فهرست مطالب

آینه پژوهش - سال بیست و هشتم شماره 5 (پیاپی 168، آذر تا اسفند 1396)
 • سال بیست و هشتم شماره 5 (پیاپی 168، آذر تا اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/26
 • تعداد عناوین: 17
|
 • پژوهشی
 • حمید عطایی نظری* صفحات 3-40
  نسبت بین کلام شیعه و کلام معتزله، و بطور خاص مساله تاثیرپذیری کلام امامیه از نظام کلامی معتزله، در زمره بح ثبرانگیزترین مسائل تاریخ کلام شیعه بوده و هست و آراء مختلف و گاه متضادی نیز در باب آن ابراز شده است. در این نوشتار، نخست، دیدگاههای گونا گونی که در چند دهه گذشته از سوی محققان مختلف در خصوص این مساله بیان گردیده بطور خلاصه تدوین و گزارش شده است و پس از آن، نویسنده، دیدگاه منتخب خود در این باره را توضیح داده است. به باور نگارنده، متکلمان رسمی امامیه بطور خاص از زمان شیخ مفید )د: 413 ه .ق.(، به تدریج، در مرحله تبیین و تحریر مسائل اعتقادی و پرداخت به مباحث کلامی، تحت تاثیر «گفتمان کلامی معتزله » قرار داشته اند؛ یعنی در کلا مورزی خود، از ذهن و زبان و بیان و نظام کلامی معتزله بهره گرفته اند، و به شیوه نگرش و نگارش خاص آنها مسائل و مباحث کلامی را ارائه نموده اند، در عین حال که از حیث آموزه ها و اصول اعتقادی مستقل بود هاند. این اثرپذیری، هم بنا به اقتضای دانش کلام مرسوم زمانه آن متکلمان بوده که ایجاب می کرده متکلمان امامی نیز به همان زبان و بیان و سبک معتزلی، کلام ورزی و تکلم کنند، و هم به سبب انتخاب آگاهانه روش کلامی اعتزالی به عنوان برترین روش رایج عصر در پرداخت به علم کلام.
  کلیدواژگان: شیعه، معتزله، امامیه، اثرپذیری، کلام امامیه، کلام معتزله، گفتمان کلامی معتزله
 • رسول جعفریان * صفحات 41-59
  نویسنده در نوشتار حاضر در قالب نهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:•سندی مبنی بر آموزش نگارش سند گواهی سیادت اشخاص که اغلب توسط نقیب النقباء سادات یا کسانی که
  از طرف او در شهرها نقابت داشتند نوشته و گواهی می شد.
  •متن وقف نامه انیس الدوله )همسر ناصرالدین شاه( در نسخه ای از بحارالانوار
  •درباره یک فرمان مذهبی از سوی پادشاه صفوی برای منطقه قفقاز
  •فتوای به برابری ثواب شصت حج با یک ساعت رفتار به عدل حا کم در یک متن ادبی دوره اول قاجاری
  •کریم خان زند و مردی که می گفتند کیمیا می داند
  •نامه نگاری میرفندرسکی و میرداماد به شاه عباس برای رفع ظلم و تعدی از مردم
  •انتخاب والی مرز ایران و ترکمنستان توسط شاه عباس
  •چند یادداشت از سفرهای حج خاندان فیض و یادداشتی درباره درگذشت ملاصدرا
  کلیدواژگان: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون
 • رضا ضیا * صفحات 61-69
  نویسنده در نوشتار حاضر در قالب هشتمین سلسله انتشارات با عنوان اوراق پریشان، چندین مسئله را مطرح کرده است که بدین شرح اند:- نکته ای در باب حکایت پنجم گلستان سعدی )باب عشق و جوانی(
  - نکته ای کوتاه پیرامون کتاب سلیم نیساری در زمینه گزارش غزل های حافظ شیرازی
  - اصلاح غلط رایج در غزل منسوب به حافظ
  - مداقه ای کوتاه بر کتاب حافظ دل ها به قلم محمدمهدی فولادوند در حوزه حافظ پژوهی
  - رسم الخط نادرست بیتی از حافظ.
  کلیدواژگان: گلستان سعدی، حکایت پنجم گلستان، سلیم نیساری، حافظ شیرازی، غزل های حافظ، حیدر بقال شیرازی، حافظ پژوهی، کتاب حافظ دل ها
 • سهیل یاری گل دره * صفحات 71-78
  از جمله محاسن کتاب امثال و حکم استاد دهخدا، ترجمه هایی است که ایشان از جمات منثور و منظوم ارائه کرده اند. یکی از برجسته ترین ویژگی های ترجمه های دهخدا، کهن گرایی و سره گرایی است؛ به گونه ای که گاهی خوانندگان متوسط ممکن است ترجمه ها را درست متوجه نشوند. نویسنده در ضمن چندین یادداشت، می کوشد ترجمه های دهخدا را از لابای امثال و حکم بیرون کشیده و همراه اعراب گذاری و ویرایش عبارات عربی و فارسی ارائه نماید. نگارنده در قالب سلسله یادداشت هایی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، در یادداشت پیش رو، بخشی از ترجمه های جلد نخست کتاب )الف-خ( را بیان می دارد.
  کلیدواژگان: تاریخ، فرهنگ، ادبیات، دهخدا، ویژگی های ترجمه، کتاب امثال و حکم
 • روح الله شهیدی* صفحات 79-124
  کتاب قبسات من علم الرجال اثر محمدرضا سیستانی را می توان در زمره کتب تحقیقی رجال به شمار آورد. درون مایه این کتاب از نگاشته های فقهی و مقالات جسته گریخته سیستانی توسط محمد بکاء فراهم آمده است. کتاب مذکور، در ده فصل، نکات و قواعد کلی رجالی را مطرح می کند. برخی از مطالب کتاب، به راوی شناسی مربوط است و شناخت عناوین صحیح راویان و راهکارهای مواجهه با آسیب تصحیف و تحریف، قواعد شناخت هویت راویان )به ویژه تمییز مشترکات و توحید مختلفات( و مبانی شناخت حال راویان را زیر چتر خویش دارد. قسمتی دیگراز درون مایه کتاب به راهکارهای ارائه شده در تصحیح سندها مانند تعویض سند، ارزیابی کتاب محور و استفاده از حساب احتمالات می پردازد. بخش هایی از کتاب هم از اعتبارسنجی منابع حدیثی سخن می گوید و درباره قرائن و شواهد اثبات انتساب آنها به چندوچون می پردازد. نویسنده در مقاله پیش رو، تاش دارد کتاب قبسات من علم الرجال را به تفصیل معرفی کرده و در خور توان خویش، مبانی و روش های رجالی نویسنده را وا کاود و به صورتی منسجم عرضه دارد. وی در راستای هدف مذکور، ابتدا مروری بر فصول ده گانه کتاب داشته و سپس، مبانی و روش های نویسنده را بررسی می نماید.
  کلیدواژگان: محمدرضا سیستانی، کتاب قبسات من علم الرجال، معرفی کتاب، علم رجال، کتب تحقیق رجالی
 • شهاب رویانیان * صفحات 125-151
  جدیدترین تصحیح و چاپ تاریخ بیهقی، با مقدمه، تصحیح، تعلیقات، توضیحات، و فهرست ها، از دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی است. این کتاب دوجلدی که جلد اولش متن تاریخ بیقهی و جلد دومش شامل تعلیقات عام و تعلیقات تاریخی و تعلیقات جغرافیایی و فهرست های گونا گون است، با استفاده از 24 نسخه خطی و چاپی تالیف شده و از این نظر، محققانه ترین تصحیح تاریخ بیهقی محسوب می شود و حاوی انبوهی از اطلاعات ادبی و تاریخی است. نویسنده در سطور پیش رو می کوشد برخی سهوها و اشکالات موجود در این تصحیح و تعلیق را بیان دارد.
  کلیدواژگان: تاریخ بیهقی، نقد کتاب، محمدجعفر یاحقی، مهدی سیدی، تصحیح تاریخ بیقهی
 • جواد بشری* صفحات 153-185
  این نوشتار، با مطلبی شخصی در بیان تجرب های دربارۀ رویکردهای فهرستنگاری کتب خطی اسامی آغاز میشود. نویسنده، نقد پیش رو را به چند بخش تقسیم کرده که هر یک با عنوانی مجزا، و مقدم های کوتاه، حاوی نمون ههایی از انواع مشکلات و خطاهایی است که به جلد 45 از فهرست نسخ ههای خطی کتابخانه مجلس راه یافته است. فهرست مذکور با نگارش سیدصادق حسینی اشکوری و یوسف بیگ باباپور، برای دستنویس های شمارۀ 16101 تا 16500 تهیه شده است.
  کلیدواژگان: کتب خطی، فهرست نگاری، نسخه های خطی مجلس، کتب خطی اسامی، کتابخانه مجلس شورای اسامی، فهرست نسخه های خطی، جلد 45، نقد کتاب
 • سید محمدحسین حکیم صفحات 187-210
  از زی نالدین بن علی عاملی معروف به شهید ثانی ) 911 - 965 ق( عالم مشهور شیعی دستخطهای متعددی در دست است. در این مقاله ضمن بررسی دستخطهای شناخت هشده او از جنبه های مختلف، سه دستخط تازه یاب شهید موجود در گنجینه نسخ ههای خطی کتابخانه ملی ایران به تفصیل معرفی شده است: 1. مجموعه چهار رساله از آثار دوانی و ما داود هروی کتابت شده به خط شهید ثانی در 942 ق )ش 20080 (. 2. اجازه ای از او به محمد بن جمال الدین احمد مشهور به ولی در رجب 957 ق )ش 37270 (. 3. پیشنویس کتابش الفوائد الفوائد لشرح الرساله النفلیه در 955 ق )ش 39136 (. همچنین به اطلاعاتی تکمیلی درباره نسخه الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه )ش 20172 ( اشاره شده که به خط شا گرد شهید نوشته شده و انهایی به خط او دارد.
  کلیدواژگان: زی نالدین بن علی عاملی شهید ثانی، دستخط های شهید ثانی، کتابت، اجازه، نسخه های خط مولف
 • محمد غفوری نژاد * صفحات 211-220
  یکی از راههای بازیابی احادیث امامان شیعه )ع(، جستجو در منابع دیگر مذاهب اسامی از جمله اهل سنت و زیدیه است. بازیابی این احادیث در منابع این مذاهب فوائد علمی متعددی دارد که از آن جمله می توان به شناخت بخشی از تراث حدیثی امامان )ع( که به مصادر امامیه راه نیافته یا پالایش شده است، رمزگشایی از تصحیفات یا تحریفات متنی و سندی، شناخت طرق موازی نقل حدیث و... اشاره کرد. یکی از تاش های صورت یافته در راه وصول به این اهداف کتاب المستدرک الثانی لوسائل الشیعه با عنوان فرعی احادیث الائمه الطاهرین باسانید العامه و المخالفین گردآوری شیخ محمود قانصو شهابی عاملی در 21 مجلد است. مولف، صدها منبع حدیثی و غیر حدیثی غیر امامی را جستجو کرده و حدود 25000 حدیث از ائمه معصومین )ع(، اعم از احادیثی که آن حضرات در طریق آن قرار داشته یا انشاء آن بزرگواران بوده، را همراه با تخریجات گاه متعدد از منابع شیعه و اهل سنت گرد آورده است. نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد پس از معرفی اثر بر اساس مقدمه مولف، ویژگی های کتاب را برشمرده و به برخی ملاحظات انتقادی پیرامون کتاب بپردازد.
  کلیدواژگان: احادیث امامان شیعه (ع)، حدیث شیعه، مذاهب اسامی، منابع اهل سنت، منابع زیدیه، کتاب المستدرک الثانی لوسائل الشیعه، احادیث الائمه الطاهرین باسانید العامه و المخالفین، محمود قانصو شهابی عاملی، معرفی کتاب، نقد کتاب
 • حبیب الله عباسی * صفحات 221-232
  جستار پیش رو، دربرگیرنده درنگ هایی است که نگارنده هنگام خواندن سه اثر داریوش شایگان: در جستجوی فضاهای گمشده، پنج اقلیم حضور، و جنون هوشیاری، داشته است.
  کلیدواژگان: کتاب در جست و جوی فضاهای گمشده، کتاب پنج اقلیم حضور، کتاب جنون هوشیاری، داریوش شایگان
 • مصطفی احمدی * صفحات 233-242
  «تحصیل النجاه فی اصول الدین » از جمله تالیفات فخرالمحققین ) 771 - 682 ه. ق( است که در مورد اصول اعتقادی نگاشته شده است. این اثر به درخواست ناصرالدین حمزه بن حمزه بن محمد العلوی الحسینی تالیف و به دست سید غیا ثالدین عبدالکریم )متوفی 770 ه.ق( یکی از پنج خواهرزاده علامه حلی کتابت شده است. تنها نسخه باق یمانده از این کتاب که در ایران شناسایی شده است، متعلق به دانشگاه تهران به شماره 1771 است. این نسخه دارای آب خوردگی است و در بعضی از صفحات، کلمات و جمات قاب لخواندن نیست. از ای ن جهت کار تصحیح این اثر را دشوار م ینماید.
  کلیدواژگان: تحصیل النجاه فی اصول الدین، فخر المحققین، غیا ثالدین عبدالکریم، ناصرالدین حمزه بن حمزه بن محمد العلوی الحسینی
 • طاهر وکیلی * صفحه 243
  نوشتار پیش رو نقدی است بر آقای وسام الخطاوی که منطق الاشارات و التنبیهات اثر ابن سینا را مورد تحقیق و تصحیح قرار داده و توسط انتشارات مطبوعات دینی به چاپ رسانده است. نویسنده در نوشتار حاضر، مقدمه ایشان و نیز فصل نخست از نهج یکم آن کتاب را مورد مداقه و نقد و بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: الاشارات و التنبیهات، ابن سینا، خواجه نصیر، وسام الخطاوی، نقد
 • محمد کاظم مددی الموسوی * صفحات 259-268
  کتاب درآمدی بر زیبایی شناسی اسامی از آخرین آثار الیور لیمن، کتابی انتقادی یا انتقادی ترین کتاب موجود پیرامون هنر اسامی یا معتقدان به پدیده ای به نام هنر اسامی است که در سال 2004 توسط دانشگاه ادینبورو به چاپ رسید و چندی پیش چاپ دوم ترجمه فارسی آن توسط احمدرضا ابوالقاسمی در نشر ماهی منتشر شد. ا گرچه هر یک از فصل های کتاب به یکی از حوزه های هنر اسامی تعلق دارد، اما بخش اصلی کتاب که در آن انتقادات محوری لیمن در مورد مدعیات نظریه پردازان هنر اسامی مطرح شده، فصل اول آن است که «یازده اشتباه متداول درباره هنر اسامی » نام دارد و به مناسبت اشکالاتی که ذکر می کند، متعرض حوزه های مختلف هنر اسامی می شود. با این وجود تمام اشکالات لیمن منحصرا در این فصل ذکر نشده اند و در فصل های دیگر کتاب که هر یک به قلمروی خاصی می پردازند نیز، نکات مهم و استدلال های تاثیرگذاری را مطرح کرده است، هم در تطبیق انتقادات کلی بر مصادیق جزئی، و هم در طرح اصل انتقاداتی که به هواداران هنر اسامی دارد. نویسنده در نوشتار حاضر، ابتدا گزارشی اجمالی پیرامون مهمترین ایده های لیمن درخصوص هنر اسامی ذکر کرده و بعد از آن، پاره ای از انتقادات و اشکالات کلی یا جزئی وارد به رویکردها و تصورات او، مطرح نموده است. در نهایت، برخی از نکات پیرامون ترجمه کتاب مذکور را متذکر می شود.
  کلیدواژگان: زیباشناسی اسامی، هنر اسامی، نظریه پردازان هنر اسامی، کتاب درآمدی بر زیباشناسی اسامی، الیور لیمن، احمدرضا ابوالقاسمی، مطالعات اسامی غربی
 • لیلا ثمنی* صفحات 269-284
  دو کتاب «فرق تشیع » و «فرق اهل تسنن » به معرفی فرق ههای مختلف اسامی پرداخت هاند. این دو کتاب علی رغم محاسن و نقاط قوتی که دارند دارای نقاط ضعفی نیز هستند. با توجه به تجدید چا پهای متعدد، اعتماد بالا به این دو کتاب و استفاده از این دو به عنوان منبع درسی در حوزه و دانشگاه، نقد این دو کتاب ضروری و غیرقابل اجتناب به نظر م یرسد. نقد این دو کتاب در سه بخش ساختاری، محتوایی و نگارشی، مورد بررسی قرار گرفته است که ضمن آن به ارزیابی نقاط قوت و ضعف اثر با بیان شاهد مثال و گاهی با ارائه نمونه های متعدد پرداخته شده است. امید است با تقویت نکات مثبت و برطر فکردن پاره ای اشکالات بتوان خدمتی به پیشبرد علوم اسامی نمود.
  کلیدواژگان: نقد کتاب، فرق تشیع، فرق تسنن
 • سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی* صفحات 285-298
  رساله های فارسی خطی محفوظ در کتابخانه آستان قدس و دیگر کتابخانه ها در قالب مجموعه ای به نام رسائل خطی فارسی، به همت نجیب مایل هروی و با همکاری گروه تصحیح متون آن بنیاد، به رشته طبع درآمده است. این مجموعه در قالب دفترهای اول تا دوازده از سال 1368 تا 1392 مجموعا در 3133 صفحه وزیری منتشر شده است. نویسنده در نوشتار حاضر، گزارشی از دفاتر مذکور به دانشوران علوم و فنون مخطوطات، ارائه می کند.
  کلیدواژگان: رسائل خطی فارسی، رساله های فارسی، رساله های خطی، نجیب مایل هروی، رساله های فارسی خطی
|
 • Hamid At?, Ie Nazari * Pages 3-40
  The relation between Shia theology and Mu›tazila theology, and in particular the influence of Mu›tazila theology system on Imamiya theology has been one of the most controversial issues in the history of Shia theology. Various, sometimes contradictory, ideas have been expressed with regard to this issue. In this paper, first, the various views expressed on this issue by various scholars over the past decade have been summarized and reported. And then, the author explains his chosen view in this regard. According to the author, Imamiya›s official theologians, particularly since Sheikh Mufid›s (d: 413 AH) time, have gradually become influenced by the «Mu›tazila theological discourse» at the stage of explaining and writing about beliefs and discussing theological issues. It means that while in the matter of doctrines and principles of belief they were quite independent, they have used Mu›tazila›s mind, language, expression, and theological system in their own choice of words, and have presented theological issues in Mu›tazila›s special way of thinking and writing. This effect was due to the common theology knowledge of the time of the theologians which force the Imamiya theologians to have the same language, speech and style of Mu›tazila›s, and also due to the informed choice of Mu›tazila›s theological method as the best method of discussing theology at that time.
  Keywords: Shia, Mu›tazila, Imamiya, impact, Imamiya theology, Mu›tazila theology, Mu›tazila theological discourse
 • Rasool Jafari?, N. * Pages 41-59
  In the form of the ninth article of a series of publications titled “Skimming Manuscripts”, the author has scrutinized the texts of several manuscripts.
  These texts are as follow: A document certifying teaching of writing Sādāt certificate often written by Naqib al-Nuqabā (the manager of an office which was responsible for recognizing seyyed people and supervising them), or those who were responsible on behalf of him in other cities.
  The text of Anisoddole›s (Naseroddin Shah) waqfnāme in a version of Bahārolanwār.
  Safavid king›s religious command regarding the Caucasus region.
  A fatwa for the equalization of the rewards of sixty Hajj with an hour of the ruler›s just treatment, in a literary text of the first period of Qajar.
  Karim khan Zand and a man who was believed to know alchemy.
  Mir Fendereski and Mir Dāmād›s letter to Shah Abbas about the elimination of tyranny and oppression.
  Choosing the governor of the border between Iran and Turkmenistan by Shah Abbas.
  A few notes on Feiz family›s hajj pilgrimages, and a piece of writing on the death of Mulla Sadra
  Keywords: Skimming manuscripts, manuscript, reading texts
 • Rezā, Ziā, * Pages 61-69
  In the form of the eighth article of a series of publications titled “Scattered papers”, the author has presented several matters which are as follows:A note on the fifth anecdote of Sa›di›s Gulestān (love and youth chapter)
  A short note on Salim Neisāri›s book, and about its report of Hafiz› ghazals
  The correction of a common mistake in a ghazal attributed to Hafiz.
  A brief look at Hafiz-e Delhā, by Muhammad Mahdi
  Fulādvand, which is a book in the area of Hafiz studies.
  The incorrect orthography of one of Hafiz›s verse.
  Keywords: fifth anecdote, Sa›di›s Gulestān, Salim Neisāri, Hafiz, Hafiz›s ghazals, Heidar Baqqāl Shirāzi, Hafiz studies, Hafiz, e Delhā Sanāie, vilifying wine
 • Soheil Y?, Ri Goldare * Pages 71-78
  Among the merits of Amthal wa Hikam, by Dehkhoda, are the translations which he has presented from prose and poetic sentences. One of the most prominent features of Dehkhoda›s translation is its being archaic and pure Persian, so sometimes the usual readers may not understand the translations correctly. Through several pieces of writing, the author has tried to find the translated parts of Amthal wa Hikam, and presents them along with the Farsi and Arabic diacritical signs. The forthcoming article, a note in a series of notes about history, culture and literature, present a part of the translations of the first volume of the book.
  Keywords: History, culture, literature, Dehkhoda, the features of translation, Amthal wa Hikam
 • Ruhollah Shahidi * Pages 79-124
  Qabasāt min Ilm er-Rijāl, by Muhammad Reza Sīstāni, can be considered as one of the books on Rijāl studies (biographical evaluation). This book, compiled by Muhammad Boka›, contains Sīstāni›s jurisprudential writings, and his scattered papers. It has ten chapters in which the general points and rules of Ilm-e Rijāl (biographical evaluation) are presented. Some parts of the book are related to the recognition of the narrators, so they are dealing with the identification of the correct names of the narrators, the strategies which help address the damages of mispronunciation (tashif) and distortion (tahrif), the rules of discovering the identity of the narrators, and the basics of finding out about the trustworthiness of the narrators. Another part of the book is presenting some strategies of correcting the documents such as changing of document, book-based assessment, and the use of probability calculation. Some other parts of the book are also talking about the authentication of the hadith sources, and discuss the evidences of proving their attribution. The author of the following article is going to introduce the mentioned book in detail, and study the book writer›s rijāli principles and methods, and then present them coherently. Regarding this, he, first of all, review the chapters of the book, and afterwards examines the writer›s principles and methods.
  Keywords: Qabas?t min Ilm er, Rij?l, Muhammad Reza S?st?ni, book report, Ilm, e Rij?l (biographical evaluation), books on rij?l studies
 • Shah?, B. Roy?, Ni?, N. * Pages 125-151
  The latest publication of Tarikh-i Bayhaqi including introduction, correction, appendices, explanations, and catalogs belongs to Dr. Ja›far Yāhaqqi and Mahdi Seyyedi. This two-volume book, the first volume of which contains the text of Tarikh-i Bayhaqi and the second one includes the general appendices, historical appendices, and geographical appendices as well as different lists, is compiled based on 24 manuscripts and printed versions. Therefore, this work is considered to be the most erudite correction of Tarikh-i Bayhaqi, and contains a large amount of literary and historical information. The author of the present paper tries to point out some of the errors and problems of this work.
  Keywords: Tarikh, i Bayhaqi, book review, Muhammad Ja›far Y?haqqi, Mahdi Seyyedi, correction of Tarikh, i Bayhaqi
 • Jav?, D. Bashari * Pages 153-185
  This paper begins with writing about a personal experience about the cataloging approaches of Islamic manuscripts. The author divides the following critique into several sections, each with a separate title and a brief introduction contains examples of a variety of problems and mistakes that appeared in Volume 45 of the Manuscripts Catalog available in the Parliament library. The aforementioned catalog is provided for the manuscripts No. 16101 to No. 16500 by Seyyed Sādiq Hosseini Ashkoori, and Yusef Beig Bābāpoor.
  Keywords: manuscripts, cataloging, Parliament manuscripts, Islamic manuscripts, Iranian Parliament library, the catalog of manuscripts, volume 45, book review
 • Seyyed Muhammad Hussein Hakim* Pages 187-210
  There are several manuscripts available from Zeinoddin bin Ali Ᾱmeli, known as Shahid-e Thāni (the second martyr), who is the famous Shiite scholar. In this article, while reviewing his wellknown handwritings from different aspects, three newly-found handwritings which are available in the manuscript treasure of the National Library of Iran have been introduced in detail: 1. A collection of four treatises by Dawāni and Mulla Dāwud Heravi and written by Shahid-e Thāni (the second martyr) in 942 AH (No. 20080); 2. His written permission to Muhammad bin Jamāloddin Ahamd, known as Wali, in Rajab of 957 AH (No. 37270); 3. The draft of his book Al-Favāed ol- Favāed Lesharh-e or- Resālat al-Nafliya in 955 AH (No. 39136). There is also some supplementary information about Al-Rozat ol-Bahiyat fi Sharh-e al-Lom›at ol-Dameshqiyat (No. 20172) which is written down in Shahid›s student›s handwriting and has an additional part in Shahid›s handwriting.
  Keywords: Zeinoddin bin Ali Ᾱmeli, Shahid, e Thāni (the second martyr), Shahid, e Thāni›s handwritings, writing, permission, the writer›s manuscripts
 • Muhammad Ghafuri Nej?, D. * Pages 211-220
  One of the ways to find the Shiite Imams› hadiths is to seek other sources of Islamic denominations including Sunnis and Zaidiyyah. Finding these hadiths in the sources of these denominations has many scientific benefits such as finding a part of Imams› hadith heritage which is not in Imamiya›s sources or is refined, decrypting the mispronunciations and distortions of the texts and document, discovering the parallel ways of narrating hadith, and… One of the efforts made to achieve these goals is the compilation of al-Mustadrak os-Sāni Levasāel al-Shia, whose secondary title is Ahadith ol-A›emat ol-Tāhirin Be Asānīd ol-Ᾱma wa al-Mokhālifin, by Sheikh Mahmud Qānsoo Shahābi Ᾱmeli. The book has 21 volumes, and its writer searched hundreds of sources both the ones which are exclusively for hadiths and the ones which are not. He has collected around 25000 hadiths including the ones which are in a way narrated by Imams or written by them. The author of the present paper is going to introduce this work based on its writer›s introduction to the book, and then discuss its characteristics. He also mentions some of the critical considerations regarding this book.
  Keywords: Shiite Imams› hadiths, Shiite hadith, Islamic denominations, the Sunni sources, the Zaidiyyah sources, al-Mustadrak os-S?ni Levas?el al-Shia, Ahadith ol-A›emat ol-T?hirin Be As?n?d ol-?ma wa al-Mokh?lifin, Mahmud Q?nsoo Shah?bi ?meli, book report
 • Habibollah Abb?, Si * Pages 221-232
  The present paper includes the meditations that the author has had while reading Dāriush Shāigān›s works: Dar Jostejooy-e Fazāhāy-e Gomshode (In search of Lost Spaces), Panj Iqlīm-e Hozoor (Five Skies of Presence), Jonun-e Hoshiyāry (the Insanity of consciousness).
  Keywords: D?riush Sh?ig?n, Dar Jostejooy-e Faz?h?y-e Gomshode (In search of Lost Spaces), Panj Iql?m-e Hozoor (Five Skies of Presence), Jonun-e Hoshiy?ry (the Insanity of consciousness)
 • Mustaf?, Ahmadi * Pages 233-242
  Tahsīl on-Nijāt fi Osool ed-Dīn, by Fakhrolmuhaqiqīn (682—771 A.H.), is written about the principles of Islamic beliefs. This book is produced at the request of Nāsireddīn Hamze bin Hamze bin Muhammad bin al-Alavi al-Husseini, and is written down by Seyyed Ghiyāthoddīn Abdulkarīm (death, 770 AH) who is one of Allāme Helli’s five nephews. The only surviving copy of this book, which has been identified in Iran, belongs to the University of Tehran, No. 1771. This version has become wet, so some of its pages, words, and sentences are not readable and this makes it difficult to correct the work.
  Keywords: Tahs?l on, Nij?t fi Osool ed, D?n, Fakhrolmuhaqiq?n, Ghiy?thodd?n Abdulkar?m, N?siredd?n Hamze bin Hamze bin Muhammad bin al Alavi al Husseini
 • T?, Her Vakili * Page 243
  The present paper intends to criticize Wassām al-Khatāvi who has investigated about and corrected Avicenna›s Mantiq ol-Ishārāt wa at-Tanbīhāt, and published it by Matbu›āt-e Dini publication. The author of the following paper has reviewed and examined the introduction and the first chapter of the first section of the mentioned book.
  Keywords: Al, Ish?r?t wa at, Tanb?h?t, Avicenna, Kh?je Nas?r, Wass?m al Khat?vi, book review
 • Muhammad K?, Zem Madadi Al-Musavi * Pages 259-268
  Islamic Aesthetics: An Introduction, by Oliver Leaman, is a critical book or, it would be better to say, the most critical available book about the Islamic art or those who believe in a phenomenon called Islamic art. The book was published by Edinboro University in 2004, and the second edition of its Farsi translation, translated by Ahmadreza Abolqāsemi, was published by Māhi publication a while ago. Although each of the chapters in the book is about one of the fields of Islamic art, the main part of the book, in which Lehman›s central critique of the Islamic theorists› claims is presented, is the first chapter which is called «Eleven common mistakes about Islamic art» which mentions the drawbacks that attacks different areas of Islamic art. Nevertheless, all of the problems are not mentioned exclusively in this chapter, and in other chapters, each of which deals with a particular realm, Leaman has also raised important points and influential arguments with regard to both matching the general criticisms with detailed instances and criticizing the fans of Islamic art. In the present article, the author first gives a brief report of Leaman›s most important ideas regarding the Islamic art. Following this, he discusses some of the general or detailed critiques of Leaman›s ideas and approaches. Finally, he is going to mention some of the points related to the book translation.
  Keywords: Islamic aesthetics, Islamic art, Islamic art theorists, Islamic Aesthetics: An Introduction, Oliver Leaman, Ahmadreza Abolq?semi, western Islamic studies
 • Leila Thamani * Pages 269-284
  An Introduction to the Sunni Sects and An Introduction to the Shiite Sects are two books which are about different sects of Islam. In spite of the merits and strengths that these two books have, they also have some weaknesses. With regard to the books› several reprints, their gaining great trust, and their being used as a main source in both university and the Seminary school, the critique of these two books seems necessary and inevitable. These two books have been reviewed in three parts of structure, content, and writing. While mentioning the strong and weak points of the work, the author of the paper presents some examples of the text. It is to be hoped that reinforcing the positive points, and working on the problems of the books can help improve the Islamic sciences.
  Keywords: book review, Shiite sects, Sunni sects
 • Mustafa Matba›Echi Isfahani * Pages 285-298
  The Farsi manuscripts kept in Astan-e Qods library and other libraries have been published in the form of a collection named the Farsi Manuscripts by Najīb Māiel Heravi in cooperation with a text correction group of Astan-e Qods library. This collection consists of 12 chapters, from1386 to 1392, and all in all has 3133 medium octavo pages. The author of this paper is going to provide a report of the aforementioned chapters for the scholars of manuscripts techniques.
  Keywords: Farsi manuscripts, manuscripts, Naj?b M?iel Heravi
 • Ilham Badinlu, Murteza Razmara, Ali Kameli, Nayyere Kodadade Shahri, Murteza Qulami Pages 301-324
 • Nasiroddin An * Pages 325-333