فهرست مطالب

فقه و مبانی حقوق اسلامی - سال چهل و نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال چهل و نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد* صفحات 177-187
  یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مساله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.
  کلیدواژگان: حرز، سرقت، نظارت مالک
 • علیرضا باریکلو * صفحات 189-211
  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان «حق کسب و پیشه و یا تجارت» در قانون موجر و مستاجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستاجر سال 1356 با عنوان «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستاجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستاجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: حق، سرقفلی، موجر، مستاجر
 • حمید باقری * صفحات 213-230
  فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقی هان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده اند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقی هان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت می تواند جبران کننده ضعیف سند حدیثی باشد؟ همه فقی هان امامی در این باره هم نظر نیستند. از منظر برخی فقی هان، «شهرت» می تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقی هان، اعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بی اعتباری آن موثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه های آن را نپذیرفته اند، با قاعده «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کرده اند. وحیدبهبهانی از فقی هان بزرگ اصولی است که به برخی گونه های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلم و فتوایی را هرچند ماخوذ از فتاوای فقی هان متاخر باشد در جبران ضعف سند حدیث پذیرفته، اما شهرت روایی صرف راعامل جبران ضعف سند نمی داند. وی همچنین معتقد است همان گونه که اقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران می کند و سبب اعتبار روایت می شود، اعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می گردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشاره ای گذرا به طیف های مختلف فقی هان در مساله «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.
  کلیدواژگان: حدیث ضعیف، ضعف سندی، شهرت، جبران ضعف سند، وحید بهبهانی
 • حمید بهاری میخوش*، سید حسن عاملی صفحات 231-246
  مساله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علی ها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده «ید» و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسه آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفه اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.
  کلیدواژگان: حدیث لانورث، فاطمه، فدک، قاعده ید، مالکیت
 • فرزاد پارسا* صفحات 247-259
  مکتب فقها از مکاتب مشهور اصولی به ویژه در میان احناف است. در این مکتب به روشی استقرائی مسائل و قواعد اصولی از فروع فقهی استنباط می شود. شاید علت گرایش به این مکتب، عدم وجود منبع اصولی از ائمه حنفی بوده است. آغاز کار این مکتب را می توان به نیمه های قرن سوم هجری برگرداند. اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب، التزام به مذهب در قواعد و اصول استنباطی، تنوع و تازگی مثال ها، ساختن یک قاعده اصولی از فرع فقهی یا تغییر آن به خاطر وجود یک فرع فقهی معارض، عملی و کاربردی کردن قواعد اصولی، وجود مصداق فقهی برای مباحث اصولی، آسان نبودن مطالعه، تحقیق و جستجو در کتب مکتب، اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب از مهم ترین ویژگی های این مکتب اصولی است. ضعف روش بحث و استنتاج قواعد اصولی در این مکتب، موجب شده است که این روش اصولی تا حدی منسوخ شود.
  کلیدواژگان: احناف، اصول فقه، مکتب اصولی
 • محمد صادقی*، علیرضا عالی پناه، مصطفی شفیع زاده خولنجانی صفحات 261-278
  این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسوولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تاکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسوولیت های مالی اداره خانواده تاکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسوولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسوولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسوولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهرا تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.
  کلیدواژگان: الگوی حقوقی مدیریت خانواده، الگوی ریاستی اداره خانواده، الگوی مشارکتی اداره خانواده، حقوق مالی زوجین
 • فاطمه قدرتی*، علی مظهر قراملکی، سعید نظری توکلی صفحات 279-293
  شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و...؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است.
  در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های «حق» درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.
  کلیدواژگان: حق، حق وابسته به شخصیت، شخصیت
 • جلیل قنواتی، سید ذبیح الله مسعودیان زاده * صفحات 295-310
  ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می دهد.
  کلیدواژگان: ارش، تعمیر کالا، تعهد فرعی، تقلیل ثمن، ضمان معاوضی، غرامت، وصف سلامت
 • عباس کاظمی نجف آبادی * صفحات 311-328
  قصد و رضایت متعاملین از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. هرچند از زمان شیخ انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ اما این تفکیک با ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است. پژوهش حاضر با بررسی سیر تاریخی دگرگونی دو مفهوم رضایت و قصد و مقایسه نظرات فقهی و معنا کردن رضایت به قصد نقل و انتقال می داند؛ تفکیک میان قصد و رضایت را درست ندانسته، نشان می دهد که مواد قانون مدنی را می توان با نظر رایج میان فقی هان پیشین نیز تفسیر کرد. اگر رضایت را همان قصد ایجاد ماهیت عقد بدانیم، شرط صحت یک عقد هرچند بدون اراده نقل و انتقال انجام شده باشد، قصد بیان ایجاب و قبول خواهد بود.
  کلیدواژگان: رضایت، عقد، قصد
 • زین العابدین نجفی* صفحات 329-342
  یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمی باشد و برخی حسن ظاهر را کشف کننده عدالت نمی دانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمی رسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مساله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونه ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.
  کلیدواژگان: حسن ظاهر، عدالت، فقه امامیه
 • حسن وحدتی شبیری * صفحات 343-356
  ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقی هان متاخر، عدم ضمان است؛ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقی هانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم النفع را از لحاظ صغروی، مصداق «ضرر» تلقی کرده، ادله ضمانات که جبران خسارت را الزامی می کند، شامل آن می دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد که نه تنها «لاضرر» در کنار اتلاف، تسبیب و علی الید، مبنای جداگانه برای ضمان و مسئولیت مدنی است؛ بلکه این حدیث قابلیت استناد مستقل در باب ضمانات را نیز دارد. این حدیث دلالت دارد که هر ضرری از جمله خسارت عدم النفع باید تدارک شود.
  کلیدواژگان: خسارت، ضمان، عدم النفع، وحید بهبهانی
|
 • Ali Akbar Izadi Fard, Seyed Mojtaba Hoseiinnejad * Pages 177-187
  Safe custody consideration and owner supervision are one of the very important issues in larceny and theft. If there is known to be safe custody consideration of the commodity supervised by the owner, the thief will be subjected to ḥadd punishment because of larceny. In contrast, if there is not known to be safe custody consideration and owner supervision, the thief will not be subjected to ḥadd punishment because there is no evidence to prove that larceny or theft perpetrated by breaking into safe custody. In view of the authors, since the criteria of understanding the safe custody is convention, the safe custody consideration and owner supervision will be considered as safe custody if the owner takes good care of his/her commodity.
  Keywords: Larceny, safe custody, owner supervision
 • Ali Reza Bariklou* Pages 189-211
  Although in the Iranian statuary law the “commercial goodwill” is recognized in the landlord and tenant Act 1339 as “The right to business and profession and or the trade” and protected more in the landlord and tenant Act 1356 as “The right to business or profession or trade’, Islamic law experts’ renounced legitimacy of aforementioned right for the reason of non-compliance of this right’s conditions with the rules of Islamic law, specially, the principle of prohibition to take possession of other’s property without the owner’s consent. Therefore, the Guardian Council announced it as lacking the religious title. However, in the landlord and tenant Act 1376, the title of “The right to business or profession or trade” changed to the title of “commercial goodwill” and its legitimacy has apparently received attention; although legal aspects of this right and its conditions and the legal management of the relationships of the landlord and the possessor of the right have not undergone any discussions.
  Keywords: right, commercial goodwill, tenant, landlord
 • Hamid Bagheri * Pages 213-230
  Imāmī jurisprudence in its history has always faced with the fact that jurists have sometimes issued a fatwa relying on a weak hadith or acted based on such kind of hadiths. This discussion has been always followed by an argumentative challenge among them as to whether the reputation can compensate for the weak sanad (chain of transmission) of a hadith. All Imāmī jurists are not of the same opinion about it; according to some, "reputation" can compensate for a weak hadith and validate it. According to these jurists the companions’ (aṣḥāb) refusal to act as per a hadith, would be effective in its invalidity, even if it had a reliable sanad. In contrast, those jurists who have not accepted the authority of the reputation or some of its branches have opposed the principle of "compensation of weak hadith by reputation". Wahīd Behbahānī is one the great jurists who has resorted to some forms of compensation of weak hadith. He has accepted practical reputation – on the condition of conformity with the general and indisputable principles – and popularity of fatwa, although adopted from the fatwas of contemporary jurists, as compensation of weak sanad, but he does not regard mere reputation a factor for compensation of weak sanad. He also believes that as the practical approval of companions compensates the weakness of a hadith and validates it, so also refusal of a hadith by the companions would cause its weakness. Reviewing the various groups of jurists on the question of "reputation" and the possibility of compensation for the weak hadith according to the reputation, this paper attempts to present Behbahānī’s views on this issue in details.
  Keywords: weak hadith, weak sanad, Reputation, compensation of weak hadith, Wah?d Behbah?n?
 • Hamid Bahari Meykhosh *, Seyedhasan Ameli Pages 231-246
  The issue of confiscated Fadak is one of the important issues affecting political events and issues related to Islam and the Islamic regime that can be studied from different aspect. In this paper, it has mentioned about the analysis of legal issues related to the ownership of Fadak to Fatima Zahra (PBUH) .We use the principle of possession (Yad) and based on the verses, hadiths authentic documents , contemplated documentation in the parties, and according to the legal arguments Fatima Zahra about Fadak and compare them with the laws of Islam, prove that cannot based on the "Lanurs” hadith which lost his validity of into conflict with the Quran and the prophets, Fatima Zahra was also cut her right and this government's decision conflicts with Scripture and tradition. Moreover, according to the available documentation from Fadak folder, the first caliphs had no evidence it claimed ownership and the judgment is wrong in different aspects.
  Keywords: Inheritance, Lanurs Hadith, Fatima, Fadak, Confiscation, Donation.
 • Farzad Parsa * Pages 247-259
  The school of jurists or the Hanafites is one of the most famous schools especially among the Hanafites. In this school, questions and principles are derived from juridical minutiae deductively. Perhaps the tendency of these scholars to this school was the lack of reliable source from Hanafite scholars. The dawn of this school can be traced back to the third century. The most notable features of this school are: confirmation of the principles based on the minutiae transmitted from school's leaders, the obligation to school in deduction, versatility and novelty of examples, deducing principles from juridical minutiae or altering them because of contradictory minutiae, making principles practical, and complexity of study. Weakness in method of deduction of principles in this school has caused this approach somehow to begin to become obsolete.
  Keywords: the Hanafites, principles of jurisprudence, School
 • Mohammad Sadeghi *, Alireza Aalipanah, Mostafa Shafizadeh Pages 261-278
  This article tries to analyze the course of legislation in this field in Iran, based on responses to patterns of legal relationship with the legal system governing financial relationships between couples.According to the authors, the financial rights of married couples in actual authority in the household targets parties and reflects the status of the couples in the power structure in the family.
  The systems of financial responsibilities imposed on the financial autonomy of couples and families insist on even more to model systems of leadership in Family and share the couple's property and the division of financial responsibilities. With respect to financial rules in Iran in the past years, although Iranian legislator’s conscious purpose of this provision apparently violated the social support systems of women in the country, it has willingly or unwillingly taken steps towards strengthening the role of permanent marriage prefecture.
  Keywords: Couples financial rights, legal model of family management, model of family Department, participation model of family department
 • Fatima Ghodrati * Pages 279-293
  Human personality and law governing it is the subject of today’s most jurisprudent and legal researches.
  Due to personal rights of human personality, some people consider it as specific as possible. Therefore they believe in inherency of the said rights and consider no more transfer of rights as the primary rule while it is really necessary to have a review in relevant rules and specifications. This is because of any additional separation and accepting permanent conditions of them including: human dignity, privacy, personal rights in relation to intellectual innovations, benefiting right from lineage, social status, obedience right and so on.
  While conforming different characteristics of “right” in the rights related to personality and given the type of relation of these rights to human personality, it was tried in the present study to believe in relinquishablity or transferability in many of these rights.
  Keywords: personality, right, the right related to personality
 • Jalil Ghanavati, S.Zabih Allah Masoudian Zadeh * Pages 295-310
  Exchange liability is the liability and undertaking of both parties in fulfillment of the contract. As all parts of goods are at exchange liability of the seller, so the safety description of goods should be guaranteed by him, too. But the safety description is a secondary obligation that plays no role in conclusion of the contract and the contract will not be cancelled by it; instead, it changes the seller guarantee to pay for arsh (indemnity). As the buyer and seller undertake all subsidiary commitments, changing of an obligation will not be confined in the safety description of goods, but it can change the other obligations too. It can also explain the contractual obligation to repair the defective goods and expand the arsh into the other selling.
  Keywords: arsh, goods repair, subsidiary undertaking, reduced price, exchange liability, damage, safety description
 • Abbas Kazemi Najafabadi * Pages 311-328
  Intention and consent is one of the most important legal debates in contract law. Since the era of Shaykh Anṣārī, the opinion of the majority of jurists was to distinguish consent from intention which has been followed by Iranian civil law and legal writers. But this separation has created some ambiguities in the law and jurisprudence. This study, after reviewing the history of change in the two concepts of consent and intention, and comparing juridical opinions, and preferring the viewpoint which believes consent includes transfer of ownership, challenges the distinction between consent from intention as is customary in the law and jurisprudence literature, and finally, shows that, according to the conventional view in the earlier jurists, civil law can be better understood and interpreted. If consent is considered as intention to create the nature of the contract, the contract would be valid if there was an intention to express the offer and acceptance, even though there was not any intention to transfer the ownership.
  Keywords: contract, intention, consent
 • Zainol Abedin Najafi * Pages 329-342
  The role of appropriateness of appearance in discovering human’s justice is one of the controversial issues among Shi’ite jurists. Some believe that human’s appropriateness appearance is sufficient for his justice and we needn’t search and survey about his interior attributes. Some of them believe that appropriateness of appearance does not reveal human’s justice. While reappraising the jurists words and studying the proofs, this paper has proved that the evidences dealing the appropriateness of appearance including some traditions are of reasonable authority and well documented. Whereas, the opponent’s proofs fail to be agreed upon, since designation of the tradition is not acceptable and the principle claimed is not valid. Therefore, one’s appropriateness of appearance is sufficient for proving justice. Appropriateness of appearance that is arrived at after some accuracy and survey, in some ways distinguishes deceitful from non-deceitful.
  Keywords: appropriateness of appearance, appropriateness of appearance, justice, Justice
 • Seyyed Hassan Vahdati Shobeiri * Pages 343-356
  Liability resulting from damages for loss of profits is a controversial issue in Islamic jurisprudence. The current consensus of opinion among contemporary jurists is based upon “lack of liability”, because it is not true to name it damages or, if true, there is no need to compensate for any damages. Some Imāmī jurists, however, consider damages for loss of profits as an instance of “damage”, supported by minor premise. They also include liability arguments which necessitate compensation, supported by major premise. Vahid Behbahani believes that "No Damage" principle, together with principles of waste, causality and Civil liability, is not only a separate basis for liability and civil liability, but this hadith can be independently cited in liability literature. This authentic hadith denotes that any losses, including the loss of profit, must be compensated.
  Keywords: damages for loss of profit, liability, Civil Liability, contractual liability