فهرست مطالب

تدریس پژوهی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1378/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پرویز پرزور، فاطمه بابایی، مسلم عباسی *، ذبیح پیرانی، اشرف میکاییلی صفحات 1-16
  هدف
  زندگی تحصیلی از مهم ترین دوره های زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت آمیز فرد تاثیر می گذارد و در آن جا لیاقت ها و توانایی ها به بار می نشیند و پیشرفت های علمی حاصل می شود. اما در زندگی روزانه تحصیلی، دانش آموزان با انواع چالش ها، موانع و فشارهای خاص این دوره مواجه می شوند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان مقطع دبیرستان بود.
  روش
  طرح این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای استفاده شد. ابتدا به صورت خوشه اییک ناحیه از تهران سپس از بین مدارس آن ناحیه نیز یک مدرسه دبیرستان دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت بر اساس لیست دانش آموزان، 50 دانش آموز از میان دانش آموزان این مدرسه که متمایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه استفاده شد.
  یافته ها
  داده های به دست آمده از اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم افزار 21-SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسلامی باعث کاهش دلزدگی تحصیلی و بهبود بهزیستی مدرسه دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0≥P). بر اساس نتایج این پژوهش می توان از آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر رویکرد اسلامی به عنوان یک برنامه آموزشی مناسب برای بهبود بهزیستی و کاهش هیجان منفی سود برد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، رویکرد اسلامی، دلزدگی تحصیلی، بهزیستی مدرسه
 • سیدجمال بارخدا، نوری براری *، مرتضی رضایی زاده، اباصلت خراسانی، محسن حاج زین العابدینی صفحات 17-31
  هدف
  ظهور فناوری های نوین باعث گسترش یادگیری الکترونیکی شده است با وجود این نباید یادگیری الکترونیکی را یک سیستم آموزشی مجزا دانست که نوع آموزش را تعیین کند بلکه یادگیری الکترونیکی باید انعکاس دهنده نظریه ها و فنون یادگیری و روان شناسی باشد و در جهت تسهیل به کارگیری این نظریات در فرایند یادگیری عمل نماید. بر این مبنا هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به نظریات مهم یادگیری در ارائه دوره های یادگیری الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد.
  روش
  نوع پژوهش به لحاظ رویکرد، کمی و از نوع تحلیل محتوا و بر مبنای مدل تعیین مقوله های اصلی نظریات یادگیری کنل و همکاران انجام گرفته است. جامعه موردپژوهش 330 جلسه کلاس درس الکترونیک برای 22 ماده درسی قرار داده شده بر روی سیستم آموزش الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران در نیم سال اول سال تحصیلی 96-1395 می باشد. برای انتخاب جامعه نمونه از روش تصادفی منظم استفاده گردید و از این تعداد جلسات، 91 جلسه کلاس درس با استفاده از فرمول کوکران و با پذیرش خطای 01/0 به عنوان نمونه موردپژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش تحلیل محتوای کمی بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشتر فعالیت ها و فناوری های به کار گرفته شده در این دوره ها بر مبنای نظریات یادگیری رفتارگرایی به میزان (51%) می باشد و فعالیت های اندکی از این دوره ها بر مبنای درگیر نمودن یادگیرنده در جریان تدریس و تئوری های یادگیری مانند ساختن گرایی به میزان (12%) می باشد. بر این اساس لازم است به ضمن طراحی مجدد محیط های یادگیری الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین آموزشی و یادگیرنده محور، و آموزش مدرسان این دوره ها جهت طراحی و به کارگیری فعالیت های یادگیری اشتراکی و همکارانه به غنی شدن محیط های یادگیری الکترونیکی کمک نمایند.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، رفتارگرایی، شناخت گرایی، ساختن گرایی
 • ناصر شیربگی *، آزاد همتی، سمیه نعمتی صفحات 33-50
  هدف
  پژوهش حاضر هدفی دوگانه داشت نخست، شناسایی متغیرهای مداخله کننده در نتایج ارزیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس اعضای هیات علمی و دوم، تبیین حیطه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان.
  روش
  ازاین رو، با رویکردی کمی و راهبرد توصیفی- همبستگی، نمرات حاصل از اجرای یک پرسشنامه ارزیابی 12 سوالی، بر روی250 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان، جمع آوری شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای یک مدل فرضی از تدریس اثربخش و جذبه شخصیتی، در قالب ماتریس کوواریانس و با استفاده از روش برآورد بیشینه درست نمایی، مورد آزمون قرار گرفتند. با توجه به شاخص های به دست آمده از آزمون برازش مدل، نتایج نشان داد که مدل، برازش مطلوبی با داده های مورد بررسی دارد. همچنین، یافته ها گویای آن بود که تشخیص یک مدرس به عنوان شخصیتی پرجاذبه توسط دانشجویان، یک پیش بینی کننده مهم نمره ارزشیابی تدریس است. یافته ها چالشی را برای استفاده از ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس در تصمیم های مهم برای استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی ارائه نمود. از این رو پیشنهاد می نماید که نتایج ارزشیابی دانشجویان از تدریس اعضای هیات علمی باید بااحتیاط تفسیر شود.
  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، ارزشیابی دانشجویان، اعضای هیات علمی
 • محمد جمالی تازه کند *، کوروش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی صفحات 51-69
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف واکاوی محیط های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2 و راهبردهای پشتیبان اجرای برنامه درسی در این گونه محیط های یادگیری انجام گرفت.
  روش
  در این تحقیق رویکرد آمیخته اکتشافی، ابتدا روش کیفی از نوع پدیدارشناسی و سپس روش کمی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران مراکز آموزش الکترونیکی، مدرسان و خبرگان یادگیری الکترونیکی و متخصصان برنامه درسی بودند که تعداد 11 نفر از میان آنها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمه ساختمند انتخاب شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمونی براون و کلارک صورت پذیرفت. مطابق یافته های تحقیق راهبردهای اجرایی در سه مقوله راهبردهای فراسازمانی، سازمانی و پداگوژیک دسته بندی شد. در بخش کمی پژوهش، مدرسان، پرسنل تخصصی مراکز آموزش مجازی و اساتید علوم تربیتی 6 دانشگاه جامع و صنعتی تهران (550 نفر) به دلیل دسترسی محقق به اعضای جامعه، دایر بودن گروه علوم تربیتی در سه دانشگاه جامع و همچنین برخورداری این دانشگاه ها از سابقه و تجربه موفق در راه اندازی دوره های آموزش مجازی به عنوان اعضا جامعه آماری تعیین و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 225 نفر با رعایت نسبت ها در جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این مرحله براساس یافته های بخش کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ 177 نفر دریافت شد. داده های کمی با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم تحلیل شد.
  یافته ها
  براساس یافته های کمی، شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مقوله راهبردهای اجرایی همسو بودن گویه ها با سازه نظری و تایید تحلیلی عاملی را نشان داد. همچنین تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد مولفه راهبردهای فراسازمانی به میزان 90، سازمانی به میزان 84 و پداگوژیک به میزان 83 درصد در تبیین واریانس سازه اصلی نقش داشتند. یافته های تحقیق را می توان در تنظیم راهبردها و خط مشی های آموزش مجازی در سطوح خرد و کلان و همچنین طراحی یا بازنگری برنامه درسی بویژه یادگیری مبتنی بر وب 2 مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: وب 2، محیطهای یادگیری شخصی، اجرای برنامه درسی، راهبردها
 • مهدی قنبری *، لیلا الماسی صفحات 71-97
  هدف
  هدف این پژوهش بیان و تحلیل تجارب زیسته نویسنده اول از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باروش خودمردم نگاری بود.
  روش
  این پژوهش رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه دارد. منبع داده های پژوهش، تجارب و خاطرات یکی از دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه روایت نگاری تنظیم گردید. روایت های پژوهشگر کدگذاری شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد آشنایی با حرفه معلمی از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و معافیت از خدمت سربازی باعث شد سوژه مورد مطالعه به معلمی گرایش یابد. در بدو ورود، انتظاراتی که او از دانشگاه داشت برآورده نشد، زیرا دانشگاه دچار مشکلات آموزشی-رفاهی بود. باگذشت زمان و مرتفع شدن مشکلات، نگارنده نگرش مثبت تری نسبت به دانشگاه فرهنگیان پیدا کرد. او مسائل آموزشی-پژوهشی دوران تحصیل خود را ترکیبی از نقاط قوت و ضعف می داند و معتقد است کارورزی یکی از نقاط قوت دانشگاه است که با رفع پاره ای از نواقصش می تواند بهتر هم شود. به زعم او، غالبا روابط بین فردی مناسبی در دانشگاه حاکم بود ولی بعضا برخی از نظرات مدرسان، دانشجویان را مکدر می کرد. افزون براین، نسبت به نامشخص بودن محل خدمتش، سنجه های فرم سازمان دهی و بی توجهی به گزینش انتقاداتی را وارد کرد.
  کلیدواژگان: معلم، دانشگاه فرهنگیان، خودمردم نگاری
 • صادقی زارع صفت، مرضیه دهقانی *، رضوان حکیم زاده، مرتضی کرمی، کیوان صالحی صفحات 99-122
  هدف
  این پژوهش با رویکردی کیفی و پژوهشی تطبیقی و تحلیلی-تبیینی در پی تدوین چارچوبی برای فعالیت های یادگیری اعضای هیات علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است. برای رسیدن به این هدف دو سوال اصلی مطرح شد. نخست آن که دانشگاه های پیشرو چه برنامه هایی را برای فعالیت های یادگیری اعضای هیات علمی تدارک می بینند؟ و سپس اینکه کدام برنامه های توسعه حرفه ای هم خوانی بیشتری با حوزه رشته های علمی STEM دارد.
  روش
  سوال اول از طریق پژوهش تطبیقی و روش بردی با کمی تغییرات استفاده شد. در بخش دوم پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی تببینی مشخصات برنامه های توسعه حرفه ای در حوزه رشته های علمی STEM استخراج و همخوانی برنامه های دانشگاه های پیشرو بررسی شد نمونه گیری از نوع هدفمند معیاری بود. معیار انتخاب داشتن مرکز یادگیری و تدریس در دانشگاه های پیش رو بود.
  یافته ها
  دانشگاه ها در مجموع چهار حیطه برنامه های توسعه حرفه ای را دنبال می کنند: الف) برنامه هایی مبتنی بر تعاملات ب) برنامه هایی در راستای پشتیبانی های مالی و غیرمالی ج) برنامه هایی مبتنی بر خدمات انلاین و د) خودکاوی روایتی. در بخش دوم پژوهش یافته ها نشان داد که تدریس و یادگیری اعضای هیات علمی در حوزه STEM در دانشگاه برکلی و آموزش مبتنی بر یادگیری های الکترونیکی (MOOCS) در دانشگاه های مالزی، هنگ کنگ و ژاپن هم خوانی بیشتری با این حوزه رشته های علمی دارد. در پایان مدلی مفهومی استخراج و توصیه شد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی، STEM، دانشگاه های پیشرو، فعالیت های یادگیری
 • سپیده محمدپور بلترک، صمد ایزدی *، علیرضا بادله صفحات 123-142
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه ای معلمان دوره اول متوسطه انجام شده است.
  روش
  این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهرستان رودسر به تعداد 175 نفر هستند. روش نمونه گیری تصادفی و تعداد برآورد نمونه از جامعه بر اساس جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته (39گویه) استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 95% محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داده است: که وضعیت آگاهی و شناخت، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه رشد بالاتر از متوسط می باشد، و بین متغیرهای شبکه ملی رشد و توسعه حرفه ای معلمان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، بطوریکه با افزایش آگاهی، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه ملی رشد، توسعه حرفه ای معلمان نیز ارتقا می یابد.
  کلیدواژگان: شبکه ملی رشد، توسعه حرفه ای، معلمان دوره اول متوسطه
 • ندا زجاجی *، خسین خنیفر، نقی آقاحسینی، حمیدرضا یزدانی صفحات 143-164
  هدف
  این مقاله با هدف طراحی چارچوبی برای توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم تدوین شده است. در مورد توسعه حرفه ای معلمان و اعضای هیات علمی تحقیقات زیادی وجود دارد ولی در زمینه توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم تحقیقات چندانی در ایران صورت نگرفته است. در این مطالعه تلاش شده عوامل و مولفه های موثر بر توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم شناسایی گردد.
  روش
  این پژوهش از روش کیفی و با بهره گیری از تئوری مفهوم سازی بنیادی انجام پذیرفته و پس از مصاحبه با مدرسان تربیت معلم، مفاهیم و مقوله ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج گردیده است.
  یافته ها
  در چارچوب طراحی شده از مفاهیم و مقوله های حاصل از مصاحبه ها، شرایط علی در سه دسته توانمندی شناختی، رفتاری و اجتماعی و استراتژی ها در سه گروه تدریس در مورد تدریس، یادگیری در مورد تدریس و همسویی تدریس و یادگیری قرار گرفته اند که زمینه های حرفه ای و اجتماعی با مولفه های مرتبط خود، بر شرایط علی و استراتژیها تاثیر می گذارند. برونداد این چارچوب مدرس تربیت معلم حرفه ای است و حرفه ای شدن مدرسان تربیت معلم علاوه بر پیامدهای حرفه ای و اجتماعی متعدد، می تواند نقطه آغازی برای تغییر و تحول نظام آموزشی باشد.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، مدرسان تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
 • رضا محمدی *، فاطمه صادقی مند، مریم زمانی فر صفحات 165-183
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی وضعیت استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در گروه های آموزشی مهندسی براساس نتایج حاصل از گزارش های ارزیابی درونی می باشد.
  روش
  به منظور انجام پژوهش حاضر از روش فرا-تحلیل استفاده شده و گردآوری داده ها از طریق تحلیل گزارش های نهایی ارزیابی درونی گروه های مذکور صورت گرفته است. در تدوین این پژوهش از نتایج گزارش های ارزیابی درونی 80 گروه آموزشی مهندسی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مجری طرح ارزیابی درونی بوده و در زمان تدوین پژوهش، گزارش آنها مورد تایید بخش ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور بوده ، استفاده گردیده است. بر این اساس نشانگرهایی که در ارزیابی کاربرد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در عامل فرایند تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار گرفته بودند در سه حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات: 1-دانش و آگاهی، 2- مهارت و به کارگیری و 3- زیرساخت ها و امکانات بررسی شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها بیانگر این است که میزان آشنایی اعضای هیات علمی با کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در سطح مطلوب قرار داشته و آگاهی دانشجویان از تاثیر فناوری های اطلاعات در بالا بردن کیفیت تدریس دارای مطلوبیت نسبی می باشد، بنابراین دانش و آگاهی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با امتیاز (5/2) در سطح مطلوب بوده و مهارت و بکارگیری فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی با امتیاز (2) از مطلوبیت نسبی برخوردار می باشد. امتیاز محاسبه شده برای زیرساخت ها و امکانات فناوری ها (6/1) نشان دهنده سطح نامطلوب این حوزه می باشد. در نهایت برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و استفاده موثر از این فناوری ها پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت، فرایند یاددهی، یادگیری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارزیابی درونی، گروه های آموزش مهندسی
 • سیمین غلامرضایی، غفار نصیری هانیس *، افسانه منصوری جلیلیان، حسین حسینی، مریم مهدی عراقی صفحات 185-201
  هدف
  اینپژوهش با هدف هم سنجی اثربخشی آموزش همدلی با آموزش مدیریت خشم بر تراز پرخاشگری دانش آموزان دختر شهرستان اسلام آباد غرب به انجام رسیده است.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی است و با به کار بستن طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شده است. جامعه آماری همه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب بود که تعداد 60 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ایگزینش و به روش تصادفی ساده در دو گروه هم اندازه آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. برای گرد آوری داده ها پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) و مصاحبه بالینی به کاربرده شد. برای گروه های آزمایش آموزش همدلی و آموزش مدیریت خشم در هشت جلسه 70 دقیق ه ای برگزار شد، درحالی که گروه های گواه مداخله ای دریافت نکردند. داده های گردآوری شده با بهره گیری از آزمون تحلیل پراکنش یک راهه تحلیل شد.
  یافته ها
  برآیند آزمون تحلیل پراکنش نشان داد آموزش مهارت همدلی (001/0>P و 32/157 F=) و مدیریت خشم (001/0>P و 95/21 F=) در سنجش با گروه های گواه بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان موثر بوده است. برآیند آزمون تعقیبی کمینه تفاوت معنی دار نیز نشان داد کاهش متغیر وابسته در گروه های آزمایش در سنجش با گروه های گواه معنی دار (001/0>P) ولی تفاوت تاثیر گروه های آزمایش معنی دار نیست. ازاین رو کارآمدی آموزش مهارت های همدلی و مدیریت خشم برای دانش آموزان پرخاشگر به کارشناسان آموزش وپرورش گوشزد می گردد.
  کلیدواژگان: همدلی، مدیریت خشم، پرخاشگری، دانش آموزان
|
 • P. Porzoor, F. Babaei, M. Abbasi *, Z. Pirani, A. Mikaeili Pages 1-16
  Purpose
  Academic life is one of the most important periods of a person's life, which influences on the successful and successful education and training of the individual, where he has the strengths and abilities and scientific achievements are achieved. But in dayto- day life, students face a variety of challenges, barriers, and pressures of the course. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mind-awareness with Islamic approach to high school student's high school enrollment and well-being.
  Method
  This research was a semi-experimental and pre-test post-test with control group. The statistical population of this study was all high school girl students in Tehran who studied in the school year of 1395-96. In this research, a multi-stage cluster sampling method was used. First, a cluster of an area from Tehran was then selected from among the schools in that area, a high school girl's school was randomly selected. Finally, based on the list of students, 50 students were selected from among the students of this school who were willing to participate in the research and randomly assigned to two groups of experiments and certificates. To collect the research data, a questionnaire was used for studying and welfare of the school. The collected data were analyzed using covariance analysis in SPSS 21 software.
  Findings: The results of covariance analysis showed that education on the basis of Islamic culture led to a decrease in academic frustration and improving the well-being of the students in the experimental group compared to the control group (P
  Keywords: Mindfulness, Islamic Culture, Education Disturbance, School Welfare
 • S. J. Barkhoda, N. Barari *, M. Rezaeizadah, A. Khorasani, M. Hajzainalabedini Pages 17-31
  Purpose
  The emergence of modern technologies has led to the development of e-learning. However we don’t consider e-learning per se as a separate educational system, that determine the type of education. But E-learning should be reflect the theories and techniques of learning and psychology. E-learning should be facilitate the application of these theories in the learning process. Based on this idea, the purpose of this research evaluation of consideration to the learning theories in e-learning courses shahid Beheshty University.
  Method
  This research relied on qualitative research methods and content analysis approach and it is done based conle’s model for determine the main categories of learning theories. The research population consisted of the 330 elearning sessions for 22 subjects on faculty of education shahid beheshty LMS in the first semester of 1395-96 year. Sampling method was regular random including 56 e-learning sessions. Data were analyzed using the content analysis approach.
  Finding: The results show that more activities in this courses based on behaviorism learning theory (51%). There are a little activities that engagement the learner in the learning process and based on new learning theory such as constructive theory (15%).
  Keywords: e-learning, behaviorism, cognitivists, constructivism
 • N. Shirbagi *, A. Hemati, S. Nemati Pages 33-50
  This research had a dual purpose. First, identify the relationship between faculty members’ personal charisma & their students’ perception from teaching effectiveness &, second identify the components of effective teaching from the perspective of students. Therefore, a descriptive survey method was used. Data on a 12 items questionnaire questioners was collected from the 250 undergraduate students’ view in University of Kurdistan were collected. Data using Confirmatory Factor Analysis were analyzed. The parameters of a theoretical model of effective teaching & charismatic in the form of covariance matrix estimated & using maximum likelihood were tested. According to the obtained indexes from model tests, it was concluded that the model fit the data well have been studied. Results also showed that students’ identifying the teacher as a charismatic personality was an important predictor of evaluation of teaching effectiveness. The findings offered some challenge for using results of evaluation of the teaching in important decisions concerning the hiring & promotion of faculty members in higher education institutions. The study results also suggest that the students’ evaluation of teaching should be interpreted with caution.
  Keywords: teaching effectiveness, students evaluation, Faculty members
 • M. Jamali Tazehkand *, K. Fati Vajargah, M. Arefi Pages 51-69
  Purpose
  The present study aimed to analyze strategies for effective curriculum implementation in web 2.0-based personal learning environments.
  Method
  For this purpose, the exploratory mixed design including the phenomenological qualitative method and quantitative survey used. The participants in qualitative section were 11 people selected by purposeful sampling from administrators, faculties, E-learning experts and curriculum specialists. Data collected by using indepth interview and analyzed by Braun and Clarke's thematic analysis method. The results shown strategies were classified into three; crossorganizational, organizational and pedagogical. In the quantitative part of the study, lecturers, elearning staff and faculty members of education selected from 6 public and industrial universities located in Tehran (N=550). Based on the findings of qualitative study, a questionnaire designed and 177 replies received from total of 225 samples. Data analyzed by using descriptive statistics and first and second order confirmatory factor analysis.
  Results
  The first-order confirmatory factor analysis revealed the alignment of the items with the theoretical construct. Based on second-order confirmatory factor analysis, Cross-organizational (90%), organizational (84%) and pedagogical (83%) strategies explained the variance of the main theme respectively.
  Keywords: web 2.0, personal learning environment, curriculum implementation, strategies
 • M. Ghanbari *, L. Almasi Pages 71-97
  Purpose
  In this study, the first researcher is expressing his lived experiences in Farhangian university with ethnography method.
  Method
  This study has a qualified approach. The Source of research’s data, are Experiences and memories of one of the Farhangian university graduates that was set with narrative inquiry method.
  Finding: Findings of the study show Familiarity with the teacher's profession through the family, Some teachers, job safety, Exemption from military service caused the subject tend to teaching. On arrival, His expectations from the Farhangian university were not fullfilled, because the university had educational and welfare problems. Over time and solving troubles, the author found a more positive attitude toward the Farhangian university. He considers the educational-researching issues of his study to be a combination of strengths and weaknesses and He believes that internship is one of the strengths of the university, which can be improved by fixing some of its shortcomings. in his opinion proper interpersonal relations existed in the university, but some of the teacher's comments sometimes annoyed students. Moreover, he stated some criticisms about the uncertainty of the place of service, the form of organizing measures, and neglect to selection.
  Keywords: teacher, Farhangian University, Auto ethnography
 • S. Zaresefat, M. Dehghani *, R. Hakimzadeh, M. Karami, K. Salehi Pages 99-122
  Purpose
  This research is a qualitative (comparative and analytical-explanatory) approach, and is development a framework for faculty member's learning activities in professional development curriculua in the fields of science, technology, engineering, and mathematics. To achieve this goal, two main questions were raised. First, what are the leading universities providing for faculty learning activities? And then, which professional development programs is more closely related to the STEM field of science.
  Method
  This approach was mixedexploratorysequence First question through comparative(Beredy) research were used with little changes. In the second part of the study, using an exploratory analytical approach to the profile of professional development programs in the field of scientific disciplines STEM, extraction and matching of the programs of leading universities was investigated. Sampling was a criteria type. The criteria for choosing is a center for learning and teaching at leading universities.
  Findings:Universities follow a total of three areas of professional development programs: (a) interactive programs; (b) programs for financial and nonfinancial support; (c) online-based programs and (d) Individual narrative. In the second part of the study, the findings showed that the teaching and learning of STEM faculty members at the University of Berkeley and E-learning (MOOCS) at the universities of Malaysia, Hong Kong and Japan are more in touch with this field of science. At the end, a conceptual model was extracted and recommended.
  Keywords: Curriculum, faculty development programs, STEM, leading universities, learning activities
 • S. Mohammadpour, S. Izadi *, A. Badeleh Pages 123-142
  Purpose
  This study done aimed to investigate the relationship between knowledge and how to use the Roshd national network of professional development of the junior high school's teachers.
  Method
  This study was a descriptive survey. the way for performance of the study is compound of (quantitative and qualitative).the samples consisted of all teachers of secondary school first of Roodsar city which included 175 people.in the quantitative of research for select a sample, random sampling and the estimated number of community samples were selected based on Morgan table 118 people and for sampling in quality of purposeful sampling which are 12 teachers, were interviewed. The data collection methods in the research the quantitative semi structured interviews. For assess the validity questionnaire used to Cronbach's alpha coefficient that equal to%95it is estimated.
  Findings: The results research shows that: the state of knowledge, the amount and type of teacher’s use of the network growth is above average. between national network variables professional development of teachers ,this is a direct positive relationship so that by awareness increase, the amount and type of use the national network of teachers, also will be upgraded professional development of teachers have more aware through internet.
  Keywords: Roshd national network, Professional development, Junior high school teacher
 • N. Zojaji *, H. Khanifar, T. Aghahoseini, H. Yazdani Pages 143-164
  Purpose
  The main objective of this paper is designing a framework for professional development of teacher educators. Although, there are a lot of studies on professional development of teachers and faculty members, the professional development of teacher educators was rarely investigated in Iran.
  Method
  In this research, we utilize qualitative research method by means of conceptual grounded theory. After interviewing with teacher educators, concepts and topics are extracted using open, axial and selective coding process.
  Findings: In the framework of qualitative part, causal conditions are categorized in three classes of cognitive, behavioral and social abilities. Strategies and approaches are also grouped in three categories of teaching about teaching, learning about teaching and learning and teaching. Professional and social contexts affect casual conditions and strategies. The achievement of this framework is professional development of teacher educators that in addition of professional and social achievements, could become a start point towards the transformation of the educational system.
  Keywords: Professional development, Teacher educators, Farhangian university
 • R. Mohammadi * .F. Sadeghi Mandi, M. Zamanifar Pages 165-183
  Purpose
  The use of information and communication technology in teaching-learning process is a relatively new phenomenon and it has been the educational researcher's focus. The purpose of this research is to study of the status of using information and communication technology in engineering departments based on the results of Internal Evaluation reports.
  Method
  The methodology of this research is meta-analysis on 80 Internal Evaluation reports of engineering departments. These reports have been approved by Center of Research for Evaluation, accreditation and Quality Assurance in Higher Education in National Organization for Educational Testing. The quality of Information and Communication Technology have been studied in three domain of Knowledge, skills and implementation and infrastructure and facilities.
  Finding: The analysis of data indicates that the quality of Information and Communication technology: knowledge domain is evaluated desireable (5/2), indicators of ICT: skills and implementation domain are relative desirable (2) and the third domain is far from desirable level (1/6) and need to revision and reformation. At the end, in order to improvement of weak points, some recommendations have been presented.
  Keywords: Quality, Teaching-learning process, Information, Communication Technology, Internal Evaluation, Engineering departments
 • S. Gholamrezaei, Gh. Nasiri Hanis *, A. Mansoori Jalilian, H. Hosseini, M. Mehdiaraghi Pages 185-201
  Purpose
  This study carried out with the aim of comparison of anger management training and the empathy training on the aggressiveness of the female students of Islamabad Gharb.
  Method
  The research method was quasi experimental and administered by pretest, posttest design with control group. The statistical population consisted of all female students of guidance schools in Islamabad Gharb that among them 60 subjects were select through cluster sampling method and using simple random method were assign into two equal experimental groups and control groups. To gather the data the aggressiveness questionnaire (AGQ) by Buss and Perry and clinical interview were use. For experimental groups, empathy and anger management training in 8 sessions of 70 minutes administered, while the control groups did not receive any intervention. The gathered data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA).
  Result
  The result of the analysis of variance showed that the training of empathy skill (P=0/001, F=157/32) and anger management (P=0/001, F=21/95) as compared with control groups were effective in reducing the aggressiveness of the female student's aggression. In addition, the result of the LSD follow up test showed that the decrease in dependent variable in compared to the control group was significant in the experimental groups (P = 0.001), but the difference in the effect of the experimental groups was not significant. Therefore, the efficacy of empathy skills training and anger management were mention to Education experts.
  Keywords: empathy, anger management, aggression, students