فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نرگس باقری، آمنه زنگنه صفحات 7-24
  یکی از راه های شناخت اجتماعیات، زبان ساده افسانه هاست که با تحلیل محتوایی آن ها می توان به مسائل اجتماعی، جهان بینی مردم در جوامع گذشته، دیدگاه و نگرش عنصر مرد به زن و جایگاه آن ها، نقش زنان در جوامع گذشته و فعالیت ها و ویژگی های آن ها و… دست یافت. افسانه ها یکی از منابع مهم ادبیات شفاهی هستند که بررسی قهرمانان آن ها تا حدودی محققان را در شناسایی جامعه سنتی کمک می کند. جامع-الحکایات مجموعه ای از افسانه ها و حکایت هاست که نقش زنان به عنوان یکی از بازیگران اصلی، در آن ها قابل بررسی است. در این پژوهش تلاش شده است تا با نگاهی تحلیلی افسانه های دو کتاب جامع الحکایات با توجه به نقش ها، فعالیت ها و ویژگی های زنان بررسی شود. با مطالعه این افسانه ها، مشخص شد زنان در نقش های مادری، همسری، دایگی، عیاری، دلالگان محبت و… در این داستان ها حضور دارند. در مواردی زنان پرهیزگار در داستان ها دیده می شوند که با ویژگی پاکدامنی توصیف شده اند. همچنین زنان اندیشمند با اراده به ویژه در موارد عشقی پیش گام بوده و شجاعانه در مقابل ازدواج اجباری مقاومت می-کردند. در مقابل زنان با صفت های دلالگی، حیله گری، بدکارگی و ناقص العقل بودن نیز توصیف شده اند.
  کلیدواژگان: ادبیات عامه، جامع الحکایات، شخصیت پردازی، زنان
 • زهرا تقدمی نوغانی * صفحات 25-38
  درمورد ویژگی های زبانی زنان و سبک زنانه، آثار و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. دراین پژوهش به بررسی ویژگی های زبان شناختی ترجمه زنان مترجم تاکید شده است. بنابراین،10رمان ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی انتخاب شد. یافته های پژوهش بر مبنای الگوهای لیکاف و فرکلاف شکل گرفت و تاثیرات احتمالی سبک و نگرش زنانه در ترجمه زنان بررسی شد. درابتدا، متغیرهای زبان شناختی مورد تایید خبرگان قرار گرفت. سپس متغیرهای زبان شناختی در هریک از رمان ها مطالعه شد و تعداد کاربرد متغیرهای زبان شناختی درمورد ترجمه زنان در مقایسه با ترجمه مردان استنتاج شد. نتایج پژوهش در قالب جدول هایی ارائه گردید و درنهایت، مشخص شد که کاربرد متغیرهای زبان شناختی درنگ،احساسات ، تغییر لحن، عبارات خطابی ، رنگ و توصیف فضا، عبارات جنسیت زده ، عبارات غیرکلامی، تردید، احساسات و همدلی، جمع مکسر، سکوت، اسامی مصغر و مشارکت درترجمه زنان مشابه الگوی لیکاف در زنان بیشتر است. اما نسبت تفاوت کاربرد متغیر ادب به اندازه الگوی لیکاف نیست و متغیر قطع گفتار در میان ترجمه زنان و مردان مترجم برخلاف الگوی فرکلاف دراین پایان نامه تقریبا مساوی است. کاربرد متغیرهای لطیفه گویی و هرزه گویی نیز درمردان بیشتراست اما نسبت به گذشته کاربرد کمتری دارند.
  کلیدواژگان: جنسیت، زبان زنانه، ترجم
 • عبدالله حسن زاده میرعلی *، آرتمیز صیادچمنی صفحات 41-60
  ناتورالیسم ادبی به تشریح اوضاع کلی شخصیت در رمان، در بستر شرایط جبری «زمان» و «مکان» ، «وراثت» می پردازد. این مکتب یکی از مکاتب مهم ادبیات داستانی ایران به شمار می-رود. فیروزه گل سرخی از نویسندگان دهه های متاخر است که به شیوه ی ناتورالیستی و عینی به روایت داستان می پردازد. برخی از آثار او به جهت بیان بی پرده زشتی ها، تاثیر محیط و لحظه، توصیف مشمئز کننده ی فقر، وجهه ی ناتورالیستی دارند، لذا نگارندگان با توجه به این خصوصیات بر خود ضرورت دیدند که کتاب «من یک سایه ام و چند داستان دیگر» او را به شیوه ی کتابخانه-ای مورد تحلیل قرار دهند. پس از بررسی مشخص گردید مضمون سه داستان کوتاه، «رویای بعدازظهر نیمه ی تابستان» ، «من یک سایه ام» ، و «مستاجر» ، مطابق با مضامین داستان های ناتورالیستی بوده و مولفه ها ی آن در این سه داستان حضور گسترده ای دارد. معرفی هجده مولفه-ی ناتورالیستی به همراه تحلیل شاهد مثال هایی از داستان های مذکور، و تشخیص مولفه های پربسامد از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش است. همچنین گل سرخی توانسته، از طریق همسو کردن مولفه های «عنوان بی پرده ی مسایل جنسی» و «زشت نگاری» با فرهنگ و معیارهای جامعه اسلامی، آن ها را بومی سازی کند.
  کلیدواژگان: مکتب ادبی، ناتورالیسم، داستان کوتاه، من یک سایه ام، فیروزه گل سرخی
 • محسن حنیف ، طاهره رضایی صفحات 61-76
  منتقدان از وجود عناصر رئالیسم جادویی در رمان بیوه کشی اثر یوسف علیخانی نوشته اند، ولی تلاش آنها در واکاوی عناصر رئالیسم جادویی و یافتن آنها در این رمان کافی و نظام مند نبوده است. نویسندگان این مقاله سعی می کنند تا پس از معرفی مولفه های برجسته رئالیسم جادویی، به بررسی رمان علیخانی بپردازند. درونمایه بیوه کشی که تاکید بر تعقل در سنن و آیین گذشتگان دارد، تا حدودی قابل مقایسه با دیگر آثار رئالیسم جادویی در دنیاست. رئالیسم جادویی برخلاف داستان های فولکلوریک در پی ایجاد تغییر در ادراکات خواننده مبتنی بر تعقل و تقویت قوه تجزیه و تحلیل حوادث اجتماعی است. در پایان رمان، علیخانی به قهرمان داستانش اجازه می دهد که خود را از بند سنت های غلط و تفکر مرید و مرادی خلاص کند و سرنوشتش را خودش بنویسد. در سطح ساختار داستانی نیز بسیاری از عناصر رئالیسم جادویی در این رمان یافت می شوند، همچون بی طرفی راوی در روایت رویدادهای شگرف، اقتباس های کوچک و بزرگ از قصه ها و سنت های رایج در فرهنگ عامه و توجه بسیار به قدرت حواس پنجگانه انسان در طرح فضای جادویی. اما بر خلاف اکثر رمان های رئالیسم جادویی، بیوه کشی فاقد پیرنگی پیچیده و فنی است. روایت اثر تک خطی است و در بخش گره گشایی این رمان تمامی تاریکی های موجود در روایت بالاخره برای خواننده روشن می شود و جایی برای تردید و تفکر مخاطب باقی نمی گذارد و این برخلاف روح حاکم بر آثار بزرگ رئالیسم جادویی در جهان است.
  کلیدواژگان: بیوه کشی، یوسف علیخانی، رئالیسم جادویی، درونمایه، ساختار
 • پروین غلامحسینی *، حمیدرضا قانونی صفحات 77-92
  طرح مباحث میان رشته ای و نوشتن مقالات علمی پیرامون آن ها، از علائق پژوهشگران در سال های اخیر بوده است؛ یکی از این مباحث، انعکاس علم روان شناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوری های نوین روان شناسی می باشد؛ در ادبیات فارسی، نکته های اخلاقی و روان شناسی بسیاری نهفته است که مقایسه و تطبیق آن با یافته های روان شناسی نوین امری ضروری است؛ در دیدگاه مهندسی، تنیدگی هر عامل بیرونی است که بر شیء یا جاندار وارد می شود و باعث تغییراتی در آن می شود. «سووشون» نوشته ی سیمین دانشور آغازگر فصلی تازه در تاریخ داستان نویسی ایران به شمار می آید. نویسنده در این رمان اجتماعی- سیاسی، حوادث و پیامدهای زمان اشغال ایران از سوی انگلیسی ها را به زیبایی به نگارش درآورده است؛ دانشور در این داستان پرحرکت و ماجرا با نثری شاعرانه، تصویری درونی و هنرمندانه از تحولات منطقه فارس در سال های جنگ دوم جهانی به دست می دهد؛ این پژوهش در زمینه راه های مقابله شخصیت ها با این عوامل مورد بررسی قرار می گیرد. در این رمان هرکدام از شخصیت ها با مسائل و مشکلاتی روبه رو می شوند و در برابر هرکدام از این وقایع و حوادث متناسب با شخصیت های درونی واکنش هایی نشان می دهند؛ که ذکر خدا بیشتر از همه قابل توجه است؛ یکی از راه های آرامش قلب و کاهش اضطراب از منظر اسلام می باشد. در رمان سووشون نیز اغلب شخصیت هایی نظیر عمه خانم (خواهر یوسف) متوسل شدن به ائمه اطهار (امام رضا و امام حسین) و پناهنده شدن به کربلا را چاره ای برای حل مشکلات پیش رو برمی گزیند.
  کلیدواژگان: تنیدگی، سووشون دانشور، حمایت اجتماعی، مثبت نگری، درون ریزی
 • مینا کاظمی، زهره نجفی *، محسن محمدی فشارکی صفحات 93-112
  روایت شناسی به عنوان رویکردی نوین در متن شناسی با آراء ساختارگرایان پیوند اساسی یافته است. ولادیمیر پراپ، فولکلورشناس روسی، نخستین کسی است که با مطالعه ساختارگرایانه بر روی قصه های پریان روسی، روایت شناسی نوین را پایه گذاری کرد. او دریافت قصه های عامیانه با وجود تنوعی که در روایت دارند از نظر انواع قهرمانان و عملکردها به هفت نوع شخصیت و سی و یک عملکرد که همواره با توالی یکسان از پی هم می آیند، محدود می شوند. دستاوردهای او در این پژوهش، آغازگر مسیری نو برای روایت شناسان پس از او شد. در این نوشته با توجه به ساختار ساده و قصه گون رمان های عامه پسند -به عنوان نمونه- چهار رمان پریچهر، یاسمین، یلدا و گندم مرتضی مودب پور را که از رمان های پرفروش در گونه عامه پسند هستند برای بررسی قابلیت آنها با نظریه ریخت شناسی پراپ برگزیدیم. نتایج به دست آمده با مطالعات پراپ همخوانی دارد. تعداد شخصیت ها و عملکرد آنها محدود است و بر اساس توالی یکسانی از پی یکدیگر می آیند. در حقیقت رمان های عامه پسند- با وجود ناهمگونی ها و محدودیت هایی که در تطبیق با الگوی پراپ دارند- دارای قابلیت تطبیق ریخت شناسانه هستند.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، ریخت شناسی، پراپ، رمان عامه پسند، مرتضی مودب پور
|
 • N. Bagheri, A. Zanganeh Pages 7-24
  Legends are the most resources for Folklore.Women are among the main characters of legends who have different roles such as mother, spouse, beloved, vagabond, handmaid, nursemaid etc. “Jame’ ol-Hekayat” is a collection of legends and fables wherein the role of women is worthy of note. The present study attempts to appraise women’s roles, actions and features in the two volumes of “Jame’ ol-Hekayat” from an analytical sociological viewpoint. The results of the study indicate that women have the role of mother, spouse, nursemaid and vagabond in these legends. In some cases, there are chaste women in the legends who are described as virtuous. Moreover, there are persistent thinking women who take the initiative, especially in marital cases, and bravely resist forced marriage. On the other hand, women have also been described as matchmaker, deceitful, prostitute and unintelligent.
  Keywords: folk literature, “Jame ol Hekayat”, heroine, Women
 • Zahra Taghadomi Noghani * Pages 25-38
  There are different opinions and works about language specifications and female’s style. This research has been emphasized to study linguistic specifications of female’s translation.Therefore, 10 novels was chosen which translated from English language to Persian language. The results of research were formed based on Laykoff and Fairclough’s models and the possibility effects of women’ style and idea was considered in women’s translation. In the beginning,19 linguistic variables was conformed by experts. Then linguistic variables studied in every novels and the number of using linguistic variables about women’s translation concluded in contrast with men’s translation. The research’s conclusions was presented by form of tables and finally, it was discovered that using linguistic variables such as pause, emotion, change of tone, addressed phrases, color and description of space, gender phrases, nonverbal phrases ,doubt, emotion and empathy, broken plural ,silence ,diminutive nouns and partnership are more in women translation like Lakokoff’s model .However ,ratio of difference in using politeness variable is not similar to Lakoff’ model and almost in this thesis the variable of speech break is equal between men and women translations opposite of Fairclough ’s model. Using variables of telling jokes and telling abusive are more in male but they have fewer using compared to past.
  Keywords: Gender, female language, Translation
 • Abdolah Hasan Zadeh Mirali *, Artmiz Sayadchmani Pages 41-60
  Literary Naturalism describes general conditions of character in a novel, in context of Time, Location and Çheirship. This doctrine is considered as one of important doctrines in Iran's fiction. Firouze Golsorkhi is one the recent decade writers who narrate stories in Naturalism and Genuine style. Because of blunt express of obscenities, influence of moment and environment and disgusting describe of poverty, some of her writings are known to be Naturalist. therefore, authors, due to these specifications, had to analyze one of her books, I am a Shadow and other stories, in a librarian way. After scrutiny, it was found that the content of three short stories, "A Midsummer Afternoon Dream", " I am a Shadow" and "Tenant", are completely matching the contents of Naturalism stories and its factors have a wide presence in these three stories. Introducing 18 Naturalism component with analysis of examples from these stories, and recognition of high frequent components is one of the most important achievements of this research. Golsorkhi has also localized the contents of "blunt express of sexual issues" and "portraying the ugliness" with cultures and standards of Islamic community by aligning them.
  Keywords: Literary School, Naturalism, short story, I Am a Shadow, Firoozeh Golsorkhi
 • A. Shamsodini Fard *, N. Ansari Pages 61-76
  Short story as a slice of life of the main character, has restrictions on the use of elements of fiction, But the same structure and style is also evident in the use of these elements in short stories. " Najib Keilani" scholar, narrator, poet and critic famous Egyptian has a global reputation With a spirit of faith and commitment to ethical issues associated, in particular. And this prompted us to examine the elements of her short stories. . Due to the abundance of stories, three-story "Malak Al moluk" and "Alkafaat" and "Mavedona Ghadan," which is closely associated with the reality of people's lives and aspirations and sufferings of the people portrayed were selected and elements of the story in these three plants were criticized. Some results of this review indicate that he has simple style, flowing unpretentious and uses detailed description of the elements of the story, And He was able to increase the excellence and richness of their stories Show Moral and religious concepts and realities of people's lives.
  Keywords: story elements, short story, Najib Keilani
 • Parvin Gholamhoseini *, Hamid Reza Ghanooni Pages 77-92
  Interdisciplinary topics and write research papers about their research interests in recent years has been a discussion, reflection science of psychology in literary works and adapt it to modern psychological theories in literature, ethics and psychology lies tips "Shoon" by Simin Daneshvar new chapter in the history of Iran is considered fiction. The author of the novel socio-political events and consequences of the occupation of Iran by the British is beautifully written; Prhrkt scholars in this story and the story with poetic prose, self-image and artistic developments in the Gulf region during World War II. That research in the field of stress factors (stressors) characters in the novel Shoon scholar and ways to deal with these factors be examined. is. The figures of the novel Shoon often aunt (sister of Joseph) appeal to the Imams (Imam Reza and Imam Hussein) and refugees to Karbala chooses option to solve the problems ahead.
  Keywords: Stress, simin daneshvar, social support, positive, import
 • M. Kazemi, Z. Najafi *, M. Mohammadi Fesharaki Pages 93-112
  Narratology as a new approach in the context of a fundamental has linked to Formalists theories and opinions.
  . Vladimir Propp, Russian Folklorist is the first person who studied on the Russian vulgar stories and grunded modern narratology .He understood that vulgar stories limited to certain and limited heroes and functions that follow always after each other in a same progression regularly. His achievementsin this research was a new way for narrators that came after him.
  Comparison of his theory with nowadays novels has some limitations and incompatibility.according to simple structure of Popular novels, we chose four novels of Morteza Moaddabpour that are some of the best seller popular novels to compare them with Prop's morphology theory . Gained results are similar to Prop' study.It shows Number of characters and actions are limited and they come in a similar succession after each other regularly.
  Keywords: Narratology, Prop, Popular novel, MortezaMoaddabpour