فهرست مطالب

پژوهش حسابداری - سال هفتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی ترویجی
 • سپیده سادات نصیری، غلامرضا سلیمانی امیری* صفحات 1-22
  رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، و در پی آن مسائل نمایندگی باعث اهمیت و توجه اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها شد. شرکت های سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین شرکت ها در بازار سرمایه از دهه 1890 میلادی در ایالات متحده آمریکا مطرح شد. به تدریج در سایر کشورهای جهان تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت. در ایران نیز از دهه 1340 شمسی این شرکت ها وارد دنیای تجارت شدند. گستردگی شرکت های سرمایه گذاری به حدی رسید که بخش مهمی از بازارهای سرمایه تلقی شده و بسیاری سرمایه گذاران از خدمات این شرکت ها استفاده می نمایند. بسیاری از سرمایه گذاران، زمان کافی، توان مالی، یا تخصص لازم را در ایجاد پرتفوی مناسب ندارند. از این رو انجام این مهم را به شرکت های سرمایه گذاری می سپارند، بنابراین ارزیابی عملکرد مالی این شرکت ها برایشان اهمیت والایی دارد. از دیرباز تلاش های زیادی برای دستیابی به معیاری جهت ارزیابی عملکرد این شرکت ها در جهان صورت گرفته تا امکان ارزیابی بهتر عملکرد را برای سرمایه گذاران این شرکت ها فراهم نماید. هدف تحقیق حاضر این است که مدل های مطرح و معیارهای موجود ادبیات جهان را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط و فعالیت های شرکت های سرمایه گذاری در ایران، تحلیلی بر امکان استفاده از آن ها در مسیر ارزیابی عملکرد آن ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، شرکت های سرمایه گذاری، عملکرد مالی
 • مهین خوئینی، سید علی حسینی * صفحات 23-38
  تعداد زیادی از افراد در جهان، از شبکه های اجتماعی به منظور برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی، پایگاه های داده بزرگی هستند که رفتار جامعه را منعکس می کنند. اطلاعاتی که از طریق شبکه های اجتماعی بدست می آیند، داده های بزرگ نامیده می شوند. تحقیقات دانشگاهی بسیاری در حوزه ی داده های بزرگ تولید شده توسط شبکه های اجتماعی انجام شده است که هدف کلی آن ها، درک بهتر رفتار جامعه است. در این پژوهش به استفاده از شبکه های اجتماعی و داده های بزرگ در حوزه بازار سرمایه پرداخته شده است. از منظر مالی رفتاری، احساسات سرمایه گذاران، عامل نوسانات بازار است. در این چارچوب، شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار نوینی برای جمع آوری داده های مربوط به احساسات جامعه و درک رفتار سرمایه گذارن، مطرح هستند. از سوی دیگر، استفاده از شبکه های اجتماعی برای افشای اطلاعات شرکت و گزارشگری، اطلاعاتی به موقع را فراهم می آورد که منجر به افزایش کارایی بازار می گردد. این پژوهش به معرفی شبکه های اجتماعی و مکانیزم های تبادل اطلاعات از شبکه ها به بازار سرمایه و گزارشگری مالی و افشا از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته، نتایج چند مقاله مهم مطرح کرده و چالش ها و چشم انداز مقالات آتی را بیان نموده است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، تقاضای اطلاعاتی، مکانیزم های تبادل، گزارشگری مالی
 • مهناز محمودخانی*، ریحانه احمدی صفحات 39-58
  در دنیای امروز بسیاری از کشور ها، استانداردهای بین المللی را به عنوان یک چارچوب گزارشگری مالی جهانی مورد پذیرش قرار داده اند. در ایران هم ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ملزم به تهیه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی هستند. با عنایت به تاثیر گسترده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر بسیاری از جنبه های مختلف فعالیت های شرکت ها، حسابرسی داخلی می تواند به عنوان یکی از ارکان راهبری شرکتی در سازمان نقش بی بدیلی در پیاده سازی استانداردهای بین المللی ایفا نماید. بدین ترتیب در این مقاله به بررسی نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می شود. نتیجه حاصل از مقاله این است که حسابرسان داخلی باید حضور فعالی در پروژه ی تبدیل اصول پذیرفته شده حسابداری به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشند و این حضور باید در زمان مناسب صورت پذیرد. در حقیقت واحد حسابرسی داخلی بایستی پیش از پیاده سازی استانداردهای بین المللی و در حین آن، به عنوان یک عنصر کلیدی ایفای نقش نماید. در این راستا، آموزش کافی حسابرسان در زمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تبدیل، حسابرسی داخلی
 • محمود لاری دشت بیاض، هنگامه نظری، مصطفی قناد* صفحات 59-82
  هدف اصلی سازوکارهای نظارتی و کنترلی، شفاف سازی و پاسخگویی است؛ از این رو راهبری شرکتی ازجمله عواملی است که برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، با تاکید بر استقرار کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. گستره نظام راهبری شرکتی از نقش هدایت و کنترل هیات مدیره تا مدیران اجرایی و عملیاتی و نقش اطمینان بخشی حسابرسان داخلی و مستقل ادامه می یابد. کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی از جمله ابزارهای نظارتی مدیریت است که امکان مدیریت بهتر فعالیت ها را برای تصمیم گیرندگان درون سازمان فراهم می کند. بنابراین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای نظارتی وکنترل داخلی به عنوان سازوکار کنترلی، از اجزای مهم راهبری شرکتی درنظر گرفته می شوند. آنچه حائز اهمیت است نیاز سازوکارهای نظارتی و کنترلی به بهبود و تغییرات مداوم در راستای تحولات سازمان می باشد. ازاین رو در این مقاله به اهمیت و جایگاه کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترل داخلی پرداخته می شود و افزون برآن، نقش این سازوکارها در نظام راهبری شرکتی تبیین می گردد.
  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، کنترل داخلی، راهبری شرکتی، مدیریت ریسک
 • مصطفی حیدری هراتمه*، شمس الله شیرین بخش صفحات 83-98
  مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تامین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.
  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، سیاست تقسیم سود، تامین مالی، پنل دیتا
 • سحر روحی ملکی*، عسگر پاک مرام صفحات 99-126
  محافظه کاری حسابداری از نظر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه و به ویژه سهامداران مطلوب بوده و منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام در شرکت های دارای سطح بالای محافظه کاری می گردد.افزایش تقاضا هم به نوبه خود منجر به افزایش قیمت سهام و در نتیجه منجر به افزایش واکنش بازار و ارزش شرکت ها می گردد. این مقاله به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دراین پژوهش برای سنجش محافظه کاری شرطی از مدل بال و شیوا کومار و برای سنجش محافظه کاری غیر شرطی از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده وجامعه آماری ، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که با روش حذفی، 68 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند.دوره زمانی پژوهش سال های 1387 تا 1392 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چند گانه خطی بهره گیری شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری باواکنش بازار وارزش شرکت رابطه معنی داری دارد وازبین متغیر های کنترلی وارد شده در مدل، نرخ بازده دارایی باواکنش بازار رابطه مثبت داشته و نرخ بازده دارایی و نسبت ارزش بازار به دفتری و نسبت نقدینگی باارزش شرکت رابطه مثبت و معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیر شرطی، واکنش بازار و ارزش شرکت
 • مرضیه توحیدی نژاد * صفحات 127-140
  ارزش هر رویکرد مدیریت بها به توانایی آن در ایجاد اطلاعات بهای نوین و دقیق برای استفاده در فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهای استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها در تصمیم گیری ها، در راستای ارزشیابی رویکرد های مدیریت بها حائز اهمیت ویژه است. پارادایم پژوهش رفتاری چارچوبی را برای تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها و رفتار افراد فراهم می سازد. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند.
  کلیدواژگان: بها یابی بر مبنای فعالیت، پژوهش رفتاری، اطلاعات بها، مدیریت بها، تصمیم گیری
 • بهاره حقیقی طلب * صفحات 141-167
  در این مقاله فهرستی از نکات قابل توجه (PTC) برای کمک به محققان در خود ارزیابی تحقیقات ارائه می‏گردد تا به موضوعات مشترکی که اغلب در همایش های حسابداری و در اصلاحات داوران مطرح می گردند، پرداخته شود. پیش بینی و پرداختن به این موضوعات، می‏تواند به محققان، به ویژه دانشجویان دکترا و اعضای جدید هیئت علمی کمک نماید تا یک ایده ابتدایی تحقیق تجربی را به مطالعه ای اندیشمندانه و با دقت طراحی شده تبدیل نمایند. فهرست ارائه شده، شامل پنج قسمت است: سوال تحقیق، نظریه، نوآوری(ارزش افزوده علمی)، طرح تحقیق وتجزیه و تحلیل و تفسیر یافته ها و نتیجه گیری. در هر بخش، به چگونگی بررسی عوامل با اهمیت که خوانندگان، داوران مجلات و شرکت‏کنندگان در همایش ها احتمالا به آن ها توجه و در خصوص آن ها پیشنهاد می دهند، پرداخته می شود. اینکه چگونه ارزش افزوده علمی یک مطالعه را افزایش دهیم و مثال هایی در خصوص اینکه در مطالعات قبلی حسابداری، چگونه به نحو موثری این موضوعات مدنظر قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پژوهش تجربی حسابداری، خود ارزیابی، فهرست نکات قابل توجه
|
 • Sepideh Sadat Nasiry, Gholamreza Soleimani * Pages 1-22
  Economic growth and development, increased corporate and separating management from ownership, and subsequently agency issues, drew attention to the company's financial performance. Investment company as one of the premier companies of the capital market was introduced in the United States of America in the 1890s. Gradually investment company established in other countries. In Iran, they were entered the business world since1961. The importance of investment company is to the extent that is considered an important part of the capital markets and many investors use the services of these companies, because they don’t have enough time, financial resources, or necessary expertise to create a proper portfolio. So they depute it to investment company. As a result it is worthwhile and important for them to evaluate the company's financial performance. Many attempts have long been to achieve a model to evaluate the performance of the company in the world to provide investors a better assess of performance. This study is aimed to study these models and measures of performance evaluation in literature, in order to analyses the possibility of using them to evaluate performance of Iranian investment companies according to their circumstances and activities in Iran.
  Keywords: performance evaluation, investment companies, financial performance
 • Mahin Khoeini, Seid Ali Hosseini * Pages 23-38
  People from all over the world use social media to facilitate communication and content sharing. Social media is a great database of society’s behavior. Data provided by social media, so-called “big data”. Many academic research have been accomplished in this field. The goal is clear - to better understand the behavior of a society. This paper study the use of social media and big data in the field of capital markets. Behavioral finance considers investor’s sentiment as a factor of capital market volatility. In this context, social media is a new and exciting tool to collect the data about society and individuals sentiment. On other hand, social media usage for information disclosure and reporting transfer corporate information to stakeholders in a timely manner. Timeliness enhances efficiency of capital markets. This paper provides an understanding of social media and transmission mechanism between social media and capital market and using Social media to report and disclose financial results. Subsequently, the main papers and their findings, challenges and future prospect are summarized.
  Keywords: social media, information demand, transmission mechanism, financial reporting
 • Mahnaz Mahmoudkhani *, Reihaneh Ahmadi Pages 39-58
  In the new world, most of the countries have accepted the International standards as a global financial reporting framework. In Iran, the big companies that listed in the Tehran Security Exchange obligate to provide financial statements based on the IFRS.With regard the widespread impact of the IFRS on many different aspects of corporate activities, the internal auditing as one of the pillars of corporate governance can play a unique role in implementation of international standards in organization. Thus, this paper examines the role of the internal auditing in converting the general accepted accounting standards to IFRS. The result of this article is that the internal auditors must be involved in the IFRS conversion project actively and it's presence should be done at the right time. In fact, the internal audit function should plays role as a key element before and during the IFRS implementation process. In this regard, adequate training about implementation of international standards is essential for internal auditing.
  Keywords: the IFRS, conversion, the internal auditing
 • Mahmoud Lari Dashtbayaz, Hengameh Nazari, Mostafa Ghannad * Pages 59-82
  The main objects of mechanisms of monitoring and controlling are transparency and accountability. Hence, corporate governance is one of the factors that is considered by the organizations for performing accountability, focusing on the establishment of audit committee and internal auditing. For gaining more efficiency and completing control role at the organization, audit committees establish stronger internal control policies by increasing the quality of financial reporting. The scope of corporate governance’s roles ranges from guidance and control of board of directors, chief operating and executive officers to the assurance of internal and independent auditors. Audit committee and internal auditing are the managers monitoring tools which provide to decision-makers of an organization the ability of better management of activities. The most important control tool is internal control. Weak internal control and risk management will make the corporate governance system, vulnerable. So audit committee and internal auditing as mechanisms of monitoring and internal control as a mechanism of control are considered as the important components of corporate governance. The matters which is important is that monitoring and controlling mechanisms need to be improved consistently in the events of changes at the organization. So, this article discusses the significance of the audit committee, internal auditing and internal control, and explains the role of these mechanisms in corporate governance.
  Keywords: Audit Committee, Internal Audit, Internal Control, corporate governance, Risk Management
 • Mostafa Heidari Haratemeh *, Shamsollah Shirinbakhsh Pages 83-98
  The most important determinants of the level of profit are financing constraints, investment opportunities, firm size, and pressure from the stockholders, government regulators, and the firm's governing body. In general, corporate governance, consists of legal norms, culture, and institutions that determine the management conduct and corporate performance. In this respect, what is of greater attention is the growing presence of institutional and legal entity investors in the circle of the owners of the publicly traded companies. The aim of this study was to investigate the effect of dividend policy and the ownership structure on the financing constraints in the stock exchange market. The population of this empirical study consists of all the companies listed on the Tehran Stack Exchange during the period from 1385 to 1393 of which, through systematic sampling and screening process, 135 companies were taken as the sample. The results show: a) The percentage of stock owned by the largest shareholder has a positive and significant effect on the financing constraints (KZ) variable. b) the effect of active and passive institutional ownership on the financing constraints variable are, respectively, positive and negative, however, active institutional ownership is statistically significant and passive institutional ownership is statistically insignificant. Finally, c) the effect of dividend relative to total assets on the financing constraints is negative and significant.
  Keywords: ownership structure, dividend policy, financing, panel data
 • Sahar Ruhi *, Asgar Pakmaram Pages 99-126
  Accounting conservatism, leading to increases in demand for stock buying in companies with higher level of conservatism, is profitable for capital market participants, particularly shareholders. Increases in demand may lead to an increase in share prices in its own right which will inevitably trigger market reaction and boost company value. This paper investigates the relationship between accounting conservatism, market reaction and value of the companies accepted at stock exchange. Ball and Shivakumar (2005) model and Givoly and Hayn model (2000) were adopted in order to measure the degree of conditional and unconditional conservatism, respectively. The statistical population consists of 68 companies accepted at Tehran stock exchange, during the period of 5 years (1387-1392), which are selected by using systematic elimination procedure. Simple linear regression was used to test research hypothesis. The results indicated a relationship between market reaction and company value. In addition, return on assets, from among control variables in regression, had a positive relation with market reaction. A positive and meaningful relation was indicated between return on assets, book-to-market ratio, liquidity ratio and company value.
  Keywords: conditional conservatism, unconditional conservatism, market responsess, firm valuation
 • Marzieh Tohidinejad * Pages 127-140
  The value of a cost-management initiative rests on its ability in producing new and more accurate cost information for decision making process. As such, insights on antecedents and consequences of using different types of cost information in decision making are important in evaluating cost management initiatives. Behavioral research paradigm offers researchers a framework to interpret relationships between uses of different types of cost information and individuals’ behaviors. This article presents a review of behavioral studies on cost information usage in decision making. Findings of the review show that using different types of cost information in decision making have significant impacts on individuals’ behaviors. In addition, findings show that use of cost information are likely to be moderated by various human, system, and market factors.Findings of the review show that using different types of cost information in decision making have significant impacts on individuals’ behaviors. In addition, findings show that use of cost information are likely to be moderated by various human, system, and market factors.
  Keywords: Activity-based costing, behavioral research, cost information, cost management, decision making
 • Bahare Haghighitalab * Pages 141-167
  We provide a list of Points to Consider (PTCs) to help researchers self-assess whether they have addressed certain common issues that arise frequently in accounting seminars and in reviewers’ and editors’ comments on papers submitted to journals. Anticipating and addressing such issues can help accounting researchers, especially doctoral students and junior faculty members, convert an initial empirical accounting research idea into a thoughtful and carefully designed study. Doing this also allows outside readers to provide more beneficial feedback rather than commenting on the common issues that could have been dealt with in advance. The list consists of five sections: Research Question; Theory; Contribution; Research Design and Analysis; and Interpretation of Results and Conclusions. In each section, we include critical items that are common and offer suggestions for how to address them. The text elaborates on some of the more challenging items, such as how to increase a study’s contribution, and provides examples of how such issues have been effectively addressed in previous accounting studies.
  Keywords: Accounting Research, Self-Assessing, list of points to consider