فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 29 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، مهستی علیزاده، غلامعلی دهقانی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  دانش آموختگان پزشکی باید شایستگی های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه را در دوران تحصیل کسب نمایند. این امر مستلزم بررسی برنامه ی درسی، بازنگری و بهبود کیفی آن است. این مطالعه باهدف طراحی ابزاری معتبر و پایا جهت ارزشیابی برنامه ی درسی دوره ی بالینی از نظر پاسخ گویی اجتماعی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ترکیبی است که طی سه مرحله در سال 1396و در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگی های برنامه ی درسی دوره ی بالینی پزشکی براساس رویکرد پاسخ گویی اجتماعی تبیین گردید. در مرحله ی دوم، ابعاد و گویه های ابزار با استفاده از نتایج بخش کیفی مطالعه و بررسی متون معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش تدوین گردید، و در مرحله ی سوم نیز روایی صوری، روایی محتوا و پایایی ابزار تعیین گردید.
  یافته ها
  طی مرحله ی اول پژوهش، ویژگی های برنامه ی درسی دوره ی بالینی از نظر پاسخ گویی اجتماعی تبیین گردید. در مرحله ی دوم، ابزار اولیه در 4 حیطه و 55 گویه طراحی شد. در مرحله ی سوم، اعتبارسنجی ابزار انجام پذیرفت و ابزار (با 40 گویه) روا گردید که نمره تاثیر آیتم گویه ها بالاتر از 5/1، CVR و CVI در هر گویه به ترتیب بالاتر از 59/0 و 79/0 و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  ابزار ارزشیابی در 4 حیطه و 40 گویه طراحی شد که از روایی محتوایی، روایی صوری و پایایی خوبی برخوردار است. این ابزار می تواند برای ارزشیابی برنامه ی درسی دوره ی بالینی پزشکی از نظر پاسخ گویی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طراحی ابزار، اعتبارسنجی، ارزشیابی برنامه ی درسی، آموزش پزشکی، آموزش بالینی، پاسخ گویی اجتماعی
 • حسین گریوانی، حسین مبارکی، محمد کمالی، علی قربانی صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  فراهم کردن تجارب با کیفیت برای توسعه ی شایستگی حرفه ای دانشجویان، یکی از اهداف آموزش بالینی است که ارتقای کیفیت آن مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناخت ویژگی های فردی و حرفه ای موثر در آموزش بالینی رشته ی گفتار درمانی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا، 13 دانشجو، 6 مربی و 6 درمان گر رشته ی گفتار درمانی به صورت نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته و همچنین جلسات بحث گروهی جمع آوری و با استفاده از روش کولایزی تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان دهنده ی آن بود که ویژگی های فردی و حرفه ای افراد دخیل در کار بالینی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش بالینی رشته ی گفتار درمانی می باشند. از جمله ویژگی های اثرگذار مربوط به دانشجویان می توان به انگیزه ی یادگیری و دانش پیش زمینه ای، از ویژگی های مربوط به مربیان بالینی به نحوه ی ارایه ی بازخورد و تجربه ی بالینی و از ویژگی های مربوط به مراجعین می توان به میزان مسوولیت پذیری آنان اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ویژگی های فردی و حرفه ای از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آموزش بالینی رشته ی گفتار درمانی می باشند. نقش مربیان بالینی یکی از مواردی بود که مصاحبه شوندگان تاکید زیادی روی آن داشته و از انگیزه، تجربه و دانش به روز مربیان بالینی به عنوان عوامل مهم در امر آموزش بالینی یاد کر دند.
  کلیدواژگان: ویژگی های فردی، ویژگی های حرفه ای، گفتار درمانی، آموزش بالینی
 • سعید واقعی، مسعود کاشانی لطف آبادی، اعظم سالارحاجی، نسترن واقعی، بی بی مریم هاشمی صفحات 24-33
  زمینه و هدف
  علی رغم اهمیت انگ اختلالات روان پزشکی در پیگیری و درمان این اختلالات و تاثیر آن بر انتخاب اشتغال پرستاران در مراکز بهداشت روان، توجه به آن در طی دوره کارآموزی روان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین تاثیر کارآموزی روان بر انگ اختلالات روان پزشکی در دانشجویان پرستاری.
  روش بررسی
  در این مطالعه پس رویدادی با طرح یک گروهی پیش و پس آزمون، 93 دانشجوی ترم 4 پرستاری که در حال گذراندن کارآموزی بهداشت روان یک در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا در مشهد بودند؛ به صورت خوشه ایتصادفی و سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه انگ فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی Kassam بود که در سه دوره زمانی قبل از شروع کارآموزی روان، آخرین روز کارآموزی روان و یک ماه پس از پایان کارآموزی روان تکمیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از نظر تغییرات نمره کل انگ بین مراحل قبل از شروع کارآموزی روان (5/6 ± 0/58)، آخرین روز کارآموزی روان (4/5 ± 9/55) و یک ماه پس از پایان کارآموزی روان (6/5 ± 3/54) تفاوت معناداری وجود داشت (p<0/001)
  نتیجه گیری
  کارآموزی روان بر کاهش انگ اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستاری موثر بود.
  کلیدواژگان: کارآموزی بالینی، دانشجوی پرستاری، انگ، اختلالات روان پزشکی
 • سعیده نوروزی، فرهاد رمضانی بدر، علی نوروزی صفحات 34-43
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین انگیزش درونی دانشجویان کارشناسی پرستاری بر اساس درک آن ها از جو انگیزشی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که بر روی 165 نفر از دانشجویان انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. از پرسشنامه های استاندارد انگیزش درونی و جو انگیزشی درک شده (متشکل از جو تسلط درک شده و جو عملکردی درک شده) استفاده گردید. داده ها توسط نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین انگیزش درونی با جو تسلط درک شده و جو انگیزشی درک شده وجود دارد (01/0 >). همچنین بین جو تسلط درک شده، جو عملکردی درک شده و جو انگیزشی درک شده همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 01/0 وجود داشت. بر اساس نتایج رگرسیون مشخص شد که جو تسلط درک شده و جو انگیزشی درک شده، انگیزش درونی را در دانشجویان مورد پژوهش پیشگویی می کند اما جو عملکردی درک شده قادر به پیشگویی متغیر انگیزش درونی نیست.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معنی دار بین انگیزش درونی با جو تسلط درک شده و جو انگیزشی درک شده و توانایی پیشگویی انگیزش درونی توسط این دو متغیر، به نظر می رسد با اصلاح و ارتقای جو تسلط و جو انگیزشی درک شده در محیط های یادگیری می توان انگیزش درونی دانشجویان جهت یادگیری را افزایش داد.
  کلیدواژگان: جو انگیزشی، دانشجویان پرستاری، انگیزش درونی
 • علی جنتی، فریبا دهقانی میلق، محمدرضا نریمانی، معصومه قلیزاده، ندا کبیری صفحات 44-53
  زمینه و هدف
  شناسایی و برطرف کردن نقاط قوت و ضعف درس کارآموزی در رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بهبود کیفیت و اثربخشی این درس امری ضروری می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره ی مشکلات دروس کارآموزی طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی کیفی می باشد که در سال 1393 بر روی دانشجویان رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است. داده ها از طریق برگزاری چهار جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور 8 تا 10 نفر در هر جلسه جمع آوری و به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  مشکلات درس کارآموزی در عرصه 1 تا 4 مقطع کارشناسی رشته ی مدیریت در 3 حیطه مشکلات مربوط به مربیان، مشکلات مربوط به فیلد کارآموزی و مشکلات مربوط به کارپوشه ارایه شده به منظور ارزیابی از دیدگاه دانشجویان بررسی شدند. در هر حیطه درون مایه های اصلی و فرعی استخراج شدند که در مجموع شامل 8 درون مایه اصلی و 30 درون مایه فرعی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر توصیه می گردد به منظور برطرف کردن بخشی از نقاط ضعف این درس، بازنگری کلی در کوریکولوم کارآموزی در عرصه شامل اصلاح طرح درس و سرفصل های دروس، اصلاح و بازنگری اساسی کارپوشه بر اساس به روز ترین مطالب مرتبط نظام سلامت و نیاز بازار کار انجام گیرد.
  کلیدواژگان: کارآموزی در عرصه، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مطالعه کیفی
 • عاطفه یوسفی، عالیه جمشیدنژاد، نیما معتمد صفحات 54-62
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته های علوم پزشکی در ارتقای سلامت جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است این مطالعه به بررسی انگیزه ی پیشرفت و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی می پردازد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی-توصیفی 148 نفر از دانشجویان دو سال آخر رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1395 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و پرسشنامه ی انگیزش هرمنس را تکمیل نمودند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همبستگی پیرسون و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (p<0.05) .
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه 85% دانشجویان در فاصله ی سنی 24-26 قرار داشتند. 1/53% دانشجویان مرد و 9/46 % زن، 85 % دانشجویان مجرد و 15% متاهل بودند. 1/74% دانشجویان بدون سهمیه و9/25% با سهمیه، 4/52% خوابگاهی و6/47% غیر خوابگاهی بودند. نمرات انگیزه ی پیشرفت دانشجویان رشته ی پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی به ترتیب 83/2، 87/2 و 86/2 بود . نتایج نشان داد دانشجویان غیرخوابگاهی از انگیزه ی بالاتری نسبت به دانشجویان خوابگاهی برخوردار هستند . همچنین بین انگیزه و نمره ی معدل علوم پایه ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که از بین متغیرهای دموگرافیک مورد بررسی در این مطالعه ، تنها زندگی در خوابگاه ها موجب کاهش انگیزه در دانشجویان شده بود ؛ شاید بتوان با آشناتر نمودن دانشجویان با زندگی خوابگاهی ، برگزاری جلسات مشاوره وبالا بردن امکانات مطالعه در محیط خوابگاه میزان انگیزه دانشجویان ساکن خوابگاه را افزایش داد.
  کلیدواژگان: انگیزه ی پیشرفت، موفقیت تحصیلی، دانشجو
 • زهرا کریمیان، محمود ابوالقاسمی صفحات 63-76
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان داده است نوع و حجم فعالیت های اعضای هیات علمی در رشته های مختلف متفاوت است و این تفاوت از ماهیت رشته تاثیر می پذیرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی در مورد سهم کارکردهای دانش پژوهی مبتنی بر تفاوت های رشته ای انجام شده است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و در سال1393 انجام شد. جامعه آماری 1200 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز بود که بر اساس جدول مورگان، 300 نفر به عنوان نمونه برآوردگردید. 265 پرسشنامه بازگردانده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 37 سوال در مقیاس لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی با دیدگاه 5 متخصص و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 تایید شد. نتایج با استفاده از آزمون آنوا تحلیل گردید.
  یافته ها
  درهمه رشته ها پژوهش بیشترین و دانش پژوهی تعهد [همزبانی با جامعه] کمترین سهم را داشت. سهم پژوهش در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم پایه پزشکی بیشتر بود(P value<0.05)، و همزبانی با جامعه در علوم انسانی و علوم پزشکی بیشتر بود(P value <0.05). نیمرخ وضعیت بهینه در رشته ی مهندسی، علوم پایه محض و علوم پایه پزشکی نزدیکی بیشتری داشت و کشش آن به سمت پژوهش بود درحالی که نیمرخ رشته های علوم انسانی، پیراپزشکی و بالینی کشش بیشتری نسبت به آموزش داشت.
  نتیجه گیری
  سهم هر یک از کارکردها با توجه به ماهیت رشته متفاوت است. این موضوع مهم باید در آیین نامه ها و اصلاحات نظام ارزیابی فعالیت های اعضای هیات علمی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دانش پژوهی، اعضای هیات علمی، کارکرد علمی
 • عباسعلی نوریان، فریبا آربونی، سعیده مظلوم زاده، رضا شروین بدو صفحات 77-86
  زمینه و هدف
  آموزش بالینی فرآیندی است که در آن فراگیران به تدریج با انجام کارهای عملی به کسب مهارت پرداخته و با استفاده از تجربیات اساتید، خود را برای انجام درمان بیماران آماده می کنند. هدف از این مطالعه مقایسه ی وضعیت آموزش بالینی با وضعیت مطلوب از دیدگاه فراگیران و اساتید می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه ی فراگیران در نیمه ی دوم سال تحصیلی91-90 در گروه های ماژور مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد پاسخ دهندگان، کارورز (57) کارآموز (62) دستیار (62) و اساتید (36) نفر بود. ابزار سنجش پرسشنامه ای پژوهش ساخته که حاوی ده حیطه ی آموزشی بود. روایی محتوای آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت وپایایی آن با آلفای کرونباخ 85/0 تایید گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین امتیاز را کارآموزان به گزارش صبحگاهی؛ کارورزان به پرونده نویسی وگزارش صبحگاهی؛ دستیاران به مجله خوانی و پرونده نویسی؛ واساتید به مجله خوانی وگزارش صبحگاهی دادند. در آزمونt مستقل از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بین میانگین نظرات گروه های داخلی و اطفال و گروه های جراحی و زنان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (05/0
  نتیجه گیری
  علی رغم مطلوب بودن وضعیت آموزشی، در برخی حیطه ها وضعیت نامطلوبی مشاهده شد که این امر نیاز به برنامه ریزی آموزشی، انجام ارزیابی های مستمر از آموزش و در نهایت ارتقای سطح انگیزش فراگیران جهت افزایش مهارت خود را می طلبد.
  کلیدواژگان: وضعیت آموزش بالینی، وضعیت مطلوب، گروه های ماژور، فراگیران
|
 • Yousef Adib, Eskandar Fathiazar, Mahasti Alizadeh, Gholamali Dehghani Pages 1-12
  Background and Objective
  Medical graduates must acquire the necessary competencies to address the needs of the community during their studies. This requires the evaluation, modification, and quality improvement of the curriculum. The present study aimed to develop a valid and reliable instrument for the evaluation of the curriculum of clinical medicine in terms of social accountability.
  Materials And Methods
  This combined study was conducted in three stages at Tabriz University of Medical Sciences, Iran in 2015. In the first stage, qualitative content analysis and features of the curriculum of clinical medicine were determined based on the social accountability approach. In the second stage, the dimensions and items of the instrument were codified using the results of the qualitative stage of the study and by reviewing credible manuscripts relevant to the research subject. In the third stage, the face validity, content validity, and reliability of the instrument were assessed.
  Results
  In the first stage of the study, features of the curriculum of clinical medicine were determined based on social accountability. In the second stage, the initial instrument was developed with 4 dimensions and 55 items. In the third stage, the instrument was validated with 40 items. The effects score of the items was
  Conclusion
  The evaluation instrument was developed with 4 dimensions and 40 items, which had good content validity, face validity, and reliability. Therefore, the instrument could be used for the evaluation of the curriculum of clinical medicine in terms of social accountability.
  Keywords: Instrument Design, Validation, Evaluation of Curriculum, Medical Education, Clinical Education, Social Accountability
 • Hossein Gerivani, Hossein Mobaraki, Mohammad Kamali, Ali Ghorbani Pages 13-23
  Background And Objective
  One of the goals of clinical education is providing students with sufficient opportunity to develop the necessary professional competences, which requires constant assessment of the existing situation, recognition of strengths and correction of weaknesses. This study aimed to evaluate and identify the individual and professional features effective in clinical education in the field of speech therapy.
  Materials And Methods
  This study, based on the paradigm of qualitative content analysis, was conducted on 13 students, 6 instructors and 6 speech therapists, who were selected through purposive sampling. Data were collected using in-depth and semi-structured interviews and group discussions. In addition, data analysis was carried out applying the Colaizzi's method.
  Results
  Individual and professional features of individuals involved in clinical practice were recognized as factors affecting the quality of clinical education in speech therapy. Leaning motivation and background knowledge were recognized as effective features related to students, whereas feedback provision and clinical experience were identified for clinical instructors. Moreover, accountability of clients was an effective factor in this regard.
  Conclusion
  According to the results of the study, individual and professional features can affect the quality of clinical education in speech therapy. Mostly, the role of clinical instructors was emphasized by interviewees, who recognized the motivation, experience and knowledge of clinical instructors as the important factors for successful clinical education.
  Keywords: personality traits, professional traits, speech therapy, clinical education
 • Saeed Vaghee, Masoud Kashani Lotfabadi, Azam Salarhaji, Nastaran Vaghei, Bibi Maryam Hashemi Pages 24-33
  Background And Objective
  Little attention has been paid to psychiatric disorder stigma and its impact on the selection of occupation of nurses in mental health centers during the mental internship courses, despite its importance in following up and treatment of this type of diseases. This study aimed to determine the effect of psychology internship on the stigma of psychiatric disorders in nursing students.
  Materials And Methods
  This post-event study had one group and a pretest-posttest design. In total, 93 undergraduate nursing students at the fourth semesters of study, who were passing their psychology internship 1 course in Ebne Sina hospital in Mashhad, Iran. Subjects were selected through random cluster and quota sampling methods. Data collection tool was the opening minds stigma scale for health care providers (OMS-HC) by Kassam, filled at 3 different times, including before, on the last day, and 1 month after the psychology internship. Data analysis was performed using repeated measures ANOVA.
  Results
  In this study, a significant difference was observed in changes among the periods of before (58.0±6.5), on the last day (55.9±5.4) and one month after (54.3±5.6) the psychology internship in terms of the total stigma score (P
  Conclusion
  According to the results of the study, psychology internship had positive impacts on reduced psychiatric disorder stigma in nursing students.
  Keywords: Clinical Internship, Nursing Student, Stigma, Psychiatric Disorder
 • Saiideh Norouzi, Farhad Ramezanibadr, Ali Norouzi Pages 34-43
  Background And Objective
  The study aimed to determine the intrinsic motivation of undergraduate nursing students based on their perceived motivational climate.
  Materials And Methods
  This cross-sectional research was conducted on 165 students, who were selected through simple random sampling. Data collection tools were standard intrinsic motivation and perceived motivational climate (consisting of perceived mastery and performance climates) questionnaires. Moreover, data analysis was performed in SPSS using Pearson’s correlation coefficient, analysis of variance, and linear regression.
  Results
  In this research, a significant and positive relationship was observed between intrinsic motivation and perceived mastery and motivational climates (P
  Conclusion
  According to the results of the study, it seems that improvement and modification of the perceived mastery and motivational climates in learning environments can increase intrinsic motivation for learning in students.
  Keywords: Motivational Climate, Nursing Student, Intrinsic Motivation
 • Ali Jannati, Fariba Dehgani Milag, Mohammadreza Narimani, Masoumeh Gholizadeh, Neda Kabiri Pages 44-53
  Background and Objective
  Recognition and elimination of weaknesses in the internship courses of health service management are essential to improving their quality and efficacy. The present study aimed to evaluate the viewpoints of health service management students toward the challenges in the design and implementation of internship courses at the Faculty of Management and Information in Tabriz University of Medical Sciences, Iran.
  Materials And Methods
  This qualitative research was conducted on the health service management students at the Faculty of Management and Information in Tabriz University of Medical Sciences in 2014. Data were collected via focused group discussions attended by 8-10 individuals per session. Data analysis was performed using content analysis.
  Results
  Challenges in internships 1-4 for bachelor’s degree students were assessed in three areas, including the problems relating to instructors, internship courses, and cartable from the perspective of the students. In total, 8 main themes and 30 subthemes were extracted in each area.
  Conclusion
  According to the results, the internship curricula of health service management students should be completely modified to eliminate the weaknesses. These changes must include the correction of the course design and syllabi and essential revision of the cartable based on the latest information on health systems and labor market needs.
  Keywords: Field Internship, Health Service Management, Qualitative Research
 • Atefeh Yousefi, Aalie Jamshid Nejad, Nima Moatamed Pages 54-62
  Background and Objective
  Considering the significant importance of academic achievement of medical students in the improvement of society health, this study aimed to evaluate academic motivation and its relationship with academic achievement.
  Materials And Methods
  This cross-sectional research was conducted on junior students in fields of medicine, dentistry and pharmacy of Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran in 2016. Subjects were selected through convenience sampling and filled Herman’s motivation questionnaire. Data analysis was performed in SPSS using Pearson’s correlation coefficient and t-test (P
  Results
  In this research, 85% of the students were within the age range of 24-26. In total, 53.1% of students were male and 46.9% of them were female. In terms of marital status, 85% and 15% of the participants were single and married, respectively. Moreover, 74.1% of the students had a quota and 25.9% had no quota. Furthermore, 52.4% were living in dormitories and 47.6% were residing in other places. After the evaluation of the medicine, pharmacy, and dentistry students, their academic motivation score was 2.83, 2.87, and 2.86, respectively. According to the results, students residing in places other than dormitories had a higher motivation level, compared to those living in dormitories. Moreover, a significant relationship was observed between motivation and score of basic science GPA.
  Conclusion
  Given the fact that only living in dormitories reduced motivation in students, it is recommended that counseling meetings be held to familiarize students with this type of life and facilities in dormitories be improved to increase the motivation of students residing in dormitories.
  Keywords: Academic Motivation, Academic Achievement, Student
 • Zahra Karimian, Mahmood Abolghasemi Pages 63-76
  Background and Objective
  Previous research suggests that the type and amount of the activities of faculty members vary depending on the nature of various disciplines. The present study aimed to evaluate and compare the viewpoints of faculty members regarding the share of scholarship functions in different disciplines.
  Materials And Methods
  This descriptive survey was conducted in 2014. Sample population consisted of 1,200 faculty members at Shiraz University of Medical Sciences and Shiraz University, Iran. Based on Morgan’s table, 300 members were selected as the research units, and 265 questionnaires were completed. Data were collected using a researcher-made questionnaire with 37 items, which were scored based on a Likert scale. Content validity and face validity of the questionnaires were assessed by five experts, and the reliability was confirmed at the Cronbach’s alpha of 0.91. Data analysis was performed using ANOVA.
  Results
  In all disciplines, research had the highest share, and commitment in research (engagement with the community) had the lowest share. Share of research in the disciplines of engineering, basic sciences, and basic medical sciences was higher comparatively (P
  Conclusion
  According to the results, share of the scholarships varied depending on the nature of the disciplines, which should be taken into account in the regulations and modifications of the evaluation systems for faculty members.
  Keywords: Scholarship, Faculty Members, Scientific Application