فهرست مطالب

مطالعات داستانی - سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی تکنیک های احمد محمود در توصیف از منظر نقد پسا استعماری
  اطهر تجلی اردکانی *، پریوش امینی صفحات 6-21
  جنوب در طول دهه 1320 به بعد منطقه ای حادثه خیز و نا آرام بوده است. نویسندگان مکتب جنوب هم این حوادث و رخدادها را از سر گذرانده و در آثار خود انعکاس داده اند. پرداختن به مسائل و رخدادهای این منطقه از ویژگی های آثار این مکتب است. نویسندگان این مکتب تعهد خود را در برابر مردم با به تصویر کشیدن رنج ها و سختی های آنان نشان می دهند. احمد محمود نویسنده توانای جنوبی، پیامدهای استعمار را از نزدیک لمس کرده و دیدن فقر و محرومیت مردم در کنار غارت ثروت عظیم نفت به دست اسنعمارگران او را بر آن داشته است تا آثاری بیافریند که بازتاب دهنده این رویدادها باشد. فقر و محرومیت مردم ایران به ویژه اهالی جنوب، از جلوه های سیاست استعماری بیگانگان و استبداد حکومت بوده است. استعمار و استبداد در آثار احمد محمود بیشتر از منظرهای تاریخی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی و تحلیل است. هنر نویسنده در این است که با شگردهای ادبی به تاریخ، جنبه ای ادبی می بخشد.. در این تحقیق سعی بر آن است تا با نقد پسااستعماری از شاخه های نقد جامعه شناسیک و به روش توصیفی - تحلیلی رمان «همسایه ها»، داستان کوتاه «بندر» و «شهرکوچک ما»از منظر تکنیک های توصیف بررسی شوند. احمد محمود تلاش می کند با توصیف مکان و خصوصیات ظاهری شخصیت ها، فقر و محرومیت مردم جنوب را بیان کند. در برخی موارد وی به کمک تشبیه حسی، تصویری پویا و موثر از استعمار و احوال مردم ستمدیده به دست می دهد. نمادسازی هرچند اندک از شگردهای دیگر محمود در بیان پیامدهای استعمار و استثمار است.
  کلیدواژگان: احمد محمود، توصیف، پسااستعمار، استثمار
 • تحلیل و بررسی داستان عامیانه حسینا و دل آرام (برپایه روایت شناسی ساختار ی گریماس)
  صغری جلیلی جشن آبادی * صفحات 22-37
  داستان عاشقانه حسینا و دل آرام، نمایشی است روستایی درقالب دوبیتی هایی که از زبان راویان محلی باز گو شده است و سرگذشت دل دادگی حسینا بر دل آرام است و گونه ای نو و بدیع از دوبیتی های پیوسته می باشد که از ساختار داستانی منسجمی برخورداراست. انسجام درطرح کلی و روایی و دارا بودن نظم منطقی و علمی، نویسنده را برآن داشت تا با خوانشی نو از این داستان-که در لابه لای متون نو و مدون، فراموش شده است– ضرورت نگاه علمی به ادبیات داستانی عامیانه را مطرح کند. این پژوهش با رویکرد روایت شناسی ساختگرا به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفتهاست که به تحلیل علمی این داستان می پردازد. از آن جایی که ساختارروایی این داستان، به نظریهروایت شناسی گریماس نزدیک است، نویسنده، چهارچوب را برپایه نظریهگریماس بنانهاده است و ساختار اصلی روایت، با تغییر وضعیت ها بر اساس تقابل های دوگانه و زنجیره های روایی و الگوی کنشی روایت، تحلیل می شود. طرح داستان، ساختار و انسجام روایی دارد و از منظر تقابل های دوگانه و مربع های معنایی موفق است؛ اما کنش ها در قاعده های نحوی در بخش زنجیره های اجرایی ضعیف است و این به دلیل فضای محدود روستایی است که داستان های عامیانهغنایی درآن شکل می گیرد. تحلیل و بازخوانی داستان های عامیانه غنایی برپایه نظریه های جدید، می تواند درشناخت و نمودن عمیق تر این آثار، که گنجینه هایی از ادب شفاهی و مردمی ایران است، مفید باشد. طرح این نمونه، زمینه مناسبی برای گسترش آن به دیگر داستان های غنایی و عامیانه فارسی است.
  کلیدواژگان: داستان عامیانه، حسینا ودل آرام، دوبیتی، روایت شناسی ساختگرا، گریماس
 • تحلیل قیاسی قهرمان در رمان صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز و اهل غرق منیرو روانی پور
  مجمد چهارمحالی *، الیاس قادری صفحات 38-58
  «شخصیت های قهرمان» از عناصر کلیدی هر گونه ی داستانی به شمار می روند که با رفتار، گفتار و پندار خود کنش های داستان را پدید می آورند. در «رئالیسم جادویی» شخصیت های قهرمان ویژگی-های منحصر به فرد این گونه ی داستانی را به خوبی در خود بازتاب داده اند. بدین روی در رمان«صد سال تنهایی» اثر گابریل گارسیا مارکز به عنوان شاهکار این سبک و رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی پور به عنوان یکی از برجسته ترین رمان های رئالیسم جادویی در ایران، قهرمانان ، مهم ترین مولفه ی این سبک یعنی درهم آمیختگی واقعیت تاریخی و اجتماعی با افسانه ها، باورها و آداب بومی و قومی را در خود نشان داده اند. علاوه بر این، ویژگی های دیگری در وجود این شخصیت ها یافت می شود که دراین جستار با شیوه ی تطبیقی، نگارندگان دوازده مولفه ی آنها را بدین شرح مورد بررسی قرار داده اند:کوچ و جابجایی قهرمانان، نقش رهبریت در بین قهرمانان ، قدرت پیش گویی در قهرمانان، توالید و تناسل جادویی بعضی شخصیت ها و قهرمانان، نقش شخصیت های بیگانه در آگاهی قهرمانان از جهان بیرون، جدال و کشمکش بین قهرمانان، عشق، هوس، نفرت از عشق و هوس در بین قهرمانان، تبعات حاصل عذاب وجدان از مرگ قهرمانان، بیزاری از صنعت و تکنولوژی و پای بندی به حریم سنتی خانواده در بین قهرمانان، روحیه مبارزه طلبی و آزادی خواهی در بین قهرمانان، تجلی شخصیت ها در یکدیگر در نسل های متوالی، تراژدی در مرگ قهرمانان. با تحلیل تطبیقی این ویژگی های مشابه می توان بازتاب چهارچوب و سبک نویسندگی مارکز در صد سال تنهایی را بر قلم روانی پور در اهل غرق آشکار کرد.
  کلیدواژگان: اهل غرق منیرو روانی پور، رئالیست جادویی، صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز، قهرمان
 • تحلیل شخصیت های مشرف، بر اساس روایت بیهقی، با توجه به الگوی تیپ شناسی مایرز بریگز
  مصطفی گرجی، حمید آری براری * صفحات 59-75
  بررسی روانشناسانه آثار ادبی در داستان ها و روایت های گوناگون، یکی از مهم ترین و عمیق ترین شیوه های شناخت متن است. بهره گیری از اصول و مبانی روانشناختی در تحلیل شخصیت قهرمانان داستان ها، یکی از مهم ترین تعامل ادبیات و روانشناسی است. تاریخ بیهقی، یکی از مهم ترین آثار ادبی زبان فارسی است که به دلیل تعدد داستان ها، وقایع تاریخی و تنوع در شخصیت قهرمانان و خلق و خوی آنان، می تواند بر اساس تحلیل روانشناسانه مورد ارزیابی قرار گیرد. در راه شناخت شخصیت های داستانی تاریخ بیهقی ، روش های مختلفی در روانشناسی مطرح می شود که در اصل برای شناخت واقعی انسان است. مدل روانشناختی معتبری که به نام «تیپ شخصیت» یا «تیپ شخصیتی» مطرح می شود یکی از ابزارهای مفید برای شناخت سریع انسان است. پل. دی. تیگر و باربارا بارون. تیگر بر اساس شاخص مایرز بریگز، شناخت آسان خصایص اصلی شخصیت و چگونگی برقراری ارتباط موثرتر و گرفتن نتایج سریع تر را مطرح می کنند. در این پژوهش شخصیت های مشرف (جاسوس) و شخصیت های که رازداری را به پرده دری ترجیح می-دهند، بر اساس ابعاد شانزده گانه تیپ شناسی مایرز بریگز مورد ارزیابی قرار می گیرند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، گرایش شخصیت های مشرف تاریخ بیهقی به تیپ برون گرای شهودی متفکر دریافت گر (ب ش م ر) و تیپ برون گرای حسی متفکر قضاوت گر (ب ح م ق) بیشتر از سایر تیپ ها است.
  کلیدواژگان: شخصیت، تیپ شناسی، مایرز بریگز، مشرفان تاریخ بیهقی
 • بررسی مولفه های پست مدرن در رمان «نوشدارو» از علی موذنی
  علیرضا محمودی *، سوسن پسانین صفحات 76-88
  این پژوهش به بررسی ویژگی های پسامدرنیستی در رمان «نوشدارو» از علی موذنی پرداخته است. با بررسی داستان نوشدارو می توان گفت که برخی از ویژگی های داستان های پست مدرن، همچون فراداستانی بودن، شکست خط روایت در داستان، اتصال کوتاه و بینامتنیت در آن دیده می شود. فراداستانی بودن یکی از اصلی ترین ویژگی های این داستان است که نویسنده در آن، با ایجاد تمهیداتی چون، تاکید نویسنده بر نوشتن داستان و غیرواقعی بودن آن، مخاطب قرار دادن خوانندگان توسط نویسنده، بردن خوانندگان به درون داستان، دخالت شخصیت ها در نحوه بازگویی داستان و یا اعتراض به آن، سعی در رشد و توسعه بعد فراداستانی «نوشدارو» داشته است. از سویی، با دادن نقش های جدید به شخصیت های اساطیری، چون رستم و سهراب و به چالش کشیدن وقایع اساطیری و در نهایت، تغییر سرگذشت شخصیت های اساطیری در داستانش، به خلق فراداستانی تاریخ نگارانه دست زده است. بنابراین پس از بررسی این داستان می توان گفت که رمان نوشدارو از علی موذنی، رمانی پست مدرن آن هم از نوع فراداستان تاریخ نگارانه است.
  کلیدواژگان: رمان نوشدار، مولفه های پست مدرن، فرا داستان، اتصال کوتاه
 • بازخوانی شخصیتهای داستانی در رمان «النهایات» از عبدالرحمن منیف
  عزت ملاابراهیمی *، پرشنگ فرهودی صفحات 89-102
  این مقاله درصدد است تا شخصیتهای رمان «النهایات» و نحوه شخصیت پردازی نویسنده را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگارندگان برای دستیابی به این هدف از روش آمیخته کیفی- کمی استفاده کرده اند؛ نخست به روش کیفی، داده ها توصیف شده و سپس بر اساس بسامد داده ها، نمودارهایی ترسیم شده است. نویسندگان در نهایت به این نتیجه رسیده اند که بیشتر شخصیت ها، پویا و جامع هستند و رمزی و نمادین بودن شخصیت ها سبب جذابیت و پیچیدگی رمان شده است. همچنین شیوه شخصیت پردازی در رمان بیشتر به شکل غیر مستقیم است.
  کلیدواژگان: رمان، عبدالرحمن منیف، النهایات، شخصیت، شخصیت پردازی
|
 • Techniques of Description in Ahmad Mahmoud Stories in postcolonialism criticism point of view
  Athar Tagali Ardakani *, Parivash Amini Pages 6-21
  South of Iran in 20 decade and after that has been a haywire and full of events location. Southern authors have experienced these events and revolutions and have reflected them in their masterpieces. They show their commitment about their people by drawing of people pains and their difficult situation. Ahmad Mahmoud has touched colonialism calamities, and observing of oil despoliation and poverty have been caused he creates stories that reflect these events. His art makes these historical events as literary and readable works. In this research tried to analyze literary techniques in the novel:” Neighbors”, and several short stories such as:” Port” , and “Our Little Town” by descriptive- analytic and post-colonialism criticism method point of view. This research speaks about devices which this writer has used in expressing the horrors of colonialism and exploitation. He has used objective description for consequences such as poverty, the lack of healthcare facilities, the lack of foodstuffs and etc. in imaginative description, with the use of literary devices, writer have highlighted these consequences and employed symbols, parallelism, similes and metaphor. Sometimes, he shows an impressive and dynamic image from colonialism and oppressed people. Symbol making, however few, is one of techniques which Mahmoud uses to show colonialism oppressions.
  Keywords: Ahmad Mahmoud, description, post, colonialism, exploitation
 • Analysis of vulgar story of Hoseina and Delaram (Based on Grimas structural narrative science)
  Soghra Jalili Jashn Abadi * Pages 22-37
  The romantic story of Hoseina and Delaram , is a rural show in form of cauplets form local narrators and it is the advanture of Hoseina love in Delaram that is a new continuous couplets by clear narrative structure. This solidarity in narrative and overall plan by scientific and logical discipline made writer to raise a scientific view on vulage narrative literature . This research made by discriptive analytic method and structuralist narrative approach and analyses this story.
  Since the narrative structure of the story, is close to Grimas theory, the writer made the structur of research based on Grimas theory and main structure of the story analysed by binary oppositions. The story plan has a narrative solidarity and it is successfull from binary oppositions and semantic squares but actions are weak in syntactic rules and executive chains. This is because of limitations of rural area . In action view, we can say that sometimes the aim of the story may be deterrent, helpful and subjective and this is so important . This story presentation can help for extention to richnass and vulgar persian stories.
  Keywords: Vulgar story, Hoseina, Delaram, couplets, structuralist narrative science, Grimas
 • A Comparative Analysis of the Hero in the Novel of Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez and From Drowning by Moniru Ravanipor
  Mohamad Choharmahali *, Elyas Ghadery Pages 38-58
  "Hero characters" are the key elements of any Fiction type that create story actions with their behavior, speech and thought. In "magical realism", the hero character perfectly reflects on the unique features of this kind of story. Thus In the novel of "one hundred years of Solitude" by Gabriel Garcia Marquez as the masterpiece of this genre and the novel of "Drowned" or "ahl-e-ghagh" by Maniro Ravanipour as one of the most prominent magical realism novels in Iran, the heroes indicate the most important component of this style scilicet the merging of historical and social reality with indigenous and ethnic legends, beliefs and customs. In addition, other features are found in the presence of these characters. In this comparative study, the writers of the twelve components have been described as such: The Immigration of the heroes, the role of leadership among the heroes, the power of predicting the heroes, the magic of some sort of characters and heroes, the role of alien characters in the awareness of heroes from the outside world, the struggle between the heroes, love, passion, hatred of love and desire Among the heroes, the consequences of the torture of conscience from the death of heroes, the hatred of industry and technology, and adherence to the traditional family of heroes, the spirit of struggle and freedom among heroes, the manifestation of characters in each other in successive generations, the tragedy in the death of heroes. By comparative analysis of these similar characteristics, the reflection.
  Keywords: : People drowned by Moniru Ravanipor, magical realist, Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, hero
 • Analyzing the espionage characters based on beihaghi narrative, according to mayrz brigzs typology
  Mostafa Gorji, Hamid Ari Barari * Pages 59-75
  Psychological study of literary works in various RvaytHay DastanHa and one of the most important and MyqTryn ShyvhHay understanding the text. Utilizing the principles of psychological personality analysis DastanHa heroes, one of the most important interaction between literature and psychology. Beyhaqi history, one of the most important literary works of the Persian language is due to the multiplicity of DastanHa, historical events and heroes of diversity in personality and mood they can be evaluated based on psychological analysis. The way to know ShkhsytHay story on Byhqy, various methods which are raised primarily for the actual knowledge of human psychology. Valid psychological model called "Typ character" or "personality type" questions placed useful tools for the rapid identification of humans. Paul. January. Tigran and Barbara Barron. Tigran based on Myers Briggs, identifying the main characteristics of personality and how to communicate effectively and get results suggest moved faster. In this study overlooking ShkhsytHay (spy) and ShkhsytHay who prefer secrecy to PrdhDry-up, based on the dimensions of the Myers Briggs ShanzdhGanh TypShnasy MyGyrnd evaluated. According to the results of the research, overlooking ShkhsytHay orientation on the type BrvnGray Beyhaqi intuitive thinker DryaftGr (BShMR) and type BrvnGray intuitive thinker QzavtGr (BH MQ) is greater than the other TypHa.
  Keywords: Personality type Shnasy, Myers Briggs, overlooking
 • Postmodern features in the story of " Panacea" by Ali Moazeni
  Ali Reza Mahmoodi *, Susan Pasanin Pages 76-88
  This study has examined the characteristics of postmodern in the story of “Panacea” by Ali Moazeni. This article is a critical reading of this story. This story has some of postmodernism features like metafiction, irregular narrative, short circuit, intertextuality. One of the main features of this story is metafiction. Features in this story like the author's emphasiz to the unreality of the story, speaking authors with readers in the story, entering the readers to the story and involving the characters in the story changes, has turned it into a metafiction. On the other hand, the author has created the historical metafiction with the creation of the new role of mythological characters like Rustam and Sohrab, challenging mythological events and changing the fate of mythological characters in the story.After reviewing this storyWe can say that So we can conclude that “panacea” of Ali Moazeni is a postmodern novel and historical metafiction.
  Keywords: Panacea Novel, features of postmodern, metafiction, short circuit
 • Refresh the characters in the novel "Alnhayat" Rahman Mnyf
  Ezat Mola Ebrahimi *, Parshang Farhoodi Pages 89-102
  This article tries to figure novel "Alnhayat" and how ShkhsytPrdazy author of the study and analyze various dimensions. The authors of mixed qualitative-quantitative method used to achieve this goal KrdhAnd First qualitative methods, data description and then based on frequency data, graphs drawn. Finally, the authors concluded that more ShkhsytHa, dynamic and comprehensive, a symbol of charm and complexity of the novel is due ShkhsytHa. The characters in the novel more indirect way.
  Keywords: novel, Abdul Mnyf, Alnhayat, character, Shkhsyt?Prdazy