فهرست مطالب

زبان شناخت - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

نشریه زبان شناخت
سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد آرتا *، فاطمه مدرسی، عبدالرضا نادریفر صفحات 1-22
  یکی از شگردهای ایجاد اطناب در کلام، استفاده از ساخت های همپایه با سازه های متوالی است. از آنجا که هر یک از سازه های تشکیل دهنده ساخت های همپایه، حامل یک پیام و مفهوم هستند، مناسب ترین ابزار برای توضیح یا توصیف امور و پدیده ها به شمار می روند؛ به همین دلیل، نویسنده قابوس نامه هر جا در صدد است مطلبی را با توضیحات مفصل تر به مخاطب ارائه دهد، به فراوانی از ساخت های همپایه بهره می برد. نصرالله منشی نیز در ترجمه کتاب کلیله و دمنه به پیروی از قابوس نامه از این شگرد زبانی برای گام نهادن به عرصه اطناب استفاده کرده است؛ اما از آنجا که در نثر فنی، توصیف جای توضیح را می گیرد، نویسنده کلیله از ساخت های همپایه برای توصیف امور و پدیده ها بهره برده است. لذا کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و کلیله ودمنه متفاوت است. بدین معنی که، در قابوس نامه ساخت های همپایه به منظور ارائه توضیحات مفصل تر و در کلیله ودمنه برای توصیفات دقیق تر به کار رفته اند. این پژوهش، نتیجه کند و کاوی است که به منظور تحلیل و بررسی کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و تاثیر آن بر متون نثر فنی (به ویژه کلیله و دمنه) در آفرینش اطناب انجام شده است.
  کلیدواژگان: نثر بینابین، نثر فنی، اطناب، ساخت های همپایه، قابوس نامه، کلیله و دمنه
 • محمدحسن جلالیان چالشتری* صفحات 23-37
  در متنی مانوی به زبان پهلوی اشکانی داستان مصائب مسیح و مصلوب شدن او به توطئه یهودیان ذکر شده است. بخشی از این متن که مربوط به خیانت یهودای اسخریوطی است در تمامی دستنویسهای موجود از این متن دچار ریختگی شده است. از میان بازسازی هایی که تاکنون از این متن صورت گرفته برخی با واقعیت موجود در دستنویس ها در تناقض است. برخی دیگر نیز که توانسته اند به صورت مضبوط در دستنویس ها دست یابند به علت عدم توجه به برخی ظرایف زبانی متن آن را به گونه ای که در تمامی روایات موجود از این واقعه در متون مسیحی و تصاویر ایجاد شده از این ماجرا در کلیساهای متعدد و نیز روایت قبطی مانوی نظیر و پشتوانه ای ندارد تعبیر کرده اند. در این نوشتار با تحلیل و بازخوانی متن و به کار گیری امکانات زبان پهلوی اشکانی قرائتی از این متن ارائه شده که با موارد ذکر شده همخوانی و هماهنگی دارد.
  کلیدواژگان: مسیح، یهودا، پهلوی اشکانی، مانوی، بوسه
 • جلیل الله فاروقی هندوالان، علی علیزاده، نیلوفر هاشم زاده* صفحات 39-56
  هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان از حیث ویژگی های کلامی و غیر کلامی می باشد. در بخش کلامی به بررسی ویژگی های نحوی و واژگانی مهم تر و برجسته تر و در بخش غیر کلامی تحلیل رنگ، تکنیک طبقه بندی پنهان، برجسته سازی، فرازبان، جذب مخاطب از طریق برقراری تماس چشمی و موازات تصویری در تصاویر تبلیغات صورت پذیرفت. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید که قالب گفتمانی تبلیغات در دو رسانه مورد نظر دارای تفاوت ها و شباهت هایی با یکدیگر می باشند. از حیث ویژگی های کلامی این تفاوت ها شامل کاربرد اندک ساخت پرسشی و به کارگیری بیشتر لغات بیگانه و نامانوس در تبلیغات مجلات نسبت به اینترنت بود. کاربرد ساخت امری، نحو گسسته، استفاده از سبک رسمی و نوشتاری و نیز به کارگیری صفات مطلق در هر دو گروه تبلیغات مورد نظر جزو شباهت های مشاهده شده در قسمت ویژگی های کلامی بودند. بر اساس ویژگی های غیر کلامی، مشاهده گردید که تبلیغات اینترنتی و مجلات از لحاظ کاربرد رنگ های گرم و سرد، و بهره گیری از موازات تصویری با هم متفاوت هستند؛ اما هر دو گروه تبلیغات مورد نظر در به کارگیری تکنیک طبقه بندی پنهان، فرازبان در نوشتار، برجسته سازی در تصاویر و برقراری تماس چشمی با مخاطب به طور مشابه عمل می کنند.
  کلیدواژگان: گفتمان تبلیغات، اینترنت، مجلات، ویژگی های کلامی، ویژگی های غیر کلامی
 • فرزاد کریمی* صفحات 57-81
  در میان نحله های گوناگون شعری در سه دهه ی اخیر، «شعر گفتار» توانسته جایگاهی مناسب برای خود بیابد و از مقبولیت زیادی بهره مند شود. در این مقاله، ویژگی های زبان گفتار و چگونگی استفاده ی شاعرانه از آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ابزارهای زبانی مورد استفاده در شعر گفتار، چگونگی گسترش مفهوم در زمینه ای از سازندهای زبان گفتار، شیوه های تخیل ورزی در مقابل تداعی گری و پاره ای دیگر از خصوصیات زبان شناسانه ی شعر گفتار تحلیل شود. کیفیت برقراری ارتباط میان متن و مخاطب به واسطه ی نوع تعامل سوژه با متن و خواننده در شعر گفتار از دیگر موضوعاتی است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. نیز جایگاهی که سوژه براساس پاره ای عناصر زبانی چون عناصر وجهی و اشاری در متن حاصل می کند. این که چگونه کنش گفتاری جایگزین گفتار می شود و این جایگزینی چه تاثیری در روایت مندی شعر گفتار دارد.
  کلیدواژگان: روایت مندی، زبان گفتار، سوژه، شعر گفتار، کنش گفتاری
 • امیررضا وکیلی فرد * صفحات 83-105
  زبان آموزان بسته به پیشینه زبانی، فرهنگی، بازه ی سنی و جنسیت سبک های یادگیری متفاوت دارند. با وجود آنکه سبک های یادگیری یکی از رایج ترین موضوعات مورد بحث در زمینه ی یادگیری زبان های خارجی است، در زمینه ی یادگیری زبان فارسی در کشور های گوناگون تاکنون مطالعه ای صورت نگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی سبک های غالب یادگیری ادراکی 97 فارسی آموز می پردازد که در 40 کشور خارجی، زبان فارسی آموخته اند. ابزار پژوهش در اینمطالعه ی پیمایشی که از نوع توصیفی تحلیلی است، پرسشنامه سبک های غالب یادگیری ادراکی رید (1997) می باشد. برای پاسخ پرسش های پژوهش از جمله چگونگی پروفایل سبک های یادگیری فارسی آموزان در محیط یادگیری زبان خارجی، تفاوت سبک های یادگیری آنان بر حسب مقطع تحصیلی، منطقه جغرافیایی، جنسیت و سن، از آزمون های گوناگون آماری بهره گرفته شد. برای مقایسه میانگین نمرات بر حسب گروه های مختلف (جنسیت، سن و...) از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس و برای مقایسه اولویت بندی سبک ها از آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج آزمون.های تی مستقل و من ویتنی میان میانگین نمرات و اولویت بندی سبک های مختلف یادگیری در دو گروه زنان و مردان و نیز آزمون های کروسکال والیس میان میانگین نمرات و اولویت بندی سبک های مختلف یادگیری در بازه های مختلف سنی اختلاف آماری معنی داری را نشان ندادند. از حیث مناطق جغرافیایی نیز تنها از نظر نمره ی سبک های بساوشی و گروهی بین آسیایی ها و اروپایی ها اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. همچنین میانگین نمره و اولویت دهی سبک انفرادی در مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) اختلاف آماری معنی داری وجود داشت.
  کلیدواژگان: سبک های غالب یادگیری ادراکی، فارسی آموز، زبان خارجی، ملیت، جنسیت، سن، مقطع تحصیلی
 • زهره زرشناس، مریم رشنو* صفحات 107-124
  در پژوهش حاضر به بررسی زبانشناختی و کارکردی ایزد رشن در دین زرتشتی پرداخته شده است. رشن یا رشنو یکی از ایزدان زرتشتی است که در متون فارسی میانه نقش برجسته ای به عنوان یکی از سه ایزد داوری روان بر عهده دارد. رشنو در نوشته های پارسی میانه به صورت «رشن» با صفت «راست» آمده است. در این مقاله ابتدا اشتقاق ریشه شناختی رشنو مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به کارکردهای گوناگون این ایزد و سایر ایزدان همکار او در اوستا و متون فارسی میانه اشاره شده است. برای ارائه تصویری جامع تر از این ایزد به کارکردهای مشابه با رشن در سنت ودایی و عیلامی/ایلامی نیز توجه شده و در پایان به نمونه هایی از کاربرد نام این ایزد در ادبیات فارسی اشاره شده است.
  کلیدواژگان: رشنو، رشن، رشن یشت، داوری، ور، عدالت، فرجام شناسی
|
 • Seyed Mohammad Arta *, Fatemeh Modaresi, Abdolreaz Naderifar Pages 1-22
  In the 12th paragraph of the 33rd Zand of Yasna, the name of the god “Bahman” has been followed by the adjective griftAr and another word whose spelling and meaning are not so clear. griftAr has been rendered “acceptor” and “recipient”. In this article, with respect to the meanings of griftan and griftAr, it is suggested that griftAr is a passive participle and its meaning is “perceivable”. The connection between this adjective and Bahman will be demonstrated by surveying sentences and phrases from Middle Persian texts. At the end, it will be proved that this word and that one which follows it, should be read griftArOmand and this latter one be rendered as “perceivable”.
  Keywords: griftan, griftAr, grift?r?mand, polysemy, Bahman
 • Mohammad Hasan Jalalian Chaleshtari * Pages 23-37
  One of the Manichaean Parthian texts consists of the passion of Christ and his crucifixion by the conspiracy of the Jews. One part of this text is about the Judas’ betrayal of Jesus and is unfortunately lost from all the existing manuscripts. Some of the previous editions of this text does not match to what the manuscripts contain in this particular point. The others which have reflected the correct reading of the manuscripts have interpreted the text in such a manner that does not have any coordination with what we know from the Christian and other Manichaean narrations of this story. In this paper, by using the linguistic potentialities of the text and considering sound changes and word formation in Iranian languages, the author will try to offer a reading which is more consistent with the above-mentioned narrations
  Keywords: Jesus, Judas, Parthian, Manichaean, Kiss
 • Jalilallah Faroughi, Ali Alizadeh, Niloofar Hashemzadeh * Pages 39-56
  The aim of the present research is a comparative analysis between the discourse frame of advertisements in Internet and Persian magazines in terms of verbal and non-verbal features. In verbal part, more prominent syntactic and lexical features and in non-verbal part, the analysis of color, covert taxonomy technique, salience in images, paralanguage and pictorial parallelism were examined. After data analysis, it was found that the discourse frame of advertisements in the two media have differences as well as similarities. In terms of verbal features, the differences include little use of interrogatives and more use of alien and unfamiliar words in magazines’ advertisements compared to Internet advertisements. The use of imperatives, disjunctive syntax and positive adjectives were among the observed similarities in verbal section between the two kinds of media. Regarding the non-verbal features, it was observed that Internet and magazines’ advertisements are different in terms of the application of warm and cool colors and pictorial parallelism. However, both groups of the advertisements are similar in using the covert taxonomy technique, paralanguage in writing, salience in images and the technique of making eye contact with the audience to attract their attention.
  Keywords: Advertisements, Internet, Magazines, verbal features, non-verbal features
 • Farzad Karimi * Pages 57-81
  The increasing passion of poets and audiences of today Iranian poems to what is called ’’Speech poem’’ reveals the importance of study the language characteristics of this poetic style especially with the mass interacting in the critics and reading contacts of this style in the literary communications. This mass interaction makes some problems in finding the differences between Speech poem and those who use speech language in their work in any way. In this essay we will try to analysis the prominent language characteristics, the way of using speech language by the Speech poets and the language differences of this poetic style with other styles and how speech act can be substituted with speech and the effect of this substitution in the narrativity of Speech poem and also the ways of using the language coeds, and the ways of using of some language elements like modal elements and deixis.
  Keywords: Language Coed, Narrativity, Speech Act, Speech Language, Speech Poem, Subject
 • Amirreza Vakilifard * Pages 83-105
  Depending on language background, culture, age range and gender, language learners adopt different learning styles. Although learning styles is one of the well-studied topics in the field of foreign language learning, to our knowledge, no study has explored this topic in the context of learners of Persian as a foreign language. This study aimed to investigate the perceptual learning style preferences of 97 learners of Persian who had acquired Persian in 40 different countries. In this cross-sectional survey study, Reid’s (1997) Perceptual Learning Style Preferences Questionnaire was used for data collection. A variety of statistical tests were used to answer the research questions which related to the learning style profiles of learners of Persian as a foreign language and the learning style differences in terms of level of education, geographic location, gender and age. Results of independent samples t-test and Mann-Whitney test did not show a statistically significant difference between the average scores and learning style preferences of men and women. Kruksal-Wallis test did not indicate a significant difference between the scores and learning style preferences of different age ranges. As for geographicregion, there was a statistically significant difference between Asians and Europeans only in terms of group and haptic style scores. Theaverage scores and individual style preferences differed significantly among subjects who were at different levels of education (bachelor’s, master’s and PhD).
  Keywords: Perceptual Learning Style, Learners of Persian, Foreign Language, Nationality, Gender, Age, Level of education
 • Zohre Zarshenas, Maryam Rashno * Pages 107-124
  In this study, the linguistic derivation and functional role of Rashn deity in Zoroastrian religion is investigated. Rashn or Rashnu is a Zoroastrian deity which has a prominent role in Zoroastrian religion as god of justice and divine Judge. According to Middle Persian texts, Rashnu has judicial duties as a member of the spiritual court which judges the soul of the dead. In this paper, Rashnu etymological derivation is studied first and then his various functions in ancient (e.g. Old Avestan and New Avestan), and Middle Persian texts is mentioned. Finally, his similar functions in Vedic and Elamite tradition are also discussed.
  Keywords: Rashu, Rashn, Judgement, Var, Eschatology, Rashn Yasht