فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 6 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/24
 • تعداد عناوین: 4
|
 • الهام شهرآیینی، علی اکبر اصیلیان مهابادی *، علی اشرف امیری نژاد، محمود رستمی نیا، بهناز یوسف شاهی صفحات 1-12

  یکی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم های زهکشی و تخمین جریان آب در خاک ، ضریب هدایت هیدرولیکی خاک می باشد. هر چند روش هایی برای اندازه گیری مستقیم این ویژگی پیشنهاد شده است ، لیکن این روش ها همچنان پرهزینه و زمان بر می باشند، توابع انتقالی ابزاری ارزشمند و یکی از روش های غیرمستقیم بوده که قادر است ویژگی های دیریافت خاک را از ویژگی های زودیافت آن برآورد نماید. هدف از انجام این پژوهش، اشتقاق بهترین تابع انتقالی برای پیش بینی مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از ویژگی های زودیافت خاک در منطقه آبادان است. پس از انجام مطالعات پایه زهکشی شامل لایه بندی (تعیین بافت، رنگ، مقاومت به حفاری، چسبندگی و شکل پذیری) و تعیین سطح ایستابی، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش چاهک ارنست اندازه گیری شد سپس با انجام مطالعات خاکشناسی در مقیاس نیمه تفصیلی دقیق خصوصیات مورفولوژیکی خاک مانند ساختمان تعیین گردید همچنین برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک ها اندازه گیری شدند میانگین هندسی قطر ذرات خاک و انحراف معیار هندسی قطر آنها با استفاده از معادلات موجود محاسبه شدند. مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع با توجه به میانگین هندسی قطر ذرات، ساختمان خاک، تخلخل و عمق و از طریق رگرسیون خطی و غیرخطی چندگانه برآورد شد، از چهار تابع انتقالی بدست آمده نتایج نشان داد که دقت برآورد تابع انتقالی بدست آمده باR2=0.955 برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع از این چهار پارامتر مناسب می باشد به گونه ای که می توان از آن در تخمین اولیه طراحی های پروژه های آبیاری، زهکشی و منابع آب استفاده نمود

  کلیدواژگان: بافت و ساختمان خاک، رگرسیون خطی و غیرخطی، عمق خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع
 • بیت الله محمودی *، فاطمه اسحاقی میلاسی صفحات 13-28
  مطالعه بر روی توزیع درآمد در روستا و شناخت روش های ایجاد تنوع در درآمد روستاییان امری ضروری است و می تواند به بهبود سیاست گذاری کشور در این زمینه کمک نماید. در مطالعه حاضر به بررسی درآمد و هزینه خانوار در روستاهای جنگل-نشین ناحیه عرفی سردشت شهرستان لردگان و مقایسه نتایج حاصل با متوسط استانی و کشوری پرداخته شده است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، توصیف و تحلیل کمی با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. در همین راستا 170 پرسش نامه با درنظر گفتن خطای 07/0 در تیرماه 1395 تکمیل گردید. با توجه به یافته های تحقیق متوسط درآمد حاصل از هر یک از گروه های حقوق بگیری عمومی، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی در ناحیه عرفی سردشت بیش تر از میانگین استانی و کشوری است. همچنین هزینه های خوراک و پوشاک در منطقه مورد مطالعه بیش تر از متوسط استانی و کشوری می-باشد. در حالی که میانگین هزینه های درمان و رفت و آمد کم تر از متوسط استانی و کشوری است. مطابق نتایج بین درآمد کل و شاخص های سن، تحصیلات، وضعیت سکونت، بعد خانوار، اعضای درآمدزای خانوار، دامداری، زراعت و طایفه همبستگی وجود دارد. علاوه بر آن بین هزینه کل خانوار و شاخص های سن، وضعیت سکونت و طایفه رابطه معنی داری برقرار است.
  کلیدواژگان: درآمد و هزینه خانوار، جنگل نشین، شهرستان لردگان
 • یوسف تقی ملایی، نرجس شرفی * صفحات 30-49
  بنا به مطالعات انجام شده، میزان آب شیرین تجدید شونده سالانه قابل دسترس برای هر نفر در ایران که در سال 1334 شمسی 6203 متر مکعب بوده و در سال 1369 به 2025 متر مکعب، یعنی کمتر از یک سوم، کاهش یافته است. این رقم در سال 1404شمسی به میزان 814 مترمکعب می رسد و به این ترتیب ایران به جرگه کشورهایی که با کمبود آب مواجه است، خواهد پیوست. براساس تازه ترین آمار ارایه شده از سوی وزارت نیرو، درحال حاضر بیش از یک میلیون حلقه چاه آب شامل عمیق و نیمه عمیق در کشور وجود دارد که این چاه ها با دریافت مجوز قانونی حفر شده اند. تعداد چاه های عمیق حفر شده در کشور بالغ بر 205 هزار و 511 حلقه است و تعداد چاه های نیمه عمیق به 553 هزار و 87 حلقه می رسد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد چاه های حفرشده در ایران، نقش و تعداد قنات ها و چشمه ها که روزگاری تنها منبع تامین آب ایران بودند نیز کاهش یافته است. به طوری که هم اکنون در کل کشور 50 هزار و 839 رشته قنات وجود دارد که البته بسیاری از آنها روبه نابودی هستند. تعداد چشمه های موجود در ایران نیز به 254 هزار و 554 رشته می رسد که به دلیل افت آب های زیرزمینی، تعداد چشمه-ها رو به کاهش است. حال در این بین این پرسش باقی است که مدیریت منابع آب کشور در این حوزه آیا اصولی عمل کرده است یا خیر؟ در مطالعه کنونی وضعیت بحرانی آب کشور از نظر وضعیت چاه ها، قنات ها و چشمه ها مورد بررسی قرار گرفته است که تمرکز بر منابع آبی رود کر در استان فارس دارد.
  کلیدواژگان: پایداری منابع آب، چاه ها، قنات ها، چشمه ها، رودخانه کر
 • یوسف تقی ملایی* صفحات 51-58
  فعالیت های غیرقانونی در بخش جنگل در مرحله بهره برداری، حمل و نقل، تبدیلات، خرید و فروش با تخلف از قوانین ملی صورت می گیرد. ایجاد حریق عمدی در اراضی جنگلی به منظور تبدیل آنها و تغییر کاربری به استفاده های تجاری از جمله فعالیت های غیرقانونی در جنگلداری و بخش صنایع چوب می باشد. پاک تراشی غیرقانونی اراضی موجب ایجاد مشکلات زیادی از قبیل جنگل زدایی و آتش سوزی جنگل شده اند. اجرای یک برنامه فوری در راستای توقف جرایم جنگل ضروری است. مطالعات موردی در چندین کشور بر اساس این مطالعه نشان می دهد که فعالیت های غیرقانونی در بخش جنگل ریشه در چهار عامل اساسی دارد: اختلاف بین سیاست و شبکه قانونی، حداقل بودن ظرفیت اجرائی، ناکافی بودن داده های اطلاعات در مورد منابع جنگلی و فعالیت های غیرقانونی، فساد در بخش خصوصی و در دستگاه های مدیریتی. در مطالعه کنونی افزایش کارایی سیاست و محیط قانونی، ایجاد ظرفیت سازمانی برای اجرای قانون جنگل (نهادینه سازی اجرای قانون)، بهبود داده ها و دانش را از جمله راه های مقابله با فعالیت های غیرقانونی و مخرب جنگل توسط مردم و سازمان ها می داند. استراتژی های برای بهبود پیروی از قانون در بخش جنگل باید بر اساس ارزیابی و بررسی نتایج اساسی از فعالیت های غیرقانونی باشند.
  کلیدواژگان: جنگل های جهان، فعالیت های غیرقانونی، جنگل و ایجاد حریق عمدی در اراضی جنگلی
|
 • Aliakbar Asilian Mahabadi*, Elham Shahrayini, Aliashraf Amirinejad, Mahmood Rostaminia, Behnaz Yousefshahi Pages 1-12

  Soil hydraulic conductivity (K) is an important parameter in designing drainage systems and estimating water flow in soils, Although some methods are suggested for direct measurements of saturated hydraulic conductivity (Ks) but they are usually time consuming and costly. Pedotransfer functions (PTFs) is a valuable tool and indirect method to predict the Ks from the available soil data. The purpose of this research was to derive the best PTF that can predict saturated hydraulic conductivity values from the available parameters in Abadan. After basic studies drainage include logging (determination of texture, color, resistance to drilling, stickiness and plasticity) and determination of watertable, saturated hydraulic conductivity was measured on the soil columns using Ernest auger hole method then by exact semidetailed soil survey, morphological characteristics such as structure were specified as well, some physical and chemical properties of soil were measured, Geometric mean diameter (dg) and geometric standard deviation of soil particles (dg) were calculated by the exist equations. The multiple linear and nonlinear regression methods were used to develop the pedotransfer functions by using soil structure class, geometric mean diameter (dg), porosity and depth. From these four pedotransfer functions which were derived , the results indicated that accuracy of the derived PTF with R2=0.955 can predict the saturated hydraulic conductivity well from these four parameters and it can be used for primary estimation in order to design of irrigated poject.

  Keywords: saturated hydraulic conductivity, depth, linear, nonlinear regression, soil texture, structure
 • F. Eshaghi Milasi, B. Mahmoud * Pages 13-28
  Study on income distribution in rural areas and identifying methods for creating diversity in income of villages is necessary and can help improve the country's policy. In this study, the income and cost of households in the villages of the traditional span of Sardasht in Lordegan Township and the comparison of the results with the provincial and national average have been investigated. The approach that used in this research is descriptive and quantitative analysis using semi-structured interviews. In this regard, 170 questionnaires were completed with an error of 0.07 in June 2016. According to the findings of the research, the average income from each of the general salary groups, free agricultural and non-agricultural businesses in the Sardasht area is more than the provincial and national average. Also, the cost of food and clothing in the studied area is more than the provincial and national average. While the average cost of treatment and commuting is lower than the provincial and national average. According to the results, there is a correlation between the total income and the indicators of age, education, housing status, household size, Members with income in household, livestock, agriculture, and clan. In addition, there is a meaningful relationship between the total cost of the household and the indicators of age, the status of residence and clan.
  Keywords: income, cost household, Forest dwellers, Lordegan Township
 • Narjes Sharafi *, Yousef Taghi Mollaei Pages 30-49
  With to studied, volume of Annual renewable annual fresh water per person in Iran in 1334 Da (1955 AD) was 6203 for one. And 1369 Da (1990 AD)to arrive 1404 Da (2025 AD)-less one third- decreased. In 2025 will arrived 816. Therefore , Iran is member of list of country with severe water shortage. With attitude to update survey of water department , Iran have 1 million water well involve deep and semi deep in country, now that they have dig license. The number of deep wells are 205511 ring and number of semi deep wells are 553087 ring in country. On the other hand increase of dig of well caused to decrease spring and Qanats that once important resource of water in ancient Iran. Now in all country is 50839 Qanats field that of course they are usually destroyed. The number of springs in Iran are 254554 ring that because of less of underground waters, caused to decrease of springs. Is correct function of water resources Management of Iran? This article describes the state of The Iranian Water Crisis From the point of view wells, Qanats and springs condition is assessment that focus is on Kor water resources in Fars province.on a map prepared in this study, about 45 percent of area was located in moderate classes to high risk classes and fire hazard threatened forests, grasslands, wildlife, welfare and recreation of people that have high dependence on these forests.
  Keywords: Sustainability., wells., Qanats., springs., Kor river
 • Yousef Taghi Mollaei * Pages 51-58
  These studies point to a number of underlying causes contributing to the occurrence of illegal activities in the forest sector, including a flawed policy and legal framework and minimal law enforcement capacity in producer countries, insufficient information about forest resources and illegal operations and high demand for cheap timber. Corruption both in the public and private sector was also identified as intrinsically linked to illegal logging and associated trade. Cause illegal cutting by local people is firing forest and deforestation. Rather than dwelling on the many complex causes and far-reaching impacts of illegal forestry operations, this report attempts to identify examples of best practices to address the problem. Several countries have recognized the urgent need to develop a comprehensive and coherent strategy to tackle the problem of illegal forestry activities. This report shows that any strategy to address forest crime needs to be based on a sound understanding of the root causes behind the current situation. It presents a short analysis of the reasons why laws are broken along with the current best practices to establish a clear, transparent, sound and coherent forest policy and legislative framework that will foster better law compliance.
  Keywords: world forest, illegal activities, forest, firing forest by people