فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 121 (زمستان 1396)
 • پیاپی 121 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • حسین امیری*، سید جعفر جمالی، احمد ملابهرامی صفحات 761-787
  این مقاله با تمرکز بر پایداری تورم، پویایی های تورم را در 12 کشور صادرکننده ی نفت طی دوره ی زمانی 2002-2014 با استفاده از مدل های پانل غیرخطی بررسی می کند. نتایج نشان می دهند، سطح پایداری تورم در مدل های خطی از مدل های غیرخطی بیش تر است، به طوری که براساس رویکرد های OLS، اثرات ثابت و مدل آرلانو- باند، سطح پایداری تورم به ترتیب 727/0، 655/0 و 59/0 می باشد. بر پایه ی نتایج، برآورد پایداری تورم مثبت بوده و از نظر آماری معنادار است که تاثیر سطح جاری تورم بر سطح آتی تورم را بیان می کند. همچنین براساس نتایج حاصل از مقاله، پایداری تورم در مدل های خطی نسبت به مدل های ترتیبی بالاتر است. از سویی، با در نظر گرفتن ناهمگنی و شرایط اولیه یعنی سطح اولیه ی مشاهده شده تورم هر کشور، برازش مدل بهتر می شود. نتایج تجربی نشان می دهد احتمال بروز جهش های بزرگ تورم پایین است و احتمال حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر بیش تر از حرکت تورم به سمت سطوح پایین تر است. بر پایه نتایج حاصل شده، هر چه شکاف میان نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف بزرگ تر باشد، میل تورم به تصحیح خود و حرکت به سمت سطح مطلوب تورم بیش تر است. به طور کلی نتایج نشان می دهند که پایداری تورم غیرخطی است و براساس اینکه نرخ تورم در چه دامنه ای قرار می گیرد، متغیر است. این بدان معناست که سیاست های تثبیت تورم در کوتاه مدت، دارای اثرات بلندمدت است.
  کلیدواژگان: تورم غیرخطی، کشورهای صادرکننده ی نفت، مدل پروبیت رتبه ای اثرات تصادفی پویا، پایداری تورم، ناهمگنی و شرایط اولیه
 • رسول بخشی دستجردی*، رویا رحیمی صفحات 789-820
  کنز در اسلام به صراحت نفی شده است. همچنین در علم اقتصاد، جان مینارد کینز از اولین اقتصاددان هایی است که به بحث در این باره پرداخته است. با این وجود، کینز، نیوکینزین ها و نیوکلاسیک ها روی جنبه پولی کنز تمرکز داشته اند. این محققان، دیگر جنبه های کنز از جمله کنز سرمایه را مورد توجه قرار نداده اند. در این مقاله تلاش شده است که یک مدل نظری برای نشان دادن اثرات کنز پولی و کنز سرمایه طراحی شود. در این جا منظور از کنز پول، مفهوم مد نظر کینز از کنز پول است که از انگیزه ی سفته بازی پول نشات می گیرد. کنز سرمایه ی فیزیکی نیز به معنای معطل و منتظر نگاه داشتن زمین، ساختمان و ابزار است. در این پژوهش از روش تعادل عمومی پویای تصادفی در فرایندی شامل دو مرحله استفاده می شود. پس از طراحی و حل الگو، با استفاده از داده های اقتصاد ایران، شبیه سازی انجام شده است. نتایج حاصل از حل الگو و شبیه سازی آن، اثر منفی کنز بر متغیرهای واقعی نظیر ذخیره ی سرمایه، مصرف و تولید را تایید می نماید. برهمین اساس برای افزایش سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، لازم است مقامات پولی و مالی، سیاست های مناسبی برای کاهش دادن کنز طراحی نمایند. وضع مالیات بر انباشت کنز دارایی های سرمایه ای و کاهش نرخ سود بانکی از جمله پیشنهادات سیاستی می باشد.
  کلیدواژگان: الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اقتصاد اسلامی، کنز پولی، کنز سرمایه، خنثایی پول
 • محمد مهدی برقی اسگویی، علیرضا کازرونی، بهزاد سلمانی، صابر خداوردیزاده* صفحات 821-840
  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1393-1360 می باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز موثر واقعی در رژیم های اول و دوم تاثیر منفی بر تراز تجاری شده اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تایید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است.
  کلیدواژگان: تراز تجاری، نرخ پس انداز، نرخ ارز موثر واقعی، منحنی جی، مارکوف سوئیچینگ
 • منصور جوهری فروشانی، حسین حق شناس*، بابک صفاری صفحات 841-858
  سیاست قیمت گذاری محدوده به عنوان یک سیاست مدیریت تقاضا، دارای تجربیات جهانی در زمینه درونی سازی هزینه های بیرونی تراکم ترافیک است. یکی از اصلی ترین سئوالات در این سیاست، نحوه ی تعیین سطح عوارض می باشد. در این پژوهش با استفاده از مفاهیم هزینه های اجتماعی و نقطه تعادل نمودارهای عرضه و تقاضا تلاش شده یک روش نوین برای تعیین سطح عوارض در این سیاست ارائه شود. در این نقطه تعادل، عوارض دریافتی از خودروهای شخصی که وارد محدوده می شوند با هزینه ی نهایی خودروها در شهر برابر است. نمودار تقاضا با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مصاحبه تمایل به پرداخت رانندگان خودروی شخصی با رویکرد رجحان بیان شده ترسیم شده است. نمودار عرضه نیز از محاسبه ی هزینه های اجتماعی ترافیک خودروها شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، شلوغی شبکه، خدمات ترافیکی و تسهیلات با استفاده از نتایج تخصیص ماتریس سفر خودروها به شبکه حمل ونقل در حالات مختلف حاصل شده است. با محاسبه ی نقطه برخورد منحنی تقاضا و منحنی عرضه (هزینه ی نهایی)، سطح عوارض برای هر بار ورود به محدوده ی مرکزی در شهر اصفهان در ساعت اوج تعیین شده است. در این سطح عوارض، بیش از 75 درصد از استفاده کنندگان از خودروی شخصی از استفاده از خودروی شخصی انصراف می دهند و با وسیله های دیگر به مرکز شهر سفر می کنند.
  کلیدواژگان: عرضه، تقاضا، حمل و نقل، قیمت گذاری محدوده، عوارض، اصفهان
 • حسین راغفر، میرحسین موسوی، مرضیه قاسمی دهقی * صفحات 859-878
  هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده های مقطعی بودجه خانوار در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه های توسعه ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده های شبه تابلویی شده است. همچنین تاثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد.
  کلیدواژگان: تحرک فقر، داده های مقطعی، داده های شبه تابلویی، خانوار شهری
 • علیرضا عرفانی*، پرویز داودی، فرزانه صادقی صفحات 879-904
  در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف کننده، در مورد دارایی های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت (GARP) و نیز آزمون تفکیک پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های ماهانه در بازه ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می دهد که داده های دارایی های پولی، به دلیل وجود 2 مشاهده ی نقض کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن ها بدون هیچ گونه نقضی مورد تایید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی‏های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه‏ها از دارایی های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی های پولی می باشد.
  کلیدواژگان: تجمیع پولی، حداکثرسازی مطلوبیت، رویکرد ناپارامتریک، آزمون سازگاری با GARP، تفکیک پذیری ضعیف
 • فیروز فلاحی*، حسین پناهی، مریم کریمی کندوله صفحات 905-934
  سرمایه گذاران معمولا در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگاهی از روابط بین دارایی های مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران امری ضروری می باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد. در دوره ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش های هم بستگی قابلیت نشان دادن دوره های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می شود در سایر روش های هم بستگی نیز این مساله مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: بازده ی سهام، ارز، سکه، هم بستگی، تبدیل هیلبرت - هوانگ
 • سعید مشیری، فاطمه عبدالشاه* صفحات 935-962
  میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول در بانک های ایران، نشان دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه سازی می شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده اند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.
  برای تخمین معادله ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند توزیع های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، توزیع زیان، مدل ویلسون، رگرسیون چندک، آزمون استرس
 • رضا هیبتی *، سعید صمدی، محمد واعظ برزانی صفحات 963-996
  در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تاثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است.
  کلیدواژگان: نااطمینانی، الگوهای سری زمانی، معادله ی پیش بینی، نوسان تصادفی
 • محمد وصال*، نیما صبوری صفحات 997-1023
  تخمین تجربی میزان اصابت مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف کنندگان، یکی از سئوالات کلیدی مالیه ی عمومی بوده و برای سیاست گذار نیز یک پارامتر حیاتی به حساب می آید. باتوجه به معافیت های ذیل ماده ی 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو دسته کالای مشمول مالیات و معاف از مالیات وجود دارد. انتظار می رود افزایش نرخ مالیات تنها روی قیمت کالاهای مشمول اثرگذار باشد. این مقاله رشد ماهانه ی قیمت کالاهای معاف را با کالاهای مشمول در دوره های افزایش نرخ مالیات مقایسه می کند (روش تفاضل در تفاضل). نتایج تخمین با استفاده از داده های قیمت مصرف کننده برای 43 کالا طی دوره ی فروردین 1384 تا اسفند 1393 حاکی از سهم 63 درصدی مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده است. البته به دلیل تغییرات کم نرخ مالیات و تورم بالا در این دوره ی بازه ی اطمینان 95 درصد تخمین ها بزرگ است و انتقال کامل و کمتر از کامل مالیات هر دو در این بازه قرار دارد، اما فرضیه ی انتقال صفر در سطح معنی داری 5 درصد رد می شود.
  کلیدواژگان: مالیات بر ارزش افزوده، اصابت مالیاتی، روش تفاضل در تفاضل
|
 • Hossein Amiri *, Seyed Jafar Jamali, Ahmad Molabahrami Pages 761-787
  Concentrating on inflation persistence, this paper explores inflation dynamics in 12 oil-exporting countries with Dynamic Non-linear Panel models in 2002-2014. According to results, the level of inflation persistence in linear models is higher than the non-linear ones, so that based on OLS, fixed effects, and Arellano-Bond approaches, it is 0. 727, 0. 655, and 0. 59 respectively. With regard to the results, the estimated sign of inflation persistence is positive and statistically significant; demonstrating that current level of inflation would influence the future level of it. It can be also observed from the paper’s results that in comparison to ordered models, inflation persistence is higher in linear models. Considering heterogeneity and initial conditions, i. e. each country’s initial observed level of inflation, would make the estimations better. Empirical results demonstrate the low possibility of large jumps in inflation, and it tends to move toward higher, rather lower levels. The results reveal that the bigger the gap between existing inflation rate and target rate, the more the tendency of inflation to self-correct and move toward the desired level. Generally, the results show that inflation persistence is non-linear, and it varies depending on range of inflation rate. This means that inflation-stabilizing policies in the short-run would have long-run effects.
  Keywords: Non-linear Inflation, Oil-exporting Countries, Dynamic Random Effects Ordered Probit Model, Inflation Persistence, Heterogeneity, Initial Conditions
 • Rasul Bakhshi Dastjerdi *, Roya Rahimi Pages 789-820
  Hording is forbidden in Islam. But from the aspect of economics, it seems that Keynes is one of the first economists who have studied the effects of hording. However, Keynes, New Keynesians and New Classics concentrate on only monetary aspect of hording. They haven’t studied the other aspects of hording such as capital hording. Furthermore, there is no study about the effects of hording using an economic model. In this paper we try to build a theoretical model which shows the effects of money and capital hording. Money hording in this paper is due to Keynes’ viewpoint to money speculation and physical capital hording is near to stagnant and waiting lands, buildings and equipment. In this study we use Dynamic Stochastic General Equilibrium approach (DSGE) in two stages. First, we design a standard four sector model containing oil revenue for Iran’ economy and then. After all, we use the model to calibrate and simulate Iran’s economy. Results show that hording has negative effect on real variables such capital stock, consumption and output. For prompting output and social welfare it needs that monetary and fiscal authority design policies for reducing hording. According to findings, imposing tax on capital assets and reducing bank rate of interest are policy suggestions
  Keywords: Dynamic Stochastic General Equilibrium, Islamic Economics, Money Hording, Capital Hording, Neutrality of Money
 • Mohammad Mehdi Bargi Oskooee, Alireza Kazerooni, Behzad Salmani, Saber Khodaverdizadeh* Pages 821-840
  This study aimed to investigate the effect of nonlinear savings rate on Iran's trade balance using the Markov-switching approach during 1393-1360. The results show that savings rates have a negative effect in the first regime and The second regime has a positive effect on trade balance. The real effective exchange rate coefficients in the first and second regimes have a negative impact on the trade balance. In other words cause deterioration of the trade balance and the results confirmed lack of j curves in the time period under study. Other results of the study showed that the asymmetric impact of trade openness and per capita GDP in the first and second regimes on the trade balance.
  Keywords: trade balance, saving rate, exchange rate, Markov switching
 • Mansour Johri Foroshani, Hossein Haghshenas *, Babak Safari Pages 841-858
  The concepts of social costs and equilibrium between supply and demand curves are used to providing a new method for determining the toll in cordon pricing policy. At this point receiving toll from private cars which enter in cordon is equal to marginal cost of the car. Demand chart obtained by using information from personal interviews with car drivers willing to pay based on stated preference approach. Supply also is calculated according to social costs of traffic also, by using the results of the cars demand matrix assignment to the transportation network. By calculating the intersection point of the demand and the supply curves (marginal cost), toll level for an entering to the central area of Isfahan at peak hours is determined. At this toll level, more than 70 percent of privet car users will refuse using the private car and use other mods to travel to the city center.
  Keywords: Supply, Demand, Transportation, Cordon pricing, Toll, Isfahan
 • Hossein Raghfar, Mirhossein Mousavi, Marzieh Ghasemi Dehaghi * Pages 859-878
  This paper aims to investigate the mobility of poverty, and estimate the probability of movements in and out of poverty for Iranian households. For this purpose, the pseudo-panel data constructed on the basis of cross- sectional data of household budget in the beginning and the end of the development programs after the revolution, and the age groups of the household head. The influence of the social and economic characteristics of household (such as household size and sex and education of household head) has been investigated on the consumption expenditures of households. The results show that mobility in and out of poverty for the households with the younger head is more than the older one. Also, the sex and education of household head has a positive effect and the household size have a negative effect on the movement in and out of poverty.
  Keywords: Mobility of poverty, cross-sectional data, pseudo-panel data, urban household?
 • Alireza Erfani *, Parviz Davoodi, Farzaneh Sadeqi Pages 879-904
  Among the most basic assumptions in microeconomics, utility maximization and separability of items in the consumer utility function is the most important, both in terms of theory and empirical application. The purpose of this study was to evaluate nonparametric test results from these assumptions on consumer behavior in monetary assets in Iran. For this purpose, we used Hal Varian approach to test compatibility with the principle of utility maximization (GARP), and also the weak separability test.By using monthly data for the period 2008:3 to 2013:2, the results indicate that monetary asset data is not generally consistent with GARP, due to the violation of two observations. Therefore, in accordance with the standard procedure, two sub-sample of time 2008:3 to 2010:2 and 2010:3 to 2013:2 has been tested and their compatibility was approved without any violation. Then we apply weak separability test of utility function to 15 sub-group of monetary assets. According to the results, necessary and sufficient condition of weak separability were satisfied in some of the sub-groups in the first and second sub-sample. Finally, we can generally conclude that there are periods of data in which in some sub-group of monetary assets, if a specific functional form of money demand is rejected in the literature of money demand, doesn’t mean the rejection of the utility-based analysis of demand for money, but it would mean the rejection of specification of the specific function or rejection of the specific group of monetary assets
  Keywords: Monetary integration, utility maximization, nonparametric approach, compatibility test with GARP, weak separability
 • Firouz Fallahi *, Hossein Panahi, Maryam Karimi Kandoleh Pages 905-934
  Investors usually are challenged in an environment marked by uncertainty caused by the financial markets operation. Therefore, it is essential that information to investors in the field of financial risk and return and correlation is to take advantage of the opportunities available. The aim of this study was to investigate the correlation between the returns on financial assets pairs (gold coins, dollar, and stock) using the new approach of Hilbert - Huang transform in the period from 25/03 / 2001- 21/12/2015. The results of this study show that correlation is not constant over time. During the 25/03/2001-22/9/2013 period between two sets of coins and dollar, coin is the leading factor; between coins and stock, again the coin is the leading factor; however, between the dollar and stocks, the dollar has been the leading factor. And in the period 23/09/2013 -21/12/2015 between two sets of coins and dollar, dollar was a leader; between the coins and stocks, the leading factor was the stock; and between the dollar and stocks, the dollar has been the leading factor.
  Keywords: Return on equity, Correlation, Gold, stock, Hilbert - Huang transform
 • Saeed Moshiri, Fatemeh Abdolshah * Pages 935-962
  In this paper, we estimate losses due to credit risk using stress test and calculate the minimum capital requirements under distressed and baseline scenarios. We use quarterly data from 2003:Q1 to 2016:Q2 (50 observations) for Iran’s banking industry and the economy. In the first step, the default probabilities are estimated using a series of macroeconomic variables. Then, the default probabilities are simulated for one year time horizon using Monte-Carlo method. And finally, by using Loss Given Default (LGD) values and Exposed at Default (EAD) amounts, portfolio loss distribution is calculated. For this purpose, a hypothetical portfolio will be build. EAD for each loans is drawn randomly and uniformly distributed and LGD is given a fixed value.
  To estimate default probability equation, in addition to the Wilson’s linear model, Quantile regressions are used. The results show that the loss distributions for all scenarios are skewed to the right. The amount of loss in the 50th quantile regression is closed to the Wilson model, but the loss in the 10th and 90th quantile regressions are different. In fact, the Wilson’s model overestimate the loss of 10% qunatile regression and underestimate the loss of 90% qunatile regression.
  Keywords: credit risk, loss distribution, Wilson's model, Quantile regression, stress test
 • Reza Heybati *, Saeid Samadi, Mohammad Vaez Barazani Pages 963-996
  In this study measuring of uncertainty related to macroeconomic variables has been considered. Given that uncertainty is not directly observable and measurable, researchers suggest different proxies for its measuring. One of the popular approaches in the related literature is based on time series models. In this approach, the proper measurement of uncertainty requires correct specification of regression equations. Accordingly, we estimate the uncertainty estimates of the baseline model for several key series in Iran’s macro dataset and compare it to the corresponding estimates of the alternative models. Our results show that uncertainty estimates of macro variables are affected by the specification of the forecasting regression equations. The difference over time between the estimates for these variables is quite pronounced in some periods, suggesting that much of the variation in these series is predictable and should not be attributed to uncertainty. Finally, evaluation of the uncertainty forecasting accuracy of the models shows that the SV and asymmetric GARCH models have better performance for the in-sample and out-of-sample periods, respectively.
  Keywords: Uncertainty, Time Series Models, Forecasting Equation, Stochastic Volatility
 • Mohammad Vesal *, Nima Sabouri Pages 997-1023
  Tax incidence is a key question in empirical public finance and tax policy design. Using monthly price data from April 2005 to March 2014 in Iran, we classify 43 commodities to exempt and taxable groups. By comparing monthly price changes for the two categories over the periods with tax rate changes, we employ a difference-in-differences strategy to estimate VAT incidence. Consumer share of VAT is estimated to be 63 percent. However, this point estimate should be interpreted with caution because the 95 percent confidence interval is large and contains both full and less than complete pass through. No pass through is rejected at 5 percent significance level. Lack of precision in estimates could be a result of small tax increases and high inflation rates during this period.
  Keywords: Keywords: Value - added tax, Tax incidence, Difference-in-differences