فهرست مطالب

مهندسی حمل و نقل - سال دهم شماره 1 (پیاپی 38، پاییز 1397)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 38، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد علی رهگذر *، حسین حق شناس، شیرین رحیمی، صالحه بیرژندی صفحات 1-17
  شبکه های حمل و نقل عناصر ضروری زندگی روزمره در جامعه های مدرن هستند. اختلال شبکه راه می تواند به طور جدی به بهره وری اقتصادی جامعه خسارت وارد کند و زندگی روزانه بشر را بسیار دشوار کند. در این میان نقش پل های بزرگراهی به عنوان بخشی از شبکه با ویژگی های منحصر به فرد بسیار حایز اهمیت است. پل ها از زیرساخت های حیاتی شبکه حمل و نقل محسوب می شوند که در اثر بسته شدن آن ها، شبکه حمل و نقل با مشکلات زیادی از جمله ترافیک شدید در شبکه، راه بندان و... مواجه می شود. بنابراین لازم است، مسئولین و برنامه ریزان همواره هزینه های قابل توجهی به تعمیر و نگهداری پل ها اختصاص دهند. با توجه به نبود بودجه نامحدود این هزینه ها می بایی براساس یک الویت بندی اهمیت پلها انجام گیرد. هدف از این مطالعه، اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهر اصفهان است. روش ارائه شده اهمیت پل ها را بر اساس تغییر زمان سفر کل شبکه مشخص می کند. بطوری که پلی که با حذف آن از شبکه بیشترین افزایش زمان سفر را در شبکه حاصل کند اهمیت بیشتری دارد. شهر اصفهان، از جمله شهرهایی است که به علت عبور رودخانه از داخل شهر، بهره مندی از عملکرد صحیح پل ها در شبکه حمل و نقل آن بسیار ضروری به نظر می رسد. روش پیشنهادی بر روی 78 پل شبکه حمل و نقل شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی نشان می دهد حیاتی ترین پل ها لزوما پر حجم ترین پل ها نیستند. در حقیقت می توان گفت، اهمیت یک پل یا معبر بیش از آن که وابسته به حجم ترافیک آن باشد، به تعداد مسیرهای جایگزین عبور دهنده ترافیک آن پل یا معبر در زمان بسته بودن آن دارد.
  کلیدواژگان: شبکه حمل و نقل، آنالیز آسیب پذیری، حیاتی، پل، اصفهان
 • ابوالفضل خسروی خلیران، غلامعلی شفابخش*، سیدعلی تقی زاده صفحات 19-29
  فرودگاه ها منابع ملی مهمی هستند و نقش مهمی در حمل ونقل افراد و کالاها در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی ایفا می کنند. از این رو سیستم دسترسی زمینی کارآمد برای استفاده از تمام ظرفیت هر فرودگاه ضروری است. در این تحقیق به بررسی انتخاب وسیله نقلیه دسترسی زمینی به فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی شرایط فعلی دسترسی به فرودگاه مذکور، تعیین عوامل موثر و میزان اثر آنها بر انتخاب وسیله نقلیه دسترسی به فرودگاه مورد مطالعه می باشد.
  داده های مورد نیاز از مسافران خروجی فرودگاه و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. پرسشنامه ها براساس روش رجحان بیان شده و طرح متعامد طراحی شده بودند که براساس آنها نحوه رفتار انتخاب وسیله نقلیه مسافران مورد مطالعه تحت سه شرایط فرضی حمل بار و مجموعه ای از ویژگی ها بررسی شد. در هر یک از شرایط، مسافران باید از میان پنج وسیله نقلیه، خودروی شخصی (پارک کردن)، خودروی شخصی (رساندن مسافر)، تاکسی، مترو و اتوبوس یکی را انتخاب می کردند. پیمایشی به صورت مصاحبه رو در رو و در طی نه روز در سال 1394 انجام شد. براساس پیمایش انجام شده، در مجموع 596 پرسشنامه جمع آوری شدند که از این تعداد، 533 پرسشنامه جهت مدلسازی به کار گرفته شد. در پایان، از مدل لوجیت چندگانه برای مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه مسافران فرودگاه استفاده شد.
  نتایج نشان داد که در زمان مطالعه، تاکسی و خودروی شخصی (رساندن مسافر) اصلی ترین وسایل نقلیه انتخابی توسط مسافران مورد مطالعه بوده و اتوبوس به عنوان تنها وسیله نقلیه عمومی، سهم بسیار کمی در انتخاب مسافران هوایی داشته است (نزدیک به یک درصد). همچنین نتایج نشان داد که انتخاب وسیله نقلیه دسترسی به فرودگاه مورد مطالعه به طور معناداری تحت تاثیر متغیرهای هزینه سفر، درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان، سطح تحصیلات، گروه سنی 36 تا 52 سال، جنسیت، محل سکونت، تعداد کیف و شلوغی وسیله نقلیه عمومی می باشد.
  کلیدواژگان: رجحان بیان شده، انتخاب وسیله نقلیه دسترسی، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد، لوجیت چندگانه، مدل انتخاب گسسته
 • مینا مزرعه فراهانی، سید کمال چهارسوقی*، عیسی نخعی کمال آبادی، ابراهیم تیموری صفحات 31-52
  فرآیند تخلیه از کلیدی ترین فعالیت های همزمان با بحران هنگام رخداد فجایع است. در پژوهش های مدیریت بحران، فرض بر وجود مکان های اسکان اضطراری از پیش تعیین شده ای است که تخلیه افراد از نواحی بحران زده به سوی آن ها انجام می شود. ما در این مقاله در پی یافتن یک پایگاه اسکان از میان مجموعه پایگاه های پیش بینی شده هستیم که جریان تخلیه افراد از ناحیه بحران را بیشینه می کند و بنابراین امکان تصمیم گیری درباره مکان های امن را همزمان با وقوع بحران برای تصمیم گیرندگان فراهم می کند. این مسئله را به صورت دو مدل غیرخطی در حالت ایستا و پویا، و با رویکرد شبکه جریان مدل سازی می کنیم. علاوه بر این یک مدل استوار پویا برای مسئله تخلیه-مکان یابی توسعه داده ایم تا عدم قطعیت مربوط به ظرفیت مسیرها در هنگام رخداد بحران را نیز در نظر بگیریم. در این مقاله، برای نخستین بار متغیر تصمیم مکان یابی را در مدل بیشینه جریان وارد کرده ایم. سپس با استفاده از ساختار مدل ها دو کران بالا و دو الگوریتم بهینه برای حل آنها توسعه می دهیم. الگوریتم های بهینه را بر پایه ی ترکیب روش های موجود برای بیشینه سازی جریان شبکه با روش شاخه و کران توسعه داده ایم. عملکرد کران های بالا را با حل مسئله های تصادفی هم از نظر زمان حل و هم فاصله با حل بهینه می سنجیم. زمان اجرای الگوریتم های دقیق را نیز بر روی همین مسئله های تصادفی می آزماییم و نتیجه مقایسه را گزارش می نماییم. در پایان نیز، الگوریتم های پیشنهادی را برای داده های واقعی یک شبکه شهری به کار گرفته و نتایج آن را گزارش کرده ایم.
  کلیدواژگان: لجستیک بحران، مسئله تخلیه، مکان یابی، مسئله شبکه جریان، شبکه جریان ایستا، شبکه جریان پویا، مدل استوار پویا
 • علیرضا رشیدی کمیجانی *، زهرا توکلی صفحات 53-73
  تامین انرژی در دنیای امروزه از راه ها و مواد مختلفی صورت می پذیرد که در این میان گاز طبیعی به سرعت در حال به دست آوردن نقش برجسته به عنوان یک منبع انرژی در سراسر جهان است. استفاده از حمل و نقل دریایی و تعیین مسیر بهینه کشتی-های باربری از متداول ترین روش های حمل و نقل مواد در زنجیره های تامین سوخت های فسیلی از جمله گاز محسوب می گردد. در این پژوهش یک مدل ریاضی زنجیره تامینی سه سطحی شامل سطوح پورت مبدا، نفتکش های میانی و پورت مقصد طراحی شده است. به منظور طراحی مسیرهای بهینه در یک زنجیره تامین گاز مایع، یک سیستم برنامه ریزی حمل ونقل با در نظرگرفتن نفتکش های میانی برای حداکثر کردن کارایی زنجیره درنظر گرفته شد . بدین منظور چارچوب بهینه ای برای حمل و نقل گاز موردنیاز در محل های مصرف از طریق ناوگان حمل و نقل دریایی ارائه خواهد شد . هدف یافتن مقدار بهینه گاز انتقالی به نفتکش ها و پورت مقصد می باشد تا علاوه بر تامین تقاضا هزینه های انبارش مینیمم گردد .
  با توجه به سخت بودن حل مدل ریاضی ، الگوریتم های فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید تدریجی و تکامل تفاضلی جهت حل مدل ارائه شده اند . سپس جهت کارایی الگوریتم های پیشنهادی، مساله را در سایز کوچک با جواب های نرم افزار GAMS مقایسه کردیم سپس در سایز بزرگ به مقایسه دو الگوریتم پرداخته شد و مشاهده شد که الگوریتم تکامل تفاضلی جواب های بهتری در زمان معقولی به می دهد
  کلیدواژگان: زنجیره تامین گاز مایع، نفت کش های میانی، مسیریابی، الگوریتم های فرابتکاری
 • مجید جلیلی *، منوچهر منطقی صفحات 75-101
  در این مقاله تقاضای جابه جایی مسافر و بار از طریق هواپیما در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور از رگرسیون خطی چندگانه استفاده می شود. با استفاده از دو مدل جداگانه برای بار و مسافر، اثرگذاری متغیرهای جغرافیایی، اقتصادی-اجتماعی و رقابتی بر میزان تقاضا بررسی شده است. برای این منظور اطلاعات 594 مسیر فعال هوایی کشور طی سال های 1388 تا 1391 از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران جمع آوری شده است. مزیت مدل های توسعه یافته در این پژوهش نسبت به پژوهش های پیشین، عدم استفاده از متغیر فرکانس پرواز می باشد. این متغیر به دلیل همبستگی بالا با تقاضای مسافرت، توانایی پیش بینی با مدل های به دست آمده با این متغیر را به شدت محدود می سازد. در ادامه نتایج حاصل از مدل های پیشنهادی و مقادیر تقاضای واقعی در سال 1392 مقایسه شده است تا دقت آن ها در پیش بینی تقاضای مسافر و بار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که به دلیل تفاوت های فراوان و توزیع نامتناسب متغیرهای اثرگذار در سطح کشور، هر گونه مدل سازی تقاضا برای کلان شهرهای ایران باید به صورت مجزا صورت پذیرد. از این رو در ادامه مقاله مدل های خاص کلان شهرهای ایران توسعه داده شده است. از طرف دیگر تعریف متغیرهای مجازی برای شهرهای با وضعیت خاص، سبب انطباق هرچه بیشتر مدل با داده های واقعی می شود. لذا یکی از روش های غلبه بر ناهمگونی میان شهرهای ایران استفاده از متغیر مجازی می باشد تا بتوان وضعیت خاص هر شهر را در مدل سزای صورت گرفته در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: پیش بینی، رگرسیون چندگانه، تقاضای مسافر، تقاضای بار، متغیرهای مجازی
 • محمدرضا اشکی، بهمن قربانی واقعی * صفحات 103-116
  شبکه های حمل و نقل ریلی، با استفاده از روش های مدلسازی و شبیه سازی در مرحله طراحی، راه اندازی و بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفته و خصوصیات و رفتار آن به کمک شبکه های پتری مدل شده و تحلیل می شود. در این مقاله با استفاده از مفاهیم شبکه پتری رنگی اجزای اصلی یک خط ریلی و انواع سیگنال ها معرفی شده و مدل پتری رنگی آن شامل انشعاب (ماشین سوزن) مسیرراه آهن، انتهای خط، انشعاب دو سوزنه، تقاطع و... بیان می گردد. برای مدلسازی شبکه ریلی ابتدا مطابق با بلاک بندی، برای نمایش بلاک ها، از مکان ها در شبکه پتری استفاده شده و برای اینکه نحوه تبدیل وضعیت و اشغال بلاک توسط قطارها در هر لحظه مدل شود گذرها در شبکه پتری تعریف می شوند. سپس کنترل نظارتی که ناظر بر ورود قطار به مدل از یارد، نظارت بر ورود قطار به ایستگاه، نظارت بر خروج قطار از ایستگاه و الزامات ایمنی و عدم وقفه باشد، چنان طراحی شده است که شبکه مدل شده با شبکه پتری رنگی، بدون وقفه بوده و ایمنی آن تضمین می گردد همچنین با استفاده از مفهوم رنگ، دو نوع قطار عادی (نرمال) و تندرو (اکسپرس) در شبکه ریلی در مدل معادل شبکه پتری، با استفاده از نرم افزار CPN Tools پیاده سازی شده و شبکه با تعداد قطارهای مختلف در هر دو جهت حرکت قطارها از نظر ایمنی، عدم وقفه و سایر الزامات عملیاتی تحلیل می گردد. بدین منظور تحلیل های درخت دسترس پذیری با رسم گراف فضای حالت به منظور تایید عدم وجود وقفه در حرکت قطارها و رعایت الزامات ایمنی، تحلیل حداکثر و حداقل نشانه های موجود در هر مکان به منظور رعایت الزام ایمنی در بلاک سیستم ریلی و تحلیل حداکثر تعداد حضور در هر مکان به منظور رعایت اینکه قطار تندرو در بلاک های کنارگذر قرار نگیرد، انجام شده و صحت عملکرد کنترل نظارتی نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: سیستم های حمل ونقل ریلی، شبکه پتری رنگی، ارزیابی و مدلسازی
 • بی بی هانیه دقیق نژاد، هدی مشایخی*، زهرا نوراله صفحات 117-135
  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دهه 2011 تا 2020 میلادی را به عنوان دهه کاهش تلفات جاده ای معرفی کرد. این سازمان در طی قطعنامه های مختلفی از تمام کشورها خواسته است نسبت به کاهش تصادفات جاده ای توجه خاصی نمایند. عامل سرعت نقش کلیدی در کاهش ریسک تصادفات جاده ای دارد. یکی از عوامل بازدارنگی سرعت غیرمجاز خودروها، دوربین های ثبت تخلف پلیس راهور ناجا می باشد. در سال های اخیر استفاده از این دوربین ها به منظور کاهش تخلفات و تصافادت جاده های برون شهری و بزرگراه ها گسترش زیادی داشته است. هدف از این پژوهش تحلیل سودمندی دوربین های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی بزرگراه تهران کرج می باشد. این امر با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی از قبیل مدلسازی با سری زمانی و رگرسیون صورت می پذیرد.
  در ابتدا با استفاده از تحلیل توصیفی، سیر تخلفات بزرگراه تهران کرج را به همراه حجم تردد و تعداد دوربین های فعال در آن مورد بررسی قرار می دهیم. در مرحله تحلیل استنباطی، با مدلسازی سری زمانی و مدل غیرخطی توانی رگرسیون، تخلفات بزرگراه تهران کرج را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. در بررسی نتایج ارزیابی، مدل های برازش شده با سری زمانی از خطای پیش بینی کمتری نسبت به مدل های رگرسیونی برخوردار بودند. در پیش بینی صورت گرفته برای برخی ماه های سال 93، میزان تخلفات بزرگراه تهران کرج به میزان 32% نسبت به تخلفات ماه های نظیر خود در سال 92 کاهش داشته است، این امر به همراه تحلیل های دیگر نشان دهنده سودمندی دوربین ها در بازه مورد بررسی می باشد. از نتایج تحلیل و کاوش داده های دوربین های ثبت تخلف می توان برای بهبود مدیریت و برنامه ریزی شهری با هدف کاهش تخلفات و تصادفات استفاده نمود.
  کلیدواژگان: داده کاوی، سری زمانی، رگرسیون، دوربین ثبت تخلف
 • سپهر نجفی لاریجانی، سید سعید فاضل * صفحات 137-150
  آلودگی محیط زیست و کمبود انرژی به عنوان بحران های جدی ، پژوهشگران و صنعت گران را بر آن داشته تا به دنبال راهکار هایی مناسب با هدف مدیریت انرژی باشند . صنعت حمل و نقل برقی به ویژه سیستم های مترو درون شهری و ایستگاه های شارژ خودرو های الکتریکی از جمله مصرف کنندگان بزرگ انرژی برای شبکه برق سراسری محسوب می گردند ، به گونه ای که مصرف این بار ها ، معمولا با پیک تقاضای برق از شبکه اصلی همزمان می باشد ، به همین دلیل این بار ها آثار نامطلوبی بر شبکه سراسری برق دارند . استفاده از انرژی عظیم حاصل از ترمز قطار ها می تواند یکی از موثرترین راهکار ها برای حل مشکل مذکور باشد . در واقع همانند شبکه های قدرت که به دنبال استفاده از منابع تولید پراکنده جهت افزایش بهره وری سیستم می باشند ، انرژی بازگشتی قطار ها نیز در سیستم های حمل و نقل برقی می تواند همچون یک منبع تولید پراکنده در نظر گرفته شود . لذا ، برای اولین بار ، ساختار یک سیستم یکپارچه متشکل از شبکه مترو و ایستگاه های شارژ خودرو های الکتریکی با در نظر گرفتن یک ذخیره کننده انرژی و با بهره گیری از انرژی حاصل از ترمز گیری و انرژی خورشیدی به عنوان تولیدات پراکنده در این مقاله ارائه می گردد . این روند به گونه ای صورت می گیرد که مصرف انرژی مدیریت شده و به منظور کاهش تاثیرات سوء و هزینه های زیر ساخت و بهره برداری ، مدل مصرف انرژی از نظر فنی و اقتصادی بهینه سازی می گردد .
  کلیدواژگان: بهینه سازی، تولیدات پراکنده، ذخیره کننده انرژی، سیستم حمل و نقل برقی، مدیریت هوشمند انرژی
 • حمیدرضا سلمانی مجاوری*، تقی ترابی، رضا رادفر صفحات 171-188
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل پایدار می باشد. امروزه بدون وجود حمل و نقل پایدار نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. پیشرفت های صورت گرفته در فناوری نیز نقش مهمی در شتاب دادن به سرعت نوآوری داشته اند. نوآوری فناورانه میزان قابل حصول از یک مقدار معین کار و سرمایه را افزایش می دهد. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که ترکیبی از استراتژی ها برای رسیدن به اهداف پایداری مورد نیاز است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش بر مبنای توصیف داده ها می باشد. در مبحث حمل و نقل پایدار ، تمرکز بر روی مباحث محیط زیستی و تخریب آن توسط ماشین، کاهش منابع طبیعی و استفاده بیش از حد مشتقات نفتی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل مدیران، معاونین و کارشناسان حوزه حمل و نقل شرکتهای فعال در سیستم حمل و نقل کشور، در بهار سال 1396، در 43 شرکت به تعداد 145 نفر بوده و تحلیل بر اساس داده های جمع آوری شده از 108 تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه؛ جمع آوری و از طریق نرم افزارهای آماری مورد تحلیل قرارگرفت.نتایج تحقیق نشان می دهدکه عوامل اجتماعی بیشتر با مفاهیم یادگیری اجتماعی، سازماندهی و سازمان های یادگیرنده و عوامل اقتصادی نیز با بهبود، فرآیند بازاریابی و تخصیص بهینه منابع و تولید ارتباط بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، نوآوری فناورانه، شرکتهای فعال در حمل و نقل
 • ریحانه سادات شاهنگیان * صفحات 181-170
  یکی از دلایل عدم توفیق در ایجاد تمایل به تغییر وسیله در رانندگان، تبدیل شدن رانندگی به عادتی برای آنهاست. اهمیت این مساله وقتی روشن می شود که اعمال سیاست های مدیریت تقاضای حمل ونقل با هدف کاهش استفاده از خودروی شخصی مد نظر باشد. این مطالعه با در نظر گرفتن دو گروه از رانندگان؛ دسته ای که هر روز برای رسیدن به محل کار خود رانندگی می کنند و دسته ای که بعضی از روزهای هفته با وسیله نقلیه شخصی به محل کار خود می روند و بقیه روزهای هفته از سایر وسایل استفاده می کنند؛ و با استفاده از مدل لوجیت دوگانه، نشان می دهد که در شرایط مواجهه با سیاست های مدیریت تقاضا واکنش افرادی که عادت به استفاده هرروزه از سواری شخصی دارند در مقایسه با کسانی که گاهی از وسایلی غیر از سواری شخصی استفاده می کنند متفاوت است. همچنین این مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می-کند که برای ایجاد تغییر در وسیله سفر انتخابی این دو گروه، از سیاست های مختلف مدیریت تقاضا، متناسب با تفاوت های آنها، استفاده شود. بر اساس نتایج این مطالعه کسانی که عادت به رانندگی دارند از سیاست های بهبود حمل و نقل همگانی تاثیر نمی پذیرند و تنها سیاست های بازدارنده استفاده از خودروی شخصی در تغییر وسیله آنها عاملی معنادار شناخته می شود. در حالی که در مورد کسانی که عادت به استفاده هرروزه از خودروی شخصی ندارند هر دو گروه سیاستی معنادار هستند. پژوهش حاضر بر اساس نتایج ادبیات تحقیق که به اهمیت اثر شکسته شدن عادت رانندگی بر انتخاب سایر وسایل اشاره کرده است، پیشنهاد می کند که با حذف سیاست اعطای سالانه مجوز طرح ترافیک امکان شکست عادت افرادی که هر روزه رانندگی می کنند فراهم شود.
  کلیدواژگان: مدیریت تقاضای حمل و نقل، انتخاب وسیله، عادت به رانندگی، مدل لوجیت دوگانه
|
 • Mohammad Ali Rahgozar *, Hossein Haghshenas, Shirin Rahimi, Salehe Birjandi Pages 1-17
  Urban transportation network is an essential component of our daily life in modern communities. This network is vulnerable to natural and humanitarian disasters. Its degradation may lead to large negative impacts on the economic efficiency of the community. Repair and maintenance of highway bridges, as the most critical component of the network, comprises a large portion of total annual maintenance costs, and usually due to lack of unlimited budget, this money has to be spent based on the importance and/or priority of the bridges in the network. The current study aims to prioritize the critical bridges during normal traffic conditions in an urban transportation network. The rank of each bridge is based the difference in the total network travel time before and after that given bridge is eliminated from the network. The bridge that by its elimination causes higher travel time is considered more critical. Proper functioning of bridges in the city of Isfahan, through which Zayande-Roud river passes, is quite important. This proposed method is applied to 78 bridges in Isfahan traffic network. Comparing the result of this method with the ranking of the highest traffic volume bridges demonstrates that critical bridges are not necessarily the ones with the highest volumes. In other words, the importance of a bridge or a link in the network is more dependent on the number of substitute detours, when that bridge/link is closed, than the traffic volume of that bridge/link.
  Keywords: Transportation Network, Vulnerability Analysis, Critical, bridge, Isfahan
 • Abolfazl Khosravi Khaliran, Gholamali Shafabakhsh *, Seyed Ali Taghizadeh Pages 19-29
  Airports are an important national resource which play a critical role in transportation of people and freight in regional, national, and international level. Therefore, it is essential to use an efficient ground access system in order to employ the full capacity of an airport. This study investigates the ground access mode choice model to Hasheminezhad International Airport of Mashhad. The purpose of this study is to study the current conditions of airport access, the effective factors influencing the passengers’ access mode choice and the weight of each parameter. The required data were collected by departure passenger using questionnaires. The questionnaire used for the purpose of this study was developed according to the stated preference method and orthogonal design. It required the passengers to reveal their choice behavior on the 5 kind of transportation system used to access airport including: private car (parking), private car (drop off), taxi, subway, and bus. The survey was carried out in the form of face to face interview during 9 days in fall 2016. Overall, 596 passengers participated in this study that 533 questionnaires were used for modeling purpose. Finally, multinomial logit models were estimated to predict airport access mode choice. The results indicated that in the current situation, taxi and private car (drop off) were the main chosen transportation mode by passengers. Additionally, bus as only public transportation has a very minor role in the passengers’ choice (about 2 percent). The results of modeling revealed that the passengers’ choice was significantly influenced by factors such: travel cost, income more than 25 mRial, education level, Age group of 36 to 52 years, gender, place of residence, number of luggage, and the crowd level of public transportation.
  Keywords: Stated Preference, Access Mode Choice, International Airport of Shahid Hasheminezhad, Multinomal Logit, discrete choice model
 • Seyed Kamal Chaharsooghi * Pages 31-52
  Evacuating people to the safe zones is the most crucial operation in many disasters. We have presented mathematical models in this paper, to combine the locational decisions with the max-flow problem in order to select the safe destination that maximizes the number of dispatched people, both for the static and dynamic cases.
  Existing frameworks for emergency logistics, address the evacuation process based on fixed and pre-determined destinations usually with a strategic perspective. The unpredictable and turbulent nature of a disaster may, however, disrupt the predictions.
  Furthermore, the primary goal in emergency situations is to dispatch people from the danger zone to a safe place, no matter where. A non-linear integer programming model is developed in this paper for selecting one destination in a capacitated network. We have also formulated the robust counterpart of the dynamic model in order to contribute the uncertainty of the capacity of routes during a disaster.
  The special structure of the model and its similarity to the max-flow problem let us develop exact algorithms and heuristics for the single destination location problem. The solution methods are based on combining a branch and bound approach with the existing algorithms for the max-flow problem.
  Our proposed heuristics use the idea of adding a super-sink to the network to generate upper bounds very fast. The exact algorithms as well as the heuristics are tested on randomly generated instances as well as a real world network. The mean and variance of their computation times are reported. They are compared according to their performance (gap to optimality) and their behavior amongst different categories of the graphs. We have also used the real data for Mitte-center berlin to implement our algorithms for an existing data set. The results of the algorithms for this case are also reported in the results section.
  Keywords: Emergency Logistics, Network Theory, Evacuation-Location, Branch, Bound Algorithm
 • Alireza Rashidi *, Zahra Tavakoli Pages 53-73
  Energy plays an important role in production and service systems. Among energies, in today’s world, natural gas has become as one of the effective ones. The optimal relation between different echelons of chains and goods transfers is among important challenges of supply chains. Maritime transportation and cargo ships routing is one of the common methods for freight transportation in fossil fuels supply chain such as gas. In this regard, a mathematical model is presented for a three-echelon supply chain consisting of origin and destination of intermediate tankers. In order to design the optimum routes in a LNG supply chain, a transportation system is considered with intermediate tankers Also, in this model the optimal values of transported gases to tankers and destinations are determined so as to minimize storage cost while satisfying demands.
  Since the proposed model is NP-hard, Simulated Annealing and Differential Evolution algorithms are employed to solve the model. To demonstrate the efficiency of the proposed algorithms, the results are compared with the results of GAMS software for small-size problems. Then, the two meta-heuristics are compared for large-sized problems. The results show that DE obtains better solution in reasonable times.
  Keywords: Liquid Natural Gas Supply Chain, Middle tankers, routing, Meta Heuristic algorithms
 • Majid Jalili *, Manuchehr Manteghi Pages 75-101
  The aim of this paper is to propose a model to forecast human and cargo air transport demand in Iran aviation industry. Using multiple regression method, the effects of geographical, economic, social, and competitive aspects were investigated within two separate models for passengers and cargo. Accordingly, we gathered data for 594 active air routes in Iran air network between 2009 and 2012 from Iranian airport holding company. One advantage of the proposed model in comparison to pervious researches is the exclusion of frequency of flight variable. This variable restricts the ability of forecasting the models due to its high correlation with demand for travel. Therefore, models that include with frequency of flight variable are not efficient for forecasting demand.
  Additionally, the comparison of forecasting results and real demand for 2013 indicates the accuracy of forecasting model. Moreover, the results show that because of plenty of differences and erratic distribution between effective variables around the country, modeling should be specific to each city. This means that a general model for all cities is not appropriate and leads to an inaccurate forecasting, so we investigated separated models for metropolises of Iran to consider special situation of them.
  Also, defining dummy (Binary) variables in modeling of special cities helps to increase fitting of model to real observations. We can incorporate special situation of some cities into model by means of these variables. Therefore, one of the methods to conquest the inconsistency between cities of Iran is applying dummy variables to simulate conditions of special cities.
  Keywords: Forecasting, Multiple regression, passenger demand, Cargo demand, Dummy variables
 • Mohammadreza Ashki, Bahman Ghorbani Vaghei * Pages 103-116
  Modeling and simulation are widely used in the transportation network. In fact, by using this technique, a pre-built system will be analyzed after and before launching. Petri nets are useful tools for modeling and analyzing complex networks such as railway network. In this paper, using colored petri net concept, the main elements of a railway track and signals is modeled including turn out, track segment, end segment, junction and etc. In this model, the place is intended as block similar to railway and to show that block is busy by train, it is used the arc to each place. The supervisory control is designed to supervise train input and output to yards and stations, safety and non-blocking requirements in such a way that not only proposed railway network is not blocked but also safety is guaranteed. In this regards, some arcs is intended whose conditions have the role of supervisory control and also Normal and Express trains are considered in railway network as color token in petri net model. It is analyzes the petri net model by CPN Tools to satisfy logical (safety and non-blocking) and operational requirements of network. So Availability Tree is provided by state space graphs results to verify non-blocking in train operations and satisfying safety requirements. Then Best Integer Bounds Analysis is provided to verify safety operation requirements in signaling railway blocks. Finally The Best Upper Multi set Bounds Analysis in CPN Tools is implemented to verify the maximum number of Token(Train) detection in each place (block) in order to verify that the express train is never guided to waysides.
  Keywords: Railway Transportation Systems, Color Petri Net, Evaluation, Modeling
 • Hoda Mashayekhi * Pages 117-135
  The United Nations Generel Assembly introduced the decade 2011 to 2020 as a decade of reducing the traffic fatalities. This organization, in different resolutions, has urged all the countries to pay their especial attention to reduce the road accidents. The speed factor plays a key role in reducing the risk of the road accident; and one of the deterrence factors for unauthorized speed of cars is the traffic enforcement camera of the traffic police NAJA. In recent years a major increase in use of such devices for reducing violocations and accidents in suburban and urban highways is observed. The aim of this study is to analyse the effectiveness of traffic enforcement cameras of the taraffic police in the Tehran-Karaj highway. This is performed using data mining techniques such as modeling with through time series and regression.
  First, using descriptive analysis, we study the process of violations along with the number of active cameras in the highway. In the inferential analysis step, we analyse the violations by modeling time series and non-liner power regression. In applying assessment data, the models fitted by time series had less prediction errors then their equivalent regression models. In the prediction of year 1393, the violation rate has reduced by 32% in Tehran-Karaj highway, compared to the violations in the same period of 1392. This observation along with other analysis results shows the effectiveness of cameras in the period of study. The results of analysis and mining of traffic enforcement camera data can be used in improving urban management and planning with the goal of reducing violations and accident.
  Keywords: Data mining, Time Series, Regression, traffic enforcement camera
 • Sepehr Najafi Larijani, Seyed Saeed Fazel * Pages 137-150
  Air pollution and energy shortage as serious crises , made researchers and industrialists trying to find suitable solutions with the aim of energy management. Electric transportation loads ( especially , electric vehicles and urban metro systems ) , are considered as the major consumers of energy for the electric network . Since the mentioned vehicles, have time overlap with the peak demand of main electric network at the peak time consumption , the feeding procedure has negative impacts on the upstream grid . One of the best solutions is reusing the huge regenerative energy of braking trains . The regenerative energy could be taken to consideration as a distributed generation in electric transportation system as well as the distributed generations of power systems like solar energy resources . Therefore , in this paper an integrated configuration comprised of the urban metro system , charging station for electric vehicles , photovoltaic panels , and energy storage as an interface for energy exchange is introduced to alleviate the problems . The priorities of power consuming , supplying, charging or discharging are defined by a smart energy management system . This system imposes the economic and technical constraints to power flows . By considering this method the profitable consequences are imminent . Supplying the loads by the smart configuration leads to energy management and consequently the reduction of the operation and infrastructure expenses and decreasing the negative impacts on the upstream network by optimizing the model of energy consumption from economic and technical points of view .
  Keywords: Distributed generation, Electric transportation system, Energy storage, Optimization, Smart energy management
 • Hamidreza Salmani Mojaveri *, Taghi Torabi, Reza Radfar Pages 171-188
  The main purpose of this research is providing a model to use technological innovation capabilities in social and economic dimentions of sustainable transport. Today, sustainable development cannot be achieved without sustainable transport. Advances in technology have also played an important role in accelerating the pace of innovation. Technological innovation increases the amount of money that can be obtained from a given amount of labor and capital. Many research shows that a combination of strategies is needed to achieve sustainability goals. This is an applied research in terms of research method and descriptive-survey. In the context of sustainable transport, focusing on environmental issues and degrading them through the use of machines, reducing natural resources and overuse of oil derivatives are importatnt. The statistical population of the study, including managers, assistants and experts in the field of transportation from active companies in Iranian Transportation system, in the spring of 2017, was 43 companies and includes 145 personnel. Analysis was carried out based on data collected from 108 targeted personnel based on the Cochran formula with relative stratified sampling from the target population. The required information was collected using a questionnaire; analyzed by Statistical softwares.The research findings show that social factors are more related to the concepts of social learning, organizing and learning organizations in addition; economic factors are more related to improvement of the marketing process, optimal resource allocation and production process.
  Keywords: Sustained Transportation, Technological Innovation, Active Transportation Companies
 • Reyhanehsadat Shahangian * Pages 181-170
  OOne of the reasons of driver's disinterest towards changing travel mode is that driving is a habit for them. The importance of the fact reveals more when transportation demand management (TDM) policies are implemented to reduce car-use. As in most efforts the aimed reduction in car-share wont achieved, researchers believe that the better we understand the factors affecting the mode choice behavior, the better we could estimate travel demand management policie's outcome. This paper pays attention to two groups of commuter drivers to the central business district (CBD) of Tehran, one with strong driving habit (who drive to work/school daily) and the other who just drive some of the week days to work/school. Using binary logit models, it shows that mode choice behavior of people with driving habit is different from others with no strong habit, when both groups face a TDM policy package. It also uses the results to suggest some relevant policies to increase mode shift from car for each of the two groups separately. Models show that commuters with driving habit do not change their mode in response to transit service improvement strategies, while others with no strong driving habit do so. According to the literature a defect in driving habit may cause commuters to think of other modes, so the present research suggests to eliminate the yearly pass to CBD to make such a crack in driving habit of the owners of the pass and make them to think over using other modes rather than driving daily.
  Keywords: Transportation demand management, mode choice, driving habit, binary logit model