فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 118، بهار 1397)
 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 118، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/16
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله مروری
 • محمد مهدی رنجبر، سعید عطایی کچویی *، نایبعلی احمدی، خدایار قربان، محمدحسن متدین، نجمه معتمد صفحات 2-15
  از زمان پیدایش آنتی بادی های مونوکلونال (mAbs) انقلابی در پزشکی در زمینه کیت های تشخیصی و داروهای درمانی رخ داده است. یکی از زمینه های پیشرفته و رو به ترقی روزافزون در حوزه علم ایمونوانفورماتیک، بیوانفورماتیک آنتی بادی ها می باشد. این زمینه شامل: طراحی آنتی بادی، مدلینگ به روش های مختلف، بهینه سازی و بلوغ افینیتی، داکینگ(Docking)، انسانی سازی و کاهش ایمنی زایی، پایداری، رفع عیوب مخرب ساختار آن و به کارگیری پایگاه های داده در مقیاس صنعتی در جهت مصارف دارویی-درمانی و تشخیصی است. بیوانفورماتیک آنتی بادی یکی از پیچیده و دشوارترین مباحث در طراحی های فوق پیشرفته است که در آینده نزدیک صنعت دارویی و تشخیصی را دگرگون خواهد کرد. هم اکنون نیز داروهایی با این فن آوری معرفی شده و با کارائی بالا در حال استفاده می باشند. این مقاله مروری به ابعاد مختلف این فرایند با به کار گیری علم بیوانفورماتیک پرداخته و برای اولین بار تلاش می نماید محققان ایرانی شاغل در علوم پایه زیستی و دارویی را با حوزه های مختلف این زمینه علمی و چالش های آن آشنا بنماید.
  کلیدواژگان: بیوانفورماتیک آنتی بادی، مونوکلونال آنتی بادی، مدل سازی لوپ CDR H3
 • علیرضا یوسفی، محمد مهدی رنجبر *، سعید عالمیان، خدایار قربان، مهدی احمدی صفحات 16-24
  سرطان همچنان مهم ترین عامل مرگ انسان به شمار می آید. بسیاری از درمان های شیمیایی و پرتودرمانی فاقد اختصاصیت کافی بر روی سلول های سرطانی بوده و در مواردی دارای اثرات جانبی بر روی سایر سلول ها نیز می باشند. پیشرفت های شگرف علم امروز در درمان سرطان باعث افزایش امید به درمان سرطان های مقاوم و لاعلاج انسانی شده است. هدف از این مقاله ارائه کاربردها و پیشرفت های نوین در استفاده از ویروس های انکولیتیک به عنوان عامل اختصاصی کشنده سلول های سرطانی می باشد و بینش عمیقی را نسبت به سازوکار و عملکرد این روش درمانی مهیا خواهد کرد. از این رو به بررسی ویروس ها و توانایی به کار گیری آن ها در درمان، سازوکار و نحوه اختصاصیت به تومور ویروس های انکولیتیک، سازوکارهای ضد توموری ویروس های انکولیتیک، آزمون های بالینی و میزان موفقیت انکولتیک وایروتراپی، نقش انکولتیک وایروتراپی در کنترل سرطان های متاستاتیک، چالش های حال و پیش روی درمان سرطان با ویروس ها پرداخته می شود. همچنین در این رهگذر درباره مواردی از این تحقیقات که منجر به تولید داروهای برای مصرف بالین نیز شده بحث خواهیم کرد. در نهایت هدف ما ارائه مسیر جدیدی جهت درمان سرطان های مختلف با تکیه بر ویروس ها و پروتئین های آن ها (ویروس درمانی) می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان، انکولیتیک، ویروس ها، آپوپتوز، درمان
 • ملیحه اشراف حسینی، میترا صالحی*، بابک خیرخواه، کیومرث امینی صفحات 25-30
  اشریشیا کلی یک باکتری گرم منفی روده ای و عامل بیماری های مهمی در طیور و همچنین در انسان و دارای اهمیت زئونوتیک می باشد. این باکتری از لحاظ فیلوژنی به چهار گروه A، B1، B2 و D و زیرگروه های بیشتر تقسیم بندی می شود که این تقسیم بندی دارای اهمیت اپیدمیولوژیک می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع گروه های فیلوژنیک اشریشیا کلی در سویه های جداسازی شده از مدفوع طیورگوشتی بود. در این مطالعه 60 نمونه اشریشیا کلی جداسازی شده از طیور جمع آوری و با آزمون های کشت و بیوشیمیایی تایید شدند. آزمون triplex-PCR بر روی جدایه ها و با استفاده از ژن های chuA، yjaA و قطعه TspE4.C2 جهت تعیین گروه های فیلوژنی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد گروه فیلوژنی B2 دارای بیشترین فراوانی در بین سویه ها بود و فراوانی زیرگروه های A0، A1، B1، B22، B23، D1 و D2 به ترتیب 3/18 درصد، 3/8 درصد، 6/1 درصد، 5 درصد، 6/41 درصد، 3/3 درصد و 6/16 درصد بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیشترین سویه های اشریشیا کلی جداسازی شده از مدفوع طیور گوشتی متعلق به گروه فیلوژنی B2 بودند که این گروه در انسان نیز از پاتوژن های مهم خارج روده ای می باشد و نشان دهنده اهمیت زئونوتیک جدایه های مورد بررسی می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، گروه فیلوژنی طیور، ژن chuA، ژن yjaA، triplex، PCR
 • آرزو عسکری راد، جمال فیاضی *، محمود نظری، محمدرضا حجاری صفحات 31-39
  پیشرفت های اخیر در توالی یابی DNA و الگوریتم های محاسباتی منجر به تشخیص SNPهایی با ارزش بالاتر شده است. در این تحقیق از چندین الگوریتم محاسباتی برای بیان تاثیر SNP های ژن استروژن رسپتور آلفا (ESRα) بر عملکرد پروتئین در ژنوم گاومیش استفاده شد.در این بررسی از تراشه Affymetrix90KSNP در112 گاومیش خوزستانی استفاده شده است. دو SNP (Argenin43Histedin،Thronin15Alanin) برای ژن ESRα یافت شد. آنالیز اینSNPها با استفاده از سرورهای Sift ،Panther و Provean انجام گردید. Sift با محاسبه ضریب صفر اثر SNPها را مخرب و موثر بر عملکرد پروتئین پیش بینی کرد و Panther برای دو SNP اثرات مخرب و موثر بر عملکرد پیش بینی کرد. الگوریتم Provean با محاسبه ضریب 08/0- برای SNP-Thronin15 Alanin و با محاسبه امتیاز 13/0- برای SNP-Argenin43Histedin اثرات این SNP را طبیعی پیش بینی کرد. برای بررسی بیشتر اثرات این SNPها بر پایداری پروتئین و استحکام ازالگوریتم I-mutant استفاده شد. الگوریتم I-mutant تاثیر SNP بر پایداری پروتئین را با کمک رگرسیون و براساس تغییر در انرژی آزاد (49/0-=DDG) پیش بینی کرد. SNP-Thronin15Alanin در دمای25 درجه و 7=pH ثبات پروتئین را کاهش می دهد. SNP-Argenin43Histedin با محاسبه امتیاز (53/0-=DDG) ثبات پروتئین را کاهش می دهد. مدل سازی پروتئین ESRα با سرور I-taser انجام شد. اعتبارسنجی مدل ها به کمک نقشه های راماچاندران و سرور Pro-SAحاکی از انحراف پروتئین جهش یافته در مقایسه با مدل طبیعی است. مقایسه نتایج داکینگ در دو مدل، نشاند هنده ی تغییر غیرمستقیم آمینواسیدهای درگیر در اینترکشن در مدل جهش یافته است.SNPها در اکتیوسایت نمی باشند ولی با تغییر ساختار پروتئین، به طور غیرمستقیم بر آمینواسیدهای درگیر در اینترکشن تاثیرگذار بوده اند و باعث کاهش میل اتصالی لیگاند در مدل جهش یافته شده اند.
  کلیدواژگان: استروژن رسپتور، گاومیش، داکینگ، همولوژی مدلینگ
 • بهمن خالصی*، شهین مسعودی، محمد مجید ایراهیمی، لیلا پیشرفت ثابت صفحات 40-47
  از واکسن هایی که در حال حاضر برای کنترل بیماری برونشیت عفونی طیور مورد استفاده قرار می گیرد، واکسن حاوی سویه i793/Bمی باشد. بدنبال اثبات حضور ویروس i793/B در اکثر مرغداری های کشور واکسن زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی سویه i793/B081R، در موسسه رازی تولید شد. هدف از انجام این پروژه ارزیابی کارآیی واکسن i793/B081Rبر اساس پروتکل OIE با استفاده از ارزیابی فعالیت مژک های نای (Ciliary activity) پرندگان مایه کوبی شده بعد از چالش با ویروس حاد بود. نتایج بررسی حرکت مژک های نای پس از چالش با ویروس حاد در گروه های رازی، وارداتی و شاهد بترتیب 5/1، 7/1 و 4 بود. طبق استاندارد امتیاز کمتر یا مساوی 2 نشان دهنده مصونیت پرنده مایه کوبی شده در مقابل ویروس حاد می باشد و امتیاز بیشتر از 2 نشان دهنده عدم مقاومت پرنده مایه کوبی شده است. نتایج بدست آمده موید این نکته بود که واکسن رازی در مقایسه با واکسن وارداتی از کارآیی بالایی برخوردار است و 100 درصد پرندگان مایه کوبی شده در مقابل ویروس حاد مقاومت نمودند درحالی که تمامی پرندگان گروه شاهد توقف کامل مژک های نای را بدون هیچ گونه مقاومت در برابر ویروس حاد نشان دادند. همچنین آزمایشات سرولوژی (ELISA) و نوترالیزاسیون سرم (SN (Serume Neutralization افزایش قابل توجه تیتر سرمی در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند.
  کلیدواژگان: واکسن، برونشیت عفونی طیور، سروتیپ i793، B، Cilliostasis
 • مرضیه سبحانی، محسن لطفی*، مسعودرضا صیفی آباد شاپوری، مهدی قیامی راد صفحات 48-57
  یکی از متداول ترین عوامل ویروسی ایجادکننده کمپلکس بیماری تنفسی گاو، ویروس پاراآنفلوانزا گاوی تیپ3 است که متعلق به جنس رسپیروویروس می باشد. از آنجایی که رشد و تکثیر این ویروس به منظور تشخیص، تولید واکسن و پروژه های تحقیقاتی درکشت های سلولی صورت می گیرد، تعیین مناسب ترین سویه سلولی اهمیت زیادی دارد. مطالعه حاضر به منظور تعیین حساسیت سلول های لاین Vero ،BT ،MDBK و همچنین سلول پرایمریCEF نسبت به تکثیر bPI3V در مقایسه با رده سلولی RBK انجام شده است. بدین منظور ابتدا مناسب ترین میزان MOI برای سویه مورد نظر تعیین، سپس ویروس bPI3 به هر رده سلولی با MOI معلوم و سه بار تکرار تلقیح گردید. میزان تکثیر با تیتراژ مایع رویی بعد از حداکثر 90 درصد تخریب سلولی به روش کربر برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آزمون آماری t-test نمونه های مستقل و نیز در قالب طرح کاملا تصادفی با روش LSDا (i(SAS9.4صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت بین میزان رشد ویروس بر روی سلول RBK با سلول های MDBK و BT به صورت دو به دو معنی دار نبوده، اما نتایج آزمایش در مورد سلول های Vero و CEF در مقایسه با سلول RBK به صورت مجزا با 99 درصد اطمینان، معنی دار می باشند. نتایج آزمون LSD حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار بین سه سلول MDBK ،RBK و BT و همچنین بین سلول های Vero و CEF می باشد، اما میان سلول های MDBK ،RBK و BT با Vero و CEF با 99 درصد اطمینان، اختلاف معنی داری وجود دارد. در مجموع با توجه به حساسیت بالای سلول RBK نسبت به تکثیر ویروس bPI3، همچنین کشت آسان تر و سریع تر این سلول، استفاده از آن به عنوان سوبسترا برای bPI3V ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: حساسیت سلولی، ویروس پاراآنفلوانزا گاوی تیپ 3، CEF، Vero، BT، MDBK، RBK
 • مقاله کامل
 • ناهید اطیابی، حوریه سادات آل محمد*، علیرضا باهنر، محمدحسین فلاح مهرابادی، سید علی غفوری، سید جلال علوینیا صفحات 58-64
  نیوکاسل یکی از مهم ترین بیماری های طیور از نظر اقتصادی و از مهم ترین چالش های پرورش طیور در کشور می باشد. این مطالعه به صورت مقطعی و از فروردین 1393 تا خرداد 1396 در مزارع گوشتی استان مازندران با هدف بررسی تیتر سرمی حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل انجام گرفت. در هر مزرعه حداقل از 16 پرنده نمونه خون اخذ گردید و بر روی نمونه های سرمی، آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) انجام گرفت. میانگین تیترها برحسب ماه های مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و تست تکمیلی توکی مقایسه گردید. از 224 مزرعه گوشتی و 3573 پرنده نمونه برداری شد. از نظر سنی تعداد 22 گله کمتر از 20 روز، 8 گله بین 20 تا 24 روز، 91 گله، 25 تا 34 روز و 103 گله 35 روز و بالاتر سن داشتند. میانگین تیتر گله های نمونه برداری شده برابر 14/2± 38/5 بود. میانگین تیتر 31 مزرعه (8/13 درصد) کمتر از 3، میانگین تیتر 103 مزرعه (98/46 درصد) بین 3 تا 6 و میانگین تیتر 90 مزرعه (17/40 درصد) 6 و بالاتر بودند. در 8 مزرعه نیز (57/3 درصد) با استفاده از روش PCR نیوکاسل ولوژن شناسایی گردید. میانگین تیتر گله های 34-25 روزه برابر 94/4 و اختلاف آماری معنی داری با میانگین تیتر گله های بالاتر از 35 روز (71/5) نداشت (05/0 p). با توجه به نتایج این مطالعه، برنامه های واکسیناسیون انجام گرفته و ذکر شده در این مطالعه، پوشش مناسبی داشته و از بروز اپیدمی در منطقه جلوگیری نموده است.
  کلیدواژگان: بیماری نیوکاسل، تیتر سرمی، HI، مزارع گوشتی، استان مازندران
 • علی مقصودی*، سعیده سعیدی، سیده راضیه موسوی صفحات 65-73
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره آبی، عصاره اتانولی و اسانس گلپر بر روی باکتری سالمونلا تیفی موریوم (Salmonella typhimurium) جدا شده از طیور بود. عصاره و اسانس گیاه گلپر به ترتیب با استفاده از دستگاه خلاء از مرکز (روتاری) و کلونجر بدست آمد. تعداد 12 سویه S. typhimurium از طیور بومی در شهرستان زابل جداسازی شد. حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی، اتانولی و اسانس گیاه گلپر، با تهیه ی غلظت های مختلف از آنها به روش رقت سازی در چاهک و بررسی اثر غلظت های مختلف بر روی رشد باکتری ها، تعیین شد. حساسیت سویه ها به آنتی بیوتیک ها با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی- بائر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که از بین اسانس، عصاره آبی و عصاره اتانولی گلپر، اسانس بیشترین اثر مهارکنندگی را برروی S. typhimurium دارد و همچنین بیشتر سویه های S. typhimurium در تمام رقت های اسانس گیاهی آن از بین رفته اند، در حالی که عصاره آبی کمترین اثر مهارکنندگی را داشته است. بیشترین غلظت مهارکننده اسانس گلپر در رقت ppm 5 بود و عصاره اتانولی در رقت ppm 25 و عصاره آبی در غلظت های 50 و ppm 100 مهارکننده بیشتر سویه ها بودند. بیشترین غلظت کشندگی نیز برای اسانس، عصاره اتانولی و آبی به ترتیب برابر با 20، 200 و ppm 200 بود. نتایج این مطالعه بیانگر اثرات ضدمیکروبی مناسب اسانس و عصاره اتانلی گلپر بود و می توان از آنها به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های متداول، برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فعالیت ضدمیکروبی، گلپر، گیاهان دارویی، اسانس، طیور
 • خاطره علیزاده، نادر مصوری *، راضیه نظری صفحات 74-86
  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، عامل بیماری سل می باشد که باعث عوارض و مرگ و میر به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. از این رو ابزار انگشت نگاری DNA برای بهبود تشخیص سل توسعه یافته اند و از تکنیک های تایپینگ مولکولی برای تشخیص و پیگیری گسترش آن استفاده می شود. هدف از این مطالعه جداسازی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از جوندگان دامداری های آلوده و تعیین هویت آن ها می باشد. در مجموع 100 نمونه از جوندگان در دامداری های آلوده جمع آوری شد. در ادامه حضور مایکوباکتریوم به وسیله رشد نمونه ها در محیط لوین اشتاین-جانسون مورد بررسی قرار گرفت. همه جدایه ها شده توسط روش RFLP و هیبریداسیون DNA شناسایی شدند. هویت جدایه ها توسط PCR و آزمون های 16SrRNA، IS6110 و RD تایپینگ تعیین گردید. تمایز بیشتر با هضم PvuII و هیبریداسیون DNA با استفاده از پروب توالی های تکراری چند شکلی غنی از سیتوزین/گوانین (PGRS) انجام شد. 5 نمونه حضور مایکوباکتریوم را نشان دادند. نتایج پروب PGRS نشان داد که دو جدایه متعلق به یک کلاستر هستند، در حالی که جدایه های باقی مانده در دسته های مختلف طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل الگوی ژنتیکی به دست آمده و مقایسه این الگوهای با الگوی ژنتیکی سایر دامداری های آلوده و تشابه و تفاوت های آن ها با هم، تایید انتقال مایکوباکتریوم از جوندگان آلوده به گاوها را در دامداری تایید می کند. با بررسی نتایج بدست آمده، انتقال مایکوباکتریوم از جوندگان آلوده به گاوها را باید خطری برای گسترش سویه های مایکوباکتریوم در بین حیوانات دانست.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، پلی مورفیسم طولی قطعات محدود شونده، DNA هیبریداسیون
 • ابراهیم بابااحمدی *، مراد نصری صفحات 87-92
  عفونت های باکتریایی، گله جوجه های گوشتی را مورد حمله قرار می دهد. طیور به بیماری های مختلفی از جمله بیماری های باکتریایی مبتلا می گردند. طبیعت خاص پرورش طیور که به تعداد زیاد و به صورت متراکم پرورش داده می شوند امکان بررسی و رسیدگی به وضعیت تک تک آنها را غیر ممکن می سازد. برخی باکتری ها در هوا و برخی در آب یا خاک و یا در داخل یا سطح خارجی گیاهان و در درون بدن و یا روی پوست حیوانات و انسانها زندگی می کنند. هدف از تحقیق تعیین ‏شیوع بیماری های باکتریایی مثل ایی کلای، سالمونلا انترتدیس، استافیلو کوکوس اورئوس، پروتئوس ولگاریس، انتروباکتر اگلومرانس‏‏، در مزارع جوجه های گوشتی در ارتفاعات مختلف از سطح دریا، بر اساس ارتفاع دو منطقه آب و هوایی ‏136 متر برای ناحیه گرم و 1050 متر برای ناحیه سرد در استان ایلام ‏انجام شد. بررسی این تحقیق در سال 1394 از فروردین تا اسفند ماه صورت گرفت و تشخیص بیماری ها، براساس تاریخچه کلینیکی، علائم بالینی و آزمون های آزمایشگاهی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج، نرم افزار آماری ‏21 SPSS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق منجر مساعدت به ‏شناسایی مشکل بهداشتی در مزارع جوجه های گوشتی شد. نتیجه گیری کلی، تایید بیماری ‏کلی سپتی سمی‏ به عنوان ‏شایع ترین بیماری و نیز تایید باکتری اشریشیا کلی که عامل اصلی آن بود. ‏
  کلیدواژگان: بیماری های باکتریایی، ارتفاعات، جوجه های گوشتی، طیور، شیوع
 • خاطره کبیری، کیوان تدین *، سیدعلی پوربخش، جمیله نوروزی صفحات 93-99
  مایکوپلاسما آگالاکتیه یکی از عوامل اصلی ایجاد آگالاکسی در نشخوارکنندگان کوچک می باشد. ایران یکی از کانون های اصلی اپیدمی های سالانه این بیماری در جهان شناخته می شود. واکسن کشته آگالاکسی با استفاده از سه سویه بومی شیراز، طالقان و لرستان در موسسه رازی تولید می شود. به منظور شناسایی ویژگی های ژنتیکی این سویه ها سیستم تایپینگMulti Locus Sequence typing (MLST)i با تمرکز بر روی 5 ژن dnaA ،gltX ،gyrB ، metS و tufA و بر اساس پروتکل پیشنهادی بانک بین المللی MLST م. آگالاکتیه اجرا گردید. بر اساس نتایج بدست آمده هر سه سویه در لوکوس dnaA آلل 1 ، در لوکوس gltX آلل 21، در لوکوس gyrB آلل ،2 در لوکوس metS آلل 2 و در لوکوس tufA آلل 1 را ارائه نمودند. در لوکوس gltX آلل مربوط به سه سویه ایرانی جدید و بدون سابقه گزارش قبلی شناسایی گردید. بدین ترتیب یک تیپ ژنتیکیsequence type (ST33)3 جدید با شباهت زیاد به ST4 که پیش از این در بانک بین المللی MLST ثبت شده است شناسایی گردید. ما معتقدیم ویژگی های پرورش دام در ایران اقتضا می نماید که کمپلکس یا کمپلکس های کلونال بومی م. آگالاکتیه در فضای جغرافیایی ایران انتشار داشته باشند.
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما آگالاکتیه، آگالاکسی، MLST، کلونال کمپلکس، Sequence type
 • سید رضا احمدی نیا *، مجید تبیانیان، کیوان تدین، افشین حاجی زاده، بیوک آقاتنها صفحات 100-107
  سیاه زخم (شاربن) یکی از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام است که با ورود باسیلوس آنتراسیس به بدن میزبان ایجاد می گردد. واکسیناسیون نشخوارکنندگان بعنوان موثرترین استراتژی کنترل بیماری به مدت چندین دهه در ایران درحال انجام است. در مطالعه حاضر توان ایمنی زائی سویه های آزمایشگاهی واکسینال (Sterne 34F2) و حاد (17jb) در مدل حیوانی ارزیابی و امکان تولید آنتی سرم پلی والان اختصاصی علیه شاربن جهت تشخیص مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق توده رشد باکتریایی حاصل از کشت مقدار (cfu 106 × 5) از سویه های فوق در محیط آگار خون دار با روش اولتراسونیکاسیون تیمار و سپس میزان پروتئین موجود به روش لوری تعیین گردید. سپس به 12 سر خرگوش در شش گروه، طی سه نوبت و در فواصل دو هفته یکبار به صورت عضلانی مقادیر مشخصی از باکتری زنده سویه های فوق تزریق گردید. ده روز پس از انجام آخرین تزریق، خون گیری از ورید مارجینال طی سه مرحله به فواصل 10 روز از یکدیگر انجام گردید. میزان تولید و پایداری آنتی بادی در خرگوش ها با استفاده از الایزای غیر مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تولید آنتی بادی در گروه تزریق شده با cfu 105 × 5 از سویه 17jb سی روز پس از تزریق اول بیشترین کمیت دارا می باشد.
  کلیدواژگان: باسیلوس آنتراسیس، سویه استرن 34F2، سویه 17 jb، الایزا
 • الهام صالحی *، مجید مروتی شریف اباد صفحات 108-115
  بیماری اسهال هنوز به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامتی در کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد. در کشورهای در حال توسعه اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک از عوامل مهم اسهال در بچه ها و مهم ترین عامل اسهال مسافران می باشد. کلونیزاسیون اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک در روده انسان و حیوان و مهاجرت باکتری به کبد می تواند عوارضی را برای این ارگان ایجاد نماید (2). پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که وقتی توسط میزبان مصرف می شوند در سلامتی میزبان دارای اثرات مفیدی می باشند (7). تحقیقات اخیر نشان می دهد که برخی پروبیوتیک ها مانند Lactobacillus paracasei می تواننداز رشد باکتری های انتروپاتوژنیک مانند Enteropathogenic Escherichia coli در شرایط آزمایشگاه جلوگیری نمایند. همچنین با کمک این پروبیوتیک ها می توان از بروز ضایعات پاتولوژیک باکتری ها در شرایط زنده و داخل بدن موجودات زنده نیز جلوگیری کرد ( 15و8). هدف از این مطالعه بررسی کاربرد Lactobacillus paracasei به عنوان یک ارگانیسم پروبیوتیکی برای کاهش ضایعات ناشی از Enteropathogenic Escherichia coli در کبد همستر می باشد. به این منظور 30 سر همستر نر به سه گروه تقسیم شدند. حیوانات گروه 2 و 3 هر کدام به مدت 7 روز به ترتیب 1 سی سی محلول حاوی 107 و 108 مخمر Lactobacillus paracasei را به صورت دهانی دریافت نمودند. در حالی که حیوانات گروه اول به عنوان گروه کنترل فقط 1 سی سی سالین نرمال دریافت نمودند. به همه حیوانات در روز هفتم یک میلی لیتر سوسپانسیون میکروبی حاوی 108 باکتری Enteropathogenic Escherichia coli خورانده شد. در روز چهاردهم بعد از تلقیح باکتری، تمامی حیوانات به روش انسانی معدوم شدند. نمونه های بافتی مناسب از کبد آن ها تهیه و جهت ثبوت، در فرمالین بافر 10 درصد قرار داده شد و به منظور تهیه مقاطع بافتی مناسب به آزمایشگاه هیستوپاتولوژی دانشگاه اردکان ارسال گردید. در پایان، نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژیک کبد با استفاده از آزمون آماری Fisher exact test به طور توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. در کبد 8 همستر در گروه کنترل پرخونی و نکروز کانونی مشاهده گردید. این در حالی بود که در دو گروه 2 و 3 هیچ ضایعه پاتولوژیک مشخصی در کبد رویت نگردید. نتایج مطالعه حاضر بیان می کند که لاکتوباسیلوس پاراکازئی دارای اثرات حفاظتی ناشی از ضایعات اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک در بدن همستر می باشد.
  کلیدواژگان: کبد، هیستوپاتولوژی، لاکتوباسیلوس پاراکازئی، اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک، همستر
 • مریم صبوری، مهدی نام آوری * صفحات 116-122
  تک یاخته نئوسپورا کانینوم (Neospora caninum)، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل عفونی بروز سقط جنین در گله های گاو در سراسر جهان شناخته می شود و از این طریق خسارات بالایی را به صنعت گاوداری در جهان وارد می آورد. در حال حاضر بیشترین توجه در تحقیقات جهانی به سوی واکسن زنده معطوف گردیده است؛ در این تحقیق با ارزیابی واریته نئوسپورا کانینوم موسسه رازی در قالب واکسن سعی شده واکسن موثرتری برای عفونت نئوسپورا کانینوم یافت شود. 16 موش ماده BALB/c بطور تصادفی به 2 گروه مساوی شامل کنترل و گروه تخفیف حدت یافته تقسیم شدند و موش ها دو بار با واریته نئوسپورا کانینوم موسسه رازی ایمن شدند. بیست ویک روز بعد از ایمن سازی سرم از تمامی موشها جمع آوری گردید و آزمون های الیزا، گاما اینترفرون و PCR نیز بعد از چالش برای بررسی ایمنی ایجاد شده صورت پذیرفت. نتایج بررسی ایمنی هومورال و اینترفرون گاما نشان داد که در گروه ایمن شده پاسخ ایمنی ایجاد شد.کمترین نفوذ ژنوم تک یاخته نئوسپورا کانینوم در بافت های این گروه را آزمون مولکولی نشان داد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انجام تحقیقات روی سوش و واریته های تخفیف حدت یافته و غیر بیماری زای نئوسپورا کنینوم در راستای تهیه واکسن زنده محافظت کننده امید بخش می باشد.
  کلیدواژگان: نئوسپورا کانینوم، واکسن، تخفیف حدت یافته
 • حسن مروتی *، مسعود ادیب مرادی، حمیدرضا مرادی، مازیار تقوی صفحات 123-132
  استفاده از بافت های غیر مجاز، پروتئین ها و پرکننده های با منشا گیاهی در تولید فرآورده های گوشتی در سال های اخیر افزایش یافته است. به منظور کنترل مواد تشکیل دهنده این محصولات آزمون های شیمیایی پاسخو نیستند و باید از روش بافت شناسی بهره برد. این مطالعه با هدف بررسی ساختارهای گیاهی مورد استفاده در تهیه فرآورده گوشتی حرارت ندیده (همبرگر) و مقایسه آن ها با عضله اسکلتی توسط روش بافت شناسی انجام گرفت. دراین مطالعه از عضله اسکلتی سینه مرغ، سویا، ایزوله سویا، گلوتن، پیاز، سیر، پودر پیاز، پودر سیر، فلفل دلمه و قارچ استفاده گردید. پس از تهیه جداگانه هریک از مخلوط های هموژن، نمونه ها به منظور ثبوت بافتی در فرمالین بافری 10 درصد قرار گرفتند. برش های 6 میکرومتری به روش استاندارد تهیه مقاطع بافتی تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) و تریکروماسون رنگ آمیزی شدند. نهایتا، لام ها توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. نتایج مقاطع بافتی نمونه های سویا، گلوتن، سیر و پیاز نشان داد که این ترکیبات همانند عضله اسکلتی و سایر بافت های حیوانی دارای ساختار سلولی هستند که تفکیک آن ها در رنگ آمیزی H&E مشکل است. در رنگ آمیزی تریکروماسون این ساختارهای بافت گیاهی به طور کامل از عضله اسکلتی قابل تمایز بودند. با ارائه یافته های کلیدی تشخیصی در این مطالعه می توان گفت که بافت شناسی با کمک رنگ آمیزی های اختصاصی نظیر تریکروماسون روش بسیار مناسبی برای تشخیص ساختار گیاهی از بافت های مجاز و غیرمجاز در فرآورده های گوشتی خام است.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، فرآورده گوشتی، عضله اسکلتی، بافت گیاهی
 • محمد جواد آگاه *، حسن نصیری مقدم، احمدرضا راجی، حسن صالح، محمد طاهر میرکزهی، مجید هاشمی صفحات 133-143
  این پژوهش به منظور بررسی اثرات هم کوشی عصاره برگ زیتون و روغن کنجد به عنوان منابع آنتی اکسیدان طبیعی در جیره بر بافت شناسی ژژونوم، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ های ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی دوره ای انجام شد. تعداد 300 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 در شش تیمار با پنج تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملا تصادفی با سه غلظت عصاره برگ زیتون (صفر، 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم) و دو نوع روغن گیاهی (روغن خام ذرت و کنجد) انجام شد. تنش گرمایی (1±33 درجه سانتی گراد) به مدت هشت ساعت از سن 29 تا 42 روزگی اعمال شد. جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی روغن خام ذرت و عصاره برگ زیتون تا سطح 200 میلی گرم در کیلوگرم جیره، بلندترین طول پرزهای ناحیه ژژونوم (1699 میکرومتر) و بیشترین واکنش ازدیاد حساسیت پوستی را داشتند (05/0>P). کاربرد عصاره برگ زیتون در جیره غلظت کلسترول، تری گلیسرید و اسید اوریک سرم خون را کاهش و فعالیت آنزیم ALP سرم را به طور معنی داری افزایش داد (05/0>P). نتیجه نهایی این که کاربرد عصاره برگ زیتون تا غلظت 200 میلی گرم در جیره ممکن است با افزودن ترکیبات آنتی اکسیدانی با منشاء گیاهی منجر به افزایش طول پرز، تعادل فراسنجه های خونی، تقویت سیستم ایمنی پرنده و در نتیجه کاهش اثرات منفی تنش گرمایی در جوجه های گوشتی شود.
  کلیدواژگان: عصاره برگ زیتون، روغن کنجد، بافت شناسی ژژونوم، فراسنجه های خونی، تنش گرمایی
 • علی اصغر احمدیان، مرتضی مهری * صفحات 144-152
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات ناشی از افزودن عصاره گل سرخ به جیره خروس، بر کیفیت اسپرم پس از انجماد- یخ گشایی بود. شانزده خروس به چهار گروه برابر تقسیم و بطور روزانه صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم عصاره گل سرخ به هر کیلوگرم جیره آن ها افزوده شد. در روزهای صفر، 14، 28، 42، 56 و 70 آزمایش، منی جمع آوری و خصوصیات حرکتی اسپرم شامل درصد کل اسپرم جنبا، درصد اسپرم های دارای جنبایی پیش رونده، درصد خطی بودن جنبایی، جنبایی عرضی سر اسپرم، سرعت اسپرم در مسیر مستقیم، سرعت در مسیر منحنی، میانگین سرعت در مسیر، و درصد اسپرم زنده، یکپارچگی اکروزوم و اکسیداسیون لیپید غشائی پس از فرآیند انجماد-یخ گشایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای حاوی 100 و 150 میلی گرم عصاره گل سرخ در کیلوگرم خوراک به طور معنی داری (05/0 > p) درصد کل اسپرم جنبا، درصد اسپرم های زنده، جنبایی عرضی سر اسپرم، و سرعت اسپرم در مسیر مستقیم را بهبود بخشیده و موجب کاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی گردید. همچنین بررسی اثرات متقابل زمان و عصاره گل سرخ نشان داد که صفات درصد کل اسپرم جنبا، درصد اسپرم های پیش رونده، درصد اسپرم های زنده، جنبایی عرضی سر اسپرم، و میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی متاثر از اثر متقابل، بهبود یافته اند (05/0 > p)، در حالی که بالاترین سطح عصاره در روز آخر آزمایش، سبب کاهش جنبایی پیش رونده اسپرم شد (05/0 > p). نتیجه آنکه مصرف 100 یا 150 میلی گرم عصاره گل سرخ در کیلوگرم جیره به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی می تواند سبب بهبود موثر کیفیت اسپرم خروس پس از انجماد-یخ گشایی شده و تا حدی اثرات منفی انجماد روی اسپرم را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: عصاره گل سرخ، انجماد، یخ گشایی، اسپرم، خروس
 • زهرا جواهری، حسین رضا شهبازی *، سودابه مرادی صفحات 153-161
  سطوح مختلف پری بیوتیک داینامیون و اسید آلی بایوترونیک جهت تعیین اثرات آن ها بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در مقایسه با گروه شاهد به جیره استاندارد اضافه گردید. تعداد 135 قطعه مرغ تخم گذار 52 هفته سویه نیک جیک بطور تصادفی به 9 تیمار با 5 تکرار و درداخل هر تکرار 3 پرنده تقسیم گردیده و به طور تصادفی به 27 قفس در قالب طرح کاملا تصادفی فاکتوریل (3 3) تخصیص شده اند. تیمارهای آزمایشی شامل: سه سطح پری بیوتیک داینامیون و اسید آلی بایوترونیک (صفر، توصیه شرکت سازننده و دوبرابر توصیه شرکت سازننده) بود. داده های بدست آمده با روش های آماری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که پری بیوتیک داینامیون تاثیر معنی داری بر پروفایل لیپیدی سرم و فاکتور های خونی از قبیل پروتئین، اسید اوریک، گلوبولین، آلبومین و گلوکز در مرغان تخم گذار نداشت (05/0 < p). استفاده اسید آلی غلظت کلسترول، LDL، توتال پروتئین و اسید اوریک را در سرم مرغان تخم گذار بطور معنی داری کاهش و برعکس سطح گلوکز سرم خون را افزایش داد (05/0 > p). افزودن اسید آلی و پری بیوتیک به جیره، تیتر آنتی بادی در برابر گلبول های قرمز گوسفند را یک هفته پس از چالش بطور معنی داری افزایش داد، اما بر میزان تیتر آنتی بادی در برابر SRBC در دوهفته پس از چالش و هم چنین بر میزان آنتی بادی تولید شده در برابر ویروس بیماری نیوکاسل اثر معنی داری نداشتند. در کل می توان بیان کرد که مکمل کردن جیره مرغ های تخم گذار با پری بیوتیک داینامیون و اسید آلی بایوترونیک باعث بهبود مصرف خوراک و درصد تخم گذاری می گردد.
  کلیدواژگان: پری بیوتیک، اسید آلی، مرغ تخم گذار، پاسخ ایمنی
 • روزبه فلاحی * صفحات 162-170
  ویروس ها از عوامل ایجادکننده خسارات هنگفت در پرورش آبزیان می باشند. انواع کشت های سلولی از جمله کشت های اولیه، روش های مناسبی برای تشخیص و جداسازی ویروس ها می باشند. از آنجاکه دسترسی به تیره های سلولی به ویژه در خصوص ماهیان براحتی سایر گونه ها نمی باشد و نیز برای تمام ماهیان هنوز تیره سلولی ایجاد نگردیده است، لذا در این تحقیق اقدام به تهیه و استاندارد نمودن کشت سلولی اولیه ماهی گردید. نمونه هایی از اندام های داخلی ماهی قرمز (Carassius auratus) شامل کلیه، کبد، عضلات و تخمدان و نیز از اندام های خارجی شامل باله ها، بافت همبند قسمت پوزه و آبشش ها، تهیه و بر طبق دستورالعمل های استاندارد آماده گردیدند. جهت تهیه کشت سلولی اولیه ماهی از روش های هضم آنزیمی کوتاه مدت، طولانی مدت، روش نشا کاری بافت های ریز شده و روش معمولی استفاده گردید. از محیط کشت EMEM غنی شده با سرم جنین گاو در درجه حرارت 25 درجه سانتی گراد استفاده گردید. سلول های بدست آمده از روش های مختلف، رشد مناسبی داشته و به سطح پوششی کامل رسیدند و از آن ها چندین پاساژ متوالی تهیه گردید. بهترین نتیجه، از اندام های تخمدان و عضلات و روش هضم آنزیمی طولانی مدت با آنزیم تریپسین بدست آمد. با بکارگیری نتایج این تحقیق می توان در مواقع لزوم نسبت به تهیه کشت سلولی اولیه جهت جدا سازی ویروس ها و تشخیص بیماری های ویروسی ماهیان در کشور اقدام نمود.
  کلیدواژگان: کشت، سلول، اولیه، ماهی
 • آیدین عزیزپور * صفحات 171-177
  هدف از این مطالعه تعیین علل حذف تخم مرغ های نطفه دار در کارخانه جوجه کشی شهرستان نمین، استان اردبیل طی مدت شش ماه اول سال 1395می باشد. بدین منظور، با مراجعه مکرر به کارخانه جوجه کشی، کل میزان تخم مرغ های ارسالی و قابل جوجه کشی از مزارع مرغ مادر گوشتی با سنین متفاوت ثبت و تخم مرغ های حذفی به دقت مورد بررسی قرار گرفتند. از تعداد 2402605 عدد تخم مرغ مورد بررسی در طی این مدت، تعداد 2372604 تخم مرغ قابل جوجه کشی بودند، درحالی که تعداد 30001 تخم مرغ با 248/1% در اثر ناهنجاری های پوسته حذف شدند. کمترین و ببیشترین میانگین درصد تخم مرغ های حذفی به طور معنی دار در سنین 28 تا 32 هفته و بیشتر از 52 هفته مشاهده گردید. شهریور ماه در مقایسه با سایر ماه ها بیشترین میانگین درصد تخم مرغ های حذفی را داشت. 12 نوع ناهنجاری برای تخم مرغ های حذفی شناسایی گردید که از کل تخم مرغ های حذفی، 03/32% مربوط به پوسته ترک خورده؛ 02/21% مربوط به پوسته بد شکل؛ 04/13% مربوط به تخم مرغ خیلی بزرگ؛ 56/11% مربوط به تخم مرغ شکسته؛ 50/6% مربوط به تخم مرغ خیلی کوچک؛ 47/5% مربوط به پوسته کثیف؛ 46/3% مربوط به پوسته نازک؛ 55/2% مربوط به پوسته خونی؛ 74/1% مربوط به پوسته فاقد کوتیکول؛ 39/1% مربوط به پوسته چین و چروک دار؛ 78/0% مربوط به پوسته آهکی و 39/0% مربوط به تغییر رنگ پوسته بود. بیشترین ناهنجاری ها مربوط به پوسته های ترک خورده و بد شکل بود که میزان 05/53 درصد و 661/0 درصد به ترتیب از کل تخم مرغ های حذفی و تخم مرغ های ارسالی را تشکیل می دهند. نتایج این مطالعه نشان داد که عمده ترین عوامل تاثیر گذار در بروز ناهنجاری های تخم مرغ تنش گرمایی و سن گله ها می باشد.
  کلیدواژگان: تخم مرغ نطفه دار، ناهنجاری، کارخانه جوجه کشی، نمین
|
 • Mohammad Mehdi Ranjbar, S. Ataei Kachooei*, N.A. Ahmadi, Kh. Ghorban, Mohammad Hassan Motedayen, N. Motamed Pages 2-15
  By rising of Monoclonal antibodies (mAbs), it has been revolutionized medical sciences in fields of diagnostic kits and therapeutics drugs. One of well developed and increasing progressive field in immunoinformatic science is antibody bioinformatics. This field includes: designing of antibodies, modeling by different methods, refinement and affinity maturation, docking, humanization and reducing immunogenicity, stability, troubleshooting of structural degeredent and application of databases in industrial scale for drug-therapeutics and diagnostic usages. Antibody bioinformatics is one of complex and hardwork topics in highly profeesional designing which in near future will chage drug industry and diagnostics. Even now these drugs are introduced with this technique and using with high efficacy. Current review article explains on different aspects of bioinformatics and for first time tries to introduce Iranian researchers, engaged in different disciplines in basic biology sciences and pharmacology and its challenges.
  Keywords: Antibody bioinformatics, Monoclonal antibodies, Loop modelling of CDRH3
 • A.R. Yousefi, M.M. Ranjbar, S. Alamian, M.M. Ranjbar*, M. Ahmadi Pages 16-24
  Cancer remains the most important cause of human death. Many chemical and radiotherapy treatments lack specificity on cancer cells and in some cases have side effects on other cells. The tremendous advances in science today in treating cancer have increased the likelihood of treating cancerous and endemic human cases. The purpose of this article is to provide new uses and enhancements in the use of oncolytic viruses as a lethal target of cancer cells, and will provide a profound insight into the mechanism and function of this therapeutic approach.Hence, we survey viruses and their ability to use them in the treatment, the mechanism and specificity of the tumor of oncolytic viruses, antitumor mechanisms of oncolytic viruses, clinical trials and success rate oncolyticvirotherapy, the role of oncological vireotherapy in controlling metastatic cancers, present challenges, and the advancement of cancer treatment with viruses. Also, in this regard, we will discuss some of the research that led to the production of medicines for use in clinical use. Finally, our goal is to provide a new route for the treatment of various cancers based on their viruses and proteins (viral therapy).
  Keywords: Cancer, Oncolytic, Viruses, Apoptosis, Therapy
 • M. Ashraf Hosseini, M. Salehi*, B. Kheirkhah, K. Amini Pages 25-30
  Escherichia coli is a gram negative enteric bacteria and the causative agent of important diseases in poultry and humans and has zoonotic importance. This bacteria is divided into four phylogenetic groups including A1, B1, B2 and D and more subgroups which has epidemiologic importance. The aim of study is to evaluate the prevalence of phylogenetic groups of E. coli strains isolated from poultry feces. In this study 60 samples of E. coli isolated from poultry were collected and confirmed by culture and biochemical tests. Triplex-PCR was done on the isolates and by chuA, yjaA genes and TspE4.C2 to determine the phylogenetic groups. The results of the study showed the phylogroup B2 was the most group identified and the subgroups A0, A1, B1, B22, B23, D1 and D2 were observed in 18.3%, 8.3%, 1.6%, 5%, 41.6%, 3.3% and 16.6% of the isolates. This study showed the most strains of E. coli isolated from feces of poultry belonged to B2 phylogenetic group which is an exteraintestinal pathogen group in humans and shows the zoonotic importance of these isolates.
  Keywords: Escherichia coli, phylogenetic group poultry, chuA gene, yjaA gene, triplex, PCR
 • A. Askari Rad, J. Fayazi*, M. Nazari, M.R. Hajari Pages 31-39
  Recent developments in DNA sequencing and computational algorithms have leading to the discovery of higher value SNPs. In this research, several computational algorithms were used to express the effect of ESRα gene SNPs on protein function in buffalo genome. In this study genomic information of 112 Khuzestani buffaloes that revealed by Affymetrix-90K-SNP-Chip were used. We found two SNPs for ESRα gene. The analysis of these SNPs was performed using Sift, Provean servers. Sift by calculating a zero coefficient, predict that SNPs effects were destructive and effective on protein function. Provean algorithm predict a natural effect by calculating a coefficient of -0.08 for Thr15Ala-SNP and a score of -0.13 for Argenin 43 Histedin-SNP. The SNPs were examined using I-mutant for further investigation of SNPs effects on Protein stability. I-mutant algorithm predict the effect of SNP on protein stability by regression and based on the change in free energy (DDG=-0.49). The result suggestedthat Thronin15Alanin-SNP at 25 °C and pH=7 will reduce the protein stability and Argenin 43 Histedin-SNP, because of its score (DDG=-0.53), has same effect on protein stability. ESRα protein modeling was performed by I-taser server. Validation of the models by Ramachandran plot and Pro-SA server, indicating a deviation in the mutant protein compared to the natural model. Molecular docking in both natural and mutant models indicates no direct changes in the amino acids involved in the interaction. However by side effect and indirectly there is a decrease in ligand binding affinity for the receptor in the mutated model compare to the natural model.
  Keywords: ESRα, SNP, Docking, Homology modeling
 • B. Khalesi*, Sh. Masoudi, M.M. Ebrahimi, L. Pishraft-Sabet Pages 40-47
  Vaccines that are currently used to control infectious bronchitis are vaccines containing 793/B strain. Following the evidence of 793/B viral infection in most of the country's poultry farms, a live vaccine for virulent infectious bronchitis strain 793/B08IR was developed at the Razi Institute. The purpose of this project was to evaluate the efficacy of vaccine 793/B08IR based on the OIE protocol by assessing the activity of ciliary activity of IBV vaccinated birds after the challenge of acute viruses. The results of the study of trachea after the challenge of acute virus in the Razi, imported and control groups were 1.5, 1.7 and 4, respectively. According to the standard, a score of less than or equal to 2 indicates the immunity of the bird vaccinated against the acute virus, and a score of more than 2 indicates the lack of resistance of the bird. The results indicated that Razi vaccine was highly effective compared to the imported vaccine, and 100% of the birds vaccinated against the acute virus resisted, while all the birds in the control group stopped full trachea without any resistance acute virus showed. Serological tests (ELISA) and serum neutralization (SN) also showed a significant increase in serum titer compared to the control group.
  Keywords: Vaccine, Infectious bronchitis 793, B Serotype, Cilliostasis
 • M. Sobhani, M. Lotfi*, M.R. Seyfi Abad Shapouri, Mehdi Ghiami Rad Pages 48-57
  Bovine parainfluenza virus type 3 (bPI3V), as one of the most common viral agents causing bovine respiratory disease complex, belongs to the genus Respirovirus. The aim of this study was to compare the sensitivity of RBK, MDBK, BT, Vero cell lines and CEF primary cell for proliferation of bPI3V. For this purpose, first the best MOI for the selected bPI3V strain was determined on RBK cell line, and then used for sensitivity assay of each above cell lines. Tests repeated three times in the same condition and data were analyzed with independent samples t-test also as a completely randomized design with LSD method (SAS 9.4). According to the results of the t-test, there is no significant difference between the growth of the bPI3V on the RBK with MDBK and BT cell lines, whereas the RBK cell line showed a statistically significant difference with respect to Vero and CEF cell lines separately (P-value 0.01). No significant differences were seen between the RBK, MDBK, and BT cell lines as well as between Vero and CEF cells based on LSD test results, but RBK, MDBK and BT in comparison with Vero and CEF are significantly different with 99% confidence. It can be concluded that the RBK cell line, due to its higher sensitivity to bPI3V, as well as easier and faster cell culturing, is the superior to the other cell lines in this study.
  Keywords: Cell sensitivity, Bovine parainfluenza virus type 3, RBK, MDBK, BT, Vero, CEF
 • N. Atyabi, H. Alemohammad *, A.R. Bahonar, M.H. Fallah Mehrabadi, A.A. Ghafouri, S.J. Alavinia Pages 58-64
  Newcastle disease is one of the most important diseases and challenges in poultry farming in Iran. This cross-sectional study was conducted from March 2014 to June 2017 in broiler farms in Mazandaran province to evaluate the serum titers against Newcastle disease vaccine under field conditions. At least 16 blood samples were taken from each farm; a hemagglutination inhibition (HI) test was performed on serum samples. The mean titers were compared within different months using ANOVA and Tukey's test. 224 broiler farms and 3573 birds were sampled. In terms of age, 22 flocks were less than 20 days old, 8 flocks were between 20 and 24 days, 91 flocks 25 to 34 days, and 103 flocks were 35 days and older. The mean titer of the sampled flocks was 5.38 ± 2.14. The mean titer of 31 farms (13.8%) was less than 3, 103 farms (46.98%) was between 3 and 6, and 90 farms (40.17%) was 6 and higher. In 8 farms, velogenic Newcastle viruse (57.7%) was identified using RT-PCR. The average of titers of the flocks aging 34-35 days was 4.94 and there was no significant difference in mean titers of flocks older than 35 days (5.71) (P> 0.05). The mean titer of all sampled flocks in the province (5.38) was significantly higher than 3 as the protective titer (P
  Keywords: Newcastle Disease, serum titer, hemagglutination inhibition, broiler farms, Mazandaran province
 • A. Maghsoudi *, A. Maghsoudi, Seyedeh Razieh Mousavi Pages 65-73
  The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects of aqueous extract, ethanol extract and essential oil of Golpar on Salmonella typhimurium isolates from poultry. Plant extracts and essential oils of Golpar were obtained using vacuum from the center (Rotary) and Clevenger. Total number of 12 S. typhimurium strains were isolated from native poultry in the city of Zabol. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of aqueous and ethanol extract and essential oil of Golpar were determined using preparation of different concentrations by dilution in wells method and determination of different concentrations on growth of bacteria. Susceptibility to several antibiotics was evaluated by the Kirby-Bauer disk diffusion standard method. The results of the present study showed that among the essential oils, aqueous extract and ethanol extract of Golpar, the essence have shown highest inhibitory effect on S. typhimurium, while the aqueous extracts have less inhibitory effects on most of the strains of S. typhimurium. The MIC of essential oil was on 5 ppm dilution but for ethanol extract was on 25 ppm and for aqueous extract was on 50 and 100 ppm. The MBC for essential oil, ethanol and aqueous extracts of Golpar were 20, 200 and 200 ppm, respectively. The results showed relevant antibacterial activity of Golpar extracts and essential oils, which can be used for treatment of infections due to the S. typhimurium, instead of common antibiotics.
  Keywords: Antibacterial activity, Heracleum persicum, Medicinal herbs, essential oil, Poultry
 • Kh. Alizadeh, N. Mosavari *, R. Nazari Pages 74-86
  Mycobacterium tuberculosis, the agent of tuberculosis, causes morbidity and mortality, particularly in developing countries. Therefore, DNA-fingerprinting tools have been developed to improve tuberculosis case detection and control. Molecular typing techniques allow to detect and follow M. tuberculosis complex. The aim of this work was to isolate and identify M. tuberculosis from rodents in cattle farms contaminated. A total of 100 samples were collected from the rodents in the contaminated farms and analyzed for the presence of Mycobacterium by growing the samples on Lowenstein-Jensen medium. Identity of its were determined by PCR and 16SrRNA, IS6110 and RD typing test. Further differentiation was performed with PvuII digestion and DNA hybridization using the polymorphic guanine/ cytosine-rich repetitive sequences (PGRS) probe. As much as five samples showed the presence of Mycobacterium. The PGRS probe results classified two of the isolates as belonging to one cluster, whereas the remaining isolates were classified as belonging to different clusters. An analysis of the obtained genetic pattern and a comparison of these patterns with the genetic pattern of other infected farms allowed us to record the similarities and difference. The results indicated the transmission of Mycobacterium from infected rodents to the cows located in the same farm. These results highlight the possible danger of transmission of Mycobacterium among animals.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Restriction fragment length polymorphism, DNA hybridization
 • E. Babaahmady *, M. Nasry Pages 87-92
  The bacterial infection attacks to all of chickens. Poultry is infected with various diseases, including bacterial diseases. The special nature of poultry breeding, which grows in large numbers and in a dense form, makes it impossible to examine the individual situation. Some bacteria live in the air and some in the water or soil, or inside or outside the plants, and inside the body or on the skin of animals and humans. The aim of this study was to determine the prevalence of bacterial diseases such as E. coli, Salmonella enteretedis, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Enterobacter agglomerations, In broiler chickens at different altitudes from sea level, based on the height of two climate zones 136 m for warm zone and 1050 m for cold zone in Ilam province. The Research took effect between March and December the 2015. Diagnosis of diseases was done based on clinical history, clinical symptoms and laboratory tests. To analyze the results, SPSS 21 software was used.As a result contributions to identified sanitary problem were made. It was concluded that colisepticaemia in broiler was most prevalent disease and confirmed that the bacterium Escherichia coli is the causative agent.
  Keywords: Bacterial Diseases, Heights, Broiler Chickens, Poultry, Outbreak
 • Kh. Kabiri, K. Tadayon *, S.A. Pourbakhsh, Jamileh Nowroozi Pages 93-99
  Mycoplasma agalctiae (Ma) is a principle agent in etiology of agalaxy. Iran remains a major world stronghold for agalaxy with numerous annual outbreaks. Three indigenous Ma strains of Lorestan, Taliqan and Shiraz are used in preparation of agalaxy vaccine at Razi institute. In order to characterize genetic properties of these strains a MLST genotyping system consisting of five genes (dnaA, gltX, gyrB, metS, tufA) based on guidelines recently developed was employed. In consequence, at dnaA, gltX, gyrB, metS and tufA loci of all the three strains alleles 1, 21, 2, 2 and 1 were identified, respectively. The gltX allele (21) was shown to be new with no previous record in the MLST database. A new sequence type (ST33) with close similarity to ST4 was assigned to these stains. Given the characteristics of the Iranian animal farming sector, we assume circulation of more clonal complex or complexes of Ma in the Iranian environment is expectable.
  Keywords: Mycoplasma agalactia, Agalaxy, MLST, Clonal complex, Sequence type
 • S.R. Ahmadinia *, M. Tebianian, K. Tadayon, A. Hajizadeh, B. Aghatanha Pages 100-107
  Anthrax is one of the most important zoonotic diseases in the world that it has been caused by Bacillus anthracis. Ruminant’s vaccination is the most effective strategy to control the disease in Iran. in this study, the potential immunogenicity of (Sterne 34F2) and acute (17jb) vaccinal laboratory strains in animals model and the potential of polyvalan antiserum production are examinated. in this study, the amount of bacterial growth (5×106cfu) of above strains were prepared in blood agar by ultrasonic method and then the rate of protein was determinated by lowry method. Twelve rabbits divided to six groups and injected intramusculary a certain amount of live bacteria strains three times by two weeks intervals. After ten days of last injection, the blood samples were taken from the marginal vein in three times with ten days interval. The rate and stability of antibodies were determinated by indirect ELISA. The results showed that the production of antibodies have the highest quantity in groups that injected with 5×105 cfu 17jb strain after thirty days of first injection.
  Keywords: Bacillus anthracis, 34F2 Sterne strain, 17jb strain, ELISA
 • E. Salehi *, M. Morrovati Pages 108-115
  Diarrheal disease is still one of the biggest health problems in different parts of the world. In developing countries, Enteropathogenic Escherichia coli not only is the main causes of diarrhea in children ,but also the most important factor for traveler's diarrhea. EPEC bacteria (Escherichia coli) colonize human and animal gastrointestinal canals and migrate to the liver which can cause complications in these organs. Probiotics are live microorganisms when used are helpful for the host’s health. Recent studies show that some probiotics such as Lactobacillus paracasei can prevent the growth of EPEC in vitro. Also with the help of probiotics, pathological lesions of bacteria can be also avoided in vivo.This study was conducted to investigate the protective effects of Lactobacillus paracasei on liver pathologic lesions of Enteropathogenic Escherichia coli in hamster. Thirty male hamsters were divided into three group (1,2,3). Hamsters in group 2 and 3 received 1 ml of saline contained 107 and 108 CFU of Lactobacillus paracasei orally for 7 days. Respectively animals in group 1 (as control) received only 1 ml normal saline.on day seven all animals were challenged orally with 108 Enteropathogenic Escherichia coli on day 14, firstly all Hamsters challenged with the bacterium, then all animals were euthanized specimens of liver were fixed in 10% buffered formalin solution for histological examinations and translated to the histopathologic laboratory of Ardakan University. the result of liver histopathologic examinations was investigated by Fisher exact test and showed areas of focal necrosis and congestion in 8 control Hamsters compared with Hamsters in experiment groups that didn’t show any marked pathological changes in the liver. The result of this study indicates that Lactobacillus paracasei has a protective effect on Enteropathogenic Escherichia coli infection in hamsters and histological examination confirms this results.
  Keywords: Liver, Histopathology, Lactobacillus paracasei, Enteropathogenic Escherichia coli, Hamster
 • M. Sabouri, M. Namavari * Pages 116-122
  Neospora caninum is one of the most important agent cause abortion in cattle all around the world which can lead in economic loss in cattle herds. Currently, most attention is focused into the live vaccine . So far there is no effective vaccine against neosporosis since the aim of this study was to evaluate the attenuated variety of N. caninum as a potential live vaccine. Sixteen female mice BALB/c were divided randomly into conrtrol and attenuated groups. Twenty-one days after immunization, sera of all groups were taken and subjected for ELISA and gamma interferon (IFN-γ) tests. All mice were challenged by the NC-1 strain of N. caninum. One month after challenge tissue samples were collected for PCR. The results of ELISA and IFN-γ tests indicated that immune response generated in the vaccinated group. The results showed that the attenuated variety of N. caninum stimulated both humeral and cellular immune responses. The results indicated that investigations carried out on non-pathogenic strains and attenuated varieties of Neospora caninum to provide live and protective vaccine is promising.
  Keywords: Neospora caninum, Live vaccine, Attenuated
 • H. Morovvati *, M. Adibmoradi, H.R. Moradi, M. Taghavi Pages 123-132
  The usage of unauthorized tissues, proteins and fillers with herbal origin in manufacture of meat products has increased in recent years. In order to control ingredients of these products, chemical tests are not accountable and histological methodsshould be used. This study was carried out aimed to investigate different herbals and proteins structures used in preparation of unheated meat products (hamburger), and comparing them with skeletal muscle tissue using histology.In this study, skeletal muscle tissue of chicken breast, soybeans, soy isolate, gluten, onion, garlic, onion powder, garlic powder, capsicum and mushrooms were used. After separate productionof each homogenized mixture, samples were placed in 10% buffered formalin for fixation. The 6 μ thickness sections were made using paraffin embedding method and stained by hematoxylin and eosin (H&E)and Masson’s trichrome. Results of tissue sections of soy, gluten, garlic and onion showed that these mixtures similar to skeletal muscle and other animal tissues have cell structure that their separation is difficult in H&E staining. In Masson’s trichrome, these herbal tissue structures were completely distinguishable from skeletal muscle.Through key diagnostic findings in this study, we can say that, histology with help of specific staining, such as Masson’s trichrome is considered as a suitable method for detection of herbal structure from authorized and unauthorized tissues in raw meat products.
  Keywords: Histology, Meat product, skeletal muscle, Herbal tissue
 • M.J. Agah *, H. Nassiri Moghadam, A.R. Raji, H. Saleh, M.T. Mirakzehi, M. Hashemi Pages 133-143
  This study was designed to investigate the synergic effects of adding sesame oil (SEO) and olive leaf extract (OLE) as sources of natural antioxidants to the diet on the histology of the jejunum, some blood parameters and immunological responses of broilers under heat stress. Three hundred Ross male broilers were randomly distributed into 30 experimental units and 6 dietary treatments (5 replicates with 10 birds in each). The completely randomized design with factorial arrangement 3×2 with 3 levels of OLE (0, 200 and 400 mg/kg of diet) and 2 types of vegetable oil (crude corn oil (CRO) and SEO) were used. Broilers were exposed to heat stress (33±1°C) for 8 h from 29 to 42 days. Chicks fed with diet containing CRO and supplemented with 200 mg/kg OLE had the highest jejunum villi length (1699 µm) and cutaneous basophil hypersensitivity (CBH) response (0.37mm). The usage of OLP in the diet significantly decreased the serum concentrations of cholesterol, triglyceride and uric acid and increased serum alkaline phosphatase (ALP) activity. These results indicated that the use of OLE up to level of 200 mg by increasing antioxidant compounds in the diet may lead to an increased villus height and balance of blood parameters and thus reduce the negative effects of heat stress in broiler chickens.
  Keywords: Olive leave extract, Sesame oil, Histology of jejunum, Blood metabolites, Heat stress
 • A.A. Ahmadian, M. Mehri * Pages 144-152
  The objective of the present study was to investigate the effects of rose (Rosa damascena) extract on the quality of frozen-thawed rooster spermatozoa. Sixteen roosters divided into four aliquots and received a diet containing 0, 50, 100, 150 mg/kg of rose extract. On the 0, 14, 28, 42, 56 and 70th day of experiment, semen fluid were collected and sperm motility characteristics including total motility, progressive motility, linearity (LIN), straight line velocity (VSL), amplitude of lateral head displacement (ALH), curvilinear velocity (VCL), average path velocity (VAP), and sperm viability, acrosome integrity and lipid peroxidation were evaluated after cooling-thawing procedure. The treatments with 100 and 150 mg of rose extract significantly improved post-thaw total motility, ALH, VSL, and sperm viability, and reduced lipid membrane peroxidation (P
  Keywords: Rose extract, freezing, thawing, sperm, rooster
 • Z. Javaheri, H.R. Shahbazi *, S. Moradi Pages 153-161
  Different levels of Dinamion® prebiotic and Biotronic® organic acid added to standard diet, to determine its effect on blood parameters and immune response compared to control group. A total of 130 52 weeks of age lyaing hens (nick chick) were divided into 9 treatments with 5 replications of 3 birds per each, and randomly assigned to 27 pens, in a complete randomized design (CRD) with a factorial arrangement (3×3). Experimental treatments included dinamion prebiotic and biotronic organic acid in three levels (Zero, recommended level and double level of recommended). Data were analyzed by using general linear model (GLM) procedure of the SAS version 9.1 program for repeatedly measured data. The results showed that Dinamion prebiotic had not significant effect on lipid profile and blood factors such as total protein, uric acid, globulin, albumin and glucose (P>0.05). Using of organic acid significantly decreased cholesterol, LDL, total protein and uric acid concentration and on the contrary significantly increased serum glucose concentration (P0.05). In conclusion, supplementation laying hens with dinamion prebiotic and biotronic organic acid cause improvement of feed intake, laying egg percent.
  Keywords: Prebiotic, Organic acid, Laying hen, Immune response
 • R. Fallahi * Pages 162-170
  The viruses cause heavy losses in fish farming. Types of cell cultures, including primary cultures are appropriate tools to diagnosis and isolation the viruses. In this study with regard to the appropriate cell lines, especially for fish is not possible, or there are no suitable cells for all fish species was provided, the preparation and standardization of fish primary cell culture were done. Some samples from goldfish (Carassius auratus) internal organs including the kidney, liver, muscles, ovary and external organs including fins, snout connective tissue and gills collected and prepared according to standard procedures. The methods were used include: Enzymatic disaggregated by short and long time trypsinization and without enzyme, by planting minced tissues and ordinary method. The EMEM enriched by FBS was used for growing cells in 25oC incubation. The cells had suitable growth and reached to complete confluency and several subcultures obtained from them. The best result obtained from long time trypsinization of ovaries and muscles. Using the instructions provided in this study can be taken to prepare the primary cell culture for virus isolation and diagnosis of fish viral diseases in the country.
  Keywords: Culture, Cellule, Primary, fish
 • A. Azizpour * Pages 171-177
  The aim of this study was to determine the causes of fertile eggs rejection in the hatchery of Namin City, located in northeastern part of Ardabil province, Iran, from March 2016 to September 2016. The data were collected by frequent reference to the hatchery and the total of fertile eggs and hatched eggs from broiler breeder flocks with different ages was recorded; moreover, unhatched eggs were thoroughly investigated. In this period, 2402605 fertile eggs were examined, out of which 2372604 eggs were hatched, whereas 30001 eggs (1.248 %) were unhatched and discarded for abnormalities. The lowest and the highest average percentage of fertile eggs rejection concerned those 28 and 32 weeks old and those older than 52 weeks, respectively. September had the highest average percentage of discarded eggs. Twelve types of abnormality were identified for the discarded eggs. The abnormalities include cracked shells (32.03%), malformed shells (21.02%), very large size eggs (13.04%), broken shells (11.56%), very small eggs (6.50%), dirty shells (5.47%), thin shells (3.46%), bloody shells (2.55%), cuticle-free shells (1.74%), wrinkled (corrugated) shells (1.39%), calcium splash (chalky deposit) (0.78%) and color change in shells (0.39%). According to the results of this study, cracked shells and malformed shells constituted the most common abnormalities (53.05% and 0.661%, respectively) out of the total condemned eggs and fertile eggs. The results of this study showed that age of flocks and heat stress were the most significant causes of egg abnormalities.
  Keywords: Fertile eggs, Abnormalities, Hatchery, Namin