فهرست مطالب

معرفت اخلاقی - پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1395)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین احمدی صفحه 5
  معناشناسی مفاهیم اخلاقی، یکی از مباحث فرااخلاق به شمار می رود. مفاهیم اخلاقی، اعم از ارزشی و الزامی، مفاهیمی هستند که در محمول جمله های اخلاقی به کار می روند. مفاهیم ارزشی، مانند «خوب» و «بد» است و مفاهیم الزامی مانند «باید»، «نباید» و «وظیفه». درباره معنای «الزام اخلاقی»، مقاله های بسیاری منتشر شده است، ولی این تحقیق درصدد است نظریه بالقیاس بالغیر را تبیین و بررسی نماید. این نظریه، برای تکمیل نظریه ضرورت بالقیاس الی الغیر مطرح شده است. بر اساس پژوهش انجام شده، نظریه بالقیاس بالغیر، با اشکالاتی نظیر جامع افراد نبودن، به تسلسل محال منجر شدن و خلط جایگاه بحث مواجه بوده که مانع از پذیرش آن به عنوان نظریه ای قابل دفاع است. افزودن بر این، نظریه ضرورت بالقیاس الی الغیر، عاری از نقصی است که دیدگاه ضرورت بالقیاس بالغیر مدعی رفع آن است. این پژوهش، به شیوه اسنادی و به روش تحلیلی فلسفی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: الزام اخلاقی، ضرورت بالقیاس، ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس بالغیر
 • محمد سربخشی صفحه 19
  رابطه «باید» و«هست»، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه فلسفه اخلاق بوده و حل این مسئله، گره گشای بسیاری مسائل دیگر از جمله رابطه اخلاق و علم خواهد بود. هدف این نوشتار، ارائه فروض مختلف مسئله باید و هست و بررسی امکان تحقق رابطه مزبور است. تحلیل و بررسی دقیق مسئله باید و هست، به این نتیجه منتهی می شود که ارزش اخلاقی امری واقعی و عینی است، اما الزام اخلاقی، امری اعتباری است که برای ایجاد انگیزه در مخاطب اعتبار می گردد، تا با تحریک فاعل به عمل اخلاقی، غایت و هدف اخلاق- که ارزش ذاتی دارد - به دست آید. با توجه به واقعیت داشتن ارزش های اخلاقی، می توان گفت: مفهوم «ارزش» با مفهوم «هست»، ارتباط معنایی دارد و جملات ارزشی نیز بیانگر نوعی واقعیت اند. از سوی دیگر، ارزش های اخلاقی به سبب واقعی بودن، قابلیت استنتاج از هست های غیراخلاقی را دارند. بنابراین، میان باید و هست رابطه منطقی و استنتاجی وجود دارد و با تکیه بر هست های غیراخلاقی، می توان ارزش های اخلاقی را نتیجه گرفت.
  کلیدواژگان: ارزش اخلاقی، الزام، خوب، بد، باید، نباید، هست
 • عباس گرایی، محمدحسین زاده یزدی صفحه 35
  باور به تهی بودن دنیای واقعی از ارزش یا منشایی برای ارزش، و نیز فردگرایی خاص لیبرالیسم، مکتبی اخلاقی را بنیان نهاد که تنها منشا اعتبار گزاره های اخلاقی را اراده و میل فرد معرفی می کند. با وجود رواج گسترده اخلاق لیبرال، این دیدگاه با انتقاداتی مواجه است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن تبیین مکتب اخلاق لیبرال، به نقد های آن اشاره شود. نتایج بررسی انتقادی دیدگاه مزبور حاکی از آن است که، مکتب اخلاقی لیبرالیسم را باید در دسته غیرواقع گرایان اخلاقی و به تبع آن، نسبی گرایان اخلاقی دسته بندی کرد. در این صورت، حاصل غیرواقع گرایی اخلاقی این است که هرگز باید اصلی اخلاقی مکتب خویش را نتوان توجیه کرد. از سوی دیگر، نسبیت در اخلاق، بی اعتباری هر نظام اخلاقی از جمله هر مکتب نسبی گرا را رقم خواهد زد. پیامدهای غیرمنطقی نسبیت در اخلاق، لیبرالیست ها را به سخن گفتن از قیودی نظیر لزوم احترام به امیال دیگران کشانده است. اما آنها هرگز این ابهام را پاسخگو نبوده اند که با وجود غیرواقع گرا بودن، چگونه می توان به پیامدهای ناگوار واقعی، برای توجیه چنین قیودی استناد کرد. حقیقت این است که جز با در نظر گرفتن سعادتی واقعی برای انسان از یک سو، و پیامدهای واقعی افعال اختیاری او از سوی دیگر، هرگز نمی توان مکتب اخلاقی موجهی را شکل داد؛ سعادتی که از منظر دین حق، نزدیک شدن به کامل مطلق است و برای درک جزئیات پیامدهای افعال اختیاری انسان نسبت به این هدف، از راهنمایی کامل مطلق نمی توان بی نیاز بود.
  کلیدواژگان: فلسفه اخلاق، لیبرالیسم، فردگرایی، نسبی گرایی اخلاقی، غیرواقع گرایی اخلاقی
 • محمدرضا مهاجری امیری صفحه 49
  یکی از مسائل مطرح در فلسفه اخلاق این است که آیا گزاره های اخلاقی واقع نما هستند و می توان آنها را اثبات پذیر دانست، یا اینکه قوام این گزاره ها، به اعتبار ذهن بوده و برهان ناپذیر به شمار می آیند. با توجه به اهمیت دیدگاه بدیع علامه طباطبائی، در این نوشتار سعی شده تا دیدگاه ایشان در زمینه واقع نما بودن یا نبودن گزاره های اخلاقی و نیز نسبیت یا اطلاق اخلاقی استخراج شود و دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار گیرد. توصیف و تحلیل اندیشه های ایشان، حاکی از این است که گرچه ایشان به نظریه اعتباری بودن گزاره های اخلاقی معتقد است، اما اولا، سخن وی تنها در مورد انشائیات (الزام اخلاقی) درست است و نه در گزاره های اخباری. ثانیا، اثبات ناپذیری اعتباریات در قلمرو اخلاق، دلیلی بر نسبیت اخلاقی محسوب نمی شود.
  کلیدواژگان: واقع نمایی، گزاره اخلاقی، اثبات پذیری، عقل عملی، اعتبار، اعتباری محض، مفاهیم فلسفی
 • مسعود امید صفحه 65
  مسئله مورد توجه این نوشتار این است که آیا در تفکر دکارتی، می توان از فلسفه اخلاق سخن گفت؟ آیا فلسفه دکارت درگیر مباحثی در فلسفه اخلاق هست؟ پاسخ این نوشتار به پرسش های فوق، مثبت است. فلسفه دکارت در تمامیت خود، متضمن مباحث مهمی در باب مبادی علم اخلاق است. می توان مباحث متعددی از فلسفه دکارتی را در نظر گرفت که در ذیل فلسفه اخلاق قرار می گیرند، از قبیل نگاه درمانگرانه دکارتی به ساحت های انسانی، مبادی انفعالی و فعال در اخلاق، اخلاق بدن و نفس، مسئله پیشگیری یا درمان در اخلاق، پیوند متافیزیک و اخلاق، رابطه علوم طبیعی و علم اخلاق، سطوح اخلاق و... . این نوشتار ضمن توصیف و تحلیل اهم مباحث فلسفه اخلاقی دکارت، به بررسی و نقد اندیشه های وی پرداخته است.
  کلیدواژگان: دکارت، فلسفه اخلاق، متافیزیک، اخلاق، سوژه اخلاقی
 • محمود رحیمی، محمد فتحعلی خانی صفحه 81
  سخن از وحدت امت اسلامی، بدون پرداختن به تقریب مذاهب اسلامی، به عنوان مبنای نظری آن، بی معناست. تقریب مذاهب، بهترین راهکار برای کاهش اختلافات مذهبی و عقیدتی است. این مهم، در کنار نقش غیرقابل انکار اخلاق در نهادینه سازی سبک زندگی تقریبی در میان آحاد جامعه اسلامی، توجه جدی و موثر به اخلاق تقریبی را ضروری می سازد. هدف این نوشتار، تبیین اصول اخلاقی تقریب بر اساس اولویت است. این مسئله با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری و روش توصیفی – تحلیلی در پردازش اطلاعات دنبال شده است. با توجه به مسائل و آسیب های عصری تقریب مذاهب اسلامی، بر اصول اخلاقی تقریب همچون: «پرهیز از دادن نسبت های ناروا به یکدیگر»، «همکاری در اصول و ارزش های مشترک و پرهیز از دامن زدن به اختلافات»، «پرهیز از اهانت به مقدسات یکدیگر»، «آزادی در انتخاب مذهب» و «توجه به خلوص نیت و هدف مقدس تقریب» تاکید شده است. اصولی که نادیده انگاری هر یک، پیامدهای کمی و کیفی قابل ملاحظه ای برای جامعه اسلامی، در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تقریب مذاهب، وحدت، اخلاق، اصول اخلاقی
 • ملخص المقالات
  صفحه 99
|
 • Hossein Ahmadi Page 5
  Semantics of ethical concepts is one of the topics of meta ethics. Moral concepts, including the issues of value and necessity, are the concepts used in the premise of ethical propositions. "Good" and "bad" are two examples of value concepts, and "must", "must not" and "obligation” are examples of necessity concepts. A lot of papers have been published about the meaning of "moral obligation", but this paper seeks to elaborate on the theory of Bel-Qi'īth Bel-Ghir (in-relation-to-something else, by- something-else, a theory proposed to complete the theory of the necessity of Bel-Qi'īth elal-Ghir. Based on this research, the theory of Bel-Qi'īth Bel-Ghir has such flaws as being incomprehensive, leading to impossible infinite regression, and confusion of discussion which prevents it from being accepted as a defensible theory. Moreover, the theory of the necessity of Bel-Qi'īth Elal-Ghir is free from the defect that the necessity of Bel-Qi'īth Bel-Ghir view claims to be capable of correcting. This library-based paper uses an analytical-philosophical method.
  Keywords: moral necessity, necessity of Bel-Qi'īth, necessity of Bel-Ghir, necessity of Bel-Qi'īth Bel-Ghi
 • Mohammad Sarabakhshi Page 19
  The relationship between "must" and "is" has always been one of the most challenging issues in the field of ethical philosophy, and tackling this issue will pave the way for many other issues, including the relationship between morality and science. This paper aims at providing various assumptions about the issue of “Must and Is” and examining the possibility of realizing this relationship. The exact analysis of the problem of “Must and Is” results in the conclusion that ethical value is a real and objective matter, but moral obligation is a mentally-posited tool for motivating the audience, so that by provoking the doer into doing the moral action, the purpose and goal of Ethics, which has an inherent value, is accomplished. Given the reality of moral values, it can be argued that the concept of "value" is semantically related to the concept of "Is”, and moral propositions also represent a kind of reality. On the other hand, ethical values, due to being real, can be deduced from the immoral “Is” s. Therefore, there is a logical and inferential relationship between “Must and Is”, and ethical values ​​can be derived through reliance on immoral “Is”s.
  Keywords: moral value, requirement, good, bad, should, should not, Is
 • Abbas Garaee, Mohammad Hosseinzadeh Yazdi Page 35
  The idea that the real world is devoid of any value or cannot be the source of any value, as well as the particular individualism of liberalism, established a moral school that introduced individual will power and wish as the only source of the validity of moral propositions. Despite the prevalence of liberal ethics, several criticism have been leveled at it. Explaining the school of liberal ethics, this paper seeks to mention some of these critiques. The results of the critical review of this view indicate that the moral school of liberalism should be categorized as a kind of ethical non-realism and, consequently, moral relativism. Hence, the result of moral non-realism is that one can never justify the moral principles of any school of thought. On the other hand, relativity in morality will lead to the invalidity of all moral systems including all relativistic schools.The unreasonable results of relativity in ethics have led the liberalists to speak of obligations such as the need to respect the desires of others, but they have never resolved one ambiguity: while being non-realistic, how can one rely on real disastrous consequences to justify such obligation? The truth is that only by considering real happiness for man on the one hand, and the real outcomes of his voluntary actions, on the other hand, can one create a justified ethical school; happiness which, from the point of view of the religion of Truth, is achieved by nearness to the absolutely Perfect, and to understand the details of the outcomes of human’s voluntary acts, one always needs the guidance of the absolutely Perfect.
  Keywords: The philosophy of ethics, liberalism, individualism, ethical relativism, ethical non-realism
 • Mohammad Reza Mohajeri Amiri Page 49
  One of the important issues raised in the philosophy of ethics is whether ethical propositions are realistic and provable, or the consistency of these propositions is considered to be mentally-posited and unprovable. Considering the importance of Allameh Tabatabai 's novel perspective, this paper attempts to extract and examine his views on whether the moral propositions are realistic or not, and also on relativity or absoluteness of ethics .The analysis of his thoughts suggests that, although he believes that moral propositions are mentally-posited or relative, first, his ideas are only true with regard to the mentally-posited or relative things (moral obligations), not the provable or real propositions. Second, the unprovability of mentally-posited propositions in the domain of morality is not a reason for moral relativity.
  Keywords: realism, ethical proposition, provability, practical intellect, relativism, pure relative, philosophical concepts
 • Masood Omid Page 65
  The subject matter of this paper is whether on can discuss the philosophy of ethics in the Cartesian way of thinking? Does Descarte's philosophy engage in discussions on the philosophy of ethics? The answer to the above questions is positive. In its entirety, Descarte's philosophy involves important discussions on the subject of ethics. Several discussions in Descarte's philosophy can be regarded as falling into the category of the philosophy of ethics, such as the therapeutic approach of Descartes to human areas, the active and passive foundations of ethics, the ethics of the body and the soul, the problem of prevention or treatment in ethics, the link between metaphysics and ethics , the relationship between natural sciences and ethics, ethical levels, and so on. Describing and analyzing the important issues of Descarte's moral philosophy, this paper reviews and criticizes his thoughts.
  Keywords: Descartes, the philosophy of ethics, metaphysics, ethics, ethical subject
 • Mahmood Rahimi, Mohammad Fath Ali-Khani Page 81
  Without considering the approximation of Islamic religions as the theoretical basis of the unity of the Islamic Ummah, it is meaningless to talk about Islamic unity. Approximation of religions is the best way to reduce religious and ideological differences. This important issue, along with the undeniable role of ethics in the institutionalization of the approximate lifestyle within the Islamic community, necessitates serious and meticulous attention to approximate ethics. The present paper seeks to explain the ethics of approximation based on priority. This problem has been investigated using a library-based method of data collection and a descriptive-analytical approach to data analysis. Regarding the recent problems and damages of the approximation of Islamic religions, the following ethical principles of approximation are emphasized: "refraining from subjecting each other to calumnies ", "cooperating in common principles and values and refraining from provoking disputes", "avoiding insults to the sacred things of each other"," freedom in the choice of religion "and" having a good intent and attention to the sacred goal of approximation ". Ignoring each of these principles will have significant quantitative and qualitative consequence for the Islamic community.
  Keywords: approximation of religions, unity, Ethics, ethical principles