فهرست مطالب

طب انتظامی - سال هفتم شماره 1 (زمستان 1396)
 • سال هفتم شماره 1 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش به مصرف و کیفیت زندگی در سوءمصر ف کنندگان مواد مخدر
  حسین کشاورز افشار *، اصغر برابری، نیکو قاضی نژاد، احمد امیری صفحات 1-6
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش به مصرف وکیفیت زندگی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در 4 ماه انتهای سال 1395 در تمامی بیماران مرد وابسته به مواد که به مراکز ترک اعتیاد شهر آمل مراجعه کرده بودند، انجام شد. در مجموع 24 بیمار معتاد از 4 مرکز انتخاب شده در آمل، با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس آمادگی به اعتیاد و فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) در قالب نرم افزار SPSS 21 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از اعمال مداخله، اثر اختلافی معناداری میان گروه های آزمایش و کنترل در میانگین امتیازات کیفیت زندگی (0/001p<) و آمادگی به اعتیاد (0/015p<) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گرایش به مصرف مواد و کیفیت زندگی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر موثر است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، وابستگی به مواد، کیفیت زندگی
 • احمدعلی ناجی، اسحاق رحیمیان بوگر *، سیاوش طالع پسند صفحات 7-12
  اهداف
  تصمیم گیری و تیراندازی از مهارت های ضروری نظامیان است. آمادگی شناختی می تواند سبب کاهش خطاهای انسانی و همچنین افزایش عملکرد مطلوب شود. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش آمادگی شناختی بر مهارت تصمیم گیری و عملکرد تیراندازی با اثر تعدیل کنندگی اضطراب حالتی- رقابتی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، در تمامی دانشجویان یکی از دانشگاه های نظامی تهران که واحد تربیت بدنی را در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95 اخذ کرده بودند، انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 68 نفر (34 نفر با اضطراب حالتی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از سیاهه اضطراب حالتی- رقابتی کاکس و پرسش نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر در قالب نرم افزار SPSS 19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در میان گروه های آزمایش و کنترل، اثر اختلافی معناداری در میانگین امتیازات مهارت های تصمیم گیری و تیراندازی با 99% اطمینان وجود داشت (0/001p<). اضطراب نیز تاثیر به سزایی در ایجاد تفاوت میان گروه های تعریف شده داشت.
  نتیجه گیری
  آمادگی شناختی در بهبود تصمیم گیری و مهارت تیراندازی در 2 حالت اضطرابی و بدون اضطراب، اثربخش است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تیراندازی، فراشناخت، اضطراب
 • محمدتقی یازرلو *، مهرداد کلانتری، حسینعلی مهرابی صفحات 13-18
  اهداف
  نیروهای مسلح کشور به لحاظ ویژگی های ذاتی حرفه نظامی، بیش از کارکنان سایر مشاغل در معرض آسیب های روانی قرار می گیرند. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه، در کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان در سال 1395-1394 انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند، 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در 2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها از سیاهه نشانه های اختلالات روانی (SCL-90-R) استفاده شد. داده ها نیز با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره با کمک نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پس آزمون، 12/8% بر امتیاز شکایت جسمانی، 24/3% بر وسواس، 9/1% بر حساسیت بین فردی، 8/2% بر افسردگی، 11/8% بر ترس مرضی و 10/2% بر روان پریشی تاثیر داشت (0/001P<). این مداخله درمانی در مرحله پیگیری 9/9% بر شکایت جسمانی، 25/2% بر وسواس، 7/2% بر حساسیت بین فردی، 12/4% بر افسردگی و 10/6% بر ترس مرضی موثر بود (0/001P<).
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد مختلف سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی موثر است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سلامت روان، کارکنان نیروی انتظامی
 • الهه غضنفری، انوشیروان کاظم نژاد *، محمد غلامی فشارکی صفحات 19-24
  اهداف
  نگرش به ازواج یک پدیده شناختی است که بر رغبت به ازدواج، سن ازدواج و پایداری آن تاثیر قابل توجهی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر الگوی نگرش به ازدواج انجام شد.
  ابزار و
  روش ها
  این مطالعه مقطعی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 2مرحله ای در سال 1394-1393 در 750 نفر از پرسنل نیروی انتظامی شهر تهران انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه خودساخته نگرش به ازدواج استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر در قالب نرم افزار SPSS 23 و AMOS 23 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شاخص های تعداد برادر و خواهر، سابقه کار و تعداد ایده آل فرزندان همبستگی مثبت معنادار و سن ایده آل نیز همبستگی منفی معناداری با شاخص نگرش به ازدواج داشتند. همبستگی شاخص های سن و وضعیت اقتصادی با شاخص نگرش به ازدواج معنادار نبود (0/05p>). شاخص نیکویی برازش با مقادیر 0/00=RMSEA، 0/99=GFI، 0/99=NFI و 0/73=CMIN/DF نشان دهنده مناسب بودن مدل مسیر بود. در آزمون تحلیل مسیر مشخص شد که جنسیت، سن ایده آل برای ازدواج و تعداد خواهر و برادر اثر مستقیم بر نگرش به ازدواج و سن، سابقه کار، تعداد ایده آل فرزند و وضعیت اقتصادی نیز اثر غیرمستقیم بر نگرش به ازدواج داشتند.
  نتیجه گیری
  ایجاد فرهنگ داشتن فرزند بیشتر در خانواده، ثبات بخشیدن به وضعیت استخدامی افراد و داشتن سابقه کار مناسب نگرش به ازدواج را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: نگرش، ازدواج، پلیس
 • زهرا وظیفه، فهیمه سادات سعادت یار * صفحات 25-29
  اهداف
  شادکامی کارکنان در حوزه کاری، موضوع مهمی برای سازمان هاست. محققان دریافته اند که بهره وری کارکنان شاد نسبت به کارکنان ناشاد بالاتر است. نیروی انتظامی به عنوان سازمانی که وظیفه خطیر و حساس برقراری نظم و امنیت در جامعه را بر عهده دارد، بیش از هر سازمان دیگری نیازمند دراختیارداشتن نیروهای توانمند و بانشاط است. هدف این پژوهش، مقایسه اثرگذاری توانمند سازی روان شناختی بر شادکامی بر اساس ویژگی های سازمانی و جمعیت شناختی بود.
  ابزار و
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- همبستگی در کلیه افسران شهر زاهدان در 6 ماه اول سال 1395 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی، 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از 2 پرسش نامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، کروسکال والیس و آزمون یومن ویتنی در قالب نرم افزار SPSS 17 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  همبستگی 2 شاخص توانمندسازی روان شناختی و شادکامی افسران پلیس با آزمون همبستگی اسپیرمن تایید شد (0/715ρ=؛ 0/0001p=). علاوه بر این، کلیه ابعاد 5گانه توانمندسازی روان شناختی، همبستگی معناداری در سطح 0/0001p= با شادکامی افسران پلیس داشتند که احساس اعتماد بیشترین اولویت را در اثرگذاری بر شادکامی داشت. توانمندسازی و شادکامی در افسران ستادی و مدیران بیش از دیگر طبقه ها مشاهده شد اما در سوابق خدمتی و سطوح تحصیلاتی متفاوت، تفاوت معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  کلیه ابعاد 5گانه توانمندسازی روان شناختی، اثرگذاری مثبت و معنارداری بر شادکامی کارکنان دارد. توانمندسازی و شادکامی در افسران ستادی و مدیران بیش از دیگر طبقه ها مشاهده می شود ولی سوابق خدمتی و سطوح تحصیلاتی، تاثیرگذار نیستند.
  کلیدواژگان: قدرت (روان شناسی)، شادکامی، پلیس
 • مائده امینی، انوشیروان کاظم نژاد *، محمد غلامی فشارکی صفحات 31-36
  اهداف
  ازدواج یکی از وقایع مهم حیاتی است و عوامل آگاهی، نگرش و انتظار از مهم ترین عوامل موثر در ازدواج موفق هستند. هدف از انجام این مطالعه، طراحی و اعتباریابی پرسش نامه آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج در نمونه ای از پرسنل مجرد نیروی انتظامی شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- اکتشافی و آزمون‏سازی در 6 ماه ابتدای سال 1393 در کلیه پرسنل نیروی انتظامی شهر تهران انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 2مرحله ای، 396 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه خودساخته «آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج» و همچنین فرم اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. روایی محتوای پرسش نامه با استفاده از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا بررسی شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از روش هم‏سانی درونی (آلفای کرونباخ) ارزیابی شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی، 3 عامل آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج استخراج شدند که در مجموع 41% از واریانس کل را تبیین نمودند. از این مقدار، حدود 7% به عامل نگرش، 14% به عامل انتظار و 20% به عامل آگاهی اختصاص داشت. نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوای پرسش نامه به ترتیب 0/91 و 0/89 و پایایی پرسش نامه 0/82 بود.
  نتیجه گیری
  پرسش نامه آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج با روایی و پایایی بالا، ابزار مناسبی برای ارزیابی این عوامل است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، انتظار، ازدواج، مطالعات اعتبارسنجی
 • اکرم عاملی * صفحات 37-44
  مقدمه
  آنالیز مو در مقایسه با ماتریس های بیولوژیکی دیگر (خون و ادرار) مزیت هایی همچون پایداری نمونه، آشکارسازی پس از گذشت مدت زمان طولانی از مصرف و سهولت نمونه برداری دارد. این آنالیز شامل مراحل آماده سازی شستشوی آلوده کننده ها از مو، استخراج ماده مورد نظر از آن و آماده سازی محلول استخراج شده برای ورود به دستگاه آنالیز است. هدف از این مطالعه مروری بر روش های آنالیز داروها در مو و کاربرد آنها در علوم قانونی بود.
  نتیجه گیری
  پیشرفت های سریع در تکنولوژی، روش های با حساسیت و گزینش پذیری بسیار بالا همچون GC-MS/MS و LC-MS/MS را برای به کارگیری در این زمینه در اختیار گذاشته است. در آینده نزدیک، برای بررسی روند درمان دارویی افراد، نمونه مو می تواند جایگزین خون شود. برای رسیدن به این هدف، روش های ساده تر با حساسیت بالا مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: بیماری های مرتبط با مواد، آنالیز مو، علوم قانونی
 • رضا معظمیان فر *، حمیده روحانی نژاد صفحات 45-50
  اهداف
  بیوتروریسم حمله حساب شده ای است که منجر به ایجاد بیماری یا مرگ در انسان، با استفاده از ویروس ها ، باکتری ها یا مواد سمی می شود. در سال های اخیر، به دلیل افزایش رکورد مقالات آنلاین موجود در پایگاه های اطلاعاتی، به کاربرد متن کاوی و استراتژی های استخراج اطلاعات از مقالات زیست پزشکی، توجه بسیاری شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اهمیت سموم به عنوان سلاح های زیستی با جستجو در متون پزشکی و پایگاه های اطلاعاتی پزشکی بود.
  اطلاعات و
  روش ها
  این پژوهش متن کاوی و بررسی داده ای در سال 1396-1395 انجام شد. به منظور خوشه بندی نتایج جستجوی کلیدواژه های اختصاصی در شبکه و به خصوص پایگاه های اطلاعاتی پزشکی از نرم افزار آنلاین Carrot 2 استفاده شد. در زمان جستجوی کلیدواژه ها، موتور جستجوگر بر PubMed و نوع خوشه بندی بر اساس K-means تنظیم شد و در پایان نتایج به صورت نمودارهای حبابی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین رکورد نوروتوکسین ها مربوط به تترودوتوکسین با مجموع رکورد 18970، بیشترین رکورد سایتوتوکسین ها مربوط به پرتوسیس توکسین با مجموع رکورد 14390 و بیشترین رکورد سایتوتوکسین های خطرناک پوستی مربوط به زیرالنون با مجموع رکورد 2656 بود.
  نتیجه گیری
  اولویت های حوزه پیگیری بیوتروریسم و سلاح های زیستی، تشخیص زودرس، سلامت عمومی و کنترل این عوامل است؛ درنتیجه سیاست گذاری های خرد و کلان می بایست معطوف به این زمینه ها شود.
  کلیدواژگان: سلاح های زیستی، متن کاوی، نوروتوکسین ها
|
 • Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on the Attitude of Abuse and the Quality of Life in Substance Abusers
  Hossein Keshavarz Afshar *, Asghar Barabari, Nikoo Ghazinejad, Ahmad Amiri Pages 1-6
  Aims: The present study was performed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the attitude of abuse and the quality of life in substance abusers.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study with pre-test post-test and control group was performed in the last 4 month of 2016 in all addicted male patients were referred to Amol, Iran, addiction treatment centers. A total of 24 addicted patients were selected as samples from the 4 chosen centers in Amol, Iran, using available sampling method. The Addiction Potential Scale and World Health Organization Quality of Life questionnaire (WHOQOL) were used for data collection. Data were analyzed using independence t-test and Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) in SPSS 21 software.
  Findings: There was a significant difference effect between experimental and control group in mean scores for quality of life (p
  Conclusion
  Acceptance and Commitment Therapy is effective on the attitude of abuse and the quality of life in substance abusers.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Substance-Related Disorders, Substance Dependence, Quality of Life
 • Ahmad Ali Naji, Issac Rahimian Bogar *, Siavash Talepasand Pages 7-12
  Aims: Decision making and shooting are essential skills of the militaries. Cognitive readiness can reduce human errors and increase the desired performance. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive readiness training on decision making skill and shooting performance with moderating effect of competitive state anxiety.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study with pretest-posttest designs with control was implemented in all students of a Tehran’s,Iran, military university which received the training unit in the second semester of the 2016-2017 academic year. Using the purposive sampling, 68 subjects (34 cases with state anxiety) were selected as samples. The Cox Competitive State Anxiety Inventory and California Critical Thinking Questionnaire were used for data collection. Data was analyzed by repeated measures ANOVA in SPSS 19 software.
  Findings: There was a significant difference effect between experimental and control group in the mean scores of the decision making and shooting skills with 99% confidence (p
  Conclusion
  Cognitive readiness is effective in improving decision making and shooting skills in both anxious and non-anxious situations.
  Keywords: Decision Making, Shooting, Metacognition, Anxiety
 • Mohammadtaghi Yazarloo*, Mehrdad Kalantari, Hoseinali Mehrabi Pages 13-18
  Aims: The armed forces of the country are more exposed to psychological damage than other employees of the occupation, due to the inherent characteristics of the military profession. The purpose of this research was to determine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on military personnel mental health.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study with control group and assessment into pre-test, post-test and a follow up that lasted for a month was performed in all Golestan, Iran, military personnel in 2015-2016. Using targeted sampling, 60 samples were selected and divided into 2 groups of experimental and control groups. The Symptom Check List-90-Revised was used for data collection. Data was analyzed using multivariable covariance analysis in SPSS 22.
  Findings: Acceptance and Commitment Therapy in the post-test stage was affected 12.8% on scores of physical complaint, 24.3% on obsession, 9.1% on interpersonal sensitivity, 8.2% on depression, 11.8% on phobia and 10.2% on psychosis (p
  Conclusion
  Acceptance and Commitment Therapy is effective on the various aspects of mental health of military personnel.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Mental Health, Military Personnel
 • Elahe Ghazanfari, Anoshirvan Kazemnejad *, Mohammad Gholami Fesharaki Pages 19-24
  Aims: Marriage attitude is a cognitive phenomenon that has a considerable influence on willingness to get married, age when married and the stability of marriage. This study was done with the aim of exploration affecting factors on marriage attitude pattern.
  Instrument &
  Methods
  This cross sectional study was done with using two-stage cluster sampling in year 2015-2016, on 750 Tehran, Iran, police personnel. Self-made questionnaire on marital attitude was used to data collection. Data was analyzed using factor analysis Spearman correlation coefficient and path analysis in SPSS 23 and AMOS 23.
  Findings: The number of siblings, work experience and the ideal number of children indicators had a positive significant correlation and the ideal age had a significant negative correlation with the marital attitude. The correlation between age and economic situation indicators with marital attitude was not significant (p>0.05). The goodness of fit index with values of RMSEA=0.00, GFI=0.99, NFI=0.99 and CMIN/DF=0.73, showed that the path model is suitable. In the path analysis test it was determined that gender, the ideal age for marriage and the number of siblings had direct effects and age, years of work experience, the ideal number of children and the economic situation had indirect effects on marital attitude.
  Conclusion
  Creating the culture of having more children in the family, stabilize the employment situation and having appropriate work experience increase attitudes toward marriage.
  Keywords: Attitude, Marriage, Police
 • Z. Vazife, F. S Saadatyar* Pages 25-29
  Aims: The happiness of employees is an important issue for firms. Researchers have confirmed that productivity of happy employees is higher than unhappy employees. Police as an organization that is responsible for the establishment of order and security in society, needs more than any other organization to have powerful and happy staff. The aim of this study was to compare psychological empowerment effectiveness on happiness in the based on organizational and demographic characteristics.
  Instrument &
  Methods
  This descriptive-correlational study was performed on all officers of Zahedan, Iran, in the first 6 months of 2016. Using random classification method, 248 samples were selected. Spreitzer psychological empowerment and Oxford happiness questionnaires were used for data collection. Data was analyzed using Spearman correlation test, regression, Kruskal Wallis and U Mann Whithney tests in SPSS 17.
  Findings: The correlation between 2 indicators of psychological empowerment and happiness of police officers was confirmed by Spearman correlation test (ρ=0.715; p=0.0001). In addition, all 5 aspects of psychological empowerment had significant correlations with the happiness of police officers that the feeling of trust had the most priority in affecting happiness. Empowerment and happiness were seen in chief officers and managers more than other classes but there was no significant difference in the service records and different educational levels.
  Conclusion
  All 5 dimensions of psychological empowerment have a positive and significant effect on employee happiness. Empowerment and happiness are seen in chief officers and managers more than other classes, but service records and educational levels are not influential.
  Keywords: Power (Psychology), Happiness, Police
 • M. Amini, A. Kazemnejad *, M. Gholami Fesharaki Pages 31-36
  Aims: Marriage is one of the most important events and the factors of knowledge, attitude and expectation are the most important factors in a successful marriage. The purpose of this study was to construct and validate the knowledge, attitude and expectation toward marriage questionnaire in a sample of single police personnel of Tehran, Iran.
  Materials and Methods
  This descriptive-exploratory and survey-designing study was carried out in all police personnel of Tehran, Iran, in the first 6 months of 2014. Using the 2-stage cluster sampling, 396 subjects were selected as sample. The self-assessment knowledge, attitude and expectation toward marriage questionnaire and also demographic information form were used for data collection. The questionnaire content validity was assessed using of Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI). The reliability of the questionnaire was also evaluated using the internal consistency method (Cronbach's Alpha). Data analysis was performed using SPSS 22 software.
  Findings: Three factors including knowledge, attitude and expectation toward marriage were extracted in based on explanatory factor analysis which expressed 41% of total variance. About 7% of this amount was attributed to attitude, 14% to expectation and 20% to knowledge factor. The CVR and CVI were 0.91 and 0.89, respectively. The reliability was 0.82.
  Conclusion
  The questionnaire of knowledge, attitude and expectation toward marriage with high validity and reliability is a good tool for evaluating these factors.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Expectation, Marriage, Validation Studies
 • A. Ameli * Pages 37-44
  Introduction
  Hair analysis versus other biological matrices (blood and urine) has advantages such as sample stability, long-term detection after sampling, and ease of sampling. This analysis includes the preparing steps of washing the contaminants from the hair, extracting the desired material from that and preparing the extracted solution to entering the analyzer. The purpose of this paper was a review on analytical methods of drugs in hair and their applications in forensics Sciences.
  Conclusion
  The recent rapid development of technology has provided highly sensitive and selective determination methods such as GC-MS/MS and LC-MS/MS. Instead of blood samples, hair might be used for diagnosis of drug treatment in the near future. For this purpose, simpler and more sensitive methods are required.
  Keywords: Substance-Related Disorder, Hair Analysis, Forensic science
 • H. Rouhani Nejadr *, R. Moazamyan Far Pages 45-50
  Aims: Bioterrorism is an invasive attack that can cause disease or death in humans, using viruses, bacteria or toxic substances. In recent years, due to an increase in the number of online articles in databases, much attention has been paid to the application of text mining and information extraction strategies from biomedical articles. The purpose of this study was to evaluate the importance of toxins as biological weapons by searching in medical texts and medical databases.
  Information &
  Methods
  This text mining and data research study was carried out in 2015-2016. The Carrot 2 software was used to cluster the keyword search results into the network and especially the biomedical databases. When searching for keywords, the search engine was set up on PubMed and the cluster type was based on K-means, and at the end of the results, the results were considered as foam trees.
  Findings: The highest neurotoxins record was related to tetrodotoxin with a total record of 18970, The highest cytotoxins record was related to Pertussis toxin with a total record of 14390, The highest dermally hazardous cytotoxins record was related to Zearalenone with a total record of 2656.
  Conclusion
  Priorities of Bioterrorism Tracking and Biological Warfare Tracking are early detection, public health and control of these agents, So the micro and macro policies should focus on these.
  Keywords: Biological Warfare, Text Mining, Neurotoxins