فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال پانزدهم شماره 9 (پیاپی 98، آذر 1396)
 • سال پانزدهم شماره 9 (پیاپی 98، آذر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آزاد رحمانی، وحید زمان زاده، راشد افروز *، فرحناز عبدالله زاده صفحات 642-651
  پیش زمینه و هدف
  امید از منابع مهم مقابله ای برای بیماران مبتلا به سرطان است. عوامل متعددی در ارتقاء امید نقش دارند. یکی از آن عوامل حمایت اجتماعی می باشد. گروه های حمایت اجتماعی معمولا از اعضای خانواده، اطرافیان، دوستان و پرسنل درمانی تشکیل شده است. هدف این مطالعه بررسی حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان و ارتباط آن با امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در مرکز درمانی امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. 230 بیمار دارای تشخیص قطعی سرطان با روش در دسترس در این مطالعه شرکت داده شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای شامل سه قسمت مشخصات دموگرافیک، شاخص امید هرث و حمایت اجتماعی واکس جمع آوری و با آزمون های آماری توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره امید با دامنه امتیاز 48-12 برابر 4/32 و میانگین نمره حمایت اجتماعی با دامنه امتیاز 92-23 برابر 1/64 بود. میانگین نمره حمایت اجتماعی مهیا شده توسط دوستان با دامنه امتیاز 44-11 و میانگین نمره حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده با دامنه امتیاز 48-12 به ترتیب برابر 3/27 و 8/36 به دست آمد. بین امید و حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان ارتباط معنی دار و مستقیم وجود داشت. (p=/001 و r =/73)
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاکی از متوسط به بالا بودن نمره امید و نمره حمایت اجتماعی مهیا شده توسط خانواده و دوستان در بیماران مبتلا به سرطان بود. بنابراین، لازم است نقش خانواده و دوستان در برنامه ریزی مراقبتی برای این بیماران به خصوص در گروه های با نمره امید و حمایت پایین مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امید، سرطان، حمایت اجتماعی
 • سهیلا عباسی، سودابه مهدی زاده *، کوروش کمالی، مهناز افشین جو صفحات 652-658
  پیش زمینه و هدف
  تولد نوزاد نارس و بستری او در بخش مراقبت ویژه، تجربه ای استرس زا برای والدین می باشد. از سوی دیگر، حمایت از والدین به عنوان یکی از نقش های اصلی پرستاری مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت های پرستاری با تنش والدی در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی همبستگی،153 نفر از مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان به صورت مستمر و به روش نمونه گیری آسان در مطالعه شرکت نمودند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، تنش والدی مایلز و حمایت پرستار- والد مایلز استفاده شد. پرسشنامه تنش والدی شامل عوامل مربوط به نورها و صداهای محیط، ظاهر و رفتار نوزاد و تغییر در نقش والدی و پرسشنامه حمایت پرستار- والد شامل چهار بعد حمایت عاطفی، ارتباطی-اطلاعاتی، اعتمادبه نفس و مراقبت کیفی می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد از بین عوامل تنش زا، فقط عوامل مربوط به نورها و صداهای محیط با تمامی ابعاد و نمره کل حمایت پرستاری دریافت شده ارتباط مستقیم اما ضعیفی داشت (p<0/05، r=0.283) که بر اساس آنالیز رگرسیون خطی چندمتغیره این ارتباط معنی دار نبود (P>0.05). 9/86 درصد مادران حمایت پرستاری کم و تنها 1/13 درصد حمایت پرستاری زیاد دریافت کرده بودند. همچنین 8/60 در صد از آن ها تنش والدی زیادی را گزارش نمودند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد میزان حمایت پرستاری دریافت شده از سوی مادران برای کاهش تنش والدی در آن ها کافی نبوده است. لذا برنامه ریزی برای ارتقاء حمایت های حرفه ای پرستاری از مادران دارای نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: حمایت پرستاری، تنش والدی، مادران، نوزادان نارس، مراقبت ویژه نوزادان
 • ژاله صادقیان، ناهید شاهقلیان *، علیرضا دشتی صفحات 659-666
  زمینه و هدف
  همودیالیز شایعترین درمان بیماران مبتلا به مرحله نهایی نارسایی کلیه است . تغییرات سریع در وضعیت جسمانی و روانی بیماران تحت درمان با همودیالیز آنها را در معرض خطرات جدی قرار می دهد . بنابر این توجه خاص به نیازهای بیماران و مراقبت در جهت حمایت از آنان امر ضروری تلقی می شود . مطالعات نشان داده است که پرستاران انتظارات این بیماران را به خوبی نمی شناسند و از آنجایی که آشنایی با ان دیدگاه ها اولین قدم در ارتقا کیفیت مراقبت پرستاری است این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه دیدگاه بیماران تحت درمان با همودیالیز و پرستاران بخش همودیالیز در رابطه با رفتارهای مراقبتی مورد نیاز این بیماران انجام شد .
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی ، مقطعی بود که در سال 1395 در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید و 196 نفر (65 پرستار شاغل در بخش همودیالیز و 131 بیمار تحت درمان با همودیالیز ) به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه CBI و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss نسخه 20 استفاده شد .
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار کل رفتارهای مراقبتی پرستاران بخش همودیالیز از دیدگاه بیماران همودیالیز و پرستاران ترتیب 67/4 و 46/0 در مقابل 01/5 و 47/0 بود تفاوت معناداری بین میانگین نمرات زیر مقیاس های اطمینان از حضور انسانی ، ارتباط و گرایش مثبت و توجه به تجارب دیگری و نیز کل رفتارهای مراقبتی مشاهده شد ولی در ابعاد دانش و مهارت حرفه ای و احترام قایل شدن برای دیگری اختلاف معنی داری بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  پرستاران بخش های همودیالیز لازم است در برنامه مراقبتی خود به نیازهای عاطفی اخلاقی بیماران از قبیل اطمینان از حضور انسانی ، ارتباط و گرایش مثبت و توجه به تجارب دیگری توجه ویژه نمایند و علاوه بر بعد دانش و مهارت با در نظر گرفتن این ابعاد برنامه مراقبتی با کیفیت بالاتر و منطبق با نیازهای بیماران تدوین نمایند .توجه به همه ابعاد مراقبت لازمه ارتقائ سطح سلامت بیمار می باشد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: واژه های کلیدی: رفتارهای مراقبتی، دیدگاه بیمار، همودیالیز، ایران
 • علیرضا یوسفی، زهرا کاوسی، احمد صادقی *، ریحانه هادی برحق طلب صفحات 667-679
  پیش زمینه و هدف
  عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات بیمارستان ها در تمامی کشورهاست. پرستار به عنوان یکی از اعضای تیم مراقبت های بهداشتی درمانی نقشی حیاتی در کنترل و پیشگیری از این عفونت ها دارد. در این مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به کنترل عفونت بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1396 در شیراز انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که از بین آن ها 340 نفر به عنوان حجم نمونه از بین 10 بیمارستان انتخاب گردید. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و توسط آزمون های آماری t-Test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS23 تحلیل گردید.
  یافته ها
  نمره آگاهی (15/12± 71/104)، نگرش (27/8± 79/62) و عملکرد (24/14± 64/141) پرستاران در زمینه کنترل عفونت در وضعیت خوبی قرار داشت. بین متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران موردمطالعه در زمینه کنترل عفونت همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده شد (05/0P<). بین عملکرد با وضعیت تاهل (001/0 P=) همچنین آگاهی با سطح تحصیلات پرستاران (000/0 P=) ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  علیرغم اینکه نمره آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه کنترل عفونت در وضع مناسبی قرار داشته ولی درعین حال لزوم برگزاری دوره های آموزش مداوم جهت افزایش میزان آگاهی و تقویت نگرش های مثبت در آن ها و اصلاح برخی عملکردهای اشتباه درنتیجه باورهای غلط برای پرستاران و سایر پرسنل درمانی در بیمارستان ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، عفونت بیمارستانی، پرستار
 • صفوری صادق زاده، اسماعیل زارعی زوارکی، علیرضا مقدس، علیرضا ماهوری، حمیدرضا مهریار صفحات 680-687
  پیش زمینه و هدف
  مهم ترین رسالت دانشکده های پزشکی، تربیت پزشکان متخصص و ماهر، در زمینه ارائه خدمات مراقبت سلامت؛ داشتن دانش کافی برای تشخیص و درمان؛ بیماری ها و نیز توانایی انجام مهارت های علمی و بالینی می باشد. بنابراین برنامه ریزی دقیق و مناسب در حیطه آموزش بالینی در ایجاد توانمندی و کسب مهارت های لازم در دانشجویان این رشته بخش مهمی از آموزش پزشکی را شامل می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نرم افزار شبیه سازی احیای قلبی ریوی بر دانش و عملکرد دانشجویان دوره کارورزی پزشکی در دوره طب اورژانس است.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه موردپژوهش کلیه دانشجویان پزشکی دوره کارورزی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند. در این پژوهش دو گروه اول یعنی دانشجویان معرفی شده کارورزی تیر و مردادماه سال 95 به عنوان گروه کنترل و دو گروه بعدی یعنی دانشجویان کارورزی شهریور و مهرماه سال 95 به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون نظری (36 سوال چهارگزینه ای برای سنجش دانش و توانایی تشخیص بیماری)، و آزمون عملی (10 سوال به صورت چک لیست) بود.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره یادگیری عملکردی و توانایی تشخیص در گروه آزمایش بیشتر از کنترل بود و تاثیرگذاری نرم افزار تایید شد (148/0=P). ولی نمره دانش دانشجویان بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری نداشت (001/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از نرم افزار شبیه ساز احیای قلبی ریوی می تواند با ایجاد محیطی امن و به دوراز استرس یک روش آموزشی موثر به عنوان روشی مکمل همراه با آموزش سنتی باشد. همچنین دانشجویان در این روش می توانند با فراغ خاطر و تکرار و تمرین موقعیت های اورژانسی به صورت شبیه سازی شده بر توانایی تشخیص و یادگیری مهارت های عملی خود بیفزایند. اما استفاده از شبیه سازی تاثیری بر دانش دانشجویان نداشت. شاید دلیل آن صرفا تمرینی بودن نرم افزار بود و افزایش دانش بیشتر در موقعیت های واقعی و عملی و با توضیحات و راهنمایی های اساتید به دست می آید.
  کلیدواژگان: نرم افزار شبیه سازی، احیای قلبی ریوی، عملکرد، دانش، دانشجویان کارورزی پزشکی
 • امیر قهرمانی، معصومه همتی *، وحید علی نژاد صفحات 688-695
  پیش زمینه و هدف
  مدیریت دیابت نیازمند تعهد فرد به رفتارهای بهداشتی باهدف کاهش خطرات و عوارض بیماری است. مصاحبه ی انگیزشی مداخله ای نویدبخش برای تغییر رفتار بهداشتی است. لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر مصاحبه انگیزشی بر نتایج آزمایشگاهی در مبتلایان به دیابت نوع دو انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه تجربی با روش نمونه گیری تصادفی بوده که بر روی 60 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو عضو انجمن دیابت بوکان که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند در سال 1395 اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی با روش مصاحبه و گرفتن نمونه خون جمع آوری گردید. هر عضو گروه مداخله 5 جلسه ی 45-30 دقیقه تحت مصاحبه انگیزشی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد قبل و بعد از اجرای مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی در میانگین نمرات قند خون، کلسترول، تری گلیسیرید و هموگلوبین گلیکوزیله بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت (05/0
  بحث و نتیجه گیری
  مداخله ی مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی در 5 جلسه بر نتایج آزمایشگاهی در مبتلایان به دیابت نوع دو تاثیر مثبت را نشان نداد. لذا پیشنهاد می شود این مداخله در زمان و جلسات بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، خودکارآمدی، نتایج آزمایشگاهی، دیابت نوع 2
 • اسفندیار بالجانی *، افسانه عظیم پور، طیبه بابالو، ژاله رحیمی، رزیتا چراغی صفحات 696-703
  پیش زمینه و هدف
  در مطالعات اخیر مشاوره با رویکرد معنویت و نقش مهم پرستاران در حمایت روحی از بیماران سرطانی موردتوجه محققین قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مشاوره معنوی بر امید بیماران سرطانی بود.
  مواد و روش کار. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دوقسمتی (مشخصات دموگرافیک و شاخص امید هرث) بود. جامعه پژوهش، کلیه بیماران سرطانی مراجعه‏کننده به بیمارستان امام شهرستان ارومیه بود. تعداد نمونه 76 بیمار سرطانی بوده که به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. بیماران گروه کنترل مراقبت های روتین بیمارستان را دریافت کردند اما بیماران گروه مداخله 10 جلسه مشاوره معنوی دریافت کردند. برای تجزیه و تخیل داده ها از نرم افزار SPSS، آمار توصیفی، آزمون ویلکاکسون و من ویتنی با p<0.05 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد امتیازات امید بیماران مبتلا به سرطان قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل با هم تفاوت معنی داری ندارند (p>0.05). درحالی که در گروه مداخله با هم تفاوت معنی داری دارند (p<0.05). امتیازات امید بیماران مبتلا به سرطان بین گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله با هم تفاوت معنی داری ندارند. اما امتیازات امید بیماران مبتلا به سرطان بین گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله با هم تفاوت معنی داری دارند (p<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  محققین به این نتیجه رسیدند که مشاوره معنوی در امید بیماران سرطانی موثر است. پرستاران در برخورد با نیازهای معنوی بیماران بهتر است به زمینه و نیازهای منحصربه فرد بیماران توجه نمایند.
  کلیدواژگان: امید، مشاوره معنوی، سرطان
 • شیوا رسولی، لیلا مقتدر * صفحات 704-712
  پیش زمینه و هدف
  ازجمله بیماری هایی که به نظر می رسد متاثر از عوامل روان شناختی باشند، بیماری های قلبی و عروقی هستند. هدف اصلی پژوهش مقایسه راهبردهای مقابله با استرس، تاب آوری و خوش بینی در افراد عادی و بیماران قلبی شهر رشت بود.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق علی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری شامل 944 نفر مبتلا به بیماری قلبی و مراجع به مرکز تخصصی قلب دکتر حشمت شهر رشت در سال 95-94 بودند. حجم نمونه 200 نفر شامل 100 بیمار قلبی و 100 فرد عادی همتاشده با گروه آزمایش بودند که با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه مقابله با موقعیت های استرس زا، آزمون جهت گیری زندگی (خوش بینی) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویسون استفاده شد. جهت تحلیل آماری داده های پژوهش از روش تحلیل واریانس چند متغیره مانوا و از نرم افزار spss نسخه 20 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد بین راهبردهای مقابله با استرس و خوش بینی در افراد عادی و بیماران قلبی تفاوت معنی داری وجود دارد 75/104= (5، 194) F، (001/0 > P). همچنین میانگین نمرات تاب آوری در افراد عادی با 93/2= (198، 1) F تفاوت چندانی با بیماران قلبی نداشت (01/0 < P). به علاوه میانگین نمرات خوش بینی در افراد عادی با 67/178= (198، 1) F بیشتر از بیماران قلبی بود (01/0 > P).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان با استفاده از تشکیل کارگاه های آموزشی و تغییر در سبک زندگی در افراد در معرض بیماری قلبی مانند کسانی که سابقه ابتلا به بیماری قلبی در خانواده درجه اول خود دارند، موجبات افزایش خوش بینی را فراهم و همچنین با آموزش راه های مقابله با استرس، از بیماری های قلبی عروقی پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله با استرس، تاب آوری، خوش بینی
|
 • Azad Rahmani, Vahid Zamanzadeh, Rashed Afrooz *, Farahnaz Abdullahzadeh Pages 642-651
  Background and Aims
  Hope is an important coping resource for cancer patients. Several factors are involved in the promotion hope. One of those factors is the social support. Social support groups often has been formed by family members, relatives, friends and medical personal. The purpose of study was investigation the social support provided by family and friends and relationship with hope in cancer patients refferred to Ardabil Imam Khomeini medical center.
  Material &
  Methods
  This descriptive-correlational study done in Imam Khomeini medical center. 230 cancer patients having confirmed cancer diagnosis with using a convenience sampling method admitted to an medical center affiliated to Ardabil Univ Med Sci The data were collected by a questionnaire including three sections of demographic characteristics, Herth Hope Index and Vaux Social Support and analyzed by descriptive and analytical statistical tests contains frequencies, percentile, mean, standard deviation and pearson correlation coefficients.
  Results
  The mean score of hope was 32.4 from total scores ranging between 12 and 48. The mean score of social support was 64.1 from total scores ranging between 23 and 92. The mean score of social support provided from friends and family was 27.3 and 36.8 from total scores ranging between 11-44 and 12-48. Relation between hope and social support provided by family and friends was significant. (p=/001 and r =/73)
  Conclusion
  The study findings showed moderate to high score of hope and social support provided from family and friends in cancer patients. Accordingly, the role of family and friends should be considered in developing care plans for this patients specialy in groups with low support and hope.
  Keywords: hope, cancer, social support
 • Soheila Abbasi, Soudabeh Mehdizadeh *, Kourosh Kamali, Mahnaz Afshin Joo Pages 652-658
  Background and Aims
  The birth and hospitalization of a preterm infant in the intensive care unit is a stressful experience for parents. But on the other hand, supporting parents has been suggested as one of the main nursing roles. This study has been conducted to determine the relationship between nursing support and parents stress in mothers with premature infants in Neonatal Intensive Care Units.
  Material &
  Methods
  In a descriptive correlative study, 153mothers with premature infants in Neonatal Intensive Care Units participated in convenient sampling method continuously. Data was collected through using demographic questionnaire, Mile's Nurse- Parent Support Tool and Parental Stress Scale. The Parental Stress Scale included light and sounds of NICU environment, the infant's appearance and behaviour and parent's role changes. The Nurse –Parent Support Tool included four dimensions: emotional support, information-communication support, self –esteem support, and qualitative support. Data was analysed by utilizing descriptive and analytic statistics including Pearson correlation coefficient and multivariate linear regression analysis in SPSS software.
  Results
  Pearson correlation coefficient showed that among stressors, only factors related to light and sounds of NICU environment in all dimensions had direct relationship with the total score of received nursing support but it was poor (r=0.283p 0.05) and it was not meaningful according to multivariate linear regression analysis.86% of mothers received low nursing support and only 13.1% received high nursing support and 60.8% of them reported a lot of parental stress.
  Conclusion
  It seems that the amount of received nursing support by mothers to decrease parental stress was not enough so, planning to promote professional nursing support of mothers with premature infants in neonatal intensive care units is necessary
  Keywords: Nursing support, parental stress, Mothers, Premature infants, Neonatal Intensive Care Units
 • Zhale Sadeghian, Nahid Shahgholian *, Alireza Dashti- Dehkordi Pages 659-666
  Background And Aim
  The most common treatment for hemodialysis patients with end – stage kidney failure. Rapid changes in the physical and emotional state of patients undergoing hemodialysis puts them at risk. There for particular attention to the needs patients and their care to support deemed necessary. The aim of this study was to compare caring behaviors of nurses from hemodialysis patients and hemodialysis nurses perspectives
  Materials And Methods
  This study was a descriptive cross- sectional . This study was conducted among 131 dialysis patients and 65 nurses caring for them . data were collected using quota sampling method via caring behaviors inventory . data analysis was done by spss V20.
  Findings : Perspectives of dialysis patients and dialysis nurses on caring behaviors of nurses had a mean ± SD of 4.67±0.46 versus 5.01±0.47. finding showed that there were significant differences between subscales assurance of human presence , positive connectedness , attentiveness the others experience and total scale of caring behaviors but finding showed that there were not not significant differences in subscale of professional knowledge and skill and respectful to the others.
  Conclusion
  It is necessary for hemodialysis nurses in their care plan to moral and emotional needs of patients for example : assurance of human presence , positive connectedness , attentiveness the others experience pay special attention given . caring program with higher quality and in accordance with the requirements formoulated . note to all aspects of patient care is necessary for health promotion.
  Keywords: Caring behaviors, Patients perspective, Iranian dialysis
 • Ali Reza Yusefi, Zahra Kavosi, Ahmad Sadeghi *, Reyane Hadi Barhaghtalab Pages 667-679
  Background and Aims
  Hospital infections are one of the problems of hospitals in all countries. Nurse as a member of the health care team plays a vital role in controlling and preventing these infections. In this study, the knowledge, attitude and practice of nurses of Shiraz University of Medical Sciences Hospitals has been investigated regarding infection control.
  Material &
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted in Shiraz in 2017. The research population consisted of all nurses of educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, among whom 340 from 10 hospitals were selected as sample size. Data were collected through a questionnaire and analyzed by t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient in SPSS23 software.
  Results
  Knowledge score (104.71 ± 12.15), attitude (62.79 ± 8.27) and practice (141.64 ± 14.24) of nurses about infection control were in good condition. There was a direct and significant correlation between knowledge, attitude and practice of nurses regarding infection control (p
  Conclusion
  Despite the fact that the knowledge, attitude and practice of nurses about infection control are in a good position, but continuing education courses are essential to increase awareness and strengthen positive attitudes in them and correct some wrong actions as a result of false beliefs for nurses and other medical personnel in hospitals.
  Keywords: Knowledge, Attitude, practice, Hospital Infection, Nurse
 • Safoura Sadeghzadeh, Esmail Zareii Zavaraki, Lireza Moghaddas, Alireza Mahoori, Hamidreza Mehryar Pages 680-687
  Background and Aim
  Considering that the most important mission of medical schools is to train qualified and skilled physicians in the field of health services Whereas students with proper knowledge of the diagnosis of illness and its treatment, as well as the ability in the field of scientific and clinical skills, can properly conduct their studies after completing their education; Therefore, the accurate and proper planning in the field of clinical education in creating the capability and acquiring the necessary skills in the students of this field includes an important part of medical education. The purpose of this study was to investigate the effect of cardiopulmonary resuscitation simulation software on the knowledge and practice of medical students during emergency medicine.
  Materials and Methods
  The method of this study was applied and its method was pretest-posttest with control group. Sampling method was random. The statistical population of this study is all medical students of emergency medicine internship of Urmia University of Medical Sciences. In this study, the first two groups, the students were selected as interns in July and August 2016 as the control group or the control group, and the next two groups, ie internship students in Shahrivar and October 2016, were selected as the experimental group. In this research, two theoretical tests including: 36 questions of the four choices that assessed the knowledge and ability to diagnose the disease, the students were assessed and the practical test included: 10 questions related to the practical test, which was provided by the checklist and asked students who will do each item.
  Result
  The findings of this study showed that the mean of functional learning score and diagnostic ability in the experimental group was more than control and the effect of software was confirmed (P=0.148). However, there was no significant difference between student's knowledge scores between the control and experimental groups (P = 0.001).
  Conclusion
  Using the cardiopulmonary resuscitation simulator software can create an effective and effective learning environment by creating a safe and stressful environment as a complementary method to traditional education. Students can also simulate their ability to recognize and learn their practical skills by rehearsing and practicing emergency situations simulated by this method. But the use of simulations did not affect student's knowledge. But the use of simulations did not affect student's knowledge. Perhaps the reason for this was simply the practice of the software and the increase of knowledge in real and practical situations, with the explanations and tips of the professors.
  Keywords: Simulation software, Cardiopulmonary resuscitation, Performance, Knowledge, Medical internship students
 • Amir Ghahremani, Masumeh Hemmati *, Vahid Alinejad Pages 688-695
  Background and Aim
  Diabetes management requires an individual commitment to health behaviors aimed at reducing the risks Complications of the disease. Interactive motivational interview is a promising way to change the behavior of health. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of motivational interview on laboratory findings in patients with type 2 diabetes.
  Materials and Methods
  The present study was an experimental study with randomized sampling on 60 patients with type 2 diabetes mellitus members who had conditions for participation in the study. It was executed in 1395. Data were collected using a demographic questionnaire by interviewing and taking blood samples. Each member of the intervention group received 5 sessions of 45-30 minutes under a motivational interview. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Findings showed that independent t-test results showed before and After conducting a self-efficacy-based motivational interview, the mean values of blood glucose, cholesterol, triglycerides and Glycosylated hemoglobin was not significantly different between the two intervention and control groups (p
  Conclusion
  Intervention of self-efficacy-based motivational interviewing in 5 sessions did not show positive effect on type 2 diabetes. Therefore, it is recommended that this intervention take place in more time and sessions.
  Keywords: Motivational Interviewing, Self, efficacy, Laboratory Critical Values, Diabetes Mellitus, Type 2
 • Esfandyar Baljani *, Afsaneh Azimpour, Tayebeh Babaloo, Jaleh Rahimi, Rozita Cheraghi Pages 696-703
  Background and Aim
  Consulting with a spiritual approach and the important role of nurses in psychological support of cancer patients has been considered by researchers. The aim of this study was to evaluate the influence of spiritual consultation in hope of cancer .
  Materials and Methods
  This study was a clinical trial. The data collection tool was a two-part questionnaire in which Demographic characteristics were evaluated in the first part and in the second part, hope were evaluated by Herth Hope Index. The study population included all patients with cancer was admitted to Urmia city hospital. The number of samples was 76 cancer patients who were chosen and then randomly divided into two intervention and control groups. Patients in the control group received routine care hospitals, but patients in the intervention group received 10 sessions of spiritual counseling. To analyze the data, SPSS software, Descriptive statistics, Wilcoxon and Mann-Whitney test with p
  Results
  Results showed HHI scores before and after treatment have no significant difference in control group patients with cancer (p>0.05), while in the intervention group are significantly different (p0.05). HHI Scores was significantly different in patients with cancer between the intervention and control groups after the intervention (p
  Conclusion
  Researches concluded that spiritual counseling is effective in hopes of cancer patients. In dealing with patient's spiritual needs, nurses should pay attention to the background and unique needs of patients.
  Keywords: hope, spiritual counseling, cancer
 • Shiva Rasuli, Leila Moghtader * Pages 704-712
  cardiovascular disease. The main objective of this study was to compare strategies for coping with stress, resilience and optimism in normal people and cardiac patients in Rasht city.
  Materials and Methods
  The method of causal research is comparative and cross-sectional. The statistical population consisted of 944 people with heart disease referred to the specialist heart center of Dr. Heshmat Rasht City in 2016- 2017. The sample size is 200 people, including 100 cardiac patients and 100 normal individuals matched with the experimental group that were selected by available sampling. In this study, the Crisis Stress Questionnaire, Life Orientation Test (Optimism), and Conner and Davidson Suspension Questionnaire were used. Data were analyzed by multivariate analysis of variance and SPSS version 20 software.
  Results
  Findings of the research showed that there is a significant difference between strategies for coping with stress and optimism in normal people and cardiac patients (F = 104.55, F = 5.94), (P
  Conclusion
  Therefore, using the creation of workshops and lifestyle changes in people at risk for heart disease, such as those with a history of heart disease in their first-class family, can provide increased reticence and optimism, as well as by training pathways coping with stress prevented cardiovascular disease.
  Keywords: Strategies for Coping with Stress, Resilience, Optimism