فهرست مطالب

دانش گیاه پزشکی ایران - سال چهل و هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

مجله دانش گیاه پزشکی ایران
سال چهل و هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مهدی طوسی، آرش راسخ*، نااویا اوساوا صفحات 1-11
  در این تحقیق فعالیت تولیدمثلی و همچنین پاسخ بویایی زنبور انگل واره (پارازیتویید)Lysiphlebus fabarum به حضور شکارگر درون‏رسته ای، کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze روی گیاه خیار آلوده به شته جالیز Aphis gossypii بررسی شد. به این منظور افزون بر مقایسه میزان تغذیه کفشدوزک از شته های بالغ سالم و انگلی شده (پارازیته)، ویژگی های تولیدمثلی (درصد انگلی شدن یا پارازیتیسم، درصد ظهور و نسبت جنسی) زنبور در سه لکه غذایی تنها شته، شته همراه با کفشدوزک و شته همراه با لاشه های شته بررسی شد.
  همچنین ترجیح زنبور در انتخاب سه لکه یادشده با آزمایش بویایی سنجی تعیین شد. تغذیه کفشدوزک از شته های سالم در مقایسه با شته های انگلی شده بیشتر بود (001/0>، P53/12=27و2F) و در میان لکه های غذایی، به نسبت درصد انگلی شدن در لکه حاوی کفشدوزک کمتر بود (03/0=، P99/6=42و2G). همچنین در آزمایش‏های بویایی‏سنجی، زنبور به طور معنی داری از انتخاب لکه حاوی شکارگر درون رسته ای خودداری کرد (01/0=، P19=df ، 40/6=2χ)، اما نتوانست حضور لاشه های شته را در لکه غذایی تشخیص دهد. در یک جمع بندی با توجه به دوری جستن زنبورهای ماده L. fabarum از کفشدوزک و ترجیح غذایی کفشدوزک، انتظار می رود که این زنبور بیشتر در لکه های بدون کفشدوزک فعال باشد و از سویی کفشدوزک نیز بیشتر از شته های سالم تغذیه کند، امری که باعث کاهش شکارگری درون رسته‏ای و بهبود کنترل شته جالیز می‏شود.
  کلیدواژگان: بویایی سنجی، شته جالیز، شکارگری درون رستهای، کفشدوزک شکارگر
 • فریبا فتحی، روح الله صابری ریسه*، محمد مرادی صفحات 13-27
  به منظور تعیین مناسب ترین ترکیب شیمیایی موثر بر میزان تغییر سطح آنزیم های دفاعی و ایجاد مقاومت به شبه قارچ Phytophthora drechsleri در نهال های دو رقم پسته (سرخس و بادامی ریززرند) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ترکیب های شیمیایی (فسفیت پتاسیم، فوزتیل آلومینیوم، سیلیکات پتاسیم، کمپلکس آمینواسید و آهن بر یا سیدروفور پایوچلین) انجام شد. ترکیب های مورد استفاده منجر به کاهش درصد مرگ ومیر نهال های پسته شدند، به طوری که فسفیت پتاسیم و کمپلکس آمینواسید با 100 درصد بیشترین و فوزتیل آلومینیوم با 25 درصد کمترین تاثیر را در کاهش رخداد بیماری داشتند. همچنین این ترکیب ها باعث افزایش ارتفاع، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه نسبت به نهال های شاهد و آلوده به بیماری شدند. همچنین نتایج نشان داد، ترکیب های مورد استفاده به ترتیب باعث افزایش 60، 55، 71 و 58 درصدی در سطوح آنزیمی پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، فنیل آلانین آمونیالیاز و فنل کل در رقم بادامی نسبت به رقم سرخس شدند. عامل بیماریزا به ترتیب سبب افزایش 9-14، 2، 3-2 و 1/1-47/1 برابری سطوح آنزیمی نسبت به تیمار شاهد در دو رقم پسته شد. استفاده از این ترکیب ها باعث افزایش سطوح آنزیمی و ترکیب های فنلی شد که این موضوع در مایه زنی توام با عامل بیماری سطح بیشتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: پسته، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، ترکیب های شیمیایی، ترکیب های فنلی
 • توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقه خدا آفرین آذربایجان شرقی
  شهزاد ایرانی پور *، منصور عالی پور، محمدحسین کاظمی، قدیر نوری قنبلانی صفحات 29-42
  ملخ ایتالیایی Calliptamusitalicus Linnaeus، 1758هرساله در کانون های این حشره در منطقه خدا آفرین به ویژه در حالت (فاز) مهاجر هنگامی که جمعیت در حال افزایش باشد آسیب شایان توجهی به مراتع و کشتزارهای هم جوار در مسیرهای پرواز وارد می سازد. از این رو، تغییر جمعیتی و الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ این حشره در مراتع منطقه خدا آفرین استان آذربایجان شرقی در سال 1390، با استفاده از توزیع های آماری پواسن و دوجمله ای منفی، شاخص های تجمع و مدل های تیلور و آیوائو بررسی شد. نتایج ارائه شده توسط همه روش ها در بیشتر موارد بیانگر تجمعی بودن نوع پراکنش حشره بود. با این حال، در اواخر فصل و با کاهش انبوهی حشره در دو مرحله پوره سن پنجم و حشره کامل کاهش تجمع و گرایش به پراکنش تصادفی در برخی نمونه ها ملاحظه شد. هر دو مدل تیلور و آیوائو نیز تجمعی بودن نوع پراکنش آن در مراحل نابالغ و بالغ ملخ را نشان دادند. همچنین با محاسبه آماره λ آربوس و کریچ ((Arbous & Kerrich برای سن اول و مجموع سن ها در هر نمونه برداری مقادیر به دست آمده بیشتر از دو بود که بر پایه نظریه Blakhith بیانگر این است که توزیع فضایی تجمعی حشره هم متاثر از محیط و هم ویژگی های رفتاری ملخ است.
  کلیدواژگان: پویایی مکانی، راست بالان، نوسان های جمعیت
 • شیوا عبدالهی اقدم، خلیل بردی فتوحی فر* صفحات 43-57
  به منظور شناسایی برخی قارچ های درون رست (اندوفیت) درختان گیلاس (L. Prunus avium) در ایران، نمونه برداری از اندام های بسیار سالم درختان گیلاس شامل برگ ها و شاخه های چندساله، در پاییز سال 1392، بهار، تابستان و پاییز سال 1393و بهار، تابستان و پاییز سال 1394 در استان های البرز، اردبیل، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، شهرکرد، زنجان، قزوین، کردستان، کرمان و همدان صورت گرفت. در این بررسی ده گونه قارچی شامل Acremonium sclerotigenum، Aureobasidium microstictum، Chaetomium globosum، Chalastospora gossypii، Clonostachys rosea، Dendrothyrium variisporum، Fusarium sambucinum، Fusarium verticillioides، Trichothecium roseum و Trichurus spiralis به عنوان قارچ های درون رست از درختان گیلاس در ایران شناسایی شدند. گونه های Aureobasidium microstictum و Dendrothyrium variisporum برای فلور قارچی ایران جدید هستند. همچنین همه گونه های شناسایی شده در این تحقیق برای نخستین بار به عنوان قارچ درون رست از درختان گیلاس در جهان گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: آرایه، تنوع زیستی، درختان چوبی، ریخت شناسی، میکوفلور
 • عباس پیمانی فروشانی، نفیسه پورجواد* صفحات 59-67
  استفاده از کودهای آلی با تغییر در سرعت رشد و نمو و فیزیولوژی گیاه، می تواند رابطه های بین گیاه و گیاهخواران را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش، تاثیر کاربرد کود ورمی کمپوست به دو صورت جامد و عصاره آبی (تی کمپوست) در بستر کشت گیاه گوجه فرنگی بر ترجیح میزبانی، بقا و فراسنجه های جدول زندگی باروری بید گوجه فرنگی Tuta absoluta بررسی شد. هر آزمایش شامل پنج تیمار؛ گیاهان گوجه فرنگی شاهد (بدون کود)، کود جامد 30 و 60 درصد بستر کشت و محلول 20 و 40 درصد تی کمپوست بود. نتایج آزمایش ترجیح میزبانی نشان داد کمترین میزان تخم به ازای برگ و بیشترین میزان مرگ ومیر لارو در تیمار کود جامد 60درصد است. در بررسی جدول زندگی-باروری کاهش معنی دار طول عمر افراد ماده (≈ 2 روز)، شمار تخم گذاشته شده به ازای هر فرد ماده (≈ 16 تخم)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (≈013/ بر روز)، نرخ خالص تولیدمثل (≈8 تخم) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (≈ 01/0 بر روز) بید گوجه فرنگی پرورش یافته روی گیاه تیمارشده با ورمی کمپوست به ویژه در تیمار کود جامد 60 درصد مشاهده شد. تاثیر منفی استفاده از ورمی کمپوست بر جمعیت بید گوجه فرنگی می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی آفت مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بید گوجه فرنگی، تی کمپوست، کشت گلخانه ای، گوجه فرنگی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • رضا بزرگی پور *، غلامعباس لطفعلی آینه، طیبیه بخشی، علی عمرانی، محسن سرهنگی، آزاده ایرانژاد صفحات 69-78
  زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp. tritici، از مهم ترین و زیانبارترین بیماری در زراعت گندم است که پراکندگی گسترده ای در سراسر جهان داشته و در اغلب مناطق کشور نیز وجود دارد. در سال های همه گیری می تواند آسیب بسیار زیادی به محصول گندم وارد کند. تولید رقم های مقاوم موثرترین روش کنترل در مقابل نژادهای زنگ زرد است. در این پژوهش از یک نژاد پرآزار زنگ زرد که از منطقه ساری گردآوری شده و بر پایه واکنش های رقم های افتراقی، 198E150A+، Yr27 نام گذاری شده بود، برای ارزیابی مقاومت 64 رگه (لاین) دابل هاپلویید ناشی از روش حذف کروموزومی تلاقی گندم و ذرت به همراه شاهدهای حساس (بولانی و موروکو) و مقاوم (مروارید، پارسی و سیوند) گندم در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. گیاهچه ها در مرحله دو برگی، با نژاد یادشده مایه زنی شدند. اجزای مقاومت شامل، تیپ آلودگی (Infection type)، دوره نهان (Latent period)، اندازه جوش ها (Pustule size) و تراکم جوش ها (Pustule density) در شرایط گلخانه اندازه گیری شد. تجزیه واریانس برای همه صفات، تفاوت بسیار معنی دار بین ژنوتیپ ها را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد، بین صفات اندازه گیری شده همبستگی شدید وجود دارد. بنا بر نتایج به دست آمده، شمار 21 رگه از ژنوتیپ های مورد بررسی دارای واکنش مقاومت و دیگر رگه ها واکنش هایی از نیمه مقاوم تا حساس نسبت به زنگ زرد داشتند. رگه های مقاوم می توانند به عنوان منابع مقاومت جدید در مرحله گیاهچه نسبت به بیماری زنگ زرد استفاده شوند.
  کلیدواژگان: رقم های افتراقی، رگه دبل هاپلویید، زنگ زرد، مقاومت
 • زیبا ممدوح*، علی اصغر سراج، مرتضی موحدی فاضل، جیانفرانکو آنفورا صفحات 79-96
  مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Myrick. از مهم ترین آفت های گیاه گوجه فرنگی Solanum lycopersicum در ایران و جهان به شمار می آید که به دلیل قابلیت تولیدمثل بالا و طول نسل کوتاه آسیب اقتصادی بالایی وارد می سازد. امروزه کنترل رفتاری آفات بر پایه مواد شیمیایی رابط (سمیوکمیکال ها) جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در این بررسی با تکیه بر غربال و شناسایی گروهی از ترکیب ها، قابلیت پانزده ترکیب از ترکیب های دورکننده شناخته شده گیاهی در تحریک گیرنده های شاخکی حشرات باکره و جفت شده هر دو جنس، به کمک دستگاه الکتروآنتنوگرام (EAG) ارزیابی شد. در این آزمون بیشترین غلظت ممکنه ( μg/μl100( از هر ترکیب روی شاخک سمت راست نرها و ماده های باکره و جفت شده 2-4 روزه و در ده تکرار بررسی شد. نتایج به دست آمده از پاسخ الکتروفیزیولوژیکی نشان داد، همه ترکیب های مورد آزمایش توانایی اتصال به گیرنده های شاخکی حشرات کامل مینوز گوجه فرنگی را دارند. اما سه ترکیب (-)-Carvone، Salicylic acid و Methyl jasmonate بیشترین میزان پاسخ پس از منظور داشتن میزان تاثیر شاهد (هگزان) را نشان دادند. ازآنجاکه ترکیب های مورد آزمایش بالاترین تاثیر را بر ماده جفت شده دارند، لذا می توانند به عنوان نامزدی مناسب در جهت مهار رفتاری حشرات ماده این آفت همچون ترکیب های فرمونی در حشرات نر در راهبرد های مهاری و مدیریت تلفیقی آفات (Integrated Pest Management; IPM) مطرح باشند.
  کلیدواژگان: الکتروآنتنوگرام، گیرنده های شاخکی، (-)-Carvone، Salicylic acid، Methyl jasmonate
 • سید سجاد ذبیحی*، ثمین سادات حسینی، احمد حسینی صفحات 97-107
  ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y، PVY) یکی از ویروس های مهم زیانبار با دامنه میزبانی گسترده است. در این پژوهش با توجه به شناسایی ویروس وای سیب زمینی و جداسازی آن از کشتزارهای شلغم استان خوزستان در سال زراعی 1392، ویژگی های سه جدایه انتخابی از شهرستان های دزفول، شوشتر و شوش (7Tu، 9Tu و 10Tu) بررسی شد. در آزمون تعیین دامنه میزبانی، سه جدایه روی گیاهانی متعلق به سه خانواده Solanaceae، Chenopodiaceae و Amaranthaceae، به صورت مکانیکی مایه زنی شدند. هر سه جدایه روی سیب زمینی، گوجه فرنگی، فلفل، تاتوره و گل تکمه ای نشانه های موضعی و فراگیر (سیستمیک) ایجاد کردند ولی روی بوته های سلمه تره، نشانه هایی مشاهده نشد. در آزمون SDS-PAGE، دو باند با اندازه حدود 33 و 31 کیلودالتونی در آموده خالص شده هر سه جدایه خالص سازی شده مشاهده شد. برای تعیین سویه جدایه های انتخابی از جفت آغازگرهای اختصاصی سویه PVY (CF/OR، NF/NR، OF/OR و PVY3TIM/PVNIBIP) که بر پایه ناحیه (CP) طراحی شده اند استفاده شد. در آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی سویه O (OR/OF) و سویه NTN (PVY3TIM وPVNIBIP) به ترتیب دو قطعه 608 و 1200 جفت بازی در هر سه جدایه افزایش شد. در ادامه، ناحیه CP هر سه جدایه ، افزایش، همسانه سازی و توالی یابی شد. درنهایت با استفاده از مجموع نتایج به دست آمده از آزمون های زیستی (بیولوژیکی) و بررسی توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی مشخص شد که جدایه های 7Tu، 9Tu و 10Tu جداشده از کشتزارهای شلغم استان خوزستان بیشترین همسانی را با سویه های NTN و W ویروس PVY دارند. این نخستین گزارش از شناسایی ویروس وای سیب زمینی در کشتزارهای شلغم است.
  کلیدواژگان: پروتئین پوششی، شلغم، ویروس وای سیب زمینی، RT-PCR، SDS-PAGE
 • قدیر نوری قنبلانی*، احسان برزویی، علیرضا نوری، پژمان تاج میری صفحات 109-118
  شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های گوارشی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) روی هشت رقم سیب زمینی شامل آگریا، دای فلا، کایزر، لابادیا، لیدی روزتا، لوتا، مارفونا و سانته تحت شرایط آزمایشگاهی 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16:8 (روشنایی: تاریکی) مطالعه شد. لاروهای سن سوم پرورش داده شده روی رقم کایزر پایین ترین مقدار غذای خورده شده و وزن به دست آمده لاروی را داشتند. بالاترین و پایین ترین مقدار قابلیت هضم تقریبی به ترتیب روی ارقام اگریا و مارفونا بود. لاروهای پرورش یافته روی رقم سانته بالاترین کارایی غذای خورده شده و بالاترین کارایی غذای هضم شده را داشتند. لاروهایی که روی رقم آگریا تغذیه شدند، بیشترین نرخ مصرف نسبی را داشتند. در مقابل، لاروهای تغذیه کرده از ارقام لابادیا و کایزر پایین ترین نرخ مصرف نسبی را داشتند. لاروهای تغذیه کرده از ارقام سانته و آگریا بالاترین نرخ رشد نسبی را داشتند. کمترین فعالیت آلفا-آمیلاز در لاروهای سن چهارم روی ارقام کایزر و لابادیا و بیشترین آن در لاروهای تغذیه کرده از ارقام لوتا و سانته مشاهده شد. بالاترین فعالیت پروتئولیتیک لاروی روی ارقام اگریا، سانته و لوتا ثبت شد. بنابر نتایج حاصل ارقام لابادیا و کایزر نامناسب ترین ارقام برای تغذیه سوسک کلرادو می باشند. ارقام مقاوم می تواند برای کشت در نواحی که خسارت سوسک کلرادوی سیب زمینی زیاد است توصیه شود و به این وسیله از خسارت آفت جلوگیری کرد و یا حداقل خسارت آن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: سوسک کلرادوی سیب زمینی، شاخص های تغذیه ای، فعالیت آمیلولیتیک، فعالیت پروتئین شکنی
 • علیرضا شعبانی نژاد، بهرام تفقدی نیا* صفحات 119-126
  امروزه تشریح الگوهای پراکندگی حشرات با استفاده از روش های درون یابی و برآورد تراکم به منظور بررسی امکان مدیریت و کنترل متناسب با مکان آن ها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این پژوهش به منظور ارزیابی قابلیت الگوریتم های مختلف شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ای (MLP) در درون یابی و برآورد جمعیت سفید بالک پنبه در نقاط نمونه برداری نشده و نیز ترسیم نقشه پراکنش آن انجام شد. برای ارزیابی قابلیت الگوریتم های مختلف شبکه عصبی MLP از میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین استفاده شد و برای ارزیابی شبکه با الگوریتم مطلوب از مقایسه فراسنجه (پارامتر) هایی مانند میانگین، واریانس، توزیع آماری و نیز ضریب تبیین رابطه خطی رگرسیونی بین مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری مطلوب و مقادیر واقعی آن ها استفاده شد. نتایج نشان از عملکرد مطلوب شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ- مارکوات و نرخ یادگیری 26/0، عامل مومنتوم 75/0 و شمار یازده نرون در لایه میانی و همچنین نبود تفاوت معنی داری بین مقادیر ویژگی های آماری (میانگین، واریانس) و توزیع آماری مجموعه داده های پیش بینی شده تراکم آفت و میزان واقعی آن بود. به عبارتی شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم لونبرگ- مارکوات به خوبی توانست مدل داده های تراکم سفید بالک پنبه را بیاموزد. نقشه به دست آمده از درون یابی نشان داد، این آفت توزیع تجمعی داشته و لذا امکان کنترل مناسب با مکان آن در مزرعه مورد بررسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: توزیع مکانی، درون یابی، سفید بالک پنبه، شبکه عصبی
 • روژین مرادی، جهانشیر امینی*، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان صفحات 127-137
  در این پژوهش واکنش 24 نژادگان (ژنوتیپ) گندم منتخب تجاری و رگه (لاین) های در دست معرفی استان کرمانشاه نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد (6E158A+) بررسی شد. مقاومت گیاهچه ایی در شرایط گلخانه و مقاومت گیاه کامل در شرایط گندمزار از راه ایجاد آلودگی مصنوعی با استفاده از اسپور عامل بیماری ارزیابی و پس از یادداشت برداری تجزیه داده ها انجام گرفت. نتایج تجزیه خوشه ایداده ها بر پایه تیپ آلودگی در مرحله گیاهچه ای نشان داد، 8 درصد نژادگان ها دارای ژن هایی مقاوم با اثر کوچک و یا ژن هایی بزرگ اثر که تظاهر مقاومت آن ها ناقص است، هستند و دیگر نژادگان ها توسط ژن های بزرگ اثر کنترل می شوند. در مرحله گیاه کامل میزان سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) و میزان نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC) نژادگان های گندم محاسبه شد. تجزیه خوشه اینژادگان ها بر پایه تیپ آلودگی برگ اول گیاه در مرحله گیاهچه ای با سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری نشان داد، 29 درصد نژادگان ها دارای حساسیت در مرحله گیاهچه و گیاه کامل، 8 درصد نژادگان ها در مرحله گیاهچه ای حساس و در مرحله گیاه کامل مقاوم و 25 درصد نژادگان ها مقاومت در هر دو مرحله رشدی گیاه گندم داشتند. نتایج مشخص کرد میان تیپ آلودگی برگ اول در مرحله گیاهچه ای با ضریب آلودگی و AUDPC برگ پرچم همبستگی بالا و معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد.
  کلیدواژگان: تیپ آلودگی، زنگ زرد، گندم، مقاومت گیاهچه ای، مقاومت گیاه کامل
 • مریم عطاپور* صفحات 139-150
  سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (L.)، از آفات مهم گیاهان خانواده چلیپاسانان بوده که به صورت شفیره روی گیاهان مختلف یا دیگر پناهگاه ها، زمستان را پشت سر می گذارد. در زمینه تغییرپذیری فیزیولوژیکی این آفت در طول زمستان که آن را در برابر دماهای پایین متحمل می سازد اطلاعات کمی در دست است. لذا در این بررسی، ترکیب های محافظ سرما در حشرات گردآوری شده در ماه های پاییز و زمستان و همچنین شفیره های آزمایشگاهی که به مدت یک هفته در دماهای 27، 15، 10، 7 و 4 درجه سلسیوس تیمار شده بودند با کمک LC/MS شناسایی و روند تغییرپذیری آن ها با کمک HPLC بررسی شد. همچنین تغییر گلیکوژن به عنوان مهم ترین منبع ترکیب های محافظ سرما بررسی شد. چهار ترکیب ترهالوز، سوربیتول، گلوکز و اینوزیتول شناسایی شدند که در میان آن ها ترهالوز و پس از آن سوربیتول بیشترین افزایش را در ماه های زمستان نشان دادند و به موازات این تغییرپذیری ها کاهش معنی داری در میزان گلیکوژن مشاهده شد. همچنین دو ترکیب ترهالوز و سوربیتول در شفیره های آزمایشگاهی تیمارشده در دمای 7 و 4 درجه سلسیوس به طرز معنی داری افزایش یافتند. به این ترتیب به نظر می رسد افزایش ترهالوز و سوربیتول به عنوان مهم ترین ترکیب محافظ سرما نقش به سزایی را در تحمل دماهای پایین زمستان در این حشره ایفا کند و دماهای زیر 10 درجه سلسیوس سبب القای این ترکیب ها در این شفیره ها شود.
  کلیدواژگان: ترکیب های محافظ سرما، ترهالوز، سفیده بزرگ کلم، سوربیتول، گلیکوژن
 • فاطمه رستمی، سید کاظم صباغ *، ناصر پنجه که، مهدی پیرنیا صفحات 151-160
  در این بررسی تنوع ژنتیکی و بیماری زایی جدایه های Paecilomyces formosus sakag. عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در استان های یزد و خراسان رضوی بررسی شد. بررسی تنوع ژنتیکی 50 جدایه منتخب با استفاده از نشانگر SSR، درجه بالایی از چندشکلی را در جدایه های مختلف نشان داد. با استفاده از تجزیه خوشه ایبر مبنای ضریب الگوریتم UPGMA و ضریب همانندی جاکارد، جدایه ها با سطح تشابه 75 درصد در 11 گروه قرار گرفتند. شاخص شانون، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PcoA) و تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) نشان داد، بیشترین میزان تغییر ژنتیکی (81درصد) درون جدایه ها توزیع شده و تنوع ژنتیکی بین جدایه، 19 درصد است. در بین آغازگرهای مورد استفاده، آغازگر PVar15 مناسب ترین آغازگر برای تعیین تنوع ژنتیکی جدایه ها تشخیص داده شد. بیشترین تنوع را در جدایه ها نشان داد. بررسی آزمون بیماری زایی و مقایسه میانگین داده ها نشان داد، جدایه های مهریز و ابرکوه در استان یزد به ترتیب بیشترین و کمترین توان بیماری زایی را دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، بین جدایه های هر استان رابطه اختصاصی وجود دارد ولی بین جدایه های دو استان و تنوع ژنتیکی آن ها هیچ رابطه ای مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تجزیه واریانس مولکولی، توالی ساده تکراری، چندشکلی
 • فاطمه فارسی*، سمیه رحیمی کلده، پوریا آبرون، احمد عاشوری صفحات 161-168
  زنبور انگلواره با نام علمی پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) از پرکاربردترین انگلواره های تخم بال پولک داران زیانبار در جهان است. این گونه دو شیوه تولیدمثلی، دوجنسی و بکر-ماده زایی دارد. جمعیت بکر ماده زا آلوده به نوعی باکتری همزیست به نام ولباخیا است. رنگ یکی از عامل های تاثیرگذار بر رفتار تخم ریزی در برخی از گونه های انگلواره است. این بررسی به ارزیابی تاثیر رنگ پچ و کیفیت رنگی آن بر رفتار تخم ریزی دو جمعیت تک جنسی (آلوده به باکتری ولباخیا) و دوجنسی (غیر آلوده) T. brassicae می پردازد. در این تحقیق از تخم های نازا (عقیم) شده بیدآرد به عنوان میزبان آزمایشگاهی روی پچ ها با طیف های رنگی در محدوده طول موج نور مرئی (400-700 نانومتر): آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز و سفید تحت دو کیفیت عبوردهنده (طلق رنگی) و منعکس کننده (کاغذ رنگی) رنگ، با سی تکرار استفاده شد. تیمارها در ظرف های استوانه ای به فاصله یکسان از یکدیگر قرار داده شد. یک زنبور ماده آماده تخم ریزی در هر ظرف رهاسازی و پس از 24 ساعت حذف شد. نتایج تفاوت معنی داری را در میزان پارازیتیسم روی پچ های کاغذی رنگی در هر دو جمعیت تک جنسی و دوجنسی نشان داد، درحالی که تفاوت معنی دار در میزان پارازیتیسم روی طلق های رنگی از هر دو جمعیت مشاهده نشد. نتایج نشان داد، زنبورهای تک جنسی و دوجنسی به صورت های متفاوت نسبت به پچ های رنگی پاسخ می دهند اگرچه زنبورهای هر دو جمعیت توانایی جداسازی پچ های کاغذی رنگی را دارند.
  کلیدواژگان: طیف رنگی، میزان تخم ریزی، ولباخیا، Trichogramma brassicae
 • ارزیابی مقاومت رقم های تجاری سیب زمینی به بیماری لکه موجی در شرایط گلخانه و مزرعه
  مهدی نصراصفهانی *، گیتی علیزاده مقدم، محمدعلی کریم خواه صفحات 169-182
  قارچ های Alternaria alternata وA. solani عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی بوده و بیشتر کشتزارهای سیب زمینی کشور را تهدید می کنند. لذا در جهت ارزیابی رقم های مقاوم و یا متحمل، بررسی هایی در سطح گلخانه با مایه زنی گونه غالب A. alternata و نیز در سطح مزرعه با آلودگی به طور طبیعی روی 24 رقم مورد کشت تجاری سیب زمینی در اصفهان و فریدن انجام شد. میانگین داده ها، در سطح گلخانه مشخص کرد، رقم های مارکیز، کنبک، پرمیر، آتلانتیک، سانته، سوناته و آگریا به ترتیب، بر پایه درصد آلودگی، شدت و شاخص بیماری از حساس ترین رقم ها هستند و رقم های گرانولا، دیامانت، پیکاسو، مارادونا، مارفونا و نیز کایزر به ترتیب کمترین میزان آلودگی، شدت و شاخص بیماری را داشته که به ترتیب به عنوان مقاوم ترین رقم ها مشخص شدند. نتایج به دست آمده از بررسی های صحرایی نیز کماکان با کمی اختلاف در ترتیب رقم ها نتایج به دست آمده از گلخانه را تایید و از همان روند پیروی کرد. روند گسترش و پیشرفت بیماری در مراحل مختلف رشد در رقم های مورد بررسی نشان داد، رقم های مربوطه واکنش های یکسانی نسبت به بیماری لکه موجی نداشته و با اثر معنی دار از یکدیگر متمایز هستند.
  کلیدواژگان: رقم ها، سیب زمینی، گلخانه، لکه موجی، مقاومت، مزرعه و مراحل رشد
|
 • Mehdi Toosi, Arash Rasekh*, Naoya Osawa Pages 1-11
  In this study, the reproductive activity and olfactory response of the parasitoid wasp Lysiphlebus fabarum to the presence of an intraguild predator, the ladybird Hippodamia variegata,was investigated on the cotton aphid Aphis gossypii on cucumber plants. For this purpose, in addition to comparing the predator feeding of healthy and parasitized adult aphids, reproductive characteristics of the parasitoid wasp (percent parasitism, percent emergence, and sex ratio) were investigated in three different host patches, including those of only aphids alone, aphids with a female ladybird, and aphids with aphid carcasses. Moreover, the preference of the female wasps to these patches was determined using a Y-tube olfactometer. Ladybirds significantly preferred healthy aphids to previously parasitized ones (F2,27=12.53, P
  Keywords: Cotton aphid, Intraguild predation, olfactometry, predatory ladybird
 • Fariba Fathi, Roohallah Saberi-Riseh*, Mohammad Moradi Pages 13-27
  In order to determine the most efficient chemical compound in fluctuation of plant defense enzymes level and causing resistance to Phytophthora drechsleri in two pistachio cultivars (Sarakhs and Badami-riz-Zarand), a factorial experiment was carried out based on complete randomized design (CRD) with chemical compounds (potassium phosphite, fosetyl-aluminium, potassium silicate, complex amino acid, and siderophore). The results indicated that chemicals used for this experiment were able to reduce the percentage of death in pistachio seedlings as plants treated with potassium phosphite and amino acid complex with 100% and fosetyl-aluminium with 25% had the most and the least effects in these reduction of disease incidence, respectively. These compounds increased plants height, roots, and shoot fresh and dry weights in comparison to the control and inoculated plants with P. drechsleri. The results indicated that chemical compounds used for this experiment were able to reduce the percentage of death in seedling. Plants treated with pottasium phosphite Chemical compounds also enhanced enzymatic levels and phenolic compound content, which phenomenon was more obvious in simultaneous inoculation with disease agent and lead to enhancing the peroxidase, poly phenol oxidase, phenylalanin aminolyase enzymatic level, and total phenolic compound content.
  Keywords: Chemical compounds, peroxidase, phenolic compounds, pistachio, polyphenol oxidase
 • Spatial distribution of Italian locust, Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) in Khodafarin region, northwest of Iran
  Shahzad Iranipour *, Mansour Aalipour, Mohammadhossein Kazemi, Gadir Nouri Ganbalani Pages 29-42
  Annual aggressions of Italian locust, Calliptamus italicus (Linnaeus) (Orthoptera: Acrididae) at the gregary phase cause serious damages and reduce yields in crop production systems in Khodafarin region. Despite a long history of the pest in the region, no sampling program has been developed for its population estimate and management. During growing season 2011, the spatial distribution of the post-embryonic stages of this insect was studied as a major component of a sampling program. The discrepancy of sampling data from both poisson and negative binomial distributions was investigated using Pearson's Chi square test. Moreover, different crowding and contagiousness indices including dispersion index (ID), index of clumping of David & Moore (lDM), green index (Cx), mean crowding of Lloyd (x*), patchiness index of Lloyd (Ip), Arbous and Kerich's λ, Morisita index (lδ) were used to strengthen the analyses. Taylor's power law and Iwao's regression techniques also were used to create a relation between means and variances. Results revealed that all stages have an aggregation tendency. Arbous and Kerrich's λ index was>2 in all samples and according to Blackith, it may suggest a combination of a behavioral cause of aggregation as well as an environmental one.
  Keywords: Locusts, Orthoptera, population fluctuation, spatial dynamics
 • Shiva Abdollahi Aghdam, Khalil-Berdi Fotouhifar* Pages 43-57
  In an investigation of endophytic fungi associated with cherry (Prunus avium L.) in Iran, healthy plant samples including twigs and leaves were collected during autumn of 2013 and spring and summer seasons of 2014. In this study, 10 fungal species including Acremonium sclerotigenum, Aureobasidium microstictum, Chaetomium globosum, Chalastospora gossypii, Clonostachys rosea, Dendrothyrium variisporum, Fusarium sambucinum, Fusarium verticillioides, Trichothecium roseum and Trichurus spiralis were identified as endophytic fungi of cherry trees in Iran. All identified species are reported for the first time as endophytic fungi of cherry trees in the world. The two species including Aureobasidium microstictum and Dendrothyrium variisporum are new taxa for Iran mycoflora.
  Keywords: Diversity, morphology, mycoflora, taxon, woody plants
 • Abbas Peimani Foroushani, Nafiseh Poorjavad* Pages 59-67
  Application of fertilizers in the plant growth medium can affect plant-herbivore interactions by changing plant growth and physiology. In this research, the effect, of solid and aqueous extract (tea compost) of vermicompost application in tomato potting media on host preference, survival and fertility life table parameters of tomato leaf miner, Tuta absoluta, were investigated. Five treatments including control (without vermicompost), 30% and 60% solid vermicompost fertilizer, 40% and 20% tea compost were used. Results of host preference test, results showed that the lowest number of eggs per leaf and the highest mortality in the larval stages were observed in 60% solid vermicompost treatment. In the life fertility table investigation, female adult longevity (≈ 2days), the number of eggs laid per female (≈16 eggs), intrinsic rate of increase (≈0.013 day-1), net reproductive rate (≈8 nymphs), and finite rate of increase (≈0.01 day-1) of tomato leaf miner reared on plants treated with vermicompost were significantly decreased especially in 60% solid vermicompost treatment. The negative effect of vermicompost application on the tomato leaf miner population can be mentioned in integrated pest management.
  Keywords: Greenhouse cultivation, intrinsic rate of increase, tea compost, tomato, tomato leaf miner
 • Reza Bozorgipour *, Gholamabbas Ayeneh, Tayebe Bakhshi, Ali Omrani, Mohsen Sarhangi, Azadeh Irannejad Pages 69-78
  Yellow or stripe rust, Puccinia striiformis f.sp. tritici, the most damaging wheat disease that has been widely distributed around the world including most parts of our country. Yellow rust can cause heavy damage during the epidemic to wheat production. Producing new resistant varieties is the most effective way to control yellow rust disease. In this study, hot race of yellow rust which was collected from Sari and according to reactions standard and differential varieties, 198E150A, Yr 27 was named to evaluate the resistance of 64 doubled haploid lines, produced by chromosome elimination method crosses between wheat and maize along with resistant (Morvarid, Parsi and Sivand) and susceptible (Bolani and Morocco) control varieties in form of completely randomized design. To assess the resistance of doubled haploid lines of wheat, the first or second leaves of the seedling grown in the greenhouse were inoculated with spores of pathogen. Resistance was measured by infection type, latent period, pustule size and density. The analysis of variance showed a significant difference among the genotypes. The results indicated that there is a high correlation between the measured traits. Besides the result of data analysis indicated that 21 DH lines were the most highly resistant lines and other lines were semi-resistant to highly susceptible. These lines can be used as resistance resources relative to pathogen in improvement wheat programs.
  Keywords: Differential varieties, doubled haploid line, resistance, yellow rust
 • Ziba Mamduh *, Ali Asghar Seraj, Moeteza Movahedi Fazel, Gianfranco Anfora Pages 79-96
  The tomato leafminer moth, Tuta absoluta, Myrick. (Lep.: Gelechiidea) is an important pest of cultivated tomato, Solanum lycopersicum in Iran and other countries throughout the world. This pest damages on tomato and other crops economically due to high fecundity and short generation period. Nowadays, semiochemicallybased management strategies are developing. We aimed to screen and characterize new deterrent compounds to T.absoluta. therefor, the stimulating potential of 15 botanical repellent compounds was assayed on antennal receptors of virgin and mated of both sexes using Electroantennogarame (EAG). In this test, each compound was tested in highest concentration level, 100 µg/µl, on the right antennae of both sexes, 2-4 days old in two reproductive statues, mated and virgin, with 15 replications. Electrophysiological responses showed that all of tested compounds could bind to antennal receptors of tomato leaf miner mothds. (-)-Carvone, Salicylic acid, and Methyl jasmonate were the three compounds that elicited maximum responses on mated females. As a result, these compounds can be introduced as suitable candidates for the behavioral control of T. absoluta females as well sex pheromone on males in control strategies and IPM.
  Keywords: Antennal receptor, (-)-Carvone, electroantennogeram, Methyl jasmonate, Salicylic acid
 • Seyed Sajjad Zabihi *, Samin-O-Sadat Hosseini, Seyed Ahmad Hosseini Pages 97-107
  Potato virus Y is one of the most important damaging viruses with a broad host range. In this research due to detection and isolation of Potato virus Y in turnip fields of Khuzestan province during 2014 growing season, characteristics of three selected isolates (7Tu, 9Tu and 10Tu) from Dezful, Shushtar and Shush cities were investigated. To analyze the host range of the isolates, three selected isolates were mechanically inoculated on some members of Solanaceae, Chenopodiaceae, and Amaranthaceae. All three isolates induced local and systemic symptoms on the leaves of potato, tomato, pepper, datura, and gomphrena plants, but no symptoms were observed on Chenopodium quinoa. Analysis of the PVY partially purified preparations indicated that molecular weight of two protein bands obtained by SDS-PAGE was estimated to be about 33 and 31 KDa. To determine the strain of selective isolates the specific primer pairs CF/OR, NF/NR, OF/OR, and NF/OR were used. Using OF/OR and PVY3TIM/PVNIBIP primers, two fragments with 609 and 1200 bp length respectively were amplified. The CP region in the all three isolates was amplified, cloned and sequenced. The results of all aforementioned tests showed that 7Tu, 9Tu, and 10Tu isolates are probably a member of NTN or W strain groups. According to our knowledge, this is the first report on occurrence of PVY in turnip fields.
  Keywords: Coat protein, turnip, Potato virus Y, RT-PCR, SDS-PAGE
 • Gadir Nouri-Ganbalani *, Ehsan Borzoui, Alireza Nouri, Pejman Tajmiri Pages 109-118
  Nutritional indices and digestive enzymatic activity of Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) was studied on eight potato cultivars including Agria, Dayfla, Ceasar, Labadia, Lady Rozeta, Lotta, Marfona, and Santae under laboratory conditions (25±1 °C, 65±5% R.H. and a photoperiod of 16L:8D h). L. decemlineata third instar larvae reared on cultivar Ceasar had the lowest values of consumed food and larval weight gain. Approximate digestibility values were highest and lowest on cultivars Agria and Marfona, respectively. The larvae reared on cultivar Santae showed the highest efficiency of conversion of digested food and efficiency of conversion of ingested food. Those larvae that fed on cultivar Agria had the highest relative consumption rate. In contrast, the larvae fed on Labadia and Ceasar cultivars had the lowest relative consumption rate. Furthermore, the larvae fed on Santae and Agria cultivars had the highest relative growth rate. Amylolytic activity in the 4th instar larvae was the lowest on Ceasar and Labadia and the highest activity was observed in the larvae fed on cultivars Lotta and Santae. The highest larval proteolytic activity was recorded in Agria, Santae and Lotta cultivars. According to the results, Labadia and Ceasar were the most unsuitable cultivars for feeding of L. decemlineata.
  Keywords: Amylolytic activity, Colorado potato beetle, nutritional indices, proteolytic activity
 • Alireza Shabaninejad, Bahram Tafaghodiniya* Pages 119-126
  Today, describing the distribution patterns of insects using interpolation and estimation methods in order to explore the possibility of proportional control where they has gained the attention of many researchers. This study was performed to evaluate the MLP neural network algorithms and interpolation of population estimates of B. tabaci in areas not sampled and mapped its distribution. Information density of this pest was obtained by sampling in cucumber field of Behbahan. For evaluating ability of different neural network algorithms we used, mean square error and coefficient of determination and to evaluat the network with optimal algorithm we utilized a comparisson of parameters such as mean, variance, statistical distribution and the determination coefficients of linear regression between predicted values by the neural network and actual values. Results showed optimum performance of neural network white Levenberg-Marquardt algorithms was in Learning rate 0.26, Momentum Factor 0.75 and 11 neuron in hidden layer and no significant difference between the values of statistical characteristics (mean, variance) and differences in the statistical distribution of predict and the actual pest density. In other words, an artificial neural network with Levenberg-Marquardt could well learn whitefly density data model. Map of interpolation showed that the pest had cumulative distribution and proved possibility of site-specific pest control on this field.
  Keywords: B. tabaci, interpolation, neural network, Spatial distribution
 • Rojin Moradi, Jahanshir Amini *, Gholamhoosain Ahmadi, Hediyeh Badakhshan Pages 127-137
  Responses of twenty four selected wheat genotypes including commercial cultivars and isogenic lines against the yellow rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici; 6E158A pathotype) were evaluated in Kermanshah province, Iran. Infection type and disease severity as the resistance characteristics were studied in greenhouse and field conditions for seedlings and adult plants respectively. Cluster analysis of seedling stages based on infection type indicated that 8% of the genotypes had probably resistant genes with minor while major effects and other genotypes were controlled by major effect genes. Area under disease progress curve (AUDPC) and relative area under disease progress curve (rAUDPC) criteria were calculated for wheat genotypes in adult plants stages. Cluster analysis using infection type of the first leaf data showed that 29% of the genotypes were susceptible in seedling and adult plant stages; 8% of genotypes were sensitive in the seedling stage but resistant in the adult stage. Additionally, it was found that 25% of the genotypes were resistant in whole periods of growth. High significant correlation (P≤0.01) was calculated for the infection type of the first leaf and two other parameters included AUDPC of flag leaf and infection coefficient.
  Keywords: Adult plant resistance, infection type, seedling resistance, wheat, yellow rust
 • Maryam Atapour* Pages 139-150
  The large cabbage white, Pieris brassicae (L.), is a pest of Brassicaceae family which overwinters as a pupa on different host plants or other shelters. Little information is available on the physiological changes during overwintering of this pest and its cold tolerance. In the current study, the cryoprotectants were identified by LC/MS and their changes were examined by HPLC in specimens collected during the months of autumn and winter, as well as lab-reared pupae which treated one week at 27, 15, 10, 7, and 4 °C. The changes of glycogen content were investigated as the main source of cryoprotectants. Four compounds of trehalose, sorbitol, glucose, and inositol were identified and trehalose and sorbitol showed the highest increase in the winter months and these changes were accompanied by a significant decrease in the glycogen content. In lab-reared pupae treated in 7 and 4 °C, trehalose and sorbitol significantly increased. Therefore, it seems that trehalose and sorbitol, as the most important cryoprotectants, play a significant role in tolerating of low temperatures of winter and tolerating temperatures below 10 °C can induce the production of such compounds in this species.
  Keywords: Cryoprotectants, glycogen, large cabbage white, trehalose, sorbitol
 • Fatemeh Rostami, Seyed Kazem Sabbagh *, Naser Panjehkeh, Mehdi Pirnia Pages 151-160
  In this research, genetic diversity and pathogenicity of Paecilomyces formosusisolates, causal agent of die-back disease of pistachio trees in Yazd and Khorasan Razavi provinces were investigated. Genetic diversity of 50 selected isolates using SSR markers, showed a high degree of polymorphism between isolates. Cluster analysis based on UPGMA algorithm and Jaccard's similarity coefficient, divided the isolates into 11 groups with 75% similarity level. Shannon index, Principal coordinates analysis (PCoA) and analysis of molecular variance (AMOVA) revealed that the highest genetic variation (81%) was disturbed among isolates and genetic variation within isolates was determined as 19%. Between used primers, PVar15 was more appropriate than others to study of genetic diversity of isolates. Study of pathogenicity test and mean comparison mean of data showed that isolates of Mehriz and Abarkoh regions in Yazd province had the most and lowest aggressive isolates, respectively. Our results indicated that there is a specific relationship between the isolates of each region whereas no relationship was identified between related isolates belongs to two provinces and their genetic diversity.
  Keywords: Analysis of molecular variance, Cluster analysis, polymorphism, single sequence repeat
 • Fatemeh Farsi *, Somayeh Rahimi Kaledeh, Poria Abroon, Ahmad Ashouri Pages 161-168
  Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) is one of the most widely used parasitoids of lepidopteran key pests around the world. This species has two reproductive modes, arrhenotoky and thelytoky, the second one is caused by an endosymbiont bacterium which is called Wolbachia. Colors have been mentioned as one of the factors which influence the oviposition of parasitoids. The present study examined the effect of the color patch and quality on oviposition of Wolbachia-infected and uninfected T. brassicae population. At the first, sterile eggs of Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) as laboratory host of both populations were glued on colorful patches included; blue, green, yellow, orange, red, and white, with 30 repetitions for each populations. Colorful papers and cellophanes were used as patches. Both cardboard and cellophane patches were placed in an equal distance from each other in cylindrical containers. All females were separated from E. kuehniella eggs after 24 h. The results showed significant differences in the oviposition rate of infected and uninfected T. brassicae on colorful papers while there were not any significant differences in the oviposition rate of both populations on colorful cellophanes. The results showed that asexual and sexual populations responded differently to colorful papers although females of both populations were able to discriminate between the color of paper patches.
  Keywords: Color, oviposition rate, Trichogramma brassicae, Wolbachia
 • Susceptibility assessment of commercial potato cultivars to early blight disease under the greenhouse and field conditions
  Mehdi Nasr Esfahani *, Giti Alizadeh Moghadam, Mohammad Ali Karimkhah Pages 169-182
  The early blight disease of potato caused by Alternaria alternata and A. solani is one of the most important epidemic diseases of potato crop in Iran, out of which A. alternata is the dominant one. For resistance sources, 24 potato cultivars which are grown throughout Iran were assessed at greenhouse and field conditions. The infection percentages, severity, and disease scoring scales means showed that the cultivars Markies, Kennebeck, Premiere, Atlantic, Sante, Sonate, and Agria were the most susceptible ones under greenhouse conditions. However, the cultivars Granula, Diamont, Picasso, Maradona, and Kayzer were the most resistant ones and were ranged in the significant and respective groups of statistical analysis. The other cultivars reacted intermediately with a moderately resistance, tolerance, and moderately susceptible reactions with significant effects. The field results also showed almost the same results as for greenhouse experiments with significant statistical groups and distinct on the basis of the disease developments. The disease expansion in advanced stages of the crop growth showed an ascending level of developments in a varying degree with high significant effects, indicating that, the cultivars reacted independently and were distinct from each other on the basis of disease severity and scoring scale.
  Keywords: Cultivars, early blight, field, glass-house, growth stages, potato