فهرست مطالب

مطالعات روانشناختی - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، زمستان 1396)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله تحلیلی
 • محسن رشید شیخ احمد، کاظم خرم دل*، حسین احسان بخش، سجاد رشید، بهجت محمد نژادی صفحات 7-21
  همانطور که شاید مطلع باشید، وسواس رفتار ذخیره ای (HD) به عنوان جمع آوری ومشکل در دور انداختن اشیاء و وسایل؛ صرف نظر از ارزش آنها، ریخت و پاشی که استفاده از محل زندگی را دشوار می کند و با اختلال قابل توجه در عملکرد اجتماعی همراه است؛ تعریف می شود. بنابراین شناسایی عوامل این اختلال می تواند نقش مهمی در معرفی آن ایفا کند. کنترل این اختلال نیاز به دانستن میزان توارث پذیری و مدل توضیحی آن دارد که توسط مطالعات دوقلویی و ژنتیک کمی صورت می پذیرد. مطالعه ی حاضر از نوع پژوهش مروری است. بدین منظور کلید واژ های اختلال وسواس ذخیره کردن، ژنتیک رفتاری، عوامل محیطی مشترک و غیر مشترک، ژنتیک مشترک و غیر مشترک و سبب شناسی در پایگاه داده های NCBI، science direct ، springer و .. جستجو شد و مجموعه مقالات مرتبط تا نوامبر 2015 استخراج شد. نتایج نشان داد این اختلال با دامنه ی متفاوتی از اثر پذیری ها متناسب با مقوله جنسیت و سن، تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد. یافته های پژوهش بر اساس بنیان های نظری تبیین شد و داده های بالینی مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس ذخیره کردن، ژنتیک رفتاری، عوامل محیطی مشترک و غیر مشترک، ژنتیک مشترک و غیر مشترک و سبب شناسی
 • مقاله پژوهشی
 • علی اکبر ارجمندنیا، نیره نقدی * صفحات 23-42
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد مولفه های پنجگانه بر مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم انجام گرفت.
  مواد و
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع مورد منفرد با طرح A-B است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم در شهر اصفهان بودند. نمونه پژوهش 3 نوجوان دارای اختلال طیف اوتیسم بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس تشخیص اختلال طیف اوتیسم (ASDDS) و چک لیست سنجش مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اوتیسم (AABPC) بود. بعد از پنج جلسه خط پایه، مداخله طی هشت هفته و در پایان نیز سه جلسه مرحله پیگیری اجرا شد. جهت تفسیر و نتیجه گیری از این نمودارها، از تحلیل دیداری، شاخص روند و شاخص ثبات، درصد داده های غیر همپوش (PND) و درصد داده های همپوش (POD) استفاده شد.
  یافته ها
  طی تحلیل دیداری نمودار داده ها، مداخله در هر سه آزمودنی اثربخش بوده است. درصد داده های غیر همپوش (PND) برای سه شرکت کننده به ترتیب برابر با 5/87، 100 و 5/87 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش رویکرد مولفه های پنجگانه، مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. بر اساس، می توان در کنار سایر روش های آموزشی و توان بخشی نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم، رویکرد مولفه های پنجگانه نیز به کار برده شود.
  کلیدواژگان: مشکلات رفتاری، اختلال طیف اوتیسم، رویکرد مولفه های پنجگانه
 • شادی جزینی *، نیره عبدالهی، عباس امان الهی، خالد اصلانی صفحات 43-58
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات با عملکرد جنسی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان زن متاهل دانشگاه های شهر اهواز بود. نمونه 177 نفر از دانشجویان شهر اهواز بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه ی شیوه های رفتاری و پرسشنامه تمایزیافتگی خود بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ناایمن با عملکرد جنسی رابطه مثبت معنادار، بین سبک دلبستگی ایمن با عملکرد جنسی رابطه منفی معنادار، بین تمایزیافتگی خود با عملکرد جنسی رابطه منفی معنادار و هم چنین بین تحصیلات با عملکرد جنسی رابطه مثبت معنادار وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بین توانستد عملکرد جنسی را پیش بینی کنند. این نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات بر عملکرد جنسی نقش موثری داشت. این یافته ها از نیاز به تمرکز بر عوامل رابطه ای و روانی در تجربه زنان از رابطه جنسی حمایت کرد. لذا توجه به این متغیرها در برنامه های پیشگیری، آسیب شناسی و خدمات مشاوره ای و درمانی ضروری است.
  کلیدواژگان: تحصیلات، تمایزیافتگی خود، سبک های دلبستگی، عملکرد جنسی
 • غزال زندکریمی *، مریم رمضان صفحات 59-75
  سوء مصرف متامفتامین، اعتیادی است که برای ترک یا کنترل آن داروی مناسبی وجود ندارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی کارکردهای شناختی و مدل شناختی – اجرایی مغز افراد مبتلا، و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد. 60 نفر شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور مساوی در گروه های افراد مبتلا به سوءمصرف متامفتامین و افراد سالم قرار گرفتند. ملاکهای ورودی سن، تحصیلات و مدت مصرف کنترل شدند. داده ها با آزمونهای ویسکانسین، فراشناخت و عملکرد پیوسته بدست آمده و توسط تحلیل واریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افراد مبتلا به سوءمصرف متامفتامین در فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و توجه متمرکز به میزان معنی داری ضعیف تر از افراد سالم هستند. همچنین، بیشترین تفاوت در میزان فراشناخت و سپس در توجه متمرکز بین دو گروه بود. طبق یافته های بدست آمده، افراد وابسته به سوء مصرف متامفتامین نسبت به افراد سالم در کارکردهای اجرایی ضعف عملکردی معنی داری نشان می دهند. برای نتیجه گیری، مطالعات بیشتری مورد نیاز است؛ اما احتمال دارد، ارتقاء سطح کارکردهای اجرایی مغز، بتواند در کنترل و ترک سوءمصرف متامفتامین موثر باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به متامفتامین، انعطاف پذیری شناختی، توجه متمرکز، فراشناخت، کارکردهای اجرایی
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، بهمن منصوری، سیامک خدایی خیاوی صفحات 77-92
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی طلاق و عادی مشگین شهر در سال 95-1394 بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان طلاق و عادی بود که از بین آن ها نمونه ای به تعداد 120 نفر از فرزندان طلاق و عادی به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش، مقیاس ناگویی خلقی تورنتو و خودشناسی انسجامی(ISK) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) نشان داد که دو گروه از دانش آموزان طلاق و عادی در ناگویی خلقی و خودشناسی انسجامی تفاوت معناداری دارند. همچنین. نتایج نشان داد که بین خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین کلیه دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان برای کمک به دانش آموزان طلاق به منظور ارتقای توانمدنی ها برنامه های حمایتی در زمینه خود شناسی و ابراز عقاید ارائه داد.
  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، خودشناسی انسجامی، دانش آموز، طلاق
 • سعید ظهیری*، اکرم دهقانی، راضیه ایزدی صفحات 93-108
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان پسر دبیرستانی مبتلا به وسواس فکری – عملی شهر اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395 تشکیل می دادند که به دلیل اختلال وسواس فکری و عملی به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و از طریق نمونه گیری هدفمند 30 دانش اموز انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 دانش آموز و 15 والد) و کنترل (15 دانش آموز و 15 والد) گمارش شدند. گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت را به مدت 28 جلسه مشاوره هفتگی 2 ساعته دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش مقیاس وسواس فکری و عملی ییل – براون بود. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر علایم وسواس دانش آموزان پسر دبیرستانی مبتلا به وسواس فکری - عملی تاثیر داشته است. بنابراین استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر بهبود وسواس دانش آموزان پسر دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی موثر است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز برشفقت، وسواس فکری - عملی
 • نرگس شاکری*، پروانه محمدخانی، فاطمه محمدنژاد صفحات 109-124
  هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع ساری بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، جزء پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس-آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری را کلیه پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع ساری به تعداد 85 نفر تشکیل دادند، که تعداد 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) با استفاده از انتخاب تصادفی در نمونه پژوهش قرار گرفتند و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزینی شدند. که قبل و پس از مداخله هردو گروه مورد سنجش پیش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی در 4 بعد و 26 سوال و پرسش نامه شادکامی آکسفورد با 29 سوال استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افزایش کیفیت زندگی پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع ساری تاثیر معناداری دارد. بنابراین نتیجه گیری می شود که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن موجب بهبود کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بیماران روانی بیمارستان شهید زارع شده است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، کیفیت زندگی، شادکامی، پرستاران، بیماران روانی
 • جواد خدادادی سنگده، میلاد قمی * صفحات 125-140
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اثربخشی روان درمانی وجودی به شیوه ی گروهی بر بهزیستی روان شناختی مادران دارای کودکان سرطانی می باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل مادران کلیه کودکان سرطانی زیر 13 سال تحت پوشش انجمن حمایت از کودکان سرطانی استان مرکزی می باشد. روش نمونه گیری در دسترس می باشد که 24 نفر از بین جامعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی12 نفر در گروه گواه و 12 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته 2 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی بهزیستی روانی کارول ریف، جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، تفاوت بین میانگین های دو گروه در مقیاس بهزیستی روان شناختی کاملا معنادار است. این نتایج بیانگر آن است درمان وجودی به شیوه ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان شناختی مادران دارای کودکان سرطانی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان، روان درمانی گروهی وجودی، بهزیستی روان شناختی، مادران
 • حسین ابراهیمی مقدم، طیبه مالمیر *، فریبا رحمانی، زهرا رمضان علیزاده صفحات 141-156
  این پژوهش با هدف بررسی کارایی اموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر میزان پرخاشگری و اضطراب بیماران مبتلا به هراس انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی ، پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بدین منظورازبین بیماران 20 تا40 ساله مراجعه کننده به برخی مراکز مشاوره و درمانی و کلینیک های روانپزشکی شهر تهران در سال 1394 بودند، وبراساس تشخیص بالینی روانپزشک معالج، افراد مبتلا به اختلال هراس شناسایی شدند وبا استفاده ازروش غربالگری مقیاس های اضطراب اسپیلبرگر و پرخاشگری باس و پری، به شیوه در دسترس ،نمونه ای20 نفر دردوگروه ازمایش(10نفر) وکنترل(10نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به دفعات 6جلسه وبه مدت90دقیقه مداخله درمان مبتنی برپذیرش و تعهد را دریافت کرد و گروه گواه هیچگونه مداخله ایی دریافت نکرد.پس ازاتمام دوره وپیگیری،پرسشنامه ها مجددا در هر دو گروه اجراوداده های حاصل از پیش ازمون ،پس ازمون وپیگیری از طریق آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها بواسطه تاثیر اموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بین نمره های دوگروه تفاوت معنا داری را نشان دادند.با توجه به نتایج پژوهش می توان روش اموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهدرا به عنوان شیوه ای موثر وکارامد با قابلیت کاربرد وسیع دربهبود اضطراب و پرخاشگری در بیماران مبتلا به اختلال حمله هراس به کار برد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب، پرخاشگری
 • میترا نیک آمال *، مهدیه صالحی، حامد برماس صفحات 157-174
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان طرح‏واره‏درمانی هیجان‏مدار بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه‏کننده به کلینیک به علت مشکلات زناشویی است. این پژوهش با طرح پژوهشی نیمه‏آزمایشی، در دو گروه آزمایش(12 زوج) و کنترل (12 زوج) که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، انجام شد. در دو مرحله رضایت زناشویی انریچ بر روی آن‏ها اجرا شد و از تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون اثر هتلینیگ حاکی از تفاوت دو گروه در مولفه ها است که گروه آزمایش در مولفه های پاسخ قراردادی رضامندی، حل تعارض، گذران اوقات فراغت، روابط جنسی، خانواده و بچه ها، برابری جنسیتی و رضایت زناشویی کل، بهبود قابل ملاحظه ای نسبت به گروه کنترل داشته اند. نتایج تحلیل کواریانس پژوهش نشان داد که طرح‏واره درمانی هیجان‏مدار بر رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و سبک‏های مقابله‏ای موثر واقع شده و فرضیات پژوهش اثبات شدند. به کارگیری آن می‏تواند از سوی مراکز خانواده‏درمانی، مشاوران خانواده، سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط در راستای بهبود وضعیت زندگی خانواده ها مفید باشد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، طرحواره درمانی، زوجین، هیجان مدار
|
 • Mohsen Rashid Shyekh Ahmad, Kazem Khorramdel *, Hossein Ehsanbakhsh, Sajjad Rashid, Behjat Mohammadnezhady Pages 7-21
  As you probably know, Hoarding disorder is typified by persistent difficulties discarding possessions, regardless of their value, resulting in significant clutter that obstructs the individual's living environment and produces considerable functional impairment. Therefore, recognition of this disorder causes can play a valuable role to introduce it. The control needs to know the heritability of this disorder and its explanatory model by twin studies and quantitative genetic occurs. This study was a systematic review. Therefore, some keywords including hoarding disorder, behavioral genetics, shared and non-shared environmental factors, shared and non-shared genetic factors and etiology were searched in the NCBI, science direct, springer database and collection of related articles extracted until November 2015. The findings demonstrated a substantial genetic, and more modest environmental with a different range according to gender and age in etiology of hoarding disorder. Consequently, The results were explained on the basis of the theoretical foundations and clinical data was discussed.
  Keywords: hoarding disorder, behavioral genetics, shared, non-shared environmental factors, shared, non-shared genetic factors, etiology
 • Ali Akbar Arjmandnia, Nayereh Naghdi * Pages 23-42
  Aim: the present study aims at investigating the effectiveness of five components approach (p5) on behavioral problems of adolescents with autism spectrum disorder.
  Materials And Method
  the present study employs an AB single-subject design. The population consists of all adolescents with ASD in the City of Isfahan. The sample size consists of 3 adolescents with ASD selected via the purposive sampling method. The research instruments are the Autism Spectrum Disorder Diagnosis Scale (ASDDS) and the Assessment of Behavioral Problems in Adolescents with Autism Checklist (AABPC). After five baseline sessions, intervention was conducted during eight weeks. Finally, three follow-up sessions were conducted as well. To interpret and make conclusions, charts, visual analyses, the trend index and stability index, Percentage of Non-Overlapping Data (PND), and Percentage of Overlapping Data (PND) were used.
  Findings: after visual analyses of data charts, it was identified that the intervention was effective on the three subjects. The PND for the three subjects were 87.5, 100, and 87.5.
  Conclusion
  the results indicated that the five component approach (p5) reduces significantly the behavioral problems of adolescents with ASD. Therefore, besides other training and rehabilitation methods for adolescents with ASD, the p5 can be employed.
  Keywords: behavioral problems, ASD, five component approach
 • Shadi Jazini *, Nayereh Abdollahi, Abas Amanelahi, Khaled Aslani Pages 43-58
  The present study aimed to investigate the relationship between attachment styles, self-differentiation, aducation and sexual function. The research method was descriptive-correlation. The statistical population consisted of all married female students in universities of Ahwaz. Through convenient sampling, 177 students of Ahwaz universities were selected. The instruments used in this study were women’s sexual function index Questionnaire, behavioral methods Questionnaire and self–differentiation Questionnaire. The data analysis were performed using correlation coefficient and regression analysis. Results showed a significant positive relationship between unsafe attachment style and sexual function, a significant negative relationship between safe attachment style and sexual function, a significant negative relationship between self-differentiation and sexual function and also a significant positive relationship between education and sexual function. Regression analysis results, using a step-by-step method, showed that predictive variables can predict the sexual function. These results indicated that attachment styles, self-differentiation and education have significant effects on sexual function. These findings confirmed the need to concentrate on relational and psychological factors in women’s experience of sex. Thus, attention to these variables in prevention, pathology, counseling, and treatment programs is necessary.
  Keywords: Attachment styles, Education, Self-differentiation, Sexual function
 • Ghazal Zandkarimi *, Maryam Ramezan Pages 59-75
  Methamphetamine abuse is a kind of addictions that there is not any useful antagonist to withdraw or control it in drug abuse area. For this purpose this research was performed aimed to investigate the cognitive functions and cognitive-executive models of the patients and to compare the results with normal people. The sample of 60 participants were availably selected and equally divided in to methamphetamine abusers and normal groups. The entry criteria were controlled such as age, education, and time of abuse. Data was collected by Wisconsin, Meta-cognition and continuous operation tests. Results showed methamphetamine group were significantly weaker than normal group in meta-cognition, cognitive flexibility and focus attention as well as the most difference were in meta-cognition and focus attention. According to the findings, methamphetamine abusers significantly show poor performance in executive functions than normal people. There need more study to conclusion, but it seems that executive function enhancement could effect on methamphetamine abuse withdraw or control.
  Keywords: Cognitive Flexibility, Executive functions, Focus Attention, Meta-Cognition, Metamphetamine Addiction
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Bahman Mansoori, Siyamak Khodayi Khiyavi Pages 77-92
  The aim of present study was to investigating the comparison of coherence self-knowledge and alexithymia in normal and divorce male students at Meshginshahr city in the2015-2016 academic year. The method of this study is causal-comparative. The population of this study included all divorced and normal male students students that from this population 120 students were selected as sample by using random cluster sampling method. Data was collected by using of Self-knowledge Coherence and alexithymia Scales. Data analyzed using multivariate analysis of variance.
  Results showed that there are a differences significant between the two groups in coherence self-knowledge and alexithymia (p
  Keywords: Alexithymia, Coherence self-knowledge, Divorce, Male students.
 • Saeed Zahiri *, Akram Dehghani, Razieh Izady Pages 93-108
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) enriched with compassion for high school students’ obsession with obsessive-compulsive disorder in Isfahan. The research method was quasi-experimental based on a pre-test, post-test design and follow-up with control group. The statistical society were high school males with obsessive-compulsive disorder in Isfahan during the second semester of the academic year of 2015-2016; who were referred to Isfahan psychotherapy and counseling centers.They were 30 students who were selected by purposive sampling method. Then they were randomly divided into experimental (15 students and 15 parents) and control groups (15 students and 15 parents). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) enriched with compassion was implemented for 2- hour 28 counseling sessions weekly, but the control group did not receive any intervention. The research instrument was obsessive-compulsive Yale - Brown Scale. Data was analyzed by using variance analysis of repeated measures. The results indicated that ACT enriched with compassion influenced on obsessive symptoms of high school males with Obsessive Compulsive Disorder. Therefore, the use of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) enriched with compassion is an effective treatment for obsessive-compulsive disorder in high school males’ obsessions with Obsessive Compulsive Disorder.
  Keywords: Acceptance, Commitment therapy(ACT), Compassion Focus Therapy(CFT), Obsessive-Compulsive Disorder
 • Narges Shakeri *, Parvaneh Mohammadkhani, Fatemeh Mohammadnejad Pages 109-124
  The overall objective of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on quality of life and happiness psychiatric hospital caregivers is the martyr of Zare. This study is applied and the method, the preceding studies PyshZmvn and PsZmvn quasi-experimental design with a control group. The population of it, all nurses psychiatric hospital patients martyr Zare to form the number 85 because of the quasi-experimental study, 40 patients (20 cases and 20 controls) using the sampling method available as were chosen. The World Health Organization Quality of Life questionnaire to collect data in four dimensions and Oxford happiness questionnaire with 26 questions and 29 questions was used. Tools face and content validity was confirmed by experts and its reliability using Cronbach's alpha coefficient for the quality of life questionnaire 734/0 and 84/0 respectively happiness questionnaire. To analyze the data Zmvn Hay univariate analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate (MANCOVA) is used. Results showed that mindfulness-based cognitive therapy on quality of life and happiness psychiatric hospital caregivers martyr Zare has a significant impact
  Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, quality of life, Happiness, nurses, mental patients
 • Javad Khodadadi Sangdeh, Milad Qomi * Pages 125-140
  Child Cancer has several effects on all family members. Caring of children facing chronic diseases like cancer, can imposes large burden on the parents.
  The purpose of this study is to evaluate the efficacy of existential group Psychotherapy on psychological well-being in mother of children with cancer.
  This study used a quasi-experimental method in the pre-test posttest groups. Thirty parents of children with cancer were divided randomly into experimental and control groups. Both groups were assessed with Reyf psychological well-being scale , as pre-test. The experimental group received existential group Psychotherapy in 8sessions, each lasting 90 minutes (2 sessions per week), but no psychological intervention was applied to the control group. At the end of the intervention, both groups were reassessed through post-test. Data were analyzed by SPSS through analysis of covariance.
  Significant differences in psychological well-being between the two groups was shown. So it can be said that existential group Psychotherapy is effective to enhance psychological well-being of mothers of children with cancer.
  Keywords: Cancer, Group Existential Psychotherapy, psychological well-being, Mothers
 • Fariba Rahmani, Tayebe Malmir * Pages 141-156
  This study aimed to investigate the effectiveness of group training based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on aggression and anxiety in patients with panic. This study was Semi-experimental research with pretest - posttest with control group. For this purpose, the sample was randomly included in two experimental (10 subjects) and control (10 subjects) groups by convenient sampling method from patients aged 20 to 40 years old to some centers to counseling and treatment centers and psychiatric clinics of Tehran in 2015 who suffered from panic cholera using the techniquediagnosis of the attending psychiatrist and through Spielberger STAI-Y anxiety scale screening test and Buss-Perry Aggression. Then, the experimental group received the intervention based on Acceptance and Commitment Therapy for 6 session and 90 minutes, and the control group received no intervention. After finishing the training course, questionnaires were distributed in both groups and data from pretest, posttest and They were analyzed by analysis of covariance. The results showed a significant difference between the scores of both groups in terms of the effect of group training based on Acceptance and Commitment Therapy. According to the results, group training based on Acceptance and Commitment Therapy can be used as an effective and efficient method with applicability in improving anxiety and aggression in patients with panic attack.
  Keywords: anxiety, aggression, Acceptance, Commitment Therapy, panic attack
 • Mitra Nikamal *, Mahdieh Salehi, Hamed Bermas Pages 157-174
  The aim of this study was to investigate the efficacy of treatment of schema therapy on marital satisfaction of couples referring to the clinic due to marital problems. This research was carried out with a semi-experimental research project in two groups of 12 (12 couples) and 12 (12 couples) who were selected randomly and divided into two groups. In two stages, Enrique's marital satisfaction was performed on them and a multivariate covariance analysis was used to analyze the data. The results of the hoteling effect test indicate the difference between the two groups in the components. The experimental group was divided into components of the conventional response, satisfaction, conflict resolution, leisure time, sex, family and children, gender equality and marital satisfaction, Considerable compared to the control group. The results of this study showed that the excitement therapy scheme was effective on marital satisfaction, quality of life and coping styles and the research hypotheses were proved. Its use can be useful by family centers, family counselors, other organs and related organizations to improve the living conditions of families.
  Keywords: Based on Emotion, Couple, Marital Satisfaction, Schema therapy