فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سید سینا مهری، امیرعباس رصافی، حسین حق شناس صفحات 1-18
  انتقال محموله ها از شبکه جاده ای به شبکه ریلی موجب کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و تصادفات جاده ای می گردد. احداث بنادر خشک سهم بسزایی در توسعه حمل ونقل ترکیبی و استفاده از مزایای هر دو سیستم ریلی و جاده ای دارد. در این پژوهش مدل جدیدی از مکان یابی هاب در ترکیب با روش تحلیل پوششی داده ها برای شبکه های حمل ونقل ترکیبی کالاهای کانتینری (ریلی-جاده ای) از نقطه نظر سیستم ریلی ارائه شده است. شاخص های درنظر گرفته شده در روش تحلیل پوششی داده ها بر اساس خروجی های مدل مکان یابی هاب همچون مجموع هزینه کل سفرهای شبکه، حجم مسیرهای ریلی، کانتینر کیلومتر ریلی و طول مسیرهای ریلی تعیین گردیده اند. مدل پیشنهادی بر روی شبکه حمل کانتینری کالا در ایران پیاده گردید. 40 سناریو مختلف بر اساس تعداد بنادرخشک (2 تا 5) و درصد تخفیف مسیرهای ریلی (0% تا 90%) برای مکان یابی بنادرخشک در ایران بررسی گردید. پیاده سازی مدل تحلیل پوششی داده ها بر نتایج سناریوهای مکان یابی نشان داد، سناریوهای احداث دو بندرخشک و اعمال 0%، 10% و 30% تخفیف در مسیرهای ریلی، سناریوهای کارا در شبکه ایران می باشند. مقایسه کیفی امکانات موجود در بنادرخشک پیشنهادی در این سه سناریو برتر، نشان داد احداث دو بندرخشک در شهرستانهای سیرجان و تهران و اعمال تخفیف 10 درصد در تعرفه مسیرهای ریلی مطلوب ترین سناریو می باشد. در این سناریو کانتینر کیلومتر ریلی پیموده شده در شبکه ریلی برابر 716 میلیون TEU-KM و طول مسیرهای ریلی استفاده شده برابر 3731 کیلومتر و متشکل از سه محور بندرعباس- سیرجان ، سیرجان- تهران و تهران- بندرماهشهر خواهد بود.
  کلیدواژگان: بندرخشک، مکان یابی هاب، تحلیل پوششی داده ها، حمل ونقل کانتینری
 • علیرضا نوری، فریدون مقدس نژاد، علی خدایی صفحات 19-27
  یکی از مهمترین خواص بین لایه های روکش و روسازی قدیمی که می تواند عملکرد روکش را به طور کامل تحت الشعاع قرار دهد مقاومت برشی بین لایه ها است. آزمایشهای زیادی برای اندازه گیری این مقاومت ابداع شده اند اما آزمایش استانداردی برای اندازه گیری این مقاوت برشی وجود ندارد. یکی از واقع بینانه ترین روش ها برای ارزیابی خواص برشی بین لایه های روسازی ارزیابی مقدار سختی برشی و همچنین افت مقدار سختی برشی بین لایه های روسازی تحت بارگذاری نوسانی است. در این پژوهش آزمایش ابداعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که توسط دستگاهی موسوم به AUT-SLT انجام می گیرد مورد ارزیابی آماری جهت سنجش تکرار پذیری نتایج و همچنین مورد مقایسه با نتایج ارائه شده با تحقیقات پیشین قرار گرفت. نتایج آزمونهای آماری بیانگر تکرار پذیری و همچنین مشابهت فرم نمودار حاصل با نمودارهای حاصل از تحقیقات پیشین می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت برشی، سختی برشی، نوسانی، روکش آسفالتی
 • مقصود پوریاری، نعمت حسنی، احمدرضا محبوبی اردکانی صفحات 29-43
  در این مقاله با مشخصات یک زلزله احتمالی ، رابطه ای جهت سنجش سطح دسترسی حمل و نقل محله های شهر تهران ارائه گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات مرتبط با شبکه معابر، جمعیت، ساختمان، خطر لرزه ای، مراکز درمانی، شبکه مناسب برای تحلیل در محیط نرم افزار gisفراهم گردید.پس از تعیین مرکز هندسی محله ها (جمعا 32 محله) به عنوان نقطه مبدا تعیین گردید و با تعیین مراکز درمانی محدوده مطالعه(جمعا 45 نقطه ) به عنوان نقطه مقصد تعیین گردید. میزان سرعت سفر در محدوده 5کیلومتر بر ساعت تا 20 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد.
  انسداد معابر در اثر فروریزش ساختمان نیز با تعبیه موانعی ( نقطه ای، خطی و پلی گون) شبیه سازی گردید. با توجه به نتایج تحلیل شبکه که در چهار بازه زمانی 10، 15 ،30 و45 دقیقه صورت گرفت، مشخص شد در بازه زمانی مزبور هر محله چند فرصت دسترسی دارد و تغییرات فرصت دسترسی با توجه به افزایش زمان آستانه به چه میزان است .
  این تحلیل با در نظر گرفتن موانع در همان بازه های زمانی انجام شد. نتایج نشان داد، افت سطح دسترسی محسوس است لیکن الگوی فراز و فرود شاخص در اغلب موارد از وضعیت بدون مانع پیروی می کند.همچنین نتایج بررسی شاخص در کل محدوده که از جمع این شاخص برای 32 محله بدست آمده نشان داد با گذشت زمان مقدار شاخص با شدت بیشتری افزایش یافته لیکن این شدت در شرایط بدون مانع نسبت به شرایط با مانع از رشد بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: زلزله، دسترسی، مرکز درمانی، حمل و نقل، هزینه سفر
 • حمید ماجدی، شیوا شادکام صفحات 45-58
  امروزه حمل و نقل شهری یکی از ارکان اصلی مبحث پایداری تلقی می گردد. حمل و نقل در واقع موضوعی محوری در زندگی ما و نیز یکی از مشکلات جدی است که با آن رو به رو هستیم. با توجه به اینکه بافت قدیمی محلات با مشکلات متعدد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است، بنابراین سهولت دسترسی فیزیکی و بصری، می تواند موجب ارتقا سطح شاخص های کیفیت محیط شود. مقاله حاضر از لحاظ هدف به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است. شیوه جمع آوری داده-ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام شده است. این مقاله با هدف اصلی بررسی ضرورت پایداری حمل و نقل در محله زندهای همدان در جهت ارتقا کیفیت محیطی درصدد آن است، ضمن مطالعه ادبیات نظری، به این پرسش اساسی که پایش شاخص های حمل و نقل پایدار در محله زندها می تواند سبب ارتقای شاخص های کیفیت محیط شهری گردد، پاسخ دهد. در ابتدا شاخص های حمل و نقل نقل پایدار و شاخص های کیفیت محیط شهری مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از چک لیست دودویی طراحی شهری میزان ارتباط شاخص ها با یکدیگر مشخص گردید که یافته های تحقیق نشانگر آن است که شاخص های حمل و نقل پایدار می تواند باعث ارتقای کیفیت محیط شهری شود. در این ارزیابی به ترتیب
  شاخص های کیفیت محیطی، پیاده مداری و امنیت دارای بیشترین تاثیر بوده اند.
  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، کیفیت، محیط های شهری، همدان
 • شیده احتشام راد، محمود صفارزاده، امیررضا ممدوحی، سروشا صفارزاده صفحات 59-67
  در شرایطی که والدین تصمیم گیرندگان نهایی در مورد شیوه انتخاب سفر فرزندانشان به مدرسه هستند، شیوه سفر خود آن ها نیز متقابلا تحت تاثیر نیازمندی های سفر فرزندانشان است. این مقاله نشان می دهد چگونه یک مدل هم فزون قادر است میزان استفاده از وسایل نقلیه همگانی را برای سفرهای روزانه (کاری و تحصیلی) در سطح خانوارها توصیف نماید. نمونه ای متشکل از 4000 خانوار (با نرخ بازگشت 39/47 درصد) با استفاده از پرسش نامه های کاغذی مورد پرسش گری قرار گرفت. هر خانوار الزاما دارای یک فرزند در مقطع ابتدایی بوده است. آمار توصیفی داده ها نشان می دهد تنها 732 نفر از والدین (39 درصد) برای سفرهای کاری و 216 نفر از فرزندان (11 درصد) برای سفرهای تحصیلی، سه بار در هفته یا بیشتر از وسیله نقلیه همگانی استفاده کرده اند. در این مقاله یک مدل معادله ساختاری با الهام از تئوری رفتار رنامه ریزی شده برای توصیف استفاده از حمل و نقل همگانی در سفرهای روزانه ارائه شد. نتایج بر جنبه «قصد» در استفاده از حمل و نقل همگانی تاکید دارد. کنترل درک شده رفتاری، عادت، دسترسی به زیرساخت های حمل و نقل همگانی، همراهی فرزندان تا مدرسه و فاصله درک شده خانه تا مدرسه از دیگر عوامل موثر در بروز رفتار استفاده از وسایل نقلیه بوده است.
  کلیدواژگان: انتخاب وسیله، حمل و نقل همگانی، سفرهای روزانه کاری، سفرهای روزانه تحصیلی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • امین خواجه دزفولی صفحات 69-85
  استفاده از روسازی دال خط در خطوط راه آهن درون شهری و برون شهری به صورت روز افزون در حال گسترش می باشد. با اینحال تا کنون در آیین نامه های مختلف راه آهن در جهان، روند مشخصی به منظور طراحی و تعیین ضخامت روسازی دال خط ارائه نشده است. در این پژوهش با ایجاد تغییراتی در روش آیین نامه ای آشتو که برای تعیین ضخامت دال بتنی روسازی های بتنی راه و فرودگاه کاربرد دارد، روندی به منظور تعیین ضخامت دال خط راه آهن ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش سختی بستر روسازی دال خط، حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی دال خط کاهش پیدا می کند. افزایش 24 برابری سختی بستر، منجر به کاهش 10 درصدی ضخامت روسازی دال خط می شود. همچنین افزایش ترافیک عبوری از روی دال خط منجر به افزایش حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی می گردد. افزایش دو و چهار برابری ترافیک عبوری به ترتیب منجر به افزایش 12 و 25 درصدی حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی گردید. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با فرض ثابت بودن تمامی پارامترها و تنها با افزایش بار محوری قطار، حداقل ضخامت مورد نیاز روسازی دال خط افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: روسازی دال خط راه آهن، طراحی، خستگی، ضخامت دال بتنی، روش آشتو
 • کریم عباسپور مرزبالی، رضوان باباگلی، برات مجردی، علیرضا عاملی صفحات 87-104
  امروزه با توسعه روز افزون شهری، رشد جمعیت و افزایش تراکم ترافیک، معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهرها، گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ می باشد. پارکینگ های عمومی به عنوان یکی از اجزای مهم یک سیستم حمل و نقل شهری مدرن وظیفه فراهم آوردن سطوحی، برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهری و در نتیجه کاهش شلوغی و راهبندانی های ترافیکی مرکز شهر را بر عهده دارند. سیستم اطلاعات مکانی (GIS) که علم و فناوری تجزیه و تحلیل داده های مکانی هستند، سیستمی مناسب جهت یافتن بهینه ترین مکان جهت احداث پارکینگ های عمومی بشمار می آیند. در این تحقیق پارامترهای موثر در مکانیابی پارکینگ های عمومی از چهار دیدگاه فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از معابر، ارزش ملک، کاربری های مناسب مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. و معیارهای انتخاب شده با استفاده از جفت مقایسه تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در نرم افزار Expert choice نظر سنجی و وزن دهی شدند و بعد از آماده کردن لایه های اطلاعاتی در محیط GIS و با ماژول Raster calculator این معیارها با یکدیگر ترکیب شده و همزمان وزن محاسبه شده از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به لایه ها اعمال شده و در نهایت مکان های مناسب برای احداث پارکینگ های شهری در پنج کلاس بسیار نامناسب تا خیلی خوب طبقه بندی شدند. 15 سایت برای احداث پارکینگ پیشنهاد شدند. همچنین در این تحقیق مشخص شد که پارکینگ طبقاتی موجود شهر بابلسر از مکانی بهینه ای برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: مکانیابی، پارکینگ، سیستم اطلاعات مکانی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • محسن ابوطالبی اصفهانی، امیرمسعود رحیمی، سعید نادی، میثم عادلی مقدم صفحات 105-119
  آنچه متخصصین حوزه حمل ونقل جهان برروی آن اتفاق نظر دارند، دستیابی به الگوی حمل ونقل پایدار در شهرها است. حمل ونقل همگانی تاحد زیادی به عنوان یک گزینه قابل اتکا برای حمل ونقل پایدار درنظرگرفته می شود. جهت افزایش سهم سیستم های حمل ونقل همگانی از سفرهای درون شهری، لازم است تا اقداماتی جهت برنامه ریزی به سمت بهبود مدیریت وافزایش بهره وری آن انجام گیرد. درهمین راستا، مهم ترین مرحله درروند برنامه ریزی این حوزه، اصلاح و یا بازتعریف مسیر خطوط شبکه می باشد. این فرایند به عنوان مرحله استراتژیک جهت مدیریت برنامه های بلندمدت شبکه شناخته می شود. این تحقیق به بیان مدلی جهت تعیین مسیر-بهینه خطوط اتوبوسرانی باهدف افزایش میزان پوشش شبکه در سطح شهر و کاهش تعداد خطوط موازی در خیابان ها می پردازد. بدین جهت ابتدا تعداد9 پارامتر موثر که تاثیر آن هم در مسئله مسیریابی و هم در شرایط منطقه موردمطالعه دیده شده است، انتخاب گردید. پارامترهای درنظر گرفته شده شامل جمعیت تحت پوشش هرخط، مسافران ایستگاه ها، نوع معبر و عرض-عبوری آن، سطح سرویس، سرعت ناوگان اتوبوسرانی، تسهیلات ایستگاه ها، چگالی دسترسی، کاربری اراضی و طول هرلینک می شوند. سپس پارامترهای مذکور با توجه به میزان تاثیرگذاری بر مسئله، به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای و براساس نظر تعدادی از کارشناسان خبره، وزن دهی شده و پس ازآن وزن های به دست آمده جهت انجام عملیات بهترین مسیر وارد برنامه تحلیل شبکه نرم افزار ArcGIS می شوند. به جهت سنجش مدل از داده های شهرستان خمینی شهر به عنوان منطقه موردمطالعه استفاده شده است. نتیجه، ایجاد شبکه جدید با تغییر در مسیر 20خط از خطوط موجود درجهت افزایش 18هزارنفری میزان پوشش شبکه و کاهش 22 کیلومتری طول همپوشانی خطوط می باشد.
  کلیدواژگان: حمل ونقل همگانی، مسیریابی بهینه، شبکه خطوط اتوبوسرانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرایند تحلیل شبکه ای
 • علی محمدی، سیده عالیه موسوی، سحر محمدی صفحات 121-138
 • پریسا بازدار اردبیلی صفحات 139-147
  سرمایه به عنوان یک عامل مهم در تولید، نقش اساسی و تعیین کننده ای در فرآیند تولید تمامی بخش های اقتصادی دارد. از طرفی با توجه به اهمیت گسترش شبکه ی حمل ونقل ریلی و نقش آن در اقتصاد، سرمایه گذاری در این بخش نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور دارد. به همین منظور در این مقاله ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای بخش حمل ونقل ریلی کشور در دوره 1391-1353، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. در ادامه تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک و الگوی خود رگرسیون برداری و نرم افزارهای Microfit و Eviews تخمین زده شده است. نتایج حاصل از محاسبه معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید نشان می دهد که این نسبت معادل 084/1 بوده است و این بدان معنی است که برای تولید یک میلیارد ریال ارزش افزوده در بخش حمل ونقل ریلی، نیاز به سرمایه گذاری معادل 084/1 میلیارد ریال لازم است. همچنین نتایج ناشی از تخمین حاکی از آن است که افزایش یک درصد در نسبت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش حمل ونقل ریلی بر تولید ناخالص داخلی آن بخش موجب بالا رفتن نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به میزان 315/0 درصد خواهد شد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، حمل ونقل ریلی، نسبت سرمایه به تولید، مدل رشد نئوکلاسیک، الگوی خود رگرسیون برداری
 • محمدفدایی، علیرضا سرکار صفحات 149-159
  هدف از این مطالعه بررسی رفتار مقاطع آسفالتی ترک خورده با استفاده از مقاطع آزمون خمش نیم دایره می باشد. بدین منظور جهت انطباق شرایط آزمایش با شرایط واقعی، از بارگذاری نیم سینوسی تکرار شونده دارای دو مدت بارگذاری متفاوت و دوره استراحت با نسبت یک در دمای ثابت 20 درجه سانتی گراد استفاده گردید. نمونه های آسفالتی مورد استفاده در این آزمایش در دو دانه بندی متفاوت با حداکثر اندازه اسمی سنگدانه 5/12 و 25 میلیمتر می باشند. جهت انجام بررسی ها میزان تغییرمکان قائم و بازشدگی ترک در هر سیکل بارگذاری ثبت و در دو مرحله بارگذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو مرحله بارگذاری، تاثیر حداکثر قطر سنگدانه ها بر تغییرمکان قائم و بازشدگی ترک وابسته به مدت زمان بارگذاری (سرعت بار عبوری) می باشد. در مدت بارگذاری کوتاه تر و مرحله اول بارگذاری، مخلوط با سنگدانه به قطر کوچکتر و در مرحله دوم بارگذاری مخلوط با قطر سنگدانه بزرگتر مقاومت بهتری از خود در برابر تغییر مکان قایم نمایش دادند. همچنین در هر دو مرحله بارگذاری، گسترش ترک سریع تر از تغییرمکان قائم می باشدکه می تواند بیانگر رشد سریعتر ترک خوردگی خستگی نسبت به شیارشدگی در مقاطع ترک خورده باشد.
  کلیدواژگان: آزمایش خمش نیم دایره، بارگذاری موجی شکل، مقاطع ترک خورده، مکانیک شکست
 • همت ویسی، سیدحبیب الله طباطباییان*، پریوش جعفری صفحات 161-176

  شرکت ها در فضای رقابتی محیط امروز، دائما نیازمند ارائه پیشنهادهای جدید برای مشتریان می باشند و لذا یا باید مدل کسب و کار خود را به طور دائم تغییر دهند؛ و یا باید بپذیرند که اندک اندک سهم بازار خود را به رقبای دیگر واگذار نمایند. در این خصوص شرکتهای ریلی باری نیز از این موضوع مستثنی نبوده و لازم است تا مدل کسب و کار خود را با روش های نوین ارتقاء دهند. از آنجا که سند چشم انداز کشور، تحقق جابجایی بار تا 91 میلیون تن را در افق 1404 برای بخش باری ترسیم کرده است، لذا برای دستیابی به این مهم لازم است که مدل کسب و کار دائما مورد بازنگری قرار گیرد. برای این کار، لازم است تا ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار کاملا شناسایی گردند که به این مهم در این مقاله پرداخته شده است. هدف این مقاله، استخراج ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار شرکتهای ریلی باری و تعیین نحوه تعامل بین ابعاد است. به این منظور، پس از بررسی ادبیات، 9مصاحبه عمومی و 7 مصاحبه خاص با خبرگان ریلی صورت گرفت. سپس با روش تحلیل محتوی، کدگذاری باز و محوری صورت گرفت و 122 مولفه برای مدل کسب و کار بخش ریلی باری استخراج گردید. به جای انجام کدگذاری گزینشی، با بررسی ادبیات، ابعاد مختلف کسب و کار استخراج و با در نظر گرفتن مولفه های بدست آمده در تحقیق، 10 بعد جهت پوشش دادن کلیه مولفه ها انتخاب گردید. با توجه به بالا بودن تعداد مولفه ها، دو مرحله دلفی توسط 7 نفر متخصص داخلی و خارجی انجام و با نظر خبرگان، مولفه های نهایی حاصل گردید. CVI و CVR پرسشنامه با استفاده از 8 نفر خبره دیگر محاسبه شده و مولفه ها بازهم تقلیل یافت. سپس با استفاده از نظر 6 نفر دیگر از متخصصین حوزه ریلی باری و با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری، مدل تعاملی بین ابعاد مختلف مدل به دست آمد.

  کلیدواژگان: ابعاد مدل، شرکتهای باری، مدلسازی تفسیری ساختاری، مدل کسب و کار، مولفه های مدل کسب و کار
 • محسن فرقانی، محمدعلی وحدت زاد، احمد صادقیه صفحات 177-194
  یکی از مباحث مهم مدیریت عملیات در زنجیره تامین، مساله مسیریابی-موجودی است که تلفیقی از مدیریت موجودی و برنامه ریزی حمل ونقل می باشد. با توجه به ادبیات موضوع، این مقاله یکی از ویژگی های کاربردی مسایل مسیریابی تحت عنوان «حمل در بازگشت» که مشتریان به دو گروه خط رفت (تحویل کالا) و خط برگشت (دریافت کالا) تقسیم بندی می شوند، را با مساله مسیریابی-موجودی چند-محصولی، چند-دوره ای، چند-وسیله ای ترکیب نموده و امکان کمبود و پس افت وجود ندارد. استراتژی مسیریابی از نوع ارسال در طی مسیر است. مساله از نوع چند جمله ای نامعین سخت (NP-hard) می باشد و زمان حل آن توسط روش های دقیق با بزرگتر شدن ابعاد مساله به صورت نمایی افزایش می یابد. لذا در این مقاله پس از آشنایی با پیشینه تحقیق، یک مدل ریاضی جدید مبتنی بر برنامه ریزی عددصحیح مختلط ارایه و در ادامه یک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک کارا برای حل آن پیشنهاد شده و در پایان به تحلیل نتایج عددی حاصل از این الگوریتم برای مسایل آزمون پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، چند محصولی، حمل در بازگشت، مسیریابی، موجودی، ناوگان ناهمگن
 • رضا مویدفر، مجتبی رحمانیان صفحات 195-214
  شرایط ترافیکی امروز به ویژه در کلان شهرها، گسترش حمل ونقل همگانی را بهترین راهکار تلقی می کند و باید مردم را به استفاده از آن ترغیب نمود. این مهم نیازمند کاهش زمان سفر توسط حمل و نقل همگانی نسبت به زمان سفر توسط وسایل نقلیه شخصی می باشد. حمل و نقل ریلی یکی از شیوه های مهم حمل ونقل همگانی درون شهری می باشد که بخش مهمی از زمان سفر را تشکیل می دهد. طرح پرش-توقف یکی از طرح های سرعت بخشی به سیستم های قطار شهری می باشد که پس از بررسی و در صورت به صرفه بودن با کمترین هزینه ی زیرساختی قابلیت اجرایی خواهد داشت. بدین صورت که قطارهای حاضر در خط مورد نظر به دو نوع A و B و ایستگاه ها نیز بر اساس حجم عبوری مسافرین به سه نوع A، B و AB تقسیم می شوند. هر نوع قطار علاوه بر توقف در ایستگاه های هم نام خود، در ایستگاه های AB نیز توقف خواهد داشت و از روی سایر ایستگاه ها پرش خواهد نمود. در این پژوهش سعی شده است شیوه ی اجرایی طرح پرش-توقف به نحوی تعیین شود تا زمان سفر بهینه گردد. لذا برنامه ای نوشته و ارائه شده است تا در خطوط مترو پس از ورود اطلاعات مربوطه، بهترین شیوه ی اجرایی این طرح پیشنهاد شود. هم چنین مطالعه موردی در خط2متروی تهران انجام گرفته و در نهایت بهترین شیوه ی اجرای این طرح پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: حمل ونقل همگانی، قطارشهری، مترو، کاهش زمان سفر، پرش، توقف
 • بهروز عبدلی، سیدعلی میرحسنی، فرناز هوشمند صفحات 215-239
  انتشار آلودگی وسایل نقلیه عمدتا به مقدار سوخت مصرفی، نوع سوخت و مسافت پیموده شده بستگی دارد. استفاده از منابع انرژی جایگزین یکی از راه های مقابله با گازهای گلخانه ای و آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت است. کمبود زیر ساخت هایی نظیر جایگاه های سوخت گیری، یکی از موانع اصلی پذیرش وسایل نقلیه با سوخت جایگزین است. در این مطالعه به عنوان یک رویکرد عملی در دوره گذر، مدلی برای گسترش مساله مسیریابی به وسایل نقلیه سبز معرفی می کنیم. این یک مساله NP – سخت است. بنابراین، حل نمونه های با اندازه واقعی در یک زمان مناسب به سختی امکان پذیر است. برای حل نمونه های بزرگ، روشی مبتنی بر الگوریتم تجزیه بندرز معرفی و آن را به کمک برش های معتبر بهبود می دهیم . اجرای الگوریتم پیشنهادی روی مسائل تصادفی نتایج قابل قبولی را در زمان مناسب ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه سبز، وسایل نقلیه با سوخت جایگزین، گازهای گلخانه ای، برش های معتبر، تجزیه بندرز
 • عاطفه ژاله، امیررضا ممدوحی صفحات 241-256
  سفرهای تحصیلی دانش آموزان در مقایسه با سفرهای کاری از مطالعات کمتر توسعه یافته حمل ونقلی است. بیشتر مطالعات سفرهای تحصیلی به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی و محیطی موثر بر شیوه های سفر تحصیلی پرداخته اند. پژوهش اندکی در زمینه انتخاب وسیله سفرهای تحصیلی کودکان با تمرکز بر متغیرهای پنهان و به خصوص سرویس مدرسه مشاهده می شود. هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی عوامل پنهان روانشناختی در کنار سایر متغیرهای آشکار موثر بر تمایل والدین به سرویس مدرسه در سفر تحصیلی کودکان است. داده های این پژوهش حاصل از پرسشگری والدین دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی در سال 1393 در 28 مدرسه دخترانه و پسرانه (دولتی و غیردولتی) در نواحی هفت گانه آموزش و پرورش شهر مشهد است. مدل سازی معادله ساختاری برای انتخاب شیوه ی سرویس مدرسه با 625 داده ی پرسشنامه و با استفاده از نرم افزارAMOS ، نتیجه می دهد، نگرانی درک شده والدین نسبت به شیوه ی سرویس مدرسه در سفر تحصیلی، اثر منفی و نگرانی درک شده والدین نسبت به شیوه ی پیاده روی اثر مثبت در تمایل آنان در انتخاب سرویس مدرسه دارد. شدت حادثه و احتمال تصادف درک شده از شیوه ها، نگرش والدین نسبت به فرهنگ، ایمنی ترافیک، صلاحیت کودک و عوامل محیطی و ترافیکی در انتخاب شیوه ی سرویس سفر دانش آموزان از سوی والدین موثر شناخته شده اند. امید است، نتایج این نوع مطالعات در برنامه ریزی هرچه بهتر سفرهای تحصیلی به مدیران و برنامه ریزان شهری یاری رساند.
  کلیدواژگان: عوامل پنهان، معادله ساختاری، سفر تحصیلی دبستان، سرویس مدرسه
 • سید کمال اردهالی زاده، علی پایدار، علیرضا عاملی، سید روح الله معافی مدنی صفحات 257-277
  در این تحقیق خرابی های روسازی و عوامل موثر در تعداد تصادفات بررسی شد. پارامترهایی نظیر ، عرض باند ،متوسط ترافیک روزانه، شاخص ناهمواری و خرابی های روسازی ، طول قطعه و سرعت وسائل نقلیه در 19 محور اصلی بین شهری در استان تهران بررسی و با استفاده از نرم افزار SPSS ارزیابی شد. همچنین بعنوان هدف دیگر این تحقیق ،رابطه فوق پس از اجرای عملیات نگهداری مجددا مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که ضمن ارائه یک مدل رگرسیون جدید ، میزان تصادفات به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. بر اساس این نتایج ، خرابی های روسازی و از بین آن ها شاخص IRI به میزان بالایی بر روی تصادفات موثر بوده و تاثیر عملیات نگهداری بر روی تصادفات به گونه ای بود که توانست در کل شبکه 60 درصد کاهش ایجاد نماید. تحقیق کلان حاضر، کل راه های استان تهران را بررسی کرده و نتایج مدیریتی مناسبی را در پی خواهد داشت. همچنین چند رابطه با در نظرگیری پارامترهای فوق برای قبل وبعد از عملیات نگهداری ارائه شد و با یکدیگر مقایسه گردید. خرابی های روسازی به میزان بالایی بر روی تصادفات ناشی از عامل روسازی موثر بوده و میزان کاهش ایجاد شده نیز برای تصادفات مربوط به روسازی است. دو روش تحلیل رگرسیونی و لگاریتمی برای تطابق متغیرها با توزیع در مدل های موجود ارائه شد. میزان تصادفات بعد از عملیات نگهداری برای روش تحلیل رگرسیونی و لگاریتمی، به ترتیب به حدود 0.40 و 0.52 برابر حالت قبل از عملیات نگهداری رسیده است و این بیانگر کاهش 60 و 50 درصدی در تصادفات ناشی از خرابی های روسازی ها است. با مقایسه نتایج، هر دو نوع رویکرد آماری توانایی پیش بینی تصادفات پس از انجام عملیات نگهداری را با وجود داده ها داشته و روش تحلیل رگرسیونی نتایج بهتری به میزان ده درصد کاهش تصادفات را نشان داده است.
  کلیدواژگان: تصادفات، ترافیک، خرابی روسازی، عملیات نگهداری، وضعیت روسازی
 • بهمنیار ممنون، علی عبدی صفحات 279-296
  دانه بندی مصالح سنگی در واقع استخوان بندی و ساختار اصلی مخلوط آسفالتی را تشکیل می دهد و از مهمترین عوامل ایجاد مقاومت در برابر خرابی روسازی است. مصالح سنگی درصد زیادی از یک مخلوط آسفالت داغ را تشکیل می دهد.در نتیجه خصوصیات مصالح سنگی مخلوط، تاثیر بسزایی بر خصوصیات مخلوط تهیه شده از آن می گذارد. مطالعه
  ضر با عنوان، تحلیل فنی استفاده از انواع دانه بندی نوع پیوسته، باز، متخلخل مصالح سنگی در رویه های آسفالتی داغ، یکی از اولین مطالعاتی است که در آن سه نوع دانه-بندی باز، پیوسته و متخلخل در ساخت بتن آسفالتی، با هم مقایسه میگردند. هدفی که در این تحقیق مد نظر است، ارتقا عمر و عملکرد آسفالت در کشور و خصوصا در استان بوشهر با استفاده از دانه بندی های رایج در ایران و تعیین دانه بندی مناسب در اختلاط بتن آسفالتی مورد استفاده در شبکه جاده ای استان بوشهر می باشد. برای به دست آوردن قیر بهینه، آزمایش مارشال بر روی 108 نمونه مخلوط مصالح سنگی با تعداد 6 درصد مختلف قیر انجام شد. در نتیجه با توجه به نمودارهای مارشال، استحکام مارشال مخلوط های تهیه شده با قیر بهینه در دانه بندی شماره 2 نوع متخلخل بیشتر از سایر دانه بندی ها و روانی مارشال دانه بندی نوع 5 پیوسته کمتر از سایر دانه بندی ها بود. همچنین بیشترین سختی مارشال مربوط به مخلوط های دانه بندی شماره 1 نوع متخلخل و کمترین آن مربوط به دانه بندی شماره 5 نوع باز می باشد.
 • مجتبی عباسپور، محمد امین کوه بر، همایون یوسفی صفحات 297-305
  در ادبیات مالی، نوسان پذیری قیمت یا هر متغیر را شاخصی از ریسک آن متغیر دانسته و معمولا آنرا با استفاده از انحراف معیار یا واریانس محاسبه می کنند. بر همین اساس، هدف از انجام این مقاله بررسی ساختار نوسانات شاخص های نرخ کرایه کشتی های فله بر خشک و تانکر است. به منظور تحلیل ساختار نوسانات کرایه حمل از شاخص هایBCTI ، BDTIوBDI ، و نیز، یک الگوی کامل واریانس ناهمسانی مشروط خود همبستگی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نوسانات فراوانی در هر سه بازار نرخ کرایه حمل وجود داشته است. همچنین نتایج دوام پایننتر حافظه یک شوک در شاخص BDIرا نشان میدهد که در دوران نوسان قیمتها، ریسک این بازار بسیار کمتر از ریسک کرایه حمل دو بازار دیگر خواهد بود. بر این اساس و با توجه به نظر مارکوییتز، سرمایه گذارانی که قصد خرید سهام شرکتهای حمل کننده فله خشک و یا نفت را دارند، در صورتی که قصد نگهداری بلندمدت سهام داشته و به صورت استراتژیک در بازار سهام فعالیت می کنند، خرید سهام شرکتهای حمل کننده فله خشک ریسک کمتری را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: حمل و نقل، کرایه حمل، محموله
|
 • S.S. Mohri, A. A. Rassafi, H. Haghshenas Pages 1-18
  Transferring of containers from road to rail network leads to some advantages such
  as: reducing fuel consumption, air pollution and road accidents. Construction of Dry Ports has a significant role in the development of multimodal transportation and use rail and road system advantages. In this paper a new Hub Location problem (HLP) in combination with Data Envelopment Analysis (DEA) is presented from standpoint of rail system on a rail-road multimodal network. The indices that are considered in DEA, are provided from HLP outputs including rail routes ' volume, rail container kilometer and rail routes ' length. The proposed model was implemented on Iran container network and 40 different scenarios based on the number of dry ports (2 to 5) and percent discounts on rail routes (0% to 90%) were evaluated. The results showed constructing two dry ports with considering 0%, 10% and 30% discount on rail routes are as efficient scenarios. Comparison of proposed location's facilities demonstrated constructing two dry ports in Tehran and Sirjan and applying 10% percent discounts on rail routes is the optimal scenario. In this scenario the rail routes ' volume, rail container kilometer and rail routes ' length were equal to 780 thousands TEU, 716 million TEU-KM and 3731 KM respectively.
  Keywords: Dry Ports, Hub Location Problem, DEA, Container Transportation
 • A. Noory, F. Moghadasnejad, A. Khodaii Pages 19-27
  One of the most influential properties of a pavement, which can completely change the coating performance, is the shear bonding of the layers. Many experiments have been conducted to measure this resistance, but there is no standard test for measuring this shear strength. One of the most realistic methods for evaluating the shear properties between the pavement layers is the evaluation of the shear stiffness, as well as the loss of the shear stiffness between the pavement layers under cyclic loading. In this research, a pilot experiment in the Amirkabir University of Technology, conducted using a machine called AUT-SLT. The repeatability of the results was statistically evaluated and also compared with the results presented in previous research. The results of statistical tests indicate the repeatability and also the similarity of the diagram form with the previous research charts. Accordingly, the AUT-SLT test can be used as a repeatable and reliable test to find the shear stiffness values in geosynthetic reinforced pavement samples.
  Keywords: Shear Bonding, Shear Stiffness, Cyclic, Asphalt Overlay
 • M. Pouryari, N. Hasani, A. R. Mahboobi Ardakani Pages 29-43
  In this paper, defining a probable earthquake, a calculating measure as transportation accessibility level was presented. After data collecting include: road network, population, building, seismic risk, hospitals; an appropriate network for analysis based on GIS environment was prepared. By determining centroids of each district (totally 32) zone as an origin was selected and the health service center (totally 45) as a destination was determined. Travel speed (in the of range 5km/h - 20km/h) was assumed. Road blockage caused by collapsed building was simulated with point barrier, line barrier and polygon barrier in GIS environment. According the result of network analysis in periods (10, 15, 30, 45 minutes) access to any health service and changing the accessibility by time has been shown. The analysis was performed with blockage condition; the results showed that the accessibility index significantly dropped but the changing index with barriers was similar to without barriers. Moreover, the change rate of entire index in the network without blockage comparing network with blockages links is more sever.
  Keywords: Earthquake, Accessibility, Health Service, Transportation, Travel Cost
 • H. Majedi, Sh. Shadkam Pages 45-58
  Urban transportation is regarded to be the major foundation of sustainability. As a matter of fact, transportation is pivotal in our life and a great challenge we encounter with. As the old texture of neighborhood experiences different problems such as social physical and economical ones, the visual and physical access feasibility promote the level of environment quality indices. The paper at issue is applied in terms of method and analytical-descriptive. The data collection was from library documents and field studies. This paper aims to investigate the necessity of sustainability of transportation in Zandha neighborhood in Hamedan to improve environmental of quality. With the review of theoretical literature, this paper seeks to answer the question how important monitoring transportation indices can improve the urban environment quality. First, the sustainable transportation indices were extracted along with urban environment indicators. Then, using binary check list of urban design, the relationship of indices was determined. The findings show that sustainable transportation indices can increase the quality of urban environment. The environmental quality, pedestrian, orientation and security had the greatest impact, respectively.
  Keywords: Sustainable Transportation, Quality, Urban Environments, Hamedan
 • Sh. Ehteshamrad, M. Saffarzadeh, A. R. Mamdoohi, S. Saffarzadeh Pages 59-67
  While parents are the ultimate decision makers for their children’s mode choice for school trips, their mode choice in return is under the influence of their children’s trips requirements. This paper demonstrates how an integrated model describes transit usage for commuting trips –both work and school trips- in households. A sample of size 4000 households (return rate 47.39 percent) was surveyed via physical questionnaires. Respondents had necessarily at least one child at primary school. Descriptive statistics of data showed only 732 (39 percent) of them use transit for work trips and 216 (11percent) of children use transit for school trips 3 times a week or more. A structural equation model, inspired by theory of planned behavior was utilized to explore a single model explaining transit usage in households. Results emphasis on the intentional aspect of transit usage. Perceived behavioral control showed to be effective as well. Additionally habit, access to transit infrastructure, escorting child to school and distance from home to school showed to be significant.
  Keywords: Mode Choice, Transit, Commuting Trips, Work, School Trips, Theory of Planned Behavior
 • A. Khajehdezfuly Pages 69-85
  Nowadays, railway slab track are widely used in the world. Although according to the railway standards, design process of railway slab track should be performed as design procedure of road rigid pavements, there is no sign of design classical method of the slab track. To respond this need, this research is carried out. AASHTO method is one of the design methods of road rigid pavement. In this paper, to develop a method of slab track design process, some modifications were made in the AASHTO method. The results obtained in this study indicate that the slab track thickness is dependent on the traffic volume, existence of concrete shoulder and subgrade stiffness. When the subgrade stiffness increases 24 times, the slab track thickness decreases 10 percent. Moreover, when the traffic volume was increased 2 and 4 times, the slab track thickness was increased 12 percent and 25 percent respectively. Additionally, the slab track thickness was deceased roughly 5 cm when the concrete shoulder was considered adjacent to the track.
  Keywords: Railway Slab Track, Design, Fatigue, Concrete Slab Thickness, AASHTO
 • K. Abbaspour Marzebali, R. Babagoli, Educator, B. Mojaradi, A.R. Ameli Pages 87-104
  Nowadays¡ with the increasing development of urban¡ population growth and increasing traffic congestion¡ parking shortages of vehicle especially in inner cities¡ suffered most big cities are. Public parking as a component of o modern urban transportation system¡ parking task level¡ to remove static traffic of urban communication system and thus reduce traffic congestion and traffic level are the center of the city. Geospatial information system (GIS) that are science and technology in analyzing spatial dara¡ an appropriate system are considered to find the most optimal place for public parking construction. In this study¡ factors affecting in site selection of public parking studied & analyzed away from four perspectives: centers of travel¡ distance from the street¡ value of the property & appropriate users. And the selection criteria were and weighted surveyed by using analysis hierarchical hierarchical paired (AHP) in expert choice application. And after preparing the information layers in GIS environment¡ these criteria¡ combined to each other with module of raster calculator and at the same time¡ calculated weight applied from AHP process to layers. And 15 sites were proposed for the construction of parking. The study also found that the optimal placement of Babolsar city does not have vertical parking available.
  Keywords: Parking, Site Selection, GIS, AHP
 • M. Aboutalebi Esfahani, A. M., Rahimi, S. Nadi, M. Adeli Moghadam Pages 105-119
  All transportation specialists agree to achieve the sustainable transports pattern in cities. Public transportation plays a crucial role in sustainable transport. It is necessary to do some proceeding for improvements of management and increase productivity, in order to increase its share out of urban transport. In this context, the most important step in changing of bus transit systems quality is modifying or redefining of the lines route. This process is known as strategic step for long-term program management. In this research, 9 effective parameters has been selected to present a model for Determining the optimal route of bus lines on the basic of data Khomeini-shahr of Isfahan which its goal is increasing coverage of bus network in cities, as well as reducing the number of parallel lines in streets. These parameters include Population covered every street, passengers, Type of roads, Level of service, Speed, Facilities of each station, Available density, Land use and length of each link.The selected parameters are weighted according to the impact of the problem, by Analytical Network Process and number of expert ideas, Afterword, the obtained weights are entered in the Network Analysis extension to do New Route operation. Consequently, a new network is established which changes 20 lines of the existing network, increases network coverage more than 18000 persons and declines 22 km overlap of the lines.
  Keywords: Public Transportation, Optimal Routing, Bus Transit System, Geographic Information System, Analytic Network Process
 • A. Mohammadi, S. A. Moosavi, S. Mohammadi Pages 121-138
  Transport industry is one of the important and economic elements of each region. Because, in addition to that it is considered as an important and fundamental part, it affects many other activities of the societies and provides the possibility of appropriate productivity of potential capacity of the country. It is important that which province has more capacities in this industry and may help the managers in making better decisions to allocate resources and facilities and develop planning. Despite the importance of this industry, there has been little study about ranking the provinces in this industry. The aim of this research is to evaluate and rank the provinces in the field of transport. For this purpose, firstly, transport industry is divided to four parts of air transport, sea transport, freight transport, and passenger transport. For each part, appropriate indexes have been determined according to the library studies and interview with experts, and data are derived from valid statistical references. Then, indexes weights have been calculated by using Shannon Entropy in each part and then, with regard to the operation in each of the four parts, the provinces were ranked by using Taguchi Loss Function. This research is a descriptive analytical one, research domain is all provinces of the country, and the time period is the year 2012. According the results, in passenger transport, Semnan Province received the first rank and Yazd Province received the last rank. In freight and air transports, Tehran Province won the first rank and Golestan and Esfahan Provinces respectively had the last rank in these two parts. In sea transport, Hormozgan Province was in the first rank and Khuzestan Province in the last one.
  Keywords: Transportation Industry, Provinces Ranking, Shannon Entropy, Taguchi Method
 • P. Bazdarardebili Pages 139-147
  Capital as an important element in production, a decisive role in the production process of whole economic sectors. Besides, regarding the importance of growing transportation network and its impression on the economy, investment in this division significant role in the growth and prosperity of the irans. Hence, in this paper the beginning of the incremental capital output ratio was used and explained that, for rail transportation sector in the period 1975-2012, the incremental capital output ratio has been figured. The subject of investment in rail transportation sector value added growth with the neoclassical growth model And model Vector Auto Regression and software is estimated Micro fit and Eviews. The results of the calculation of the incremental capital output ratio show that this ratio is equivalent of 1.084 and This means that for producing a billion rials value added in rail transport section need to invest equivalent 1.084 billion rials is necessary. The results of the estimation show that an increase of one percent in the ratio of investment made in the rail transport sector on the gross domestic product this section will be Increase the value added growth rate of 0.315 percent.
  Keywords: investment, rail transportation, incremental capital output ratio, Neoclassical Growth Model, Vector Auto Regressive
 • M. Fadaei, A. Sarkar Pages 149-159
  The purpose of this study is to investigate the behavior of notched asphalt sections by using semicircular bending test. To do this, in order to adapt the test conditions to real conditions, a Haversine loading with two different loading duration and a rest period with a ratio of one at a constant temperature of 20°C was used. Asphalt specimens used in this experiment are in two different grading with a nominal maximum aggregate size of 12.5 mm and 25 mm. In order to carry out the investigations, the vertical displacement and crack opening in each loading cycle were recorded and analyzed in two stages of loading. The results showed that in both loading stages, the effect of the maximum diameter of the aggregates on the vertical displacements and the crack opening depended on the loading duration (speed). In the shorter loading duration and the first loading stages, the mixture with the smaller aggregate diameters and, in the second loading stages, the mixture with larger aggregate diameters, exhibited a better resistance to the rutting. In both stages of loading, crack propagation is faster than vertical displacement, which can indicate a faster growth of fatigue cracking than rutting in notched sections.
  Keywords: Semi Circular Bending Test, Waveform Loading, Notched Specimens, Fracture Mechanic
 • H.Veisi, S. H.A. Tabatabaeiyan, P. Jafari Pages 161-176

  Companies in a competitive environment are constantly need to generate new offers to their customers, so they have to constantly change their business model or accept to loss their market share to other competitors. In this regard, rail freight companies are no exception and need to upgrade their business model with new ways. Since the country's vision document has set the transportation volume for freight sector equal to 91 million ton on the horizon of 1404, it is needed that the business model be constantly redesigned to achieve this goal. To redesign the business model, it is necessary to fully identify the dimensions and components of the model, which is dealt with in this regard. After literature review, 9 general and 7 special interviews were held with the experts. The content analysis method was followed and then open/axial coding done and 122 components were extracted for the business model of the freight railways companies. Instead of conducting selective coding, by examining the literature, different business models were extracted and, taking into account the components of the research, 10 dimensions were chosen to cover all the components. Due to the high number of components, two Delphi stages were performed by using 7 internal and external specialists and the final components were obtained by consulting to them. CVI and CVR are also calculated using 8 other experts and the total number of the components is reduced more. Finally using 6 other experts from the field of rail and using the ISM (Structural Interpretation Modeling) method, an interactive model has been obtained among dimensions.

  Keywords: Model Dimensions, Freight Companies, Interpretive Structural Modelling, Business Model, Business Model Components
 • M. Forghani, M.A. Vahdat-Zad, A. Sadegheih Pages 177-194
  One of the key issues in the operational management of the supply chain is the inventory routing problem, which is a combination of inventory management and transportation planning. According to the literature review, this paper combines one of the practical features of routing problem named as "backhauls" with the multi-product, multi-period, multi-Vehicle inventory- routing problem. The stock out and backlogging is not allowed in this model. The Strategy of routing is Multiple Delivery Strategy. This problem is non-deterministic polynomial-time hard (NP-hard) and the solution time, using the exact methods, increase exponentially with the increase in the dimensionality of the problem. Therefore, after introducing the research background, a new mathematical model is proposed in the form of the mixed integer programming for the problem defined in this paper. As follows, an efficient meta-heuristic genetic algorithm is provided to solve it. At the end, the numerical results obtained by this algorithm are analyzed using the randomized testing problems.
  Keywords: Genetic Algorithm, Multi-Product, Backhauls, Inventory-Routing, Heterogeneous Fleet
 • R. Moayedfar, M. Rahmanian Pages 195-214
  Today's traffic situation especially in big cities, makes the deployment of public transportation the best solution and the people should persuaded to use it, it requires reducing the travel time by public transportation. The skip-stop plan is one of the accelerator programs for urban train systems that, once examined, and if affordable, will be able to run with the lowest cost of infrastructure. As the trains in the line are divided into two types A and B, the stations are divided into three types A, B and AB according to the passenger traffic volume. Each train, in addition to stopping at its equivalent stations, stops at AB stations and skips to other stations. In this research, we have attempted to optimize the implementation of optimal skip schedules to optimize travel time. So, after entering into the relevant information, a program is written and presented to offer best practices for subway lines. A case study was also conducted on line 2 of Tehran Metro and finally the best way to implement this plan was proposed.
  Keywords: Public Transportation, Subway Lines, Metro, Travel Time, Skip-Stop
 • B.Abdoli, S.A. Mirhassani, F.Hooshmand Pages 215-239
  The vehicle emissions mainly depend on the amount of consumed fuel, type of fuel and traveled distance. One way to combat with greenhouse gases and air pollution associated with oil consumption is to use alternative energy sources. However, the lack of infrastructures such as refueling stations is one of the major barriers to the adoption of alternative-fuel vehicles. In this study, as an operational approach for transition period, we propose a model to extend the vehicle routing problem to green vehicles. This is a NP-Hard problem, and consequently it is very difficult to solve the real-world instances. Therefore, we propose a solving method based on benders decomposition that equipped with a set of valid inequalities. Implementation of proposed algorithm on randomly generated problems leads to acceptable results in a reasonable time.
  Keywords: Green Vehicle Routing Problem, Alternative Fuel Vehicles, Greenhouse Gases, Valid Cuts, Benders Decomposition
 • A. Jaleh , A. R. Mamdoohi Pages 241-256
  School travelling is relatively undeveloped in transport research. More researchers hast identified the socio-economic and environmental characteristics on choice of school travel mode. The main purpose of this study is to determine the role of Psychological factors (latent variables) on school service mode. This study uses a dataset gathered in January 2015 in Mashhad, from 28 elementary schools (including public and private, boys and girls schools) and 820 questionnaires are filled out by the parents. A Structural equation model (SEM) is built by 625 records in AMOS software. SEM results shows that parents who are strongly worried about pupils while walking are more likely to choose school service for school trips. Parents who are highly worried about using school service had the negative effect on choosing school service. The Results suggest that perceived travel time, child birth order, risk perception, perception of environment, children’s competence and cultural factors are all statistically significant in children school service mode choice.
  Keywords: Latent variables, Structural Equation Modeling, Elementary School Travel, School Service
 • S.K. Ardehali Zadeh, A.Paydar, A.R. Ameli, S.R. Moafimadani Pages 257-277
  In this research, we investigate the effective factors and types of pavement deteriorations affecting the number of crashes, including skid resistance, international roughness index (IRI), rutting, cracks, potholes, lane width, average annual daily traffic (AADT), length of segment and speed of vehicles investigated in 19 main urban centers in Tehran province and analyzed using SPSS software. Since investigating the effect of maintenance activities on crash reduction, was the other objective of this study; the mentioned relationship was re-evaluated after the maintenance activities. The regression model revealed a significant drop in crash rate. The results indicate that the deterioration of the pavement and among them the IRI are highly effective in crashes and the maintenance activities reduced crashes in the network by 60%. Since the present research is in the network level and all of the roads in the province of Tehran are considered, they will lead to proper management results. Based on the initial research questions, it can be concluded that there is a significant correlation between crash fatal, pavement deteriorations and traffic. Furthermore the developed relationships could be manipulated to predict after maintenance crashes. The pavement deteriorations and consequently the pavement condition are highly effective in crashes. It should be noted that these crashes are pavement-origin and the rate of reduction is also related to pavement-source accidents. Two regression and logarithmic analysis methods were used to match the variables by distributing existing models. Results revealed that the amount of crashes after maintenance has reached about 0.40 and 0.52 times the state before the maintenance activities, for regression and logarithmic analysis method respectively, which represents 60 and 50% reduction in crashes caused by deteriorations of pavements.
  Existing enough entry data, both models are capable to predict crashes. The regression model is superior with 10% reduction in crashes.
  Keywords: crashes, traffic, pavement deteriorations, maintenance activities, pavement condition
 • B.Y. Mamnoon, A. Abdi Kordani Pages 279-296
  Aggregate gradation of asphalt mixture that makes up the backbone of the main structure and is the most important factors in making resistance of pavement damage. Stone materials constitute a large percentage of a hot asphalt mix. As a result, a mixture of rocky material properties have an influence on properties of provided mixed. The present study with the title of technical analysis of using Dense, Gap and porous Gradation of aggregation in hot mix asphalt is one of the first studies in which three types of gradation open, continuous and porous asphalt concrete construction, are compared with each other. In this study we aim to do is to improve the life and performance of asphalt in the country and especially in Bushehr province by using of common aggregation in Iran and determining the appropriate aggregation in Hot Mix Asphalt used in road network of the province. To obtain optimum bitumen, Marshall Tests was performed on 108 samples of Examples of aggregate blende with the number of 6 percent bitumen. As a result, according to Marshall Charts, Marshall Strength in the aggregate mixture prepared with optimum bitumen in aggregation porous more than any other type of aggregation and mental Marshall Grading Type continuously aggregation was lower than the other. Marshall also the most difficult to mix aggregation type porous No. and the lowest gradation is open number.
  Keywords: Aggregate Gradation, Hot Mix Asphalt (HMA), Marshall Test
 • M. Abbaspour, M. A. Kohbor, H. Yousefi Pages 297-305
  In financial literature, price volatility or any variable is an indicator of the risk of that variable, and it is usually calculated using standard deviation or variance. Accordingly, the purpose of this paper is to analyze the structure of volatility of freight rate in the dry bulk and tanker markets. In order to, examine the structure of the volatility of BDI, BCTI and BDTI indices; full autoregressive conditional heteroscedasticity was used. The results of the research showed that there was high volatility in all three freight markets. Also, the results of the Minimum durability of the memory of a shock in the BDI index indicate that during the volatility of prices, the freight risk of this market will much less than the other two markets. So, and according to Markowitz theory, investors who intend to buy dry bulk or oil tankers shipping companies stocks, if they intend to maintain stocks in long-term and work strategically in the stock market, buying stocks of dry bulk shipping companies will be less risky for them.
  Keywords: Transportation, Freight, Shipment