فهرست مطالب

نشریه حسابداری و منافع اجتماعی
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالمجید صدیقی*، جعفر باباجانی، طاها ربانی صفحات 1-36
  هدف

  جایگاه اجتماعی به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع در دسترس او را تعیین می کند. این مقاله به بررسی پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران پرداخته است.

  روش

  روش پژوهش آمیخته متوالی است. در مرحله کیفی، با مطالعه کتابخانه ای منابع یک دهه اخیر، پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی شناسایی و در مرحله کمی، برای رتبه بندی پیشران ها بر اساس اثرگذاری و اثرپذیری با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع، پرسش نامه ای با افق زمانی 20 سال در سال 1401 بین خبرگان حوزه حسابرسی توزیع شد.

  یافته ها

  در مجموع 35 پیشران موثر در قالب 7 کلان روند شناسایی شد که عبارت اند از: مشتریان خدمات حسابرسی، حرفه حسابرسی و حسابرسان (درون حرفه ای)، سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-جمعیتی، فناوری، حقوقی و محیطی.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر 6 کلان روند اصلی با بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری است که عبارت اند از: وضعیت رقابت در بازار حرفه، مطالبه آینده نگری اطلاعات، تیوری ذی نفعان و شفافیت، توسعه فناوری، تنوع بخشی به خدمات حسابرسی، کیفیت آموزش حسابرسان و تطابق آن با تحولات نوین.

  دانش افزایی: 

  این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد پیشران های موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران ارایه می کند که می تواند به سیاست گذاران، نهادهای نظارتی و موسسات حسابرسی در آماده سازی برای آینده و سازگاری با محیط در حال تغییر کمک کند.

  کلیدواژگان: جایگاه اجتماعی، حرفه حسابرسی، آینده پژوهشی، پیشران
 • سحر یوسفی زاده، حسین فخاری* صفحات 37-62
  هدف

  هدف این پژوهش تبین ابعاد و مولفه های اصلی گزارش پایداری برای شرکت های ایرانی مبتنی بر مطالعه تطبیقی با چارچوب های بین المللی است.

  روش

  در این پژوهش، پس ازتبین ابعاد ومولفه های اصلی گزارشگری پایداری طبق چارچوب بین المللی پیمان جهانی سازمان ملل، اهداف توسعه پایدار، طرح ابتکاری مدیریت جهانی و هیات استانداردهای حسابداری پایداری ،از 30 و 21 نفر از خبرگان در دو مرحله، از طریق پرسشنامه ای حاوی مولفه های اصلی گزارش پایداری، نظر سنجی شده وداده ها به روش دلفی فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

    یافته ها نشان می دهد از بین سی و نه مولفه اصلی گزارش پایداری استخراج شده از چارچوب های بین المللی، خبرگان در سی مولفه به توافق رسیده اند. و مدیریت انرژی، گازگلخانه ای و آلایندگی هوا و مدیریت آب و پساب بیشترین اهمیت را دارند.

  نتیجه گیری

  در نهایت با طبقه بندی مولفه ها در پنج بعد ، عناصر گزارش پایداری تبین شده و چارچوب گزارش پایداری متناسب با شرایط ایران بدست آمد.این یافته ها نشان می دهد که مدیریت انرژی همچنان مشکل اصلی شرکت های ایرانی بوده و دسترسی ومدیریت زنجیره تامین آب همچنان دغدغه اصلی خبرگان تلقی می شود.   

  دانش افزایی: 

  با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های است که برای اولین مرتبه به ابعاد وشاخص های گزارشگری پایداری برای شرکت های بورسی طبق الزامات رعایت حاکمیت شرکتی  جدید می پردازد، می تواند، برای استفاده کنندگان وهمچنین سیاست گذاران سازمان بورس برای تدوین چارچوب گزارشگری پایداری در شرکت های ایرانی  مفید باشد.

  کلیدواژگان: گزارشگری، گزارش دهی پایداری، توسعه پایدار، دلفی فازی
 • محمدحسین فتحه*، روح الله کرمی صفحات 63-92
  هدف

  یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تاثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزیی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تاثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تاثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.

  دانش افزایی: 

  بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

  کلیدواژگان: رهبری، ظرفیت حسابداری، پاسخگویی، کیفیت گزارشگری مالی، بخش عمومی
 • هانیه حکمت، شکوفه علیزاده*، وحید حیدرزاده خلیفه کندی صفحات 93-114
  هدف

  هدف اصلی حسابرسی در جامعه اعتبا ر بخشی به صورت های مالی شرکت ها است. با توجه به اهمیت عملیات حسابرسی و مورد توجه بودن افشای مسیولیت اجتماعی توسط شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه افشای مسیولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی  می پردازد.

  روش

  داده های مرتبط با 125 شرکت در بازه زمانی 7 ساله بین سال های 1393 تا 1399 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و میزان افشای مسیولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل (بر اساس چک لیست استانداردی شامل 17 مولفه در برگیرنده ی سه بعد اجتماعی، محیطی و اقتصادی) اندازه گیری و تاثیر آن بر دو متغیر وابسته ی نوع اظهار نظر حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرس در دو مدل رگرسیونی مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  فرضیه اول نشان داد که بین افشای مسیولیت اجتماعی شرکت و نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم نشان داد که بین افشای مسیولیت اجتماعی شرکت و تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.  

  نتیجه گیری

  افشای مسیولیت اجتماعی شرکت ها باعث افزایش تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی شده و از این رو تاثیر مثبتی بر عملیات حسابرسی شرکت ها خواهد داشت. هر چقدر افشای مسیولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر باشد، ارایه اظهار نظر تعدیل نشده توسط حسابرس بیشتر خواهد بود و بنابراین باعث افزایش کیفیت صورت های مالی می شود.

  دانش افزایی: 

  نتایج این پژوهش، با شناسایی رابطه افشای مسیولیت پذیری اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت ها، اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه حسابرسی،  قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری فراهم می نماید.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، افشای اطلاعات، تاخیر حسابرس، اظهار نظر حسابرس
 • علی اصغری شیوه، فرزاد غیور*، غلامرضا منصورفر صفحات 115-142
  هدف

  بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت موثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تاکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. 

  روش

  نمونه پژوهش شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسیله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تامین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تیوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.

  دانش افزایی:

   نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تامین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

  کلیدواژگان: مدیریت ذینفعان، حاکمیت شرکتی، گزارشگری متقلبانه
 • ایران اباذری*، احمد پیفه، فردین منصور، عباسعلی حق پرست صفحات 143-184
  هدف

  یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارایه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.

  روش

  پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مولفه های افزایش سرمایه با توجه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.

  یافته ها

  عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تامین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مساله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجه به مقوله های ارایه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.

  دانش افزایی: 

  انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدد مولفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: تامین مالی، مقوله سرمایه گذاری، افزایش سرمایه، رویکرد زمینه بنیان
 • معصومه خلیل زاده طلاتپه، سهیلا زرین جوی الوار* صفحات 185-214
  هدف

  امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولا ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.

  روش شناسی:

   جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تایید پذیری و همچنین انتقال پذیری تایید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تایید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید گردید.

  یافته ها

  پس از مصاحبه ها با خبرگان، متن مصاحبه ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت بندی شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش مشخص می کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تامین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری موثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

  کلیدواژگان: سرگردانی، مدیریت سرگردانی، سرمایه گذار
 • نیما نهتانی، حسین شریفی رنانی*، سعید دائی کریم زاده صفحات 215-240
  هدف

  بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک ها را کاهش می دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می باشد.

  روش

  برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی های خاص بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر ریسک بانک ها اثر گذار بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده ها و استقلال هییت مدیره اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.

  دانش افزایی: 

  با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تیوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تیوریک را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: بانکداری سایه، ریسک پذیری بانکی، کفایت سرمایه
 • سمیه حسینی عقدایی، روح الله کمائی، ندا شاهمیرزالو، فاضل سیدی* صفحات 241-270
  هدف

  هدف از مرور سیستماتیک و فراتحلیل حاضر، تحلیل تاثیر  مسیولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و تبیین نقش تعدیل کننده اندازه شرکت  در مطالعات ایران است.

  روش

   روش پژوهش مرور سیستماتیک با استفاده از تکنیک فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق مقالات و پایان نامه های منتشر شده طی سال های 1388 تا 1400 به تعداد 186 مورد میباشد. براساس پروتکل پژوهش 25 مطالعه به عنوان نمونه نهایی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به صورت فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار cma2 انجام شد. برای تحلیل ناهمگنی از آزمون Q کوکران بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان مسیولیت اجتماعی برعملکرد مالی در مطالعات پیشین ایران تاثیر معنی داری دارد. هم چنین برایند فرارگرسیون در پژوهش حاضر مبین نقش معنی دار تعدیلگر اندازه شرکت است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش علیرغم وجود نتایج متناقض در مطالعات ایران، مسیولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تاثیر معنی داری دارد.

  دانش افزایی : 

  پژوهش حاضر از حیث غنی سازی ادبیات نظری حوزه عملکرد مالی و برایندی قابل اطمینان از تاثیر مسیولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و نقش تعدیلگری اندازه شرکت  و نیز تدوین اطلاعات کاربردی برای شرکت های ایرانی دانش افزایی میکند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، عملکردمالی، اندازه شرکت، فراتحلیل
|
 • Abdolmajid Sedighi *, Jafar Babajani, Taha Rabbani Pages 1-36
  Purpose

   Social status refers to an individual's position in the social structure. This research aims to identify the effective drivers on the future social status of the auditing profession in Iran.

  Method

   This study utilized a mixed-methods research approach to investigate the influential drivers impacting the future social status of the auditing profession. The first phase involved a qualitative library study method to identify these drivers from the past decade. In the second phase، a researcher-designed questionnaire with a 20-year time horizon was distributed to auditing experts in 2022 to rank the drivers using cross-impact analysis.

  Results

   The results identified 35 effective drivers within seven mega trends influencing the future of the social status of the auditing profession in Iran: auditing service clients، auditing profession and auditors (intraprofessional)، political-economic،socio-demographic، technological، legal and environmental factors.

  Conclusion : 

  This study reveals that six major trends، namely competition in the professional market، future-oriented information demand، stakeholder theory and transparency، technology development، diversified audit services، improved quality of auditor education، and alignment with modern developments، are the most influential factors affecting the future social status of the auditing profession.

  Contribution: 

  This study offers valuable insights into the factors that will influence the future social status of the auditing profession in Iran. The findings have practical implications for policymakers، regulatory bodies، and auditing firms as they anticipate and respond to changes in the industry.

  Keywords: social status, Auditing profession, research future, Drivers
 • Sahar Yousefizadeh, Hossien Fakhari * Pages 37-62
  Purpose

  The purpose of this research is to explain the main dimensions and components of sustainability reports for Iranian listed companies, based on a comparative study with international frameworks. 

  Method

  after explaining the dimensions and main components of sustainability reporting, according to the international framework of UN, SDGs, GRI, and SASB, The main components of the sustainability report have been surveyed through a questionnaire from 30 and 21 experts in two stages, and the data has been analyzed using the fuzzy Delphi.

  Results

  among the thirty-nine main components of the sustainability report extracted from the international frameworks, the experts have agreed on thirty components. And energy management, greenhouse gas and air pollution, and water and waste management are the most important. 

  Conclusion:

   by classifying the components into five dimensions, the elements of the sustainability report were explained and the framework of the sustainability report was obtained according to Iran's conditions. Energy management is the main problem of Iranian companies and access and management of water are considered still the main concern of experts. 

  Contribution: 

  The current research for the first time deals with the dimensions and indicators of sustainability reporting for listed companiesin Iran. So, it can be useful for the policymakers of the stock exchange organization to formulate the framework of sustainability reporting in Iranian listed companies.

  Keywords: Reporting, Sustainability Reporting, Sustainable Development, Fuzzy Delphi
 • MohammadHosein Fatheh *, RoohAllah Karami Pages 63-92
  Purpose

  One of the main ways to prove the improvement of the performance of the public sector is through financial statements and increasing the quality of financial reporting, which should lead to the improvement of accountability. Using institutional and contingency theory, this article examines the effect of leadership and accounting capacity on the quality of financial reporting and accountability, as well as the impact of financial reporting quality on accountability in the welfare organization.

  Method

  In terms of purpose, this research is applied and is placed in the category of descriptive-survey researches. The statistical population of the study includes 175 managers and employees of welfare organization finance in Bushehr, Ilam, Fars, Hormozgan, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. To test the five research hypotheses, 122 questionnaires with a five-level Likert scale were completed and the structural equation modeling method of confirmatory factor analysis with partial least squares approach and correlation coefficient and Smart PLS software was used.

  Findings

  Findings show that accounting capacity has no effect on financial reporting quality and accountability, leadership has a positive effect on financial reporting quality and accountability and the quality of financial reporting will lead to increased accountability.

  Conclusion

  The results of this study prove the importance of leadership in organizational accounting reforms. It also shows that financial reporting quality provides an accurate assessment of the accountability of public sector organizations.Enhancing knowledge: Studies show that the present study does not have a similar sample in Iran in terms of the subject, goal, and method of measuring the leadership and accounting capacity variables. The results of this research reveal a new insight regarding the importance of leadership and the impact of the quality of financial reporting on accountability in public sector organizations.

  Keywords: Leadership, Accounting Capacity, Accountability, Quality of Financial Reporting, Public Sector
 • Hanieh Hekmat, Shokoufeh Alizadeh *, Vahid Heydarzadeh Khalife Kandi Pages 93-114
  Objective

  Auditing in society's main task and role are to accredit companies' financial statements. Considering the importance of audit operations and disclosure of social responsibility by companies, the present study investigated the relationship of social responsibility disclosure on audit operations.

  Method

   We have made a sample of 125 companies listed on the Tehran Stock Exchange, studying a seven-year sample period from 2015 to 2021 and measured their extent of social responsibility disclosure as an independent variable (based on a standard checklist included 17 components (consists of three main dimension: social, environmental and economic). We have examined its effect on the auditor's opinion and the delay in the auditor's report as two dependent variables in two regression models separately. 

  Findings

  The first hypothesis showed that the disclosure of corporate social responsibility has a significant positive effect on the type of statement submitted by the company auditor. The Second hypothesis showed that a Positive relationship between social responsibility disclosure and delay in providing audit report.

  Conclusion

  We concluded that social responsibility disclosure directly affects the auditor's opinion and indicates that the more corporate social responsibility disclosure, the higher the quality of financial statements. Disclosure of social responsibility delays in submitting an audit report shows an Positive and significant relationship.

  Enlightenment: 

  Finally, the results of this study contribute to the literature by highlighting the role of the social responsibility disclosure in the audit operations and judgment and decision-making in accounting. 

  Keywords: Social responsibility, Disclosure information, audit delay, Auditor's opinion
 • Ali Asghari Shiveh, Farzad Ghayour *, Gholamreza Mansourfar Pages 115-142
  Purpose

  examining the causes and conditions of financial scandals in companies shows that the lack of effective control over managers and imperfect governance of shareholders over how to manage affairs, along with delegating unlimited authority to management, provides grounds for fraud and fraudulent reporting. Fraudulent reporting diverts the company's interests to specific groups, thus intensifying the conflict of interests of the stakeholders. Therefore, the present study examines the impact of corporate governance quality on stakeholder management with an emphasis on the mediating role of fraudulent financial reporting.

  Methodology

  The research sample includes 96 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2010 and 2020 that investigated using multiple regression.

  Results

  Findings showed that there is a direct and significant relationship between the quality of corporate governance and the second method of stakeholder management, but this relationship is not significant in the first method of stakeholder management. and there is a significant inverse relationship between the quality of corporate governance and the likelihood of fraudulent reporting; It was also found that there is an inverse and significant relationship between the possibility of fraudulent reporting and the second method of stakeholder management. Consequently, the mediating role of the possibility of fraudulent reporting in the relationship between the quality of corporate governance and the second method of stakeholder management is also confirmed.

  Keywords: Corporate Governance, stakeholder management, fraudulent reporting
 • Iran Abazari *, Ahmad Pifeh, Fardin Mansuri, Abbas Ali Haghparast Pages 143-184
  Purpose

  One of the important and fundamental things to create a business is capital and financial resources. Lack of capital and lack of access to financial resources are among the biggest problems faced by companies. Decisions related to financing and, as a result, capital raising, always affect the wealth of shareholders. Considering the importance of the subject, in the present research, the model of capital raising in Iran's economic conditions is presented.  

  Method

  The current research is based on the practical purpose and the qualitative data type of the exploratory type based on the context-based approach, which includes interviews with 12 professional experts, including managers and university professors, based on practical experiences, with a general analysis of three stages of coding based on data (open, central and selective), the components of capital raising were identified according to Iran's economic environment.  

  Findings

  Factors causing capital raising including legal requirements, corporate diversification, structural factors, shareholding structure and tax system, background factors including financing system, government economy, laws and regulations, economic-political conditions and accounting system, intervention conditions including bureaucratic operations, legal restrictions and managerial decisions, strategies including budget resources, information quality, supportive policies, free economy, reforming structures and the culturing issue and its consequences including creating knowledge-based job opportunities, increasing social welfare, improving profitability, financial pressure for shareholders, loss of creditor advantage due to the inflation in society.  

  Conclusion

  The results of the research show the optimal management of the sufficient financial resources and the creation of the effective mechanisms for the possibility of investment, which is a factor for production, employment and moving the economic wheels of the country, and on the other hand, paying attention to the categories presented in the research model can greatly help the development of the economic activities of the companies and as a result, the dynamics and revival of the companies.  

  Knowledge Enhancement: 

  It is expected that the results of the research can expand and enrich the theoretical foundations of the literature related to capital raising and help managers in creating and re-creating the components of the capital raising.

  Keywords: Financing, Investment Category, Capital increase, Foundational Context Approach
 • Masumeh Khalilzadeh Talatapeh, Soheila Zarinjoi Alvar * Pages 185-214
  Objective

  This research was conducted to identify and prioritize the antecedents and consequences of managing investor wandering with a fuzzy Delphi approach.

  Methodology

  The statistical population of this research includes 21 experts in marketing and the stock market industry who were interviewed using the purposeful (judgmental) and (snowball) sampling methods and semi-structured interviews until reaching the theoretical saturation level. Its validity and reliability were confirmed using the criteria of credibility, reliability, verifiability, and transferability, and the reliability between two coders for the interviews conducted according to the Holstein formula was 0.90, which confirmed the reliability of coding. To qualitatively analyze the interviews and to identify the antecedents (causes) and consequences (consequences) of investor wandering management, the open, central, and selective coding method was used, and in the quantitative part, the fuzzy Delphi questionnaire was used to prioritize the variables identified in the qualitative part of the research. whose validity and reliability were confirmed using content validity and retesting.

  Results

  After conducting interviews with experts, the text of the interviews was carefully examined and then analyzed using open, central, and selective coding methods, so that after the interviews, open codes were extracted. Then the integration of the core codes and then the selected codes were specified, and the coding results were identified and determined as the antecedents or causes of investor management confusion in the form of eleven factors and the consequences of investor wandering management including eleven determining factors.

  Conclusion

  The results of the research determine what factors make it necessary to manage investor wandering in the stock market and what the consequences of this wandering will be. It is hoped that the results of the research will ensure and protect the interests of investors and provide an effective solution for the trustees to manage capital wandering. Investors in the country's stock exchange industry.

  Keywords: Wandering, wandering management, investor
 • Nima Nohtani, Hossein Sharifi Renani *, Saeed Daei-Karimzadeh Pages 215-240
  Objective

  Shadow banking is a type of financial, credit and liquidity intermediary that has attracted a lot of liquidity with little capital by strengthening financial leverage, which ultimately causes a capital market crisis. There are two views on the relationship between shadow banking and banking risk: shadow banking reduces banks' risk or shadow banking increases bank risk. The purpose of this research is to investigate the effects of shadow banking on banking risk, focusing on the perspective of capital adequacy in Iran.

  Method

  In this study, data from 23 investment funds, 23 insurance companies and 19 banks and credit financial institutions in the period from 2013 to 2018 have been used. ARDL method was also used for data analysis.

  Findings

  The results of this study show that the capital adequacy ratio index for shadow banking has an effect on banks' risk appetite and specific banking characteristics and macroeconomic indicators also affect this issue.

  Conclusion

  The findings of the research showed that the indicators related to shadow banking are reliable banks in Iran. Other findings of the research showed that the bank's banking index, loans, compared to deposits and the independence of the board of directors are meaningful on the bank's risk-taking in Iran.

  Knowledge enhancement: 

  According to the few researches that have been done in this field, this research shows the existence of a theoretical relationship between economic and banking indicators from a theoretical point of view.

  Keywords: shadow banking, bank risk-taking, Capital Adequacy
 • Samayeh Hosseini Aghdaei, Rohollah Kamaei, Neda Shah Mirzalu, Fazel Saydi * Pages 241-270
  Purpose

  The purpose of this systematic review and meta-analysis is to analyze the effect of social responsibility on financial performance and explain the moderating role of company size in Iranian studies.

  Methodology

  The research method is a systematic review using the meta-analysis technique. The statistical population of research articles and theses published during the years 1388 to 1400 is 186 cases. Based on the research protocol, 25 studies were examined as the final sample. The present research was conducted as a meta-analysis using cma2 software. Cochran's Q test was used to analyze heterogeneity.

  Result

  Research findings show that social responsibility has a significant effect on financial performance in previous studies in Iran. Also, the regression analysis in the present study shows the significant role of the moderator of the company size.

  Conclusion

  Based on the research results, despite the existence of contradictory results in Iranian studies, social responsibility has a significant effect on financial performance.

  Knowledge enhancement:

   The present research adds knowledge in terms of enriching the theoretical literature in the field of financial performance and a reliable idea of the impact of social responsibility on financial performance and the moderating role of company size, as well as compiling practical information for Iranian companies.

  Keywords: Social responsibility, financial performance, Company size, Meta-analysis