فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت صنعتی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1396)

فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی بزرگی امیری، سهیل منصوری، میرسامان پیشوایی صفحه 9
  امروزه به دلیل رشد جمعیت، خسارت های مالی و جانی جبران ناپذیری ناشی از بروز بحران های طبیعی و غیر طبیعی در سراسر جهان گریبان گیر بشر شده است. لجستیک امداد بشردوستانه به عنوان یک فعالیت مهم مدیریت بحران، می تواند در نجات جان افراد، انتقال آسیب دیده گان به مراکز اورژانسی، تخلیه بی خانمان ها از ناحیه حادثه دیده و برآورده کردن نیاز افراد در شرایط بحران، نقش کلیدی ایفا کند. در این پژوهش یک مدل ریاضی چند هدفه برای مسئله طراحی زنجیره امداد تحت شرایط عدم قطعیت برای پاسخ به نیاز زلزله پیشنهاد داده شده است که در آن اهداف حداقل کردن مجموع تعداد افراد مجروحی که به بیمارستان ها منتقل نشده اند و مجموع تعداد افراد بی خانمانی که از ناحیه حادثه دیده تخلیه نشده اند و به حداقل رساندن مجموع تقاضاهای برآورد نشده کالاهای امدادی است. در این مدل، پارامترهای تقاضا و زمان سفر غیر قطعی در نظر گرفته شده اند و برای مدلسازی عدم قطعیت از بهینه سازی استوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت جعبه ای و چندوجهی استفاده شده است. نتایج حل مدل های استوار و قطعی نشان می دهند که در تمامی سطوح محافظه کاری جواب های پارتویی قوی تولید شده است؛ همچنین مدل استوار در تمامی سطوح محافظه-کاری از مدل قطعی در حل با داده های اسمی بدتر شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت فجایع، فاز پاسخگویی، طراحی شبکه زنجیره امداد بشردوستانه، بهینه سازی استوار
 • حسن فارسیجانی، ندا جلالیان، محسن مردانی صفحه 37
  سازمان ها در گذر از تغییرات انقلاب گونه از عصر صنعتی به عصر اطلاعات هستند. ورود به بازارهای جهانی یکی از مسائل مهم کشور است که ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول کرده است. جهانی شدن پدیده ای تک بعدی نیست و فرآیندی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب می شود و هرچه جهان به سمت انسجام پیش می رود، اهمیت درک صحیح تفاوت های فرهنگی افزایش می یابد. توجه به فرهنگ های مختلف و توصیه به شناخت نظام های فرهنگی و چارچوب های ادراکی مختلف در این فرهنگ ها فقط در پژوهش های دانشگاهیم وردتوجه قرار نگرفته است؛ بلکه در کتب آسمانی، ازجمله قرآن کریم (سوره مائده: 44، حج: 14 و 76، روم: 22 و 12، حجرات: 31، زمر: 34) نیز به وجود نظام های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در میان قبایل و ملل اشاره شده است. نظر به اهمیت مدیریت کلاس جهانی در قرن بیست و یکم و حضور در فضای تجارت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در کلاس جهانی را اجتناب ناپذیرمی کند تا قابلیت عملکردی رقباشناسایی شود؛ به طوری که مبنایی برای ایجاد تغییرات دائمی باشد. هدف از این پژوهش طراحی شاخص های کلیدی عملکرد به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های کلاس جهانی است. برای رسیدن به این هدف نتایج استراتژی های سازمانی، اهداف استراتژیک و عوامل کلیدی موفقیت از طریق فرایند تحلیل شبکه مشخص شده اند؛ سپس برنامه ها و شاخص ها با استفاده از روش دلفی فازی انتخاب شدند؛ درنهایت اولویت و وزن شاخص ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مشخص شدند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تکنیک تحلیل شبکه ای، دلفی فازی، تاپسیس فازی، مدیریت کلاس جهانی
 • رضا سلیمانی دامنه، منصور مومنی، امین مصطفایی، محسن رستمی مال خلیفه صفحه 67
  تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های مشابه است. مدل های سنتی DEA به ساختار داخلی واحدها توجه نمی کنند و دیدگاه جعبه سیاه دارند؛ بنابراین برای ارزیابی ساختارهای با بیش از یک مرحله، مدل های شبکه ای (NDEA) توسعه پیدا کردند؛ اما این مدل ها ایستا هستند و زمان را در ارزیابی لحاظ نمی کنند؛ از طرف دیگر مدل های پویا (DDEA) که جهت ارزیابی واحدها در طول زمان توسعه پیدا کردند، ساختار واحد را در هر دوره زمانی به صورت جعبه سیاه در نظر می گیرند. بسیاری از سازمان ها (ازجمله بانک-ها) دارای فرایند چندمرحله ای هستند و فعالیت آن ها یک فرایند ادامه دار در دوره های متوالی است و استفاده از مدل های شبکه ای و پویا به تنهایی برای ارزیابی آن ها کافی نیست. در این پژوهش یک مدل DEA شبکه ای پویا (DNDEA) توسعه داده می شود که هم زمان ساختار و زمان را در ارزیابی در نظر می گیرد و دو روش برای محاسبه کارایی معرفی می-شود. پس از توسعه مدل از آن در یک مطالعه تجربی برای ارزیابی عملکرد چهارده بانک استفاده شد و کارایی هر مرحله، کارایی شبکه و کارایی شبکه ای پویا آن ها محاسبه شد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا، کارایی شبکه ای، کارایی شبکه ای پویا، بانک
 • مصطفی جهانی، عباس مقبل باعرض، عادل آذر صفحه 91
  امروزه پیچیدگی های محیط کسب وکار، عدم اطمینان و نوسانات محیطی، زنجیره تامین را در برابر انواع مختلفی از خطرات آسیب پذیر کرده است؛ بنابراین مدیریت زنجیره تامین باید به سمت رویکردهای متفاوت و نوآورانه ای حرکت کند تا بتواند قابلیت های مواجهه با این خطرات را بهبود بخشد. پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن بررسی هرچه بیشتر مفهوم تاب آوری زنجیره تامین و مطالعات صورت-گرفته در این حوزه، مدلی جامع برای سنجش میزان تاب آوری زنجیره تامین با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان ستادی واحد های تولید، توزیع و فروش «شرکت ایران خودرو» است و به منظور جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه، شامل 49 سوال با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. نتایج اجرای مدل نشان داد که متغیر های انعطاف پذیری، فرهنگ مدیریت ریسک، همکاری، افزونگی و چابکی به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین تغییرات تاب آوری زنجیره تامین دارند و مدل پژوهش توانسته بیش از 99 درصد از این تغییرات را تبیین کند.
  کلیدواژگان: تاب آوری زنجیره تامین، اختلالات، آسیب پذیری، توانمندساز
 • مسعود ربیعه، هدایت سالاری، محمد مهدی کرمی، مصطفی ضیایی، عزیزالله یعسوبی صفحه 115
  مسئله تصادفات رانندگی در ایران یک معضل جدی است و ایران جزو کشورهایی است که آمار بالایی از مرگ ناشی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص می دهد. با نگاه پویا به مسئله یادشده در ایران و بررسی متغیرهای مهمی مثل تعداد تلفات سالیانه ناشی از تصادفات می توان بیشتر به اهمیت موضوع پی برد. به طورکلی مسئله تصادفات رانندگی ابعاد گوناگونی دارد و یک موضوع چندبعدی یا چندوجهی و دارای پیچیدگی های خاص خود است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم، ابتدا پس از بیان مسئله در طول زمان، با توجه به پیشینه و مصاحبه های صورت گرفته چهار دسته عامل اصلی به عنوان عوامل یا متغیرهای مهم و اثرگذار لحاظ شده و با توجه به عوامل شکل دهنده هر یک از متغیرها، روابط علی - معلولی استخراج می شود. در این راستا سیستم موردبررسی به چندین زیرسیستم یا بخش اصلی تقسیم شده و برای هر بخش یا زیر بخش نمودار علی- معلولی ارائه و در پایان سیاست های راهبردی بهبوددهنده رفتار متغیرهای اصلی سیستم، مانند فعال سازی یا راه اندازی سازمان متولی با نام سازمان راهبر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مسئله پویا، نمودار علی، معلولی، پویایی شناسی سیستم، سیاست های راهبردی
 • کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر صفحه 145
  پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی زنجیره تامین تاب آور شرکت ایران خودرو می پردازد. هدف این پژوهش تعیین استراتژی هایی است که بتواند از وقوع توقفات در خطوط تولید ایران خودرو جلوگیری کند و یا در صورت توقف، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب تر از آن بازیابی شود؛ همچنین این پژوهش وزن هر یک استراتژی های تاب آوری را در زنجیره تامین ایران خودرو تعیین می کند. در این پژوهش کلیه حالت های شکست که ظرفیت توقف خطوط تولید ایران خودرو را دارد از طریق مبانی نظری و نظرهای خبرگان شناسایی شد. در این پژوهش از تکنیک FMEA و FAAO فازی برای تعیین استراتژی های تاب آوری استفاده شده است. همچنین وزن استراتژی های تاب آوری با استفاده از روش DANP فازی مشخص شد. خبرگان از طریق تکنیک های FMEA و FAAO تعداد 15 استراتژی برای تاب آور ساختن زنجیره تامین ایران خودرو معرفی کردند. مطابق با تکنیک FDANP نیز وزن هر یک از این استراتژی ها مشخص شد.
  کلیدواژگان: استراتژی، ایران خودرو، بازیابی، تاب آوری، شکست
 • مسلم خاک بیز، عباس رضایی پندری، محمود دهقان نیری صفحه 173
  میزان مطلوبیت سرمایه گذار از انتخاب مجموعه دارایی های سرمایه گذاری به وسیله معیارهای ریسک و بازده مشخص می شود. با توجه به عدم اطمینان سرمایه گذار نسبت به آینده، یکی از روش های مطرح در مباحث سرمایه گذاری برای کاهش ریسک، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری است. در این پژوهش علاوه بر معرفی معیار فاصله اقلیدسی به عنوان یک معیار اندازه گیری تنوع سبد سهام، مدلی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام طراحی شده است. مدل ارائه شده در این پژوهش درصدد حداکثر سازی بازدهی و تنوع و حداقل کردن ریسک غیر سیستماتیک سبد سهام است. با توجه به اینکه مدل ارائه شده غیرخطی است و از نظر پیچیدگی محاسباتی جزو مسائل «حل نشدنی چندجمله ای سخت» قرار می گیرد؛ بنابراین پژوهش با توجه به کارایی محاسباتی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی، برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج اجرای مدل دو هدفه (بازدهی و تنوع) و سه هدفه (بازدهی، تنوع و ریسک غیر سیستماتیک) در تکرارهای متعدد نشان داد که متوسط بازدهی سبدهای سهام انتخاب شده با مدل این پژوهش بالاتر از حد مطلوب است. بررسی شاخص های عملکرد سبد سهام نیز نمایانگر کارایی مدل دوهدفه (بازدهی و تنوع) است.
  کلیدواژگان: انتخاب سبد سهام، شاخص تنوع، الگوریتم ژنتیک، بازدهی مورد انتظار، ریسک غیرسیستماتیک
|
 • Ali Bozorgi-Amiri, Sohail Mansoori, Mir Saman Pishvaei Page 9
  Nowadays, the population growth has caused the world, all over, to face irrecoverable life/financial losses due to natural/unnatural (man-made) disasters. The humanitarian logistic can, as an important crisis management activity, play a vital role in rescuing people’s lives, transferring the injured/affected people from the affected area to emergency centers, evacuating the homeless, and meeting people’s needs in disaster conditions. In this paper, have been proposed a multi-objective mathematical model for the humanitarian supply chain design problem that minimizes: 1) total number of the injured not transferred to hospitals and total number of the homeless not evacuated from the affected area, and 2) total unmet relief commodity needs. In this model, demand and travel time have been considered as uncertain and robust counterpart model with “box and polyhedral” uncertainty sets have been developed to model uncertainties. The results obtained by the solving deterministic and robust models show that the under each degree of conservatism level, pareto optimal solution were generated. Also, under nominal data and each degree of conservatism level, the robust model performs worse than the deterministic model.
  Keywords: Disaster Management, Response Phase, Humanitarian Supply Chain Network Design, Robust Optimization
 • Hassan Farsijani, Neda Jalalioon, Mohsen Mardani Page 37
  Organizations are moving through a revolution of change from the industrial age to the information age. It is clear that globalization is not a one-dimensional phenomenon and it is an economic, political, cultural process and as the world moves towards coherence. Attention to different cultures and the recognition of cultural systems and perceptual frameworks in these cultures have not been taken into account only in academic studies; they are in the celestial books, including the Koran (Maedeh: 44, Hajj: 14 and 76, Romans: 22 and 12, Hajjarat: 31, Zemer: 34) is also referred to the existence of different social and cultural systems among the tribes and nations. In order to produce world-class products in a competitive manner in international markets, it is inevitable that world - class strategic planning will inevitably determine the functional capabilities of competitors which will provide world - class Industrial strategies. The purpose of this research is to design key performance indicators to evaluate the performance of world - class management. In order to achieve this goal, the results of organizational perspectives and strategic objectives and key success factors were identified through the Analytic Network Process (ANP), and then the indicators by using the Fuzzy Delphi method based on the executive program were selected finally, the priority and weight of the indicators were determined by using Fuzzy TOPSIS technique.
  Keywords: Performance Evaluation_Analytic Network Process_Fuzzy Delphi_Fuzzy TOPSIS_World - Class Management
 • Reza Soleimani Damaneh, Mansour Momeni, Amin Mostafaei, Mohsen Rostami Malkhalife Page 67
  Data envelopment analysis is a mathematical technique to evaluate the performance of DMUs with similar inputs and outputs. The traditional models don’t consider the internal structure of DMUs and have a black box perspective, so in order to assess the structures with more than one stage, Network DEA (NDEA) models were developed, but these models are static and don’t consider time in the evaluation. On the other hand, Dynamic DEA (DDEA) models that were developed to assess DMUs during the time, consider DMUs in every period of time as a black box. Most of the organizations (such as banks) have the multi stage process and their operation is a continuous process during consequent periods, and using the Network DEA and Dynamic DEA alone is not adequate to assess them. In this study a Dynamic Network DEA (DNDEA) model is developed that considers both the structure and time in the evaluation and two methods are introduced for calculating the efficiency. After developing the model, it was used in an applied study to evaluate the performance of fourteen banks, and the stages efficiency, network efficiency and dynamic network efficiency of them were calculated.
  Keywords: Dynamic Network DEA, Network Efficiency, Dynamic Network Efficiency, Bank
 • Mostafa Jahani, Abbas Moghbel Baarz, Adel Azar Page 91
  Todays, complexity of business, uncertainties and environmental fluctuations put supply chains against a variety of risks. Therefore, supply chain management should move towards different and innovative approaches so as to enhance its capabilities to deal against these risks. This paper aims to investigate further the concept of resilience and studies in this field and suggest a comprehensive model for measuring resiliency of supply chain through Structural Equation Modeling (SEM) approach. The statistical population in this study is all expert staff of production, distribution and sale in Iran Khodro Company and in order to collect data a questionnaire containing 49 questions with 5-point Likert spectrum was used. The results of the model indicate that flexibility, risk management culture, collaboration, redundancy and agility have the most important role in explaining changes in supply chain and the model was able to explain %99 of these changes. In the end of this study, give some suggestions to improve resilience in supply chain.
  Keywords: Supply Chain Resilience, Disruption, Vulnerability, Enabler
 • Masood Rabieh, Hedayat Salari, Mohammad Mehdi Karami, Mostafa Ziyaei, Azizolah Yasoubi Page 115
  Due to the high rate of Traffic accident and death toll in Iran, recently the case has altered into a major national hitch. Through System Dynamics point of view and examining significant factors like the yearly death toll of vehicle accidents in Iran, the importance of the case gets more vivid. Generally the case beholds various dimensions (Multi Dimensional Case) and special complexities. The study applies “System Dynamics” approach. Having defined the Dynamic problem, considering the “literature review”, and exploring the interviews four groups of major factors were scrutinized as effective and significant. Concentrating on the four main factors, the “Casual Loop Model” was developed. The system was divided to several subsystems (several main sections). Afterward “Casual Loop diagram” was presented for each subsystem. Finally the three proposed strategic policies were introduced to enhance the behavior of main system variables such as set-up “In-charge organization” or leading organization.
  Keywords: Dynamic Problem, Casual Loop Diagram, System Dynamics, Strategic Policies
 • Kazem Ravanestan, Hassanali Aghajani, Abdolhamid Safaei Ghdikolaei, Mahmood Yahyazadefar Page 145
  This research deals with resilient supply chain of Iran Khodro Company. The aim of this study is to determine strategies that are able to prevent the occurrence of stopping Iran Khodro production lines, or if stopped, production lines to be restored with the minimum time to pre-disruption or more favorable state. Furthermore, this study determines the weight of resilience strategies in the Iran Khodro supply chain. In this study all failure modes that have the potential to stop Iran Khodro production lines have been identified through the research literature and expert opinions. In this research fuzzy FMEA and FAAO techniques have been used to determine resilience strategies. Also the weight of resilience strategies was identified using fuzzy DANP technique. 15 strategies have been introduced by experts through FMEA and FAAO techniques in order to make resilient the supply chain of Iran Khodro. Also according to the FDANP technique, the weight of each of these strategies was determined.
  Keywords: Strategy, Iran khodro, Recovery, Resilience, Disruption.
 • Moslem Khakbiz, Abbas Rezaei Pandari, Mahmoud Dehghan Nayeri Page 173
  In the selection of a collection of investment assets, the expected utility of investor is determined via risk and return criteria. Regarding the uncertainty of the investor about the future, portfolio diversification is a common path towards risk reduction in investment problem. In this study, not only the Euclidean Distance Criterion (EDI) was introduced to be a measure of portfolio diversification, but also a multi-objective model was designed for portfolio selection. This model intended to maximize the return and diversification of portfolio, and also to minimize non-systematic risk of it. Since this is a non-linear model and in terms of complexity is among "NP-hard", regarding the computational efficiency of the Genetic Algorithms (GA) in optimization, it was used for solving the model. Results from the implementation of the dual-objective model (return and diversification) and triple-objective model (return, diversification, and non-systematic risk) with multiple-repetition showed that the average return of the portfolio selected by perposed model was higher than the favorable level. Investigation into portfolio performance indices indicates the efficiency of the dual-objective model (return and diversification).
  Keywords: Portfolio Selection, Diversity Index, Genetic Algorithms, Expected Return, Nonsystematic Risk