فهرست مطالب

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - سال سوم شماره 2 (پاییز 1396)
 • سال سوم شماره 2 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه چراغی، مهناز خطیبان، سید رضا برزو، پرستو حسینی، سلام وطن دوست * صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  ارتباط موثر بین پرستار و بیمار یکی از ارکان اساسی در پرستاری است. تئوری های پرستاری از جمله منابع راهنما در این زمینه می باشند. تئوری پپلائو یکی از تئوری های پرستاری در زمینه ارتباط پرستار-بیمار می باشد مطالعه حاضر با هدف مروری بر کاربرد تئوری پپلائو در پرستاری بالینی انجام شد
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مرور سیستماتیک با استفاده از کلیدواژه های تئوری بین فردی، تئوری پرستاری پپلائو، ارتباط پرستار- بیمار، پایگاه های اطلاعاتی Web of sciences، PubMed، Scopus، SID، Magiran و Irandoc در فاصله سال های 2007 تا 2017 جستجو شد. در جستجو اولیه، 592 مقاله یافت شد که پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه 9 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مرور سیستماتیک تاثیر مثبت به کارگیری تئوری ارتباط بین فردی پپلائو را در کاهش استرس بیماران همودیالیزی، افزایش رضایت بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی، کاهش اضطراب بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونر، جلب اعتماد بیماران مورد خشونت جنسی یا عاطفی، ارتقای سلامتی زنان باردار، کاهش آسیب کودکان دارای والدین در زندان و همکاری بیماران در امر مراقبت نشان داد.
  نتیجه گیری
  تئوری پرستاری مطرح شده با پیامدهای مثبتی در محیط بالینی همراه بود لذا ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از چنین مدلی و آموزش به کارگیری آن در امر مراقبت از بیماران ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: تئوری بین فردی، تئوری پرستاری پپلائو، ارتباط پرستار، بیمار، مرور سیستماتیک
 • لیلا ولیزاده، علیرضا فرنام، وحید زمانزاده، راحله جانانی، مصطفی بافنده زنده * صفحات 12-29
  زمینه و هدف
  پرداختن به مسائل روانی و اجتماعی کارکنان، از جمله استرس یا فشار عصبی از مسائل بسیار حاد در سازمان های امروزی می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی به سازمان ها وارد می سازد. با توجه به اینکه محیط های کاری بخش ویژه ، حرفه ای و چالش برانگیزتر می باشند. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین ماهیت محیط عمل حرفه ای با استرس درک شده پرستاران در بخش های مراقبت ویژه نوزادان پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. حجم نمونه شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان استان آذربایجان شرقی می باشد (110نفر). ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محیط عمل حرفه ای اریکسون و همکاران و پرسشنامه استرس کلی درک شده کوهن می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد پرستاران شاغل مطابقت بخش های مراقبت ویژه نوزادان با آیتم های محیط عمل حرفه ای را در سطح متوسط ارزیابی کردند و انگیزه درونی برای کار (0/03p= و 0/20-r = )،کنترل روی عمل (0/02p= و 0/28-r = )، ارتباط با پزشکان (0/03p= و 0/19-r = ) و کار تیمی (0/04p= و 0/18-r = ) ارتباط آماری معکوس و معنی داری با استرس کلی ادراک شده پرستاران بخش های مراقبت های ویژه نوزادان نشان دادند.
  نتیجه گیری
  شناسایی وضعیت محیط عمل حرفه ای و تلاش برای اعتلای آن در کاهش استرس پرستاران و سلامت نیروی انسانی شاغل و تاثیرگذاری بر نحوه و کیفیت خدمات مهم می باشد. استرس کلی پرستاران بر سلامت نیروی انسانی شاغل و تاثیرگذاری بر نحوه و کیفیت خدمات مهم می باشد.
  کلیدواژگان: محیط عمل حرفه ای، پرستار، استرس درک شده، بخش های مراقبت ویژه نوزادان
 • زاهد رضایی، غفار کریمیان پور، احمد وهابی *، فریده محبتی، آزاده گویلی، یزدان حبیبی، برهان منصوری صفحات 30-37
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه، عدم حضور در کلاس، امروزه به یکی از شایع ترین مشکلات در دانشگاه های کشور تبدیل شده است؛ لذا این مطالعه باهدف تعیین عوامل موثر بر حضور دانشجویان در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود که 381 نفر از آن ها با استفاده از روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه های موردبررسی 16/2±82/21 سال بود. 212 نفر (6/55%) از نمونه های موردبررسی، مونث و بقیه آن ها مذکر بودند. میانگین و انحراف معیار نمره ی کل پرسشنامه ی دلایل حضور در کلاس درس از دیدگاه دانشجو 0/43±2/06، حیطه ی استاد 0/51±2/02، محیط آموزشی 0/52±2/04 و حیطه ی دانشجو 0/61±2/12 بود. همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین وضعیت تاهل دانشجویان (0/01≥p)، جنسیت (0/01≥p) و معدل (0/01≥p) آن ها با میزان حضور در کلاس درس تفاوت آماری معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان با میزان حضور دانشجویان در کلاس درس و در حیطه های استاد، محیط آموزشی و دانشجو رابطه وجود دارد و توجه به این عوامل می تواند رغبت دانشجویان برای حضور در کلاس درس را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: حضور درکلاس، دانشجو، عوامل موثر
 • سحر دالوند، بابک خدادادی، سید حسن نیک سما، رضا قانعی قشلاق، راضیه شیرزادگان * صفحات 38-48
  زمینه و هدف
  از آنجایی که رعایت موازین اخلاقی عاملی موثر برای بهتر شدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کیفیت است، لذا مطالعه ی حاضر با هدف بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در بهار سال 1396 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که روی 200 نفر پرستار شاغل در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ی حساسیت اخلاقی پرستاران در تصمیم گیری استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج گزارش شده، 19/5 درصد از پرستاران حساسیت اخلاقی کم، 77 درصد حساسیت اخلاقی متوسط و 3/5 درصد حساسیت اخلاقی زیاد داشتند. بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به بعد آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار 15/45±63/33 و کمترین امتیاز مربوط به بعد دانش حرفه ای پرستاران 26/13±52/69 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه مشخص شد که پرستاران از حساسیت اخلاقی متوسطی برخوردار بودند و به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود که به تدوین برنامه های مناسب جهت افزایش میزان حساسیت اخلاقی پرستاران در سیستم درمانی کشور بپردازند.
  کلیدواژگان: حساسیت، اخلاق، پرستار
 • شهناز صلواتی قاسمی *، شعله شامی، نازیلا علیایی، تابان نعمتی فرد، مونا نعمتی، مریم خورشیدی صفحات 49-57
  زمینه و هدف
  کلید ایفای نقش در حرفه پرستاری برقراری ارتباط مناسب است و در واقع اساس کار پرستاران در مراقبت از بیماران محسوب می شود. شناخت عوامل مرتبط با مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری از جمله هوش معنوی می تواند در جهت افزایش کیفیت مراقبت ها باشد. هدف این مطالعه بررسی همبستگی هوش معنوی و مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - همبستگی، 286 دانشجوی پرستاری با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون های آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سن دانشجویان 2/39 ± 21/37 سال بود. بیشتر دانشجویان مورد مطالعه مرد (55%) و شاغل به تحصیل در سال چهارم دانشگاه (30%) (ترم هفتم (17/1%) بودند. میانگین (انحراف معیار) نمره هوش معنوی 59/71 (12/04) و مهارت های ارتباطی 51/83 (10/10) بود؛ که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین مهارت‏ های ارتباطی با هوش معنوی و حیطه ‏های آن مثبت (0/149) و از نظر آماری معنی‏ دار بود (0/05P<).
  نتیجه گیری
  بین هوش معنوی و مهارت های ارتباطی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. توجه به این مهم در دانشجویان در کنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می تواند موجب ارتقاء مهارت های ارتباطی این قشر مهم و افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری در آینده گردد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، مهارت ارتباطی، دانشجوی پرستاری
 • نورالله طاهری، راضیه شیرزادگان، سعیده الهامی، ناهید محمودی *، مریم بان، سارا سروندیان صفحات 58-73
  زمینه و هدف
  از موارد موثر در پرورش افراد سالم در جامعه آموزش خانواده و دادن آگاهی به والدین است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان پرستاری وپزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان و مقایسه آن در خانواده های تک فرزند و چند فرزند درسال1393 انجام شد .
  مواد و روش ها
  پژوهش کنونی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بود. تعداد مورد مطالعه متشکل از 322 نفر دانشجوی پرستاری و پزشکی بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده به مطالعه وارد شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری و پرسشنامه کمال گرایی استفاده گردید.
  یافته ها
  در مردان در میزان 4 ابعاد کمال گرایی (تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین، انتقاد والدین و نظم و ترتیب) بین افراد با یک فرزند و چند فرزند تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی نگرانی در مورد اشتباهات با یک فرزند بیشتر از نگرانی در مورد اشتباهات با چند فرزند است (0/05>P). سبک فرزند پروری مقتدرانه در میان هر دو جنس زن و مرد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. در مردان بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با نظم و ترتیب رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد (0/01>p ، 0/68r = ). بین این سبک فرزندپروری با انتقاد والدین کمترین رابطه آماری وجود دارد (0/01>p ، 0/37-r = ).
  نتیجه گیری
  با توجه به نابهنجار بودن سازه کمال گرایی، شناخت رابطه سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی فرزندان علاوه بر پیشبرد نظریه های مربوط به کمال گرایی و شخصیت، به دست اندرکاران تعلیم و تربیت کمک نموده تا به صورت کاربردی با آموزش شیوه های مناسب فرزند پروری از بوجود آمدن این سازه مرضی تا حدی پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، کمال گرایی، دانشجویان
 • رضا قانعی قشلاق *، مهدیه قلعه نوی صفحات 74-81
  زمینه و هدف
  وقفه تنفسی خواب یک اختلال تنفسی خواب است که در زنان بادار شیوع بالایی دارد و منجر به خواب آلودگی روزانه، اضطراب و افسردگی، اختلال روابط اجتماعی، کاری و خانوادگی و زناشویی می شود و ممکن است کیفیت زندگی را کاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به وقفه های تنفسی خواب انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – تحلیل که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام شد، 140 زن باردار (شامل 70 زن مبتلا به وقفه های تنفسی خواب و 70 زن غیر مبتلا) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سقز با نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر کیفیت زندگی با هم مقایسه شدند. برای جمع آوری داده ها از برگه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه غربالگری STOP و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی SF-36 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی کیفیت زندگی (0/04p=) و نمره حیطه های عملکرد جسمانی (0/006p=)، سلامت عمومی (0/02p=)، عملکرد اجتماعی (0/02p=) و سلامت روان (0/02p=) زنان باردار مبتلا به وقفه های تنفسی به طور معنی داری کمتر از زنان فاقد وقفه تنفسی بود.
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی مادران باردار مبتلا به وقفه تنفسی خواب پایین تر از زنان سالم است.
  کلیدواژگان: بارداری، کیفیت زندگی، وقفه تنفسی خواب
|
 • Fatemeh Cheraghi, Mahnaz Khatiban, Reza Borzou Seyed, Parasto Hosayni, Salam Vatandost * Pages 1-11
  Background and Aim
  Effective communication is one of the basic elements in nursing. Nursing theories are among the sources of guidance in this area. Peplau’s theory is one of the nursing theories which emphasize the importance of the nurse - patient relationship. The objective of this study was to investigate the application of the Peplau’s theory in clinical nursing practice.
  Materials and Methods
  The present study was a systematic review in which the keywords " Peplau, Interpersonal Theory, Peplau Nursing Theory" were searched in English in Web of Science, PubMed, and Scopus and in Persian in SID, Magi Ran and Iran Doc between January 2007 and August 2017. The initial comprehensive search resulted in 592 articles in all databases and after considering the inclusion criteria nine articles were finally chosen.
  Results
  The results showed the positive effect of the application of Peplau’s theory of interpersonal relations in reducing the stress of hemodialysis patients, increasing the satisfaction of patients in the cardiac care unit, reducing the anxiety of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery, gaining the trust of patients with sexual and emotional abuse, promoting the health of pregnant women, reducing the harms of children with a parent in jail and increase patients’ cooperation in care.
  Conclusion
  considering of positive outcomes of the use of Peplau Nursing Theory in practice, it is suggested to consider the promotion of nurses’ awareness of this theory and its training and application in nursing.
  Keywords: Interpersonal Theory, Peplau's Nursing Theory, nurse, patient relationship, systematic review
 • Leila Valizadeh, Alireza Farnam, Vahid Zamanzadeh, Raheleh Janani, Mostafa Bafandehzendeh * Pages 12-29
  Background and Aim
  Addressing the psychological and social problems of employees, including stress is one of the most acute problems in today's organizations, which endangers the physical and mental health of the workforce and incurs a heavy burden on organizations. Considering the fact that the intensive care units are more special, professional and challenging, the present study aimed to investigate the relationship between the nature of the professional practice environment and the perceived stress of nurses in neonatal care units.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-correlational study. Sample size includes all nurses working in neonatal intensive care units of East Azerbaijan province (110 people). Data were collected through a professional practice environment questionnaire from Eriksson et al. And Cohen's perceived stress questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results of the study showed that nurses evaluated the compliance of the intensive care units of the neonates with the items of the professional practice environment at the moderate level. The internal motivation for work (r=-0.20, p=0.03), performance control (r=-0.28, P=0.22), communication with doctors (r=-0.19, p=0.03) and teamwork (r=0.18, p=0.04) showed a significant negative correlation with the overall perceived stress of nurses in neonatal intensive care units.
  Conclusion
  Identifying the status of the professional environment and attempting to improve it is of vital importance in reducing the stress of nurses and the health of the working staff and affecting the quality of services. The overall stress of nurses has important effect on the health of the employed workforce and influences the quality of services.
  Keywords: Professional environment, Nurse, Perceived stress, Neonatal intensive care units
 • Zahed Rezaei, Ghafar Karimianpour, Ahmad Vahabi *, Farideh Mohabati, Azadeh Gavili, Yazdan Habibi, Borhan Mansouri Pages 30-37
  Background and Aim
  Considering the fact that the lack of attendance in the classroom has become one of the most common problems in universities of the country today, this study aimed to determine the effective factors on the attendance of students in the classroom from the perspective of students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2015.
  Materials and Methods
  This study was descriptive-analytic. The data collection tool was a standard questionnaire for factors affecting attendance in the classroom from the student's point of view. The population included all students of Kurdistan University of Medical Sciences. 381 of them were selected by stratified random sampling. Collected data was analyzed by SPSS software version 20.
  Results
  The average age of the samples was 21.22±2.16 years. 212 persons (55.6%) of the sample were female and the rest were male. Mean and standard deviation of the total score of the questionnaire of the reasons for attending the classroom from the student's point of view were 2.6±0.43, the area of the teacher was 2.02±0.51, the educational environment was 2.04±0.52, and the student's area was 2.12±0.61. Also, the results of the data analysis showed that there was a significant difference between student's civil status (p≤0.01), gender (p≤0.01) and the average score (p≤0.01) with the attendance level in the classroom.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it can be concluded that there was a direct correlation between student's demographic characteristics and the classroom attendance, the areas of professor, educational environment and students. Paying attention to these factors can encourage students to attend classes.
  Keywords: Class Attendance, Student, Effective Factors
 • Sahar Dalvand, Babak Khodadadi, Seyed Hasan Niksima, Reza Ghanei Gheshlagh, Razieh Shirzadegan * Pages 38-48
  Background and Aim
  Since observance of ethical standards is an effective factor for improving the performance of nurses in providing quality care, this study was conducted with the aim of evaluating the ethical sensitivity of nurses working at Shahid Madani Hospital in Khorramabad in the spring of 2017.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed on 200 nurses working in Khorramabad city at Shahid Madani Hospital. Samples were selected through simple random sampling. Data were collected using a demographic questionnaire and a nurse's ethical sensitivity questionnaire for decision making. Collected Data was analyzed by SPSS software version 16 and descriptive and inferential statistics.
  Results
  According to the reported results, 19.5% of nurses had a low moral sensitivity, 77% had moderate moral sensitivity and 3.5% had high moral sensitivity. The highest scores were related to knowledge about the relationship with the patient 63.33±15.45 and the lowest score was for professional knowledge of nurses 52.69±13.6.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it was found that nurses had moderate moral sensitivity. It is suggested to nursing managers to develop appropriate programs to increase nurse's moral sensitivity in the system of health care in the country.
  Keywords: Sensitivity, Moral, Nurse
 • Shahnaz Salawati Ghasemi *, Sholeh Shami, Nazila Olyaie, Taban Nematifard, Mona Nemati, Maryam Khorshidi Pages 49-57
  Background and Aim
  The key to playing role in the nursing profession is the proper communication and is, in fact, the basic part of nurse's careers in looking after the patients. Recognizing the factors related to communication skills of nursing students, including spiritual intelligence, can be used to increase the quality of care. The purpose of this study was to investigate the correlation between spiritual intelligence and communication skills of nursing students in Kurdistan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  In this descriptive-correlational study, 286 nursing students were selected by stratified sampling method. Data were collected by King’s Spiritual Intelligence Questionnaire and Barton’s Communication Skills Questionnaire. Data analysis was done by descriptive and inferential statistics using SPSS 21 software.
  Results
  The mean age of the students was 21.37±2.39 years. Most of the students were male (55%) and studying in the fourth year of the university (30%) (Seventh semester (17.1%)). The mean (standard deviation) of spiritual intelligence was 59.71 (12.04) and communication skills was 51.83 (10.10). Based on Pearson correlation coefficient, the correlation between communication skills with spiritual intelligence and its areas was positive (0.414) and was statistically significant (p
  Conclusion
  There was a positive and significant correlation between spiritual intelligence and communication skills. Considering this issue in students, along with physical, mental and social dimensions, can increase the communication skills and increase the quality of nursing care in the future.
  Keywords: Spiritual Intelligence, communication skill, students, nursing
 • Nourolah Taheri, Razieh Shirzadegan, Saeideh Elhami, Nahid Mahmoudi *, Maryam Ban, Sara Sarvandian Pages 58-73
  Background and Aim
  It is an effective way to nurture healthy people in the family education community and to provide parents with information. The aim of this study was to investigate the relationship between parental parenting styles and perfectionism in nursing and medical students of the Faculty of Medical Sciences of Abadan and its comparison with single-parent families and several children in 2014.
  Materials and Methods
  This is a a descriptive-analytic approach. The study population consisted of 322 nursing and medical students who entered the study by simple random sampling. Demographic questionnaire, parenting styles questionnaire and perfectionism questionnaire were used to collect information.
  Results
  There is no meaningful difference in men in the 4 dimensions of perfectionism (doubts about actions, parental expectations, parental criticism and ordering) between children and children, but worries about mistakes with a child are greater than worries about mistakes. With several children (P
  Conclusion
  Considering the abnormal structure of perfectionism, the recognition of the relationship between parental parenting styles and the perfectionism of children, in addition to advancing perfectionism and personality theories, has helped educators to apply in practice with education Appropriate childcare practices prevented the development of this structure to some extent.
  Keywords: Parenting styles, Perfectionism, Students
 • Reza Ghanei Gheshlagh, Mahdie Ghalenoee * Pages 74-81
  Background and Aim
  Sleep apnea is a sleep-related breathing disorder that is common in pregnant women and may lead to daytime sleepiness, anxiety and depression, impaired social relationship, work, family and marital and may reduce the quality of life. This study was conducted to compare the quality of life of pregnant women with and without sleep apnea.
  Materials and Methods
  This cross-sectional-comparative study, was conducted in 2014 among 140 pregnant women (70 with sleep apnea and 70 healthy women) who referred to health centers in Saqqez. Pregnant women were selected with conceived sampling. Data were collected using a demographic form, STOP and Quality of Life SF-36 questionnaire.
  Results
  The mean total score of quality of life and physical function score (P=0.006), general health (p=0.02), social function (p=0.02) and mental health (p=0.02) in pregnant women with sleep apnea was significantly lower than women without sleep apnea.
  Conclusion
  Quality of life in women with sleep apnea was lower than in healthy pregnant women.
  Keywords: Comparison of quality of life of pregnant women with, without sleep apnea