فهرست مطالب

فضای جغرافیایی - پیاپی 58 (تابستان 1396)
 • پیاپی 58 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علیرضا رابط *، عباس سعیدی، مصطفی طالشی، عبدالحمید نظری صفحات 1-24
  بسیاری از سکونتگاه های روستایی کشور هم اکنون با مسایل و مشکلات متنوع و در ابعاد مختلف روبرو هستند که بعضا ریشه در گذشته تاریخی آنها دارد، هرچند برخی دیگر در پی دگرگونی های سالهای اخیر بروز و ظهور یافته اند. کمبود سرمایه گذاریهای لازم در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و فقدان مدیریت کارآمد امروزه به این مسایل دامنه بیشتری بخشیده و موجب ایجاد عدم تعادل در اینگونه عرصه ها و در هم ریختگی نظام های مکانی – فضایی روستایی شده است. با توجه به روند رشد و توسعه کشور و اهمیت توجه به ابعاد توسعه پایدار، بسترسازی برای تحولی آگاهانه و مدبرانه در فضای زیست، سکونت و تولید در جوامع روستایی امری ضروری به نظر می آید. در همین ارتباط لازم است به مسکن روستایی به عنوان یکی از اجزای اصلی بافت روستا توجه لازم مبذول گردد. در سال های اخیر، سیاست های توسعه مسکن در ایران به طور کلی در مسکن روستایی، که بطور خاص توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعمال می شود جنبه های مختلف، از جمله استقرار بهینه و مقاوم سازی در برابر سوانح طبیعی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی را در عرصه های روستایی کشور در برمی گیرد. در این راستا، تخصیص تسهیلات مالی مسکن به روستاییان در جهت نوسازی و مقاوم سازی در سال های اخیر توانسته است دگرگونی هایی در ویژگی های کالبدی و فضایی مسکن در بسیاری از روستاهای مورد نظر ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: تسهیلات مالی، مسکن، نوسازی، مقاوم سازی، روستا، ایجرود
 • یوسف قویدل رحیمی *، منوچهر فرج زاده اصل، مهدی عالی جهان صفحات 25-47
  اگر چه وجود یا عدم وجود تغییر اقلیم جای بحث دارد، اما تقریبا همه اقلیم شناسان گرمایش جهانی را به عنوان یک معضل و مخاطره اقلیمی قبول دارند. به دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش پیش رو جهت ارزیابی میزان تاثیر گرمایش جهانی بر روی دماهای متوسط، به صورت ماهانه و دوره ای (سرد و گرم) انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش از دو دسته داده، داده های دمای 17 ایستگاه سینوپتیک کشور و مقادیر متناظر آن، داده های شاخص ناهنجاری های متوسط دمایی خشکی ها و اقیانوس های کره زمین طی بازه زمانی 60 ساله (2010-1951) میلادی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از روش همبستگی پیرسون برای محاسبه ارتباط بین داده ها، از روش رگرسیون خطی و پلی نومیال جهت تحلیل روند سری زمانی داده ها، برای نشان دادن پراکندگی مکانی همبستگی بین داده های دمای ایستگاه ها با گرمایش جهانی در سطح کشور از مدل زمین آمار و در نهایت جهت تشخیص معناداری روند تغییر دماها از آزمون ناپارامتری من – کندال استفاده گردیده است. با توجه به نتایج بدست آمده همه ایستگاه های مطالعاتی به غیر از ارومیه و خرم آباد روندی افزایشی در دمای متوسط را تجربه می کنند. بیش ترین تاثیر گرمایش جهانی از ماه آوریل تا اکتبر مشاهده می گردد که در این بین ماه های تابستان نسبت به سایر ماه ها از ضریب همبستگی بالاتری برخوردار بوده و نشان از افزایش دمای متوسط تابستانه دارد. فرآیند ذکرشده در بررسی های تحلیل سری زمانی و تغییر روند دمایی صورت گرفته نیز کاملا مشهود بوده و تغیر روند صورت گرفته در بیشتر ماه ها کاملا معنی دار بوده و تغیر در روند دمای متوسط صورت گرفته را تصدیق می کند. نتایج حاصل از تحلیل های رابطه دمای متوسط دوره های سرد و گرم با شاخص ناهنجاری های متوسط دمایی خشکی ها و اقیانوس های کره زمین گویای رابطه معنادار قوی دوره گرمایی نسبت به دوره سرد است. تغیر روند دمایی صورت گرفته در هر دو دوره مطالعاتی براساس نتایج حاصله کاملا معنادار می باشند.
  کلیدواژگان: حساسیت پذیری، گرمایش جهانی، دمای متوسط، آزمون من - کندال، ایران
 • محسن آرمش *، بهلول علیجانی، هادی دنیادوست صفحات 49-70
  ناپایداری های همدیدی شدید همراه با رطوبت فراوان نقش زیادی در رخداد سیلاب دارند. در این مطالعه شرایط همدیدی سیلاب در حوضه آبریز سرباز بررسی شد. بدین منظور دو پایگاه داده مورد نیاز است، گروه اول، شامل داده های دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری پیردان و آمار بارش ایستگاه های مجاور حوضه و گروه دوم نقشه های سطح زمین و تراز 500 هکتوپاسکال در محدوده 10 تا 60 درجه عرض شمالی و 10 تا 90 درجه طول شرقی سازمان مطالعات جوی و اقیانوسی امریکا می باشند. بخاطر رژیم سیلابی تابستانه زمستانه این حوضه دو مورد از شدیدترین سیلاب ها برای هر رژیم سیلابی انتخاب شد. همچنین نقشه های تهیه شده متعلق به دو روز قبل از سیلاب، آغاز و اوج سیلاب می باشند. نتایج نشان داد در رژیم تابستانه در سطح زمین استقرار دو مرکز کمفشار روی خلیجفارس و پاکستان و گسترش زبانه کمفشار خلیج فارس به سمت جنوب شرق ایران و ورود هوای گرم و مرطوب آن به کمفشار پاکستان همراه با عمیق تر شدن ناوه غرب دریای خزر و قرارگیری کمفشار پاکستان در جلوی این ناوه سبب ناپایداری میشود. در تراز 500 هکتوپاسکال استقرار سامانه پرارتفاع روی ایران و گسترش زبانهای از آن به صورت پشته بلندی تا شمال دریای خزر و تشکیل ناوه عمیقی بین پرارتفاع ایران و کمارتفاع غرب هند سبب ناپایداری در جنوب شرق ایران شده که جلوی این ناوه قرار گرفته است. در رژیم زمستانه در سطح زمین زنجیره ای از کمفشارها از شرق آفریقا تا شمال شرق پاکستان با جهت جنوب غربی شمال شرقی شکل گرفته است. ناوه ناشی از پرفشار دریاچه آرال و ناوه ناشی از زبانه پرفشار غرب دریای خزر نقش اساسی در ناپایداری و کنترل مسیر این زنجیره دارد. در سطح 500 هکتوپاسکال استقرار ناوه عمیقی در غرب و مرکز ایران و قرارگیری سامانه های کمفشار سطح زمین جنوب شرق ایران در جلوی این ناوه سبب تشدید ناپایداری می شود.
  کلیدواژگان: سیلاب، تحلیل، سامانه های همدیدی، حوضه آبریز سرباز
 • بهروز ابراهیمی هروی *، کاظم رنگزن صفحات 71-94
  در این تحقیق با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، مکان های مناسب برای احداث نیروگاه بادی در استان خوزستان شناسایی شدند. معیارهای اصلی مورداستفاده برای این منظور به ترتیب اولویت شامل: معیارهای فنی، زیست محیطی و اقتصادی می باشند که هرکدام از این معیارها دارای مجموعه زیرمعیارهایی می باشند. مجموعه زیرمعیارها (به ترتیب اولویت) شامل: چگالی قدرت باد، شیب و توپوگرافی زمین، ارتفاع زمین، فاصله از گسل (زیرمعیارهای معیار فنی)، نوع کاربری زمین، فاصله از مناطق حفاظت شده، فاصله از رودخانه، جنس خاک (زیرمعیارهای معیار زیست محیطی)، فاصله از شبکه انتقال نیرو، فاصله از راه های ارتباطی، فاصله از مناطق شهری، فاصله از مناطق روستایی (زیرمعیارهای معیار اقتصادی) می باشند. تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شده در این تحقیق با توجه به اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها انجام شد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سرعت روزانه باد، بیش ترین فراوانی سرعت باد و سپس چگالی قدرت باد محاسبه شد. میانگین تعداد سال های مورداستفاده جهت محاسبه بیش ترین فراوانی سرعت باد، حدود 20 سال می باشد. نتایج این قسمت نشان داد که، بیش ترین فراوانی سرعت باد بین 7-3 و چگالی قدرت باد بین gte msEquation 12]>(wm2){C}{C} !msEquation]–> 95/209-204/15 است. پس از جمع آوری نقشه های زیرمعیارها، نقشه ها در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) آماده و سپس با استفاده از نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی و به کمک توابع موجود در سامانه اطلاعات جغرافیایی، پردازش، استانداردسازی، فازی سازی و در انتها پس از روی هم گذاری نقشه های ایجاد شده در مراحل قبلی، نقشه مناطق مناسب احداث نیروگاه بادی در استان خوزستان به دست آمد. نتایج نشان داد که نوارهایی ازمناطق جنوب غرب، جنوب و بخش هایی از مرکز استان برای احداث نیروگاه بادی بهترین گزینه ها هستند.
  کلیدواژگان: مکانیابی، نیروگاه بادی، تحلیل ساسله مراتبی فازی (FAHP)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، استانداردسازی، فازی سازی
 • مصطفی نادری*، یاسر معرب، محمدجواد امیری صفحات 95-110
  در سیستم مدیریت مواد زاید جامد، با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند، گزینه های مختلفی برای مدیریت آن وجود داردکه علاوه بر هزینه های اقتصادی، بار محیط زیستی مختلفی دربردارند. در این مقاله به بررسی تولید و انتشار گازهای گلخانه ای، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی در گزینه های مدیریتی مختلف پسماند شهری در شهر ماهدشت استان البرز به روش ارزیابی چرخه حیات(LCA) با کاربرد نرم افزار IWM پرداخته شده است. به این منظور، 2 سناریو شامل (1) انتقال کامل و مستقیم پسماند به محل دفن و (2) انتقال 76% پسماند به محل دفن(20% کمپوست و 4% بازیافت) در نظر گرفته شد. داده های مورد نیازسیاهه نویسی چرخه حیات با بررسی منابع و طرح های پژوهشی پایان یافته، تهیه پرسش نامه و تکمیل آن به وسیله پرسنل و نیز کار صحرایی جمع آوری شد. سپس، نتایج به دست آمده از سیاهه نویسی به 5 طبقه اثر شامل مصرف انرژی، گازهای گلخانه ای، گازهای اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی تخصیص داده شد .از نقطه نظر محیط زیستی، نتایج این مطالعه نشان دادکه کمپوست کردن به عنوان یکی ازگزینه های مدیریتی و نیز عملیات بازیافت، نقش مهمی در کاهش بار آلاینده ها و نیز مصرف انرژی ناشی از سامانه مدیریت پسماند دارد. با توجه به اینکه میزان گازهای گلخانه ای در سناریوی دوم(تلفیقی از بازیافت، تهیه کود کمپوست و دفن) با تولید حدود 6801 تن در مقایسه با سناریوی اول(فقط دفن) با تولید حدود9218 تن مقدار قابل توجهی کاهش را نشان می دهد، این طور نتیجه گیری می شود که در صورتی که از روش تلفیقی( سناریوی دوم) استفاده شود، می تواند منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 26% شود.
  کلیدواژگان: LCA، IWM، گازهای گلخانه ای، مواد زائد جامد، ماهدشت
 • حمیدرضا پورخباز*، حسین اقدر، فاطمه محمدیاری صفحات 111-129
  روش های ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی و تشخیص موقعیت های مناسب برای شرب و استفاده کشاورزی، از مسائل مهم در برنامه ریزی منابع آبی است. در تحقیق حاضر، با بهره گیری از روش های زمین آمار، خصوصیات شیمیایی آب های زیرزمینی دشت قزوین جهت کاربری کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور 364 نمونه آب زیرزمینی برداشت و از لحاظ دو پارامتر هدایت الکتریکی آب (EC)و نسبت جذب سدیم (SAR) مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند. نیم تغییرنمای تجربی هر یک از پارامترها با استفاده از نرم افزار GS+ محاسبه و مدل های مختلف برازش داده شد. این نرم افزار به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی با استفاده از داده های زمین مرجع کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. سپس به کمک نرم افزار GIS میانیابی به روش های کریجینگ و عکس فاصله (IDW) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش کریجینگ و IDW به کمک معیار RMSE نشان داد که روش کریجینگ نسبت به روش دیگر برتری دارد و درونیابی با این روش صورت گرفت. در نهایت با استفاده از منطق فازی و نمودار ویلکوکس نقشه پهنه بندی منطقه مورد مطالعه جهت کشاورزی تهیه گردید. با توجه به نقشه نهایی 34 درصد از منطقه برای کشاورزی مناسب، 51 درصد نسبتا مناسب و 15 درصد نامناسب می باشد، پس می توان گفت که کیفیت آب منطقه مورد مطالعه برای کشاورزی مطلوب است.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، شاخص ویلکوکس، روش کریجینگ، نسبت جذب سدیم، کاربری کشاورزی
 • تقی طاوسی *، الله بخش ریگی صفحات 131-148
  هدف از نگارش این مقاله، بررسی تداوم روزهای توفانی شهر زاهدان بر پایه زنجیره مارکف است. به منظور شناسایی روزهای توفانی، داده های روزانه دید افقی و سرعت باد ایستگاه هواشناسی زاهدان در دوره آماری (1390 - 1362) فراهم شد. سپس روزهایی که سرعت باد از آستانه 15 متر در ثانیه فراتر رفته و همچنین میدان دید به کمتر از 1000 متر کاهش یافته بود به عنوان روز توفانی استخراج شدند. بر پایه مدل مارکف، ماتریس های فراوانی روزهای توفانی دیدبانی شده و ماتریس های احتمال انتقال ماهانه، فصلی و سالانه حساب شد. سپس وابستگی روزهای توفانی و غیر توفانی به یکدیگر، به همراه ایستایی و همگنی آن ها آزمون شد و فراوانی روزهای توفانی مورد انتظار، طول دوره روزهای توفانی و غیر توفانی و توالی دوره های توفانی (n) روزه محاسبه شد. داده های دیده بانی شده نشان داد که سال 1386 خورشیدی با 78 روز توفانی و دو سال 1379 و 1372 با 4 روز توفانی، به ترتیب بیشترین و کمترین روزهای توفانی دوره آماری را داشتند. در بررسی فصلی فراوانی روزهای توفانی مشخص شد که بیشینه روزهای توفانی در زمستان (306 روز) و کمینه آن در پاییز (57 روز) رخ داده است. اسفند نیز با 123 روز توفانی و آبان با 8 روز به ترتیب بیشترین و کمترین روزهای توفانی را داشتند. بررسی دوره های توفانی یک تا هفت روزه نشان داد که بیشینه تداوم دوره های توفانی در اواخر زمستان و اوایل بهار و کمینه آن در اواسط پاییز رخ می دهد. بیشینه سرعت باد در زاهدان در سال 1381 با 40 متر بر ثانیه در فصل بهار رسیده است.
  میانگین روزهای توفانی 4/24 و با انحراف معیار 3/19 برآورد شده است.
  کلیدواژگان: زاهدان، روز توفانی، مدل زنجیره مارکف
 • محمدرضا کنعانی، جمال محمدی* صفحات 149-168
  کلانشهر اصفهان به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرپذیری، گردشگرپذیری، سکون هوا در نیمی از روزهای سال، خشکسالی در سال های اخیر، واقع شدن در محور مواصلاتی شمال و جنوب کشور، وجود صنایع سنگین و معادن در حریم شهر و...، در حال حاضر با معضل آلودگی هوا روبرو می باشد. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی مولفه هوا کلانشهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز، راهبردهایی برای تحقق کلانشهر سبز اصفهان در مولفه هوا ارائه نماید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو سطح نخبگان حوزه محیط زیست شهری و شهروندان کلانشهر اصفهان می باشد. گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای، میدانی و ابزار پرسشنامه صورت پذیرفت. در این پژوهش تعیین شاخص های شهر سبز در مولفه هوا با روش دلفی و بررسی وضعیت مولفه هوا کلانشهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز با تلفیق مدل های PSR و TOPSIS و تدوین راهبردها تحقق شهر سبز اصفهان در مولفه هوا در چارچوب جامعی شامل بهره گیری از ماتریس های IFE، EFE، SWOT، IE و QSPM صورت پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه هوا کلانشهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد، به طوری که طی دوره 1387 الی 1391، سال های 1391 و 1388 به ترتیب رتبه های اول و آخر را به خود اختصاص داده بودند. در این راستا بررسی عوامل داخلی و خارجی پیشروی مولفه هوا کلانشهر اصفهان نیز حکایت از غالب بودن ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت ها دارد. بنابراین جهت نیل به کلانشهر سبز اصفهان در مولفه هوا، ضرورت دارد تا راهبردهای تدافعی با اولویت راهبردهای حفظ پیوستگی و توسعه کمربند سبز حفاظتی با اولویت شرق و شمال شرق شهر، توسعه متوازن و متناسب زیرساخت های حمل و نقل عمومی یکپارچه و تامین سوخت گاز نیروگاه ها و صنایع مستقر در حریم کلانشهر اصفهان اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، محیط زیست شهری، شهر سبز، مولفه هوا، کلانشهر اصفهان
 • محسن آذرکیش *، معصومه حافظ رضازاده، غلامرضا میری صفحات 169-189
  حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به گستردگی و شدت خساراتی که به ساختمانها و زیرساخت های شهری وارد می آورند علاوه بر تخریب بخش عمده ای از فضای شهری منجر به بی خانمان شدن و آسیب های جبران ناپذیر به جمعیت زیاد ساکن در شهرها نیز خواهند شد. از این رو برنامه ریزی و انتخاب مکان های مناسب به منظور اسکان موقت جمعیت آسیب دیده یکی از مهمترین مسائلی است که می بایست همواره مورد توجه برنامه ریزان و دست اندرکاران مسئول در حوزه مدیریت بحران قرار گیرد. عدم رعایت در اختصاص مکان های مناسب و استاندارد به این امر ممکن است زمینه ساز بروز بحرانی به مراتب وخیم تر از حادثه اولیه باشد. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگویی مناسب و کاربردی به منظور مکان یابی سایتهای اسکان موقت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) است. در پژوهش حاضر منطقه دو شهرداری زاهدان به عنوان نمونه موردی انتخاب و مکان یابی های مورد نظر در سطح این منطقه انجام شده است. در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پس از مشخص شدن معیارهای موثر در امر مکان یابی سایتهای اسکان موقت، با استفاده از تکنیک مقایسه زوجی و نرم افزار (Expert choice)، اقدام به وزن دهی آنها طبق نظر کارشناسان و متخصصین در امر مدیریت بحران شد. سپس لایه های تولیدی هر معیار با توجه به وزن مشخص هریک، باهم تلفیق شده که خروجی آن، نقشه پهنه بندی اراضی مناسب و دارای اولویت در منطقه دو شهرداری زاهدان است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که 21 مکان با کاربریهای فضاهای سبز، فضاهای رو باز، زمین های بایر و فضاهای آموزشی بیشترین امتیاز را جهت اجرای عملیات اسکان موقت آسیب دیدگان به خود اختصاص می دهند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، اسکان موقت، مدیریت بحران، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، منطقه دو شهرداری زاهدان
 • ایرج جباری *، رسول قبادیان، مجید احمدی صفحات 191-207
  شاخص LFH با استفاده از پارامترهای مورفومتری رودخانه، احتمال سیل خیزی را در مئاندرها نشان می دهد، در حالی که مدل HEC -RAS داده های هیدرولوژیک و توپوگرافیک را برای پیش بینی مقدار سیل برای هر قطعه ای از حاشیه رودخانه به کار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از میزان رابطه بین دو این دو روش پیش بینی، امکان جایگزینی روشی ساده به جای مدل HEC -RAS ارزیابی شود. از این رو، نخست محدوده خاکریزهای طبیعی در طی بازدید میدانی با دستگاه GPS تعیین حدود وپلان رودخانه از روی نقشه های با مقیاس 1:2000 ترسیم گردید و مقدار شاخص LFH برای 31 قوس رودخانه محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل HEC -RAS و الحاقیه HEC-GeoRAS ، پهنه ی سیل در دوره بازگشت های مختلف مشخص و ارتباط آن ها با مقادیر شاخص LFH با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شد. نتایج نشان داد بین پهنه های سیل و مقادیر شاخص LFH ارتباط معناداری وجود ندارد. با جایگزین کردن پهنه های سیل با فواصل بین خاکریزهای طبیعی در شاخص LFH و ثابت در نظر گرفتن سایر پارامترها، مقادیر LFH جداگانه ای برای هر دوره بازگشت محاسبه گردید و ارتباط آن ها با شاخص LFH اندازه گیری شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی با LFH محاسباتی 2 ساله وجود دارد و می توان پهنه سیل 2 ساله را به طور غیر مستقیم با مدل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: خطر سیل، رودخانه قره سو، شاخص LFH، HEC، RAS، GIS
 • محسن کمانداری *، محمد رحیم رهنما صفحات 209-226
  شهرها جهان امروز با چالش هایی مواجه اند که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی می باشد.لازم است که برنامه ریزی شهری به نوعی بازنگری و باز اندیشی در اقدامات خود متناسب با پیشرفت فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات روی آورد، در این ارتباط «الگوی شهر هوشمند» به عنوان راهکاری جدید که باتوجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات در شهر و در راستای پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، پا به عرصه حضور می گذاردازاین رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان می باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف در زمره تحقیقات کاربردی جای میگیرد.با توجه به موضوع تحقیق و منطقه مورد مطالعه روش گردآوری داده ها زمینه یابی(تحقیق پیمایشی) انتخاب شده، روش نمونه گیری تصادفی منظم و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است جامعه آماری شهروندان شهر کرمان و حجم نمونه اقتباس شده از فرمول کوکران 384 پرسشنامه می باشد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک ویکور(VIKOR)و نرم افزار SPSS انجام شد. نتیاج تحقیق با توجه به تکنیک ویکور حاکی از آن است که مناطق شهر کرمان از نظر شاخص های شهر هوشمنددر وضعیت متفاوتی قرار دارند به طوری که منطقه سه شهر با مقدار Q(صفر)در مجموع شاخص های مورد ارزیابی از وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر مناطق قراردارد.و سپس منطقه دو شهر با مقدارQ(0.136)در رتبه دوم و بعد از آن منطقه یک شهر با مقدارQ(0.701)در رتبه سوم قرارگرفته، و در آخر منطقه چهار شهر با توجه به شاخص های شهر هوشمندبا مقدارQ(0.788) دررتبه چهارم وبه عبارتی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سایر مناطق شهر قرار دارد.در ادامه نتیاج حاصله از آزمون(t)نشان داد که مجموع شاخص ها شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان کمتر از میانگین انتخاب شده(3)در طیف لیکرت و معنی دار بوده و قابل تعمیم به جامعه مادرمی باشد.لذا با احتساب نتایج فوق می توان گفت که وضعیت تحقق شاخص های شهر هوشمند در شهر کرمان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: ارزیابی، شهر هوشمند، تکنیک ویکور، شهر کرمان
 • محمود حبیب نژاد روشن، کاکا شاهدی، هادی رزاقیان *، مجید حبیبی نوخندان صفحات 227-242
  در سالیان اخیر حوادث اقلیمی متفاوتی اعم از سیل و خشکسالی را در سطح حوضه آبخیز بابلرود و استان مازندران شاهد بودیم که لزوم بررسی هر چه بیشتر تاثیر تغییر اقلیم بر مولفه های مهم هیدرولوژیک و هواشناسی حوضه آبخیز از جمله بارش و دما را مورد تاکید قرار می دهد. این کار از طریق مدل های گردش عمومی جو انجام می پذیرد. به دلیل بزرگ مقیاس بودن شبکه محاسباتی مدل های گردش عمومی جو، آنها قادر به پیش بینی پارامترهای آب و هواشناسی در مقیاس نقطه ای نیستند. بر این اساس ابزار واسطی به نام مولد هواشناسی ابداع گردید که توسط آن و به کمک خروجی مدل های عددی، می توان تغییر اقلیم را در مقیاس نقطه ای و ایستگاه موردنظر ارزیابی کرد. در این تحقیق با استفاده از این روش، داده های مدل گردش عمومی جو HadCM3 با به کارگیری مدل LARS-WG طبق دو سناریوی A2 و B1 برای دوره های زمانی 2065-2046 و 2099-2080 ریزمقیاس شدند همچنین مدل LARS-WGبا معرفی چهار متغیر اقلیمی بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعت آفتابی مربوط به دوره پایه آماری 2011-1982، مورد واسنجی و صحت سنجی قرار گرفت و پس از اطمینان از توانمندی مدل، برای شبیه سازی دوره های آتی به کار گرفته شد. نتایج حاصل از ارزیابی تغییر اقلیم حوضه آبخیز بابلرود حاکی از تغییر میزان بارش در حوضه مورد مطالعه از 43- تا 32+ درصد بود که این حدود تغییرات با افزایش بارش در ماه های پر بارش و کاهش شدید بارندگی در ماه های کم بارش تابستان همراه بود. همچنین افزایش دمای سالانه به طور میانگین حدود 4/1 سانتیگراد تا 6/3 سانتیگراد، به ویژه در ماه های گرم سال که سبب کاهش میزان بارش جامد (برف) و تغییر رژیم بارش می شود، نمود بیشتری خواهد داشت. افزایش میزان بارش در ماه های سرد و همچنین افزایش دمای هوا در ماه های گرم که به تبع آن ذوب زودتر از موعد توده های برف و افزایش ناگهانی رواناب را سبب می شود، با تاثیر بر اقلیم منطقه در آینده ای نه چندان دور، به طور محتمل تعداد و شدت وقایع حدی را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
  کلیدواژگان: سیل، خشکسالی، مولد آب و هوا، سناریوهای اقلیمی، ریز مقیاس، وقایع حدی
 • محمد حسین سرائی*، مهدی علیان، امیررضا خاوریان، مجتبی غفورزاده صفحات 243-263
  امروزه، وجود مشکلات گسترده شهری، نیاز مبرم به توسعه پایدار شهری را روز به روز نمایان می کند. اما به منظور غلبه بر این مشکلات، لازم است تفاوت سطح توسعه یافتگی شهر از توسعه پایدار را اندازه گیری و راهکارهای جهت بهبود آن ارائه داد. با عنایت به این که رسیدن به توسعه پایدار، رفع نابرابری ها، شکاف و تبعیض در بین همه قسمت های یک شهر و برخورداری از شاخص های توسعه در جهت رسیدن به توسعه متوازن به عنوان الگوی اصلی توسعه و با التزام به پایداری آن امری ضروری می باشد، این پژوهش با هدف اندازه گیری توسعه پایدار در سطح محلات شهری و با استفاده از روش منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است؛ بنابراین می توان اذعان نمود که نوع پژوهش از بعد هدف کاربردی- توسعه ای و از بعد روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می-باشد. از آنجایی که منطق فازی در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی قابلیت بالایی برای ارزیابی پایداری سیستم های پیچیده و از جمله شهرها دارد، در این راستا بیست و چهار شاخص انتخاب شده برای سنجش پایداری در سطح محلات شهری در شهر یزد، با استفاده از منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله بیان می کند که با توجه به شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی و زیست- محیطی مورد مطالعه، وضعیت پایداری در محلات قسمت مرکزی شهر و منطقه 2، در وضعیت مناسب-تری از نظر برخورداری و دسترسی به مراکز آموزشی، ورزشی و کاربری های تجاری- خدماتی می باشد؛ محلات متمایل به حاشیه شهر از نظر شاخص های مورد بررسی در وضعیت پایداری کمتری برخوردار بوده و محلات حاشیه شهر بویژه قسمت های جنوب شرقی و شمالی در وضعیت ناپایداری هستند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، محله های شهری، منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهر یزد
 • محمد علی فیروزی، هادی علیزاده* صفحات 265-284
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل و پیش بینی تحقق رویکرد حکمروایی شهری در مدیریت شهری اهواز می باشد که به صورت دقیق در دو هدف فرعی ارزیابی میزان اولویت بکاربست شاخص های حکمروایی شهری و همچنین میزان پیش بینی تحقق رویکرد حکمروایی شهری از سوی این شاخص ها در مدیریت شهری اهواز به انجام رسیده است. در این راستا روش شناسی پژوهش «توصیفی – تحلیلی» می باشد که مبنای گردآوری داده ها در آن به صورت شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جهت گردآوری داده ها از نظرات 384 نفر از شهروندان اهواز استفاده شده است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت تحلیل داده ها متناسب با اهداف پژوهش از آزمون آماری T و مدل تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص شفافیت با مقدار ویژه 09/1 و میزان اختلاف از میانگین مبنای پایین 41/1- دارای شرایط نامناسب و متقابلا از اولویت بیشتری برای بهبود وضعیت در فرایند مدیریت شهری اهواز از دیدگاه شهروندان می باشد. در ادامه، نتایج مدل تحلیل تشخیص برای پیش بینی تحقق رویکرد حکمروایی شهری در مدیریت شهری اهواز نشان می دهد که شاخص کارایی با میزان لامبدای 416/0 و میزان پیش بینی کلی 391/0 بهتر از بقیه شاخص ها می تواند شرایط تحقق رویکرد حکمروایی شهری را در فرایند مدیریت شهری اهواز پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، حکمروایی شهری، شهر اهواز، مدل تحلیل تشخیص
 • صیاد اصغری سراسکانرود صفحه 285
 • حسین عساکره، آذر بیرانوند *، مختار فتاحیان، حسن شادمان صفحه 303
|
 • Pages 1-24
  Many rural settlements with the various problems in different aspect that some of these problems are return back to historical past, although some changes have emerged in recently years. Lack of necessary investments in economic and social infrastructure and also lack of efficient management of today's issues that caused an imbalance in these areas has a greater range and clutter in rural area. Due to the growth and development of country and importance of sustainable development in the infrastructure for the development of informed and prudent life, and the lives of rural communities appears to be necessary. In this regard, it is essential to rural housing as a key element of the rural context should be given necessary attention. In recently years, the development of housing policy in rural housing, which specifically applies from Islamic Revolution Housing Foundation are included various aspects such as establishment of efficient and robust in the face of natural disaster, repair and retrofit units housing in rural areas of the country. In this regards, financial allocation for renovation and retrofitting of rural housing in recent years has been changes in the physical and spatial characteristics of housing in many rural.
  Keywords: Financial Facility, Housing, Renovation, Retrofitting, Rural, Ijroud
 • Pages 25-47
  Although it is questionable whether there is climate change, but almost all climatologists agree global warming is a problem and that climate risk. Because of this, the research ahead is done for the detection of global warming on minimum temperatures, monthly and periodic (hot and cold) as well. For this study, two groups of data, temperature data of 17 synoptic stations and corresponding amounts of data in global temperature anomalies were figured out over 60 years period of time (1951 to 2010). Goals, the Pearson correlation method for detecting relationships between datas, linear and polynomial regression for trend analysis time series data, To illustrate the correlation between the spatial distribution of temperature data with global warming stations nationwide Geostatistical model Finally, non-parametric test for detecting significant temperature change Man - Kendall were used. According to the results, all studies stations apart from Urmia and Khorramabad experience increasing trend in the average of temperature. The most influence over global warming observed from April to October is the month of the summer than other months of the relationship that has a significant high than the average summer temperature is going up. This process in the analysis of time-series and temperature trends has been quite evident. Change in trend occurred been a significant in most months and changes in the average temperature trend has been confirmed. The results obtained from the analysis period (hot and cold) temperatures average, indicating a strong relation to the heat period than the cold periods. The change in temperature trend occurred in both studies period, According to the results obtained are quite significant.
  Keywords: Sensitivity, Global warming, Average temperature, Man - Kendall, Iran
 • Dr Bohlool Alijani, Hadi Donyadoost Pages 49-70
  Instability of Synoptic severe along with abundant moisture has a major role in flood event. At the present study, the synoptic situation of the Sarbaz flood basin has been investigated. For this purpose, two databases were needed. First one contains daily discharge data of Pirdan hydrometric station and daily rainfall census in neighbor stations of basin and second database include maps of ground surface and 500hp level in confine of latitude 10° till 60° N and longitude 10° till 90° E that are prepared from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Because of the flood type of this watershed in the summer and winter season, strongest floods for each season are selected. Thus, provided maps are belonging to two days before flood, start day of flood and maximum of flood. Results showed that in the ground surface of summer type, establishment of two low pressure centers on Persian Gulf and Pakistan, spread of Persian Gulf low pressure flow to south-east of Iran and entrance of its warm and wet air into the low pressure of Pakistan, deepening of west troughs of Caspian sea and presence of low pressure pitch of Pakistan in front of this troughs were causing instability. establishment of high system of Iran and spread of its prongs, as rich, to north Caspian Sea and forming of deep troughs between high systems of Iran and low pressure in the west of India at 500hp level has caused instability in south-east of Iran that is located in front of troughs. In the ground surface of winter type, continuum of low pressure from east Africa to north-east of Pakistan with southwest-northeast direction was formed. Troughs that are emanated from the Aral Lake high pressure and prongs of high pressure in west of Caspian Sea have main roles in instability and control of this continuum path. In 500hp level, establishment of deep trough in west and center of Iran and presence of low pressure systems of ground surface of southeast of Iran in front of this trough have intensified instability.
  Keywords: Flood, Analysis, Synoptic Systems, Sarbaz Watershed
 • Pages 71-94
  In this study, using Fuzzy Analysis Hierarchical Process (FAHP), the potential locations to build wind power plants in Khuzestan province have been identified. The main criteria used in the study include (in order of priority): Technical, Environmental and Economical each of which has a set of sub criteria. The set of sub criteria includes (in order of priority): wind power density, slope, height from sea surface, distance from the fault (sub criteria of Technical criteria), type of land use, distance from protected areas, distance from the river and soil types (sub criteria of Environmental criteria), distance from the power transmission grid, distance from the communication ways (roads), distance from urban areas and distance from rural areas (the sub criteria of Economic criteria). The Fuzzy Analysis Hierarchical Process used in this study has been performed according to the prioritization of the criteria and sub criteria. In this study, using the diurnal wind speed data, the maximum frequent wind speed and then wind power density were calculated. The average number of years used to calculate maximum frequency wind speed is about 20 years. The results showed that in this province, maximum frequency wind speed is between 3-7 (m/s), and wind power density is between 15.204 to 209.95 (W/m2). After collecting the other maps of the sub-criteria used in the study, the maps were prepared in Geographical Information System (GIS), and then using the results of Fuzzy Analysis Hierarchical Process, and through the functions available in Geographical Information System, maps were processed, standardized, and then fuzzified. In the end, after overlaying the maps created in the previous steps, the map of suitable areas for the wind power plants was obtained. Results showed that some parts of Southwestern, Southern and central parts of the province are the best options for building a power plant.
  Keywords: site selection, wind power, Fuzzy Analysis Hierarchical Process, Geographical Information System, standardization, fuzzification
 • M.S. Yasser Moarab Pages 95-110
  In this paper production of greenhouse gases (CO2-CH4) in different waste management options in Mahdasht city by using Life Cycle Assessment (LCA) application had been studid using IWM3 software. Waste production is inevitable in any society and waste management is one of the main needs of society. Therefore, it is necessary to evaluate different waste management scenarios. In solid waste management system, according to the amount and composition of waste, there are several options in addition to economic costs, the burden on the environment are different. Decision supports are needed in order to selecting the most appropriate tools for waste management. Life Cycle Assessment as a decision support tools is one of the recently introduced and has been used in several cases. the present study estimates production and greenhouse gas emissions (CO2-CH4) in the waste management system in Mahdasht city. To this end, two scenarios include scenario 1 direct and complete transfer of waste to the landfill, scenario 2 transfer of waste to landfill by 76% (20% recycled, compostable and 4%) were considered. The life cycle assessment Construction over the preparation and completion of the questionnaires were collected by the staff, and convention of field work. The life cycle inventory cataloging was done using the IWM-1 model environmental point of view, the results of this study showed that composting and recycling operations, have an important role in reducing the burden of pollutants and energy consumption of a waste management system.In this study, the data entered into the software, and the results provided by the software IWM approach to Life Cycle Assessment (LCA) had been studied and were compared with each other. Given the amount of greenhouse gases in the second scenario (combination of recycling, composting and landfill) produce about 6,801 tons compared to the first scenario (only landfill) to produce about 9218 tons, which shows significant reduction. It is concluded that if the combined method (scenario 2) is used, it can lead to reduction in greenhouse gas emissions by as much as 26 percent.
  Keywords: LCA, IWM, Greenhouse Gas Emissions, Solid Waste, Mahdasht
 • Pages 111-129
  Methods for evaluating the quality of groundwater resources and recognition of appropriate locations for urban and agricultural water demand has been known as an important item in water resources planning. In this study, by using geostatistical methods, the chemical properties of groundwater were analyzed for agricultural land use in Qazvin plain. Therefore, 364 samples of groundwater was ingathered, the samples were chemically analyzed in terms of electrical conductivity, and sodium absorption ratio were analyzed. Experiment semi-variogram each parameter was calculated using the GS 늇꫞ and different models were fitted. Then, interpolation was made by kriging and inverse distance (IDW) methods using the GIS software. The results of the methods by RMSE criterion showed that kriging method is superior to the IDW method and interpolation was made by this method. Finally, zonation map of the plain for agriculture was prepared using fuzzy logic and WILCOX graph. According to the final map, 34 percent of the area for agriculture is suitable, 51 percent relatively suitable and 15 percent is unsuitable for this land use. So, we can say that the water quality in the study area is favorable for agriculture.
  Keywords: Groundwater, WILCOX Index, Kriging method, Sodium Absorption Ratio, Agricultural Land use
 • Pages 131-148
  The purpose of this study is to analyze the continuity of windy days based on Markov chain in Zahedan. In order to identify the windy days, horizontal visibility and daily wind speed data during 1983 - 2011 were obtained from meteorological station in Zahedan. It is called a windy day if the maximum wind speed exceeds 15 meters per second and horizontal visibility is less than 1000 m. Based on Markov model, the matrices of the frequency of windy days observed were constructed and the matrices of the probabilities of transition for months and seasons were calculated.In the next step, the correlation of windy days on each to other, with the durability and homogeneity, was tested. Moreover, the expected frequency of windy days, th e period of windy and non-windy days, and the sequence of the windy n-days for each month were calculated. The observed data showed that 2007 had the highest frequency windy days (78 windy days) and, in contrast, the years 2000 and 1993 had the lowest windy days (4 days). In the seasonal study of the frequency of windy days, it was found out that the maximum windy days occurred in winter (306 days) and the minimum in autumn (57 days). Moreover, March with 123 and November with 8 windy days had the highest and the lowest windy days. An alysis of windy periods of one to seven windy days showed that the maximum Persistence of windy days, occurrd in the late winter and early spring and the minimum was in mid-fall. The maximum wind speed occurred in the spring of 2002 (40 meters per second). The average of the windy days was 24.4 days, with a standard deviation of 19.3 days.
  Keywords: Zahedan, Windy days, Markov chain model
 • Pages 149-168
  The Esfahan metropolitan area due to increased population, immigration, tourism potentials, air stagnation at half the days of the year, drought in recent years, locating in the north-south corridor, despite the heavy industry and mining town of privacy, is faced with the problem of air pollution recently. Hence, the present study, in addition to evaluate the air component of the Esfahan metropolitan area, based on the green city criteria, provide green strategies for the realization of the Esfahan metropolitan area's air component. This study is applied project in terms of goal and in terms of the nature and method is analytical. The study sample consisted of two levels, the elites of the urban environment and the citizens of Esfahan Metropolis. Data collection with library, athletics and questionnaires were used. In this study, a set of indicators of green air component with Delphi and combining two models of PSR, TOPSIS to check the status of the air component of the Esfahan metropolis, in the context of a green approach and develop strategies to achieve green city of the air component in a comprehensive framework, including the use of matrix IFE, EFE, SWOT, IE and QSPM, are taken. The results showed that the air component of the metropolitan green city under the approach is not desirable So that, during the years 1387 to 1391 and 1391 to 1388 respectively, ranking first and last were allocated. In this context, the internal and external factors leading metropolis of the air component imply and the superiority of weaknesses to strengths and as well as threats to opportunities. Therefore, to achieve green metropolis of the air component, it is essential to adopt defensive strategies and priorities as defensive strategies, priorities, strategies to maintain continuity and green belt development and conservation priorities in the East and North East, Balanced and proportionate development of integrated public transport infrastructure and also Supply of gas power plants and industries in the metropolitan boundaries of ESFAHAN.
  Keywords: Strategic Planning, The urban environment, green city, air component, ESFAHAN Metropolis
 • Mohsen Azarkish*, Masoume Hafez Rezazadeh, Gholamreza Miri Pages 169-189
  One of the main issues that are of interest to planners and managers responsible for crisis management, select a suitable location for the temporary housing of the communities are damaged due to accidents. Failure to observe proper location may predispose crisis far beyond the primary incident. So, necessity of planning, and management and suggesting the appropriate methods in housing temporary or emergency affected population before the crisis is inevitable. Within the framework of descriptive analytical method, after identifying the factors affecting the locating temporary housing sites, with previous experience relevant to the investigation and the characteristics of the extracted. Information and data available to selected and weighting criteria and indicators according to experts in crisis management and was used in the Paired comparison technique and software (Expert choice). Using the model (AHP) and software (Arc GIS) layers each criterion according to the specified weight of each one was combined . The purpose of this study is to provide a convenient and applied to locate temporary housing sites using the Analytic Hierarchy Process (AHP). This research the region two municipality of Zahedan selected as a case study to identify the desired location in the region. Output, Proper land use zoning map in the region two municipality of Zahedan is a priority. The results of this study showed that green spaces, wasteland and open spaces for the operation of temporary housing top rated to account for victims.
  Keywords: Locating, temporary housing, crisis management, (the region two municipality of Zahedan), Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Dr Iraj Jabbari*, Dr Rasoul Ghobadian, Majid Ahmadi Melaverdi Pages 191-207
  LFH Index shows flooding probability at meanders using morphometry of river, whereas HEC-RAS model predict flooding extent for each buffers of rivers by hydrolic and topographic data . In this study we have tried to find a simple method to replace HEC -RAS model by making a relationship between these two methods of prediction. Hence, we defined range of natural levees during field observation by a GPS set and draw a plan of river on a topographic map of scale 1:2000 . Then, LFH index was calculated for 31 River bend. Finally, the flood zones having deferent returns times was identified by the HEC --RAS and HEC-GeoRAS extension and its association with various amounts LFH indices were evaluated using SPSS software . The results showed that there isn’t significant correlation between flood zones and LFH index values . Replacing flood zones by the natural levees distances used in LFH and consideration of other parameters fixed, LFH values separately for each period was calculated and its relationship with real LFH indices was tasted . Results showed that there is a highest correlation with the 2 year computational LFH and we can predict 2-year flood zone indirectly second degree polynomial regression model.
  Keywords: Flood hazards, Ghere Sou river, LFH index, HEC-RAS, GIS
 • Mohsen Kamandari*, Dr Mohammad Rahim Rahnama Pages 209-226
  Urban challenges facing the world today The change resulted from the progress of science and technology and the new organizational and social needs. It is essential that urban planning is a revision and rethinking of their actions in accordance with the development of new information and communication technologies bring, In this connection "model of smart city" as a new approach. Taking into consideration the increasing proliferation of information technology in order to meet the new demands of citizens in civic life and they leave the scene Therefore the aim of this study was to assess indicators in four areas of Kerman smart city Analytic study of objective research and applied research in one go. According to the study, research and data collection survey area (survey) selected, systematic random sampling and data collection was conducted by questionnaire The population of citizens of the city of Kerman. The sample size of 384 questionnaire is an adaptation of the formula Cochran. Data Analysis using the techniques vikur (VIKOR) and SPSS software was used. According to the technique vikor research result suggests that areas of the city of Kerman in terms of different situations are smart. So that the three cities with the Q (zero) in all parameters evaluated the situation more favorable than in other parts of the Contract. And then the two cities with the amount Q (0.136) in the second and then a city area with the Q (0.701) were in third place, And at the end of the four cities, according to the indicators of Hvshmndba amount Q (0.788) and fourth Drrtbh words at a disadvantage compared to other areas of the city Then Ntyaj from test (t) showed that a total of four regions in Kerman smart cities selected below average (3) in the Likert and mother is meaningful and can be generalized to the community Therefore, taking into account these results we can say that the realization of the smart city of Kerman, the situation is not good.
  Keywords: evaluation, smart city, vikor techniques, Kerman
 • Pages 227-242
  In recent years, different climatic events such as floods and drought in the Babul-rod watershed and province of Mazandaran emphasis have been the need to investigate further the impact of climate change on hydrologic and meteorological watershed factors such as precipitation and temperature. Implement this action the using general circulation models of the atmosphere. Due to of large scale computational grid for general circulation models of the atmosphere, they are able to forecast weather and meteorological parameters do not point scale, based on the interface tool called WG developed by and help out Numerical models can scale climate change point and the desired station evaluated. In this study, using this method, the data model HadCM3 general circulation of the atmosphere with the use of LARS-WG A2 and B1 for the time periods 2046-2065 and 2080-2099 were downscaled of LARS-WG also introduced four climatic variables temperature, minimum temperature, maximum temperature and sunshine hours related to the statistical base period 1982-2011 was about calibration and verification and assurance of the ability of the model was used to simulate future periods. The results of the assessment of climate change indicate changes in precipitation in the watershed basin Babul-rod from -43 to percent, and changes of range mid was increase of precipitation in the months of high rainfall and decrease of rainfall in the low rainfall month during the summer. Also, the average annual temperature is about 1.4 °C to 3.6 °C, especially in the warmer months of the year that causes on decreases of snowfall (solid precipitation) and change of precipitation regime is more. Increased rainfall in the months of cold and warm temperatures rise during in warm month that subsequent the causes early in the snow mass and increase runoff will bring, impact on regional climate in the near future, likely the number and intensity of extreme events will increase greatly.
  Keywords: Flood, Drought, Climate scenarios, Weather Generator, downscaled, extreme events
 • Pages 243-263
  Today, many urban problems, more show the need for sustainable urban development. But in order to overcome these problems, it is necessary to measure differences in the level of development of the sustainable development and improvement of the proposed solutions. This study aimed to measure sustainable development in urban neighborhoods with Fuzzy Logic and GIS have been done thus, the analytical method of the study is descriptive and analytical. Because fuzzy logic in GIS has potential for sustainability assessment of complex systems such as cities, So twenty-four indicators were selected for assessing the sustainability of the urban neighborhoods(district) in the city of Yazd, with using fuzzy logic in GIS have been studied. The results indicate that the stability of the central neighborhoods of the city and region 2 is better urban fringes neighborhoods in terms of indicators that studied, the situation is less stable and urban fringes neighborhoods, particularly the south, east and north of city are in the situation unstable.
  Keywords: sustainable development, urban neighborhoods, fuzzy logic, GIS, the city of Yazd
 • Pages 265-284
  The purpose of this study is to analyze and predict the realization of the approach of urban governance in urban management of Ahvaz with The exact form of the two sub purpose assess priorities consistent application of the urban governance indicator and prediction of urban governance approach realization by indicators in urban management of Ahvaz. In this regard research methodologies is " descriptive- analysis" that based on data collected in the survey and questionnaire method was conducted. For data collecting used are the opinions of 384 residents in Ahvaz with multi-stage cluster sampling and randomly method selected. For data analysis fit with the objectives of the T-test analysis and discriminant model was used to the format of SPSS software. The results show that the eigenvalues of transparency with 1/09 and the basis of mean difference for low -1/41 have bad conditions and interact with the highest priority for improving the urban management process from the perspective of the citizens of Ahvaz. Furthermore, the results of discriminant analysis model for the prediction rule implementation approach shows that the city Ahvaz city management, efficiency indicators with the Lambda .416 of the expected size of .391, rather than other indicators can better predict urban governance to urban management in Ahvaz city.
  Keywords: urban management, urban governance, Ahvaz, Discriminant analyses model