فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:23 Issue: 2, 2018
 • Volume:23 Issue: 2, 2018
 • تاریخ انتشار: 1396/11/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مصطفی اسدی * صفحات 77-83
  جنس Elymus که متعلق به تیره گندمیان و قبیله گندم است به منظور تهیه فلور ایران مورد بررسی آرایه شناسی قرار گرفته است. محدوده جنس مورد بحث قرار می گیرد. در این تحقیق نمونه های هربایومی موجود در هرباریوم مرکزی ایران شناسائی شدند و کلید شناسائی گونه های ایرانی جنس تهیه گردید. در بین نمونه ها، گونه ای جدید از سلسله جبال زاگرس تشخیص داده شد که به نام Elymus shirazicus نامگذاری شد. این گونه به همراه تصویری از آن معرفی می گردد. گونه جدید در بین گونه های ایرانی این جنس با داشتن سیمای پشته ای و سنبله متراکم بدون سیخک یا با سیخک کوتاه متمایز می گردد و با گونه نزدیک خود به نام Elymus transhyrcanus با داشتن سنبله بسیار متراکم تر و میانگره های بسیار کوتاه تر تفاوت دارد. ترکیب جدید Elymus dorudicus بر اساس نام پایه E. nodosus subsp. dorudicus معرفی می گردد. زیرگونه Elymus lazicus subsp. iranicus به عنوان زیرگونه جدیدی معرفی می گردد.
 • محمد امینی راد * صفحات 84-87
  طی مطالعه گیاهان جمع آوری شده از جنوب شرق کشور (بلوچستان)، نمونه ای تحت نام Coelachyrum brevifolium شناسایی گردید. از این جنس تا بحال تنها C. piercei از ایران گزارش شده است و این گیاه به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می گردد. گیاه مذکور برخلاف C. piercei، دارای شکل رویشی یکساله می باشد. خصوصیات مورفولوژیکی، رویشگاه، تصاویر، نقشه پراکنش به همراه کلید شناسایی گونه های این جنس ارائه می شوند.
 • مهری دیناروند*، حمید هویزه صفحات 88-90
  طی مطالعه پوشش گیاهی منطقه گرمسیری، حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، نمونه هایی از گونه Urochondrasetulosa متعلق به تیره گندمیان برای اولین بار به صورت خودرو از ساحل خور تنگ، جاده جاسک به چابهار جمع آوری شد. بنابراین به عنوان رکوردی جدید از حنوب شرق برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه به دلیل تحمل شوری آب دریا، دمای بالا، داشتن دو نوع زادآوری توسط بذر و ریزوم و تعلیف دام، از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است.
 • عباس قلی پور *، محمد امینی راد صفحات 91-97
  طی کاوش‏های انجام شده در استان‏های قزوین و آذربایجان غربی، نمونه های جالبی از جنس Silene جمع آوری شدند. Silene capitellata از بخش Capitellatae که بیشتر در ترکیه پراکنش دارد، از کوه های منطقه الموت در استان قزوین جمع آوری شده است. همچنین S. retinervis از بخش Auriculatae که توسط غضنفر از کوه قندیل عراق معرفی شده بود، از سه رویشگاه در پیرانشهر و زیوه از استان آذربایجان غربی جمع آوری شدند. این دو گونه گیاهی چندساله به عنوان گزارشی جدید برای فلور ایران معرفی می‏شوند. شرح گیاه شناسی، توزیع جغرافیایی، اکولوژی و تصاویر هر یک از گونه ها ارایه شده‏اند.
 • دیلاروم تاجالدینوا * صفحات 98-101
  این تحقیق در منطقه بیابانی Ustyurt که یکی از مناطق بیابانی آسیای مرکزی (ازبکستان) است با استفاده از روش های کلاسیک فلورستیک و مطالعات ریخت شناسی و جغرافیایی انجام شد. دو گزارش جدید شامل Astragalus vulpinus Willd. و Centaurea apiculata Ledeb برای فلور Ustyurtکشور ازبکستان ارایه می گردد. این نمونه ها که توسط نویسنده مقاله جمع آوری شده است وارد بانک اطلاعاتی شده و در هرباریوم Ustyurt در TASH نگهداری می شود.
 • منصور اسمونو* صفحات 102-105
  بررسی نمونه های هرباریومی جنس Cousinia از بخش Acanthotoma در هرباریوم موسسه ذخایر ژنتیکی گیاهان و جانوران، آکادمی علوم جمهوری ازبکستان ( TASH) منجر به افزایش گونه های جنس Cousinia در فلور ازبکستان گردید. همچنین رویشگاه های جدید برای این گونه از هیسار، آلای و و سلسله جبال نوراتا در بخش مربوط به کشور ازبکستان شناسایی گردید و نقشه های پراکندگی و شرح گونه هاز مناطق فوق ارایه می گردد.
 • مجید آقااحمدی، حجت الله سعیدی *، مصطفی اسدی صفحات 106-114
  تعیین محدوده سرده ها در زیرتباره Trigonellinae Small یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تاکسنومیکی در این زمینه در حدود 100 سال گذشته بوده است. طرح صفات جدا کننده متعدد توسط گیاه شناسان مختلف موید این ادعا می باشد. صفات مربوط به قطعات گل به خوبی دیگر ویژگی های رویشی به طور گسترده ای تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله براساس 5 صفت کیفی و 19 صفت کمی مربوط به قطعات گل گونه های متعلق به سرده Trigonella (به طور خاص گونه های چندساله متعلق به بخشEllipticae ) از دیگر سرده های این زیر تباره جدا شده است و نتایج به دو شکل طرح درختی و طرح پراکنده (Scatter plot) نمایش داده شده است. قرارگیری گونه های شبه یونجه (Medicagoid) مربوط به بخش Bucerates و یونجه در یک شاخه و حضور گونه Melilotus indicus به همراه سایر گونه های یکساله شنبلیله در یک شاخه مجزا از نتایج اصلی این مطالعه می باشند.
 • زهرا توکلی، وجیهه اخلاقی میرعلی یاری، فرخ قهرمانی نژاد * صفحات 115-129
  در این تحقیق، ساختار تشریحی برگ 17 آرایه از جنس Hieraciumمتعلق به دو زیر جنس و 6 بخشه با استفاده از میکروسکوپ نوری ارائه می شود. صفات تشریحی مطالعه شده در گونه های مختلف، متفاوت بودند در حالی که در جمعیت های متفاوت از یک گونه ثابت بودند. 28 صفت تشریحی مطالعه شد که از میان آنها برخی صفات دارای ارزش تاکسونومیکی بودند و در جداسازی زیرجنس ها، بخشه ها، زیربخشه ها و گونه ها اهمیت داشتند. مهمترین این صفات عبارتند از: وجود یا عدم وجود دستجات آوندی جانبی؛ شکل رگبرگ اصلی؛ ضخامت اپیدرم، پارانشیم، کلانشیم و کوتیکول؛ طول دستجات آوندی و دستجات چوب و آبکش؛ تقارن برگ؛ تعداد دستجات آوندی جانبی و در موارد کمی اندازه سلول های روزنه، شکل سلول های اپیدرمی و دیواره جداکننده سلول ها. علاوه بر این، برای تاکسون های مطالعه شده کلید شناسایی آناتومی برگ داده شده است.
 • سید محمد معصومی*، حمیدرضا قاسمپور، جواد صبحی صفحات 130-135
  Cheilanthes persicaیکی از سرخس های رستاخیزی است که در طول تنش خشکی کاملا خشک و بعد از آبیاری احیا می شود. این نمونه از کرمانشاه (طاق بستان، غرب ایران) جمع آوری و در اتاق رشد کشت و چرخه زندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. هاگ به حالت تتراد چهارگوشه ای با تزیینات مشبک ریز ناپیوسته است.
 • سعیده سادات میرزاده واقفی*، عادل جلیلی صفحات 136-139
  تحقیق حاضر عدد کروموزومی سلول های غیر جنسی 7 گونه متعلق به 6 خانواده از ایران را گزارش می کند. عدد کروموزومی Epilobium palustre ;(36=n2) Geranium pyrenaicum ;(26=n2) Sium sisarum ;(20=n2) Veronica beccabunga (18=n2) برای اولین بار برای فلور ایران و Ferula persica (22=n2)؛ Tragopogon jesdianus (12=n2) برای اولین بار و گونه Bromusscoparius (2n=28) برای دومین بار از ایران گزارش می شوند و ایدیوگرام آنها ارایه می گردد.
 • مهرو حاجی منیری *، هاری زیپمن صفحات 140-144
  براساس نمونه های جمع آوری شده از نواحی نیمه بیابانی شمال شرق ایران، 53 گلسنگ گزارش می شود. چهار گونه (Caloplaca albovariegata، Rinodina afghanica، Lecidea promixta و Schaereria fuscocinerea) برای اولین بار از ایران و 17 گونه دیگر نیز از شمال شرق کشور معرفی می شوند. همچنین 32 گونه از نواحی جدیدی واقع در شمال شرق گزارش می گردد.
 • بهروز زارعی دارکی*، الکساندر کراخمالنی صفحات 145-159
  علیرغم اهمیت علمی و استراتژیک خلیج فارس و خلیج عمان، حتی با وجود تعداد قابل توجهی از منابع، هنوز نواقصی در دانش اکوسیستم های آنها مشاهد می شود. در این پژوهش اطلاعاتی مربوط به ترکیب گونه ای و ریخت شناسی داینوفلاژله های زره دار در حوالی جزیره هرمز ارائه شده است. به طور کلی 99 گونه (109 آرایه درون گونه) معرفی شدند که به یک کلاس، 6 راسته، 13 تیره و 24 جنس متعلقند و برای اولین بار 7 گونه و 11 آرایه درون گونه از این منطقه گزارش می شود. برخی از تاکسون های جدید با توصیف و تصویر اصلی ارائه شده اند، علاوه بر این براساس بررسی و مقایسه منابع مربوط به داینوفلاژله های یافت شده در خلیج فارس و خلیج عمان تا این تحقیق، یک چک لیست از داینوفلاژله ها به تعداد 363 آرایه درون گونه که متعلق به 81 جنس هستند، ارایه می شود. با تجزیه وتحلیل نتایج مطالعات قبلی و نتایج مطالعه کنونی، تعداد داینوفلاژله های ثبت شده در این آبها تقریبا 374 آرایه درون گونه را شامل می شود. بیشترین تاثیر را در جامعه فیتوپلانکتون های این منطقه جنس های چند گونه ای Ceratium و Protoperidinium داشتند.
|
 • Mostafa Assadi * Pages 77-83
  The genus Elymus has been studied to prepare the draft of Elymus for the Flora of Iran. In this research, the plant specimens of Central Herbarium of Iran (TARI) were identified and a new key of the Iranian species of the genus Elymus is presented. Delimitation of the genus is discussed. Among the specimens, a new species from Zagros Mountain ranges was recognized which is described and illustrated as E. shirazicus. The new species is well characterized among the Iranian species of the genus by caespitose habit, having densely imbricate spikelets with none or short awns. Elymus shirazicus seems to be related to E. transhyrcanus but well distinguished by narrower spikes and much shorter rachis internodes. Elymus dorudicus based on E. nodosus subsp. dorudicus is introduced as a new combination. Elymus lazicus subsp. iranicus is described as a new subspecies.
  Keywords: Elymus, Poaceae, new species, Taxonomy, Iran
 • Mohammad Amini Rad * Pages 84-87
  During the study of the plants collected from South-East Iran (Baluchestan), a specimen was identified as Coelachyrum brevifolium which is reported as a new record to the flora of Iran. The genus was previously known with one species (C. piercei) in Iran. Unlike C. piercei, the species is an annual plant. Morphological characteristics, habitat, images, distribution map and identification key to the species of the genus in Iran are presented.
  Keywords: Poaceae, Coelachyrum, new record, flora, Iran
 • Mehri Dinarvand *, Hamid Howeizeh Pages 88-90
  The specimens of Urochondra setulosa from Poaceae were collected for the first time from Southeast of Iran, in the coastal hills of Oman Sea in Balochestan Province. It is specific in the area, because of being a halotolerant, termophile species and having two regeneration mechanisms, by seed and rhizome.
  Keywords: Urochondra setulosa, Balochestan, Oman Sea, Coastal hills, Iran
 • Abbas Gholipour *, Mohammad Amini Rad Pages 91-97
  During field works in Qazvin and West Azarbaijan provinces, some interesting specimens of the genus Silene were found. Silene capitellata (sect. Capitellatae) which is mostly growing in Turkey has been collected in Qazvin, Alamout Mountains. S. retinervis (sect. Auriculatae) was described from Ghandil Mountain of Iraq by Ghazanfar, were collected in three localities from Pyranshahr and Ziveh of West Azarbaijan province. In this article, these two perennial species are reported as new records in Iran. The taxonomical description, geographical distribution and the ecology of the new records are provided and their photographs and illustrations are presented.
  Keywords: Silene sect. capitellatae, Silene sect. Auriculatae, Silene capitellata, new records, Iran
 • Dilarom Tajetdinova * Pages 98-101
  The research was conducted in Ustyurt that is one of the arid zones of Central Asia (Uzbekistan). The method of the research was rout-floristic and classical of morphologic-geographical studies. Two new records including Astragalus vulpinus Willd. &Centaurea apiculata Ledeb. are reported for the flora of Ustyurt. These specimens were collected by the author have been entered in the database for the flora of the Ustyurt in TASH.
  Keywords: Ustyurt, Uzbekistan, new species, Astragalus, Centaurea
 • M. X. Usmonov* Pages 102-105
  Complex processing of Cousinia section Acanthotoma mainly on the basis of studying herbarium specimens stored in Central Herbarium Institute of the Gene Pool of Plants and Animals of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (TASH) has led to increase the number of taxa. Сousinia eriotricha Juz. and Сousinia sarawshanica C. Winkl., which are reported as new records for the flora of Uzbekistan. New location was found for С. eriotricha from Hissar, Alay and Nurata ranges of the Uzbek part of these territories. Their maps, descriptions and distributions are given.
  Keywords: Cousinia sect. Acanthotoma, endemics, flora, Uzbekistan, Tajikistan
 • Majid Aghaahmadi, Hojjatollah Saeidi *, Mostafa Assadi Pages 106-114
  Determining the boundaries of genera in subtribe Trigonellinae Small has been one of the most controversial taxonomic issues in this field in last 100 years. Proposing the many characters for separating these genera by various botanists can be considered as a reason for this claim. Characters of the flower parts as well as other vegetative traits have been used extensively. Here on the basis of 5 qualitative and 19 quantitative flower characters we separated Trigonella species (especially perennial section Ellipticae (Boiss.) Sirj.) from other genera of this subtribe and showed the results in dendrogram and scatter plot. Placement of the Medicagoid species of section Bucerates (Boiss.) Sirj. and Medicago L. in one branch and presence of Melilotus indicus (L.) All. along with other Trigonella species (except section Ellipticae as a distinct branch) are the main results of this investigation.
  Keywords: Phenetic analysis, Fabaceae, Trifolieae, character evolution, PCO analysis, UPGMA method
 • Zahra Tavakkoli, Vajihe Akhlaghi Miraliyari, Farrokh Ghahremaninejad * Pages 115-129
  Leaf anatomy of 17 taxa of the genus Hieracium belonging to two subgenera and six sections was examined using light microscopy in order to evaluate its systematic important. The studied anatomical characteristics show considerable variability among different species but are constant among different populations of one species. 28 characters were examined and among them, some characters have taxonomic value and can be used in delimitation of subgenera, sections, subsections and species. The most important characters are: presence or absence of lateral vascular bundles; main midrib shape; the thickness of epidermis, parenchyma, collenchyma and cuticle; the length of vascular bundles, xylem and phloem; lamina symmetry; the number of lateral vascular bundles and in few cases stomata size, the shape of epidermal cells and anticlinal walls. Moreover, an identification key to leaf anatomy of the species of Hieracium in Iran is given.
  Keywords: Asteraceae, Cichorieae, Hieracium, leaf transection, epidermis, stomata, Iran
 • Seyed Mohammad Masoumi *, Hamid Reza Ghasempour, Javad Sobhi Pages 130-135
  Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn. (Pteridaceae) is one of the resurrection ferns that fully dries during drought stress and after re-watering will be revived. Fresh material obtained from Kermanshah province, west of Iran (Tagh-e-bostan) and cultured in growth chamber and its developmental stages and life cycle were examined. The spore morphology was studied. The spore had tetrahedral tetrad with discontinuous microreticulate ornamentation.
  Keywords: distribution, Halongia, Life cycle, Monocot, Pteridaceae, Palynology, Kermanshah
 • Seedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi *, Adel Jalili Pages 136-139
  The present study reports somatic chromosome numbers of 7 species belong to 6 familiesfrom Iran.The chromosome numbersofEpilobium palustre (2n=36), Geranium pyrenaicum (2n=26), Sium sisarum (2n=20), Veronica beccabunga (2n=18)were reported for the first time for the flora of Iran. Ferula persica (2n=22)and Tragopogon jesdianus (2n=12)are reported for the first time. The report for Bromus scoparius (2n=28) is the second count for the species in Iran. Ideograms are depicted for each species.
  Keywords: Chromosome numbers, new counts, Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Onagraceae, Poaceae, Scrophulariaceae, Iran
 • Mahroo Haji Moniri *, Harrie Sipman Pages 140-144
  Fifty- three lichens are reported from NE Iran based on samples collected in semi-desert areas. Four species are new to Iran (Caloplaca albovariegata, Lecidea promixta, Rinodina afghanica and Schaereria fuscocinerea) and 17 species are new to the north east of the country. Furthermore, new localities are reported for 32 species in the region.
  Keywords: Lichenized fungi, biodiversity, new record, Iran
 • Behrouz Zarei Darki *, Alexandr Krakhmalnyi Pages 145-159
  Despite the scientific and strategic importance of the Persian Gulf and Gulf of Oman as well as a significant number of articles, there are still gaps in knowledge about their ecosystems. The knowledge on species composition and morphology of armored dinoflagellates in the vicinity of Hormuz Island (the Strait of Hormuz) are presented. Totally, 99 species (109 infra-specific taxa), belonging to 1 class. 6 orders, 13 families and 24 genera are reported. Seven species and 11 infra-specific taxa were found for the first time. Some new taxa are provided with the original descriptions and photographs. Moreover, based on a critical review of the literature on dinoflagellates discovered in the Persian Gulf and Gulf of Oman up to the present investigation, a pilot checklist of dinoflagellates numbered 363 infra-specific taxa belonging to 81 genera was composed. By summing up previous and present knowledge, it turns out that the number of dinoflagellates recorded in these water bodies makes up 374 infra-specific taxa until now. The multispecies genera Ceratium and Protoperidinium made the greatest contribution to phytoplankton populations.
  Keywords: Dinophyta, biodiversity, the Ropme Sea Area, Iranian waters