فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جواد پاک سیما*، علی محمد زارع بیدکی، ولی درهمی صفحات 1-12
  براساس تحقیقات انجام شده روی موتورهای جستجو، اکثر پرس وجوهای کاربران بیش از یک کلمه می باشد. برای پرس وجوها با بیش از یک کلمه دو مدل می توان ارائه کرد. در مدل اول فرض می شود کلمات پرس وجو مستقل از یکدیگر هستند و در مدل دوم محل و ترتیب کلمات وابسته فرض می شود. آزمایش ها نشان می دهد که در اکثر پرس وجوها بین کلمات وابستگی وجود دارد. یکی از پارامترهایی که می تواند وابستگی بین کلمات پرس وجو را مشخص کند فاصله ی بین کلمات پرس وجو در سند است. در این مقاله تعریف جدیدی از فاصله براساس حداقل جابجایی کلمات سند به منظور تطبیق بر پرس وجو ارائه می گردد. همچنین با توجه به این که اکثر الگوریتم های رتبه بندی از فرکانس رخداد یک کلمه در سند (Term Frequency) برای امتیازدهی به اسناد استفاده می کنند و برای پرس وجو با بیش از یک کلمه تعریف روشنی از این پارامتر وجود ندارد؛ در این مقاله پارامترهای فرکانس رخداد یک عبارت (Phrase Frequency) و معکوس فرکانس سند (Inverted Document Frequency) با توجه به مفهوم جدید فاصله تعریف شده است و الگوریتم هایی برای محاسبه آن ها ارائه گردیده است. همچنین نتایج الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم پیاده سازی شده توسط نمایه ساز متن باز لوسین مقایسه شده است که افزایش خوبی را در میانگین دقت نشان می دهد.
  کلیدواژگان: موتور جستجو، رتبه بندی، فاصله، وابستگی کلمات
 • حامد فتح تبار، تقی بارفروشی*، مجید شهابی صفحات 13-24
  در این مقاله، مدل جدیدی به منظور برنامه ریزی توسعه دینامیک منابع تولید برق و حرارت و شبکه انتقال برق در سیستم های چندحاملی انرژی ارائه می شود. در مدل پیشنهادی ظرفیت بهینه و مکان نصب منابع تولید به همراه خطوط انتقال برق در یک افق زمانی بلند مدت تعیین می گردد. مسئله بهینه سازی موردنظر با هدف حداقل کردن هزینه های بهره برداری و سرمایه گذاری سیستم چند حاملی انرژی در قالب یک مسئله برنامه ریزی خطی- صحیح آمیخته فرمول بندی شده و به کمک الگوریتم های ریاضی حل می شود. تاثیر تلفات شبکه انتقال برق بر برنامه ریزی توسعه با حضور واحدهای تولید همزمان حرارت و برق ( CHP) و کوره حرارتی در شبکه ای بهم پیوسته شامل هاب های انرژی مختلف مطالعه می شود. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی از معیارهایی همچون تلفات شبکه انتقال، بازده کلی سیستم، قابلیت اطمینان در تامین انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای استفاده شده است. مطالعات عددی حاکی از نقش مهم تلفات سیستم انتقال برق در سرمایه گذاری منابع تولید و انتقال و هم چنین هزینه بهره برداری از واحدهای تولید برق و حرارت است
  کلیدواژگان: برنامه ریزی توسعه منابع، تولید همزمان حرارت و برق، سیستم چندحاملی انرژی، کوره حرارتی، مدل سازی شبکه انتقال برق
 • علی محمدی، سید حمیدظهیری*، سید محمد رضوی صفحات 25-39
  روش های بهینه سازی هوشمند با استفاده از تجربیات گذشته ی جمعیتی از عوامل جستجو، به طور موثر به کاوش و مرور فضای پاسخ می پردازند. این تکنیک های مبتنی بر هوش جمعی قادرند مسائل بهینه سازی پیچیده را با تعداد تکرار معین حل کنند. این مقاله به ارزیابی عملکرد گونه های متفاوتی از الگوریتم های رایج و قدرتمند بهینه سازی در مساله شناسایی سیستم در جهت طراحی و مدل سازی بهینه فیلترهای دیجیتال پاسخ ضربه نامتناهی (IIR) می پردازد. روش های مفروض عبارتند از: الگوریتم های وراثتی (GA) و تکامل تفاضلی (DE) مبتنی بر نظریه تکامل در کنار شش الگوریتم هوش جمعی بهینه سازی گروه ذرات (PSO)، الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA)، بهینه سازی سیستم صفحات شیبدار (IPO)، بهینه ساز مورچه گیر (ALO)، بهینه سازی آموزش و یادگیری (TLBO) و برای اولین بار از الگوریتم بهینه سازی بیوگرافی (BBO). در پژوهش حاضر، مساله شناسایی سیستم IIR به عنوان یک تابع بهینه سازی تک هدفه فرض شده و به ازای دو مدل IIR آزمایشی و چالشی برای مدل-سازی با مرتبه معادل و مرتبه کاهش یافته مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای ارزیابی بازدهی و عملکرد الگوریتم ها، نتایج در قالب شاخص های ضریب موفقیت (IoS) و درجه اطمینان (DoR) همراه با میانگین مربع خطا (MSE) مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین اثر کاهش عوامل جستجو بر روی عملکرد الگوریتم ها مورد تحلیل قرار می گیرد. برآورد کلی نتایج تصدیق اثربخشی شاخص های ارزیابی مفروض و عملکرد مطلوب روش های پیشنهادی به ویژه به ازای الگوریتم های PSO، IPO و BBO از جهت مشخصات همگرایی، میانگین زمان اجرا، متوسط مقادیر برازندگی MSE و شاخص های IoS و DoR؛ الگوریتم های GA و GSA از جهت همگرایی، زمان اجرا و DoR؛ روش DE به جهت زمان اجرا؛ الگوریتم ALO به جهت متوسط MSE و الگوریتم TLBO از جهت مشخصات همگرایی، میانگین IoS و درصد DoR را نشان می دهد
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی هوشمند، طراحی فیلتر وفقی IIR، شناسایی سیستم، ضریب موفقیت، درجه اطمینان، میانگین مربع خطا
 • محمد ابراهیم پور، روزبه شفقت*، رضوان عالمیان، مصطفی صفدری شادلو صفحات 40-50
  در میان انرژی های تجدیدپذیر، انرژی باد، به عنوان کم هزینه ترین منبع انرژی قابل دسترس به شمار می آید. توربین باد ساونیوس از زیرمجموعه های توربین های باد محور عمودی بوده، به جهت وزش باد وابستگی ندارند. در این مقاله به بررسی تاثیر نسبت های هم پوشانی در توربین باد ساونیوس نیمه استوانه ای متداول با نگرشی جدید پرداخته شده است؛ در این راستا با ثابت نگه داشتن اندازه ی قطر خارجی روتور و با در نظر گرفتن دو حالت هم پوشانی مثبت و منفی، تاثیر فاصله ی هم پوشانی افقی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مدل سازی عددی از نرم افزار تجاری انسیس - فلوئنت و روش مش لغزان بهره برده شد. همچنین شبیه سازی ها با استفاده از روش RANS و مدل توربولانسی Realizable K-ε انجام گردید. با بررسی کانتورهای سرعت در اطراف پره ها در هم پوشانی های مختلف، مشخص گردید که در اطراف پره های با هم پوشانی منفی میزان آشفتگی بیشتر می باشد. این امر موجب کاهش مومنتم خالص مفید می شود. همچنین، با توجه به نمودارهای ضریب گشتاور و ضریب توان مشخص شد که در حالت کلی، هندسه با نسبت هم پوشانی 15/0+ می تواند از دیگر موارد مناسب تر باشد
  کلیدواژگان: توربین بادی محور عمودی، ساونیوس، نسبت هم پوشانی، ضریب گشتاور، ضریب توان
 • محمد عاشورپور، مجید زیارت بان * صفحات 51-68
  در این مقاله، بازشناسی برخط حروف مجزای دستنویس فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف گسسته و ویژگی های مبتنی بر زبان فارسی ارائه می شود. در روش پیشنهادی، از استخراج نقطه های حرف، حذف قلاب ها، یکسان سازی ابعاد بدنه اصلی و هموارسازی آن به عنوان بخشی از فرایند پیش پردازش استفاده می شود. جهت حرکت قلم برای بدنه اصلی و همچنین محل و تعداد ریزحرکت ها و نقطه های حروف به عنوان ویژگی های قابل مشاهده به منظور استفاده در فرایند آموزش و آزمایش مدل به کار می روند. در روش پیشنهادی از هیچ گونه گروه بندی حروف، استفاده نشده است. به منظور تولید دنباله مشاهدهای گسسته برای مدل مخفی مارکوف، از کتاب کد پیشنهادی که مبتنی بر خصوصیات نوشتاری زبان فارسی است استفاده می شود. برای افزایش دقت بازشناسی، فرایند پس پردازش پیشنهادی، حرف بازشناسی شده را از نظر تعداد و محل ریزحرکت ها و نقطه ها بررسی کرده و خروجی نهایی را بر می گرداند. نرخ بازشناسی با استفاده از روش پیشنهادی بیش از 98 درصد برای مجموعه داده های آزمایشی است که نسبت به سایر روش های اعمال شده بر روی این مجموعه داده، دقت بهتری را ارائه می دهد
  کلیدواژگان: بازشناسی برخط، حروف مجزای فارسی، مدل مخفی مارکوف، کتاب کد، پیش پردازش، پس پردازش
 • آزاده پیرحیاتی*، محمد نصیری صفحات 69-82
  با رشد روزافزون ارتباطات چند رسانه ای در اینترنت از یک طرف و با گسترش استقرار شبکه های بی سیم از طرف دیگر، کیفیت انتقال ویدئو بر روی این شبکه ها به یک چالش اصلی تبدیل شده است. استاندارد 802.11e چارچوبی برای تامین کیفیت سرویس متناسب با نوع ترافیک ارائه نموده است که در گونه های بعدی این استاندارد نظیر 802.11nو 802.11ac نیز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مکانیسم های دسترسی به کانال در این استاندارد،EDCA است که چهار صف جداگانه برای ترافیک های متفاوت پیش بینی نموده است. این مکانیسم برای هر صف، پارامترهای دسترسی به کانال مجزایی تعریف نموده است. در این مقاله روشی پویا برای تنظیم پارامترهای دسترسی در هر صف از جمله اندازه پنجره رقابت و فاصله بین فریمی ارائه می شود که میزان کاهش یا افزایش آن ها را بر اساس شرایط متغیر شبکه محاسبه می نماید. ضمنا از نرخ تصادم متوسط برای تعیین شرایط بار شبکه استفاده می شود. این معیار با یک میانگین وزنی برای هر صف در هر ایستگاه محاسبه و پس از هر بار ارسال بسته، به روزرسانی می شود. نتایج شبیه سازی در NS2 نشان می دهد که روش پیشنهادی باعث بهبود کیفیت انتقال ویدئو از نقطه نظر معیارهای متعدد از جمله کیفیت ویدئوی دریافتی، گذرداد، نرخ اتلاف بسته و تاخیر انتها به انتها می شود
  کلیدواژگان: کیفیت سرویس، انتقال ویدئو، شبکه بی سیم، کاربرد چندرسانه ای، مکانیسم EDCA، استاندارد IEEE 802.11e
 • عبدالرضا نوری شیرازی، بابک مظفری*، سودابه سلیمانی صفحات 83-99
  در این مقاله طراحی یک کنترل کننده عصبی- فازی برای GUPFC جهت بهبود پایداری گذرا تحت بررسی قرارگرفته است. برای این جبران کننده کنترل کننده ای طراحی شده که با برآورده کردن معیار پایداری لیاپانوف، باعث افزایش حاشیه پایداری گذرا و کاهش نوسانات گذرا در سیستم های فوق گردیده است. با توجه به این که تابع انرژی گذرای سیستم ابزار مناسبی برای بررسی مسئله ی پایداری است، بهینه سازی تابع انرژی GUPFC به منظور دستیابی به بیشترین حاشیه ی پایداری گذرا مدنظر قرار گرفته است. این ایده، اساس تولید اطلاعات آموزش موردنیاز در شبکه ی ANFIS به عنوان کنترل کننده ی GUPFC قرارگرفته است. مطالعه ی چگونگی تاثیر GUPFC در نیل به هدف، با پیاده سازی روش پیشنهادی بر روی سیستم تک ماشینه- شین بینهایت (SMIB) و سیستم 9 باس انجام شده است. همچنین با شبیه سازی دیگر ادوات FACTS ازجمله UPFC و IPFC برتری GUPFC با مقایسه ی نتایج نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: کنترل کننده یکپارچه عبور توان تکامل یافته، پایداری گذرا، تابع انرژی لیاپانوف، زمان بحرانی رفع خطا، کنترل فازی عصبی
|
 • Javad Paksima*, Alimohammad Zare Bidoki, Vali Derhami Pages 1-12
  Based on the researches performed on search engines, most user queries contain more than one word. For queries with more than one word, two models can be presented. In the first model, query words are assumed to be independent of each other, and in the second model, the place and the order of words are assumed to be dependent. Experiments show that there are dependencies among most query words. One of the parameters that can determine the dependency between query words is the distance between the query words in the document. In this paper, a new distance definition based on the minimum displacement of the document words in order to match the query is presented. Also, given that most ranking algorithms use the word frequency in the documents (Term Frequency) to score the documents and since there is no clear definition for this parameter for queries with more than one word; in this paper, the frequency of the occurrence of a phrase (Phrase Frequency) and Inverted Document Frequency are defined according to the new concept of distance and the proper algorithms are presented to calculate them. Also, the results of the proposed algorithm are compared with the algorithm implemented by the open source Lucene indexer, which shows a good increase in the mean accuracy
  Keywords: Search engine, Ranking, Distance, proximity
 • Hamed Fathtabar, Taghi Barforushi*, Majid Shahabi Pages 13-24
  Abstract- In this paper, a novel model is proposed to solve dynamic expansion planning of resources and electrical transmission network in multi carrier energy systems. In the proposed model, optimal capacity and sitting of generation resources as well as new electrical transmission lines are determined for a multi-year horizon. The considered optimization problem aiming at minimizing the total operation and capital costs is formulated as a mixed integer linear program (MILP) model and then is solved by mathematical method. Impacts of modeling of electrical transmission network on expansion planning in the presence of combined heat and power (CHP) and thermal furnaces are investigated in an integrated system consisting of various multi carriers. Network losses, overall system efficiency and system reliability are used as metrics to analysis performance of the proposed model. Simulation results confirm that the way for modeling of electric network has important influence on expansion of resources as well as operation costs of CHP
  Keywords: Combined heat, power (CHP), Multi, carrier energy system, Resource expansion planning, Thermal furnace, Electric transmission network
 • Ali Mohammadi, Seyed-Hamid Zahiri*, Seyyed-Mohammad Razavi Pages 25-39
  Intelligent optimization methods effectively explore and review the response space using past experiences a population of search agents. These population-based techniques can solve complex optimization problems with a defined number of iterations. This paper evaluates the performance of different types of common and powerful optimization algorithms in the system identification problem in order to optimal design and modeling of Infinite Impulse Response digital filters. Assumed methods include the Genetic Algorithm and Differential Evolution both based on evolutionary strategy along with six swarm intelligence algorithms, Particle Swarm Optimization, Gravitational Search Algorithm, Inclined Planes system Optimization, Ant Lion Optimizer, Teaching-Learning-Based Optimization, and, for the first time, Biogeography-Based Optimization. In the present study, the IIR system identification problem is assumed as a single-objective optimization function. It is evaluated for two experimental and challenging IIR models for the equivalent and reduced order modeling. To evaluate the efficiency and performance of the algorithms, the simulation results are evaluated in terms of Indicator of Success and Degree of Reliability with Mean Square Error. Also, the effect of reducing search agents on the performance of algorithms is analyzed. The overall estimation of the results confirms the acknowledgment of the effectiveness of the proposed evaluation indexes and the desirable performance of the proposed methods, especially for the PSO, IPO and BBO algorithms in terms of convergence characteristics, average runtime, average values of MSE, and IoS and DoR indices; GA and GSA algorithms in terms of convergence, runtime and DoR; DE method for running time; ALO algorithm for the mean of MSE, and TLBO algorithm in terms of the convergence characteristics, mean IoS, and DoR percent
  Keywords: Intelligent optimization algorithm, IIR adaptive filter design, system identification, indicator of success, degree of reliability, mean square error
 • Mohammad Ebrahimpour, Rouzbeh Shafaghat*, Rezvan Alamian, Mostafa Safdari Shadloo Pages 40-50
  Among renewable energies, wind energy is considered as the least costly source of available energy. Savonius wind turbine is a vertical axis wind turbine type which its performance is not dependent on wind direction. In this paper, the effect of overlap ratios in the common semi-cylindrical Savonius wind turbine is investigated with a new attitude. In this regard, positive and negative overlap ratios are considered by maintaining the rotor diameter. Numerical modeling is conducted using Ansys-Fluent commercial software and sliding mesh method. Simulations are carried out by using RANS method and Realizable K-ε turbulence model. By examining the velocity contours around the blades in different overlap ratios, it is found that the perturbation is higher in the circumference of the blades with negative overlap ratios. This reduces the useful net momentum. Moreover, according to the torque and power coefficients, it is found that in general, geometry with an overlap ratio of 0.15 could be more appropriate
  Keywords: Vertical axis wind turbine, Savonius, overlap ratio, torque coefficient, power coefficient
 • Mohammad Ashurpour, Majid Ziaratban* Pages 51-68
  In this paper, an online Persian isolated letter recognition by using discrete Markov models and language-based features is presented. In the proposed method, the preprocessing includes the extraction of dots, the removal of ending-bends, the normalization of the main body dimension, and the main body smoothing. The direction of the pen for the main body, and also the location and the number of secondary movements and dots of letters are used as the observable features in order to train and test models. No alphabet grouping has been used in the proposed method. In order to produce appropriate discrete observation sequences for the hidden Markov models, the proposed codebook is based on the characteristics of the Persian language. To improve the recognition accuracy, the proposed post-processing checks the recognized character in terms of the number and location of the secondary movements and dots. The final recognition rate is obtained more than 98% for the test dataset and outperforms other methods applied to this dataset
  Keywords: online recognition, Isolated Persian Letters, Hidden Markov Model, code book, preprocessing, Post, processing
 • Azadeh Pirhayati, * Mohammad Nassiri Pages 69-82
  With the increasing growth of multimedia communications on the Internet, on the one hand, and with the expansion of deployment of wireless networks on the other hand, the quality of video transmission on these networks has become a major challenge. The 802.11e standard proposes a framework to provide the Quality of Service (QoS) in accordance with the type of traffic and which is used by next variants of the standard, namely, 802.11n and 802.11ac. One of the channel access mechanisms in this standard is EDCA, which has predicted four separate queues for different types of traffic. This mechanism defines distinct channel access parameters in each queue. In this paper, a dynamic method is provided for tunning the access parameters in each queue, such as the size of the Contention Window (CW), and Arbitration Inter-Frame Space (AIFS), which calculates their decrease or increase based on the varying network conditions. However, the average collision rate is used to determine the network load conditions. This criterion is calculated with a weighted average of each queue at each station and updated every time the packet is sent. The simulation results in NS2 indicate that the proposed method improves the quality of video transmission from the point of view of multiple criteria, including PSNR, throughput, packet loss rate and the end-to-end delay
  Keywords: Quality of Service (QoS), Video Transmission, Wireless LAN, Multimedia Application, EDCA, IEEE 802.11e
 • Abdoreza Noori Shirazi, Babak Mozaffari*, Soodabeh Soleymani Pages 83-99
  In this paper, designing a neuro-fuzzy controller for generalized unified power flow controller (GUPFC) to improve transient stability has been investigated. For this purpose, a controllable compensator has been designed by using lyapunov stability criterion to increase transient stability margin and damp transient oscillation in such systems. Since transient energy function of system is a suitable tool for investigating the stability issue, optimization of GUPFC energy function has been noticed in order to reach the highest margin of transient stability. This idea is the basis of producing required teaching information in ANFIS network and can be used as a GUPFC controller. In this paper, the impact of GUPFC on single machine system, infinite bus (SMIB) and 9-bus system (Anderson and Fouad, 1977) has been studied by using proposed method. Moreover, by simulating the other FACTS devices such as UPFC and IPFC, the priority of GUPFC was proved. Keywords
  Keywords: Generalized unified power flow controller (GUPFC), transient stability, Lyapunov energy function, critical cleaning time (CCT), neuro, fuzzy control