فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 27 (بهار 1396)
 • پیاپی 27 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرانک بروجردی *، جلیل یونسی، محمد سیدصالحی، الهام اسدپورکرکوکی صفحات 1-20
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی بین متغیرهایی است که بیشترین تاثیر گذاری را بر روی پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 93 دارند. جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در رشته های مختلف و به روش دردسترس انتخاب شدند. این پژوهش به روش تحلیل مسیرانجام شد و ابزارهای پژوهش شامل آزمون منبع کنترل راتر،آزمون خلاقیت عابدی ،آزمون خودپنداره دلاور و آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بود.یافته های به دست آمده حاکی از برازش الگو با داده ها بود . تما می متغیرها بر روی پیشرفت تحصیلی اثرات مستقیم معناداری داشتند و اثرات غیر مستقیم خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی نیز معنادار بدست آمد. انگیزش تحصیلی ، خلاقیت و خودپنداره تحصیلی و همچنین منبع کنترل از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می باشند. با افزایش انگیزش تحصیلی ، خلاقیت و خودپنداره تحصیلی میزان پیشرفت تحصیلی افزایش می یابد و منبع کنترل درونی منجر به پیشرفت تحصیلی بالاتر می شود.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، تحلیل مسیر، خلاقیت، منبع کنترل
 • صادق طاهری، نورعلی فرخی*، احمد برجعلی، عباس عباس پور صفحات 21-43
  زمینه
  ارتقاء و انتصاب مناسبترین نیروی انسانی به صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل اساسی است که منجر به موفقیت یک سازمان میگردد. نیروی انسانی شایسته می تواند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد. تصمیم گیری در خصوص انتصاب و ارتقاء کارکنان با توجه به مساله شایستگی به عنوان موضوع روز در سازمان ها مطرح است.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی میانی براساس مولفه های فردی و سازمانی انجام شد.
  روش
  جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران بودند که در کارراهه مدیریتی میانی قرار داشتند تعداد افراد مورد بررسی 1312 بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و Amos تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کلی متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر متغیر وابسته(سمت مدیریتی) بود، به گونه ای که متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر سمت مدیریتی میانی اثر معنادار نشان دادند. متغیر مرتبه شغلی اثر مستقیم با سمت مدیریتی داشت. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش کسب شاخص های برازش مطلوب و مناسب داده های پژوهش با مدل تدوین شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  صاحب نظران متغیرهای متفاوتی را اثرگذار بر ارتقاء و انتصاب معرفی کرده اند که می توان آن ها را متاثر از مولفه های فردی و سازمانی کارکنان دانست. به دلیل اثرگذاری متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر سمت مدیریتی میانی، استفاده از یافته های پژوهش حاضر به سازمان ها و شرکت-های دولتی و خصوصی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تجربه، مرتبه شغلی، شایستگی، سمت مدیریتی
 • عزت الله قدم پور *، لیلا امیریان، زهرا خلیلی گشنیگانی، فاطمه نقی بیرانوند صفحات 45-64
  تشخیص و سنجش عوامل عاطفی موثر بر پیشرفت تحصیلی از حوزه های فعال و با اهمیت در روان-شناسی تربیتی است که در این زمینه خوش بینی تحصیلی یکی از سازه های جدید در حوزه روان-شناسی مثبت می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خوش بینی تحصیلی اسچنن-موران و همکاران (2013) بود. این پرسشنامه شامل 28 سوال است که سه مولفه تاکید تحصیلی، اعتماد دانش آموز به معلمان و یگانگی به مدرسه را اندازه گیری می کند. آزمودنی های پژوهش 385 نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95-1394 (186 پسر و 199 دختر) بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی برحسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خوش بینی تحصیلی اسچنن - موران (2013) بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی به روش مولفه های اصلی و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که با حذف چهار سوال از کل پرسشنامه و تحلیل عاملی بقیه سوالات و چرخش نتایج با روش واریماکس، سه مولفه آشکار می شود. همچنین نتایج تحلیل موازی برای شناسایی دقیق مولفه ها انجام گرفت که نتایج این تحلیل نیز این سه مولفه را مورد تایید قرار داد. همچنین مشخص شد که کل پرسشنامه و مولفه های آن از ضریب پایایی بالایی برخوردار بودند. در نگاهی کلی، نتایج پژوهش نشان داد که «پرسشنامه خوش بینی تحصیلی» برای سنجش این ویژگی در میان دانش آموزان مناسب است و تا حدودی می تواند نیازهای حال حاضر را برآورده کند.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، تحلیل عاملی، خوش بینی تحصیلی
 • مهسا ناظمی مقدم، پروین کدیور، مهدی عرب زاده* صفحات 65-81
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامه هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی ، نه عامل(انطباق پذیری، آمادگی عاطفی، ابرازهیجانی، تنظیم هیجانی، تکانشی پایین، ارتباط با همسالان، عزت نفس و خودانگیختگی) را برای پرسش نامه هوش هیجانی صفتی تایید کرد. پایایی مقیاس بر حسب ضرایب آلفای کرانباخ و تتای ترتیبی در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. یافته های تحلیل عاملی، مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. با توجه به خصوصیات روانسنجی مطلوب، ابزار پژوهش حاضر می تواند در پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی صفتی در کودکان به کار رود.
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامه هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی صفتی-فرم کودکان، ساختار عاملی، پایایی، روایی
 • سمیرا سلیمانی، فرشته علی دوست قهفرخی، علی محمد رضایی*، محمد بارانی صفحات 83-102
  روان شناسی مثبت به عنوان رویکردی جدید در حیطه روانشناسی بر سلامت روان و ارتقاء بهزیستی تاکید دارد. در حقیقت روانشناسی مثبت علم شادکامی و شکوفایی انسان است، در این راستا یکی از عوامل مهم در موفقیت انسان ها شکوفایی می باشد. شکوفایی ترکیبی است از احساس خوب و کارکرد موثر در زندگی که با سطح بالای بهزیستی روانی مترادف است و سلامت روان را به طور خلاصه نشان می دهد. هدف اساسی این مقاله بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی دانشجویان ایرانی (HFQ) بر مبنای مدل سلیگمن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در سال 94 می باشد. نمونه ی مورد بررسی 300 دانشجو (135 دختر و 165 پسر) است که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند.
  به منظور تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، همبستگی پیرسون و همبستگی سوال- نمره کل و تحلیل پایایی به کمک نرم افزارهای SPSSV22 و LISRELV8.80 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی ساختار چهار عاملی HFQ را مورد تائید قرار داد. نتایج اعتبار همگرای پرسشنامه شکوفایی (HFQ) از طریق اجرای همزمان آن با پرسشنامه های «خودشکوفایی اهواز» و « شکوفایی دینر» و اعتبار واگرای آن از طریق «پرسشنامه افسردگی بک» بررسی و مورد تائید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه شکوفایی (HFQ) برای عامل های هیجانهای مثبت، روابط، معنایابی، پیشرفت و کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 82/0، 61/0، 77/0 ، 78/0 و 90/0 به دست آمد. در نهایت با توجه به ضرایب روایی و پایایی مطلوب، سهولت اجراء، نمره گذاری و تعبیر و تفسیر و همچنین زمان اندک برای پاسخگویی می توان گفت پرسشنامه شکوفایی (HFQ) واجد شرایط لازم برای استفاده در پژوهش های روان شناختی به منظور اندازه گیری میزان شکوفایی است و پیشنهاد می شود در مطالعات آتی به منظور تعیین میزان شیوع شکوفایی در جامعه دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه شکوفایی، هیجانهای مثبت، روابط، معنایابی، پیشرفت
 • سمیه ساداتی فیروزآبادی*، قوام ملتفت صفحات 103-119
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین شاخص های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1989) در دانش آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. یک گروه نمونه به حجم 322 دانش آموز (162 دختر و 160 پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ایدر دبیرستان های مدارس تیزهوش شهر شیراز انتخاب شدند که مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1989) را تکمیل کردند. پس از تکمیل مقیاس توسط گروه نمونه، محتوای مقیاس به شیوه تحلیل عاملی و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی آزمون از دو روش باز آزمایی و همسانی درونی استفاده شد. نتایج همسانی درونی برای 3 مولفه هدفمندی، رشد شخصی و تسلط بر محیط با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ضرایب 92/0، 91/0 و 89/0 بدست آمد. همچنین پایایی این مقیاس با شیوه دوباره سنجی بر روی یک گروه30 نفری با فاصله زمانی 15 روز محاسبه شد که نتایج دامنه همبستگی بین81/0 تا 89/0را برای مولفه های بهزیستی بدست داد که این نتایج حاکی از پایایی مقیاس مذکور است. نتایج تحلیل عامل نشان داد که این مقیاس ریف در ایران با حذف 30 آیتم از 6 مولفه به 3 مولفه تقلیل یافت. در مجموع نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 39/36 درصد واریانس مقیاس توسط این سه عامل تبیین شده است. با توجه به بار عاملی گویه ها مقیاس مذکور از روایی مناسبی برخوردار است. به طور کلی می توان بیان کرد که مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف دارای اعتبار و روایی مناسبی است و از این مقیاس می توان در موقعیت بالینی و پژوهشی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، پایایی، روایی، ساختار عاملی، تیزهوش
 • محبوبه خسروی * صفحات 121-146
  امروز رشد انتظارات از دانشگاه ها منجر به شکل گیری دانشگاه هایی شده است که بطور مستمر با محیط پیرامون خود در ارتباط می باشند و سعی می کنند تا انتظارات ذینفعان خود را درک و پاسخ دهند. در راستای شکل گیری این روند، مفهوم دانشگاه پژوهی به عنوان فرایند که ضمن توجه به محیط بیرون، امکان بهبود های درون ی را فراهم می سازد، پدید آمده است. یکی از بهبودهای درون محیطی دانشگاهی می تواند در برنامه درسی نظام آموزش عالی اتفاق بیافتد. در این پژوهش تلاش گردید تا ذهنیت متخصصان برنامه درسی با توجه به تجربیات مختلف آنها درباره دانشگاه پژوهی و ارتباط آن با برنامه درسی در نظام آموزش عالی مورد شناسایی قرار گیرد. برای این منظور از روش کیو استفاده شد. داده های پژوهش از 20 متخصص جمع آوری و براساس روش کیو مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که متخصصان برنامه درسی با سه رویکرد متفاوت به ارتباط میان دانشگاه پژوهی و برنامه درسی در نظام آموزش عالی نگاه می کنند. در نگاه اول، متخصصان دانشگاه پژوهی را عاملی برای ایجاد مسائل جدید برای برنامه درسی ذکر می کنند. در نگاه دوم، معتقدند که دانشگاه پژوهی می تواند راهبردها و چشم اندازهای برنامه درسی را تحت تاثیر قرار دهد و در نگاه سوم، اعتقاد بر این است که دانشگاه پژوهی موجب تسهیل بکارگیری دانش می شود و می تواند برنامه درسی را به سمت کاربرد بیشتر سوق دهد.
  کلیدواژگان: نظام آموزش عالی، دانشگاه پژوهی، برنامه درسی نظام آموزش عالی، روش کیو
 • فریده نرگسی، فاطمه ایزدی، کلثوم کریمی نژاد*، علی رضایی شریف صفحات 147-160
  اضطراب سلامتی با نگرانی های مداوم و شدید درباره سلامتی مشخص می شود. افراد دارای اضطراب سلامتی باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سلامتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به علایم بدنی خود دارند. شیوع آن در بین افراد بالاست. با توجه به اهمیت و ضرورت آن، یکی از دغدغه های مهم متخصصان بالینی بررسی اضطراب سلامت در بیماران است. در این راستا سنجش اضطراب سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. در یک مطالعه به منظور تعیین اعتبار و روایی ، پرسشنامه 18 گویه ای اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک (2002)بر روی 500 دانشجوی زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، اجرا شد. اعتبارپرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم آفزار SPSSبدست آمد. نتایج نشان داد روایی سازه این پرسشنامه شامل سه عامل بتلا به بیماری، پیامدهای بیماری و نگرانی کلی سلامتی است. همین طور ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/75، اعتبار پرسشنامه را مطلوب نشان داد. نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک برای تشخیص اضطراب سلامت دانشجویان ایرانی به ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان کفایت لازم را دارد و در پژوهش های مختلف و مراکز درمانی قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، روایی، اعتبار، تحلیل عاملی اکتشافی
 • محسن آیتی، محمدرضا اسدی یونسی، عمید آزادگان * صفحات 161-181
  این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تاییدی مقیاس شناسایی دانش‏آموزان بااستعداد انجام شده است. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 3050 نفر بود که 401 دانش‏آموز به روش خوشه‏ای چند مرحله‏ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که گویه های انتخاب شده، ساختارهای عاملی مناسبی جهت اندازه‏گیری ابعاد مورد مطالعه فراهم کرد و تمام مولفه های آن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی روایی ملاکی مقیاس شناسایی دانش‏آموزان بااستعداد از آزمون هوشی ریون، پرسشنامه خلاقیت عابدی و مقیاس‏درجه‏بندی عملکرد تحصیلی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های مختلف مقیاس شناسایی دانش‏آموزان بااستعداد با هوش و عملکرد تحصیلی همبستگی معنادار بالایی وجود دارد علاوه براین یافته ها نشان داد که بین خرده مقیاس‏های ورزشی و هنری، با خلاقیت ارتباط معنادار وجود دارد و در سایر خرده مقیاس‏ها، ارتباط معناداری با خلاقیت مشاهده نمی‏شود. برای سنجش پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که این مقیاس دارای پایایی خوبی می‏باشد. به‏طور‏کلی براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که مقیاس شناسایی دانش‏آموزان بااستعداد از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می‏توان آن را برای شناسایی دانش‏آموزان بااستعداد مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: مقیاس استعداد، دانش آموزان، هوش، عملکرد تحصیلی، خلاقیت
|
 • Faranak Boroujerdi *, Jalil Younesi, Mohammad Salehi, Elham Assadpour Pages 1-20
  This study aimed at examining the causal relationship of variables with maximum impact on academic achievement of Tehran students.
  Methodology
  The statistical population included all Tehran students. Using convenience sampling, 400 individuals were selected among them as the convenient sample in different fields. The research was carried out through path analysis method and research tools included Rotter's Locus of Control Test, Abedi test of creativity, Delavar's academic self-concept test, and Herman's Achievement Motivation Test. Research results indicated fitness of the model using data. All the variables had direct significant effects on academic achievement. The indirect effects of creativity on academic achievement were also significant. Academic motivation, creativity and academic self-concept and locus of control were of the factors effective in academic achievement. With the increase in Academic motivation, creativity and academic self-concept, academic achievement increases and internal Locus of Control lead to higher levels of academic achievement. Therefore, considering these characteristics are recommended while assessing educational achievement of students
  Keywords: achievement motivation, academic achievement, path analysis, creativity, locus of control
 • Sadegh Taheri, Noor-Ali Farrokhi *, Ahmad Borjali, Abbas Abbaspur Pages 21-43
  Background
  the promotion and appointment of appropriate human resources to accurately and objectively, one of the main factors leading to the success of organizations. Qualified human resources can belong to the power and your thinking its the best use of available resources. Decide on the appointment and promotion of staff in organizations with regard to the issue of competence is a matter of days.
  Objective
  This study aimed to develop a model for the promotion and appointment of staff to middle level management was based on individual and organizational components.
  Methods
  The study population NIOC all employees who were in middle management career in 1312 people were surveyed. Data were analyzed using the software SPSS 22 and Amos.
  Results
  The results of this study indicate that the direct and indirect effects and overall effects of variables management experience, job level and competence of the dependent variable (the manager position) was, to species variables managerial experience and competence on the job order management middle showed a significant effect. Job rank with leadership positions had direct effect. The results of this study, fit and proper indicators, data model has been developed.
  Conclusion
  different variables affecting the promotion and appointment of experts limitations that can affect them from individual and organizational factors, Experts said. Because of the influence of variables management experience, job level and competence of the management, the use of results of research organizations and public and private companies is recommended.
  Keywords: experience, job rank, competence, managerial position
 • Ezatolah Ghadampuor * Pages 45-64
  Identification and measurement of emotional factors affecting academic achievement is one of the most active and important areas in educational psychology, which academic optimism is one of the new structures in the field of positive psychology in this regard. The aim of the present study was to evaluate the psychometric properties of Tschannen‐Moran et al Academic Optimism Scale (2013). The questionnaire includes 28 questions that measure three components of academic emphasis, student trust to teachers, and unity to the school. The subjects of this study were 385 students of first grade high school in Khorramabad city during the academic year 2015-2016 (186 boys and 199 girls) who were selected by relative stratified sampling method based on gender and region. The instrument used in this study was the Tschannen‐Moran Optimism Scale (2013). Confirmatory factor analysis method through the main components method to check the validity of the questionnaire and the Cronbach's alpha coefficient to check the reliability of the questionnaire were used. The results of factor analysis showed that three components are revealed by removing four questions from the whole questionnaire and factor analysis of the rest of the questions and results rotation with varimax method. Also, the results of the parallel analysis were used to identify the exact components that the results of this analysis also confirmed these three components. It was also found that the whole questionnaire and its components had high reliability. In a general view, the results of the study showed that the "academic optimism questionnaire" is suitable for students to measure this feature, and to some extent it can meet the needs of the present.
  Keywords: academic achievement, Factor analysis, academic optimism
 • Mahsa Nazemi Moghadam *, Parvin Kadivar, Mehdi Arabzadeh Pages 65-81
  The investigation of psychometric properties of TEIQue-CF, including reliability, validity and exploratory factor analysis was the purpose of this study to achieve this end 343 students (343 males), were selected through cluster random sampling. The exploratory factor analysis were investigated through principal component method, this analysis confirmed nine factors (Adaptability, Affective disposition, Emotion expression, Emotion perception, Emotion regulation, Low impulsivity, Peer relations, Self-esteem and Self-motivation).
  Internal consistency in term of the ordinal Theta and Cornbakh alpha coefficients in the sample group has been computed and confirmed. The Results of factor analysis, conducted in the main culture, reliability and validity coeddicients were similar to the previous studies. According to the psychometric property, this present scale can be applied in TEIQue-CF research.
  Keywords: TEIQue-CF, factor structure, reliability, validity
 • Samira Soleymani, Fereshteh Alidoosti, AliMohammad Rezaiee *, Mohammad Barani Pages 83-102
  Positive psychology emphasizes on mental health and well-being improvement as a new approach in psychology area. In fact, positive psychology is the science of happiness and flourishing of human beings. In this regard, flourishing is considered as one of the important factors of individual's success. Flourishing is a combination of good feeling and effective functions and is equivalent with high level of psychological wellbeing and it briefly indicates mental health. The main purpose of the present research is to study psychometric properties of flourishing questionnaire based on Seligman model among Iranian students. The population includes all students of Tehran universities in 2015. The sample of the study includes 300 students (165 female and 165 male) and they have been selected by cluster sampling.
  In order to analyze data, exploratory and confirmatory factor analysis methods, Pearson correlation, item-total score correlation, and reliability analysis by SPSSv22 and LISRELv8,80 were used. Exploratory and confirmatory factor analysis results have confirmed HFQ. The results of convergent validity of flourishing questionnaire have been confirmed by its concurrent execution with "Ahvaz Self-actualization" and "Diener’s Flourishing Questionnaire", also its divergent validity was studied and confirmed by "Beck’s Depression Inventory".
  Reliability coefficient of flourishing questionnaire was achieved as 0.82, 0.61, 0.77, 0.78 and 0.90 respectively for factors of positive emotions, relationships, meanings, achievements and total questionnaire by Cronbach's alpha coefficient. Finally, according to the reliability and validity coefficient, ease of implementation, grading, interpretation, and also limited time for answering questionnaire it can be said that flourishing questionnaire has the necessary conditions to be used in psychological researches to measure the level of flourishing. Also it is suggested to use it for determining the level of flourishing prevalence in the student society.
  Keywords: Flourishing questionnaire, Positive emotions, Relationships, Meanings, Achievement
 • Ghavam Moltafet, Somaye Sadati Firoozabadi * Pages 103-119
  The purpose of this study was to investigate the validity, reliability and factor structure of Ryff's psychological well-being scale in Gifted High School Students.This study was correlation design. The sample consist of 322 high school students that selected by multi stage cluster sampling in Shiraz city at Gifted Schools. The participants completed psychological wellbeing. Data were analyzed by using factor analyses and correlation. For investigate instruments’ reliability used to internal consistency and test- retest coefficient methods. The internal consistency of this scale by using alpha Cronbach,s were , 0/92, 0/91 and 0/89 for comprising of purpose in life, personal growth, and Environment mastery. So, for test- retest coefficient was 0.89 to 0/81 that the findings mean of this instrument has good reliability. The results of the factor analysis showed that Ryff's psychological well-being scale is decreased to 3 factors and related factors including comprising of purpose in life, personal growth, and Environment mastery. In addition, goodness of fit indices of confirmatory factor analysis confirmed the 3 extracted factor. In sum, the findings of the study provide good evidence on reliability and validity of Ryff's psychological well-being scale and so this scale is suitable for research and clinical applications.
  Keywords: Keywords: psychological wellbeing, reliability, Validity, factor structure, Gigted
 • Mahboobe Khosravi * Pages 121-146
  Todays, growth in expectations from universities make up the universities which must connect to external environment and try to response to stakeholder demands and expectations. In order to shape this process, the concept of Institutional Research (IR( as a process which, according to the external environment, the improvement of internal provides, emerged. One of the improvements in the curriculum of higher education within the university environment can occur. In this study, the mentality of curriculum experts according to their different experiences about university research and its relevance to the curriculum in higher education be identified. Q methodology was used for this purpose. 20 specialist research data collected was analyzed by Q-methodology. The results showed that three different approaches to the relationship between Institutional Research (IR( and university curriculum was identified. These approaches were: problem solving approach in which IR create and identify new problems for university curriculum, strategic approach in which IR affected and directed university curriculum vision, knowledge application approach in which IR facilitate knowledge based relationship between industry and university and modify university curriculum.
  Keywords: Institutional Research, Higher education, Qualitative Research
 • Farideh Nargesi, Fatemeh Izadi, Kolsoum Kariminejad *, Ali Rezaii Sharif Pages 147-160
  Background And Objectives
  Health anxiety is identified with persistent and severe concerns about health. People with health anxiety have misconceptions and incorrect interpretations of health and excessive sensitivity to their physical symptoms. Its prevalence is high among people and as a result of its importance and necessity; health anxiety is one of the major concerns of clinicians, which makes Health anxiety Evaluation also very important.
  Material and
  Methods
  In a study to determine the reliability and validity, the 18 questions, health anxiety inventory of Salkovskis and Warwick (2002) was administrated on 500 male and female students at the University of Khorramabad, selected using sampling. The reliability of the inventory was obtained using Cronbach's alpha method and its construct validity, using Exploratory Factor Analysis by SPSS.
  Results
  The results show that the construct validity of this inventory consists of three factors: developing disease, its consequences, and total health concerns. In addition, Cronbach’s alpha factor of 0.75 shows the appropriate reliability of the inventory.
  Conclusion
  The results suggest that Salkovskis and Warwick Health Anxiety Inventory is adequate to detect health anxiety among Iranian students, specially students of Khorramabad University and can be used in various research and treatment centers.
  Keywords: Health anxiety, reliability, validity. exploratory factor analysis
 • Amid Azadegan * Pages 161-181
  The purpose of this research is to determine the confirmatory factor analysis of the identification scale of gifted students. The statistical population consisted of Birjand fourth grade students in the academic year 1393-94 to the number of 3050 students that 401 students were selected by multistage cluster sampling method. the results showed that selected questions provided a good framework for measuring the studied dimensions and all of its components were approved.Raven intelligence test, Abedi creativity questionnaire and academic performance rating scale were used to measure criterion validity of the identification scale of gifted students. The results showed that there is a high significant correlation between different components of the identification scale of gifted students with intelligence and academic performance, in addition findings showed that there is significant correlation between the small scale sports and artistic with creativity, and there is not found significant correlation in other small scale with creativity. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the scale. The results showed that the scale has good reliability. In general, based on the results of this study can be concluded that the identification scale of gifted students has acceptable reliability and validity and it can be used to identify gifted students.
  Keywords: Gifted scale, Students, Intelligence, Academic Performance, Creativity