فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال هشتاد و پنجم شماره 2 (اسفند 1396)
 • سال هشتاد و پنجم شماره 2 (اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/14
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله ی کوتاه انگلیسی
 • طیبه کشاورز *، کاوه بنانج صفحات 19-24
  به منظور آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های ایرانی ویروس کوتولگی زرد کدوییان (Cucurbit yellow stunting disorder virus، CYSDV) ناحیه انتهای ¢3 RNA1 (به طول 560 نوکلئوتید) از چهار جدایه ویروس کوتولگی زرد کدوییان جمع آوری شده از استان های بوشهر، کرمان (جیرفت)، خوزستان(دزفول) و تهران با واکنش زنجیره ای پلی مراز و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد. ترادف نوکلئوتیدی ناحیه مذکورتعیین و با توالی های موجود در Gen Bank مقایسه شد. نتایج نشان دهنده تشابه ترادف نوکلئوتیدی بالا (98-99%) بین جدایه های CYSDV بود و تشابه ترادف بین جدایه های ایرانی 99 درصد بود. درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده به روش نزدیک ترین همسایه با استفاده از ترادف نوکلئوتیدی ناحیه تکثیر شده نشان داد که تمامی جدایه های CYSDV در یک گروه قرار گرفته و جدایه های بوشهر، خوزستان و تهران در زیر گروه مجزا نسبت به سایر جدایه های مورد بررسی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: خصوصیات مولکولی، واکنش زنجیره ای پلی مراز، ویروس کوتولگی زرد کدوییان
 • عباس صلاحی *، بابک حیدری علیزاده صفحات 129-138
  اندام های هوایی گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) در دمای اطاق (حدود 25 درجه سلسیوس) و سایه خشک، با استفاده از آسیاب برقی، پودر شد. عصاره گیری با حلال متانل در دستگاه سوکسوله انجام شد. خالص سازی عصاره از ترکیبات کربوهیدراتی، با استفاده از امولسیفایر پلی اکسی اتیلن سوربیتان منواولئات (Tween 85)، مواد همراه شامل روغن طبیعی (روغن آفتابگردان) و حلال آلی (زایلن) انجام شد و فرمولاسیون 5% محلول در آب (EC) تهیه گردید. تاثیر غلظت های مختلف این فرمولاسیون در 24 و 48 ساعت در شرایط آزمایشگاهی روی تحرک و مرگ و میر لارو سن دوم نماتد Meloidogyne incognita و در شرایط گلخانه ای روی نماتد مذکور و صفات رویشی گیاه گوجه فرنگی بررسی شد. در شرایط گلخانه ، تمام تیمارها توانستند باعث کاهش معنی دار (0.05>p) تعداد گال، تعداد توده تخم و جمعیت نهایی نماتد شوند. در شرایط آزمایشگاهی بیشترین میزان نماتدکشی (تا 100%)، پس از 48 ساعت، متعلق به تیمارهای 8 و 16 درصد بود. در تیمار 4 درصد، میزان مرگ و میر نماتد پس از 48 ساعت معادل 49/86% و در سایر غلظت ها صفر به ثبت رسید. اثرات انفرادی و متقابل زمان و تیمار روی غیر فعال سازی نماتد از نظر آماری غیر معنی دار ولی روی مرگ و میر نماتد معنی دار بود. بررسی پایداری فرمولاسیون (ضریب تعادل چربی دوستی- آب دوستی) با روش CIPAC، FAO در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که فرمولاسیون داری امولسیفایر Tween 85، پایداری بیشتری نسبت به امولسیفایر Span 85 است.
  کلیدواژگان: پودر مواد گیاهی، فرمولاسیون، گوجه فرنگی، نماتد ریشه گرهی
 • حسین پژمان *، لادن جوکار، مرتضی زارع مویدی صفحات 139-154
  در این پژوهش، فراوانی و تنوع گونه ای بندپایان گیاهخوار موجود در زراعت گندمدر سه سامانه ی کشت بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و متداول در دو فصل زراعی متوالی مطالعه شد. نمونه برداری در تمام مراحل رشدی گندم و با استفاده از کارت های زرد چسبنده، دستگاه مکش و تله های خاکی صورت گرفت. از نرم افزار Past برای محاسبه شاخص های تنوع شانون- وینر، سیمپسون، برگر- پارکر و شاخص یکنواختی پیلوجی استفاده شد. گونه ی Psammotethix alianus با فراوانی 30.1 درصد تنها گونه فوق غالب در سامانه ی کم خاک ورزی و گونه های Malachius bipustulatus (26.13%) و Haplothrips tritici (14%) گونه های غالب سامانه ی مذکور بودند. در سامانه بی خاک ورزی (25.6%) P. alianus، H. tritici (24.91%)، Petrobia latens (12.28%) و در سامانه متداول P. alianus (26.66%) وM. bipustulatus (22.78%) گونه های غالب بودند. شاخص شانون در سامانه های بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و متداول به ترتیب 2.25، 2.13، 2.26، سیمپسون 0.84، 0.81، 0.84، برگر- پارکر 0.25، 0.30، 0.26 و پیلوجی 0.68، 0.64 و 0.67 تعیین شد. در کل، فراوانی بندپایان در سامانه متداول اختلاف معنی دار با سامانه های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی نشان داد. همچنین شاخص های تنوع و یکنواختی در سامانه کم خاک ورزی اختلاف معنی دار با سامانه های متداول و بی خاک ورزی نشان داد.
  کلیدواژگان: بندپایان گیاه خوار، تنوع گونه ای، خاک ورزی حفاظتی، خاک ورزی متداول
 • المیرا حسنی، غلامرضا خداکرمیان * صفحات 155-166
  این پژوهش، با هدف ارزیابی توان آنتاگونیستی باکتری های Pseudomonas fluorescent علیه Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی باکتریایی سیب زمینی در گلخانه انجام شد. تعداد 80 استرین سودوموناس روی محیط کشت King،s B از خاک پیرامون ریشه و غده سالم گردآوری شده از 10 مزرعه جدا شد. باکتریR. solanacearum از سیب زمینی آلوده روی محیط کشت اختصاصی دارای تری فنیل تترازولیوم کلراید (TTC) جداسازی شد. توانایی استرین های باکتری های P. fluorescent در جلوگیری از رشد بیمارگر با استفاده از آزمون کشت سه نقطه ای و اندازه گیری هاله بازدارنده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که استرین های EH87، EH203 با میانگین قطر هاله بازدارنده 3.78 و 3.65 سانتی متر و استرین های EH27 و EH40 با میانگین قطر هاله بازدارنده 1.85 و 1.54 سانتی متر به ترتیب بیشترین و کمترین درصد بازدارندگی از رشد را نشان دادند. بر مبنای نتیجه آزمایش بازدارندگی در آزمایشگاه از میان استرین های بررسی شده، تعداد نه استرین به عنوان نماینده برای بررسی های گلخانه ای انتخاب شدند. نتایج تعیین ویژگی های فنوتیپی و واکنش فوق حساسیت در بر گ های توتون نشان داد که این نه استرین به گونه های Pseudomonas putida و بیووارهای یک، دو و چهارP. fluorescens تعلق دارند. توان آنتاگونیستی استرین های سودوموناس های فلورسنت علیه باکتریR. solanacearum در شرایط گلخانه با روش آغشته سازی نشاء در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار بررسی و فاکتور های رشد پس از سه ماه اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد که استرین های EH70، EH49 کارایی بیوکنترلی بالایی نسبت به شاهد آلوده داشته و توانستند به ترتیب میزان بیماری را 84 و 75 درصد کاهش دهند. ژن های کد کننده 16SrRNA استرین های برگزیده با استفاده از پرایمرهای همگانی توسط PCR تکثیر و سپس توالی یابی شد. نتایج نشان داد که استرین EH53، 98 درصد به باکتری های، Pseudomonas fluoresent شباهت دارد.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، سیب زمینی، Pseudomonas fluorescens، Ralstonia solanacearum
 • نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو *، آیت الله سعیدی زاده صفحات 167-180
  اثر کنترل کنندگی عصاره های آبی و الکلی گیاهان رازیانه و گزنه دوپایه بر علیه نماتد ریشه گرهی (M. javanica) در گیاه خیار در شرایط گلخانه ای بررسی شد. عصاره های خام برگ خشک گیاهان گزنه و رازیانه توسط دستگاه سوکسله استخراج شد. تعداد 1000 عدد لارو سن 2 و تخم نماتد به اطراف ریشه های گیاه خیار هیبرید رقم Beit Alpha 192 F1 اضافه و بعد از 10 روز عصاره های خام آبی و الکلی گزنه و رازیانه در غلظت های 100 و 200 ppm به ریزوسفر خاک گلدان ها به صورت مستقیم اضافه شد. تا 15 روز بعد از اضافه کردن عصاره، محتوی کلروفیل های a و b و پس از دو ماه تعداد لارو سن 2 و تخم نماتد و فاکتورهای رشدی گیاهان تیمار شده بررسی شد. عصاره خام گیاهان رازیانه و گزنه موجب کاهش 3 برابری شدت بیماری زایی نسبت به شاهد تیمار نشده و آلوده به نماتد شدند. بین تیمارهایی که هر یک از عصاره ها به کار رفته است از نظر شاخص های رشدی شامل وزن های تر و خشک ریشه و برگ و هم چنین طول ساقه و ریشه در مقایسه با شاهد سالم تیمار نشده و یا تیمار شده با سم اختلاف معنی داری وجود داشت. عصاره خام رازیانه تاثیر بهتری نسبت به عصاره گزنه داشت و بهترین تاثیر در کنترل نماتد با غلظت 100 ppm عصاره آبی رازیانه حاصل شد.
  کلیدواژگان: رازیانه، عصاره خام، کلروفیل، گزنه، Meloidogyne javanica
 • لنا امام جمعه، سهراب ایمانی *، خلیل طالبی جهرمی، سعید محرمی پور، کامبیز لاریجانی صفحات 181-190
  در دهه های اخیر، یکی از مهم ترین روش های جایگزینی آفت کش های مصنوعی، استفاده از فرمولاسیون جدید و ایجاد تغییراتی است که می تواند روی اسانس ها اعمال شود تا کیفیت و میزان تاثیر آنها افزایش یابد. در این تحقیق پس از ساخت فرمولاسیون نانوامولسیون، سمیت تماسی اسانس گیاه آویشن شیرازی Zataria multiflora Boiss. (Lamiaceae) قبل و بعد از نانوکپسوله شدن، روی جمعیت پرورش یافته و همگن شده شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lepidoptera: Pyralidae) تحت شرایط دمایی 1±27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی بررسی شد. نانوکپسوله کردن اسانس به کمک صمغ انگوم و مالتودکسترین انجام شد و با استفاده از هموژنیزاسیون با اسانس امولسیفیه شد. اندازه و شکل کپسول ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی TEM مشخص شد. بر اساس آزمایشات تعیین دز کشنده، مقادیر LC50 سمیت تماسی برای اسانس آویشن شیرازی Zataria multiflora فرموله نشده و نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی روی لارو 14-7 روزه شب پره آردEphestia kuehniella پس از 72 ساعت، به ترتیب 0.61 و 0.15 میکرولیتر بر سانتی متر مربع محاسبه شد. سمیت تماسی نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی نسبت به اسانس خالص آویشن شیرازی 4.32 برابر بیشتر می باشد.آزمایشات در چهار تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد فرمولاسیون نانوامولسیون اسانس، قدرت رهایش تدریجی و افزایش دوام اسانس ها را داراست و اسانس نانو کپسوله شده با رهایش کنترل شده ترکیبات موثره اثرات سمیت تماسی طولانی مدت را بر جای می گذارد.
  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، سمیت تماسی، شب پره آرد، نانوامولسیون، TEM
 • مریم محی آبادی، محمد خیراندیش کشکوئی *، حاجی محمد تکلوزاده صفحات 191-202
  پژوهش حاضر شامل بررسی تنوع گونه ای زنبورهای گروه Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مختلف شهرستان جیرفت (جنوب شرق ایران) می باشد. بدین منظور، نمونه برداری هایی طی سال های 1393 و 1394 با استفاده از تله ی مالیز در مناطق و ارتفاعات مختلف انجام شد. نمونه های مورد نظر تا سطح گونه شناسایی و تعداد افراد هر گونه شمارش شد. تنوع گونه ای با استفاده از نرم افزار SDR 4 بررسی شد. در مجموع 20 گونه متعلق به 17 جنس به عنوان فون شهرستان جیرفت در این تحقیق ارائه شد. بر اساس شاخص های شانون وینر و پیلوجی منطقه ی مسکون از نظر تنوع گونه ای و یکنواختی در صدر قرار گرفت و پس از آن به ترتیب مناطق جیرفت و فاریاب در رده های بعدی قرار گرفتند. در بین کل نمونه های جمع آوری شده گونه Mesostenus grammicus با 31 نمونه (22.14 %) در تمام مناطق مورد مطالعه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. هم چنین پنج گونه هر یک تنها با یک نمونه (0.71%) به عنوان گونه های نادر شناخته شدند.
  کلیدواژگان: ایران، تنوع گونه ای، جیرفت، Cryptinae، Ichneumoninae
 • زهرا معقولی فرد، شهرام حسامی *، رسول مرزبان، غلامرضا صالحی جوزانی صفحات 203-218
  در این تحقیق قدرت بیمارگری سه ویروس Spodoptera littoralis NPV، Helicoverpa armigera NPV و Spodoptera litura NPV در سه غلظت مختلف 102×6، 104×6 و 106×6 OB در میلی لیتر روی لاروهای 5 روزه کرم برگخوار مصری پنبه (Spodoptera littoralis) در دمای 25 درجه سلسیوس روی غذای مصنوعی بررسی شد. بیشترین طول دوره لاروی با 19.7 روز مربوط به ویروس H. armigera در غلظت 104×6 OB در میلی لیتر بود که با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشت. در ویروس S. littoralis NPV در غلظت 104×6 OBدر میلی لیتر، کمترین درصد شفیره شدن (10 درصد) مشاهده شد. ویروس S. littoralis NPV در غلظت های 102×6 و 104×6 OB در میلی لیتر کمترین وزن شفیرگی با 18.3 و 13.8 میلی گرم را داشت. در جدایه S. littoralis NPV، در غلظت 104×6 OB در میلی لیتر کمترین درصد خروج حشره کامل با 6.7 درصد مشاهده شد. موثرترین ویروس برای کنترل مراحل مختلف زیستی این آفت،S. littoralis NPV بود. LC50 جدایه S. littoralis NPV روی لاروهای 5 روزه پروانه برگخوار مصری پنبه، 102×7OB در میلی لیتر محاسبه شد.
  کلیدواژگان: باکولوویروس ها، قدرت بیمارگری، کرم برگخوار مصری پنبه، ویروس های بیمارگر حشرات
 • شهناز آل آقائی، سعید رضائی *، مصطفی عبادی، حمیدرضا زمانی زاده صفحات 219-234
  بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی ازFusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol)، از بیماری های خسارت زای گوجه فرنگی است. کنترل بیماری از طریق القای مقاومت توسط عوامل بیوکنترلی، یک راهکار مدیریتی در جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی می باشد. لذا، در این مطالعه کارآیی ده جدایه بومی تریکودرما در القای مقاومت علیه قارچ عامل بیماری مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی فنوتیپی القای مقاومت در گلخانه توسط جدایه های تریکودرما با دو روش زیست سنجی تفکیک ریشه و تزریق به ساقه نشان داد که تیمارهای Th-14+Fol Trichoderma harzianum و Ta-30+Fol Trichoderma atroviride در هر دو آزمون به طور معنی داری (P≤0.05) کم ترین شدت و وقوع بیماری را داشتند. نتایج حاصل از بررسی قابلیت کلونیزاسیون ریزوسفر توسط جدایه های تریکودرما با روش رقیق سازی سریالی نیز بیشترین تراکم جمعیت را در این دو تیمار نشان داد. بین تراکم جمعیت جدایه های تریکودرما و شدت بیماری همبستگی منفی مشاهده شد. تیمار گیاهچه ها با دو جدایه Th-14 و Ta-30 به طور مجزا و در تلفیق با یکدیگر، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز را به طور معنی داری (P≤0.05) در مقایسه با تیمار شاهد (Fol) افزایش داد. نتایج این بررسی می تواند در مدیریت تلفیقی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پلی فنل اکسیداز، تریکودرما، تزریق به ساقه، تفکیک ریشه، کنترل زیستی، مقاومت سیستمیک القائی
 • آزاده جباری، علی مراد سرافرازی *، علی اکبر شمسی پور، سهراب ایمانی صفحات 235-250
  جنس Paragus با بیش از 50 گونه شناخته شده در ایران در بین جنس های دوبالان متعلق به خانواده سیرفیده، پتانسل بالایی برای کنترل آفات و حفاظت از گرده افشان ها دارد. این مطالعه به منظور دستیابی به الگوی پراکنش و ترجیح زیستگاهی دو گونه Paragus quadrifasciatus Meigen، 1822وParagus tibialis Fallen، 1817 در اقلیم های متفاوت ایران انجام شد. مدل پراکنش با استفاده از رکوردهای حضور گونه همراه با هفت متغیر بیواقلیمی و ارتفاع تهیه و درستی مدل با استفاده از شاخص سطح زیر نمودار (Area Under Curve) سنجیده شد. بررسی میزان تاثیر فاکتورهای بیواقلیمی با استفاده از تست جک نایف نشان داد میانگین دمای گرم ترین سه ماه و میزان بارندگی در گرم ترین سه ماه بیشترین تاثیر را به ترتیب در ساخت مدل پراکنش گونه P. quadrifasciatus و P. tibialis دارد. اقلیم های نیمه خشک با زمستان های سرد وتابستان های گرم در عرض های شمالی برای حضور هر دو گونه مناسب و مناطق مرکزی و جنوبی ایران با دمای بسیار بالا مناطق نامناسب برای حضور هر دو گونه شناخته شدند. مقدار میانگین شاخص سطح زیر منحنی، برای دو گونه P. quadrifasciatus و P. tibialisبه ترتیب 0.86 و 0.9 تعیین شد که دقت بالا و درستی مدل های به دست آمده برای پیش بینی پراکنش هر دو گونه را در این مطالعه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پراکنش، مدل سازی، MaxEnt، Paragus، Syrphidae
 • مظاهر یوسفی، حسنعلی واحدی *، ابراهیم ابراهیمی، روح الله شریفی صفحات 251-264
  شپشک های گیاهی از آفات مهم و خسارت زا در باغ های میوه ی کشور می باشند. به منظور شناسایی زنبورهای پارازیتوئید آن ها، در طی سال های 95-1394، نمونه برداری از باغ های میوه ی استان مرکزی انجام شد. زنبورهای خارج شده از بدن شپشک ها به صورت روزانه جمع آوری و به لوله های آزمایشی حاوی الکل 75% منتقل و شناسایی شد. نتایج نشان داد که 10 گونه زنبور پارازیتوئید متعلق به 7 جنس از 3 خانواده روی شپشک های گیاهی فعالیت پارازیتی دارند که از میان آن ها، 3 گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شوند که با علامت ستاره مشخص شده اند. گونه های زنبور پارازیتوئید شپشک ها به شرح ذیل شناسایی شدند:Encyrtidae: Blastothrix sericea Dalman، 1820; B. truncatipennis (Ferriere، 1955)*; Habrolepis pascuorum Mercet، 1921; Microterys darevskii Trjapitzin، 1968; M. tricoloricornis De Stefani، 1886; Aphelinidae: Aphytis chrysomphali (Mercet، 1912); Coccophagus piceae Erdos، 1956; Pteroptrix dimidiata Westwood، 1833*; P. opaca Erdos، 1956*; Pteromalidae: Pachyneuron muscarum (Linnaeus، 1758).
  کلیدواژگان: ایران، آفت، کنترل زیستی، Encyrtidae، Aphelinidae، Pteromalidae
 • حمیده رئیسی، محمد رضا صفرنژاد *، سید مهدی علوی، سیدعلی الهی نیا، ناصر فرخی صفحات 265-276
  شانکر باکتریایی مرکبات از بیماری‏های باغات لیمو در جنوب کشور با عامل Xanthomonas citri subsp. citriمی‏باشد. تکنیک فاژنمایی از راهکارهای تولید آنتی‏بادی‏های اختصاصی به منظور شناسایی گیاهان آلوده و همچنین تولید گیاهان مقاوم به بیماری است. در این تحقیق قابلیت استفاده از این سیستم برای تولید فاژهای نوترکیب حاوی قطعات آنتی‏بادی اختصاصی برعلیه باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات بررسی شد. برای این منظور، پروتئین‏ تاثیرکننده (pthA) و پیلوس (HrpE) که از اجزای اساسی سیستم ترشحی نوع سه باکتری هستند و نقش ضروری در بیماری‏زایی پاتوژن دارند، به عنوان آنتی‏ژن انتخاب شدند. ابتدا پروتئین‏های pthA و HrpE به صورت نوترکیب در میزبان باکتریایی تولید شدند و با روش کروموتوگرافی خالص گردیدند. از کتابخانه های فاژی حاوی قطعات ژنی نواحی متغیر آنتی‏بادی برای جداسازی فاژهای اختصاصی استفاده شد. غنی‏سازی جمعیت فاژهای اختصاصی با انجام سه مرحله غربالگری بر علیه پروتئین های خالص شده pthA و HrpEانجام شد و اختصاصیت فاژهای حاصله بر علیه آنتی‏ژن توسط آزمون الیزا بررسی شد. فاژهای نوترکیب قابلیت اتصال به پروتئین های pthA و HrpE را داشته و قادر به ردیابی گیاهان آلوده به بیماری شانکر باکتریایی مرکبات نیز بودند. از فاژهای جداسازی شده می‏توان به منظور تولید آنتی‏بادی اختصاصی مونوکلونال استفاده نمود.
  کلیدواژگان: افکتور پروتئین pthA، پروتئین HrpE، شانکر باکتریایی مرکبات، غربالگری، نمایش فاژی
 • گزارش کوتاه علمی
 • عباس محمدی خرم آبادی، ماتیاس رایدل، شهرام حسامی، سپیده شفیعی صفحات 277-278
 • حسن مومنی، محمد رضوی، همایون کاظمی صفحه 279
|
 • T. Keshavarz *, K. Bananej Pages 19-24
  To study phylogenetic analysis of some Iranian isolates of cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV), 3' terminal region of RNA1 (560 bp in length) of four CYSDV isolates, originated from four different locations of Iran including Boushehr, Kerman (Jiroft), Khuzestan (Dezfool) and Tehran provinces was amplified by RT-PCR using specific pair primers. The 3' terminal region of RNA 1 of four CYSDV was sequenced and compared with other available sequences in GenBank. Nucleotide sequences analysis of CYSDV isolates showed a high nucleotide sequence identity (98- 99%) among all isolates and nucleotide sequences identity among Iranian CYSDV isolates was 99%. Phylogenetic tree constructed by neighbor-joining method using the nucleotide sequence of amplified region indicated that all CYSDV isolates were placed in one group however three of four Iranian isolates including Boushehr, Khuzestan and Tehran were clustered into a distinct subgroup with respect to other isolates.
  Keywords: Cucurbit yellow stunting disorder virus, Phylogeny, RT, PCR
 • A. Salahi Ardakani *, B. Heidari Alizadeh Pages 129-138
  Foliage of Achillea wilhelmsii C. Koch. were dried in the shade and room temperature (about 25°C), powdered and extraction was done in the Soxhlet extractor. Water soluble and non-water soluble components of the extract were separated by Dichloromethane/water. In addition, Tween 85 was added to the extract and EC formulation of 5% was made. Results of the laboratory experiments showed good stability of the formulation. The toxicity of formulation to the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, was studied in laboratory and pot experiments. Application rates of formulation were 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 16 percent for the laboratory experiment in order to determine their effects on motility and mortality of second-stage juveniles (J2) after 24 and 48 h. In pot experiment, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 percent of the formulation were applied on nematode activity and plant growth components of tomato (Solanum lycopersicum). Exposure time was significantly (p
  Keywords: Formulation, non, chemical control, Plant material powder, plant parasitic nematode, Solanum lycopersicum
 • H. Pezhman *, L. Jokar, M. Zare Moayedi Pages 139-154
  In this research, the abundance and species diversity of herbivorous arthropods in wheat fields under no tillage (NT), minimum tillage system (MT) and conventional tillage system (CT) were compared during two successive growing seasons. Sampling was done by pitfall traps, yellow sticky cards and D- vac device during wheat growth stages. Diversity indices (Shannon - Wiener, Simpson, and Berger-Parker) and Pileos evenness Index (J) were determined by Past software. Psammotitix aliens (30.1%) was the only eudominant pest species which found in MT system. Dominant pest species in MT were Mallachius bipustulatus (26.13%) and Haplothrips tritici (14%) while in NT were Psammotitix aliens (25.6%), Haplothrips tritici (24.91%), Petrobia latens (12.28%) and in CT were Psammotitix aliens (26.66%) and Mallachius bipustulatus (22.78%)respectively. Shannon index in NT, MT and CT were 2.25, 2.13 and 2.26, While Simpson and Berger- parker indices were 0.84, 0.81, 0.84 and 0.25, 0.30, 0.26 respectively. As well as, J index in mentioned systems were 0.35, 0.31 and 0.34 respectively. In conclusion,’ herbivorous arthropods abundance in CT showed significant difference with MT and NT systems. As well as, diversity and evenness indices in MT showed significant difference with NT and CT systems.
  Keywords: Conservation tillage, conventional tillage, herbivorous arthropods, species diversity
 • E. Hasani, Gh. Khodakaramian * Pages 155-166
  This study was conducted to evaluate of the antagonistic activity of fluorescent pseudomonads against Ralstonia solanacearum in greenhous. A total of 80 strains of fluorescent pseudomonads were isolated from the soil around the healthy potato roots and tubers collected from 10 farms on King, s B medium (KB). The bacterial R. solanacearum strains were isolated on nutreient agar (NA) medium containing triphenyltetrazolium chloride (TTC). Antagonistic activity of pseudomonads strains was evaluated in a completed randomized design with three replicates in vitro. The bacterial strains EH87 and EH203 with 3.78 and 3. 65 cm growth inhibition zone were the most effective and EH27 and EH40 strain with 1. 85 and 1.54 cm had the least effect. The phenotypic feature of the antagonistic representative’s strains and their hypersensitive reaction on tobacco leaf showed that they were belonged to Pseudomonas putida and P. fluorescens (bv. I, II & IV). Based on the result of laboratory experiment nine representative strains were selected for further studies in a randomized design under greenhouse condition. After three months, growth factors of the plants and disease severity were measured and recorded. Results showed that EH70, EH49 bacterial strains had a high biocontrol effect in compare to contaminated control. They reduced the potato wilt disease caused by R. solanacearum 84% and 75% respectively. Total DNA from antagonistic representaives strains were used as a template to amplify 16SrRNA encoding gene using universal primers in PCR. Results showed that the strain EH53 had 98 percent sequence similarity to Pseudomonas fluoresens.
  Keywords: Biological control, Potato, Pseudomonas fluorescent, Ralstonia solanacearum
 • N. Ghobadi, F. Rakhshandehroo *, A. Saeedi Zadeh Pages 167-180
  The nematicidal effect of aquatic and alcoholic extracts of fennel and nettle plants against the root-knot nematode (M. javanica) in cucumber plants was studied under the greenhouse condition. The crude extract of dried leaf material of fennel and nettle crude extracts were extracted by soxhlet apparatus. A number of 1000 second-stage juvenile of the nematode as well as egg masses was added to the hybrid cucumber plant Beit Alpha 192 F1. The aquatic and alcoholic fennel and nettle crude extracts were added directly into the soil rhizosphere in the pods at the concentrations of 100 and 200 ppm, 10 days post inoculation. The chlorophyll content was assessed up to 15 days after extract addition. The second-stage juvenile of the nematode, egg mass, nematode gall and growth factors of the treated plants evaluated two month after extract addition. Experiments were carried out as factorial based on completely randomized design with 3 replications. Results indicated that the disease severity of the nematode reduced three times in comparison to the infected none treated control plant. Significant increase in the growth factors and chlorophyll content in fennel and nettle crude extracts treated plants was also observed. It was also revealed that the fennel crude extracts were more effective in controlling the nematode compared to the nettle extract. Aquatic fennel crude extract at the concentration of 100 ppm showed the best nematicidal activity.
  Keywords: Chlorophyll, crude extract, fennel, Meloidogyne javanica, stinging nettle
 • L. Emamjomeh, S. Imani *, Kh. Talebi, S. Moharramipour, K. Larijani Pages 181-190
  In recent decades, providing new formulations of botanical insecticide as a replacement for synthetic pesticides is taken in to consideration. Essential oils have been used as pesticides in last decades, but essential oils have many restrictions on their use such as voltality, rapid oxidation and chemical instability in the prescence of light, moisture and high temperature. In order to increase the efficiency of essential oils, the use of formulations with controlled release of the oil encapsulated in micro- and nano-scales would be the best option.In this research ,after making a new nanoemulsion formulations ofessential oil of Zataria multiflora, contact toxicityof the essential oil before and after nanoemulsion was evaluated on reared Ephestia kuehniella at 27±1°C and 65±5% RH under dark conditions.Nanoemulsion essential oil was carried out by the method of gum - maltodextrin using homogenization and morphology and size were determined by TEM .In contact toxicity test, the LC50 values of pure and nanoemulsion essential oil of Zataria.multiflora on larvae after 72hours ,were 0.61 and 0.15 µl/cm² respectively. Therefore the toxicity of nanoemulsion essential oil of Zataria.multiflora was 4.32 folds higher than the pure essential oil. Findings led to a conclusion that encapsulated thechnology of essential oils can enhance their control release and persistence under controlled condition.
  Keywords: Nanoemulsion, Ephestia kuehniella, TEM, Zataria multiflora
 • M. Mahyabadi, M. Khayrandish Kashkooei *, H. M. Takaloozadeh Pages 191-202
  The present survey, provides species diversity of Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) in some areas of Jiroft (Southeast Iran). Sampling was done during 2014-2015 at different locations and altitudes with Malaise trap. All obtained specimens were identified to species level and also the numbers of each species per sample were counted. The collected specimens were analyzed with the software SDR 4. A total of 20 species from 17 genera are listed in this paper as the fauna of Jiroft. The results of indices of Shannon Winer and Pielou J showed that Maskoon with 17 species and 49 specimens has the highest diversity and evenness, Jiroft with 15 species and 54 specimens, Faryab with 8 species and 13 specimens were the next rates. Among all species Mesostenus grammicus with 31 specimens (22.14%) has the most abundance in all studied area. Also five species of them with only one specimen (0.71%) were determined as subrare species.
  Keywords: Cryptinae, Ichneumoninae, Iran, Jiroft, species diversity
 • Z. Magholifard, Sh. Hesami *, R. Marzban, Gh. Salehi Jouzani Pages 203-218
  In this study, pathogenicity of three virus isolates, Spodoptera littoralis NPV, Helicoverpa armigera NPV, Spodoptera litura NPV was evaluated in three different concentrations of 6× 102, 6× 104, 6×106 OBml-1 on 5-day-old larvae of Egyptian cotton leafworm,
  S. littoralis at 25 ˚C on artificial diet. The highest larval duration was observed in concentration of 6×104 OBml-1 H. armigera NPV with 19.7 days which had a significant difference with other treatments. S. littoralis NPV in concentrarion of 6×104 had the lowest percentage of pupal rate (10%) and lowest pupal weight in concentrarions of 6×102 and 6×104 OBml-1 (18.3 and 13.8 mg, respectively). The lowest adult emergence (6.7%) was observed in S. littoralis NPV isolate with 6×104 OBml-1 concentration. S. littoralis NPV was most effective virus for controlling various biological stages of this pest. The LC50 of S. littoralis NPV isolate on 5-day-old larvae of Egyptian cotton leafwormwas determined to be 7×102 OBmL-1
  Keywords: Baculoviruses, Egyptian cotton leafworm, pathogenicity, Insect pathogenic viruses
 • Sh Aleaghaee, S. Rezaee *, M. Ebadi, H. R. Zamanizadeh Pages 219-234
  Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) is one of the most destructive tomato diseases. The disease control through induction of resistance by biocontrol agents is a management strategy to reduce application of chemical fungicides. So, in this study the efficacy of 10 native Trichoderma isolates in induction of resistance against the pathogen was evaluated. In greenhouse, phenotypic evaluation of induction of resistance by Trichoderma isolates with stem-injection and split-root bioassay methods showed the least disease severity and incidence significantly (p≤0.05) in Trichoderma harzianum Th-14ᚉ and Trichoderma atroviride Ta-30ᚉ treatments. The results of study of rhizosphere colonization ability of Trichoderma isolates by serial dilution method, revealed maximum population density in these two isolates. The disease severity showed negative correlation with Trichoderma population density. The activity of polyphenol oxidase and peroxidase increased significantly (p≤0.05) in the plants treated with Th-14 and Ta-30 isolates compared to control (Fol). The results of this study can be applied in integrated management of tomato Fusarium wilt.
  Keywords: Biological control, induced systemic resistance, polyphenol oxidase, split, root, stem, injection, Trichoderma isolates
 • A. Jabbari, A. M. Sarafrazi *, A. A. Shamsipour, S. Imani Pages 235-250
  The genus Paragus with more than 50 known species in Iran has a high potential to control pest and concerve pollinator insects. This study was conducted to fill the information gap of the distribution patterns and habitat preferences of the two species, Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822 and Paragus tibialis Fallen, 1817in different climates of Iran. The distribution model was prepared based on species presence records besides seven bioclimatic variables and altitudes. The accuracy of the model was measured using the Area Under Curve Index. The Jackknife test showed the mean temperature of warmest quarter and the precipitation of warmest quarter had the most effect on the distribution patterns of P. quadrifasciatus and P. tibialis respectively. The results showed that semi-arid climates with cold winter and warm summer in northern latitudes of Iran were suitable for the presence of both species, the central and southern regions of Iran with very high temperatures were considered as unsuitable areas for the presence of both species. Area Under Curve indices for both P. quadrifasciatus and P. tibialis were 0.86 and 0.9, respectively, implying the high precision and accuracy of the models for predicting the distribution models of both species in this study.
  Keywords: Distributon Modeling, MaxEnt, Paragus, Syrphidae
 • M. Yousefi, H. A. Vahedi *, E. Ebrahimi, R. Sharifi Pages 251-264
  The scale insects of the superfamily Coccoidea are among the most important and harmful pests of fruit trees in Iran. In order to collect and identify parasitoid wasps of Coccoidea, a two-year of sampling was carried out during 2015-2016 in Markazi province. The parasitoid wasps were reared from of scale insects and then were collected daily and preserved in 75% alcohol. The results showed that 10 species of parasitoid wasps belonging to 7 genera from 3 families had parasitism activity on Scale insects. Of them, 3 species were reported for the first time from Iran which are marked with asterisk. Identified species of parasitoid wasps are as follows: Encyrtidae: Blastothrix sericea Dalman, 1820; B. truncatipennis (Ferriere, 1955)*; Habrolepis pascuorum Mercet, 1921; Microterys darevskii Trjapitzin, 1968; M. tricoloricornis De Stefani, 1886; Aphelinidae: Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912); Coccophagus piceae Erdos, 1956; Pteroptrix dimidiata Westwood, 1833*; P. opaca Erdos, 1956*; Pteromalidae: Pachyneuron muscarum (Linnaeus, 1758).
  Keywords: Iran, Pest, Biological control, Encyrtidae, Aphelinidae, Pteromalidae
 • H. Raeisi, M. R. Safarnejad *, S. M. Alavi, S. A. Elahinia, N. Farrokhi Pages 265-276
  Citrus bacterial canker, caused by Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc),is amongst the important diseases of lime orchards in southern parts of Iran. Phage display has been used to produce specific antibodies for detection of pathogen-infected plants as well as development of resistant varieties. An effector, namely pthA and a pilus protein, HrpE, the major critical components of type III secretion (T3S) system with roles in pathogenesis, were chosen as antigens. Recombinant forms of the proteins (pthA and HrpE) were expressed in a bacterial host and purified via affinity chromatography. Tomlinson phage display libraries including single chain variable fragments were used for isolation of the specific antibodies. Biopanning, 3 rounds against pthA and HrpE proteins, allowed enriching antigen-specific phages. The specificity of phages was tested using ELISA. Moreover, the phages were able to detect the plants infected with citrus bacterial canker.
  Keywords: Biopanning, citrus bacterial canker, effector protein pthA, HrpE protein, phage display
 • A. Mohammadi-Khoramabadi, Matthias Riedel, Sh. Hesami *, S. Shafiei, H. Momeni, M. Razavi *, H. Kazemi Pages 277-278