فهرست مطالب

علوم و مهندسی آب و فاضلاب - سال دوم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • همکاران
 • صفحات 2-2
 • مقالات علمی
 • شروین شاهوی *، علی ترابیان صفحات 3-13
  طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، آب آشامیدنی سالم در طی مصرف نبایستی خطری را متوجه سلامت مصرف کنندگان کند. هدف تحقیق حاضر بررسی راهنماهای موجود در زمینه استانداردهای کیفی آب آشامیدنی به منظور ارتقاء استانداردهای کشوری، می باشد. برای نیل به این هدف ضمن بررسی استانداردهای فعلی کشور در زمینه کیفیت آب آشامیدنی یعنی استاندارد 1053 و استاندارد 1011 موسسه استاندارد، چند استاندارد معتبر بین المللی شامل استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و اتحادیه اروپا مورد مطالعه قرار گرفتند. استانداردهای موجود در کشور با این استانداردهای بین المللی مقایسه شده و مغایرت ها در قالب جداول ارائه شده اند. ضمن این مقایسه مشخص شد که استانداردهای حال حاضر کشور فاقد مواردی مانند نوع نشان گرهای کیفی موجود در آب به تفکیک منابع آب و همچنین پیشنهاداتی برای پایش درون شبکه می باشند. پیشنهاد می شود استاندارد تدوین شده در کشور در قالب دو مجموعه استانداردهای اولیه الزام آور شامل آلاینده های تهدید کننده سلامت عمومی و همچنین استانداردهای ثانویه بر عهده شرکت های آب منطقه ای تدوین شوند.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، استانداردهای آب شرب، نشان گرهای کیفی آب، سازمان بهداشت جهانی، استاندارد های کیفی آب ایران
 • محمدحسین صراف زاده *، نرگس شیرویی، امید توکلی صفحات 14-23
  تصفیه و بازیافت آب خاکستری به عنوان یک منبع غیرمتعارف آب، پاسخی مناسب برای افزایش روزافزون تقاضای آب تازه و مقابله با بحران کمبود آب است. در پژوهش پیش رو از سیستم تصفیه فیزیکی- شیمیایی (انعقاد و لخته سازی و ته نشینی) جهت تصفیه و بازیافت آب خاکستری ماشین لباسشویی استفاده شده است. در ابتدا، آزمایش جارتست برای تعیین نوع و مقدار مناسب منعقد کننده ها با استفاده از چهار منعقد کننده آلومینیوم سولفات، آهن (II) سولفات، آهن (III) سولفات و آهن (III) کلرید و در رنج غلظتی 135- 5 میلی گرم بر لیتر منعقد کننده (برحسب غلظت آلومینیوم یا آهن) انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش جارتست نشان می دهد که آلومینیوم سولفات با کمترین مقدار مصرف نسبت به بقیه منعقد کننده ها ( 348/7 میلی گرم بر لیتر برحسب غلظت آلومینیوم سولفات) بهترین راندمان را از نظر حذف کدورت (5/98 درصد) دارد. برای بررسی کارایی سیستم تصفیه، پارامترهای آلاینده از قبیل pH، کل مواد جامد محلول، کل مواد جامد معلق، هدایت الکتریکی، کدورت، نیترات، نیتریت، آمونیاک، فسفات، سورفکتانت آنیونی و نیاز اکسیژن شیمیایی برای آب تصفیه نشده و آب تصفیه شده اندازه گیری شد. حذف کدورت، مواد جامد معلق، نیتریت، نیترات، فسفات، سورفکتانت آنیونی و نیاز اکسیژن شیمیایی به ترتیب به میزان قابل قبول 98/4، 95، 83/5، 75، 91/3، 67 و 69 درصد رسید.. همچنین انعقاد باعث کاهش تنها 21 درصدی pH میشود. لازم به ذکر است که میزان حذف آمونیاک، هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول در این پژوهش بسیار ناچیز بود.
  کلیدواژگان: آب خاکستری، ماشین لباسشویی، انعقاد شیمیایی، آلومینیوم سولفات
 • فایزه یادگاری، الهام عبدالله زاده شرقی *، مهرداد عدل صفحات 24-33
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد سیستم بیولوژیکی ترکیبی بیوراکتور انوکسیک- بیوراکتور غشایی (MBR) هوازی با غشای غوطه ور میکروفیلتر برای حذف نیترات از آب آشامیدنی در طول مدت 34 روز عملیات بود. شرایط عملیاتی زمان ماند هیدرولیکی ثابت 17 و 36 ساعت به ترتیب، برای بیوراکتور انوکسیک و MBR و غلظت نیتروژن نیترات و نسبت کربن به نیتروژن ورودی mg NO3-N/L 9/33 و 2 به ترتیب بود. نتایج آزمایشها نشان داد که درصد حذف نیترات در بیوراکتور انوکسیک در محدوده %97 – 73 بود. غلظت نیتروژن نیتریت در خروجی سیستم ترکیبی نیز در محدودهmg/L 02/0-01/0 بود. غلظت نیترات و نیتریت در خروجی سیستم همواره کمتر از مقدار مجاز سازمان بهداشت جهانی بود. COD خروجی از سیستم ترکیبی همواره کمتر ازmg/L 15 و درصد حذف COD سیستم %1/0±8/92 بدست آمد. همچنین کدورت خروجی سیستم همواره کمتر از NTU 2 بود که نشان دهنده نقش موثر غشا در جلوگیری از خروج مخلوط میکروبی از سیستم بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سیستم بیولوژیکی هیبریدی بیوراکتور انوکسیک- MBR دارای پتانسیل بسیار خوبی در حذف نیترات از آب آشامیدنی می باشد.
  کلیدواژگان: بیوراکتور غشایی، بیوراکتور انوکسیک، نیترات زدایی بیولوژیکی، آب آشامیدنی، نیترات
 • اسرین بهرامی، جعفر مامی زاده *، علیرضا حسینی، حمیدرضا لطفی زاده صفحات 34-40
  هرگاه در خطوط انتقال یا شبکه ها ی توزیع آب ، به هر دلیلی سرعت سیال به طور ناگهانی متوقف شود، امواج فشاری در لوله ها به وجود می آید که این امواج می توانند چندین برابر فشار کار کرد پمپ فشار تولید نموده و موجب به وجود آمدن تنش های زیادی در اجزای شبکه و بروز پدیده ضربه قوچ -گردند. امروزه در کلیه طرح های انتقال آب، مطالعه دقیق ضربه قوچ به عنوان یک امر لازم و ضروری می باشد تا با شناخت کامل اثر آن، برای کنترل اثرات سوء این فرآیند تمهیدات مناسب اتخاذ گردد. در این تحقیق از نرم افزار Water Hammer V8i برای تحلیل ضربه قوچ خط انتقال آب پایانه مرزی شهرستان مهران استفاده شد. مطالعه حاضر در سه مرحله به صورت شبیه سازی بدون تجهیزات حفاظتی، با تجهیزات حفاظتی و تجهیزات پیشنهادی مشاور صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد در حالت بدون تجهیزات حفاظتی فشارهای منفی زیادی در طول خط انتقال بوجودآمده و می بایست کنترل گردند. در مرحله بعدی ترکیب های مختلف تانک ضربه گیر و شیر هوا پیشنهاد گردید. نتایج شبیه سازی های متعدد نشان داد که تانک ضربه گیر 2 متر مکعبی و 3 عدد شیر هوای 50 میلیمتری قادر به کنترل فشار های منفی در طول خط می باشد.
  کلیدواژگان: ضربه قوچ، خط انتقال آب، تانک ضربه گیر، شیرهوا، Water Hammer V8i
 • ابراهیم ابوطالبی شکور *، حسین جمشیدی صفحات 41-47
  در این مقاله تحقیقاتی بر روی 6 روش بر پایه کلر که از پرکاربردترین و موثرترین روش های گندزدایی به شمار میروند انجام و به بررسی مزایا، معایب و مقایسه آنها پرداخته شده است. همچنین توسط اکسل نرم افزاری محاسباتی که هزینه گندزدایی ها در مراحل مختلف تا 5 سال اول را به تفصیل عرضه خواهد کردتهیه شده است. هدف، رسیدن به بهترین شیوه از مناظر اقتصادی و فنی است که دغدغه بسیاری از مشاوران و بهره برداران میباشد. برای رسیدن به این مهم میبایست معیارهایی تعریف و ارزشگذاری شود، با تهیه پرسشنامه خبره و جمع آوری 34 پرسشنامه که از متخصصین در صنعت آب، آبرسانی و گندزدایی آب جمع آوری گردید، اهمیت معیارهای تصمیم گیری را بدست آورده و به کمک روش مقایسه AHP و با مدد گرفتن از نرم افزار Expert choice روش های الکترولیز نمک طعام(مولتی اکسیدانت)، آب ژاول و هیپوکلریناتور به عنوان بهترین روش ها انتخاب شده اند.
  کلیدواژگان: کلر، گندزدایی، مقایسه ahp، اکسپرت چویس
 • همایون مطیعی *، سونیا قاسم نژاد صفحات 48-58
  شکست لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری، باعث نشت جریان از شبکه شده و نه تنها باعث هدر رفت مقادیر قابل توجهی از آب تصفیه شده می گردد، بلکه سبب اتلاف سرمایه های مادی نیز می شود. از مهم ترین متغیر های تاثیر گذار در شکست لوله ها جنس، سن ، طول ، قطر و فشار هیدرولیکی لوله ها نام برده می شود . در این مقاله، از چهار روش آماری، جهت تحلیل این متغیر ها در شکست لوله ها استفاده شده است که هدف یافتن معادلات لازم برای تخمین احتمال شکست لوله‏ ها در آینده و تعیین پارامترهایی است که بیشترین تاثیر را احتمال شکست دارند. این چهار مدل رگرسیونی آماری عبارتند از : مدل رگرسیون خطی، مدل رگرسیون نمایی، مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون لجستیک. به منظور ارزیابی روش های ارائه شده از داده های جمع آوری شده حوادث لوله ها در شبکه توزیع آب ناحیه ی 1 از منطقه ی 1 آب و فاضلاب شهر تهران با تعداد مشترکین بیش از 48500 و طول کل لوله های582702 و متشکل از لوله هایی با جنس و قطر های مختلف ، استفاده گردید و نتایج نشان دادند که از میان مدل های آماری بررسی شده، مدل رگرسیون لجستیک عملکرد بهتر داشته و با احتمال بالاتری می تواند حوادث آینده را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: شبکه های آب شهری، مدل رگرسیون، شکست لوله، نشت، حوادث و اتفاقات
 • همکاران
 • صفحات 59-61
 • صفحات 62-70
 • صفحات 70-70
 • صفحات 71-74
 • صفحات 75-75
 • صفحات 76-77
 • صفحات 78-86
|
 • Pages 2-2
 • Shervin Shahvi *, Ali Torabian Pages 3-13
  Referring the World health Organization definition, a safe drinking water should not threat the consumer health over the lifetime of consumption. The objective of the present study is to investigate the present guidelines in order to improve the Iran drinking water guidelines. To obtain this, the present drinking water guidelines in Iran (named 1053 and 1011 standards) and some well-known guideline (WHO,US EPA and the European Communities) were studied. The Iran guidelines were compared to the other ones and the different points and values were presented as Tables. It was understood that the present drinking water guidelines of Iran do not cover areas such as the water quality indicators based on their resources and lack some suggestions about in-network monitoring plans. It is recommended that Iran guidelines should be revised in two categories: 1. The primary standard including the pollutants threatening the consumers health and the Secondary standards which should be prepared by the local water authorities.
  Keywords: Drinking water, drinking water standards, water quality indicators, World Health Organization, Iran drinking water standards
 • Mohammad Sarrafzadeh *, Narges Shirouei, Omid Tavakoli Pages 14-23
  Purification and recycling of greywater, to make unconventional source, is considered as an appropriate solution for increasing fresh water demand and dealing with water crisis. In this study, physico-chemical treatment system (coagulation, flocculation and sedimentation) was used for treating and recycling of washing machine greywater. At the beginning, to determine appropriate type and concentration of coagulants, jar test was performed using four coagulants including, aluminum sulfate, Iron(II) sulfate, Iron(III) sulfate and Iron(III) chloride in concentration range of 5-135 milligram per liter (according to aluminum or iron concentration) . Jar test results shows that aluminum sulfate with lowest dose in comparison with other coagulants (348/7 milligram per liter according to aluminum sulfate concentration) has best efficiency in turbidity removal (98/5 percent). To evaluate the efficiency of treatment system, parameters such as pH, total dissolved solids, total suspended solids, electrical conductivity, turbidity, nitrate, nitrite, ammonia, phosphate, anionic surfactant and chemical oxygen demand (COD) were measured for both untreated and treated water. Removal of turbidity, suspended solids, nitrite, nitrate, phosphate, anionic surfactant and chemical oxygen demand (COD), respectively, reach to an acceptable level of 98/4, 95, 83/5, 75, 91/3, 67 and 69 percent. Also coagulation reduces pH only 21 percent. It should be noted that the removal of ammonia, electrical conductivity and TDS in this study was negligible.
  Keywords: Grey Water, Washing machine, Chemical Coagulation, Aluminum Sulfate
 • Faeze Yadegari, Elham Abdollahzadeh Sharghi *, Merdad Adl Pages 24-33
  The main aim of the present study was evaluating the performance of a biological hybrid system comprising anoxic bioreactor and aerobic membrane bioreactor (MBR) with immersed micro-filter membrane for the nitrate removal from drinking water during 34 days of operation. Operational conditions were constant hydraulic retention time equal to 17 h and 36 h for anoxic bioreactor and MBR, respectively, influent nitrate-N concentration of 33.9 mg NO3-N/L, and C/N ratio equal to 2. The results demonstrated that nitrate removal efficiency in anoxic bioreactor was in the range of 73-97%. The effluent nitrite-N concentration from the hybrid system was in the range of 0.01-0.02 mg NO2-N/L. Both nitrate and nitrite concentrations in the effluent of system were always below the the World Health Organization (WHO) limit. The effluent chemical oxygen demand (COD) of the hybrid system was always less than 15 mg/L and COD removal efficiency of the system was 92.8±0.1 %. The effluent turbidity was also less than 2 NTU that represented membrane efficacy in preventing microbial mixture washout. The results of this research show that hybrid biological system of anoxic bioreactor-MBR has a very good potential for removing nitrate from drinking water.
  Keywords: Membrane bioreactor, Anoxic bioreactor, Biological denitrification, Drinking water, Nitrate
 • Asrin Bahrami, Jafar Mamizadeh *, Alireza Hosseini, Hamidreza Lotfizadeh Pages 34-40
  Whenever and for any reason the velocity of the fluid ceases in the transfer line or water distribution networks, pressure waves will form in the pipe lines, which can produce a pressure several times more than a pressure pump’s output and lead to a great deal of tension on network’s components, which in turn will cause the water hammer phenomenon. Today, in every water transfer project, a detailed study on the water hammer phenomenon is essential, so that with a full recognition of this process’s adverse effects, the adequate measures would be taken to deal with it.This study uses Water Hammer V8i software to analyze the water hammer of Mehran city’s border terminal water conveyance pipe. The study was executed in 3 phases of simulation with protective equipment, without the protective equipment and with consultant’s recommended equipment. The results indicate that in the phase without the protective equipment, a great deal of negative pressure builds up along the water conveyance pipe line that needs to be controlled. In the next step, various combinations of Hydropneumatic tank and air valves were suggested. The results of several simulations showed that a 2 square meter Hydropneumatic tank and 3 fifty millimeter air valves will be capable of controlling the negative pressure along the pipe line.
  Keywords: water hammer, in Water Conveyance, Hydropneumatic Tank, Water Hammer V8i
 • Ebrahim Aboutalebi Shakour *, Hosein Jamshidi Pages 41-47
  In this paper, research on six chlorine-based methods, which is one of the most widely used and effective methods of disinfection, is carried out, the advantages and disadvantages and their comparisons have been investigated.Also provided by Excel, computational software, Which will detail the cost of disinfection in stages for up to five years.The goal is to reach the best of the economic and technical landscape Which is a concern of many consultants and operators.In order to achieve this, nine criteria must be valued, by collecting questionnaires and collecting 34 questionnaires from experts in water, water supply and disinfection systems,Obtain important decision criteriaAnd by way of comparison with the help of software AHP and Expert choice .In order of preference by electrolysis of sodium chloride (Multi-oxidant), bleach(Sodium hypochlorite as a disinfectant) and hypochlorinator (Calcium hypochlorite) as best practices from the six of the most effective methods that are chlorine-based disinfection methods achieved.
  Keywords: Chlorine, Disinfection, AHP, expert choice
 • Homayoun Motiee *, Sonay Ghasem Najad Pages 48-58
  Pipes failure events in the water distribution networks provide leakage of water. Failures cause the loss of significant fresh water and investments losses. The most important parameters are: material, age, length, diameter and hydraulic pressure. In this paper four statistical methods have used for analyzing pipe incidents, with the goal of estimation of failure probability in future, with finding the most influences parameters in the incidents. The statistical regression models using in this research are linear regression model, exponential regression model, Poisson regression model , and Logistic regression model . For evaluation of the models, the data of a pilot in the first district of the Tehran’s Water and Wastewater Company with more than 48500 consumers, total pipe length of 582702 meter, different materials and diameters were used. The results demonstrated that the logistic model has a better performance than others to predict the future events with a higher probability.
  Keywords: Water distribution networks, regression model, pipe breakage, Leakage, events
 • Pages 59-61
 • Pages 62-70
 • Pages 70-70
 • Pages 71-74
 • Pages 75-75
 • Pages 76-77
 • Pages 78-86