فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1397)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس عرب مازار، ویدا ورهرامی*، حسین حسنی صفحات 1-21
  با توجه به جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و اهمیت ارزیابی عملکرد آنها، این مطالعه کارایی بانکهای کشور را طی دوره 1393-1389 مورد بررسی قرار می دهد. اگرچه مطالعات بسیاری در زمینه کارایی و بهره وری بانکها با روش DEAصورت گرفته است، اما اکثر این مطالعات، ساختار درونی آنها را در ارزیابی کارایی نادیده می گیرند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی17 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای(NDEA) است . در این تحقیق،نیروی کار، دارایی های ثابت و هزینه اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل می شوند، سپرده بانکها به عنوان یک متغیر واسطه(ستانده در مرحله اول و نهاده در مرحله دوم)، سود بانکها به عنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانکها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته می شود. همچنین متغیر ها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانکها دارند، در مدل وارد می شوند. نتایج نشان می دهد که به جز دو بانک، تمام بانکهای مورد بررسی کمتر از سطح کارا در دوره مورد بررسی عمل کرده اند. عملکرد بعضی از بانکها بسیار ضعیف بوده و بانکهایی که نسبت بالاتری از مطالبات معوق را دارا هستند، عمدتا کارایی پایین تری دارند. در نهایت مطالعه حاضر تایید می-کند که اکثر بانکهای ایران از سطح کارا فاصله زیادی دارند. لذا پیشنهاد می شود که بانکها برای فعالیت در سطح کارا، استفاده بهینه از منابع و کاهش سطح مطالبات معوق را مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: کارایی، بانکها، روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای، مطالبات معوق، متغیر واسطه
 • علی اصغر سالم *، مهدی اکابری تفتی صفحات 23-50
  در این تحقیق با بهره گیری از الگوی قیمت هدانیک، میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان بار انتشار دی اکسید کربن به عنوان نماینده آلاینده ها به تفکیک استان های مختلف در ایران طی دوره 1380 الی 1391 اندازه گیری شده است. به این منظور پس از محاسبه میزان انتشار دی اکسید کربن به روش غیرمستقیم، با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته، عوامل موثر بر ارزش منازل مسکونی به تفکیک استان های مختلف تخمین زده شده است. به این منظور از فرم لگاریتمی دوطرفه جهت تخمین بهره گرفته شده است و قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت برای کیفیت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل کیفی اثرگذار بر قیمت مسکن محاسبه شده است. بر اساس نتایج تحقیق با توجه به اینکه تفاوت میزان تمایل به پرداخت در استان های مختلف معنی دار می باشد می توان بیان نمود که ترجیجات خانوارها در استان های مختلف نسبت به آلودگی، غیرهمگن بوده و این امر لزوم اجرای سیاست های نامتوازن در زمینه قیمت گذاری بر آلاینده ها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: هزینه اجتماعی آلودگی، میزان تمایل به پرداخت، الگوی قیمت هدانیک، گشتاورهای تعمیم یافته، فرم لگاریتمی دوطرفه
 • رضا زینل زاده، مهدی خداپرست مشهدی *، مسعود همایونی فر، محمد علی یعقوبی صفحات 51-82
  امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی می باشند، در این صورت نیازمند ابزاری تحلیلی می باشند تا بتواند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی به ارائه مدلی جهت تحلیل آثار دستیابی هم زمان به اهداف اقتصادی، انرژی، زیست محیطی و اجتماعی ( E3s ) برای اولین بار در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزشمند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران بدست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی کشور تدوین شده و نتایج حاکی از آن است که علی رغم دستیابی به اهداف اقتصادی، اجرای همزمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند. بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییرات اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل داده - ستانده، برنامه ریزی آرمانی، اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی، اسناد بالادستی
 • لیلا همتی، مصطفی عمادزاده *، همایون رنجبر صفحات 83-110
  تقریبا تمامی فعالیت های اقتصادی بشر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک اثر می گذارد، فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون، عدم پاسخگویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این مطالعه تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان شاخصی از آلودگی در کشور پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است. و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته بارز در این پژوهش سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است. لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.
  کلیدواژگان: فساد، آلودگی، روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی، ایران
 • رضا محسنی*، سمیرا رحیمیان صفحات 111-130
  ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی می باشد. با بررسی عوامل موثر بر ورشکستگی می توان اطلاعات مفیدی در اختیار دولت، بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی، اعتباردهندگان ، سرمایه گذاران بازار سرمایه و پیش بینی کنندگان ورشکستگی قرار داد. در مقاله حاضر ابتدا به تفاوت بین دو مفهوم ورشکستگی و درماندگی مالی پرداخته می شود. سپس متغیر کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و به عنوان متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای موجود در مدل در قالب پنل دیتا لاجیت برای 36 شرکت تولیدی طی دوره زمانی93-1388 برازش می شود. مدل کارایی از روش های بازده ثابت نسبت به مقیاس، بازده متغیر نسبت به مقیاس، الگوی جمعی و از روش اندرسون – پیترسون محاسبه شده است که در بین متغیر های محاسبه شده، متغیر کارایی با بازده ثابت نسبت به مقیاس معنادار می گردد.در نهایت مدل رگرسیون لاجیت یکبار بدون تصریح متغیر کارایی و بار دیگر با متغیر کارایی برازش شده و در تمامی الگوهایی که با لحاظ متغیر کارایی برازش می شود، دقت مدل بطور معنی داری افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ورشگستگی، درماندگی مالی، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، رگرسیون لجستیک
 • علیرضا عرفانی*، پرویز داودی، احمد صباحی، فرزانه صادقی صفحات 131-156
  این مقاله در راستای تجمیع پولی ارائه توسط بارنت (1984) که تقاضای دو کارگزار مصرف‏کننده و تولیدکننده را درنظر می‏گرفت، فرمول جدیدی را برای تجمیع روی دارایی های پولی تقاضاشده توسط مصرف‏کننده و بنگاه، شرکت های دولتی و دولت ارائه می دهد. برای مدلسازی شرکت های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درامد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده گردید هزینه استفاده خدماتی که دارایی های پولی برای شرکت ها دولتی ارائه می دهند، کاملا متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف کننده و بنگاه است. برای دولت نیز باتوجه به ارائه خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، در واقع این دارایی‏ها جانشین کامل یکدیگر بوده و می توان از تجمیع جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده نمود. بمنظور بررسی تجمیع جدید، از داده‏های فصلی سال 90-1370 جهت برآورد و نیز پیش بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در بازه زمانی 95-1391 استفاده گردید. طبق نتایج، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش بینی بالاتری را در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل کرده، گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان میدهد. بااین وجود می‏توان ادعا کرد که محاسبه حجم نقدینگی با استفاده از تجمیع جدید، به منظور پیش‏بینی روند آتی قیمت ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: تجمیع پولی، رویکرد اعداد شاخص، شرکت های دولتی، توانایی پیش بینی، الگوی فروش بامول
|
 • Abas Arabmazar, Hosein Hasani, Vida Varahrami * Pages 1-21
  As banks place in our country and aim of surveying their operations, this paper survey bank efficiency of Iran in 2010-2014. Main aim of this paper is to survey efficiency of 17 banks with Network Data Envelopment Analysis (NDEA). In this paper, the inputs used is fixed asset and employee number, bank deposit is intermediate variable , banks profit is desirable output and Non performing loans of banks is undesirable output. Variables are collected according to their roles in bank's structures. Results reveal that else of 2 banks, all banks of our sample operated less than efficient level in our period. Performance of some banks is so weak and some banks which have more Non Performing Loans have lower efficiency.Keywords: Efficiency, Banks, Network Data Envelopment Analysis (NDEA), Non Performing Loans, Intermediate variable
  Keywords: Efficiency, Banks, Network Data Envelopment Analysis (NDEA), Non Performing Loans, Intermediate variable
 • Aliasghar Salem * Pages 23-50
  The purpose of this study is to measure the willingness to pay to avoid the harmful effects of carbon dioxide emissions in various regions in Iran based on Hedonic price during 1380 to 1391..For this purpose, the calculation of carbon dioxide emissions by indirect method and then by using econometric GMM approach, factors affecting the value of homes in different provinces is estimated. For this purpose, the double logarithmic form is used to estimate the implicit price or willingness to pay for environmental quality as one of the qualitative factors affecting the price of housing is calculated. Based on the results, given that the differences in willingness to pay are significantly different in provinces of Iran. can be concluded that household preferences in different regions against contamination, it is necessary to use unbalanced pricing policies on emissions. In addition, in this study household's willingness to pay to avoid pollution was calculated in order to separate different regions.
  Keywords: Social costs of pollution, willingness to pay, Hedonic price, GMM, double logarithmic form
 • Reza Zeinalzadeh, Mehdi Khodaparast *, Masood Homayounifar, Mohammad Ali Yaghoobi Pages 51-82
  Today, policy makers and economic planners are seeking to establish several goals simultaneously, such as making sustainable development with economic, social, environmental and energy goals which requires an analytical tool to assess the problem from different aspects. Combining input-output analysis with the goal programming, this article propose a model to analyze the effects of simultaneously achieving economic, energy, environmental and social goals (E3s) for the first time in Iran which can be used as a valuable basis for policy making and planning in economic and social activities. In this study, 2011’s input - output table was used and data concerning the quantities of carbon dioxide and energy usage were obtained from 2011’s hydrocarbon balance sheet. Also, employment data were obtained from Iran’s Statistics Center housing and population census in 2011. The goals are developed upon upstream documents model of the country and the results show that despite achieving economic objectives, simultaneously implementation of policies can lead to unbalanced growth of economic activity and energy, and consequently, environmental objectives are not achieved. So, in order to achieve the energy and environmental goals, fundamental changes must be take place in some sectors such as power.
  Keywords: input-output analysis, goal programming, economic goals, social goals, national document
 • Leila Hemati, Mostafa Emadzadeh *, Homayoun Ranjbar Pages 83-110
  Almost all human economic activities affect directly or indirectly on environment and ecological system, Corruption for reasons including inadequate regulatory system, lack of respect for law, weak democracy, and equality of individuals against law, lack of accountability on environmental issues. Because of the importance of corruption role in environmental degradation, in this study is tried to evaluate of direct and indirect effects of corruption on CO2 emissions as an indicator of pollution in the country be paid. Therefore, has been used of annual data 1984-2015 for Iran and using Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). The results of estimating direct effects model showed a positive and significant relationship corruption with CO2 emissions in the long run. And in indirect effects model corruption relationship with per capita income (as the intermediary channel) is negative and significant. Prominent issue in the study is high share direct effects of corruption on pollution compared to indirect effects. Therefore, it is recommended that authorities have more supervisory in control corruption.
  Keywords: Corruption, Pollution, ARDL Method, Iran
 • Reza Mohseni *, Samira Rahimian Pages 111-130
  Investigating the factors affecting bankruptcy is one of the most important issues in financial literature. Investigating the factors affecting bankruptcy can provides useful information to government, central bank, banks, financial institutions, creditors, capital market investors. In this paper we discussed the differences between two concepts of bankruptcy and insolvency, then calculated efficiency variable through data envelopment analysis (DEA) and we have fitted it as an explanatory variable alongside of available variables in logit panel data for 36 manufacturing companies during the period of 1388-93. The results show that efficiency model have been calculated by constant return to scale, variable return to scale, collective pattern and Anderson- Peterson methods, and also efficiency variable are significant with constant return to scale. Finally, logit regression model is fitted twice, without specification of efficiency variable and further with efficiency variable. We find that in all patterns which fitted by efficiency variable, accuracy of model prediction significantly increases.
  Keywords: Bankruptcy, Insolvency, Efficiency, Data envelopment analysis, Logistic regression
 • Alireza Erfani *, Parviz Davoudi, Ahmad Sabahi, Farzaneh Sadeqi Pages 131-156
  This paper provides a new formula for aggregating monetary assets of consumers, firms, public enterprise and government, in line with Barnett's (1984) model, that used two agents: consumers and firms. The Bamol sales revenue maximization model has been used to model public enterprise. By solving the model, the user cost of the monetary assets services demanded by public enterprise is completely different from the Barnett formula for his agents. Since the government's monetary assets provide the same services, in fact, these assets are complete substitutes and simple sum aggregation can be used to aggregate these assets. In order to investigate the new aggregation formula achieved from the research, we used quarterly data of 1991Q1-2011Q4 for estimating and forecast GDP and consumer price index in the period of 2012Q1-2016Q4. According to the results, for the consumer price index, the new aggregation has lower error rates and, therefore, higher predictive power than the simple sum aggregation in both M1 and M2. In the prediction of GDP, this aggregation at M1 level is better than simple sum, although at M2 level, with a very small difference in prediction error, simple sum aggregatation performance is better. However, it can be argued that to predict the future trend of prices and production, in order to control and direct the government's monetary and fiscal policies, calculating the volume of liquidity by using the new aggregation has preferences than the simple sum aggregation.
  Keywords: Monetary aggregation, Index Numbers Approach, Public enterprise, ability of forecasting, Bamoul Sales model