فهرست مطالب

مواد و فناوری های پیشرفته - سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن اسماعیلی، سعید شیبانی، فرشته رشچی صفحات 1-8
  در این پژوهش، عملکرد فتوکاتالیستی پودرهای کامپوزیتی نانوساختار Fe-39 %FeS سنتز شده به روش مکانوترمال مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مخلوط پودری Fe و S با نسبت اتمی آهن به گوگرد برابر 1:2 تحت فعال سازی مکانیکی قرار گرفت و سپس به مدت دو ساعت در دمای 850 درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شد. به منظور مشخصه یابی پودر سنتز شده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و طیف سنج مرئی – فرابنفش (UV-vis spectroscopy) بهره برده شد. نتایج XRD سنتز موفق ساختار کامپوزیتی Fe-FeS را نشان داد. تصاویر FESEM نیز ذرات پودری با اندازه کمتر از دو میکرون را پس از عملیات حرارتی نمایش می دهد. هم چنین در بررسی فتوکاتالیستی، تاثیر pH به عنوان عامل موثر بررسی شد. نتایج نشان داد که در محیط های بازی میزان تخریب متیلن بلو بیشتر از محیط های اسیدی و خنثی است که در مورد pH برابر 11 پس از تابش 195 دقیقه نور مرئی 91 درصد از متیلن بلو مورد تخریب قرار گرفت. علاوه بر این نتایج بررسی های سینتیکی نیز نشان داد که فرآیند تخریب فتوکاتالیستی در ابتدا (75-0 دقیقه) از مدل درجه اول پیروی ولی با گذشت زمان با تغییر سازوکار از مدل درجه دوم پیروی می کند.
  کلیدواژگان: فتوکاتالیست، کامپوزیت، نانوساختار، Fe، FeS، سینتیک، PH
 • محمد دریانی تبریزی، محمود کاظم زاد آسیابی، مصطفی ساداتی، تورج عبادزاده، علی کفلو صفحات 9-16
  امروزه باتری های لیتیومی و نیکل- هیدرید فلزی به دلیل ظرفیت ذخیره سازی بالاتر انرژی و عدم به کارگیری فلزات سنگین و آلاینده محیط زیست، بسیار مورد توجه اند. در باتری های نیکل- هیدرید فلزی، آلیاژ جاذب هیدروژن در الکترود منفی با هیدرولیز آب به هیدرید فلز تبدیل می گردد. در پژوهش حاضر آلیاژ MmNi3.55Co0.75Mn0.4Al0.3 حاوی میش متال غنی از سریم، با استفاده از روش قوس الکتریکی تحت خلاء سنتز شد. در ادامه، آلیاژ حاصل جهت همگن سازی به مدت هفت ساعت در کوره تیوبی و در دمای 900 درجه سانتی گراد قرار گرفت. خردایش آلیاژ به دلیل ماهیت ترد آن در یک هاون عقیق انجام شد و آلیاژ خرد شده با اندازه ذرات کمتر از 50 میکرون تحت آزمون های اشعه ایکس(بررسی ریزساختارساختار)، سیورت (بررسی ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن) و الکتروشیمی (بررسی میزان انرژی ذخیره شده به صورت برگشت پذیر) قرار گرفت. الگوی پراش اشعه ایکس نشان می دهد آلیاژ حاصل به طور عمده ساختار کریستالوگرافی هگزاگونال با فرمول شیمیایی AB5 دارد. بررسی های انجام شده به وسیله دستگاه سیورت نشان می دهد، در دمای محیط یک درصد وزنی و در دمای 60 درجه سانتیگراد 6/0 درصد وزنی هیدروژن توسط آلیاژ، قابل ذخیره سازی است. هم چنین بررسی های الکتروشیمیایی به وسیله دستگاه ایویوم (Evium) نیز نشان می دهد این آلیاژ به صورت برگشت پذیر قابلیت ذخیره سازی انرژی به میزان mAh/g 150 را دارد.
  کلیدواژگان: باتری نیکل، هیدرید فلزی، آلیاژ جاذب هیدروژن، میش متال، ذخیره سازی انرژی، قوس الکتریکی تحت خلاء
 • مهدی غلام پور، فرید موثق آلانق، حامد سلیمخانی صفحات 17-26
  در این تحقیق به بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و جذب امواج مایکروویو نانوکامپوزیت های جاذب ساخته شده از طریق پوشش دهی الیاف کربنی (CFs) با نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) نوسط رسوب دهی الکتروفورتیک (EPD) بهبود یافته،پرداخته شده است. ابتدا نانو ذرات مگنتیت به روش هم رسوبی تهیه شده و سپس به وسیله ی فرآیند رسوب دهی الکتروفورتیک بهبود یافته روی CFs پوشش داده شد. بررسی خواص مغناطیسی نشان داد که مقادیر مغناطش اشباع و وادارندگی نانوپودر مگنتیت پس از انجام فرآیند رسوب دهی الکتروفورتیک به ترتیب از 72.3 به emu/g 33.1 از 4.9 به Oe 168 برای نانوکامپوزیت مگنتیت/الیاف کربنی می رسد. نتایج آزمون جذب امواج مایکروویو در محدوده ی بسامدی 8.2 تا GHz 12.4 نشان داد که میزان جذب موج نانوکامپوزیت مگنتیت/الیاف کربنی به شدت به ضخامت آن بستگی دارد. مقدار بیشینه ی جذب موجی در حدود dB 10.2- در GHz 10 با پهنای باند جذب موثری در حدود GHz 2 برای نمونه ی با ضخامت 2 میلی متر به دست آمد.
  کلیدواژگان: الیاف کربنی، جذب امواج مایکروویو، نانوکامپوزیت، نانوذرات مگنتیت
 • هودسا مجیدیان، سمیه غفاری قدس، تورج عبادزاده صفحات 27-39
  در این پژوهش کامپوزیت های آلومینا-آهن به منظور ایجاد گرادیان ذرات آهن در زمینه آلومینا به روش ریخته گری دوغابی تهیه شد. مقدار آهن 5% وزنی انتخاب و برای ایجاد گرادیان از دو میدان مغناطیسی با بزرگی 8/0 و 08/0 تسلا استفاده شد. دوغاب ها با 70، 75 و 80 درصد وزنی ماده جامد و دو پراکنده ساز (دیسپرزنت) تهیه و تاثیر آنها بر ایجاد گرادیان آهن بررسی شد. نمونه ها در کوره مایکروویو به مدت 30 دقیقه در دماهای C ̊1350 و C ̊1450 و در دمای C ̊1500 به مدت یک دقیقه در آرگون سینتر شدند. برخی از نمونه ها نیز در دمای 1485 درجه سانتی گراد به مدت دو ساعت در کوره تیوبی در آرگون سینتر شدند. نتایج تصاویر ظاهر نمونه ها و میکروسکوپ نوری از گرادیان آهن در نمونه های خام و سینتر شده نشان داد که استفاده از دیسپرزنت PCN با 70% ماده جامد تحت میدان مغناطیسی 08/0 تسلا بهترین نمونه از نظر توزیع آهن، چگالی (g/cm3 7/3) و استحکام (MPa 7/82) می باشد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت آلومینا، آهن، ریخته گری دوغابی، میدان مغناطیسی، گرادیان
 • زینب نصیری، مهری مشهدی صفحات 41-50
  در این تحقیق، نانوکامپوزیت ZrB2-SiC به روش سینتر بدون فشار تولید گردید. از پودر AlN در مقیاس میکرون به عنوان افزودنی استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر حضور همزمان ذرات SiC نانو و میکرون ابتدا پودر ZrB2 به همراه درصدهای مختلف از SiC نانو و میکرون در آسیاب سیاره ای با به مدت دو ساعت با سرعت rpm200 آسیاب شدند. مخلوط حاصل پس از پرس گرم اولیه در دمای oC80 و فشار MPa100 تحت فرآیند پرس ایزواستاتیک سرد (CIP) قرار گرفته و در دمای 2150 درجه سانتی گراد سینتر شد. به منظور تعیین نسبت بهینه SiC نانو به میکرون، چگالی نسبی، سختی و چقرمگی نمونه ها اندازه گیری شد. سپس، ذرات AlN به کامپوزیت ZrB2-SiC اضافه شده و ریزساختار و خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل شده از تمامی نمونه ها در ترکیبات مختلف نشان می دهند که با تغییر درصد حجمی SiC نانو از 20 درصد حجمی نانو به 15 درصد نانو و پنج درصد میکرون، کاهش در تخلخل و افزایش در چگالی رخ می دهد. با بررسی ریز ساختاری و اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه ها بیشترین سختی و چقرمگی شکست نیز، در ترکیب دارای به ترتیب 15 و 5 درصد حجمی SiC نانو و میکرون و با مقادیر Gpa9/15 و Mpa.m1/29/4 مشاهده شد. با افزودن ذرات 5/7 درصد حجمی AlN چگالی به 1/98 درصد و مقادیر سختی و چقرمگی شکست به GPa1/17 و Mpa.m1/27/5 افزایش یافت.
  کلیدواژگان: نانو کامپوزیت، دی بورید زیرکونیم، کاربید سیلیسیم، نیترید آلومینیوم، سینتر بدون فشار
 • ایزدیار ابراهیمی، عباس بشارتی سیدانی صفحات 51-59
  در این تحقیق، پوشش دهی پارچه های پلی استر دو بعدی و سه بعدی با پوشش نیکل به روش الکترولس به منظور تولید پوشش های جاذب امواج راداری باند ایکس انجام گرفت. مورفولوژی، ضخامت پوشش، ترکیب شیمیایی پوشش، رسانایی و رفتار جذب امواج راداری آنها ارزیابی شد. با انجام پوشش دهی، رسانایی پارچه های دو بعدی و سه بعدی به ترتیب به 023/0 و 0043/0 سانتی متر مربع بر اهم افزایش یافت. بررسی مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نیکل روی سطح الیاف دارای ساختارهای گنبدی شکل هستند. بررسی ریزساختاری پوشش های پلی استری ساخته شده توسط توزیع انرژی طیفی اشعه ایکس نشان داد که مقدار نیکل بارگذاری شده 56/64% می باشد. مطالعه جذب امواج راداری پارچه های دو بعدی و سه بعدی نشان داد هر دو آنها توانایی جذب بیش از 45/96 درصد امواج راداری باند ایکس (12-8 گیگاهرتز) را دارند. ارزیابی ثبات های شستشویی، سایشی و نوری پوشش های تهیه شده نشان داد که روش پوشش دهی الکترولس توانسته نیکل را به خوبی بر روی الیاف تثبیت کند به گونه ای که پارچه های رسانای تولید شده مقاومت بالایی در برابر این عوامل محیطی از خود نشان می-دهند.
  کلیدواژگان: لایه نشانی الکترولس، الیاف رسانا، نیکل، پرده سالیسبوری، رادار
 • راضیه کرمی، مهدی کزازی صفحات 61-68
  در این پژوهش مواد فعال نانوساختار اکسید کبالت و اکسید نیکل کبالت به روش هیدروترمال به طورموفقیت آمیزی سنتز شدند. مشخصه یابی مواد فعال تهیه شده توسط پراش اشعه (XRD) X، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و آنالیز عنصری (EDS) انجام شد. نتایج آزمون مشخصه یابی نشان دادند که نیکل به صورت موفقیت آمیزی در داخل ساختار اسپینل اکسید کبالت قرار گرفته است. هم چنین بررسی های میکروسکوپی نشان دهنده مورفولوژی نانو میله ای اکسید کبالت و اکسید نیکل کبالت هستند، که سطح ویژه بالایی را به منظور واکنش های الکتروشیمیایی جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی انرژی در اختیار قرار می دهند. عملکرد ذخیره سازی انرژی ماده ی فعال تهیه شده به عنوان ماده فعال شبه ابرخازن ها توسط آزمون های الکتروشیمیایی ولتامتری چرخه ای و آزمون شارژ/ تخلیه جریان ثابت در محلول شش مولار KOH در سل استاندارد Swagelok مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت ویژه خازنی نمونه حاوی نیکل (F g-1 1624) بسیار بالاتر از ظرفیت اکسید کبالت (F g-1 1020) در چگالی جریان A g-1 2 به دست آمد.
  کلیدواژگان: ابرخازن ها، عملکرد الکتروشیمیایی، روش هیدروترمال، اکسید کبالت، اسپینل نیکل کبالت
 • بهروز شایق بروجنی، مجید ملیانیان، پیام رئیسی گوجانی، محمدرضا قشقایی صفحات 69-77
  روی و آلیاژهای آن به واسطه کاربرد وسیع در سیستم های حفاظت کاتدی به عنوان آندهای فدا شونده شناخته شده اند. مشکلات ناشی از فشار بخار بالای این فلز در فرآیند ذوب و ریخته گری، باعث شده که فرآیندهای اصلاح ساختار میکروسکوپی در حالت جامد برای روی بسیار مورد توجه قرار گیرد. فرآیند فعال سازی مذاب با اعمال کرنش (SIMA) یکی از فرآیندهای شکل دهی نیمه جامد در تولید قطعات با ساختار غیردندریتی است. در این پژوهش، اثر فرآیند SIMA بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی آند فداشونده ی روی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها تحت نرخ کرنش های%50-20، دماهای مختلف در محدوده ی °C435-425 و زمان های min40-10 قرار گرفتند. ریزساختار بهینه کروی شده در شرایط 50% کارسرد، دمای °C430 و در مدت زمان min10 به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون و آزمون آند بر روی نمونه بهینه کروی شده، بیانگر کاهش محسوس 90% چگالی جریان خوردگی الکتروشیمیایی و کاهش اندک بازدهی آند نسبت به نمونه خام است. آنالیز عنصری (EDX)، تصاویر متالوگرافی و پروفیل میکروسختی، تجمع عناصر آلیاژی بر روی مرزدانه و تبدیل خوردگی یکنواخت به موضعی و در نتیجه کاهش بازدهی آند بعد از فرآیند SIMA را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آند فداشونده روی، فرآیند SIMA، آزمون پلاریزاسیون، آزمون آند، پروفیل میکروسختی
|
 • Hasan Esmaili, Saeed Sheibani, Fereshteh Rashchi Pages 1-8
  In this paper, photocatalytic activity of mechanothermally synthesized Fe-39%FeS nanostructured composite powder is investigated. Fe and S powders mixture with atomic ratio of 2:1 (Fe:S) is mechanically activated and then heat treated at 850?C for 2 h. X-ray diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) and UV-vis spectroscopy are applied for characterization of composite powder. XRD results are shown that Fe-FeS powder was synthesized successfully. FESEM images showed that powder with the size of less than 2 ?m is formed after heat treatment. Also, the effect of pH as an effective factor is investigated. It can be seen that the degradation efficiency in basic solution is higher than acidic and neutral solution. Dyes degradation reached to 91% after 195 min irradiation of visible light in pH=11. In addition, kinetic study showed that the photocatalytic dedradation is initially (0-75 min) followed
  Keywords: Photocatalyst, Composite, Nanostructure, Fe, FeS, Kinetics, pH
 • Mohammad Daryani Tabrizi, Mahmoud Kazemzad Asiabi, Mustafa Sadati, Touraj Ebadzadeh, Ali Kaflu Pages 9-16
  Abstract Li-Ion and Ni-MH batteries are the best candidate for Electric Vehicles. Despite higher energy densities of Li-Ion batteries, because of economical reason Ni-MH Batteries are still attractive for scientist. In this investigation Cerium rich MmNi3.55Co0.75Mn0.4Al0.3 has been produced via Vacuum Arc Remelting Process. Phase characterization has shown that the predominant crystallographic phase is Hexagonal type with AB5 chemical formulation. Volumetric Sievert test has shown that the alloy could store 1%wt percent hydrogen at room temperature. Electrochemical analysis with Evium-Stat has shown that the energy density which the alloy can reversibly deliver is about 150 mAh/g.
  Keywords: Nickel, Metal Hydride Battery, Hydrogen Storage Alloys, Mischmetal, Vacuum Arc Remelting
 • Mahdi Gholampour, Farid Movassagh-Alanagh, Hamed Salimkhani Pages 17-26
  In this study, the structural, magnetic and microwave absorption properties of a microwave absorber composite fabricated through electrophoretic deposition (EPD) of Fe3O4 nano-particles on carbon fibers (CFs) were studied. Firstly, co-precipitation method was employed to synthesize the Fe3O4 nano-particles. Then, these as-synthesized Fe3O4 nano-particles were successfully deposited on CFs using a modified EPD process. The measured magnetic properties of the as-synthesized Fe3O4 nano-powder and the Fe3O4/CFs nano-composite showed that the saturation magnetization of the bare Fe3O4 was decreased from 72.3 to 33.1 emu/g for the Fe3O4/CFs nano-composite and also its corecivity was increased from 4.9 to 168 Oe for the nano-composite. The results of reflection loss (RL) measurements in the 8.2- 12.4 GHz frequency range indicated that the RL of Fe3O4/CFs nano-composites are significantly influenced by their thickness. The maximum RL value of -10.2 dB at 10 GHz with an effective absorption bandwidth about 2 GHz was obtained for the sample with the thickness of 2 mm.
  Keywords: Carbon fibers, Microwave absorption, Nano, composite, Fe3O4 nano, particles
 • Hudsa Majidian, Somayeh Ghaffari Ghods, Touradj Ebadzadeh Pages 27-39
  In this study, alumina-iron composites have been prepared by slip casting in order to provide gradient iron in alumina. 5 wt.% of iron was used under the magnetic fields by the magnitude of 0.8 and 0.08T. Two dispersants were examined as the dispersing agent using 70, 75 and 80 wt.% of solid loading in slips. Samples were sintered in a microwave oven at the temperature of 1350?C and 1450?C for 30 minutes, at 1500?C for 1 minute, and in a conventional tube oven at the temperature of 1485?C for 2 hours using argon gas. The apparent and optical microscope pictures of green and sintered samples revealed that using PCN and 70 wt.% of solid loading under the mild magnetic field results in the best sample regard as density (3.7 g/cm3), strength (82.7 MPa) and iron gradient.
  Keywords: Alumina, Fe composite, slip casting, magnetic field, gradient
 • Zeynab Nasiri, M. Mashhadi Pages 41-50
  In the present paper, ZrB2-SiC nanocomposite was developed by pressureless sintering method. Micro sized AlN powder and SiC powderes at nano and micro-sized scale were used as additive. In order to produce composite samples, the primary powders were milled and blended in planetary ball mill apparatus with rotational speed of 200rpm and then processed using hot pressing (80?C and 100MPa), cold isostatic press and sintering at 2150?C. The values of relative density and porosity of samples were measured to evaluate the effect of presence of micro-sized SiC and SiC nano particles simultaneously on the pressureless sintering behavior of ZrB2-SiC. In order to compare the microstructure and mechanical properties of samples Scanning Electron microscopy (SEM), equipped with EDS spectroscopy, XRD analysis, hardness and toughness tests were used. The results show that as the volume percentage of nano SiC decreases to 15 vol.% and AlN increases to 7.5 vol.% the hardness (17.1 GPa), toughness (5.7 MPa.m1/2) and relative density (98.1%) increase.
  Keywords: Ultra high temperature ceramics, ZrB2, SiCnano, micron composites, Pressureless sintering, mechanical properties
 • Izadyar Ebrahimi, Abbas Besharati-Seidani Pages 51-59
  In this study, two- and three-dimensional polyester fabrics were coated with nickel via electroless plating method in order to produce X-band radar absorbing coatings. Morphology, thickness, coating composition, conductivity and radar absorption behavior of them were evaluated. After coating, the conduction of two- and three-dimensional fabrics was increased to 0.023 and 0.0043 cm2/?, respectively. Checking the morphology of the coatings by scanning electron microscopy showed that the nickel particles on the surface of fibers have the dome-shaped structures. Microstructure investigation of fabricated polyester coatings by X-ray spectral energy distribution showed that the amount of loaded nickel is 64.56%. The study of the radar absorption behavior of two- and three-dimensional coatings showed that the both of them can absorb more than 96.45% X-band radar waves (8-12 GHz). The investigation of the washing, rubbing and light fastness of fabricated coatings showed that electroless plating method can fix nickel on the surface of fibers well so that these coatings show high stability against these environmental factors.
  Keywords: Electroless plating, Conductive Fibers, Nickel, Salisbury screen, Radar
 • Razieh Karami, Mahdi Kazazi Pages 61-68
  In this research, nanostructured cobalt oxide and nickel cobalt oxide active materials were successfully synthesized by a hydrothermal route. Structural characterizations of the prepared active materials were performed using X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FESEM) and elemental analysis (EDS). The results of these experiments showed that nickel has been successfully doped in the cobalt oxide spinel structure. Also, the microscopic examination showed the nano-rod morphology for the cobalt oxide and nickel cobalt oxide, which yields the high specific surface area for electrochemical reactions, leading to increase energy storage capacitance. Energy storage performance of the prepared active materials was investigated using electrochemical experiments of cyclic voltammetry and galvanostatic charge-discharge in a solution of 6 M KOH in Swagelok standard cell. The specific capacitance of nickel containing cobalt oxide sample (1624 F g-1) was obtained higher than that of cobalt oxide (1020 F g-1) at a current density of 2 A g-1.
  Keywords: Supercapacitors, electrochemical performance, hydrothermal method, cobalt oxide, nickel, cobalt spinel
 • Behrooz Shayegh Boroujeny, Majid Moolyanian, Payam Raiesi Goojani Pages 69-77
  Zinc and its alloys have been recognized as sacrificial anodes due to being widely used in cathodic protection systems. Problems caused by the high vapor pressure of this metal in the process of melting and casting have caused that reform processes of the microscopic structure in the solid state for zinc attract a lot of attention. Strain-induced melt activation (SIMA) process is one of the semi-solid forming processes in the production of parts with non-dendritic structure. In this study, the effect of SIMA process on microstructure and electrochemical behavior of zinc sacrificial anode has been examined. The samples were placed under the strain rates of 20-50%, different temperatures in the range of 425-435C and time periods of 10-40 minutes. Optimal spherical microstructure was obtained in 50% cold work conditions, temperature of 430C and 10 minutes. The results obtained from the polarization test and anode test on the optimal spherical sample indicate a tangible reduction in electrochemical corrosion current density by 90% and a slight decrease in anode efficiency compared to the raw sample. Elemental analysis (EDX), metallography images and microhardness profile show the concentration of alloying elements on grain boundary and turning of uniform corrosion into localized corrosion and thus reduced anode efficiency after SIMA process.
  Keywords: Zinc sacrificial anode, SIMA process, polarization test, anode test, microhardness profile
 • Mohammad Reza Derakhshandeh, Mohammad Javad Eshraghi Pages 79-85
  ßíÏå In this study the effect of sintering parameters on the microstructure and electrical properties of the barium strontium titanate sputtering target is investigated. For optimizing the sintering temperature, BST compacts sintered at various temperatures ranging from 1200 to 1400 ºC for 2 hours. The sintered Barium Strontium Titanate sputtering target comprising with a high density, purity and a fine-grained microstructure has been also fabricated. Optimized calcining and sintering condition was obtained by controlling sintering temperature and time to fabricate single phase, high relative density sintered body. A relative density of up to 95% and mean grain size of 8 µm were reached at the sintering temperature of 1250C. The relative permittivity of thin films at 10 KHz was around 4400. Also the thin film bandgap was around 3.2 eV. The densities of the sintered samples were measured using the Archimedes method. Characteristics of the body were analyzed by X-ray diffraction (XRD), optical microscopy. Dielectric permittivity (εr) were measured with an HP 4192A impedance analyzer and thin film bandgap was analyzed by UV-Vis method.
  Keywords: Barium Strontium Titanate, Sputtering target, sintering, Solidstate synthesis