فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 29 (پاییز 1396)
 • پیاپی 29 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد بامنی مقدم *، سعیدرضا رفیعی صفحات 1-22
  استادان ارکان اصلی دانشگاه ها هستند و ارتقا کیفیت عملکرد آن ها، منجر به ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه ها می شود. از فرایندهایی که به منظور این ارتقا کیفیت انجام می شود، ارزشیابی مدرس است. این مطالعه با هدف تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، روشی را برای ارزشیابی آن ارائه می کند. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395 است که نظراتشان را درباره ی 50 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشکده بیان کردند. به ازای هر عضو هیئت علمی تعداد 6 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شدند که بر این اساس تعداد 300 پرسش نامه تهیه شد. روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی مدل اندازه گیری، مدل ساختاری و 6 فرضیه پژوهش به کار گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار ایموس 22 انجام گرفت. پس از انجام آزمون های مناسب برای تایید مدل و محاسبه ضریب های رگرسیونی استاندارد شده، متغیر توانایی علمی بیش ترین تاثیر و متغیر رعایت نظم و مقررات آموزشی کم ترین تاثیر را بر روی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دارا شدند. همچنین یافته ها بیانگر این است که دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رضایت دارند. در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود روش ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، اعضای هیئت علمی، ارزشیابی
 • سمیه بخشی پریخانی*، مسعود گرامی پور، صادق حامدی نسب صفحات 23-46
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران (2008) در بین دانش آموزان دوره متوسطه انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه بود. نمونه مورد بررسی 350 دانش آموز (200 پسر و 150 دختر) بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه-ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه خوش بینی علمی مدرسه، خوش بینی علمی دانش آموز، خودکارآمدی دانش آموز و انگیزه پیشرفت بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب همبستگی انجام شد.
  یافته ها
  آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی کل مقیاس برابر با 94/0 و 93/0 به دست آمد که حاکی از پایایی مطلوب این مقیاس است. به منظور تعیین روایی واگرا، همبستگی این مقیاس با پرسش نامه های خوش بینی علمی دانش آموز و خودکارآمدی محاسبه شد (88/0 و 84/0) که حاکی از همبستگی مثبت و معنی دار بود. علاوه بر این ضریب همبستگی مقیاس خوش بینی مدرسه و مقیاس انگیزش پیشرفت برابر (93/0) به دست آمد که روایی همگرای مقیاس خوش بینی مدرسه را تایید می کند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود سه خرده مقیاس خودکارآمدی جمعی، اعتماد به والدین و دانش آموزان و تاکید علمی را برای این مقیاس تایید کرده است.
  نتیجه گیری
  مقیاس اندازه گیری خوش بینی علمی مدرسه را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در موقعیت های آموزشی و پژوهشی به کار برد.
  کلیدواژگان: خوش بینی علمی مدرسه، پایایی، تحلیل عاملی، روایی
 • مرجان قوامی، محمدرضا عابدی *، پریسا نیلفروشان صفحات 47-66
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی (صالحی، 1393) و با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی انجام شد.
  روش
  روش این پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 که حدود 158304 نفر بودند. نمونه ی تحقیق شامل 400 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی ساختار عاملی از نرم افزار 20AMOS استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که چهار عامل معدل، نظر دانش آموز، والد و معلم در تعریف موفقیت تحصیلی عینی دارای وزن معنادار و سه زیر مقیاس رضایتمندی تحصیلی، احساس موفقیت تحصیلی و پایستگی تحصیلی در مورد تعریف موفقیت تحصیلی ذهنی دارای وزن معنادار هستند. در نهایت مدل ارائه شده نشان داد که دو آیتم پنهان موفقیت تحصیلی ذهنی و موفقیت تحصیلی عینی در تعریف موفقیت تحصیلی دارای وزن معنادار و قدرتمندی هستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت در نظر گرفتن تنها یک ملاک واحد یعنی معدل، برای ارزیابی پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان همراه با خطا بوده و بهتر است برای سنجش میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان در مدارس، از پرسشنامه موفقیت تحصیلی (صالحی، 1393) استفاده شود.
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، تحلیل عاملی تاییدی، دانش آموزان دبیرستانی
 • اصغر مینایی*، مرضیه حسنی صفحات 67-92
  پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) یکی از ابزارهای پرکاربرد برای سنجش شادکامی و بهزیستی ذهنی افراد است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و بهبود کیفیت اندازه گیری این پرسشنامه با استفاده از مدل اندازه گیری راش به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 212 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی تعدادی از دانشگاه های سطح شهر تهران(139 دختر و 78 پسر) به شیوه در دسترس انتخاب و پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از مدل امتیاز پاره ای(PCM) که جزو مدلهای خانواده راش محسوب می شود و با استفاده از برنامه RUMM2030 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد با انجام نمره گذاری مجدد(تبدیل تعداد مقوله های پاسخ از 6 گزینه به 4 گزینه) و حذف سوالهای شماره 18، 19، و 25، برازش داده ها با مدل راش بطور معناداری بهبود یافت. همچنین جدولی برای تبدیل داده های خام افراد به داده های مقیاس فاصله ای ارائه شد. با استفاده از این جدول می توان داده های خام را به داده های سطح فاصله ای تبدیل کرد و به این ترتیب توان آماری تحلیلهای آماری را افزایش داد. در مجموع نتایج نشان می دهد که با انجام این اصلاحات جزئی در پرسشنامه OHQ دقت و کیفیت اندازه گیری پرسشنامه مذکور را می توان افزایش داد.
  کلیدواژگان: شادکامی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد، مدل راش، روانسنجی
 • مجتبی جهانی فر *، ابراهیم خدایی، جلیل یونسی، امین موسوی صفحات 93-120
  برای تفسیر پذیری بهتر و مقایسه پذیر کردن نمره ی آزمون ها با همدیگر، نمره های خام به دست آمده از خرده آزمون ها را به مقیاس مشترکی تبدیل می کنند که به آن نمره مقیاس گفته می شود. روش های متفاوت خطی و غیر خطی برای تبدیل نمره های خام به نمره های مقیاس وجود دارد. روش های متداول غیر خطی تبدیل نمره های خام به نمره های مقیاس، نرمال سازی و تبدیل آرک سینوس هستند. در این پژوهش که با هدف مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری تبدیل نرمال و تبدیل آرک سینوس انجام گرفته از 10000 داده شبیه سازی شده و 10000 داده واقعی آزمون سراسری سال 1395 ایران بهره برده ایم. به منظور مقایسه این دو روش از نمودارها و شاخص های آماری و همچنین ویژگی های اندازه گیری بر اساس نظریه نمره قوی حقیقی از جمله خطای استاندارد اندازه گیری شرطی استفاده شد. نتایج نشان داد که دو روش تبدیل از ویژگی های متفاوتی برخوردار هستند. گرچه نمره ها در هر دو روش دارای ضریب پایایی بالایی هستند، اما روش آرک سینوس ضمن کاهش نوسان خطا برای سطوح مختلف نمره ها، دارای میانگین خطای استاندارد اندازه گیری شرطی کمتری نسبت به روش نرمال سازی بوده است.
  کلیدواژگان: نمره های مقیاس، نرمال سازی، تبدیل آرک سینوس، خطای استاندارد اندازه گیری شرطی
 • زهرا تنها *، پروین کدیور، جعفر حسنی، محمدحسین عبداللهی صفحات 121-146
  هدف از انجام این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسش نامه ای به منظور سنجش معرفت شناسی شخصی در کودکان بود. بر این اساس، 44 سوال سه گزینه ای به روش نمره گذاری لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی سوالات از طریق نظرخواهی از 10 استاد متخصص مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق اجرا با 50 نفر از دانش آموزان به روش بازآزمایی و به فاصله زمانی یک ماه، 72/0 محاسبه شد. سپس، پرسش نامه روی 472 دانش آموز (217 پسر و 255 دختر) اجرا شد و با استفاده از تحلیل عوامل با روش چرخشی از نوع واریماکس 5 عوامل با مقدار ویژه بالاتر به شرح زیر مشخص شد: سادگی دانش، قطعیت دانش، منبع دانش، نتیجه دانستن و توجیه پذیری دانستن. به منظور تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی اعتبار آن از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش قابل قبولی برای ساختار پنج عاملی پیشنهاد شده نشان داد. همچنین، نمره کل برای همسانی درونی پرسش نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 85/0 بود. با توجه به نتایج به دست آمده، این پرسش نامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده و می تواند به-عنوان ابزاری کاربردی جهت ارزیابی معرفت شناسی شخصی در کودکان استفاده شود.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، معرفت شناسی شخصی، کودکان، اعتبار و روایی
 • فیروز افشارفر، عباس عباس پور *، حمید رحیمیان، سعید غیاثی ندوشن صفحات 147-165
  شایستگی های منابع انسانی امروز یکی از مهمترین نکات کانونی در مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان بود. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مولفه ها برای مفهوم شایستگی های منابع انسانی با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به نبود ابزار مناسب برای اندازه گیری مربوط می شود. تهیه ابزار اندازه گیری معتبر و روا گامی ضروری در حوزه منابع انسانی است. شایستگی های منابع انسانی مدیران سازه ای چند وجهی است که شامل پنج متغیر نهفته می شود.سوالات پژوهشی عبارت اند از :شایستگی های منابع انسانی چه ابعادی را شامل می شود؟با توجه به الگوهای گوناگون، آیا این ابعاد متفاوت است یا خیر؟جامعه آماری 220 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان بودند که با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: شایستگی های منابع انسانی، اعتباریابی، ساخت ابزار، شرکت های دانش بنیان
 • عزت الله قدم پور *، محمد قاسمی پیر بلوطی، باقر حسنوند، زهرا خلیلی گشنیگانی صفحات 167-184
  دف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بود. این مقیاس شامل 17 سوال است که سه مولفه نیرومندی، جذب و وقف آزمودنی ها را می سنجد. آزمودنی های پژوهش 385 نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 95-1394 (186 پسر و 199 دختر) بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بر حسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی به روش مولفه های اصلی و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که با چرخش عامل ها با روش اوبلیمین، سه عامل تایید می شود. همچنین نتایج تحلیل موازی برای شناسایی دقیق عامل ها انجام گرفت که نتایج این تحلیل نیز این سه عامل را مورد تایید قرار داد. بنابراین، تعداد این عامل های بدست آمده و نیز سوالاتی که با این عامل ها بار عاملی بالایی داشتند تا حد زیادی با یافته های مولفین این پرسشنامه همخوان بود. همچنین مشخص شد که کل پرسشنامه و عامل های آن از ضریب پایایی بالایی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، جذب، نیرومندی، وقف خود
 • ملیحه رمضانی*، احمد خامسان صفحات 185-204
  ابزارهای اندکی برای سنجش درگیری تحصیلی، به عنوان یکی از سازه های مهم در یادگیری و موفقیت در تحصیل، وجود دارد و هیچکدام مولفه ی درگیری عاملی را مورد سنجش قرار نمی دهند. هدف پژوهش حاضر، ارائه ی شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی درگیری تحصیلی ریو (2013) برای استفاده در ایران می باشد. پرسشنامه روی 224 دانش آموز (127 دختر و 97 پسر) مقطع متوسطه شهر بیرجند که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب شدند اجرا و شاخص های روان سنجی با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی محاسبه شد. یافته ها نشان داد که پرسشنامه از پایایی مطلوبی (92/0) برخودار است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی باداده ها دارد و کلیه ی شاخص های نیکویی برازش الگوی چهار عاملی زیربنای پرسشنامه را تایید کرد. این عوامل مطابق با پژوهش اصلی، عامل های درگیری عاملی، رفتاری، عاطفی و شناختی نام گرفتند. این نتایج نشان می دهند که پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو با معرفی درگیری عاملی می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش سازه ی درگیری تحصیلی در ایران به کار رود.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، درگیری عاملی، درگیری رفتاری، درگیری عاطفی، درگیری شناختی
 • تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
  میثم صادقی*، محمدرضا فلسفی نژاد، علی دلاور، نورعلی فرخی، احسان جمالی صفحات 205-223
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکرد روانسنجی مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP، و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر رتبه بندی و پایایی روش های وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم(دروس) سوابق تحصیلی از گروه متخصصان مورد نظرخواهی قرار گرفت و با استفاده از تکنیک های تاپسیس و AHP وزن دهی و اولویت بندی شد. در بخش دوم نمرات دروس نهایی سال سوم متوسطه داوطلبان و پذیرفته شدگان رشته های روانشناسی و مشاوره در دگروه علوم انسانی از سازمان سنجش دریافت شد و جهت برآورد نمرات تتا استفاده شد. به منظور مقایسه ی مدل های مختلف وزن دهی و نمره کل سازی، ابتدا گروه نمونه براساس نمرات حاصل از هر سه رویکرد رتبه بندی شده، و از لحاظ شاخص های پراکندگی و میزان تفاوت رتبه ها مقایسه شد. نتایج مقایسه سه رویکرد نشان داد بیشترین واریانس مربوط به روش نمره کل سازی با مدل پیوسته IRT است. نتایج تحلیل آماری مبنی بر آزمون ویل کاکسون جهت مقایسه متوسط رتبه ها نشان داد در حجم نمونه ی کم روش وزن دهی به هر سه روش نسبت به روش وزن های یکسان تفاوت معنادار در رتبه ها ایجاد می کند و بنابراین مدل وزن دهی در رتبه بندی داوطلبان در حجم نمونه کم تاثیر می گذارد. اما بین سه مدل وزن دهی تفاوت معناداری در رتبه بندی داوطلبان مشاهده نمی شود. همچنین نتایج نشان داد در حجم نمونه بالا(2000 نفر) روش وزن دهی به هر سه روش نسبت به روش وزن های یکسان تفاوت معنادار در رتبه ها ایجاد می کند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد نمرات بدست آمده از مدل پیوسته IRT نسبت به دو روش دیگر در رتبه بندی داوطلبان تاثیر متفاوتی می گذارد . نمرات روش IRT پایایی بالاتری نسبت به روش های مبتنی بر نظر خواهی از متخصصان دارد. با این وجود به نظر نمی رسد روش وزن دهی بر میزان پایایی نمرات تاثیر معناداری داشته باشد.
  کلیدواژگان: وزن دهی، نمره کل سازی و رتبه بندی، مدل پیوسته IRT، تاپسیس، AHP
|
 • Mohammad Bameni Moghadam *, Saeed Reza Rafiey Pages 1-22
  Teachers are the main pillars of universities and improving the quality of their performance, contribute to the improvement of education quality. One of the processes in order to improve the quality is the evaluation of teacher. This study aimed to determine and evaluate the factors affecting the quality of teaching faculty and it provides a method for its evaluation. The study population is undergraduate students of School of Economics at Allameh Tabatabai University in 1395 that gave their views about 50 members of faculty. Six students per faculty member were randomly selected that led to 300 questionnaire. Structural equation modeling was used to assess the measurement model, structural model and 6 hypothesis and research data analysis was performed using Amos 22. After performing the appropriate tests to confirm the model and calculating standardized regression coefficients, academic ability was the most effective and discipline and training requirements were minimal impact on the quality of teaching faculty. The findings also show that students are satisfied of educational quality of faculty members of the School of Economics at Allameh Tabataba’i University. At the end, some suggestions are provided to improve methods of evaluation of teaching faculty members.
  Keywords: quality of teaching, faculty, assessment
 • Somayeh Bakhshi Parikhani *, Masoud Gramipour, Sadegh Hamedinasab Pages 23-46
  Objective
  This study aimed to evaluate the psychometric properties of the questionnaire optimism school science Hui et al (2008) conducted among high school students.
  Methods
  This descriptive study population included all male and female high school students. The sample of 350 students (200 boys and 150 girls) who were selected through random cluster sampling. The research school science tools optimism, optimism science student, student self-efficacy and motivation improvement. Data analysis using Cronbach's alpha, composite reliability, exploratory factor analysis and correlation coefficient was used.
  Results
  Cronbach's alpha reliability coefficient of the scale combination of 94/0 and 93/0, respectively, which shows the reliability of this scale is desirable. In addition, a correlation coefficient of optimism school scale and the scale of the achievement motivation (93/0) was obtained which confirmed the convergent validity of optimism school. Exploratory factor analysis of three sub-scale collective self-confidence to parents and students and academic emphasis for this scale has confirmed.
  Conclusion
  Measure optimism school science can be used as a reliable and valid instrument in educational and research MvqytHay used.
  Keywords: Scientific optimism school, factor analysis, reliability
 • Marjan Ghavami, Mohammadreza Abedi *, Prisa Nilfrooshan Pages 47-66
  Purpose
  The purpose of the research is to investigate the factor structure of academic success questionnaire (Salehi, 2014) by confirmatory factor analysis approach.
  Method
  The research method is descriptive. The study population of the research includes all the high school students in Isfahan 2014-15 academic year, that were about 158304 students. The research sample includes 400 male and female students in the academic, who were selected by multi-staged cluster sampling. In order to investigate the factor structure, AMOS 20 software was used.
  Findings: The results from confirmatory factor analysis show that the four factors of average, students’ views, parents and teachers in defining objective academic success are significant and the three subscales of academic satisfaction, a sense of academic success and academic conservation in defining subjective academic success are significant. Finally, the presented model shows that two hidden items of objective academic success and subjective academic success in defining academic success are significant and powerful.
  Conclusion
  Regarding the findings of the research, it is an error to consider only one criterion, namely the average, to evaluate the progress and academic success of students and it is recommended to use the academic success questionnaire (Salehi, 2014) to evaluate the level of academic success of students at schools.
  Keywords: Academic success, Confirmatory factor analysis, High School Students
 • Asghar Minaei *, Marzieh Hasani Pages 67-92
  The current study aimed to improve precision and item functioning of the OHQ by applying Rasch analysis to a sample of 212 participants. A convenience sample of 212 college students (139 girls and 78 boys) from a number of universities in Tehran city completed the OHQ questionnaire. Data were analyzed using Rasch analysis approach using RUMM2030 software. Results indicated that a number of the OHQ items displayed disordered thresholds. Therefore, items were rescored in a uniform fashion to correct the thresholds. Furthermore, three items (18, 19, and 25) displayed poor fit to Rasch model and were removed. Best fit to the unidimensional Rasch model was achieved after rescoring items in uniform fashion and removing items number 18, 19 and 25. Using the ordinal-to-interval conversion tables published here, ordinal OHQ scores can now be transformed to interval level data and thus subjected to parametric statistical analysis without violating fundamental assumptions. The precision of the instrument can be improved significantly by these minor modifications without the need to modify the original response format.
  Keywords: Happiness, Oxford Happiness Questionnaire, Rasch Model, Psychometrics
 • Mojtaba Jahanifar *, Ebrahim Khodaie, Jalil Younesi, Amin Musavi Pages 93-120
  In order to the better interpreting and comparing scores in test batteries the raw scores in each test are converted to a common scale that called scale score. There are different Linear and nonlinear methods to convert raw scores to scale scores. Conventional methods of non-linear converting raw scores to scale scores are normalization and Arcsine methods. In This study that aimed to compare the standard error of measurement in non-linear converting methods we used 10000 random simulated sample data and 10000 random real sample data from Iran university entrance exam applicants.in order to compare converting methods conditional standard error of measurement that called CSEM, frequency charts and statistical indexes like moments was used. The results showed that both methods have different features. Although scores in both methods have high reliability and accuracy but Arcsine method reducing score error undulation for different score levels, also the mean of standard error of measurement for Arcsine scale scores was less than normalized scale scores.
  Keywords: Scale scores, normalizing, Arcsine transformation, conditional standard error of measurement
 • Zahra Tanha *, Parvin Kadivar Jafar Hasani, Mohammad Hosein Abdollahi Pages 121-146
  The purpose of this study was construct and validate a questionnaire to measure personal epistemology in children. Accordingly, the 44 question with Likert scoring method was designed to have three options. Face and content validity was assessed through the survey of 10 experts and its reliability, through the implementation of 50 students to retest interval of one month, was calculated 0/72. Then, the questionnaire was administered on 472 students (217 males and 255 females) and using factor analysis with varimax rotation method revealed five factors with higher eigenvalues: simple knowledge, certain knowledge, source of knowledge, product of knowing and justification of knowing. In order to determine validity and reliability of the scale respectively, confirmatory factor analysis and Cronbach alpha coefficients were used. Results of Confirmatory factor analysis showed a good fit to the proposed five-factor structure. Also, the total score for internal consistency through Cronbach’s alpha, was 0/85. According to the results, the scale has acceptable reliability and validity and can be used as an applicable instrument in assessing personal epistemology in children.
  Keywords: questionnaire, personal epistemology, children, reliability, validity
 • Firouz Afsharfar, Abbas Abbaspour *, Hamid Rahimiyan, Saeed Ghiasi Pages 147-165
  Human resource competencies today are one of the most important focal points in management. The main purpose of this research was to build, validate and validate the HRM questionnaire in knowledge based companies. At present, the definition of the domain, conceptualization and the definition of components for the concept of human resource competencies is faced with a theoretical and methodological ambiguity and the root of many of these ambiguities and complexities is related to the lack of suitable tools for measurement. The provision of valid and effective measurement tools is a necessary step in the field of human resources. Human resource competencies are multidisciplinary structural executives that include five variables. The research topics are: What are the dimensions of human resource competencies? According to different patterns, are these dimensions different or not? Statistical sample of 220 managers of knowledge based companies were selected by census sampling method.
  Keywords: Construction, human resource competencies, knowledge based companies
 • Mohammad Ghasemipirbalooti, Bagher Hasanvand, Zahra Khaliligheshnigani, Ezatolah Ghadampoor * Pages 167-184
  The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the shuffle et al (2002) academic enthusiasm scale. This scale consists of 17 items that the three components of strength, absorbency and measures devoted subjects. Sample consisted of 385 secondary school students of Khorramabad in the academic year 2015-2016 (186 boys and 199 girls) and the sampling was stratified by gender and region. The instrument used in this study shuffle et al (2002) academic enthusiasm scale. To check the validity of confirmatory factor analysis, principal component analysis and to evaluate the reliability of Cronbach's alpha coefficient was used. Factor analysis showed that the aublomin rotation operating with three factors is confirmed. The results of parallel analyzes were performed to identify the exact agent and the results of this analysis also confirmed that these three factors. Thus, the number of operating results and the questions this factor had high loadings largely consistent with the findings of the authors in this questionnaire. It was also found that the reliability of the questionnaire and its factors were high.
  Keywords: academic engagement, absorption, energy, dedication
 • Malihe Ramazani *, Ahmad Khamesan Pages 185-204
  A few tools have presented to assessment academic engagement as one of the important structures in learning and education success, furthermore there is no tools to assess agentic engagement component. The aim of this study is to present psychometric indices of Reeve’s academic engagement questionnaire (2013) for use in Iran. For this purpose, 224 high school students (97 males and 127 females) were randomly chosen by multistage cluster sampling from Birjand city high schools. Psychometric indices were calculated using Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. Results showed that the questionnaire has good reliability (92/0). Confirmatory factor analysis showed that the questionnaire has acceptable fit to the data and indexes of fit goodness for the four-factor model that has formed basis of the questionnaire, was confirmed. These factors were called agentic, behavioral, emotional and cognitive engagement like the original study. The results show that Reeve’s academic engagement questionnaire with the introduction of agentic engagement, can be used as suitable tool in order to measure of academic engagement in Iran.
  Keywords: : Academic engagement, Agentic engagement, Behavioral engagement, Emotional engagement, Cognitive engagement
 • The effect of weighting model on the scoring of educational background and ranking of volunteers entering universities and higher education institutions of the Iran
  Meysam Sadeghi *, Mohammadreza Falsafinejad, Ali Delavar, Noorali Farrokhi, Ehsan Jamali Pages 205-223
  The purpose of the present study was to identify the weight of each of the courses of academic record and scoring based on the psychometric approach of the IRT continuous model and approaches based on the viewpoint of the specialists of Topsis and AHP. The method of this study was a combination. In order to conduct research in the first part, 11 items (courses) of academic background were taken from the expert group and weighed and prioritized using Tapis and AHP techniques. The final third year grades of secondary school students were received from the assessment organization and accepted for psychology and counseling in the humanities group. Theta tests were used to estimate the grades. In order to compare different weighting and grading models, the sample group was first ranked based on scores derived from all three approaches, and compared in terms of dispersion indices and the degree of difference between rankings. The results of the comparison of the three approaches indicated that the most variance is related to the IRT continuous modeling method. The results of Wilcoxon's statistical analysis to compare the average rankings showed that in the small sample size, the weighting method in all three methods produced a significant difference in the rankings compared to the same weight method, and therefore the weighting model in the ranking of the volunteers In small sample size affects. But there are no significant differences between the three weighting models in the candidate ranking. Also, the results showed that in the high sample size (2000 persons), the weighting method in all three methods compared to the same weights makes a significant difference in the rankings. IRT method scores are more reliable than expert-based approaches.However, the weighting method does not seem to have a significant effect on the reliability of the scores.
  Keywords: Weighting, Scoring, Ranking, IRT Continuous Model, Topsis, AHP