فهرست مطالب

علوم و فنون نظامی - پیاپی 36 (تابستان 1395)
 • پیاپی 36 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله علمی - ترویجی
 • علی رستمی*، محمد باقر دانش آشتیانی صفحات 5-26
  دکترین نظامی دفاعی مجموعه ی از اصول اساسی، قواعد، نظریه ها، اندیشه ها، زیربنای فکری و اصول بنیادی مورد قبول و حمایت ملی است که توسط رهبران نظامی سیاسی کشور و با توجه به دکترین امنیت ملی، اندیشه نظامی حاکم بیان می شود. دکترین های نظامی بالاترین و کلان ترین قواعدی هستند که در ساختار نظامی یک کشور تعریف می شوند. محقق با تاکید بر دکترین نظامی- دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا تلاش دارد. نقش مولفه نظامی-دفاعی در محیط ملی و بین المللی را بررسی نماید و به این سئوال پاسخ که از منظر مقام معظم فرماندهی کل قوا اهداف و کارکرد دکترین نظامی-دفاعی ایشان در سطح ملی و بین المللی چیست؟ بر همین اساس مجموعه بیانات و مکتوبات از سال 1368 تا 1395، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است و به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی و از نظر نوع به صورت کیفی در دسته پژوهش های نظری -کاربردی قراردارد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اقتدار نیروهای مسلح و خودکفایی صنعت دفاعی و قدرت کم نظیر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ناشی از دکترین و اندیشه ناب و بلند دفاعی فرماندهی کل قوا است که ریشه در آموزه های بلند دینی، عقلانیت متکی به اجتهاد، درک عمیق و آگاهی وسیع و تجربه گران سنگ مدیریتی دارد. مهم ترین شاخصه مولفه نظامی - دفاعی در دکترین مقام معظم فرماندهی کل قوا، اقتدار و بازدارندگی قدرت نظامی نیروهای مسلح است که باید توام با بصیرت دینی باشد و بتواند در مقابله با نظام سلطله جهانی ایستادگی و از حقوق کشورهای مسلمان و مظلومین دفاع نماید و آگاهی بخش و الهام بخش به ملت های جهان اسلام باشد.
  کلیدواژگان: دکترین نظامی، فرماندهی معظم کل قوا، محیط ملی، بین المللی
 • ابوالقاسم گل خندان* صفحات 27-54
  مخارج دفاعی در ایران به دلیل قرار گرفتن در محیط بی ثبات خاورمیانه و مواجه با تهدیدات امنیتی بعضی از کشورهای جهان، بخش قابل توجهی از کل مخارج عمومی را تشکیل می دهد. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای مخارج دفاعی در ایران به لحاظ توصیه های سیاستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، آن چه به عنوان سوال اصلی این تحقیق مطرح می شود آنست که عوامل تعیین کننده مخارج دفاعی (اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک) در ایران، طی سال های 1391-1338 کدامند؟ به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای ایران طراحی و به منظور برآورد آن از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که در بین متغیرهای اقتصادی، رشد اقتصادی، مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری اثر منفی بر بار دفاعی ایران داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبت بر بار دفاعی ایران داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. در بین متغیرهای راهبردی، متغیرهای مجازی جنگ تحمیلی و اثرات احتمالی هجوم بیگانگان به کشور، مطابق انتظار تاثیر مثبت بر بار دفاعی ایران داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی ایران اثر مثبت داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین ایران و این کشورها می باشد. هم چنین، متغیر مجازی تفکیک نظام جمهوری اسلامی از نظام شاهنشاهی، اثر منفی بر بار دفاعی کشور ایران داشته است. بر اساس این نتایج می توان گفت که عوامل اصلی مخارج دفاعی در ایران، راهبردی هستند.
  کلیدواژگان: مخارج دفاعی، تهدید، ایران، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)
 • داود غفوری *، محمد مهدی تنعمی، شعبان مرادی صفحات 55-81
  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لزوم ایجاد دگرگونی در نظام اداری کشور و دستیابی به نظام مطلوب صحیح و کارآمد در جهت سرعت بخشیدن به حل و فصل امور، آسان سازی در اجرای برنامه های توسعه و... همواره مورد تاکید مقامات و مسئولین کشور بوده است؛ بر همین اساس برنامه تحول در نظام اداری حول محور«ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری» به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و در سازمان ها به معرض اجرا گذاشته شده است. تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان رضایت داوطلبین استخدام دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از فرایند جذب و گزینش بر اساس طرح تکریم ارباب رجوع، با نگرشی بر آموزه های دینی انجام شده است. بدین منظور 7 فرضیه بر اساس مطالعه ادبیات تحقیق و بر مبنای مولفه های تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع استخراج و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل داوطلبین استخدامی دوره 4 ساله 1390 الی 1393 دانشگاه های افسری آجا می باشد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های فیشر و توکی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت بین میانگین پاسخ ها از سال 90 تا 91 و نیز 91 تا 92 معنادار بوده، در حالی که این تفاوت از سال 92 تا سال 93 معنادار نمی باشد. در نتیجه علی رغم عدم بهبود از سال 92 تا 93 ، کلیه موضوعات مطروحه در فرضیه ها از سال 90 تا 92 بهبود یافته اند.
  کلیدواژگان: ارتش جمهوری اسلامی ایران(آجا)، تکریم ارباب رجوع، کرامت، نظام اداری، پاسخگوئی
 • مجید قاسمی*، عباس رضایی صفحات 81-100
  تیپ مستقل زرهی نزاجا با آمادگی و بهره گیری از تجربیات هشت سال دفاع مقدس باید با شناخت کامل و برنامه ریزی آمادگی لازم را در برابر هرگونه تحرک از طرف گروه های تکفیری، تارشگری را داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین عملیات کلاسیک تیپ مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه های تکفیری، تارشگری می باشد. با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی، روش انجام آن توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها به روش آمیخته (ترکیبی) انجام شده است. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای با استفاده از ابزار اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه نمونه این پژوهش 41 نفر از فرماندهان، جانشینان و معاونین تیپ مستقل زرهی نزاجا می باشد. پایایی سئوالات پرسشنامه بر اساس فرمول ضریب آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. آزمون پژوهش در سطح خطای پنج درصد (%5=α) نشان داد که بین فرماندهی و کنترل و تک هماهنگ شده در مقابله با گروه های تکفیری، تارشگری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرماندهی و کنترل، تک هماهنگ شده، گروه های تکفیری تارشگری، تیپ مستقل زرهی نزاجا
 • رسول کریمی طاهر *، حسین کمالوند، عبدالله وثوقی صفحات 101-118
  سازمان ها و یگان های نظامی کشور و بالاخص ارتش جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماموریت ویژه ای که در خصوص دفاع از کیان کشور ایفا می کنند، جایگاه مهمی در بین سازمان های دیگر دارند. در این گونه سازمان ها یکی از آسیب های رفتاری مهم، فرار سربازان می باشد. براین اساس و باتوجه به نقش و تاثیر عوامل درون و برون سازمانی موثر بر فرار از خدمت سربازان، در این مقاله سعی بر آن است به مفهوم فرار از خدمت و عوامل درون و برون سازمانی موثر بر آن پرداخته شود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سربازان فراری منطقه هوایی مهرآباد از دی 1394 تا شهریور ماه 1395 به تعداد 103نفر می باشد. برای تعیین نمونه آماری، به علت محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی محقق-ساخته بدست آمده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ(86/0) و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان موضوع مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج بررسی ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که بین عوامل درون سازمانی(عوامل مدیریتی و عوامل تقنینی) و عوامل برون سازمانی(عوامل فردی، خانوادگی و عوامل محیطی) با فرار از خدمت سربازان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر تاثیرمعنادار عوامل برون و درون سازمانی بر فرار از خدمت سربازان بوده و از بین عوامل برون سازمانی داشتن بیماری جسمانی و روانی، دلتنگی خانواده و شرایط بد آب و هوایی و از بین عوامل درون سازمانی، تبعیض در تعیین محل خدمت، آزار و اذیت سربازان ارشد و میزان طولانی بودن مدت خدمت نظام وظیفه دارای بیشترین تاثیر بر فرار از خدمت می باشند.
  کلیدواژگان: فرار از خدمت، سربازان، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، ارتش ج.ا.ا
 • صمد بارانی* صفحات 119-135
  در عصر کنونی سازمان های نظامی بیش از پیش با تغییرات و دگرگونی های متنوع محیطی مواجه هستند و واکنش مناسب به این تغییرات اساس اقتدار و پویایی آنها است. به زعم اندیشمندان مدیریت، فرهنگ سازمانی بستر هرگونه تغییر و تحول در سازمان به حساب می آید و فرهنگ سازگار با اهداف تحول، نقش کلیدی در موفقیت برنامه های تغییر ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در یکی از سازمان های نظامی کشور براساس ویژگی های فرهنگ سازمانی بیان شده در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله) می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان مورد مطالعه تشکیل می دهند. نمونه آماری 284 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعیین گردیده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شده است که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که در هر هفت ویژگی فرهنگ سازمانی مورد بررسی در جامعه مورد مطالعه، بین وضع موجود و وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهایی برای تقویت فرهنگ سازمانی در سازمان های نظامی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، سازمان نظامی، سیاست های کلی، مقام معظم رهبری (مدظله
 • حسن امیری *، رضا رحمتی، محمدعلی رنجبر صفحات 143-163
  داشتن راهبرد برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن می باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. نحوه برنامه ریزی و تدوین سیاستهای توسعه فناوری و وجود الگو و نقشه راهی جامع در این زمینه، از عمده مسائل صنایع دفاعی می باشد که مدیران و برنامه ریزان این حوزه با سوالاتی درباره شیوه تحلیل شرایط درونی و محیطی صنعت، نحوه ارزیابی تاثیر تحولات آینده و چگونگی تدوین و اجرای مراحل برنامه ریزی راهبردی، مواجه می باشند. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندی درونی صنایع دفاعی وچگونگی بکارگیری امکانات و توانمندی ها در جهت استفاده از فرصتهای پیرامونی و کنترل تاثیر تهدیدات احتمالی آینده، از طریق تدوین راهبردهای موثر بر توسعه فناوری دفاعی آینده می باشد.
  این پژوهش از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده، تحلیل اهداف سیاستهای دفاعی کلان ملی و بهره برداری از پژوهش ها ی موجود، سایر عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه فناوری را احصاء و از طریق نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، به روش دلفی، اقدام به استخراج عوامل موثر بر توانمندی درونی و شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر توسعه فناوری دفاعی و تعیین میزان اهمیت آنها نمود، سپس بوسیله تکنیک SWOT، سایراستراتژی های رقابتی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی موثر بر رشد و توسعه فناوری دفاعی آینده را تبیین و موقعیت صنعت دفاعی را به منظور بکارگیری موثرترین نوع راهبردها تحلیل نموده است.
  کلیدواژگان: توسعه فناوری، تدوین راهبرد، فناوری دفاعی آینده، راهبردهای دفاعی
|
 • Abolghasem Golkhandan * Pages 27-54
  Defensive Expenditures in Iran is a significant part of the total public expenditures due to its lack of security in the Middle East and the security threats of some countries in the world. Therefore, it is important to identify the factors affecting defense spending in Iran in terms of policy recommendations. Based on this, what is considered as the main question of this research is that what determines the defensive Expenditures (economic, social and strategic) in Iran during the years 1959-2012. To this end, a general defense expenditure model has been designed for Iran, and the autoregressive distributed lag model (ARDL) has been used to estimate it. The results of the model estimation show that, among economic variables, economic growth, non-deficits expenditures (as defense cost expenditures) and trade balance have a negative effect on Iran's defense load. Population as a social variable at a significantly lower level than other variables has had a positive effect on Iran's defense load, which indicates that defense is a general commodity. Among the strategic variables, the virtual variables of the imposed war and the possible effects of foreign invaders on the country, as expected, have had a positive impact on Iran's defense load. The average defense load of the Middle East countries has also had a positive impact on Iran's defense load, suggesting a rivalry between Iran and these countries. Also, the virtual variable separating the Islamic Republic from the Imperial system has had a negative effect on the defense load of Iran. Based on these results, it can be said that the main factors of defense spending in Iran are strategic.
  Keywords: Defense Spending, Threat, Iran, Auto Regressive Distributed Lags (ARDL)
 • Dawod Ghafoori * Pages 55-81
  After the victory of the Islamic Revolution, the necessity of changing the administrative system of the country and achieving a proper and efficient system for speeding the settlement of issues, facilitating the implementation of development plans and ... has always been emphasized by the authorities and officials; Accordingly, the program for the evolution of the administrative system around the "promotion and preservation of people's dignity in the administrative system" has been approved by the honorable ministers of the ministries and has been put into practice in the organizations. This study aims to measure the satisfaction of volunteers with recruitment of Army universities of the Islamic Republic of Iran based on the client's reverence plan and a view to religious teachings. For this purpose, seven hypotheses were selected based on the study of the research literature and based on the elements of the approval of client's reverence plan. The statistical population of the study consisted of recruitment volunteers in a four-year period (2011-2014). The data were collected through a questionnaire. To test the hypotheses, Fisher and Tukey tests were used and for analyzing the data, the SPSS software was used.
  The findings of the study showed that the difference between the mean of responses from 2011 to 2012 and 2012 to 2013 were significant, while the difference between 2013 and 2014 was not. As a result, despite the lack of improvement from 2013 to 2014, all the issues raised in the hypotheses have improved from 2011 to 2013.
  Keywords: Army of the Islamic Republic of Iran (AJA), honoring customers, dignity, administration, accountability
 • Majid Ghasemi *, Abbas Rezaei Pages 81-100
  Abstract: Independent Armoured Brigade With a readiness and utilizing the experience of eight years of sacred defense Have perfect knowledge and planning, Be prepared against any movement by non-state armed groups (Takfiri groups, Tarshgry) The purpose of this paper is to explain how to use armored tactical independent Brigade deal with non-state armed groups(Classical operations, civil defense, executing maneuvers) respectively. Due to the nature of the subject, this paper, the research method and descriptive data analysis using mixed (hybrid) is done. Data collection and field study library using the tools of documentation, Interviews with experts And questionnaire have been made. Sample for this study, 41 patients commanders, Brigade successors and independent deputies is the armored Army. The reliability of the questionnaire by Cronbach's alpha coefficient formula was 0/87. Test Research at five percent error ( α =% 5) showed That the classical operations, civil defense, the implementation of maneuver in dealing with non-state armed groups(Takfiri groups, Tarshgry) there was a significant negative correlation.
  Keywords: Command, control, single coordinated, Tarshgry takfiri groups, independent brigade Panzer Army
 • Rasuol Karimitaher * Pages 101-118
  The military organizations and units of any country, especially the Islamic Republic of Iran have an important place among other organizations because of their special mission in defense of the country. In such organizations one of the most important behavioral injuries is the escape of soldiers. Based on this, and considering the role and influence of internal and external factors affecting the escape of soldier's service, this paper tries to address the concept of escape from military service and its internal and external factors affecting it. This research is applied in a descriptive-correlative way. The statistical population of this study is the total number of 103 fugitive soldiers from Mehrabad Air base from 2015 to 2016. To determine the statistical sample, the census method was used due to the limited statistical population. Data were collected through a researcher-made written questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (0.86) and the validity of the questionnaire was confirmed by experts. The results of the study using Pearson correlation test and bivariate regression show that there is a significant relationship between internal factors (management and regulatory factors) and external factors (personal, family and environmental factors) with the soldiers’ escape from military service. Also, the results of regression analysis indicated that the external and internal factors had a significant effect on the soldiers’ escape from military service. Among external factors having physical and mental illness, family dislocation and bad weather conditions, and among inter-organizational factors, discrimination in determining the place of service, the persecution of senior soldiers and the long duration of service have the greatest impact on the soldiers’ escape from military service.
  Keywords: evation of military service, inter-organizationul factors, organizationul factors
 • Samad Barani * Pages 119-135
  In the current era, military organizations are increasingly facing a variety of environmental changes, and the proper response to these changes is the basis of their authority and dynamism. According to management thinkers, organizational culture is considered to be the bedrock of any transformation in the organization, and culture adapted to the goals of transformation plays a key role in the success of the change programs. The main objective of this research is to examine the status of organizational culture in one of the military organizations of Iran based on the characteristics of the organizational culture expressed in the general policy of the administrative system, which has been advised by the Supreme Leader. The research method is descriptive-survey. The statistical population of this study is all the personnel of the study organization. The statistical sample is 284 people, which is determined by the Cochran formula. The sampling method was simple random sampling and a researcher-made questionnaire was used to collect the data. Its validity was confirmed by content method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. Paired T-test was used to analyze the data. The results and findings of the research showed that there is a significant difference between the present situation and the desired situation in the seven characteristics of the organizational culture studied in the studied society. Finally, according to the findings of the study, there are suggestions for strengthening organizational culture in military organizations.
  Keywords: Study of Organizational Culture in Military Organizations Based on the General Policy of the Supreme Leader Imam Khamenei
 • Rreza Rahmati, Mohamadali Ranjbar, Hassan Amiri * Pages 143-163
  Having a strategy for the defense industry of any country is vital because of its complexity, cost and being time consuming. The way of planning and formulation of technology development policies and the existence of a comprehensive template and plan in this regard is one of the major issues in the defense industry. Managers and planners in this field are asked questions about how to analyze the internal and environmental conditions of the industry, how to assess the impact of future developments, and How to design and implement strategic planning steps. The purpose of this research is to identify and analyze the factors affecting the capabilities of defense industries and how to use them to take advantage of opportunities and control the impact of future threats through the development of effective strategies for the development of future defense technology. This research identifies the factors influencing the growth and development of technology by conducting extensive library studies, analyzing the achievements of national security policies and exploiting existing research, and by conducting a survey of experienced experts and planners of the defense industry in Delphi, extracts effective factors on the internal capability of defense industries and identify environmental factors affecting the development of defense technology and determine their significance. Then by using the SWOT analysis, the competitive, adaptive and defensive strategies affecting the growth and development of future defense technology were explained and the position of the defense industry was analyzed in order to employ the most effective strategies.
  Keywords: technology Expanding, strategy planning, Future defend technology, Defend strategy