فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زینب رادسریان، عبدالعلی کرمشاهی *، جواد میرزایی، مهدی حیدری صفحات 1-12
  این تحقیق با هدف انتخاب مناسب ترین تیمار شیمیایی و فیزیکی برای جوانه زنی و شکستن خواب بذر زالزالک گرجی انجام شد. آزمایش با 12 تیمار و 5 تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. در این مطالعه، هر تکرار شامل30 بذر بود. تیمارها شامل آب گرم – اسید سولفوریک، اسید سولفوریک به مدت 15 و 20 دقیقه، اسید جیبرلیک به مدت 24 و 48 ساعت، خراش دهی، سرمادهی بذر مرطوب (20- درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته) ، یخ زدن در آب (20- درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته) ، اسید نیتریک به مدت 20 و 25 دقیقه، آب گرم و سرد و شاهد یودند. در این مطالعه، خصوصیاتی مانند درصد جوانه زنی، ارزش جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ضریب سرعت کوتووسکی، قدرت جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه و میانگین زمان جوانه زنی بررسی شد. بر اساس تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین زمان جوانه زنی، ضریب سرعت کوتووسکی، سرعت جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه، درصد جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و قدرت جوانه زنی اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین مقدار جوانه زنی، ارزش جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و متوسط زمان جوانه زنی مربوط به تیمار آب گرم- اسیدسولفوریک و کمترین مربوط به تیمار شاهد بود.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، اسید سولفوریک، خراش دهی، بذر، زالزالک
 • مجید آجورلو *، طاهره رادمرد، فاطمه بیدرنامنی صفحات 13-21
  این مطالعه با هدف تاثیر لگد کوبی دام بر خاک در مراتع شهرستان دره شهر در قالب طرح کامل تصادفی صورت گرفت. تیمارهای تحقیق شامل خاک لگد کوبی شده توسط دام و خاک فاقد آثار دام (شاهد) در سه تکرار بود. با توجه به این تحقیق میزان جوانه زنی موجود در بانک بذر خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چرا و لگدکوبیدام اثر مستقیم بر جوانه زنی بذور مدفون شده در بانک بذر خاک در هر دو عمق 5-0 سانتیمتر و همچنین 10-5 سانتیمتر خاک دارد. بطوریکه مقدار شاخص های تنوع و غنای گونه ای در خاک فاقد آثار دام بیشتر از خاک لگد کوبی شده توسط دام می باشد. نتایج تجزیه واری انسنشانداد مقدار شاخص های غنای مارگالفومنهینگ و همچنین شاخص های تنوع شانون- وینروسیمپسون تفاوت معنی داری وجود دارد (05>P). مقدار شاخصهای غنای مارگالفومنهینگ به ترتیب 6/29 درصدو 62/8 درصد و مقدار شاخص های تنوع سیمپسون و شانون- و ینر به ترتیب 66/51 درصدو 27/25 درصد در خاک فاقد آثار دام بیشتر از خاک لگدکوبی شده بود. درک این تغییرات می تواند راهنمای مناسبی در تفسیر تغییرات پوشش گیاهی مرتع و چگونگی مدیریت آن در آینده باشد.
  کلیدواژگان: بانک بذر، جوانه زنی، دره شهر، لگدکوبی، مرتع
 • زینب سمیعی، حمیدرضا عیسوند *، زینب فرج الهی صفحات 23-36
  به منظور بررسی اثر عوامل تاثیرگذار بر فرایند هیدروپرایمینگ شامل زمان و دمای هیدروپرایمینگ بر کیفیت فیزیولوژیک بذر و گیاهچه گندم رقم کوهدشت در شرایط تنش خشکی، آزمایش فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فناوری بذر و گلخانه دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: تنش خشکی (75%،50%و 25% ظرفیت زراعی) ، دمای هیدروپرایمینگ (15، 20، 25 درجه سانتی گراد) و زمان هیدروپرایمینگ (12، 18 و 24 ساعت) بود. صفاتی نظیر درصد و سرعت ظهور گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه، شاخص سطح برگ، شاخص سبزینگی و تعداد انشعاب ریشه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی از تنش ملایم (75% ظرفیت زراعی) به تنش شدید (25% ظرفیت زراعی) روند اکثر صفات کاهشی بود. اثر دمای هیدروپرایمینگ بر درصد و سرعت ظهور گیاهچه، سرعت رشد گیاهچه و شاخص سبزینگی در سطح یک درصد معنی دار بود. بالاترین مقدار صفات مذکور در دمای 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. اثر متقابل تنش خشکی و زمان هیدروپرایمینگ بر درصد ظهور گیاهچه معنی دار شد و اثر متقابل دما و زمان هیدروپرایمینگ فقط بر شاخص سطح برگ در سطح یک درصد معنی دار شد. در شرایط تنش ملایم (75% ظرفیت زراعی) ، تیمار 12 ساعت هیدروپرایمینگ مناسب ترین تیمار زمانی بود و در شرایط تنش شدید (25% ظرفیت زراعی) تفاوتی بین تیمارها در خصوص زمان هیدروپرایمینگ مشاهده نگردید. نظر به اهمیت درصد و سرعت ظهور گیاهچه، هیدرو پرایمینگ بذر این رقم به مدت 12 ساعت در دما ی 20 یا 25 درجه سانتی گراد، قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، تنش، نمود گیاهچه، هدایت الکتریکی بذر
 • علی اصغر محمودی، بابک درویشی *، سیروس منصوری فر، محمدحسن جعفری صیادی صفحات 37-48
  به منظور بررسی اثر اسید جیبرلیک و شوک سرمایی بر شکست خواب غده چه (مینی تیوبر) سیب زمینی رقم آگریا، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت از 1. کاربرد و عدم کاربرد اسید جیبرلیک (0 و 1000 پی پی ام) و 2. شوک سرمایی با دمای 2 درجه سانتیگراد (بدون سرما، یک هفته سرما، دو هفته سرما، سه هفته سرمای متوالی و سه هفته سرمای متناوب) بودند. صفات درصد جوانه زنی، تعداد جوانه در غده چه، طول جوانه در غده چه به همراه درصد استقرار مزرعه ای غده چه ها و تعداد غده تولید شده در واحد سطح مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که استفاده از اسید جیبرلیک موجب افزایش معنی دار جوانه زنی غده چه ها می شود. در صورت تیمار غده چه ها توسط 1000 پی پی ام اسید جیبرلیک تعداد جوانه در غده چه در تمام سطوح تیمار سرمایی در بالاترین مقدار قرار داشت، در حالیکه در صورت عدم استفاده از اسید جیبرلیک تیمار سرمایی سبب افزایش معنی دار تعداد جوانه در غده چه نسبت به شاهد شد و در عین حال با طولانی ترشدن دوره سرمادهی تعداد جوانه در غده چه به طور معنی داری کاهش یافت. اسید جیبرلیک درصد استقرار مزرعه ای غده چه ها را به طور معنی داری افزایش داد. در صورت استفاده از اسید جیبرلیک تعداد غده در واحد سطح در تمام سطوح فاکتور سرما تفاوت معنی داری با هم نداشتند در حالیکه در صورت عدم استفاده از اسید جیبرلیک، با طولانی تر شدن دوره سرمادهی تعداد غده در واحد سطح به طور معنی داری افزایش یافت.
  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، شوک سرمایی، سیب زمینی و غده چه
 • ایمان محمودی، مرضیه دهقان *، محمدحسین نظافت، سیاوش کریمی صفحات 49-58
  کرت های کنترلی با هدف بررسی خلوص ژنتیکی محموله های بذری تولیدی کشور تشکیل می گردند. به منظور بررسی وضعیت محموله های بذری غلات، تولیدی (سال 89-88) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس و شرکت های خصوصی تولید بذر استان فارس، نمونه بذر به دست آمده از هر یک از محموله های بذری در کرت های کنترلی به مساحت24 متر مربع (24 خط به فاصله 20 سانتی متر و طول 6 متر) ودرنظرگرفتن 5 سانتی مترفاصله بین بوته ها، در سال 88 و در منطقه داراب فارس، کشت شدند. تجزیه و تحلیل های آماری به تفکیک طبقات مختلف بذری (پرورشی، مادری و گواهی شده) ، ارقام مختلف (چمران، یاواروس، بهرنگ، شیرودی، لاین آ، اس- 83-3، جو نیمروز، بهار، پیشتاز و بم) ، و به تفکیک هر کرت، انجام گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که برنامه کنترل وگواهی بذر استان فارس در سال زراعی 89-88 در هر سه طبقه بذری (پرورشی، مادری و گواهی شده) روند مناسبی داشته و به ترتیب از طبقه گواهی شده (در گندم نان و دوروم و جو) به سمت طبقات بالاتر (مادر و پرورشی) این تشابه گروه ها و خلوص طبقات از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند. همچنین در ارتباط با رقم ها آن طور که در این سال مشاهده گشت رقم های قدیمی تر در چرخه تکثیر بذر (مانند چمران و یاواروس) از وضعیت مناسب تری نسبت به برخی ارقام جدید چون بهرنگ برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: کنترل و گواهی بذر، خلوص بذر، رقم های گندم و جو، طبقات بذری
 • سارا شعبانی نژاد، زهرا خدارحم پور *، مهدی سلطانی حویزه صفحات 59-71
  شوری یکی از مهم‏ترین تنش‏های محیطی است که تولید محصولات زراعی را تحت تاثیر قرار می‏دهد. تحقیق حاضر به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در 20 رقم گندم در سال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار شامل 20 رقم به عنوان عامل اول و تنش شوری با کلرید سدیم در 4 سطح صفر ‏ (آب مقطر) ، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر ‏متر به عنوان عامل دوم اجرا گردید. تجزیه به مولفه‏های اصلی، 11 صفت بررسی شده را به 2 مولفه تقسیم و بر اساس آن 57 درصد از کل تغییرات داده‏ها را توجیه نمود. اولین و دومین مولفه به ترتیب 7/39 و 9/16 درصد از تغییرات کل داده‏ها را بیان کرد و به ترتیب متحمل به تنش شوری و حساس به تنش شوری نام‏گذاری گردیدند. با استفاده از تجزیه خوشه‏ای 20 رقم مورد بررسی در سه خوشه قرار گرفتند. ارقام ارگ، بهار، لیستان، مارون و هیرمند در خوشه دوم قرار گرفتند و از نظر صفات درصد سبزشدن، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص بنیه بذر، محتوای نسبی آب برگ، غلظت یون پتاسیم، نسبت یون پتاسیم به سدیم، شاخص تحمل براساس وزن و طول گیاهچه بالاتر از میانگین کل بودند و شایان ذکر است که بالابودن این صفات در شرایط تنش شوری مطلوب می‏باشد. همچنین از نظر نشت یونی و غلظت یون سدیم کمتر از میانگین کل بودند که این از نظر تحمل به شوری مطلوب می‏باشد. براساس نتایج این مطالعه، استفاده از این ارقام برای برنامه های اصلاحی آینده برای تحمل به شوری توصیه می‏گردد.
  کلیدواژگان: تجزیه چند متغیره، تنوع ژنتیکی، شوری، گندم
 • مهدی طاهری اصغری، سید محمدرضا احتشامی *، جعفر اصغری، کاظم خاوازی صفحات 73-86
  به منظور بررسی اثر تلقیح بذر با باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن فاضلاب شهری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه کلزا آزمایشی طی سال های زراعی 94-1393 و 95-1394 در اراضی شرکت آب و فاضلاب جنوب استان تهران انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (بدون تلقیح، تلقیح باAzotobacter choroccocum ، تلقیح با Azospirillum. Brasilense) و استفاده از لجن فاضلاب آبگیری شده (بدون کود نیتروژن و بدون استفاده از لجن فاضلاب، استفاده از کود شیمیائی نیتروژن، لجن فاضلاب10، 20 و 30 تن در هکتار بود. نتایج تحقیق نشان داد اثر تیمارهای تلقیح و لجن فاضلاب بر صفات وزن خشک ساقه، عملکرد زیستی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد اسید اولئیک و لینولئیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. نتایج نشان داد بیشترین درصد روغن دانه کلزا از تیمار 10 تن لجن فاضلاب و بدون تلقیح (75/38 درصد) به دست آمد و بیشترین عملکرد روغن نیز از تیمار 30 تن لجن فاضلاب و تلقیح با باکتری ازتوباکتر با مقدار 77/932 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. نتایج نشان داد کاربرد لجن فاضلاب شهری در افزایش عملکرد کمی و کیفی کلزا موثر بوده و تلقیح با باکتری ازتوباکتر توانست اثر بهتری نسبت به باکتری آزوسپریلیوم بر صفات مورد بررسی از جمله عملکرد روغن و پروتئین داشته باشد.
  کلیدواژگان: اسید های چرب، عملکرد دانه، عملکرد روغن و پروتئین
 • غلامرضا سنجری، مصطفی زنگویی *، سمیه الیاسی راد صفحات 87-99
  آنغوزه از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است. صمغ استخراج شده از این گیاه در صنعت [1] و داروسازی کاربردهای فراوانی دارد. این گیاه رشد اولیه کندی دارد که استقرار آنرا با مشکل مواجه کرده است. هورمون پرایمینگ یکی از تکنیک های بهبود بذر است که می تواند منجر به بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه و در نتیجه استقرار آن شود. به منظور بررسی اثر تیمارهای هورمون پرایمینگ آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها شامل نوع هورمون (جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید) ، مدت زمان (6، 12 و 24 ساعت) و غلظت (500، 1000 و 1500 پی پی ام) بودند. نتایج نشان دادند که تیمار با جیبرلیک اسید 500 پی پی ام به مدت 12 ساعت و سالیسیلیک اسید 500 پی پی ام به مدت 6 ساعت بر خصوصیات جوانه زنی گیاه موثرتر بود. همچنین به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر این گیاه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار به اجرا درآمد. مشخص شد که غلظت های پایین این هورمون اثرات افزاینده و غلظت های بالای آن اثرات کاهنده بر خصوصیات جوانه زنی آنغوزه دارد.
  کلیدواژگان: استقرار گیاه، بنیه بذر، بیولوژی بذر، صفات فیزیولوژیک، گیاهان دارویی
 • حسین کمایی *، حمیدرضا عیسوند، ناصر اکبری صفحات 101-114
  به‏منظور بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک در سه سطح صفر، 7/0 و 4/1 میلی‏مولار و متانول در سه سطح صفر، %3 و %6 حجمی بودند. به‏منظور اعمال تنش خشکی از پلی اتیلن گلایکول 6000 در سه سطح صفر (شاهد) ، 4/0- و 8/0- مگاپاسکال استفاده شد. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل درصد جوانه‏زنی، متوسط زمان جوانه‏زنی، سرعت جوانه‏زنی، طول ریشه‏چه، طول ساقه‏چه، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل اسید سالیسیلیک و متانول بر کلیه صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) به‏جزء طول ریشه‏چه معنی‏دار بود (01/0>P). اثر متقابل اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر صفات متوسط زمان جوانه‏زنی، سرعت جوانه‏زنی و طول ساقه‏چه کلزا (رقم هایولا 401) معنی‏دار بود (01/0>P) ، اما در بقیه صفات اختلاف معنی‏داری در سطح احتمال %1 مشاهده نشد. اثر متقابل متانول و تنش خشکی بر کلیه صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) به‏جزء درصد جوانه‏زنی معنی‏دار بود (01/0>P). به‏طور کلی می‏توان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذور با غلظت‏های 7/0 میلی‏مولار اسید سالیسیلیک و %3 حجمی متانول و اثر متقابل این دو سطح کلیه صفات جوانه‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) را تحت هر دو شرایط مطلوب و اعمال تنش خشکی بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، تنش خشکی، کلزا
 • اثر تیمار سرمادهی بر ویژگی های فیزیولوژیک جوانه زنی سه رقم سویا
  داریوش تقوی*، محمد صدقی، علی عبادی، امید سفالیان، آیدین حمیدی صفحات 115-130

  به دلیل حساسیت گیاهچه های سویا به سرما، مطالعه حاضر به منظور اثر مدت زمان سرمادهی و رقم بر ویژگی های فیزیولوژیک جوانه زنی بذر سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح پیش سرمایی (شاهد، 10، 20، 30 و 40 روز) در دمای 4 درجه سلسیوس و سه رقم (جی کا ، لینفورد و کلین) در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی در سال 93 با سه تکرار به اجرا درآمد. صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، سدیم، پتاسیم، کلسیم، هدایت الکتریکی، قند محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز اندازه گیری شد. اثر متقابل رقم وپیش سرمایی بر تمام ویژگی های بیوشیمیایی جوانه زنی بذور به جز فعالیت آنزیم پراکسیداز،کاتالاز و هدایت الکتریکی معنی دار بود. بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی از تیمار 40 روز پیش سرمایی به دست آمد. با افزایش مدت زمان سرمادهی از شاهد (بدون سرمادهی) به 40 روز سرمادهی هدایت الکتریکی بذور به میزان 27 درصد افزایش یافت. اثر متقابل رقم و سرمادهی بر روی عناصر معدنی سدیم، پتاسیم و کلسیم معنی دار بود و با افزایش مدت سرمادهی درصد سدیم کاهش و پتاسیم و کلسیم افزایش یافت. 40 روز سرمادهی موجب افزایش 5/8 درصدی قند محلول نسبت به شاهد (بدون سرمادهی) گردید. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز و پراکسیداز با افزایش طول مدت سرمادهی افزایش یافت. بیش ترین فعالیت آنزیم کاتالاز از رقم مقاوم به سرما (جی کا) با مقدار 50/8 میکرومولار بر دقیقه بر گرم وزن تر و بیش ترین فعالیت آنزیم پراکسیداز از 40 روز سرمادهی به مقدار 24/37 میکرومولار بر دقیقه بر گرم وزن تر به دست آمد. با توجه به نتایج فیزیولوژیک حاصله تیمار 40 روز سرمادهی به دلیل بالابودن درصد و سرعت جوانه زنی، فعالیت بالای آنزیم های آنتی اکسیدانت و قند محلول برای استقرار بهتر گیاهچه ها و کشت توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانت، سرما، سویا، قند
|
 • Zeinab Radsarian, Abdolali Karamshahi *, Javad Mirzaei, Mehdi Heidari Pages 1-12
  This study aimed to select the most suitable chemical and physical treatment for germination and breaking seed dormancy of Crataegus pontica. The experiment was set up in a completely randomized with 5 replications and 12 treatments in laboratory conditions. In this study, each replication involved 30 seeds. Treatments were hot water - sulfuric acid, sulfuric acid for 15 and 20 minutes, gibberellic acid for 24 and 48 hours, scarification, chilling wet seeds (-20 °C for for 2 weeks), freezing seeds in water (-20 °C for for 2 weeks), nitric acid for 20 and 25 minutes, hot water and cold water and control. In this study, characteristics such as germination rate, germination value, speed of germination and Kotowski's coefficient of velocity, germination vigour, mean daily germination and mean germination time were measured. According to the ANOVA, significant differences were detected between treatments in term of mean germination time, Kotowski coefficient of velocity, speed of germination, mean daily germination, germination rate and germination vigour. The highest amount of germination rate, germination value, speed of germination, germination vigour, mean daily germination and mean germination time was related to hot water - sulfuric acid treatment while the lowest one was related to control treatment.
  Keywords: Germination, sulfuric acid, scarification, seed, Crataegus
 • Majid Ajorlo *, Tahereh Radmard, Fatemeh Bidar Pages 13-21
  This study aims at investigating the effect of herd trampling on soil in Darrehshar town pasture in a complete random survey.Regarding to this study the amountcof germination of soil seed bank wil be investigated.Treatment of the study involves trampled soil by herd, and the soil without herds’ trace on repeated three times.In order to compare the means (averages), . The indices of Simpson and Shannon-Wiener and richness indices were studied and Menhing.The obtained results of the research indicated that grazing livestock stomping had a direct effect on the germination of borried seeds in seed bank soil in both 0-5 cm and 5-10 cm soil depth, so that stamping of Livestock on the amount of indexes of species diversity and richness in the soil free from livestoch sings and effects was more them livestoch stamping. The results of variance analysis showed that there is a significant difference between the values of Margalof enrichmentindices and Manhing, and also between Shanoun- winner variety indices and Simpson ( P .(05>The value of Margalof enrichmentindices and Manhing was 29/6 and 8/62, respectively. And the value of Shanoun- winner variety indices and Simpson was 51/66 and 25/27, respectively, showed that in the soil without herds’ trace on was greater than trampled soil. Understanding these changes can be an appropriate guideline in interpretation of plantcoverchanges and how to manage it in future.
  Keywords: seed bank, Germination, Darehshahr, Trampling, Rangeland
 • Zeinab Samiei, Hamid Reza Eisvand *, Zeinab Farajollahi Pages 23-36
  Low soil moisture content is one of the major problems in arid and semi-arid regions that leads to weak and nonsynchronous seedling emergence and establishment, finally resulting in the yield lose. Seed hydropriming mitigates somewhat these adverse drought effects. Therefore, in current study the effective factors in seed hydropriming such as time and temperature are evaluated on physiological quality of seed and seedling of a rainfed wheat (Var Kouhdasht) under drought stress. Pot experiment was carried out as factorial with three replications in base of the RCBD under drought stress conditions in Lorestan University. Drought levels were 25, 50 and 75% field capacity. Hydropriming time and temperature levels were 12, 18, 24 h and 15, 20, 25 ° C, respectively. Percent and speed of seedling emergence, seedling growth rate, leaf area index, chlorophyll index and number of root branches were studied. Results showed that the most of traits decreased by drought progress. Also, hydropriming temperature affected emergence percent and speed, seedling growth rate and chlorophyll index. Maximum of these traits was obtained when the seed primed at 25 ◦C. Interaction of drought and hydropriming time was significant for seedling emergence percentage and there was an interaction between priming temperature and priming time for LAI. Seed priming for 12 h was the best time for increasing seedling emergence at mild drought stress. But there was no difference between priming times at sever stress. According to importance of seedling emergence and speed, seed hydropriming of this cultivar for 12 hour at 20 or 25 ◦C is suggestibel.
  Keywords: Electerical conductivity, Priming, seedling performance, stress
 • Ali Asghar Mahmoodi, Babak Darvishi *, Syrus Mansoorifar, Mohammad Hassan Jafari Sayadi Pages 37-48
  To study the effect of gibberellic acid and cold shock on dormancy breaking of potato minitubers Var. Agria, a factorial experiment based on completely randomized design with four replications was used. Studied factors included: 1. Gibberellic acid (1000 ppm and Control) and 2. Cold shock at 2°C (C1: no cold, C2: a week of cold, C3: two weeks of cold, C4: three consecutive weeks of cold, C5: three intermitant weeks of cold). Germination percentage, number of sprouts/minituber, length of sprouts,field establishment of minitubers and yield/unit area were studied. Results showed that GA significantly stimulated minitubers germination. In the case of 1000 ppm GA, the number of sprouts/minituber was the highest in all levels of cold shock, while in the absence of GA, cold shock significantly increased number of sprouts/minituber and this trait significantly reduced by prolonged cold period. GA significantly increased field establishment of minitubers. In the case of GA, number of produced tubers/unit area was not significantly different in cold shock levels while in the absence of GA, this trait significantly increased by prolonged cold shock.
  Keywords: gibberellic acid, cold shock, potato, minituber
 • Iman Mahmoudi, Marzieh Dehghan *, Mohammad Hosein Nezafat, Siavash Karimi Pages 49-58
  Control plots were accomplished to evaluate seed purity and seed born disease of seed parts that product in country. To evaluate 498 wheat seed parts in three group (breeder, basic and certified seed), seeds cultivated in control plots (24 m2, 24 row, 20cm space and 6 m, 5cm space between plants).To avoidance spike deformation, weed control did manual and without use of herbicide. At the beginning in each plot was selected 20 plants randomized and notated in different growth stage based on Zadox growth stages (some morphological and agricultural traits that they are not under environment conditions). Analyzes was done based on seed different groups (breeder, basic, certified), cultivars (Chamran, Yavaroos, Behrang, Shiroodi, Line A. S-83-3, Nimrooze barely. Bahar, Pishtaz and Bam) and each part. Results show that in all three seed groups have 4 grades that in breeder seeds the most purity plot was CHAMRAN plot one. In basic and certified seed plots the most purity plot were CHAMRAM 2 and SHIROODI 3 Respectively. Between different cultivar the most and the least purity were CHAMRAM and BEHRANG, respectively.
  Keywords: Seed certified, control, seed purity, seed classes, wheat, barley verity
 • Sara Shabani Nezhad, Zahra Khodarahmpour *, Mehdi Soltani Howyzeh Pages 59-71
  Salinity is one of the most important environmental stresses that can affect crop production. The research aimed to study the genetic diversity of 20 wheat varieties at Islamic Azad university, Ahvaz branch in 2015 in factorial experiment in basis randomized completely blocks design with 3 replications of 20 varieties as the first factor and salinity stress with NaCl at 4 levels of zero (distilled water), 4, 8 and 12 ds/m as the second factor was implemented. The principal components analysis, 11 studied traits is divided into 2 components on the basis of 57% of the data changes can be justified. The first and second components respectively 39.7% and 16.9% of the total variation stated and respectively are tolerant and sensitive to salinity were named. Using cluster analysis of 20 varieties located in three clusters. Varieties of Arg, Listan, Bahar, Maron and Hirmand were in the second cluster and the percent of emergence, length of seedling, dry weight of seedling, seed vigor index, leaf relative water content, K concentration, K/Na ratio, STI based dry weight of seedling and length of seedling were higher than the overall mean and it is worth noting that these characteristics in high salinity conditions are favorable. As well as the ionic leakage and Na concentration less than the overall mean that it is desirable in terms of salinity tolerance. According to this study, the use of this varieties for future breeding programs are recommended for salinity tolerance.
  Keywords: Multivariate analysis, Genetic diversity, Salinity, Wheat
 • Mehdi Taheri Asghari, Seyed Mohammadreza Ehteshami *, Jafar Asghari, Kazem Khavazi Pages 73-86
  In order to investigate the effect of Azotobacter, Azospirillum and application of urban sewage sludge on some of the qualitative and quantitative characteristics of the Rapeseed (Brassica napus L.), an experiment was carried out in crop years 2014-2015 and 2015-2016 on the lands of Water and Wastewater Company of southern Tehran (Rey city). This experiment was conducted in a factorial way based on random complete block design with three replications. Experimental factors included, inoculation of rapeseed (Without inoculation, inoculation with Azotobacter choroccocum, inoculation with Azospirillum. Brasilense) and use of sewage sludge recovered: without nitrogen fertilizer and without using sewage sludge, using nitrogen fertilizer, 10, 20 and 30 tons of sewage sludge per hectare.The results indicated that the effect of inoculation and sewage sludge on stem dry weight, biological yield, number of pods per plant, number of seeds in pod, 1000 seed weight, seed yield and acid oleic and linoleic percent was significant at (1% level). The results indicated that the highest oil seed canola was obtained at 10 ton sewage sludge and non-inoculation treatment (38.75 %) and the highest oil yield was obtained at 30 ton sewage sludge and inoculation with Azotobacter treatment with amount of 932.77 kilogram per hectare.The results indicated that the urban sewage sludge application was effective on qualitative and quantitative yield of Brassica napus and inoculation with Azotobacter had better effect than Azospirillum on the traits being investigated such as oil and protein yield.
  Keywords: Fatty acids, Oil yield, protein, Seed yield
 • Gholamreza Sanjari, Mustafa Zangoie *, Somayeh Elyasirad Pages 87-99
  Asafetida is a medicinal plant belonging to the family of Apiaceae. Gum obtained from this plant has many industrial and pharmaceutical applications. Poor establishment of this plant is of main concern that is mainly attributed to the issues on seed germination and slow initial growth. Hormone priming is aimed to improve seed germination and increase plant establishment. The present study is an attempt to investigate the effects of hormone priming on seed germination in different time and concentration regime. The experiment was planned based on a factorial-completely randomized design with three factors including hormone type at two levels (Giberlic acid and Salicylic acid), priming time duration at 3 levels (6, 12 and 24 hours) and Hormone concentration at three levels (500, 1000 and 1500 ppm) in 4 replications. The results showed that the seeds primed with giberlic acid (500 ppm for 12 hours) and salicylic acid (500 ppm for 6 hours) have made high improvements to Asafetida’s seed germination. As well as to evaluate the effect of different SA concentrations on seed germination was conducted an experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 3 replications. Results showed that the concentrations of salicylic acid had inverse relations with germination characteristics.
  Keywords: Medicinal plants, Seed biology, Seed vigor, Physiological properties, Plant establishment
 • Hossein Kamaei *, Hamid Reza Eisvand, Naser Akbari Pages 101-114
  To study interaction of seed priming with salicylic acid and methanol on germination traits of rapeseed (cultivar Hyola 401) under drought stress, A factorial experiment was carried out in a completely randomized design with three replications. The treatment experiment were included seed priming with salicylic acid at three levels 0, 0.7 and 1.4 mM, and methanol at three levels 0, 3% and 6% volume. Polyethylene glycol 6000 at three levels 0 as control, -0.4 and -0.8 Mpa were used for drought stress. Traits case study in this experiment were including Germination percent, Mean germination time, germination rate, radicle length, plumule length, seedling length, seedling dry weight and seed vigor. results showed that the interaction of salicylic acid and methanol on all rapeseed (cultivar Hyola 401) germination traits was significant except from the radicle length (P
  Keywords: Priming, Drought stress, Canola
 • The effect of chilling treatment on physiological traits of germination of three soybean cultivars
  Darush Taghavi*, Mohammad Sedghi, Ali Ebadi, Omid Sofalian Pages 115-130

  Due to sensitivity of soybean seedlings to cold, in order to study the effect of chilling duration and cultivar on physiological characteristics of soybean seed germination, a factorial trial in random block design with five level of pre-chilling (control, 10, 20, 30, 40 days in 4°C) and three cultivars (JK, Linford and Clean) with three replication was conducted in the seed science and technology laboratory of Mohaghegh Ardebili University in 2014. Traits like the percentage of  germination, germination rate, Sodium (Na) content, Calcium (Ca) content, Potassium (K) content,  Electrical conductivity (EC), soluble sugar content, Catalase and Peroxidase enzyme activity were measured. The interaction of cultivar and pre-chilling was significant on all biochemical traits of seed germination except Peroxidase and Catalase enzyme activity and EC. Highest germination percentage and rate happened in 40 days pre-chilling treatment. The EC of seeds was increased by 27 percent with increase in the duration of chilling from control (no chilling) to 40 days chilling. Cultivar and chilling interaction on inorganic elements Na, K and Ca were significant, the percentage of Na decreased and percentage of K and Ca increased with increase in duration of chilling. 40 days of chilling caused 8.5 percent increase in soluble sugar compare to control (no chilling). The activity of antioxidant enzymes Catalase and Peroxidase, rose with the increase in duration of chilling. The highest activity of Catalase enzyme was gained from the cold resistant cultivar (JK) with 8.507 µM/min*g (fresh weight) and the highest Peroxidase enzyme activity yielded from 40 days chilling treatment with amount of 37.243 µM/min* g (fresh weight). According to the physiological result the 40 days chilling treatment, due to high germination percentage and rate, high antioxidant enzyme activity and soluble sugar, is recommended for sowing and better seedling establishment.

  Keywords: Anti-oxidant Enzymes, Chilling, Soybean, Sugar