فهرست مطالب

نشریه مراقبتهای بالینی
سال سوم شماره 1 (1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/06/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی مردان دچار بیماری قلبی
  شراره رامبرزینی، ناهید صالحی، مریم اکبری، مژگان سعیدی، سعید کماسی* صفحه 1
  زمینه و هدف
  از آنجایی که اضطراب و افسردگی می تواند احتمال وقوع مشکلات قلبی آتی را در این بیماران افزایش دهد، کنترل آنها از ضرورت زیادی برخوردار است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش اضطراب و افسردگی در مردان مبتلا به بیماری قلبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر دارای یک طرح نیمه آزمایشی با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش تمامی مردان مبتلا به بیماری قلبی مراجعه کننده به مرکز درمانی امام علی (ع) شهر کرمانشاه در مرداد و شهریور1393 سال را دربر داشت که از بین آنان 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. بعد از تکمیل پرسشنامه های افسردگی بک و اضطراب اسپیلبرگر، گروه آزمایش10جلسه 90 دقیقه ای تحت درمانشناختی - رفتاریگروهی قرار گرفت و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. بعد از مداخله پس آزمون انجام شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و با به کارگیری SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بعد از کنترل تاثیر پیش آزمون، نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری به طور معناداری در کاهش افسردگی (03/0P<، 27/5=F) و اضطراب (002/0P<، 27/11=F) مردان مبتلا به بیماری قلبی موثر است.
  نتیجه گیری
  از نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت درمان شناختی- رفتاری به صورت گروهی باعث کاهش افسردگی و اضطراب در مردان مبتلا به بیماری قلبی می شود. استفاده گسترده از این روش درمانی برای کاهش علائم روانشناختی بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: درمان های شناختی، رفتاری، افسردگی، اضطراب، بیماری قلبی، مردان
 • بررسی رابطه بین آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی، پرخاشگری و استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  آراس رسولی*، سیمین حسینیان، فرهاد فرنودی، فرانک خالدی صفحه 2
  زمینه و هدف
  امروزه افزایش مصرف مواد مخدر نگرانی روز افزونی را برای تمامی جوامع به دنبال دارد. مسئله وابستگی به مواد و سوء مصرف آن به یک معضل اجتماعی- درمانی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی، پرخاشگری و استرس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل مهاباد در سال 1393 بودند. از میان آنان 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با پرسشنامه های آمادگی دختر و پسر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد به اعتیاد، خودکارآمدی چسنی، پرخاشگری اهواز (1379)، استرس مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق آمار توصیفی ( فراوانی، نمودار و...) و آمار استنباطی (آزمون t و ضریب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین دو جنس در آمادگی به اعتیاد تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین آمادگی به اعتیاد با خودکارآمد، پرخاشگری و استرس رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی، پرخاشگری و استرس می تواند در آمادگی به اعتیاد دانشجویان نقش مهمی را ایفا نماید. بر این اساس متخصصان می توانند با آموزش های راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر موثر و مفید باشد
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، خودکارآمدی، پرخاشگری و استرس
 • مقایسه اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کیفیت بلوک اپیدورال در جراحی هرنیورافی
  خسرو فرهادی، منصور چوبساز، افشین الماسی، فاطمه عالی نژاد* صفحه 3
  زمینه و هدف
  بلوک اپیدورال روش مطمئنی جهت تامین بی دردی کافی در جراحی نیمه تحتانی بدن که منجر به کاهش عوارض حوالی عمل و کاهش مدت اقامت در بیمارستان می گردد. این مطالعه با هدف مشخص نمودن تاثیر دوز مختلف فنتانیل برکیفیت بلوک اپیدورال انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 60 بیمار 18 تا 60 ساله با ASA کلاس 1 و 2 به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه ها از نظر سن و جنس یکسان سازی شدند، (گروه های A،B،C). گروه Aیا گروه شاهد جهت ایجاد بلوک، لیدوکائین و اپی نفرین دریافت کردند. گروه B علاوه بر لیدوکائین و اپی نفرین، فنتانیل gμ25 و گروهC فنتانیل gμ50 دریافت کردند، سپس اطلاعات مربوط به کیفیت بلوک، زمان شروع بلوک، سطح و طول مدت بلوک و سایر متغیرها ی گزارش شده در چک لیست بررسی و درج گردیدند.
  یافته ها
  فنتانیل gμ50 بر طول مدت بلوک اپیدورال اثر دارد و طول مدت بلوک تحت اثر فنتانیل gμ25قرار نگرفت. هم چنین در هیچ یک از گروه ها افزایشی در عمق بلوک با دوز فنتانیل gμ50 و gμ25 رخ نداد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل شده، فنتانیل gμ50، بر طول مدت بلوک اپیدورال و میزان مصرف داروهای مکمل ضد درد اثر دارد ولی دوز gμ25 بر این دو متغیر بی اثر بوده است. بنابراین توصیه می گردد که حداقل دوز فنتانیل gμ50 جهت اضافه شدن به لیدوکائین برای انجام بلوک اپیدورال در نظر گرفته شد
  کلیدواژگان: بلوک اپیدورال، فنتانی، مقیاس تشابه سازی دیداری
 • بررسی فراوانی موارد مسمومیت حاد در کودکان بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
  کیقباد قدیری، مهناز احمدی*، خدیجه جهانیان، میترا همتی، منصور رضایی صفحه 4
  زمینه و هدف
  مسمومیت حاد در اطفال هنوز یک مشکل عمده در سلامت و بهداشت جامعه است. از بین4/2میلیون مورد مسمومیت در سال 2003 گزارش شده توسط مرکز کنترل مسمومیت در ایالت متحده بیشتریت موارد تماس از طریق بلع دهانی 76% و در منزل93% اتفاق افتاده است. مسمومیت های حاد بیش از 13000 ویزیت مراکز اورژانس و تقریبا 1% موارد بستری سالانه را به خود اختصاص داده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی گذشته نگر است که بررسی 203 پرونده بیمار دچار مسمومیت حاد از فروردین 1385 تا پایان اسفند ماه 1388که در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری بودند، به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان اطلاعات وارد نرم افزار SPss نسخه ی 16و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و از آمار توصیفی ( میانگین ، میانه و درصد فراوانی ) و آزمون کای دو و فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  مسمومیت حاد در اطفالدر کودکان پسر بیشتر و اکثر موارد تصادفی بوده است. موارد عمدی در دختران بیشتر بود. داروها ، اپیوم ، متادون و سپس هیدرو کربنها از علل شایع موارد مسمومیت زا بود . میزان بهبودی در مسمومیت دارویی4/95% ، در نوع غیر دارویی 4/80% و عوارض در نوع غیر دارویی بیشتر ( 6/19%) بود. هم چنین فراوانی موارد مسمومیت حاد در اطفال در طی این چهار سال روند افزایشی داشته است.
  نتیجه گیری
  مسمومیت حاد از علل مهم مرگ و میر در کودکان استکه تشخیص زود رس و درمان سریع باعث کاهش عوارض و مرگ و میر شود
  کلیدواژگان: مسمومیت، کودکان، توکسیکولوژی
 • بررسی میزان عوارض و باز بودن پورت ورید جوگولار در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
  عزت الله صادقی، محمدرضا تورانی*، محمدامیر کرانی صفحه 5
  زمینه و هدف
  شیمی درمانی به عنوان یک روش درمانی برای افزایش طول عمر بیماران نقش بسزایی دارد. در طی روند شیمی درمانی معمولا از داروهای سایتوتو کسیک استفاده می گردد اما در این بین مشکل اساسی عوارض جانبی این داروهاست که بیشتر اوقات ادامه درمان را متوقف می نماید خطر احتمال ایجاد ترومبوفلبیت و آمبولی را بالا برده و سلامت بیمار را تحت الشعاع قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی میزان عوارض و باز بودن پورت ورید جوگولار در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی است که برروی تمامی بیمارانی که بنا به تشخیص انکولوژیست حداقل به مدت سه ماه تحت شیمی درمانی قرار گرفته اند انجام شده است ، که پس از اخذ رضایت کتبی پورت گذاری به روش Seldinger برای ایشان صورت گرفت و بیماران در یک بازه زمانی 6 ماهه از نظر عوارضی نظیر عفونت، انسداد(میزان بسته بودن پورت)، ترومبوز، میزان درد مداوم و پنوموتوراکس و... ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات توسط نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل نهایی قرار گرفت.
  یافته ها
  از27 بیمارتحت مطالعه، 4/81 درصد زن و 5/18 درصد مرد در سنین 1 الی 80 سال با میانگین سنی سال بودند. عوارض درد مداوم (7/3 درصد)، پنوموتوراکس(7/3درصد) بود. هیچ موردی ازعفونت، جابه جایی، شکسته شدن، ترومبوز،انسداد، نکروز پوستی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  پورتگذاری روش درمانی ارزان و سریعی میباشد که با وجود عوارض کم از کارآیی درمانی بالایی برخوردار است . هم چنین راحتی و آسایش و رضایتمندی کامل بیماران ، تیم درمانی و همراهان آنها به ارمغان میآورد
  کلیدواژگان: پورت، عوارض، شیمی درمانی، باز بودن، کاتتریزاسیون، ورید مرکزی
 • بررسی شیوع کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه
  فاطمه امیری*، کیوان کاکابرایی، تورج احمدی جویباری صفحه 6
  زمینه و هدف
  سندرم روده تحریک پذیر، شایع ترین بیماری گوارشی در طب بالینی است که بدلیل نداشتن مبنای زیست شناختی مشخص، بیشتر نقش علل روانشناختی در ایجاد آن مورد بررسی قرار گرفته و ارتقای سطح کیفیت زندگی این بیماران، هدف اصلی مداخلات درمانی می باشد که راه حصول این امر در گام اول اطلاع دقیق پژوهشگران و درمانگران از سطح کیفیت زندگی این افراد در جامعه ی مورد نظر است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرای آن اکتشافی-مقطعی است. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه بود. نمونه گیری به صورت بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در دسترس با شرط داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و ساکن شهرستان کرمانشاه بود که با تشخیص پزشک متخصص بیماری های داخلی و گوارش بر اساس معیارهای روم 3 از قبل به تعداد 400 نفر مشخص شده بودند. طی کسب اجازه و توضیح کامل طرح از آزمودنی ها خواسته شد پرسشنامه 34 سوالی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر را تکمیل کنند.
  یافته ها
  طبق نتایج بدست آمده، میانگین نمره کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه برابر با 42/11± 03/61 است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های بدست آمده می توان نتیجه گرفت مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ساکن شهرستان کرمانشاه از سطح کیفیت زندگی خوبی برخوردار نیستند.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، کیفیت زندگی
 • مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و کیفیت زندگی در معلولین ضایعه نخاعی(TBI) و افراد عادی
  مریم شریفی، کریم افشاری نیا* صفحه 7
  زمینه و هدف
  آسیب ناشی از ضربه، TBI به آسیب مغزی ناشی از ضربه اشاره دارد که پس از یک دوره رشد طبیعی بر اثر ضربه به سیستم مغزی- نخاعی به وجود می آید و تغییراتی در ویژگی های ذهنی، هیجانی، اجتماعی و شغلی افراد به وجود می آورد. بر این اساس هدف این پژوهش مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و کیفیت زندگی در معلولین ضایعه نخاعی و افراد عادی بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تعداد 50 نفر افراد معلول ضایعه نخاعی به روش نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای سنجش سئوالات پژوهش از پرسشنامه های هوش هیجانی بار- آن، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 و پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 استفاده شده و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  داده های آماری با بهره گیری تحلیل واریانس چند متغیره (ماندا) و تحلیل واریانس بین گروهی نشان داد که بین افراد عادی و افراد معلول ضایعه نخاعی از لحاظ مولفه های هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. در مورد متغیرهای سلامت روان در متغیرهای اختلال در نشانه های جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد و در مورد افسردگی و اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  در تحلیل کلی سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد و سلامت روان در افراد عادی در سطح بهتری نسبت به معلولین ضایعه نخاعی قرار دارند. در رابطه با کیفیت زندگی تفاوت معناداری بین دو گروه بدست آمد و کیفیت زندگی افراد عادی بیشتر از معلولین ضایعه نخاعی است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت روانی، کیفیت زندگی، ضایعه نخاعی، کرمانشاه
 • اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده و زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر سنندج
  فرانک خالدی، مختار عارفی* صفحه 8
  زمینه و هدف
  این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر کارایی خانواده زوجین پرداخت. جامعه این پژوهش را کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان سنندج در سال 1393 تشکیل دادند.
  مواد و روش ها
  حجم نمونه 32 زوج بود که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. در این پژوهش از ابزار سنجش خانواده و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی موجب افزایش کارایی خانواده در مقوله های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده در گروه آزمایش شده است (001/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های ارتباطی به زوجین می تواند از بروز مشکلات در خانواده جلوگیری کند و موجب تقویت انسجام در روابط زوجین شود
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، کارایی خانواده و زوجین