فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سینا ولیئی *، ماریا مریم کلهر، ناهید دهقان نیری، روجیار ولیئی صفحات 1-14
  مقدمه و هدف
  تجربه هر بیماری و به ویژه روش های درمان آن علاوه بر تاثیرات جسمی می تواند اثرات روانشناختی بر جنبه های مختلف زندگی فرد بگذارد. تجربه این تاثیرات خود نیز تحت تاثیر نوع بیماری، علائم آن و وضعیت فرهنگی اجتماعی بیماران قرار می گیرد. لذا با توجه به اهمیت تبیین تجربه بیماران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت، پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه جراحی برداشتن پروستات در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بیماران بستری در بخش های ارولوژی بیمارستان توحید سنندج که تحت عمل جراحی برداشتن پروستات از راه پیشابراه قرار گرفته بودند جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات با انجام مصاحبه های عمیق جمع آوری شد و پس از مصاحبه با 15 بیمار، اطلاعات با روش آنالیز محتوی کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این پژوهش چهار درونمایه نهایی استحصال گردید. یافته ها نشان داد که برای این گروه از بیماران جراحی برداشتن پروستات از راه پیشابراه به معنی تسلیم شدن در برابر بیماری، ناگزیر به جراحی شدن، رهائی و آسایش و دلواپسی از آینده بود.
  نتیجه گیری
  درک تجربه مردان از بیماری و جراحی برداشتن پروستات از راه پیشابراه نیاز به توجه بیشتر جهت افزایش آگاهی مردان از بیماری پروستات جهت پذیرش بیماری و درمان، تاثیر علائم بر ابعاد مختلف زندگی خصوصی و مذهبی آنها، تهیه و اجرای برنامه مراقبتی بعد از عمل را آشکار ساخت.
  کلیدواژگان: جراحی، هایپر پلازی خوش خیم پروستات، آنالیز محتوی
 • شعله شامی *، محمد فتحی، دولت محمدی صفحات 15-21
  مقدمه و هدف
  فلبیت و عفونت محل فرو بردن کاتتر از عوارض کاتترهای محیطی در بخشهای بیمارستانی هستند.نوع مواد ضد عفونی کننده موضعی مصرفی برای آماده سازی محل کاتتر گذاری، میزان و شدت این عوارض را تغییر می دهند . هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر ضد عفونی کردن پوست با بتادین ، اتانول، و ترکیب کلر هگزیدین گلوکونات با اتانول در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدهای محیطی در بیماران بخش های داخلی بیمارستان بعثت سنندج بود.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی 123 بیمار بصورت تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند . محل فرو بردن کاتتر توسط یکی از سه محلول بتادین10% ،اتانول 70% و ترکیب کلرهگزیدین گلوکونات 2% با اتانول 35% ضد عفونی شد. میزان و شدت فلبیت و عفونت موضعی بوسیله یک معیار 4 گزینه ای ارزیابی شد.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تستهای آماری آنالیز واریانس یک طرفه و t-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیماران سه گروه از لحاظ سن ، جنس، اندازه کاتتر و محل فرو بردن کاتتر اختلاف معنی داری با هم نداشتند.میزان بروز فلبیت در سه گروه بتادین، اتانول و ترکیب کلرهگزیدین گلوکونات با اتانول بترتیب 53% ،46% و 22% بود. عفونت موضعی در 3 نفر از بیماران گروه بتادین روی داد ولی هیچکدام از بیماران دو گروه دیگر عفونت موضعی نداشتند.
  نتیجه گیری
  استفاده از ترکیب کلرهگزیدین گلوکونات 2% با اتانول 35%در مقایسه با بتادین10% و اتانول 70% برای آماده سازی محل فرو بردن کاتتر خطر فلبیت را در بخشهای داخلی کاهش میدهد.
  کلیدواژگان: اتانول، بتادین، کاتترهای وریدی محیطی، کلرهگزیدین گلوکونات، فلبیت
 • کامبیز ذهنی *، محمد زاهد رخزادی صفحات 22-32
  مقدمه و هدف
  بیماری های ایسکمیک قلب یکی از شایعترین علل ناتوانی و مرگ ومیر در بسیاری از کشورهای جهان است. عوامل خارجی وداخلی بویژه ریتم های شبانه روزی می تواند در بروز حملات قلبی نقش مهمی داشته باشد . هدف از این مطالعه تعیین تغییرات شبانه روزی در زمان وقوع بیماری های ایسکمیک قلب و ارتباط آن با برخی عوامل خطر دراین بیماران می باشد
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی 292 بیمار ( 170 مرد و122 زن ) مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلب با روش نمونه گیری در دسترس بعمل آمد . ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه با بیمار ، همراهان و پرونده اطلاعات لازم تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از تست کای دو واز طریق نرم افزار آماری 14 SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هیچ ارتباط آماری چشمگیری بین ریتم شبانه روزی و زمان حملات قلبی وجود نداشت.همچنین بین خصوصیات دموگرافیک ، عوامل خطر بیماری های ایسکمیک قلب و زمان حملات قلبی ارتباط معنی دار آماری دیده نشد . اما بین متغیر های شغل ، جنس و اعتیاد به سیگار با نوع بیماری ایسکمیک قلبی ارتباط معنی دار آماری یافت شد.) 0001/0= P ) سایر نتایج نشان داد در زمان بروز حملات قلبی بین زنان ومردان تفاوت آماری معنی داروجود دارد. )05/0P<)
  نتیجه گیری
  تغییرات ریتم شبانه روزی تاثیری در بروز حملات قلبی نداشته است . سایرنتایج نشان می دهد که فشار های فیزیکی وروانی ناشی از زندگی روزانه بیش از ریتم های شبانه روزی در ایجاد حملات قلبی نقش داشته است.
  کلیدواژگان: آنژین صدری ناپایدار، انفارکتوس میوکارد، بیماری های ایسکمیک قلب، ریتم سیرکادین، ریتم شبانه روزی
 • محمد زاهد رخزادی *، کامبیز ذهنی صفحات 33-40
  مقدمه و هدف
  آموزش بالینی رکن و قلب آموزش پرستاری است. آموزش بالینی فرآیند پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل و متغیرهای زیادی قرار دارد . شناخت مشکلات ، اولین گام برای کاهش آن ها به شمار می رود. این مطالعه با هدف مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان در خصوص مشکلات آموزش بالینی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 21 مربی و 130 دانشجوی پرستاری سال آخر به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد که با 39 گزینه مشکلات آموزش بالینی را جویا شد.اطلاعات با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان ( 2/58% ) مشکلات آموزش پیش بالینی را در حد زیاد و اکثریت مربیان (7/66% ) مشکلات این حیطه را در حد متوسط ارزیا بی نمودند.4/53% دانشجویان و 7/73 % مربیان مشکلات محیط آموزش بالینی را در حد متوسط و 1/49 % دانشجویان و 6/52%مربیان مشکلات ارزشیابی بالینی را در حد متوسط ارزیابی نمودند.
  نتیجه گیری
  در مورد آموزش پیش بالینی ، محیط آموزش بالینی و ارزشیابی وضعیت چندان مطلوب نبوده و مشکلاتی وجود دارد. در این خصوص تامین و بهبود تسهیلات و امکانات آموزشی و رفاهی و همچنین بازنگری ابزارهای و فرایند های ارزشیا بی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، مربیان پرستاری، مشکلات آموزش بالینی
 • روناک شاهوی *، فرزانه ظاهری، لیلا هاشمی نسب، سیمین نزاریان، فریبا رعنایی صفحات 41-47
  مقدمه و هدف
  بارداری و زایمان یکی از وقایع مهم و ویژه زندگی زنان و خانواده های آنان است . امروزه بدلایل مختلف از قبیل عدم آگاهی و نگرش منفی زنان به زایمان طبیعی، میزان سزارین افزایش و عوارض ناشی از آن سبب ناخوشایند شدن تجربه مادری شده است. هدف از این مطالعه مقایسه نگرش پرسنل بهداشتی درمانی و زنان باردار شکم اول در در شهرسنندج در مورد روش های زایمان بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی – تحلیلی تعداد 637 زن باردار شکم اول و 154 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان سنندج در سال 1390شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و 17 سوال در ارتباط با سنجش نگرش بصورت پنج گزینه ای لیکریت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری کای دو و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار آماری بین نگرش مثبت پرسنل بهداشتی- در مانی(1/33%) و زنان باردار شکم اول(10%) به زایمان طبیعی بود(001/.=P). بین نگرش مثبت پرسنل درمانی (8/43%) و بهداشتی (3/28%) به این روش از زایمان، تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (143/. =p)
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی پائین در زمینه روش های زایمان، مکانیسم زایمان طبیعی و نبود حمایت های روانی در هنگام زایمان و برخی عوامل دیگر، سبب تمایل بیشتر زنان باردار به سزارین گردیده است که با برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه زایمان طبیعی می توان آگاهی زنان باردار در زمینه مزایای زایمان طبیعی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: بارداری اول، پرسنل بهداشتی، درمانی، روش های زایمان، نگرش
 • فریده الهی منش *، داوود حسن زاده، نیر سیفی زاده، جمیل عبدالمحمدی، مظفر محمودی صفحات 48-55
  مقدمه و هدف
  درخت تلکا از گونه درختان گلابی است که در مناطق جنگلی شمال کشور می روید. برگ این نوع درخت سرشار از آربوتین می باشد که از جوشانده آن برای درمان التهاب استفاده می شود، همچنین در مواردی از قبیل درمان تکرر ادرار و فشار خون بالا و کاهش قند خون کاربرد دارد. در این مطالعه ابتدا سمیت سلولی عصاره برگ تلکا و همچنین اثر آن بر درصد حیات سلول های آسیب دیده درحضور ماده یt– بوتیل هیدرو پراکسید(t-BHP)رامورد بررسی قرار داده ایم .
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع تجربی است. بعد از تهیه عصاره برگ تلکا ، سلول های هلا در RPMI 1640 در پلیت های 24 خانه طبق شرایط استاندارد کشت داده شدند .غلظت های مختلف از عصاره برگ تلکا به محیط کشت اضافه شد و بعد از 24 ساعت سمیت سلولی به روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت،سپس غلظت های (100،150،200،250 میکرو مولار) از ماده اکسیده t-BHP به محیط کشت اضافه گردیده و خاصیت آنتی اکسیدانی و محافظتی عصاره برگ تلکا بر سلول های Hela آسیب دیده بررسی شد. بقای سلول ها پس از مجاورت با عصاره برگ تلکا و ماده اکسیدان به روش رنگ سنجی MTT بررسی گردیده و در محیط کشت فوقانی سلولها فعالیت آنتی اکسیدانی به روش (FRAP (ferric reducing antioxidant power اندازه گیری شد. نتایج به صورت SEM mean گزارش شد و 05/0P< از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که این عصاره در غلظت 2 درصد سمی می باشد ،. هیچ تفاوت معنی داری بین غلظت های زیر2/0 درصد با گروه کنترل وجود نداشت.، میزان آنتی اکسیدان توتال گروه کنترل نسبت به گروه «عصاره برگ تلکا صفر +250 t-BHP میکرومولار»، تفاوت معنی دار داشت (001/0 P=). با اضافه کردن t-BHP در مقایسه با گروه کنترل میزان FRAP کم شد.
  نتیجه گیری
  پره انکوباسیون سلول ها با غلظت های مختلف عصاره برگ تلکا، فعالیت آنتی اکسیدانی توتال محیط کشت را به صورت معناداری افزایش داد.بنابراین از این عصاره می توان به عنوان یک انتی اکسیدان طبیعی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: عصاره برگ تلکا، سمیت سلولی، Hela cell line، تست MTT، تست FRAP
|
 • Sina Valiee *, Maria Mariam Kalhor, Nahid Dehghan Nayeri, Rojyar Valiee Pages 1-14
  Background And Aim
  Besides their effects on patients’ bodies, diseases and their treatments can also take a toll psychologically on different aspects of patients’ lives. On the other hand, patients’ experiences of diseases and treatments are affected by the type and the manifestations of diseases as well as their own socio-cultural background. Understanding patients’ experiences of diseases can help healthcare professionals improve the quality of care. The aim of this study was to explore the experiences of prostate surgery among patients with benign prostatic hyperplasia.
  Methods
  This was a qualitative content analysis study. A purposive sample of patients who had recently undergone a transurethral resection of the prostate was recruited from the urologic care unit of Tohid Hospital, Sanandaj, Iran. Study data were collected through conducting fifteen in-depth interviews with patients. The qualitative content analysis approach was adopted for data analysis.
  Findings: Study participants’ experiences of transurethral resection of the prostate fell into four main themes including succumbing to the disease, having no option other than undergoing the surgery, having freedom and comfort, and feeling worried about future.
  Results
  Male patients who undergo transurethral resection of the prostate need educations and information in order to understand and accept the disease, its treatments, and its effects on different aspects of their lives. Study findings highlighted the necessity for developing and implementing post-operative care plans for this patient population.
  Keywords: Surgery, Benign prostatic hyperplasia, Content analysis
 • Shole Shami *, Mohammad Fathi, Dowlat Mohammadi Pages 15-21
  Background And Aim
  Phlebitis and infection at the insertion site are among the most prevalent complications of peripheral intravenous catheters. The type of topical antiseptic solution used for preparing the catheter insertion site can affect the rate and the severity of these complications. The aim of this study was to compare the effects of ethanol, Betadine, and ethanol-chlorhexidine gluconate combination on phlebitis induced by peripheral intravenous catheters.
  Methods
  In this clinical trial, 123 patients were selected from the medical care wards of Besat Hospital, Sanandaj, Iran. Patients were randomly allocated to the ethanol, Betadine, and ethanol-chlorhexidine gluconate groups. In these three groups, the catheter insertion site was scrubbed by using 70% ethanol, 10% Betadine, or 35% ethanol-2% chlorhexidine gluconate, respectively. The rate and the severity of phlebitis and local infection were assessed by using a four-point scale. Study data were analyzed by conducting the one-way analysis of variance and the t tests by using the SPSS software.
  Findings: Study groups did not differ significantly from each other regarding variables such as age, gender, catheter size, and the catheter insertion site. The rates of phlebitis in the ethanol, Betadine, or ethanol-chlorhexidine gluconate groups were respectively equal to %46, %53, and %22. In total, three patients developed local infection at the catheter insertion site, all of whom were from the Betadine group.
  Conclusion
  Compared with 70% ethanol and 10% Betadine solutions, 35% ethanol-2% chlorhexidine gluconate combination is more effective in preventing phlebitis and local infection at the insertion site of peripheral intravenous catheters.
  Keywords: Ethanol, Betadine, Chlorhexidine gluconate, Phlebitis, Local infection, Intravenous catheter
 • Kambiz Zehni *, Mohammad Zahed Rokhzadi Pages 22-32
  Background And Aim
  Heart attacks are among the leading causes of disability and death worldwide. Many intrinsic and extrinsic factors, such as circadian variations, can affect the occurrence of heart attacks. The aim of this study was to investigate the relationship of the occurrence of heart attacks with circadian variations and other cardiovascular risk factors
  Methods
  This descriptive-analytical study was conducted in 2009–2010. A convenience sample of 170 male and 122 female patients (292 patients in total) with ischemic heart disease was recruited. Study data were collected by using questionnaires which were completed through interviewing patients or their families and referring to patients’ medical records. The Chi-square test was conducted by using the SPSS software (v. 14) for analyzing the study data.
  Findings: There was no significant relationship between circadian variations and the occurrence of heart attacks. Moreover, the relationship of the occurrence of heart attacks with demographic characteristics and cardiovascular risk factors was not statistically significant. However, the type of ischemic heart disease was significantly correlated with variables such as employment, gender, and addiction to cigarette (P = 0.0001). Male and female patients differed significantly from each other regarding the time of experiencing a heart attack (P value
  Conclusion
  Circadian variations do not affect the occurrence of heart attacks. Physical and psychological stress can exert more significant effect than circadian variations on the occurrence of heart attacks.
  Keywords: Unstable angina, Myocardial infarction, Ischemic heart disease, Heart attack, Circadian variations
 • Mohammad Zahed Rokhzadi *, Kambiz Zehni Pages 33-40
  Background And Aim
  Clinical education is the heart of nursing education. It is a complex process which is affected by different factors. Identifying the problems of clinical education is the first step to resolving them. The aim of this study was to compare nursing instructors and fourth-year nursing students’ perspectives on problems with clinical education.
  Methods
  This descriptive-analytical study was conducted in 2007–2008. The census method was employed for recruiting twenty one nursing instructors and 130 fourth-year nursing students from the Nursing and Midwifery Faculty of Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. A 39-item questionnaire was used for assessing the problems of clinical nursing education. Study data were analyzed by using the SPSS software.
  Findings: Most of the participating students (58.2%) noted that pre-clinical education suffers from many problems while most of the nursing instructors (66.7%) highlighted that the problems of pre-clinical nursing education are moderate. On the other hand, most of the students (53.4%) and instructors (73.7%) evaluated the problems of clinical education environment as moderate. Finally, most of the students (49.1%) and instructors (52.6%) highlighted that the problems of clinical evaluation are moderate.
  Conclusion
  Pre-clinical education, clinical education environment, and clinical evaluation are problematic. Providing and improving educational facilities as well as revising clinical evaluation procedures are recommended.
  Keywords: Nursing students, Nursing instructors, Problems of clinical education
 • Ronak Shahoee *, Farzaneh Zaheri, Leyla Hashemi Nasab, Simin Nazarian, Fariba Ranaie Pages 41-47
  Background And Aim
  Pregnancy and delivery are among the most significant life events for women and their families. Currently, the rate of delivery by cesarean section has increased significantly due to women’s lack of knowledge about and negative attitudes towards normal vaginal delivery. Moreover, the complications of cesarean section have turned motherhood into an unpleasant experience. The aim of this study was to compare healthcare providers and primigravida women’s attitudes towards normal vaginal delivery.
  Methods
  In total, 637 primigravida women and 154 healthcare professionals were recruited from Sanandaj city, Iran, to this descriptive-analytical study. The data collection instruments were a researcher-made demographic questionnaire and seventeen questions on attitude towards normal vaginal delivery. Questions were scored on a five-point Likert scale. The SPSS software as well as the Chi-square and the t tests were used for data analysis.
  Findings: The percentage of healthcare providers having a positive attitude towards normal vaginal delivery was significantly higher than primigravida women who did not have such an attitude (33.1% vs. 10% P value = 0.001). However, the percentage of primary health care providers (28.3%) and clinical care providers’ (43.8%) who had positive attitudes towards normal vaginal delivery was not statistically significant from each other (P = 0.143).
  Conclusion
  Lack of knowledge about the routes of delivery and the mechanism of normal vaginal delivery as well as lack of psychological support during delivery have increased women’s tendency for having a delivery by cesarean section. Educational programs need to be implemented for enhancing women’s knowledge about the benefits of normal vaginal delivery.
  Keywords: Primigravida women, Healthcare professionals. Routes of delivery, Attitude
 • Farideh Elahi Manesh *, Davoud Hasanzadeh, Nayer Seifizadeh, Jamil Abdolmohammadi, M. Mahmoudi Pages 48-55
  Background And Aim
  The Pyrus Biossieriana Bushe tree (Telka) belongs to pyrus genus and is found in northern Iran. The leaves of this tree are rich in arbutin and are used for alleviating inflammation, urinary frequency, hypertension, and hyperglycemia. In this study, we first determined the toxic dose of the Telka leaf extract and then assessed its preventive effects on the viability of HeLa cells exposed to tert-butyl hydroperoxide.
  Materials and: This was an experimental study. HeLa cells were cultured under standard conditions in the medium culture of RPMI 1640 in 24-well plates. Then, the Telka leaf extract was added to the medium culture and cytotoxicity of the extract was evaluated 24 hours later by using the MTT technique. Thereafter, 100, 150, 200, and 250 micromolar concentrations of tert-butyl hydroperoxide were added to the medium culture and the preventive antioxidant effects of the extract were assessed. The viability of HeLa cells and the antioxidative effects of the Telka leaf extract were evaluated by using respectively the MTT and the Ferric Reducing Antioxidant Power techniques. Mean and standard error of mean measures (Mean±SEM) were used for reporting the study results. The level of significance was set at below 0.05.
  Findings: Study findings revealed that the Telka leaf extract is cytotoxic at doses of 2% and higher. The differences between the less-than-2% doses of the extract and the control group were not statistically significant. The antioxidative power of the control group significantly differed from the “Telka leaf extract tert-butyl hydroperoxide” group (P value = 0.001). After adding tert-butyl hydroperoxide, the Ferric Reducing Antioxidant Power was significantly reduced compared with the control group.
  Conclusion
  Pre-incubation of cells at different doses of the Telka leaf extract increases the total antioxidative activity of the medium culture. Consequently, this extract can be used as a natural antioxidant.
  Keywords: Pyrus Biossieriana Bushe (Telka) leaf extract, Cytotoxicity, HeLa cell line, MTT test, FRAP test