substrate can increase vegetative growth and yield of tomato plants cv. Synda via extending photosynthetic areas of the plants.
  Keywords: Grafting, Vegetative characteristics, Yield, Compost