فهرست مطالب

روانشناسی نظامی - پیاپی 30 (تابستان 1396)
 • پیاپی 30 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علمی پژوهشی
 • مهرداد کلانتری، محمدتقی یازرلو *، حسینعلی مهرابی صفحات 5-17
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی در کارکنان در یک واحد نظامی است.
  روش
  طرح پژوهش نیمه تجربی همراه با گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه است. بدین منظور 60 نفر از کارکنان یک واحد نظامی دارای ملاک های ورود (جنسیت مرد، دامنه سنی بین 20 تا 40 سال، با حداقل تحصیلات دیپلم) به صورت نمونه گیری هدف مند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش، آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت 8 جلسه نود دقیقه ای دریافت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که آموزش درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی در مراحل پس آزمون و پیگیری شده است (p<0/005).
  بحث: یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی کارکنان واحد نظامی، موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش درمان گروهی مبتنی بر پذیرش، تعهد کیفیت
 • حمیدرضا حاتمی * صفحات 19-37
  مقدمه
  خانواده‏هایی که سرپرست آنها در مشاغل نظامی خدمت می‏کنند، به دلایل حساسیت‏ها و مخاطرات ویژه شغلی فرد نظامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، طرح حاضر به بررسی نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجانی بر بهزیستی روان شناختی همسران نظامیان پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر با استفاده از طرح گذشته نگر پیش بینی با استفاده از سه پرسشنامه شامل: باورهای فراشناختی ولز و کارترایت، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و بهزیستی روان شناختی ریف انجام شد. اطلاعات به دست آمده از 99 آزمودنی باروش نمونه گیری خوشه ای، مورد تحلیل رگرسیون هم زمان قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد، باورهای مثبت درباره نگرانی اطمینان به حافظه، تمرکز مجدد مثبت و فاجعه آمیزی، قادر به پیش بینی بهزیستی روان شناختی همسران نظامیان هستند.
  بحث: هرچه همسران نظامیان در روبه روشدن با مسائل، رویدادی منفی را بزرگ و فاجعه قلمداد نمایند، اطمینان کمی به حافظه خود داشته باشند و تصور نمایند که با نگرانی بیشتر قدرت تسلط بر مسائل را پیدا می کنند، بهزیستی و سلامت روان شناختی آنها کمتر خواهد بود. درحالی که تمرکز بر امور مثبت در روبه روشدن با مسائل نگران کننده بهزیستی روان شناختی این افراد را بالا خواهد برد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، باورهای فراشناختی، راهبردهای تنظیم هیجانی، همسران نظامیان
 • مصطفی دهقانپور، ناصر سراج خرمی * صفحات 39-50
  مقدمه
  بهزیستی روان شناختی پرستاران مولفه ای مهم در سلامت حرفه ای آنان می باشد و برای مراقبت موثر از بیماران ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ناگویی خلقی و هوش هیجانی با بهزیستی روان شناختی در پرستاران یکی از بیمارستانهای نیروهای مسلح بود.
  روش
  جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه پرستاران بیمارستان بود. از این تعداد 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس ناگویی خلقی (FTAS-20)، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (PWBS) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که بین ناگویی خلقی و بهزیستی روان شناختی، رابطه منفی وجود دارد و بین هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی، رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که ناگویی خلقی و هوش هیجانی، پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی در پرستاران بیمارستان بود (0/05).
  بحث: می توان نتیجه گرفت که بین ناگویی خلقی و بهزیستی روان شناختی، رابطه منفی و بین هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی، رابطه مثبت وجود دارد. همچنین ناگویی خلقی و هوش هیجانی پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی بود.
  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، هوش هیجانی، بهزیستی روان شناختی
 • سیده فاطمه رضوی ساداتی، بهنام مکوندی*، رضا پاشا، سید حمزه حسینی صفحات 51-67
  مقدمه
  هدف از این پژوهش، مطالعه اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ در شهر ساری است.
  روش
  طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را جانبازان شهرستان ساری که در بنیاد شهید و امور یثارگران پرونده جانبازی با تشخیص اختلال پس از سانحه (PTSD) تشکیل دادند، شامل شدند. نمونه آماری 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. آزمون پیش آزمون از هر دو گروه گرفته شد، سپس روی گروه آزمایش، درمان تعهد و پذیرش به مدت 8 جلسه 120 دقیقه ای در هفته انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه راهبرد کنترل فکر ولز و دیویس (1994) بود که بعد از تایید روایی، پایایی آن 0/81محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  نتایج
  تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان ACT بر راهبردهای کنترل در افراد PTSD موثر است.
  بحث: درمان ACT بر توجه بر گردانی، تنبیه، ارزیابی مجدد، نگرانی و کنترل اجتماعی موثر است. به عبارتی دیگر می توان گفت که درمان ACT در مرحله پیگیری ادامه داشته و به طور معناداری موجب بهبود راهبردهای کنترل فکر افراد PTSDشده است.
  کلیدواژگان: درمان ACT، اثر بخشی، راهبردهای کنترل فکر، فرد PTSD ناشی از جنگ
 • فریده میرزایی *، مائده آقائی پور گواسرائی، داوود معنوی پور صفحات 69-80
  مقدمه
  باتوجه به اینکه زنان جانبازان، آسیب پذیرترین افراد بین مراقبین و نزدیکان آنان می باشند، آموزش و درمان مشکلات روان شناختی در این زنان که از پایه های اصلی خانواده به شمار می روند، یک ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش روانی در بهبود سلامت روان همسران جانبازان مبتلا به روان پریشی مزمن استان تهران بود.
  روش
  این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون بین خانواده های مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی صدر تهران انجام شد. 22 نفر از همسران جانبازان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایشی و شاهد وارد شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سنجش سلامت عمومی (GHQ 28) و مشخصات دموگرافیک و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  باتوجه به داده های حاصل از پژوهش، آموزش روانی در ارتقای سلامت روان و متغیرهای وابسته به آن در شرکت کنندگان در پژوهش اثربخش بوده است (P<0/05).
  نتیجه گیری
  جلسات آموزش روانی، به طورکلی در افزایش و بهبود سلامت روانی همسران جانبازان روان پریش، کارآمد بوده است.
  کلیدواژگان: همسر جانباز، روان پریشی مزمن، سلامت عمومی
 • غلامرضا احمدی *، افشار سیاحی صفحات 81-90
  مقدمه
  تاب آوری، سازه ای است که در سال های اخیر به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با سلامت و بهزیستی انسان، به ویژه در کارکنان نظامی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی سرسختی روان شناختی و تحمل ابهام در تاب آوری نیروهای نظامی انجام شده است.
  روش
  این پژوهش از نوع همبستگی است که در قالب رگرسیون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان نظامی اعم از کادر و وظیفه یکی از سازمان های نظامی تشکیل می دهد. نمونه موردمطالعه نیز شامل 263 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سرسختی اهواز (کیامرثی و همکاران، 1377)، تحمل ابهام بودنر (1962) و تاب آوری کانر- دیویدسون (2003) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  نتایج
  یافته های حاصل از تحلیل، نشان دهنده آن است که بین سرسختی روان شناختی و تحمل ابهام با تاب آوری در نیروهای نظامی، رابطه مثبت وجود داشته و این متغیرهای پیش بین، توانایی پیش-بینی و تبیین بخشی از واریانس تاب آوری را در نیروهای نظامی دارد (0/100.)R2=0/661 ؛ R2adj = 0/611 ؛ F=66/66؛P<
  بحث: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که سر سختی و تحمل ابهام، متغیرهایی هستد که توانایی تبیین بخشی از واریانس تاب آوری را در نیروهای نظامی دارند و می توانند به عنوان عومال موثر در تاب آوری که نقش اساسی در سلامت و کارآمدی کارکنان نظامی دارند مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سرسختی، تحمل ابهام، نیروهای نظامی
|
 • Mkalantari, M. T. Yazarlou*, H. A. Mehrabi Pages 5-17
  Introduction
  The purpose of this research is to determine the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on quality of life in a military unit.
  Method
  Research design is quasi-experimental with control group and assessment into pre-test, post-test and a follow up that lasted for a month. For this purpose, 60 personnel of the military personnel with entry criteria (male, aged between 20 and 40 years, minimum education diploma) were selected into purposive sampling and were randomly assigned into two group of experimental and control. Subjects of group experimental received group therapy training based on commitment and acceptance in 8 sessions about 90 minutes. Research tools were Questionnaire quality of life.
  Results
  result showed that group therapy training based on acceptance and commitment cause of significant decrease On quality of life in the stage of posttest and follow up (p
  Discussion
  Finding of this research indicate effectiveness of group therapy training based on acceptance and commitment on quality of life.
  Keywords: group therapy training based on acceptance, commitment, quality of life, military of personnel
 • H.R. Hatami * Pages 19-37
  Introduction
  The families whose heads serve in military occupations are highly important due to the special sensitivities and special risks of military occupations. Hence, the present study aims at investigating the role of metacognitive beliefs and emotion regulation strategies in the psychological well-being of the wives of military personnel.
  Method
  The present study is based on a retrospective prediction design, and the Wells & Cartwright Metacognitive Beliefs Questionnaires, the Garnefski Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, and the Ryff Scales of Psychological Well-Being were utilized to collect the required data. The obtained data from 99 subjects, selected through the cluster sampling method, were analyzed using simultaneous regression analysis.
  Results
  The results showed that positive beliefs about anxiety, confidence in memory, positive refocusing, and catastrophic state can predict the psychological well-being of the wives of military personnel.
  Discussion
  In dealing with negative events, the more the wives of military personnel exaggerate such events and consider them as disaster, and the less confidence they have in their memory and imagine that they can get problems under control by being more concerned about them, the less well-being and psychological health they will enjoy. However, focusing on positive affairs in dealing with worrying issues will enhance their psychological well-being.
  Keywords: psychological well-being, metacognitive beliefs, emotion regulation strategies, wives of the military
 • M. Dehghanpour, N. Seraj Khorami * Pages 39-50
  Introduction
  Psychological well-being of nurses is an important factor of their professional health, and it is essential for providing effective care for patients. This study aims to determine the relationship between alexithymia and emotional intelligence and psychological well-being among the nurses working in a military hospital.
  Method
  The population consisted of all the nurses in a military hospital in Dezful. From among them, 100 nurses were selected using the simple random sampling method. The research method is descriptive correlational. To collect the required data, the Alexithymia Scale (FTAS-20), the Standard Emotional Intelligence questionnaire, and the Psychological Well-Being Questionnaire (PWBS) were used. Data analysis was carried out using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
  Results
  The results indicated a negative relationship between alexithymia and psychological well-being and a positive relationship between emotional intelligence and psychological well-being. The results of regression analysis further showed that alexithymia and emotional intelligence are predictors of psychological well-being among the nurses in a military hospital (0/05).
  Discussion
  We can conclude that there is a negative relationship between alexithymia and psychological well-being, there is a positive relationship between emotional intelligence and psychological well-being, and alexithymia and emotional intelligence can predict psychological well-being.
  Keywords: alexithymia, emotional intelligence, psychological well-being
 • S.F. Razavi Sadati, B. Makvandi *, R. Pasha, S.H. Hosseini Pages 51-67
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the effect of acceptance and commitment-based therapy (ACT) on thought control strategies among patients with war-caused posttraumatic stress disorder (PTSD) in Sari, Iran.
  Method
  This is an experimental study with a pretest-posttest and control group design. The population consisted of the veterans enlisted in Martyrs Foundation (Bonyad Shahid) in Sari who were diagnosed with PTSD. A sample of 28 patients was randomly selected and placed into two groups of 14 cases as the experimental group and 14 cases as the control group. Both groups were tested before the experiment. Then the acceptance and commitment-based therapy was conducted on the experimental group during eight 120-minute sessions per week. The data collection instrument was the Thought Control Questionnaire (TCQ; Wells and Davies, 1994) whose validity was confirmed and its reliability was worked out to be 0.81. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results of covariance analysis revealed that acceptance and commitment-based therapy impacts on thought control strategies.
  Discussion
  Acceptance and commitment-based therapy affects refusal, punishment, re-evaluation, anxiety, and social control. In other words, it can be said that this kind of treatment was continued in the follow-up stage and significantly affected thought control strategies of the people with PTSD.
  Keywords: acceptance, commitment-based therapy, efficacy, thought control strategies, an individual with war-caused PTSD
 • F. Mirzaee *, M. Aghaeepour Gavasaraee, D. Manavipour Pages 69-80
  Introduction
  In view of the fact that war veterans’ wives are the most vulnerable people among their caretakers and relatives, it is a necessity to train and cure the psychological problems with these women, who are the major bases of the family. The purpose of the present research is to investigate the effect of psychological training on improvement of the mental health of spouses of war veterans with chronic psychosis in Tehran Province.
  Method
  The research was performed with semi-pilot method and with a pretest-posttest design on families visiting Sadr Psychiatry Hospital in Tehran. 22 spouses of war veterans were selected with availability sampling method, and included in the two experimental and control groups. General health assessment scale (28-QHG) and demographic characteristics were used for data collection. SPSS software and covariance analysis statistical test were used for data analysis.
  Results
  Based on the data obtained from the research, psychological training has been effective on improvement of the research participants’ mental health and the variables depending on it in (P
  Discussion
  In general, psychological training sessions have been effective on enhancement and improvement of the mental health of spouses of psychotic war veterans.
  Keywords: Effectiveness of Psychoeducation, spouses of veterans, chronic psychosis, Mental health
 • Gh Ahmadi *, A. Sayyahi Pages 81-90
  Introduction
  Resiliency is a construct which has gained attention recently as one of the variables related to human health and well-being, especially for military personnel, more than ever before. Hence, this study was carried out to investigate the predictive role of psychological hardiness and tolerance of ambiguity in the resiliency of military forces.
  Method
  This is a correlational study carried out within the framework of regression. The study population consisted of all the personnel, including the conscripts and the official members, of a military unit. The sample included 263 subjects selected using the multi-stage cluster sampling method. The Ahvaz Hardiness Inventory (Kiyumarsi et al., 1998), Budner's Intolerance of Ambiguity Scale (1962), and the Canner-Davidson Resilience Scale were used to collect data. Pearson correlation coefficient and regression analysis were utilized to analyze the data.
  Results
  The results of the analyses revealed that there is a positive relationship between psychological hardiness and tolerance of ambiguity and resiliency among military forces, and these predictive variables can predict and partially explain resiliency variance in military personnel (p
  Discussion
  Given the findings, it can be maintained that hardiness and tolerance of ambiguity are variables which can partially explain resiliency variance in military personnel, and they can be used to improve military personnel’s resiliency which plays a vital role in their health and efficiency.
  Keywords: resiliency, hardiness, tolerance of ambiguity, military personnel