فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمد امین صفری، مریم کوشکی جهرمی، عبدالصالح زر *، فرهاد خرمایی صفحه 147
  سابقه و هدف
  از دیدگاه طب سنتی هر فرد دارای مزاج منحصر به فردی است و هرگز نمی توان دو نفر را علیرغم شباهت ظاهری آن ها، مشابه هم در نظر گرفت. لذا شاید بتوان مزاج فرد را در زمره تفاوت های فردی در نظر گرفت. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین 5عامل بزرگ شخصیت و مزاج در صدد پاسخ به این سوال است که گرمی و سردی مزاج با کدام یک از 5 عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دختر غیر ورزشکار ارتباط معنا دار دارد؟
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- همبستگی است و به صورت مقطعی انجام گرفت تعداد119 نفر از دانشجویان دختر با میانگین 02/2±29/22 با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین گردید. به منظور تشخیص مزاج از پرسشنامه استاندارد مزاج و همچنین به منظور تعیین پنج عامل بزرگ شخصیت از پرسشنامه گلدبرگ استفاده گردید. به منظور تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 19 استفاده گردید همچنین سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  براساس اطلاعات ضریب مربوط به برون گرایی(012/0p= و 56/2 t= و251/0β=) با گرمی و سردی مزاج دانشجویان دختر غیر ورزشکار ارتباط معنی داری وجود دارد. اما توافق پذیری، وظیفه مداری، روان رنجور خویی و انعطاف پذیری با سردی و گرمی مزاج از لحاظ آماری ارتباط معنا داری نشان نداد(05/0p>).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت وظیفه مداری در دانشجویان دختر غیر ورزشکار گرم مزاج نمود بیشتری دارد البته به منظور اظهار نظر قطعی در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: مزاج، پنج عامل بزرگ شخصیت، دختران جوان
 • مجید آویژگان *، محمد مظاهری، فیروزه صالح زاده صفحه 155
  سابقه و هدف
  بیماریهای عفونی ازاولویتهای سلامتی هستند. طب سنتی پارسی دربیماریها رویکرد تشخیصی و پیشگیرانه دارد. بازخوانی این بیماریهای عفونیما را با نظرات تشخیصی و درمانی حکمای طب پارسی آشناکرده که بتوان از آن درمعالجه عفونتهای مقاوم به درمان استفاده کرد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش،بررسی کتاب طب اکبری است که مطالب مربوط به 67 بیماری شایع عفونی از آن باز بینی، باز نویسی وسپس آخرین دستاورد های طب نویناستخراج ومورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  اکثر علایم بالینی و معاینه فیزیکی قابل مقایسه با طب نوین است. لیکن طب سنتی به عفونتها مثل دیگر بیماریها با دید اخلاطی و مزاجی نگاه کرده واتیولوژی را از تغییرمزاج میداند.همچنین از انجاییکه در طب سنتی جایی برای آنتی بیوتیک ها نیست لذا در درمان نیزاختلاف نظر کاملی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با تحقیق و بررسی بیشتر در طب پارسی میتوان نکات فراموش شده شرح حالگیری و روش های معاینه راپیدا کردکه شاید با استفاده از آنها بتوان با هزینه کمتری به تشخیص رسید. گرچه دردرمان اختلاف نظرکاملی وجود دارد ولی با توجه به گسترش روز افزون مقاومتهای آنتی بیوتیکی ، شاید در آینده ناگزیر ازروش قدیمی برای جایگزینی آنتی بیوتیکهای مقاوم گردیم.
  کلیدواژگان: طبس نتی پارسی، طباکبری، بیماریهای عفونی
 • فرشته گل فخرابادی، فاطمه یوسف بیک، علیرضا حسن زاده، شکوه سادات حامدی * صفحه 161
  سابقه و هدف
  اسطوخودوس گیاهی از جنس Lavandula ازخانواده نعناعیان (Labiatae) در مناطق جنوبی ایران، جنوب عربستان و شمال آفریقا رشد می کند. گونه Lavandula sublepoidota انحصاری ایران است. نام انگلیسی این گیاهLavender می باشد. این گیاه به طور گسترده در طب سنتی ایران برای درمان بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای مغز و اعصاب، بیماریهای گوارشی و بیماریهای تنفسی کاربرد دارد و از آن به عنوان «جاروب دماغ» یاد می شود. طبیعت آن گرم و خشک در اول و برخی در دوم گفته اند. اندامهای هوایی گیاه از نظر درمانی کاربرد دارد.
  مواد و روش ها
  با جستجو در کتب طب سنتی ایرانی اطلاعات سنتی گیاه اسطوخودوس از جمله ماهیت، رویشگاه، طبیعت، افعال و خواص استخراج گردید. سپس با بررسی کتب و مقالات جدید رویشگاه، سمیت و موارد مصرف اسطوخودوس با اطلاعات استخراج شده از منابع طب سنتی مقایسه گردید.
  یافته ها
  این مطالعه گرد آوری یافته های سنتی گیاه اسطوخودوس، مقایسه و مطابقت آن با مطالعات امروزی این گیاه است.
  بحث و نتیجه گیری
  مقایسه و انطباق یافته های سنتی و مطالعات امروزی نشانگر این است که اسطوخودوس در منابع طب سنتی می تواند یکی از گیاهان جنس Lavandula امروزی باشد. این مطالعه همچنین به عنوان یک شناسنامه برای این گیاه می تواند مطرح شده و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسطوخودوس، طب سنتی ایرانی، فیتوشیمی، فارماکولوژی، Lavandula
 • محمدرضا حیدری *، محمد ناطق، عباس عبادی صفحه 173
  سابقه و هدف
  رایحه درمانی از رایج ترین درمان ها در طب سنتی و طب نوین است. اساس رایحه درمانی روغن های اساسی می باشند این مواد فعال شیمیایی دارای سابقه استفاده سنتی طولانی هستند و شواهد روزافزونی در مورد به کارگیری روزافزون آن وجود دارد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و توصیفی انجام گرفت. منابع مختلف چاپی و الکترونیک به زبان فارسی و انگلیسی در ارتباط با رایحه درمانی در طب سنتی و طب نوین جستجو گردید.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که از دیرباز رایحه درمانی در متون کهن مطرح بوده است و امروزه نیز به صورت گسترده از رایحه درمانی در پیشگیری و درمان بسیاری از اختلالات جسمی و روانی استفاده میشود.
  نتیجه گیری
  برای دادن مشاوره و اطلاعات لازم به بیماران لازم است تا پزشکان و سایر حرف مرتبط با سلامت قادر به شناسایی عناصر کلیدی مربوط به ایمنی و اثربخشی رایحه درمانی باشند. بدنه رو به گسترش شواهد مربوط به استفاده از روغن های اساسی گیاهی به صورت منفرد و ترکیبی برای درمان تعدادی از اختلالات وجود دارد.
  کلیدواژگان: طب سنتی، طب مکمل، طب جایگزین، رایحه درمانی
 • محسن بهرامی *، معصومه مرتقی قاسمی، داوود حسنی، آناهیتا حیدری، مارال مرزبان، عبادالله سالک مقدم، سعید یوسفی، زهره غلامی، معصومه عباسی صفحه 183
  سابقه و هدف
  قرآن کریم در چندین آیه به مسئله خواب در شب و روز اشاره و آن را از آیات الهی و مایه آسایش انسان برشمرده است . در بررسی منابع روایی ذیل کلمه « خواب » تعداد 6031 و از هم خانواده های آن ، همچون « خوابیدن و... » 2639 مورد مشاهده شد. شیخ الرئیس ابوعلی سینا اولویت در سته ضروریه را ، ابتداء با ریاضت ، سپس ماکول ومشروب و پس از آن با خواب دانسته است . طب نوین خواب مناسب را برای سلامتی، ضروری و کمبود آن را عامل بسیاری از مشکلات جسمی و روانی میداند. در اهمیت خواب همین بس که ، محرومیت از خواب در مدت چند روز منجر به مرگ میشود، فلذا هم طب سنتی ایران و هم طب نوین به مسئله خواب، توجه ویژه ای نموده اند. خواب مورد نیاز بالغین در شبانه روز 6 تا 8 ساعت است که براساس سن و... تفاوت میکند . در حال حاضر 30 تا 45 درصد افراد به یکی از انواع اختلالات خواب مبتلا هستند. بیخوابی شایعترین نوع اختلالات خواب بوده و نیاز به ارزیابی دقیق علل زمینه ای دارد .
  مواد و روش ها
  روش بررسی در این تحقیق ، بصورت کتابخانه ای و با استفاده ازمنابع طب سنتی ، طب نوین، منابع دینی و مقالات علمی بوده است . مطالب مرتبط با خواب و بیخوابی ، علایم و عوارض ناشی از آن در هر دو مکتب ، مطرح و در انتها با بررسی مقایسه ای بین این دو ، نتیجه گیری بعمل آمده است .
  نتیجه گیری
  طب رایج ، طب سنتی و منابع اسلامی در رابطه با خواب ، اختلالات خواب ، علل و راههای رفع آن مطالب جامع و کاملی را ارائه نموده اند . مسئله کمبود خواب و بیخوابی ، تحت عنوان Insomnia در منابع طب نوین و« سهر» در منابع طب سنتی مورد بحث قرار گرفته است . علل بیخوابی در طب نوین ناشی از بیماریهای داخلی و یا ناشی از بیماریهای روانی و در طب سنتی ، اسباب آن ، درد ، اندوه ، شادی ، خشم ،... و البته همراه با عوارض متعدد میباشد.
  کلیدواژگان: خواب، بیخوابی، طب سنتی ایران، طب نوین
 • جعفر غفارزاده، روشنک قدس * صفحه 193
  سابقه و هدف
  کهیر(Urticaria) و آنژیوادم (Angioedema) دو بیماری شایعند که بسیاری از افراد در طول زندگی به آنها مبتلا می شوند و با عود بالایی همراه هستند. در این تحقیق سعی شده کهیر و آنژیوادم از منظر طب سنتی و طب جدید و درمان های آنها مورد بررسی قرارگیرند.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش جستجو در منابع کتابخانه ای و الکترونیک از جمله دیتابانک های Web of Science و Google Scholar با کلید واژه های کهیر و آنژیوادم و Urticaria، Angioedema و... با بررسی مقالات مرتبط در این پایگاهها صورت گرفت. بیش از50 مقاله در طب جدید و بیش از 10 منبع طب سنتی در خصوص تعریف، علائم و درمان فیش برداری و تجزیه و تحلیل و گزارش شد.
  یافته ها
  در منابع طب سنتی تعریف کهیر با شرا و آنژیوادم با ماشرا مطابقت بیشتری دارد و 40 نوع مفرده به صورت تک داروئی و 12 داروی ترکیبی جهت درمان این دو بیماری در طب سنتی پیشنهاد شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود داروهای مختلف در درمان کهیر و آنژیوادم در منابع طب سنتی پیشنهاد می شود اثر بخشی آنها با کار آزمائی های بالینی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کهير، آنژيوادم، شرا، ماشرا، طب سنتي ايران
 • غزاله مصلح، سیده فاطمه عسکری، پویا فریدی* صفحه 201
  سابقه و هدف
  از آنجا که استراتژی طب سنتی تعریف شده ی سازمان بهداشت جهانی در سالهای 2023-2014 بر تحقیقات گسترده تاکید دارد، یک حیطه ی اساسی بحث ساخت داروهای ترکیبی است که در قرابادین کبیر نیز بعنوان بهترین علوم بیان شده است. به کمک شناخت قواعد سنتی ترکیب داروها، می توان به ارایه ی سیستمی نوین در بحث داروهای ترکیبی رسید که در آن عوارض جانبی به حداقل ممکن رسد و اثربخشی افزایش یابد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق، مطالعه ای مروری است که در آن اصول ترکیب مفردات در ساخت داروهای ترکیبی سنتی ایرانی و چینی به صورت جداگانه، بیان شده و وجه تشابه یا تفاوت آنها تحلیل شده است. برای بخش سنتی ایرانی از کتاب قرابادین کبیر عقیلی و بخش سنتی چینی، از کتاب(Chinese herbal formulas treatment principles and composition strategies) و (Systems biology for herbal medicine) استفاده شد و مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Sciencedirect، Scopus، Pubmed، nature، embase با کلیدواژه های(complex herbal products in traditional medicine)، (combination of herbs، composition strategy of herbal formula) در زمان اردیبهشت ماه 94 جستجو شد.
  نتیجه گیری
  طب سنتی ایرانی و چینی با وجود تفاوت ها در مبانی پایه ای فکری، از نظر اصول فن ساخت داروهای ترکیبی مشابهت زیادی دارند و هر دو در بیان علل ترکیب اجزا به موارد مشابهی اشاره نموده اند از جمله اثر تاکید متقابل، متقابل افزاینده، متقابل خنثی کننده، سرکوب گر، آنتاگونیسم و اثر ناسازگار. مدل ساختاری فرمول های ترکیبی در طب سنتی ایرانی و چینی از نظر اصول مشابهند و شامل اجزای ماده موثره، معین، رساننده و مصلح عوارض جانبی می باشند.
  دارودرمانی سنتی می تواند به دارودرمانی رایج کمک کند. با شناخت خواص سنتی اجزا و خاصیت کلی فرمولاسیون، با تحلیل جایگاه اجزای فرمول داروی ترکیبی بر اساس مدل ساختاری، می توان دامنه ای وسیع از تحقیقات بر اساس فارماکولوژی معکوس ایجاد نمود و به کمک آن به کنترل بهتر کیفیت فرآورده های ترکیبی سنتی پرداخت.
  کلیدواژگان: ساخت داروهای ترکیبی، طب سنتی ایران، طب سنتی چین
 • جواد شاهین فر، حسین زراعتی *، فاطمه نسیمی، سعید شجاعی صفحه 209
  سابقه و هدف
  اضطراب زیاد و طولانی مدت معمولا همراه با پاسخ های فیزیولوژیک از جمله افزایش متابولیسم، کاهش ایمنی بدن و افزایش کار دستگاه قلب و عروق بوده، همچنین رابطه مهمی بین اضطراب و مرگ و میرهای بعد از آن وجود دارد که حاکی از اهمیت این اختلال به عنوان مساله ای در بهداشت و تندرستی عمومی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، مقالات از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلید واژه های مورد نظر در بانک های اطلاعاتی Iranmedex و SID ،googlescholar ،Sciencedirect ،pubmed از بازه زمانی تحت پوشش این بانک ها تا سال 2015 به دست آمد. در نهایت مقالاتی که در بازه زمانی 1995 تا2015 به بررسی اثرات گیاهان دارویی بر اضطراب پرداخته بودند، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  مرور مقالات موجود نشان دادکه در طب سنتی از گیاهان بسیاری که دارای خواص ضداضطرابی و آرامبخشی هستند نام برده شده است. مطالعات انجام شده بر روی سنبل الطیب، اسطوخودوس، خارمریم، فلوس، گل سرخ، صمغ پسته، زیرفون، علف چای، رازیانه، بابونه، اسفناج و بهارنارنج نشان داده که این گیاهان دارای اثرات ضداضطرابی می باشند اما با توجه به اینکه بر روی همه گیاهان ذکر شده مطالعات کافی انجام نگرفته نمی توان به طور دقیق میزان تاثیرگذاری آنها بر اضطراب را با یکدیگر مقایسه نمود
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای انواع اضطراب که حاصل سبک های زندگی امروزی می باشد شاید گیاهان با خواص آرامبخشی و ضداضطرابی بعد از انجام مطالعات موردنیاز در صورت داشتن تاثیرگذاری کافی بتوانند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشند
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، اضطراب
 • امیر محمد جلادت *، احسان مصطفوی صفحه 223
  سابقه و هدف
  طاعون یکی از بیماری های مهلک بوده است که همه گیری های آن، اجتماعات بزرگ انسانی را از میان می برده است و در خاطره جمعی مردم همواره به عنوان یکی از سیاه ترین و وحشتناک ترین بیماری ها شناخته شده است. این تحقیق بمنظور بررسی روش های تشخیص و درمان طاعون در دوران تمدن اسلامی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در مقاله حاضر با مروری بر مهمترین متون عربی و فارسی تمدن اسلامی نگاهی به روش شناسی پزشکان این دوره درباره شناخت و مداوای بیماری طاعون داشته ایم. در کنار گزارش هایی درباره این بیماری براساس آراءپزشکان و مورخان این تمدن، به پاره ای از همه گیری های طاعون در تمدن اسلامی نیز اشاره شده است.
  نتیجه گیری
  طاعون یکی از مشکلات زندگی اجتماعی شهرنشینی در این تمدن بوده است. گزارش های بیماری شناسی پزشکان این دوره نشان می دهد از دید آنان بیماری طاعون نوعی بیماری قابل انتقال بوده است که آب و هوا در فراهم شدن شرایط گسترش آن نقش داشته است.
  کلیدواژگان: طاعون، بیماری مرگ بار، اپیدمی، تمدن اسلامی
 • هاله کنگری، میرغفار صحیحی اسکویی *، مریم حیدرپور میمه، ناصر ولایی صفحه 231
  سابقه و هدف
  در دنیای پیشرفته امروز، علومی چون علو م بینایی، بینایی شناسی(اپتومتری) و رشته فوق تخصصی چشم پزشکی احتمالا قدمت دیرینه ای دارند و از همان زمانهای بسیار قدیم خطاهای انکساری چشم از جمله نزدیک بینی و کندی بصر و بعضی از بیماریها شناخته شده بودند ودرمان هایی هم نیزصورت می گرفت . چه شرایطی فراهم آمد و این مهارتها کسب گردید . خصوصا با در نظر گرفتن این سئوال که نقش طب سنتی درشکل گیری این موفقیت ها و فرایند این علوم چگونه بوده است؟ و این سیر تطوری که از کندی بصر آغاز و با بیماریهای چشمی تا این مرحله از تکامل خود پیش آمده، در کدامین مقطع زمانی از تاریخ به ذره بین دست یافته است تا نمود علمی یافته و به جهانیان معرفی وامکان ارائه چنین مقالاتی نیز فراهم آید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش مروری با مطالعه کتابهایی چون بخش چشم پزشکی الحاوی ، نورالعیون ، الاغرض الطبیعه، تاریخ مصور پزشکی جهان ، تجربیات تحقیقاتی اینجانب ودیگر محققانی که نتایج تحقیقات آنها به منصه ظهور رسیده به همراه منبع مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . در ضمن بررسی سیر تکاملی عینک وعدسی وملاقات با رایزن فرهنگی سفارتخانه هایی چون (ایتالیا ، آلمان ، انگلستان، فرانسه ، چین ، کره ، ژاپن) و شناخت واژه هایی در ارتباط با عینک ، ذره بین و چشم در ادبیات این کشورها که تحت تا ثیر طب سنتی بوده و دستیابی به سوابق علمی واژه هایی چون قرنیه ، مردمک ، عنبیه ، عدسی ، عینک ، نزول آب در زبان هایی که مورد بررسی قرار گرفته تا جستحوی آنها در متون قرون گذشته ممکن گردد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که در دوره های مختلف تاریخی از هزاره چهارم وسوم قبل ازمیلاد تا اوایل هزاره سوم بعد از میلاد ، برابر با نیاز انسان در ارتباط با رفع خطاهای انکساری ، کندی بصر ، احول ،تخلیه چشم ، ادواتی مختلف همچون عینک ، ذره بین، چشم مصنوعی و گیاهان مورد استفاده قرارگرفته ، در ضمن واژه هایی چون ، iris ، lens ،retina ،cataract، cornea، مبنای طب سنتی داشته و با توجه به اهمیت موضوع وگستردگی آن تحقیقات بیشتر توصیه می شود. انتخاب واژه ها ، شناخت داروها ، تجویز عینک از هزاره چهارم وسوم قبل از میلاد ، نشان از این مهم دارد ، در هر مقطع زمانی که بشر در ارتباط باسلامتی خود با مشکلاتی مواجه گردیده ، موفق عمل نموده و بینایی شناسی (اپتومتری)وچشم پزشکی در مقطعی ازتاریخ با طب سنتی و در گذر از اواسط هزاره دوم با طب نوین به توانایی های ارزشمندی دست یافته ، در هر صورت شواهد حکایت از این دارد عملا برای رشد وگستردگی طب سنتی از اواسط هزاره دوم بعداز میلاد اقدام علمی وپژوهشی ارزنده ای برای این علم آغازین صورت نگرفته است.
  کلیدواژگان: عدسی، طب سنتی، گیاهان دارویی، عینک، خطاهای انکساری، کندی بصر، گل عینک، چشم مصنوعی، نزول آب، احول، حیل المناظر، المناظر ومرایا، علوم بینایی شناسی (اپتومتری)، کحالی
 • وحید رضا نفیسی * صفحه 243
  سابقه و هدف
  در طب سنتی ایرانی، اندازه گیری نبض یکی از روش های اصلی برای تشخیص بیماری یا وضعیت مزاج فرد به شمار می آید. در این روش، حکیم که فردی متبحر در این فن است، نبض فرد بیمار را گرفته و بر اساس ویژگی های تعریف شده، تشخیصی را براساس مشاهدات خود در مورد بیماری ارائه می دهد. یکی از مشکلاتی که در این روش می تواند به وجود بیاید، وابستگی تشخیص نهایی اجناس نبض به تجربه و خبرگی حکیم است. همین عامل باعث می شود که این روش نتواند در کنار روش های پزشکی مدرن عرض اندام نماید.
  مواد و ورشها: در این مقاله به تشریح طراحی سیستمی برای اندازه گیری و تحلیل سیگنال نبض بر اساس طب سنتی ایرانی، پرداخته می شود.
  یافته ها
  با استفاده از دستگاههای طراحی شده، سیگنالهای نبض از روی مچ دست اخذ شد و با تطبیق مشخصات این سیگنالها با اجناس نبض، به شناسائی بعضی از مشخصات فرد آزمون شونده پرداخته شد.
  نتیجه گیری
  وجود چنین وسیله ای باعث می شود که نتایج حاصل از نباضی طب سنتی، قابلیت تکرارپذیری و اطمینان موردنیاز برای یک روش علمی رایج را بدست آورد و امکان توسعه روش های طب سنتی ایران و فراگیر شدن آنها فراهم می گردد.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایرانی، نبض گیری، سیگنال نبض، حسگرآرایه ای
 • آزیتا عاقبتی *، جواد عجمی، رضا صفدری، پریسا سحرخیز صفحه 257
  سابقه و هدف
  پیرامون اقوام و سرزمین هایی که پزشکی و درمان را آغاز کرده اند، آرا و عقاید مختلف وجود دارد. مطالعه حاضر به منظورشناخت تاریخچه علم پزشکی جهت پژوهش های آتی محققان صورت گرفته است.
  روش بررسی
  بررسی حاضر مطالعه مروری بوده که با استفاده ازکتب، مقالات، مجلات داخلی و خارجی و منابع الکترونیک وسایت های قابل دسترس اینترنت صورت گرفته است.
  یافته ها و
  بحث و نتیجه گیری
  تا 3900 سال قبل از میلاد مسیح، بیماری صرفا یک بلای آسمانی به شمار می آمد و کسی قادر به یاری بیماران نبود. در این دوران مردی یونانی به نام اسقلبیوس اولین انسانی بود که نام طبیب بر خود نهاد. دانش پزشکی در مصر قدیم توسط ایمحوتپ(حدود 3150 سال قبل از میلاد مسیح) از مذهب و خرافات جدا شد. وی احتمالا نخستین کسی است که قبل از بقراط عنوان طبیب داشته است. پزشکی علمی که با فلسفه علمی پیوند دارد، نخستین بار در میان یونانی ها پدید آمد. طب یونانی با ظهور طبیب بزرگ بقراط تکمیل و به صورت جامعی تدوین گردید. در اواسط قرن نوزدهم جراحی به پیشرفت های بسیار عالی نایل گردید.
  به نظر می رسد از آغازین روزهای طبابت مدارک و اسناد مربوط به آن به نوعی وجود داشته است.
 • فاطمه ملایم * صفحه 263
  ابوزید بلخی اندیشمند ایرانی قرن سوم و چهارم هجری صاحب آراء بکر در حفظ سلامت محیط زیست، پیشگیری و سلامت روان بود. وی متاثر از آموزه های دینی قرآنی خود سلامت و سعادت دنیوی و اخروی جامعه و نیز توسعه بشری را در سه حوزه حفظ محیط زیست، سلامت جسم و روان مورد بررسی قرار می دهد.
  توجه به سلامت محیط زیست از منظر وی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، چون کیفیت جسمانی روانی و اخلاقی انسانها را متاثر از مزاج عناصر تشکیل دهنده محیط زیست می داند. او ضمن بررسی علل آلودگی این عناصر و نتایج آن، راهکارهایی برای حفظ سلامت محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن ارائه می دهد که جوامع امروزی بعد از گذشت قرنها، برای حل مشکلات زیست محیطی جدید به آنها متوسل می شوند. بلخی توجه به تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی هر یک از فصل های سال و بهره برداری صحیح از آنها را به هنگام ساخت و ساز مورد تاکید قرار می دهد، و با این حال معتقد است که هنوز پشت پرده فواید حفظ محیط زیست اسراری نهفته است که علم و دانش بشری از درک آن عاجز مانده است.
  مقاله حاضر، به پیروی از روش مطالعه تاریخی، دیدگاههای زیست محیطی این اندیشمند را مورد بررسی قرار می دهد، تا ضمن تبیین آنها برخی راهکارهای پیشنهادی او را در زمینه حل مشکلات زیست محیطی معاصر معرفی نماید.
  کلیدواژگان: ابو زید بلخی، محیط زیست، آلودگی، آب و هوا و خاک، راهکار، پیشگیری
 • سید رضا وکیلی نیا *، فاطمه نوجوان صفحه 275
  سابقه و هدف
  برای اهمیت زیتون همین کافی است که قران کریم درهفت آیه به آن اشاره کرده است. زیتون گیاهی است متعلق به تیره اولئاسه که میوه، برگ، شاخه، صمغ وروغن آن دارای مصارف غذایی ودرمانی می باشد. همچنین دارای جرم روغنی است که موجب همیشه سبزبودن وعدم ریزش برگهای آن میباشد. رژیم غذایی دارای زیتون یا روغن آن (رژیم مدیترانه ای) بعنوان یک منبع اسید چرب غیر اشباع می تواند درکاهش ریسک بیماریهای قلبی –عروقی، فشارخون، دیابت وچاقی موثر باشد.
  مواد و روش ها
  در این مقاله روش معرفی گیاهان دارویی کتاب الشامل بعنوان الگوی کار قرار داده شده، ودر کنار آن از دیگر کتب مرجع طب سنتی مانند مخزن الادویه، تحفه المومنین، ومقالات طبی جدید استفاده شده است.
  یافته ها
  در برگ وشاخه های زیتون عفوصتی ظاهر است که دلیل قوه قابضه اکثر اجزای این درخت میباشد. زیتون خام ورسیده از نظرنوع ومیزان مواد تشکیل دهنده تفاوت اساسی دارند که همین موضوع موجب اختلاف مشهود درطبیعت وخواص آنها می شود. زیتون خام، طبیعت سرد وخشک وزیتون رسیده طبیعت گرم وخشک دارد. خوردن زیتون پرورده (درنمک یا سرکه) به همراه غذا، مقوی معده بوده وبه هضم غذا کمک می کند، واز عصاره برگ آن در درمان بیماریهای دهان ودندان استفاده می شود..
  نتیجه گیری
  در صورت داشتن شناخت علمی از طبیعت وخواص قسمت های مختلف گیاه زیتون می توان بهترین استفاده غذایی ودارویی را از این گیاه نمود، وازعوارض ناشی از مصرف نسنجیده وبی مورد آن پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: زیتون، طب سنتی، عفوصت، قابض، طبیعت
 • مریم عباسی قراچه نرلو *، مریم پهلوان شریف صفحه 283
  از روزگاران گذشته طب سنتی نوعی روش زندگانی بوده که ریشه در فرهنگ اقوام و ملت‏ها‏ داشته است. طب سنتی مجموعه علومی است که در تشخیص و پیشگیری بیماری‏ها به کار می‏رود و از رهگذر گفتار یا نوشتار از نسلی به نسل دیگر انتقال می‏یابد. استفاده از گیاهان دارویی که یکی از اشکال درمان‏های طب سنتی است از هزاران سال قبل از وقوع انقلاب صنعتی و عصر اکتشافات و اختراعات به عنوان یک الگو در درمان بیماری‏های مختلف مورد توجه بوده است. با شروع عصر جدید در پزشکی نوین و کشف داروهای شیمیایی استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی رفته رفته کم رنگ‏تر شد. اما به مرور زمان وقتی انسان با مضرات داروی شیمیایی و ناتوانی آن در پیشگیری و درمان برخی بیماری‏ها آشنا شد توجه دوباره انسان به سمت طب سنتی و گیاهان دارویی جلب شد. امروزه استفاده و کاربرد از گیاهان نیاز به اطلاعات جامع و کامل در مورد شناخت خواص و ویژگی‏های آن دارد. در این رابطه دانش بومی در صورت مکتوب شدن می‏تواند به عنوان راهکاری جهت انتقال و بهره‏گیری کاربرد گیاهان و خواص آن‏ها که توسط مردم محل طی نسل‏های متمادی بارها آزموده و به کار گرفته شده است در اختیار مردم و متخصصین طب سنتی قرار دهد. هدف تحقیق حاضر مطالعه مردم شناختی کاربرد گیاهان دارویی درطب سنتی شهرستان محلات است. شهرستان محلات با موقعیت خاص و اقلیمی خود دارای تنوع گونه های گیاهان دارویی است که علاوه بر برخورداری از گیاهان دارویی که در مناطق دیگر رویش می‏یابند از گونه های گیاهی برخوردار هستند که در مناطق دیگر به صورت ناشناخته است. مردم این منطقه علاوه براستفاده تغدیه‏ای از آنها، برای درمان بیماری های خاصی مورد استفاده قرار می‏دهند. اجرای این پژوهش به روش میدانی- اسنادی از ابزار پرسشنامه، مشاهده همراه با مشارکت و مصاحبه و استفاده از اسناد و کتاب‏ها بوده است. همچنین به وسیله مراجعه و مصاحبه با افراد بومی، نام محلی گیاهان، نحوه برداشت و نوع مصرف این گیاهان، نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام شد که به صورت جوشانده، ضماد، دم کرده و چاشنی برای درمان استفاده می کردند. نتیجه حاصل شده از این تحقیق این است که حفظ تجربیات و جمع آوری و مکتوب آن در کنار پیشرفت های طب مدرن موجب احیا این علم می شود و مطالعات در زمینه گیاه شناسی می تواند نقش عمده ای را برای همگان داشته باشد و اهمیت این علم و کاربرد آن در زندگی انسان به صورتی است که حتی در دانشگاه ها و دانشکده ها نیز تدریس می شود.
  کلیدواژگان: طب سنتی، گیاهان دارویی، درمان، دانش بومی
|
 • M. A. Safari, M. Koushkie Jahromi, A. S. Zar*, F. Khormai Page 147
  Background and
  Purpose
  From the perspective of traditional medicine, each individual has a unique temperament. And it is never possible for two people to be considered the same in spite of their apparent similarity. So it may be possible to consider individual temperament as individual differences. Therefore, the present study examines the relationship between the five major factors of personality and mizaj, is going to answer that question, what warmth and coldness of mizaj what warmth and temperament is associated with which of the five major factors in non-athlete female students is meaningful?
  Methods and Materials: In this descriptive-correlational study, 119 female students with an average age of 22.3 ± 2 were selected as the statistical sample by simple random sampling method. The sample size was determined based on Morgan table.to determine the mizaj used of mizaj questionnaire and also to determine the Big Five Personality Questionnaire Goldberg was used. To data analysis, we used of spss/19 and significant level p≤0/050 was considered.
  Results
  Based on information, There is a significant relationship between exogenousity coefficient (p = 0.122 and t = 2.56, β = 251) with warmth and coldness of non-athlete female students. But agreeableness, Orbit duty, Neuroticism and flexibility with cold and warmth, there was no statistically significant relationship (p> 0.05).
  Conclusion
  Orbit duty it’s more in warmth mizaj non-athlete female students. However, more research is needed in order to make a definitive statement in this regard.
  Keywords: mizaj, Big-Five factor structure, Young girls
 • M. Avijga*, M. Mazaheri, F. Salehzadeh Page 155
  Background and
  Purpose
  Infectious diseases are at top list of health problem. Traditional Persian Medicine has a diagnostic and preventive approach. We reviewed infectious diseases with the diagnostic and therapeutic views of Persian medicine, as well as a clinical examination in modern medicine that could be used for treatment resistant infections, which is the purpose of this article.
  Materials And Methods
  This review was carried out using a review method. The review of the book is about infectious diseases, which has been extracted and reviewed for 67 common infectious diseases including review, rewriting, and then comparisom of them with the latest achievements of modern medicine. (A resource collection of 21 sources.(
  Conclusion
  Most of the clinical symptoms and physical examination are comparable to modern medicine. Traditional medicine, however, has looked at infections like other illnesses with a humoral and temperamental outlook, and it has aview of Mizadj change. Also, since there is no place for antibiotics in traditional medicine, there is a complete disagreement in treatment. It seems that with more research and study in Persian medicine, it is possible to note the forgotten points of history taking and examination methods, which may be detected at a lower cost by using them. Although there is a significant difference in treatment, but given the increasing spread of antibiotic resistance, in the future, we might have to replace the old method of resistant antibiotics.
  Keywords: Tibbe Akbari, infectious diseases, Persian traditional medicine
 • F. Golfakhrabadi, F. Yousefbeyk, A. Hassanzadeh, Sh. Sadat Hamedi* Page 161
  Background and
  Purpose
  Lavender is a plant from lavandula genus (labiatae family) grows in south of Iran, south of Saudi Arabia and North Africa. Lavandula sublepoidota is an endemic species in Iran. The English name for this plant is Lavender. This herb is widely used in Iranian traditional medicine for the treatment of many diseases, including neurological diseases, digestive and respiratory diseases, and is referred to as tonic. New studies have reported some of the therapeutic results of this plant. In this article discussed two categories of the studies.
  Materials And Methods
  This study was conducted using a review study. Traditional information of lavender, including nature, habitat, verbs and properties, was extracted by searching traditional Iranian references. Then, by study the new books and articles, the toxicity and use of lavender with the information extracted from the sources of traditional medicine were compared.
  Conclusion
  Comparison and adaptation of traditional findings and current studies indicate that lavender in traditional medicine sources can be one of the most important genera of Lavandula. This study could also be presented as an identification card for this plant.
  Keywords: Lavandula, Iranian Traditional Medicin, Phytochemical, pharmacological effects
 • M. R. Heidari*, M. Nateq, A. Ebadi Page 173
  Background and
  Purpose
  Aromatherapy is one of the most commonly used treatments in traditional medicine and modern medicine. Essential oils are the basis of aromatherapy. Different research has been done in traditional medicine and modern medicine for aromatherapy. But since there was no comparative study in this regard, this article is presented.
  Methods and Materials: The research method was descriptive and survey review. Different printed and electronic resources in Farsi and English related to aromatherapy in traditional medicine and modern medicine and their key words were searched.
  Conclusion
  The aromatherapy has long been considered in ancient texts and today it is widely used in the prevention and treatment of many physical and mental disorders. health-related individuals should be able to identify key elements related to the safety and efficacy of the aromatherapy. In this case, they will be able to provide counseling and training to patients.
  Keywords: traditional medicine, complementary medicine, modern medicine, aromatherapy
 • M. Bahrami*, M. Mortaghi Ghasemi, D. Hassani, A. Heidari, M. Marzban, E. Salek Moghadam, S. Yusefi, Z. Gholami, M. Abbasi Page 183
  Background and
  Purpose
  Holy Quran has mentioned sleep in several verses and has attributed the possibility of human sleep at night and during the day to divine signs and has known it as the reason of feeling comfortable. In the study of Islamic narrative resources the word “sleep” has been observed 6031 times and some words such as “to sleep”, which is among its synonyms, have been observed 2639 times. According to av Sina the first priority in “six essential principles” is exercise(sport) , the next priorities are eating and drinking, and sleeping is afterwards . To evaluate the importance of sleep, it’s sufficient to mention that deprivation of sleep in several days in a row will lead to death. So both traditional and modern medicine have paid particular attention to it.
  The adequate and required sleep for adults during the day is 6 to 8 hours, although sleep timing and its structure vary according to the age and so forth. Currently 30 to 45 percent of people suffer from one of the sleep disorders. Insomnia is the most prevalent sleep disorder which might be temporary, short-term, long-term, and chronic and the root causes need to be assessed closely. Chronic, recurrent insomnia forms a fairly rampant group of sleep disorders. In the incipient insomnia, at least for one month, the main complaint is the difficulty at the beginning and the continuity of sleeping as well as the deficiency of comfort and alacrity after sleep.
  Methods and Materials: The methodology of this study has been gathered comprehensively from libraries and has used traditional and modern medicine resources and scientific articles. Subjects related to the reasons of insomnia and symptoms and complications stemming from insomnia have been introduced in both isms and with comparative study of these two, it has been ultimately concluded that the discussed reasons and complications for insomnia.
  Conclusion
  The widespread medicine, traditional medicine and Islamic resources have offered comprehensive issues related to sleep, sleep disorders, reasons and its solutions. Insufficient sleep and insomnia have been argued with the devised term “ sahr ” in traditional medicine resources and the term “insomnia” in modern medicine resources. The reasons for insomnia in traditional medicine are pain, sorrow, happiness, fury and so forth and in modern medicine insomnia stems from internal diseases or mental diseases along with innumerable complications.
  Keywords: Sleep, insomnia, traditional medicine, modern medicine
 • J. Ghafarzadeh, R. Ghods* Page 193
  Background and
  Purpose
  Urticaria and Angioedema are two common diseases that most people have during their lives and they have a high risk of relapse. In this research, we have tried to discuss Urticaria and Angioedema from the perspective of Traditional Iranian Medicine and modern medicine and report recommended treatments in Persian medicine texts. Because of importance of Traditional Iranian Medicine ,s sagestions for these diseases, this research has been done.
  Methods and Materials: The research has been done by reading related articles and reliable databanks such as Web of science, Google scholar and ….. with key words of Urticaria, Angioedema. Over than 50 articles in modern medicine and 10 text books in Traditional Iranian Medicine have been investigated in the definitions, symptoms and treatments.
  Results
  The definition of Urticaria and Angioedema in Modern Medicine is more consistent with Shera and Mashera disorders in Traditional Iranian Medicine. 40 medicinal plants for monotherapy and 12 combination drug products for the treatment of these two diseases in Traditional Iranian Medicine are suggested..
  Conclusion
  As in Traditional Iranian Medicine, a lots of single and compound herbal drugs have been suggested to treat Urticaria and Angioedema, their effects can be tested by the clinical trials.
  Keywords: Urticaria, Angioedema, Shera, Mashera, Traditional Iranian Medicine
 • G. Mosleh*, S. Fatemeh Askari, P. Faridi Page 201
  Background and
  Purpose
  As the strategy defined by the WHO for traditional medicine in the years 2014-2023 focuses on extensive research, a basic scope required here is the field of compounded medicine, which is emphasized in Qarabadin-Kabir as the best sciences. By the traditional compounding medicines principles, new systems of combination drugs can be designed in which the side effects are reduced and the effectiveness is increased, so this study was performed.
  Methods and Materials: This is a research on the principles of combining medicine in traditional Iranian and Chinese medicine are discussed and their similarities and differences have been disscused. For traditional Iranian medicine, we studied the book Qarabadin-Kabir of Aghili and for traditional Chinese medicine, we used the available books written in English including: “Chinese herbal formulas treatment principles and composition strategies” and “Systems biology for herbal medicine”, and the related articles from the databases including: Google Scholar, Sciencedirect, Scopus, Pubmed, Nature, and Embase by the keywords of “complex herbal products in traditional medicine”, “combination of herbs”, and “composition strategy of herbal formula” in May 2015 were searched.
  Results
  Despite the differences in basic principles, the rules of combination drugs have many similarities between traditional Iranian and Chinese medicine. As both of them in the expression of reasons for compounding ingredients have focused on some points including mutual accentuation, mutual enhancement, mutual counteraction, mutual suppression, mutual antagonism, and mutual incompatibility. The structural model of formulations in Iranian and Chinese traditional medicine are similar and contains: active ingredients, assistants, envoys, and reformers of side effects.
  Conclusion
  Traditional medical treatments can help current medication by identifying the special characteristics of each component according to traditional knowledge and general properties of the final formulation, with considering the component's role based on the structural model. A wide array of research on traditional medicines can be directed as reverse pharmacology and so the philosophy of traditional combination products can be better explained.
  Keywords: Production of compounding medicine, Traditional Iranian Medicine, Traditional Chinese Medicines
 • J. Shahinfar, H. Zeraati*, F. Nasimi, S. Shojaei Page 209
  Background and
  Purpose
  High and long-lasting anxiety often associated with physiological responses such as increased metabolism, decreased immunity and increased cardiovascular work as well as the important relationship between anxiety and mortality are then suggests the importance of this disorder as a matter of public health and wellbeing.
  Methods
  In this study, articles via electronic search by entering keywords to databases Iranmedex and SID, googlescholar, Sciencedirect, pubmed of the period covered by the bank until 2015, respectively. The articles in the period 1995 to 2012 to investigate the effects of herbs on anxiety, respectively, were reviewed.
  Methods and Materials: In this study, articles via electronic search by entering keywords to databases Iranmedex and SID, googlescholar, Sciencedirect, pubmed of the period covered by the bank until 2015, respectively. The articles in the period 1995 to 2015 to investigate the effects of herbs on anxiety, respectively, were reviewed.
  Results
  The literature review showed that in traditional medicine, anxiolytic and sedative properties are the plants that have been mentioned. Studies on valerian, lavender, marianum, cassia, roses, gum, pistachio, lime, Hypericum, fennel, chamomile, spinach and sour orange These plants have shown that anxiolytic effects are, however, given that on all plants are enough studies have been done cannot be accurately compared the effectiveness of our anxiety
  Conclusion
  Considering the high prevalence of anxiety is the result of modern life style sedative and anxiolytic properties or plant after studies required if you have enough influence can be a viable alternative to drugs.
  Keywords: Medicine plants, anxiety
 • A. M. Jaladat*, E. Mostafavi Page 223
  Background and
  Purpose
  plague has been one of the fatal diseases that its outbreaks have always killed large gatherings of people and in the collective memory of people it is always known as the darkest and the most terrible known diseases. This research was conducted to investigate the methods of diagnosis and treatment of plague during Islamic civilization.
  Methods and Materials: In this paper, a review was done on the most important Arabic and Persian documents of the Islamic civilization and the methodology of the physicians on diagnosis and treatment of the diseases. In addition to reports of the disease, according to the physician and historian votes thought of this civilization, some of the epidemics of plague in this period are also mentioned.
  Results
  The study of the history of medicine in Islamic civilization as well as the effects of the plague reflected in the works of historians show that plague has been one of the problems of social life in the urbanization in this period. Reports of the physicians show the on their view, plague has been a communicable disease that weather conditions contributed to its spread.
  Keywords: Plague, deadly disease, Epidemic, Islamic civilization
 • H. Kangari, Gh. Sahihi Oskooei*, M. Heydarpour Meymeh, N. Valaei Page 231
  Background and
  Purpose
  Since the beginning of history human has always been facing optical problems such as refractive errors, presbyopia, cataract, visual deviation (strabismus) and disturbance of visual rays reflected from the environment and eye disease. A human with a familiarity with nature, understood traditional medicine. One of the most important members of the human being is his eye. It consists of forty different parts. With the help of traditional medicine, it was able to resolve eye optical problems in the past. In the present age, traditional medicine, in collaboration with new medicine helps him overcome. Eye refracted error.
  Methods and Materials: This research, it was necessary to have a review of books specially history of Iranian medicals. This book is dedicated to the success of the Iranian ophthalmology with the help of, traditional medicine. Ibn Sina reminds a very important point, Eye function leads to the formation of an image on the retina. And blurred of eye no relation to do with the brain. Eyebright used for the treatment of eye optical problems, Write in great effect or by intense winds¡ Weak eyesight and cognitivist.
  Conclusion
  Different studies show that in different historical period from the fourth and third millenniums B.C. up to the early millennium A.D., in accordance with the human’ needs, different instruments had been invented such as spectacle, magnifying glass and artificial eye. As Iranians have a long history of familiarity with optical sciences, Attempts were down also made on traditional medicine and Use medicinal herbs to fix vision problems, and increase its power.
  Keywords: Obsidian Stone, Lens, Spectacle (Eye Glass) Nature, Refractive errors, persbiopia, Cataracts, Ocular deviations, spectacle flower, artificial eyes, Vision power
 • Vahid Reza Nafisi* Page 243
  Background and
  Purpose
  In traditional Iranian medicine, pulse measurement is one of the main methods for diagnosing a person's disease or condition. One of the problems that can arise in this way is the dependence of the ultimate diagnosis of pulse features on the experience and expertise of physician. Perhaps this is the reason why this method cannot be combined with modern medical methods. The question is, can a machine be made to overcome this problem. This is the purpose of this research. This paper outlines a system design for measuring pulse signals based on traditional Iranian medicine.
  Methods and Materials: The first stage research was conducted explanatively using a consultation with specialists in traditional medicine and medical engineering and the study of experiences in other countries and a device for recording pulse was designed and made using traditional Iranian medicine. In the second stage, in order to determine its reliability and validity, the test was performed on 12 subjects (5 repetitions per person) and using traditional medicine reference books, the pulse features comparisons in traditional medicine with quantitative characteristics of pulse signals were studied and described.
  Results
  The results of this study showed that the reliability of the instrument for pulse measurement has a maximum correlation coefficient of R = 0.82. Finally, the nine features of pulse (according to traditional medicine) are equalized to the quantitative characteristics of the pulse signal.
  Conclusion
  It seems that the design and construction of a device that is able to measure the pulse signal according to traditional Iranian medicine is possible and probably can increase the reliability of the diagnostic results based on the traditional. Therefore, we recommend its empirical and clinical evaluation.
  Keywords: Iranian Traditional Medicine, Pulse Taking, Pulse features, Pulse Signal, Sensor Array, quantitative characteristics of pulse signal
 • A. Azita *, A. Javad, R. Safdari, P. Saharkhiz Page 257
  Background and
  Purpose
  There are different opinions about the nations and territories that have begun medical treatment. The aim of this study is introduced History of medical science to researcher for future study.
  Methods and Materials: This is a review article which is carried out using books, articles, national and international journals as well as electronic resources and websites available on the Internet.
  Conclusion
  The disease was merely considered a catastrophe and no one was able to help patients by 3900 years Before Chris. In this era, a Greek man named Asclepius was the first one who called himself a physician. Medical knowledge was separated from religion and superstition by Aymhvtp (about 3150 years B.C) in the ancient Egypt.He is probably the first person as a physician before Hippocrates. Scientific medical that has linked with scientific philosophy, first emerged among the Greeks. With the advent of great physician named Hippocrates, Greek medicine was completed and developed comprehensively.In the middle of nineteenth century, surgery achieved excellent progress.
  It appears that from the early days of Medical practice documents as they existed in some forms.
 • F. Molayem* Page 263
  Abu Zayd al-Balkhi was a Persian Muslim polymath who lived in third and fourth Hijri century, and had novel theories and ideas in the fields of environmental protection, prevention, as well as physical and mental health which he introduced in his Masalih al-Abdan wa al-Anfus. In this paper, we analyze and interpret his ideas about three major elements of an healthy environment, and also his suggested prevention methods. We follow a descriptive-analytic approach based on documentary method, and besides our main reference, Masalih al-Abdan wa al-Anfus, we also use other relevant references. We find that Balkhi’s ideas in the field of environment are in accordance with todays environmental issues, and therefore we can extract many useful solutions to the environmental problems from them. Our study shows that Balkhi supported the privilege of prevention to cure in environmental protection. He emphasizes on the necessity of and appropriate use of climate and geographical differences for building houses. Based on his recommendations for selecting habitat and cities, higher altitudes which are exposed to healthy winds are preferred, because when the temperature is very high or very low the weather will be cleaner and the people can be saved from infectious air, and the side effects and harms of smokes, vapors, and also fine dust particles which come from earth. Balkhi considers the solutions to the air pollution, caused by inversion phenomenon, as the secret benefits of environmental protection.
  Keywords: Abu Zayd al-Balkhi, Environment, prevention, Climate differences, Air pollution, solution
 • F. Nojavan*, S. R. S. R. Vakilinia Page 275
  Background and
  Purpose
  To understand the importance of the olive it is enough to know that it has been mentioned in seven verses of the Holy Quran. Olive belongs to the Oleaceae family. Fruits, leaves, branches, gums and the oil of this plant are used for eating and healing. Moreover, it has an oily mass which helps the plant to stay green without losing leaves. Diet based on olive or its oil due to high unsaturated fatty acids, reduces the risks of cardiovascular diseases, diabetes and obesity.
  Methods and Materials: This article reviews the way of introduction of herbal medicine in Traditional Iranian Medicine especially in “al-shamel” the great and unique reference of herbals and other main references like the “Makhzan-al-advia” and “Tohfeh al-momenin”. In addition related recent scientific researches due to olive are discussed.
  Conclusion
  Most parts of olive tree especially leaves and fruits have the taste of “ofusat” and “ghobuzat” which are responsible for their main traits and functions. According to the kind of olive and the degree of fruit ripening, constitutional matters of olives are different which leads to fundamental differences in nature and function. The nature of unripe olives is cold and dry while ripe olives are warm and dry. Having processed olives (in salt or vinegar) with food strengthen the stomach and extraction of leaves heals mouth and teeth diseases. Having enough scientific knowledge of the nature and attribute of different parts of olive plant, leads to use it as a food or drug without side effects resulting from inappropriate way and amount of consumption.
  Keywords: ofusat, traditional medicine, Olive
 • M. Abbasi Gharacheh Narloo*, M. Pahlavan Sharif Page 283
  Background and
  Purpose
  Traditional medicine has been considered a lifestyle since ancient times, having strong roots in every nation’s culture. Traditional medicine is a collection of different sciences which have been orally inherited between generations, helping to prevent, diagnose and cure illnesses. The application of herbal medicine, as a branch of traditional medicine, has attracted tremendous focus since thousands of years before industrial revolution, and the discoveries and inventions era.
  Discovering the chemical drugs and starting modern medicine caused to fading the herbal medicine gradually. But then and when the medicine science found that the chemical drugs have side effects and also they’re unable to cure or prevent some types of sicknesses, the traditional medicine became reliable again. Nowadays, the medicinal application of plants needs to comprehensive information regarding their specifications. For this purpose, we can implement indigenous knowledge to harvest its experimental information by classification and delivering it to the experts and even public people. The indigenous knowledge can be trusted because it has rich real practical records about application of plants and their effects on human during many years and through tens of generations. Current research is intending to study the functions of herbal medicine in traditional medicine in Mahallat County anthropologically. Mahallat County has a good variety range of herbal medicine within its special climate territory so that including some varieties which can be found on other regions and some others which are unknown elsewhere. Residents of this region usually use those plants for medical purposes besides the nutrition. Current research’s implementation was field research-documentary method using questioner forms, interactive observation, interviews, books and documents. In the meantime, the data entries about terms of herbal medicine’s gathering and preparation, such as decoctions, balms, infusions, flavor… have been completed via asking questions from local people about each studied plant.
  Conclusion
  Shall find out that traditional sciences should be kept written compiled enabling it to grow together with modern sciences such as botany science. This science can play major role in human lifestyle, that’s why its importance made that one of the university’s or school’s official courses.
  Keywords: Traditional medicine, Herbal medicine, Cure, Indigenous Knowledge